Goudsche Courant, woensdag 16 januari 1907

No 10333 HUIS TE HUUR Heerenbiiis Oosthaven It 88 Zen Kamerii groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorjjon van öa en Waltrleiding Te bevragen U H9 Woensdag 16 Januari 1907 45ste Jaar ang iioEMHE mum DlieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken 4 4 TelH Bli at De Uitgave dezer Courant geschiedt date elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prik per drie maanden is 1 26 trs c P imi li ro Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN lelelMii l aV ADVEKTENTIEN worden gephatst van 1 5 reg l è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote lettera worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des iiiulil DE IOEDKOOP8TE DK MKKST PRACTISCHEUE HEEST VOLLEDIOE MOBKBI AIlKil ilJn bellist die der Firma WEI IIOi TUK LAItIKH JOVUNAL met mlnatcn drie gratiii gckniptu pntronrn en eon gekleaiile plaat TUK ILL OUEHHilAKKH met een gratie geknipt patroon TUK USX A AU or CHILDUEN H FANItlONH Kindermodc mot vele gratia gi knipte patronen VUAA iT Vut Buekhandeliun Proe iimmem Alle met kuittel Unll HIJvneiiiifl I Van alle iu dezo bladen voorkoinonile modellen ijn UKKNII Tl l ATKO NKN I met Uoll verklaring Ir p p tegen Toornltbetoling van l l f 0verkrijgbaar bil Jlll LV SIMONS Don Iluag Van al beden en verder dngelu ks voraeb verkrijgbaar Kraailkoiken Soepkippen Duiven Puuiarden Kapoenen gemeste KeudTOgels Talingen wilde Kendvogel Fazanten Patrijzen Hnippcn Koriioonder Reevlee icli eni enz tegen de meest sterk roncarroerende pryzen Panklaar sclioongemuakt tranco poor gebeel Nedertand Aanbevelend T OVTTtSLINU Poelier Oo terstr8at 18 KOTTERDAM Telepbooo Inloro No 2031 Hea wordt verzurlil op t niiUK e letten niT nat Mioitim viv M IUVK SW A ZO K UOBlNOHKn I e e TIIISKKN worden afgeleverd in versegelde pakjes van v licte t ffn half en em Ned om met vemieUiing van Nommer er ll rns voorzien van novenvtaam JMerk volgena de Wet gedepo neerd Zich tot de Bltvoeiing van go orde order aanbev ende J C BIJL voorbeen J BBKKBAAKT Lit lïrSiT JLSoöS DUBBELE BtJÖBT B 13 Telln 117 li t rniraBt voorzien van GASORNAHBNTeN in elke sljjl van de eerste labrieken teg ii concnrreorande prijzen Aanlojtgf f van Ga s Walr Spreek llinreii t leclrischi geleidingen Wie van goed licbt boudt wende lich naar het OotuUeh rerllehting MagaalJn daar alles door bekwame fitters verricht wordt Victoria Water erc yeldc aanvoer Aanbevelend FumiHermauJtZooii SPAAR E HVLPBAKK gfiilirlK door kei Drpaiirineiil GOUDA der NuUduppij Tol Nul tta t Algencei Aan belanghebbenden wordt Iwkend gi mankt dat tol llljAcbrlJvliig Ier Reiile over 1906 gflegenheid zal bestaan in bet gewoon lokaal dor Bank op DINSDAG 1 WOENSDAti Ifl DONDEBDAG 17 elj VBI IDAÖ 18 lANUARI 1907 telken des avonds van H tot 9 onr Alle bonders van Stitê tipaarbnnkboekjeii worden opgeroepen om op een dezer avonden de rente te doen bljscbrljven daar nalatigfaeid ia deze b j lerogvraag van gelden tot vertraging zon kunnen Isideo BBT SBSTÜVB aemalogccii Poc lci vorin is het fenifc sto lielpend niiddf tegen ttloeaarmoeOD Ulrekmuehl Xeuuirmirakle ÊÊoofdpllneu J HIapeUtotbeM OnmacMen i ermagertmg en iermlnderlug ilrr Uchanmikvachlen aeinatogeeii in l oed irvoriii 1 H H beeft een aangename smaak en kan m alle dn hare vlooi toflen JHL H worden opgelost IIAKMATUüEKN IS l OEUERVOItM i hel praoperaat wat U spoedig geneest HAEM VrOOEEN IN I OEDEKVOKM wordt aanbevolen door H H Doctoren Frijn ef iloos inet ffibniikMaanwijziug f l O Keiilge labrihanicn H v SCIIAIR Co Don Haag Vorkriigbaar bn Kirnia fVOLVP 0 Co Westhaven 19S GHBNDEL E 1 VaN MILD Veerstal Üouéi A IIOUMAN Moordrnhl l INKHE Nuuwfrkerk ad I Jud k N VAN ZESSEN Selwonhmt U V WI IK I W 1 EDE Oudeitaler A rfCIIEEÜ Haattrecht K VAN DEU HEMDEN Raumtk P v u 8PEK MoercapetU 1 v o STAB Wed I HOLST M KOLK MAN ABN v o HKWOEN Waddingnm P A usüUOOT A OK lONGIl Oudtmitr 1 P KASTELEIN PoUhrorktrdam D BIKKEIl lientchop VVAAllS ilUVVlN i Laat U met omleiden dour AbillJ Siroop Het klooslerSancfrt Paulo AhillJ lientaat met rliia Slroo i van yeetterM tvaiirde Qebrö St oll w Tck a Chocolade eii Cacao Daaimatige door Ce Bieu vsMiiiiviarftiigoo fi ina Aioaal gebied Tcrketerile kbricaUe artahiitend gebniili van Pjr fijlutc jrruüUriofS ii garandeorei fcr rbniikor van StoUwerck s Ohoculade en Cacao em aaitbavetoniwaardig f ibnbaat cauwkeurig bcaatwoordoiido aan den iohouA dar reap Elik tten Dt iroja bt bnaUlo 87 Brerots als HoflereruMcler 44 EerC DipIoma s gouden enz MedatUft m hewU van uitmuntend fija ISibri a t K eed 18J4 schroef d Accademi national de Faris Moua Tou 4 o rnon tmo 1f 4 il r vreaalèni clmwe en oonaldéMtloo oa votr eiooUiKt thbrloatlon da OhoooKit bonbons varléa eta rtó StaBwSrvk t fabrikaat ia VCTkrijRbaar bij 11 H Cunfisems Banketbakker ma mi Oaneraaivertt nwoonligor oor ederland Jiilim llattenalodt Anstetdam hiiluislriint KW GEBR RIJKEN é DE LANGE W9 ROTTERDAM tHI VLEUGELS OBGELS PIANINO S Ifoofdmagafiin Gedempte BlnnenroUe 1S4 lelef 009 Xe itagaaiin Went JfleuieUind 9 nabtj Station Beur Telef 40 17 INRUIUN STltMMEN ViRHUREN REPARëëREN DE PHONOLA dagelijks In onze tialoni te kooren F30N01AFIAN0 IIIOM FBOmiST ySJSh l Patënt H StoUen HaHaHTa C7 m KÊÊÊ BH Haiti mi MMuC iraaim uw MMiijmi 3imilrilii nimuii Warnung tmtn rmlm t t StMm tmmim M Mm t Me illSi wt rthlifm yackalimungim Maio ÊlmtêufléÊlitrmimwltt tc arftn H SMI mm Ma Ml jllMf t T II MMM UmltÊII0Êlltt fe at nurflétêt fm iii m lil n l i n l K H t W ri iiitiiHii 1 f oor l Braban scli Schoeo ro Lüarzeoniapzlju KLEIWE J E tegenover de Kleiwegsleeg PBIMA KWALITEIT OVERSCHOE E Sterke ScLoolJaineii enz Opruiming van restanten Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk Ferwerda TiemanJ Grootite détail wUnhandelsran ia Neilorland om 0 72 I St Ehtèphe Midoc La liose Lndon Chateau lallert t 9M por doch per anker van ih fl lj 0 80 0 99 0 72 135 0 99 072 1 08 ChAteau Malleret Petit Boorgügne Graves Blanf Haat Santerncs Witte Bergerac Nibrsleiner Büdosbeimer Oude Roode Portwijn 1 08 per leach 1 Extra oude Roode Portivp 1 44 Oado Witto Portwun 1 08 Extra oude Witte Portwyn 1 80 Fme Old Pale Sherry 099 üoedo Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermoutb di Torino Dom Beu ahdi per Liter 117 Prijzen netto A contant DEPOT TE OOODA F J J BOON VAN OSTADE Hieuw onovfrtroRen I rof Dr l iötwrs wolhokend 22H0W SBACaT II IXl Alleen echt met h farielumerk liucht I Migraine tot voortdurende radicale fii tekere eueiiDg van alle zulli ie mesHt harduükkige xenuVf giekten vooral ontstaan di oi atdwahugea op jeugdloon leeff j genezing va elke zwakte BI ih Üenauwdhoid Hootdpgn llartkiopptug Maagpyo slechte apflsvertenng Onvermogen Inipotenz PoHutione euz Uit voerige prospectcsaen Injifcr teich a 1 1 i 6 S dubbele fltwl Ofiitrail Depot Matth v d Vds te Zaltbomm 1 p it M Clëbau Co Rottordam 1 lUppül VGravenliago I lialramans de Jong J Ko V I£f V ftnuiii u 1 1 atloydroiriatcn Vu if l Ju 1S07 lust I DE JOi G $ ame CACAO per 1 kilo bus f 2 40 biio bus 1 30 I kilo bus 0 70 kilo bus 0 32 IM Het beste ooMbaMjrfealt m 1 9 oukkelykite ycMtsmlddal voor H u a KaB ta vooral daraei en IQnd rtcl tfHV rk JiSI ta de Apprctuor van C M l9t k G C Bvrlil BflilMtr 14 Men lette ocd MröiVV jm naam en fabriekimerti arkrrtf v iy Mm Mitihn In iiMtawark lalairtwiw MWiiW Il AMMreil OMal ly v4wMM Ar Ooid Drok van k BBINKHAN Zn Klelnhaodel Id sterken drank BURüLMIibSrLK en WHIMIÜUDERS in Gouda brengen ingevolge art I3 lO der Drankiret ter opeobare kenou Dat bij hen is ingrkomen het navolgende verzoek om vcilol voor den verkoop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank van H J van i Am in den winkel van het perceel aan den Konen Tiendeweg wi k I Nu 95 Binnen j weken nadat Jeie bekendmaking is geschied kan ieder te cn het verleenen van bet verlof 8c ifltte l ke bciwaren inbrengen Uouda den 15 Januari 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R I MARTENS De Sectetans BROUWER Uullciiliiiiilscü Uverzlcbl De Franacbe pers bespreekt natoariyk breedvoerig de joogstc Éiicycliek van deii Paus waarin ook de door Briand opgestelde aanvnliingsbepalingen der Scbeidingswet worden verworpen De conservatieve bladen bespreken die Encycliek met geestdrill De Soleil zegt De Kncycliek is ven monument van de katbolieke leer van bet geloof vau de logica van de waardigbeid Door den mond van baar opperhoofd en vader antwoordt de kerk aan baar vervolgers en plnnderaars wj vreezen nocb Qwe gendarmes nocb nwe wetgevers Neemt onze vrijhiiden en onze goederon Wu zullen het erfdeel dos gelools onverminderd bewaren Wjj zollen ons net er toe vernederen ons tot medeplicbtigen van nwe leugens te maken De Repnblikeinscbe bladen wjjzen er op dat ook deze Encycliek geen raad geeft en geen opheldering brengt Enkele bladen meenen dat de Paus reeds bg voorbaat invloed oefenen zal op de busliesingen van de aanstaande vergadering der bisschoppen De Figaro daarentegen ziet in de Encycliek een stuk van zaiver doctrinairen aard dat de vraag of de katholieken in Frankrok door de vorming van vereenigingen krachtens de wet van 1901 bnnne godsdienstoefeningen kunnen inrichten onbeslist laat Hen meldt nit Petersbarg By een huiszoeking die Zondagnacht in de wijk Wassiliewsky Ostrowa plaats had werd volgens de Roes8 de politie met een salvo van revolverschoten ontvangen waarbg twee inspecteurs en een agent werden gedood De politie moest zicb onder een hagelbni FtVILLE TOX Tegen den Stroom 81 Kielten die den sleutel onder zjin berusting had deed de deur van Hbonwvaliige buisje open niet zonder wat kracbisinspanning want het slot dat nooit al te best was geweest was thans gebeel verroest Een doffe gore lucht kwam nit de hut die DU al zoo lang door geen menschelgke voet meer betreden was De weinige meubelstukken en het hnisrnad bevonden zicb nog op dezelfde plaats waar die dingen al jaren lang gestaan hadden Een gerechtsdienaar evenals de politiecoramlÉsaris en de andere beer die er by behoorjle in burgerkleeding begonnen met tea gèbeelen inboedel te inventariseeren Haar ken vond letterlgk niets wat aan t plegen van eenige misdaad bad kunnen does denkenl evenmin als iets waardoor men het raadselachtig verdwenen meisje op t spoor had kannen komen t lueten al beel vreemde menaehen yn geweest die hier hebben gewoond meende 4e commisaaris glimltcheod En nn d InvntvU bvhoorljk ii opgunukt fdoof ik van kogels die haar nog nagezonden werd terugtrekken Het bnis werd daarna door troepen omsingeld liistei en nacht werd ook bj een buiszoeking in de wijk Petoraburgsky Ostrow eeu agent doodgeschoten 4 Ui l il een Iwkond feit dat de Duitscho Keizer togen allo overdaad eu weelde is vooral onder yno officieren die zoo dikwyis vergulde armoe l den of zich alleen met de stenn van hun familie op de been kunnen houden Daatst toen by aan een maaltyd in een officierscasino deelnam heeft bg zich dan ook zeer ontstemd getoond over do lekkernijen Franschon chainpagno en andere dare wynen die rondgediend werden Onder den indruk van dit Lauuliusinaal beeft Z M nu door middel van zyn niiiilaire kabinet aan de officieren als zyn keizerlijke wil laten kond doen dat du Igst der gerechten in olflcierscasino s ook nnneer de Keizer aanzit niet meer mag omvatten dan soep visch groente vleesch boter en kaas Als tafeldrank kan een eenvoudige roode of witte wgn of eon bowl dienen en btj het vlcescb gerecbt mag eeu fnkei glas Dnitschen mens seerenden wgn geschonken worden Likeuren n i den maaltgd zgn oveibodig en evenmin wenscbt de Keizer dat dadeijjk na tafel weer andere dranken rondgediend worden De Hrnnswijkscbe regentscbapsrnad heeft den Bondsraad verzocht uU te maken of do verkiezing van prins Ernst August den jongsteo zoon van don hertog van Cainberland tot hertog van Brunswgk mogclgk zon zgn Het besluit van don Bondsraad van 1385 beeft namelgk alleen betrekking op de nitsluiting van den hertog van Cumberland van een Dnitschen troon Maar nn deze de aanspraken op Hannover alleen voor zicb on zgn oudsten zoon handhaaft vindt de regontBchapsraad dat zich een nieuw feit beeft voorgedaan Wel beeft de Pmisiscbe ministerpresident en rjjkskanselier ter kohnis van de Brnusw jkscbe regeering gebracht dat de troonsbestijging van een lid van het huis Brunswgk in bet hertogdom onmogelgk is zoolang bet geheele buis van zgne aanspraken op Hannover geen afstand beeft gedaan maar de regentscbapsrnad acht zich niet bevoegd om te beslissen in hoever do Bondsraad net deze opvatting meegaat De regentscbaparaad wenscbt dns een nieuw besluit van den Bondsraad iu de zaak nit to lokken in het besef dat de bondsstaat Brnnswgk uit hondstrouw zjjce troonopvolging niet op een dat wy onze taak bier voorloopig als geüin digd kunnen beschouwen f Half vragend werd dit gezegde gericht tot den beer die onderweg voortdurend met den substitnur offlcier van jiislitie in gesprek was geweest en die thans als zgn meening te kennen gaf dat bet buisje van moeder Balbe moest verzegeld norden Zeker zeker I oordeelde ook de commissaris en hg gaf z in agent de opdracht de deur en de ramen te verzegelen alles natuurlgk aan den buitenkant Als t vermiste meisje niet heel gauw wordt opgespoord sprak hg toen dun moeten lie rechthebbende erfgenamen van vronw Balbo in de nieuwsbloden worden opgeroepen De gerechtsdienaar tViedeman verzegelde op de gebrnikelgke wyz do deur en de vensters wairop de beoren naar Friedrichshagen terugkeerden De oode Nielsen bad een slapeloozen nacht Vrouw Nielsen schreide en bromde tegelgkertgd Je zolt het zien jo moet voor t gerecht en ik helaas Zeker ook dat zal mdn dood zgn V Met natte oogen dommelde zy in en bad in haar slaap verschrikkelgke droombeelden waarin de roode Irmgard de behekste geiten de wilde baron en zy zelve de hoofdrollen fpselden zjldiga ijze mag regelen Een opzienbarend en zoowel bjj katholieken als nietkalholioken aanstoolgSveno incident heeft plaats gehad bg do heropening der Syracusaausche rechtscolleges Oeraco do procureur generaal had zjjn rede besloten mot een pleidooi voor invoering van e bt cheidiag Uit hot publiek gingen loejolchiogon op Toco vorhiot zich plotseling de bisschop die juist aanwezig was en protesteorde Toen hij een toespraak trachtte te houden riep de president hom tot do orde en vertelde hem dat b j gewoon toeschonwer was Allo aanwezige rochlerlgko ambtenaren gingen daarop den heer Oerace da band drukken De Vita van bet geval melding makende zugt dat alles komt van het broken met de onde gewoonte om do bisschoppen niet bjj zulke plechtigheden uit te noodigcn Men had dat gebruik nooit moeten laten varen vooral waiw de strgdluslige aard van het episcopaat een tinschop vurii idt om de openbare piech tigbold te storen op een manier ala eon annribist het zou doen Op den dag van Pawlol s vormoording zou er volgens don correspondent der Voss Ztp ieen conferentie op Tsarkoje Selo hebben pljan gehad Grootvorst Wladimir maakte b j deze gelegenhuid aan Stolypin hot verw t Ü poogde slechts ons maar niet Uuslnnd tot kalmte te brengen Stolypin antwoordde van meening te zgn dat er feitelijk kalmte in bet land was gukomen terroristische uansiftgen zgn geen tegenbewgs o ndat z j juist aantoonen dat de rovolutionairuo het volk niet aan hun zgde hebben als dat wel het geval was zouden z j geen terroristische aanslagen noodig hebben Veel indruk maakte deze argumentatie niot De vergadering bealoot inmiddels dat in elk geval raadzamer was den koers van ijtolypin voort to zetten dan zicb in nieuwe gewaagde proefnemingen lebegeven Hieraan kun mtn zion dal alle verhalen over ongeuade van Slolypin verzinsele zgn ds Tsaar lioopt hem bg de opening der Doema op zjjn post te zion met zgn ambtgeoooteo Do Sultanslroepen in Marokko hebben den tocht tegen Uaisoeli voortgezet Under bevel van Si Makki rokten zji Zaterdag op naar Azila de tweede vesting van den rooverhoofdman De aanhangers van Raieoeli badden die plastts verlaten en zicb versterkt Irmgard zat aan den rand van het bosch met Knuibert dien zy telkens weer met hartstocbtelgk oog beschouwde Het kind sliep afgemat van d lange wandeling en de zenuwschokkende angsten die t had doorstaan Hy lag op hot weeke mos zoo zacht en vredig als in zgn eigen bedje te bnis Niet ver van den boschrand stond een eenzame dorpsherberg die grootendeeis door voerlieden werd bezucht Ze konden daar uit en inspannen bon paarden voedsel geven en zalf bet een of ander gebruiken Irmgard had een geweldigen honger en herinnerde zich nu bet zakje met guld dat Ignaz haar op t laatste ougenblik gegeven bad zy moest voor zich zelf en den kleinen jongen wat eten zien te krggen t Was bgna geheel donker en Konibert sliep als een roos Heel voorlicbtig om hum niet wakker te maken en hem toch tgdens l aar kortalon dige afwezigheid bet wegioopeH ta beletten bond zy hem vast aan een boom hulde zich zelve in haar doek streek bet verrikderlgke baar naar achter en spoedde zicb naar t op zicb zelf staande bnii je Daar kocht zy wat brood en vleeicb en zy wilde juist terngkeeren naar het bosch toen een voerman die Toor de herberg stond haar op leer welwillende wgze toesprak en staande hield Na waar moet de raia heen jonge vroDw t in een azib of hoeve die Eaisoelie in d uabgheid van Artila bezat Een Maballa onder leiding van Aonda verjoeg ben daaruit en sloeg don weg lu naar Aiu Dalia Ben Ijbaai is inmiddels met oen troopenafdneling opgerukt tegen de Beni Msuear bg wie Raiaoeli een toovlucbt gevonden beeft Uver het lot van Beo Mansoor don kulit van Raisoeli wordt uit Taoger gemeld De Andjeras dio vooral voel te Igden badden van de onderdrukking van den rooverhoofdman en zdn kalif weigerden zich te onderw rpen aan den minister van oorlog El Gebbas teiizji Ban Uanaoer gestraft werd Ben Mattsoer werd nitgeleverd en geketend naar Fez gobracbl Men verwacht dat do Makhzen krasse maatregelen togen bom zal ondernemen om oen voorbeeld Ie stellen en tevens om de Audjeras te bevrodigen Do veiligheid in en om Tanger is naar da Timescorrespondent meldt nog lang nitt verzekerd De heer Harris beeft z jn landgoed in bet gebied der Aadjeraa gelegen nog met durven belrekken Niemand mag zicb op last van bet corps diplomatique verder dan drie kilometer van de stad verwijderen Omtrent do Instelling der FranschSpaan scba poUtiskorpieu wordt nog mets gemeld V In Spanje poogt de marktea Vega de Armgo de oueenigheden dlo si dert het aftreden van fjupez Dominguez tusschen de groepen der liberale partg bestaan te be slechten ten einde de behanduling der vereenlgingswet die het nieuwe kabinet heeft overgonoraun to kunnen voorlzotten Daarvoor vuurt de minister president voortdurend ouderhandelingen met de partgieidora ten einde een modus vivendi te vinden dal allo groepen bevredigt en de regoering do gelegenheid gee t de behandi ling der wet voort te zetten door de aanleiding voor een crisis weg te nemen Caunl jas wenscbt dat bet Parlement en niet de regeerlug de herziening dor tbaoa bestaande wet op de godsdienaiige vereenigingen die bg concordaat niet zgn goedgekeurd zal ondernemon Iiy wenscht dit bealiat in de veruenigingswet opgenomen te zien Daarentegen zi n Moret en Montere Rioa van tegenovergestelde roeening Worden de verschillen niet weggenomen dan lal naar da Hatin uit Madrid verneemt de crisis niet kunnen voorkomen worden en zal reeds in de volgende week de vraag zich opdringen of bet kabinet Vega de Armijo aan hut be wind kan bljjveji 0 ik moet nog zoo heel ver antwoordde Irmgard Het bloed steeg baar naar het hoofd Wat moest zy zeggen als de goede man baar nog verder vroeg 1 Zy wist Immers zelve niet eens waar zy heen wilde Ze had wel gedacht aan Ignaz en de kniistenmakerstroep maar waar die op t ougenblik zouden te vinden zgn dat wist zg niet Dos nog beel verf Kn waarhoen dan wel f vroeg do voerman inderdaad terwyi hy zyn l aarden nit den stal haalde en gemoedeiyk zgn pgpje rookte Zg moest in elk goval eenig antwoord geven wildo zg niet dadelgk zulke kwado vermueduiw wekken dat men haru gangen zoo nagaan Naar myn moedor zei ze Zao f En waar woont die F Bg Friedrichsbugon 1 liet zy zich ont vallni om toch iets te aniwooiden Nd dan ki ii je een beel stuk met me meeryden wanl Je ziet er my uit of je al lang g noeg op je voetje iad getrippeld Dat was een voorstel I Het groote ulieduk van den wagen onttrok baar aan allerlei minder geweoaebto blikken ze kwam sneller vooruit eu bier of daar moest zg toch tel met den kleine overnachten Jet warme stroo ware voor beiden en heel geschikt nachtl r Orcft HTMI J