Goudsche Courant, woensdag 16 januari 1907

Wat een jong meisje behoort te weten Daar zyn dingen waar een jong meisje niet mee noodig heeft maar i der jong meisje behoort te weten wnt de Sangnlnose voor jonge meisjes doet vuurai voor baar die bloedarm zyn lyden aan hoofdpyn zich zwak moe en instelooa gevoelen of last hebben van slapeloosheid Mejuffrouw R KLOUWENS van Merlenstraat 77 Den Haag was zulk een jong meisje Zy schryft ons Ik had last van veel hoofdpyn gevoeld my dikwgis geheel Inateiooa s nachts sliep ik alecht en werd teiki ns met n n scbrik wakker Op aanraden van anderen die veel baat by dti Suniiuirtose gevonden hadden ben ik dit middel ook gaan gebruiken Het lieeft my gurd geholpen By de derde Hescb voelde ik my al aanmerkeiyk heler De huiifdpyn was veel minder en elke nacht sliep ik herriyk ziodat ik verkwikt wakker werd en in staat was met opgewektheid myn werk te duen Zie bier eene uit velen Wy kunnen U vrle zulke dankbclaigingen Isli n lezen want tientallen in elke stad van om vadrrland maakten die i rvnrinK Een frisBche kleur een heldere oogopslag kraebtige spieren ailmnntcnde zenuwen een vrooiyk humeur gaan samen met een goede gezondheid Dniz nden hebben zulk een zuiver krachtig bloed aan de Sangnlnose te danken Neem er de proef eens mede en gy zult zien wat de Sanguinose voor anderen gedaan heeft dat kan zy voor D doen Frya par flacon f 1 50 6 II f 8 12 fl f 16 Te Gouda bU WOLFF Cu Weaihaveo I0 Den Haaif VAN DAM Co Haak aans kennis met ons nienwa middel VIJCB nO lIG voor hoeslenden alom verkrijgbaar r Beitrijding van BloedormOadO BlMluaOht Molsria Bmnenkooru Algemaeoe Zvakta voortdurende UoofdpUnen Uebrak aan eetloat Se Echte EINADRUPPELS vaa Dr BE VRU I drasen buiten op de roede dooi mijo Duun onder oevcnstunde rabriekimerk JK8D lette daarop Zij lijn overal rerkrijgbur i f 0 76 Ook rechlilreeki CD franco van de fabriek legen inzending van poatwisiel A f O 7i Obemlioba 7abriek van H NANNINO deo Haag Tnatt aratal RUIlUe i UWinrAAL t I M per Utarfaaek ptt Utarflaaeh f Verspreide Berichteo Fbaiuui De aartablMchop ran Toaloaia en eenig prieatert itjn reroordeeld tot 1 franc boete wegeni het honden ran godtdienitoeteningen zonder rooratgasnde aanvrage Te Cfaltillon tnrStvre ijjn de intlclericalen in de kerk gedrongen met een pop op den arm en hebben daar aan de doopvont een cbandalige parodie op het doopaei uitgeroerd Zy hebben de pop met runden wjjn begoten en het doopvont beimennd De algemeece beraadslagingen orer de begrooting in den aeoaat ijjn algeloopen nadat de minister ran Ananciin een toegejnichte rede gebonden heeft waarin h er op wees dat Frankrijk een groote mogendheid Il op leger en vlootgebied en ook wat koloniaal bezit aangaat maar dat bel tegel jkertt d aociale hervormingen dient te verwezeniykeu Dditichlaiid Een aantal lnvloedr jka Katholieken beeft T ftlaard niet mede te willen gaan met Ut centrum dat In den rgkadag en in de rerkiezingscampagne een bonding beett aangenomen dat hel patriotischa en monarchale Mvoel ran rele Katholieke kiezers ernstig Sipetat n Schenring dna iD de prurlnde Poaan bebben 10 000 Poolache schoolkinderen de ichoolstakiog al opgegeven Het aantal persdelicten te dezer zake b j deze rechtbank te Posen aanhangig bedraagt ruim 200 In het Prniaieche hnii van afgevaardigden is een aanral gedaan op minister Stodt die in upper Biiezie aan nederzetting ran Franciscanen zon bebben toegelaten die de Polen moeten steunen EnatLttm Hel comité ran landsverdediging apre ekt bel in de pera verschenen gerucht tegen dat hel zich legen een Innnel door hel Kanaal verklaard heeft mat hal oog op de veiligheid dai lande Men voorziet in Tranaoranje dal de ondpresident Slejrn voorzitter worden zal van bet parlement dat de kolonie krijgen zal Op grond waarvan wordt niet gezegd BINNENLAND De 8I Ct no 18 bevat de volgende wallen Wat van dan Slstan December 8lbl no Sil hondende deflnitieve vaitstelllng van de koloniale bnishondeiijke begrooting van Cnratao voor hal dienstjaar 1 Ü7 Wel van den Sisten December Stbl DO 346 hondende definitieve vaiutelling Ttn de koloniale hnishoudelljke begrooting van Ssrinama voor het dienstjaar 1907 Wet van den Sisten December 8tbl no 349 houdende wyziging en aaurnlling van de koloniale hnishondelyke begrooting Ttn Suriname voor het dienstjaar 1907 Wet van den Slitan December 8tbl 00 361 hondende wyziging van de koloniale hnishoodeiyke begrooting van Cara ao voor bet dienstjaar 1906 Wel van den Sisten December Slbl no 362 hondende nadere verhooging en wyziging van de koloniale hnishondelyke begroeting van Suriname roor het dienstjaar 1906 Wel van den Sisten December 8tbl DO 366 hondende wyziging en rerbooging van de koloniale huiahoudeiyke begrooting Tan Suriname voor hal dienstjaar 1907 Wel vu den Sleten December Stbl 00 364 houdende nadere wyziging van hal tchtzla hoofdstuk der Staatabegrooting Toor het dienstjaar 1906 De 8t Ct DO 18 beval een mededeellng betreffende Tarsebillande landkaarten dia namens de regeering worden uitgegeven en betreffende do pryzeo waarvoor en de pltatieo waar ly bateUkhatr wsrdao gaitald lo hal Voorloopig Verslag Tto da Earala Kamer wordt tegen bet ontwerp Arbaidscontract ook dit bezwaar aangevoerd dal ook da bezoldigde dienaren ran den goda dienit by alle kerkgenootschappen en ran eiken rang door de bepalingen van het ontward beheerscbl worden Hel Dagbl van Noord Brabant zag bier een auaealie geboren welke mat denstryd Insacnen de li ranacbe regeering en den H Stoel een niet geringe geiykenis heeft Want mot wlen zanden onin geealeluken een arbeidscontract moeten sluiten f Met dengene die hnn hel salaris ttilbetaalt dua Bsat de Kerkboslnren Maar worden de geaataiyken hierdoor niet gelrokken nil de rachulreeksche onderworpenheid aan den biaachopp Hel Voorloopig Verslag der Eerste Kamer eordMlt hoofalwaamhyniyk vao Ja wtot I het vraagt met nadrak aniwoord van de Kegeering op de vraag of de geaaleiykeo trerkeiyk onder de bepalingen ran bet ontwel p Tallen En het ziel byzondere zwarigheden aan een beresUgend antwoord op dia vraag Hat ligt voor de hand dal dia zwarigheden onUpruiten nil het feil dal de geeateiyken onder rechtstreeksch kerkeiyk gezag van dan bisschop staan niet alleen wat hel uitoefenen hunner geestelgke bediening betreft maar ook wat belangt hnn Snancieele verhouding tol de kerkbeatnren De eveneens Kalb Noordbrabanter acht geen grond voor de aao den dag gelegde zwartgalligheid aanwezig Hel blad rindt dat elke moeiiykh id uit den p g geruimd wordt door de reglementen van de parochiale kerkbeslnren Daar staal toch in te lazen de biaaebop regelt de vaste kerkeiyke inkomaten van paatoor eo van da overige in de parochie aangestelde dienatdoende geesteiyken Het arbeidscontract beslaat dus hier tuascheo hem die regelt de biaaebop en ben die deze regeling aannemen de paro cbiale geesteiykheid Ala dna volgens den zin van Thorbaeke en andere leidende liberalen de kerkgenootschappen als zuiver privaatrechtelgke lichamen worden beschouwd dan zal het arbeidaconlract volgens de nieuwe wet beetaao lusacben bisschop en parochiale geeateiyken en kunnen de kerkbeatnren daar nooit meer mee uit te staan hebben dan een boekboudcr kan bebben by een burger patroon die namens dien patroon hel loon aan de werklieden uitbetaalt Hel Bredasche blad ving zgn artikel aldus aan Ziedaar een gebeel nieuwe qnaeslie Door den heer Drucker evenmin opgemerkt naar wy ons herinneren als door da Ministers Loeft en Van Kaalte noch door een der leden van de Tweede Kamer Kn syn Bossche collega besluit Inderdaad het is een vondst van de Eerste Kamer maar niet van de gelukkigste Gemengde Berichten Men meldt nil Amsterdam msteravond is er in hot lokaal Da Jong op den O Z chterbargwal eon gecombineerde beatnursvergadering gebonden van elf by den harenarboid betrokken nrbeideVnorganisaliea Hel waren Door Ëeodrkcht Verbalering Recht en Plicht Dok en Vaam Handel en Nyverhaid araanwerkeravataegi C D E V Voerliedenvereeniging Alle Sohaitenvoerdersrereeniging E M S Aig Ned Zeeliedenbond afd Amsterdam Ned Scheeps en Uootwerkerabond vanSto kers en Machinisten afd Amsterdam en Nat Frederalie van Transportarbeiders Da volgende motie werd aangenomen De vergadering betreurt de houding aan genomen door de werkgevers op icbeepraartgebied in hun antwoord op de motie welke hun was aangeboden op Vrydag 11 Januari door do besturen van Door Eendraehl Verbetering Hecht en Plicht Dok en Veem en Handel en Nyverheid In deze motie Verd voorgeileid eene commia ie van arbitrage te benoemen maar de patriA na gingen daarop niet in Corr stelt aan de patroons voor alsnog terug te komen op hdn besluit en de onderhandelingen te openen voordat do verhoudingen te scherpe rorraen aannemen Deze motie werd met algemeene atemmen aangenomen Alleen da bestuurders van Handel en Nyrarheid die in d Oeelrinck een ledenvergadering hadden belegd stemden niet mede daar ze roor den aOoop der rergadering heengingen De motie zal heden aan de werkgevers worden meegedeeld Aan het slot dar vergadering werd eene commissie van vier personen benoemd in hoofdzaak om Ie onderhandelen en verder om alle zaken Ie regalen Het zyn L Otlens vicavoorzittar van D E V ö van Engelen voorzitter Dok en Veem J A Hengaterman voorzitter Recht an Plicht en C Posihuma aecreltria Ned Scheeps eo Bootwerkerebond Van werkiiedeniyde vernamen wy nog dal 70 zoogenaamde onderkruipers aangeworven te Oorcnm hier zgn aangekomen zy logeeren ia aan holal aande DaBnyterkade Men meldt alt Waalwyk Gisterenmiddag ten omstreeks hall ryt werd plotseling een rreeseiyke knal waargenomen zoodal de ruiten in büna do geheele gemeente darerden Het bleek weldra dat er aan ontplnffing in de gasfabriek staande In de kom der gemeente had plaats gehad Eet der znireringekisten was uit alkander gesprongen en door de kolossale luchtdruk werden da muren uil elkander gedrukt het dak afgeworpen de ramen kozynen en deuren van de tegenovergelegen woningen ingedrnkl de lampen van do zoldera geworpen dit allea over een afstand van wal 60 mater t waa aane groote verwontlnc Brandweer en politic waren spoedig ter pltatae ondat groot gaTur voor aaoa har nleiwda ontplofilog bastoad daar nog indit lokaal een tweede znireringskist aaowetig waa gelukkig werd dit afgeweerd on de brand die ontstaan was in een paar nar gebinschl Een wonder mag hel heeUn dat ar ap dit drukke nar juist niemand roor de fabriek waa en ook geen werkman in dit gedeelte der fabriek alleen werden eenige personen in de tegcnorer gelegen woningen door glasscherven gewond De oorzaak ia nog niet bekend men denkt aan lekkage Assqrantie dekt de schade Men scbryft aan de N B Cl In verband met de vroegere mededeelingen dat de Engelsche vereeniging tol bescherming van dieren zich lot di Engelsche iegeering zou wenden met het rerioek den uitvoer van ilachipaarden naar Nederland eo Beigie te verbieden meldt men thans dat een zoodanig verzoek niet zal worden gedaan Wel is de vereeniging van plan maatregelen Ie treffen waardoor de diireo op de zeereis en zoo niogeiyk na de aankomst in hel buitenland tegen allerlei Igden Ie beschermen Zu zal daarvoor geschriften verspreiden Ook van regeeringswcge zgn maatregelen genomen ülacbtp larden waarvan kan worden Verondersteld dat zg de reereis niet kannen doen mogen niet levend worden vervoerd Hen meldt Te Oudkarspel N H ia zekere A O s morgens vroeg terwyi hel nog zeer donker was in de vaart geloopeo en verdronken Omtrent het onderzoek in de zaak van den ontrouwen hrievenbeatelier te Amsterdam verneemt bet Hbl nader dAt de man volhoudt den brief met monster aan het bestemde adres te hebben afgegeven de geadresseerde ontkent het evenwei te hebben ontvangen Er ontbraken Zaterdagavond voldoende aanwüzingen om de beambte In hechtenis te houden zoodat hy op vrye voeten werd gelaten Men zet bet onderzoek In andere richting voort Twee advocaten Ie Frankfort a d Main hebben van oen Hambargache firma opdracht gekregen beslag te doen leggen op eenige tygers waarmee de die ntemmer Henrichsen sedert Kerstmis in I i Albert SchnmanaTheater te Frankfort uitreedt Einenaar van deze tygers is de Amerikaan B 8tock thans verbiyt hondende in Parys die de Hamburgiche firma ieelgk bedrogen moet habken uy heelt baar de i ponny Tom Tit verkocht welk paardje door zgn prachtigen staart een circnsberoomdheid verkregen heeft Maar toen de ponny te Hamburg aankwam moet zgn gebleken dal het een valache een aangeplakte staart is De firma vraagt nu terugbetaling van den koopprys en heeft in verband daarmee de vermelde opdracht gegeven Hel Tredespaleis Naar de üaagsche brief schryver van de Haarl Cl meldt heelt de beer Oordonnier zyn plan in onderdeelen zoo gewgzigd dal de uitvoering nu geen geldelgke bezwaren meer oplevert en de Carnegie commissie zon Cordonnier a nieuwe ontwerp in dien bezuinigden vorm goedgekeurd eo als uitvoerbaar aangenomen hebben Binnen een niet meer vir verwgderd tgdstip zon de olficieele opdracht tot uitvoering daarvanwOrden gegeven Men stelt zich voor nog in het voorjaar over te gaan tol de aanbesteding en nog voor Mei den eersten steen Ie doen leggen zegt de schryver Zaterdagavond is te Beriyn de lock out lagen de gezellen in de bedryven voor houtbewerking begonnen De gorZAak is dat geweigerd wordt veranderingen aan te brengen in bet aan de pcuoons voorgestelde nieuwe loontariel 15000 werklieden zyn by deze oilsluiting betrokken Qedurende da laatste dagen zyn verschillende vulkanen weder in beroering gekomen Behalve de Etna is na in ItaliS ook de Stromboli aaia hel werken gegaan Torenhooge vlammen zyn ver in het rond zichtbaar een aschragen is op htt omliggende land neergedaald Dd 11 dezer is te New York uil Honoloeloe bericht ontvangen dat de valkaan Maunalao op Makoeaweoweo de omwonenden ongerast maakt De vlammen die uit den krater te voorscbyo komen zyn honlerden myien in den omtrek zichtbaar Tal van scheuren zyn ontstaan in de zywanden van den berg De lava welke daaruit stroomt vernietigt de sneeuw op de boveobellingen In den omtrek van den berg zyn vele aardsohokkan gevoeld In het Prado la Madrid zal aan prolastanlsehe kapel geopend worden ten bahoeva van prinses Beatrix van Battenberg die voor da baTklliof dar Konloflo mi orar koiian De Koning zet dit door ondanks hat verzet van den hoogen adel Na de bevalling der Koningin van Spanje verwacht men de offieieele aankondiging van het haweiyk van prins Karel van Bourbon vader van den tegenwoordigen kroonprins met Louise van Orleans Prina Karel is geboren in 1870 de prinics ih 12 jaar jonger De ontploffing te Tapa Toean Uil Koeta Radja wordt naar aanleiding Tan die ontploffing aan de 8am Post geschreven Vegea den middag van 5 December warden in het mililaire kampement aldaar knallen gehoord die schenen te komen uit bel ongeveer midden in dat kampement staande magazyn bestemd tot bewaring van dynamiet hnskruit en patronen Zekerheid werd weldra verkregen toen men tevcjos ontdekte dat hel gebouwtje begon te brindeo Onmiddeliyk werd de detachementskommandani gewaarschuwd die pogingen wilde aanwenden om te binsschen doch gelukkig voor hem on het brandspuitperaoneei bleek de sleutel niet hg de hand te ign Immers bel volgende oogenblik had de ontploffing plaats met zulk een hevigen knal dat zg uren ver in den omtrek werd gehoord Oelukkig hadden alle zich in de gebonwen bevindende personen den tyd die gebouwen te verlaten om buiten gekome zich op raad van enkelen plat op den grond te werpen in welke hooding zy de onvermydeiyke ontploffing afwachtten Zg was zoo hevig dat hel bareauiokaal en de beide officiers woningen aan de voorzyde een cbambrée bewoond door het detachement en de caoline mei daarachter gelegen gebonwen Ier weerszgden en de ziekenzaal de wacht en arrestlokalen en daarnaast ge legen ondarofficierskamers aan de achterzyde van het dynsmietmagazyn gelegen nagenoeg geheel uit elkander werden geslagen enkele geweren die zich in de chambrée bevonden tol op den top van een naburigen henvei werden weggeslingerd waar zy dienzelfden avond roet versplinterde laden werden teruggevonden Van het menbiiair on andere voorwerpen die zich in de vernielde gebouwen bevonden bleef ook genoeg geen stuk heel Mag dus de materieele schade zeer groot jenoemd worden tot ons leedwezen moetem wy mcdedeelen dal deze ontploffing ons ook het verlies van een menschenleven doet betreoren Een Amboineescbe vrouw aanvnnkelgk vermist werd den volgenden morgen onder de weggernimde planken en puin dood aangetroffen Waarschyniyk is zy bg haar vlocht oor een der weggeslingerde balken in den Ij lis getroffen en onralddellgk gedood Drie Amboineescbe marechaussees werden zwaar gewond aan de gevolgen waarvan één hunner overleed terwgl nog zeven andere militairen en de echtgenoote van den onderluitenant Hofman onbeduidend werden gewond Een groot gedeelte van bet garnizoen was op patrouille De oorzaak van de ontploffing is onbekend Door collectanten Ie Almelo vanwege de gecombineerde besturen van arbeidersvereenigingen belast met het inzamelen van giften voor de stakers te Bgssen werd geklaagd dat vele personen weigerden iets by te dragen In de pluatselgke bladen wordt nu door genoemde bestoren medegedeeld dal zy bedoelde collectanten hebben opgedragen de weigerachtige personen dnidelgk te neteeren en dan later te zien hoe in dezen la handelen Humor iu de verzekering Uit het jongste jaarverslag der Rgks verzekeringsbank Door een der geneesheeren van een groot ziekenhuis werd opgemerkt dal indien er een zeker aantal patiënten byv met beenbreuken aanwezig is waarvan de eene helft krachtens de Ongevallenwet 1901 verzekerd is da andere niet de verzekerden zich nog steeds niet in staat gevoelen te loepen veel minder het ziekenhuis te verlaten nadat de andere reeds sedert weken soms sedert maanden tan het werk zyn Ook trof het ledere arts dia de wekelyksche zitting in dat ziekenhuis bywoonde dat de verzekerde patiénlan met beenfracturen in een zeker stadium der genazing over hel algemeen veel minder goed liepen dan de niet verzekerde Igdera In hal algemeen werd meermalen alleen aan de wyze van optreden van een palifint gemerkt of hy volgens de Oogevallanwal verzekerd was of niet Dergaiyke trage arbaidaharvalting werd door vela artsen voor hel in werking Iradan der Ongevallenwet slechts zelden of nooit gezien terwyi ry thans vealvnidig voorkomt In het koelptkhais van hat Vraasevaem te Aatlardam wordt dazen winter van Bykswege aen proef genomen met hel bewaren van appala by lage temparatenr Oil rsrachilleDda dealen ran hal land zyn zendingen gaatnrd OTtraaakomand la isart bsaraalhafd en rerpakking In het midden Tan October werden deze rmchten opgeslagen en ze bebben zich lol nn loe nitslekend gebonden In Maart worden langzaam aan bg partgtjes de rroegste weggehaald Met Eigen Hulp is een afspraak gemaakt dat deze de rmchten in haar fmilwinkel aan den man zal brengen De Hooge Raad deed gisteren uitspraak in de zaak ran den effectenhandelaar J ran Dnysen te s Oravenhage door de rechtbank aldaar veroordeeld tot f 50 boete vegena overtreding der Lotergwet door verkoop van aandeden in de S pCts Nederlandsche Effeclenpremieleening een lolery waartoq de vereiscbte toeslemming niet was verleend De Hooge Raad overwoog inlusschen dal feilelgk is beslist dat de deelnemers in dez leeniog slechts dan wanneer alle kans of prgs of premie onherroepeiyk voor hen ii verloren gegaan aanspraak hebben op 3 pCt rente terwyi de prystrekkers daarop geen aanspraak hebben behoudens dal da trekkers van de laagste pryzen een bgslag van f 1 ontvangen Het beroep werd dos verworpen Gen bankier I Van een rare maar eerIgke manier om een goed stuk brood te ver dienen verhaalt de Amsterdamsche Koutei in De ijpaarnbode Hel is een gewoonte voor café bezoekers om met groot geld te betalen Oedeeltelgk uit gemakzucht een gulden een riks ia maar een greep in de portemooniie gedeeltelgk om niet te moeten vragen hoeveel is hrt Doch op die manier moet de kellner hy een omzet van een dobbeltje en 5 cl winst 86 cl knnnen ternggeven hg i e t dus dageiyks een veel groote bedrag aan kleingeld noodig dan hg zelf verkoopt Daaruit weet men een slaatje te slaan Een dette oppassende man op wien men altgd rekenen kan leent den kellners wisselgeld i Morgens begint hg zgn wandeling op i Frederiksplein en loopt vervolgens alle groote calës af Hg leent aAn eiken kellner mtt een minimum van tien gulden s Avonds te en bel slnitingsour komt hy allea terughalen en ontvangt dan 1 pCt winst dus een dubbeltje van elke tien galden Elke kellner betaalt hem dus minstens 70 et per week en daar hy bgv alle kellr ners van De Kroon Mille Colonnes etci bedient is het geen wonder dal by op die wgze een drie duizend galden per jaar maakt Natnnriyk zonden die kellners zelf wel voor dat wisselgeld kannen zorgen Wan de meesten bezitten wel een paard honder gulden en ala zy daarvoor bg den betaald meester klein geld haalden waren ze al voor eenigen tgd gedekt Doch de verdiensten der Amsterdamsche kellners zgn iu I algemeen van dien aard dal zg maling hebben aan die 70 cents Aan de geneeskondigen in Nederland is het volgende schrgven verzonden d ior het hooldbestunr van den Ned Bond voor Ziekenverpleging By hel hoofdbosinnr komen telkens klachten in over schade veroorzaakt door hel optreden en de wgze van verpleging van sommige verpleegsters P By onderzoek biykl dan meestal dat onvoldoend en zeer dikwgis totaal niet op geleiden zich als verpleegster hebben aangeboden zy beweerden gediplomeerd Ie zyn droegen znstersuniform en eveneens een broche die voor een of andere vereeniging een insigne is of op een door een vereeniging nitgereikte insigne gelgkt Dit bedrog dit telkens gepleegd wordt dat den goeden haam der ziekenverpleging in gevaar brengt en de zieken aan ernstig gevaar blootstelt kan door uw medewerking tot zeer geringe afmeting worden temggebracht Wanneer door u van ieder die zich Toor verpleegster uitgeeft en niet door een bekend bnrean of bekende vereeniging wordt uitgezonden geéischt wordt even haar diploma Ie verloonen hiykl dadelgk de waarheid In verband hiermede veroorlooft hel hoofdbesinnr zich n te wyzen op de verschillende bureaux van den Bond uitgaand die alle over een groeier of kleiner aantal geschikte krachten beschikken PosterUen en Telegraphic Benoemd 1 Jan tot brievengaarster Ie Emst mejaffrouw G Witleveen 16 Jan lol brievengatrder te Oosterbieram B PoBlama Bevorderd 1 Jan tot klerk der r eryen en telegrafie Ie klasse de klerken klasse H J Cremer A B Dykstra J A ran Dale H Pieterse en 0 W Funke Verplaatst 16 Jan de commiezen der talagrafie la klasse Q E de Oroot van Neuzeta naar Oouda en M C Kngper van hel byposi en telegraafkanloor Kerkstraat naar hat boofdtelegraafkantoor te Amsterdam 1 Febr de klerk der posteryen an telegrafie 2de klasse H J J Muelman van Botterdam telegraafkanloor naar Viantoi 16 Fabr da klark dar postarjan an telegrafie Ie klasse J P Wolff van Utrecht telegraafkanloor naar Rotterdam telegraafkantoor de klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse W Spiers van Amsterdam telegraafkanloor naar Utrecht telegraafkanloor === Stadsnieuws GOUDA 15 Jano ri 1907 Loop der bevolking gemeente Qouda gedurende het jaar 1906 De werkelgke bevolking der gemeente bestond op Il December 1905 uit Beide Hann Vr Oesi 11479 12306 23785 1906 Verm d geboorte 374 363 737 vesUging 737 702 1439 Totaal 12590 13371 25961 Verm door sterfte 185 213 398 12405 13158 25663 verlr 813 839 1652 Op 31 December 1906 11692 12319 23911 Onder dit getal zgn begrepen 78 mannen en 10 vrouwen gehnisvesl in de onder bet militair gezag geplaatste gebouwen De bevolking is dus vermeerderd met 113 mannen en 13 vrouwen totaal 126 147 Hnwelgken zgn voltrokken en 3 echtscheidingen ingeschreven Gisterenmorgen is onder Capalle a d IJsel de groote passagiersbool der reedery Van der Garden komende van Gouda aan den grond gevaren Alle pogingen om de boot door andere booten los te trekken faalden zoodat zg daar tot gisteravond als het hoog water werd zou jnoeten biyven Te Krimien a d IJael is a s hel ware woningnood Wanneer een jong paartje trouwt ziet men het Leel viiak gebeuren dot na het hnwelgk de jongelui ieder weder naar hnn ouders lerugkeeren omdat zg geen huis kunnen vinden I Aan de diaconie an de kerkvoogdy der Hervormde Gemeente te Ondewaler is ieder f 1000 gelegateerd door den heer J A Montgn aldaar overleden BEUES VM EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 2 JAN StaaltUentngen PoETDQAi Oblig Se Serie fr 050 3 69 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RnsLAKD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Azi Japan Obligalien 1899 4 74 74 CoLDVBiA Geconsolideerde Boitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 241 Hfpotlteit Banttn Pandb idem idem 4 90 Pandb Rolterd Hjpb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Sledeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrechtache Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp 4 Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Norlhw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Aig Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsehe Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb O Hypotheekbank Ie Amsterdam 4 100 Spoomegltmmgm iTALiz Oblig Zuid Ilaliaansche Spw My A 367 PremiêUminqen bauaiz Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Divernn My lol Eipl Laan van MeerdervoorI 1902 89Vs SchupTaart MaiUKiappijeH Pand Holland Golf Slv My 36 VERSCHEIDENHEID In den nacht van Zaterdag op Zondag i de 67jarige werkman J W Do T wo Ipe te Vlissingen en dienstdoende op het as Saatunns liggende in hel Prins Hendrlkdïk ta Ood Oharloia onpgamarkl in het droogdok garaUen waardoor k a schedelbrauk bekwam Naar het Ziekaobnis rerroerd bleak h by aankomat reeds orerladen Door aao 17 jari en knaap is Zaterdag in ds Van dar Helstsiraat Ie Amsterdam een klain jongentje met een fiobertkogel zoodanig getroffen dat het in lerensgeraariyken toastand naar het WilhelBlnagasthois werd gebracht BUITENGEWONE TjrÖoTE QPRUIMXNQ ALLE nog roorradiga Man tela Costumes Blousen Jupes Jupons Japonstoffen en Katoenen benevens aen groote parlg Wille Goedereu worden tot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD BurgsrlUka Stan X GEBOREN 11 Jan Comelli onders A Sehlebanm en C Schell 13 Antooie Johannes ouders J van Ëwyk en D de Jong Nicoline ouders P D Mnyiwyk en J G Winters 14 Haartje Adriana onder L A P Lafebor en C den Hertog OVERLEDEN 11 Jan W A Ziere 13 j 11 m 12 J Rietveld 82 j M Nabbe 63 j 14 G Groen 46 j ijyfeRT i TII DIE iets te v r4er m heelt van tmriehtUUg is aan of onder zijne berusting heelt beboorende tol de nflatenschap van den Heer PIETER ÖOEDEWAAGEN Tz in leven kassier en c mmisaionair in effecten gewoond hebbende ek den 17 Juipi 1906 overleden Ie Amsterdam gelieve daarvan voir den 1 Februari 1 07 PtaaJ belaUng cl t gfftt te dUn ten kantote van den MoUris WILLEM JACOBUS DROOOLEEVER FORTUIJN akn de Geldenchakade no 11 te Rotterdam Onnavolgbaar zgn thans door uieow gerooden toepassinge onze t lleeer gmteÊtiUerée m r trell H Ê eimlmreB § erU zy geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men avartnige aich geen imitatie roor de eM ta ontvangen Oeill Pryscoorant met een aantal ongevraagde getnigschriften gratit op aanvraag Boxtel B BOadUHI Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Ennathandel Kleiweg by wien modallan te bazichligen tyni ËËMMïïraÊË eo werll verioeht p i HglIK ie lellen mr KtT Masaiuü vak M lUVEKSWAAY ZOKE OOHINOHfiK D e THiSKBN wnnlan fgci rerd iii T0n geidfl pakjei tuip tMWtf tn êen kalf eo fên AW on met fermeiding rmn Nommer er Prgi Tooruwa ran DevflniUui Merk rolgw d Wet gedeponeerd Zich tol de oitvoeMOK run g Mrde orden ftiuib r ende J G BUL voorheen J BREKBAART Lz Zenuw en Maajrlijdcrs wordt Bil overtuiging als een werkelgke hnip in den nood het boek unbeTolea N ontTSdgit ran adrai per briefkaartii ori d t boekje fraueo per poit toegesotidea door BLOKPOKL S HoekhHD Zathoimnoj S