Goudsche Courant, donderdag 17 januari 1907

acmalogeen Poedervorm i het cenigste helpend middel tegen Hteekmuekt Xeumwmmakie U fdflfuem miapel€Mt lu l4 Ommaeltlem férmagerfmg e fërtmiméerlmt il r UekaamêkraelHen aematogecn in Poedervorm IVo 10234 DonderdjAg 17 januari 1007 45ste Jaarfi aiig mmÊÊÊÊKmmtmmifKmmmmmmmmmif fiOüMHE wmm D ieuws en Advertentieblad zoor Gouda en Omstreken Telelet R De uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per IK 8t 1 70 Atzonderiijke Nommers VIJF CENTEN Teleiew 1 St ADVERTENTIEN worden gepliatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advert ntiën tot 1 uur de midd Verkrugbaar by Firma Ml LU VeenUl Himda A VAN ZE88ISN Scioonhotm B t WIJK Vl W r EDE dutUwaler A SCHEER Ilaa IrecM K VAN DEB HEIJDEN RteuaM P t d SPEK JUoercapilU D r o STAR Wed J HOLST M KOLKMIN ABN t b HEIJDEN Waddingnun V A dsüROOt A UI JONOH Oudtuattr J P KASTELEIN PeUbroekerdam O ülKKEIt Jleim ioi WAAIISCIIÜWINO Lut ü niet mi leiden door Abdü Siroop Het kIoo ter SaHC Paulo Ab Hf beataat oiet rlf4 Strooit van geenerlei wntirtle WESSANEN LAAN Wormerveer OPOERICHT irM M 0 l KI MKi rABIIIKHK V Voedert uw Fee met de uuivere murwe uitmontende door hoog eiv BereDlplo Noord Brabantscï Schoen eo LaarzeonaKaziJn KLEIWEG E 30 tegcnorer de KMwtgttetg PRIMA KWALITEIT OVERSCnOF E Sterke boollt nea ent Opruiming van rcslanten Aubereltiid C SMITS hS rcpusUén n aangemeten werk HUIS TE HUUR Ueerenbais Ooslbaven K 88 Zei Kamera groote Keakeo drooge Kelder flinke Tnin Vooriien an Oa en Wat rleiding Te bevragen B H Ferwerda Tieman Orootite dötail WljDbandelarea In Nederland Oö 0 72 St Kbtéplio Medoc La KoBe Ludon rChateau Malleret OM per fluch per anUr ftn i fl t 0 80 0 99 0 72 1 S6 0 99 Chttean Halleret Peilt Bourgogne QraTee Blanc Hant Santernes Witte Bergerac Nierstefner 0 72 RUdeaheimer l OH I Oude Roode Portwijn I l M per Bnch 1 L 1 44 1 08 1 80 0 99 0 90 1 44 1 17 Extra oade Koode Portwijn Onde Witte Portwijn Kitra oDde Witte Portwijn Fine pid Pule Hherry Qoede Hadeira Uadeita Soperior Vermontli dl Torino Don Bellihdi per Liter Pr n netto è contant DEPOT TE OODDA F J J BOON VAN OSTADL DB aOBDKOOPSTB I DE HEB8T PRACTISCHE DB MEEST VO lLEDIQB MOPKBI Aimill tyn beslist die der Kirma irELUO THB LADtBS JOVHSAL met minstens drie gratis geknipto patronen en een gcklonrde plaat on é LO is ge TBB ILL DUBSaMAKKK met een gratia geknift patroon THB UKZAAR OV CUILD BBS a jf Asaioxs Kindermodea met vele gratii knipte patronen VRAAUT Vw BoekhandMaat Proe nuntm r Alt met kottel llolt mjeongêel Van alle in dete bladen voorkumciidu modellen ijn OKKNIPTE PATKONKN met Holl verklaring r p p tegen voomitbetaling van 0 50 verkrijgbaar bii MILLY SIMONS l en Hiiag Victoria Water Gereg eide aanvoer Aanbevelend firmaEermaii Zoon I worden opgelost rou f vijl per doos met gfebruiksaanwijzing f labrikanien H v SCHAIK Co 1 60 Den Haag WOLfF Jt Co WMthareo 193 ÜBENDEL E H VAN Kenige BOUUAN MoordfKkt PINKSE Nwuvertrrk ad IJisel k N Pi W mejjO Sler en W Ki vetgehalte en grootste voedingswaarde arye 1000 Segeu Gouden WedaMea Gebr Stoll werck a ocoJade en Cacao HAKMATOÖEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig genekt HAEMATOUEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren DoBimatigfc door Je oieuTste iiitTinilinsmi jp ma liinaBl gebied TerM rde ikbrieatie SB urtjhiltend gnbrtiii vju fjM ii ti Mta grm ilstoa eB pirandoorei lef rbruikor viin Stoliwerck B Ohoculade en Cacao een aabevMens aanlig fabrikaat uauHkeuiig beantwoordende aan ien fadioad der feap Btikettea Dt irma bi b Me tl Brerets dis Uonerersncler 44 Eere Dlploma g gouden ene Hedalllrs een hewQa an uibuiutend 6 i blui i Keeda 1874 rhreef de Accadetnie natienalde Paris HoiM TOO déMmons nns B dit ito di eiT rmalèrc cIsaM en oonitdentloa o ▼ oir exo Uant fabrleatloa da Obooolat bonbona varies eto eto bnkaat is verkrij haar bij U K CunAseure Banketbakkers sin éu eraalvertegvnwo ri iger nor Nederland Jidini Hattvnalodt Amnterdain KHl erstniat 103 GEBR RIJKEN t DE LANGE V ROTTEKDAM M VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmaganün Oedempte Binnenrotte IS4 Teief XS99 He Magaaifn Weet IHeuteland 9 nab J Station Beur Tele 4087 VERHUREN 8TE1IEN INRUEEH RSPAREBREI m PHONOLA dagelUks la eaie üalena te heoren 7EON0LMNO HMON FMOIIST j jggüTPatênt H StoUen autaf IIMlHl Mmuiirm ncunriiim Oer y i H ii BrfMt i MtMMB wrIU tt Km tl i mk mum 0 m ft Hêê km WkiP MMN 0ett ê t Am fiH t H 9eUm m UMrMttêl M MtMriataHf mUUegtt tfkaMINM mm ADVEETMTIM in aUe Couranten worden aang noinon door het Atfverlentle BnreaB vu A BRINILMAN 4 ZOON M M V LOOi DUBBELE BUÜRT B 13 Telfn 117 Ia i ruimst vooriien van GASORNAIEHTEN ia tik itj van do eerste fabrieken teg ai concurreerende prgien Ainle tf Til C s WilM Spreek Bi r en ElertrfMke geleidiDgei Wie van goed licht houdt wende jich naar hel Ooudaeh Ferllchtlng IUagaxfJn DE AWOlDfilTKR daar alles door bekwame Stters verriubt wordt Verkrijgbaar in flesschen SO ets 7S t en I l iS il H H Apothekers en Drogislon Let op liet merk AUKBRl F AD RICHTER 4 Co Rotterdam Te Gouda bö C LülJER Apothekor Markt en bjj WOLPF Co esthaven 118 Aiteaw onovertreOen rof I r Liebers velbekend liHGW E ACET ILIZia AIImo ecbt mot Fabnekimerk tot voortdD rende radicale fii ekere geu zing van alle eoU de meest hardnekkige zenuw Kiekten ooral outetaan door B afdwalingen op jeugdigen leeftfi tl enezing Tan elke zwakte Blot iucht Benauwdheid outdpga Migraine tlartkloppmg i Maagpyn slechte spgaTertenug Onvermogen InipoieDE PoUntiooe ent Üit roerige prospectauen Injifcr each fl 1 fl i fl 3 dubbele llowb n f Oulrt l ep3t Matth v d VeKtB ZuUbomruf U i Óh M Cléban Co Rotterdam 1 Happol s iirarenhago I lUlmmaoi de Jong J Csn RotterUn V f Iff fc Co CÏouiU n bü allo droicuten ACAOI Wormerveer HOLLAN Wild eu Gevogelte Van at heden en verder dagelgks versch verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Pouiarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrjjien Snippen Korhoendere Reevleesch ens ens tegen de meest sterk concnrreerende prgsen Panklaar schoongemaakt franco poor geheel Nederland Aanbevelend T O PTTütliTG Poelier Oosteratraat 18 ROTTERDAM TelephooD Interc No 2031 aoodt Drak vao A BBDnUIANA Z Builriitandscb Overzictik De heer Lasies diende in de Fransche Kamer een interpellatie in over het beslag door den Staat gelegd op de diocesane kassen By stemming door handenopsteken wordt door de Kamer een door de regeering goedgekeurde motie aangenomen om in sake deie interpellatie over te gaan tot de orde van den dag é De Temps bespreekt het tweede artikel van Combos In de Neoe Frcie Presse Combes verdedigt de houding van paus Pins uit dogmatisch oogpunt Maar zegt de Tempa hier Is niet de vraog belangrök ot de Paos al el niet anders heett kunnen handelen dan hjj deed maar wel is belangrijk de vraag ot de regeering gesteld lell dat de Paus niet anders beeft kunnen handelen den jnisten weg gckoien heelt met loo toegeeflijk mogelijk te zjjn Combes heelt veel te zeggen op bet stelsel dar regeeripg en op de vereenigingen voor den eeredienst Waarom is hy met die bezwaren niet voor den dag gekomen toen de wet op de scbeidinft aan de orde was in de Kamers De Temps gaat nog eens na hoe eigeniyk het ontwerp luidde dat Combes indertyd heelt ingediend D t eatwarp waa onbetwistbaar veel onaannemelyker dan de tot stand gekomen wet De verzoende politiek van minister Briand heelt niet kunnen bewerken dat de Paus den strijd opgal maar wel heeft de regeering door aanhoudend met daden te toonon dat zy de katholieken niet kwetsen wilde en de nitoelening van den eeredienst niet verbinderen S maakt dat bet land met volkomen kalmte t verloop aanziet van de verwikkelingen die door s Pausen verzet zgn gerezen Dat zin de voortrelfeiyke vruchten van het verzoenende stelsel en daar zollen de vredelievende burgers zich zeker gaarne aan houden zonder zich te bekommeren om de logica van den Heiligen Stoel ot van den heer Combes Ook de Journal des Débats verwgt Combes zyn zwygen by het tot stand komen van de et op de scheiding Ja zegt de Dèbats als Combes zoo tegen eze wet was dan heeft hy door voor die wet te stemmen ais senator deatyds willens en wetens de re Ï eering in het net te laten loepen en nu e regeering rondom in de moeilgkheden zit stelt hy zichzelf voor als de eenige man die in staat is een goede oplossing te geven De Dtbats ziet in de heele houding van Combea niet anders dan lage berekening De verdediging van de panseiyke politiek FEVtLLETOX Tegen den Stroom Heil graag I sprak ze maar dan wil Ik even myn Jongen halen Hg kon van vermoeidheid haast geen been meer verzetten en ligt daarginds iii t bosch 1 Doe zooals Je zegt jonge vrmwl Ik wacht nog wel een half uurtje antwoordde de goedhartige oude man Zoo anel als hare voeten baar dragen wilden keerde Irmgard naar den boschracd terugEnnibert was wakker geworden bitter schreiend trok hg aan de banden die bem vasthielden en t was nagenoeg met biydachap dat bg Iringarda terugkomst begroette Wat heb ik g honger klaagde by Hier lieveling is brood met vleesch en nog wat voor een zoet mondje toel zy maakte bet grauwe papier waarin de herbergiersvrouw op Irmgifdt Terzoek de proviand gewikkeld had los en begeerig Tertlond KonibeML den hem oncewoseo groVCD koet Ook irmgard veraterkte zich en Ing daarna met den knaap dien lï natanlgk iX didililk tu dt beo kiwllead door Combes heelt bg de Débats den haat tegen den anticlericalen staatsman fel aangewakkerd Dat is niet te verwonderen De Jonroal des Débats en de gematigde katho Heken hebben hun uiterste best gedaan den Paus tot toegeven te bewegen Zg gevoelen zich gehecht aan de katholieke kerk en tegelgkertgd warm vaderlandsche Franschen zy meenden dat verzoening op grond van de Seheidiugswet mogelgk zou zgn Daar komt nu hun aartsvgand de vrgdenker Combes hun bewgzen dat zy geen goed begrip hebben van bet katholicisme Men kan niet katholiek zyn en an den staat bet oppergezig gunnen zegt Combes Zgn betoog strekt tot scheiding van de begrippen een goed Franschmao en katholiek Dat stelt de partgen anstonds veel scherper en onaangnnamer tegenover elkaar Toer de gematigde katholiekun moet de verdediging van den Paus door zulk een menscb een onbehaagigk gevoel wekken en dat verklaart die scherpe aitvallen van du Dèbats tegen Combes Er is in den iaatsten tgd weer tweedracht onder de lersche nationalisten William O Brien met enkele volgelingen staan tol tegenover de groote meerdorbeid der party Twee zgaor volgelingen nl O Shaehan en Jobo O Donnell zyn uit de party gez tt en derven daarmede de toelage die de nationalistische parlementsleden uit de partgkas genieten Zg laten hei daarbg niiet zitton en hebben het pariybestunr voor den rechter gedaagd Die zal moeten beslissen ot de twee genoemden terecht van hou lidmaatschap vervallen zjjn verklaard Wat de broeders eigeniyk verdeelt is voor den buitenstaander niet recht duideiyk ragt een Londensch biad Misschien zit er allerlei persoonlgks achter Een punt van vertcbii tnsschen de partgleiders en O Brien is dat deze over de lersche politiek der regeering welwillender denkt Home Rule gelgk de Ieren dat verlangen is voorshands niet te verkrygen en daarom zou O Brien willen dat Ieren van alle groepen behalve de uiterste Oranjemanneo zich over een vergelgk trachten te verstaan Daarmee zou men dan de regeering tegemoet knnnen komen Haarde leideia der nationalisten willen daarvan niet weten Dillon heeft gezegd dat de Ieren een zellbestnur zooala de Boeren nu gekregen hebben het minste achten t waarmee zy genoegen kunnen nemen O Brien keurt dat standpunt al er is immers geen sprake van dat de regeering Ierland zulk zellbestnur nu geven kan Hy neemt ook MacDonneil den banden bad bevrgd den straatweg op Hoe heet Jg eigenigkt Kunibert noemt mama my en dat doen de andere menschen ook maar aommigen zeggen Jonker Weder sprongen het kind de trajen in da oogea Toe breng me weer naar mama terug toe alsjeblieft 1 Stil stil mgn ventje I Nu ben ik Je moeder hoort jy t Dat s niet waar I Neen neen I En driftig begon hy met een van zgn kleine beentjes naar Irmgard te schoppen Jg noemt my moeder of Zg trok weder het blanke mes bet kind beefde er van Zeg het Kunibert zette bet op n acbreien Zeg het of Irmgard hield dreigend het staal omhoog Hoeder stotterde de kleine nauweiyks verstaanbaar Kiuwi 1 De adelaarskreet kwam Irmgard schier ouwillekenrig over de lippen ec met woeste bigdschap sloot zy Kunibert in de armen en wiegde en kuste het kind Als de menschen Je wat vragen houdt jy je mond maar hoor je I Je geeft niemand nismand antwoordt Kunibert knikte dat by t begrepen had Ze traden uit het boieb Ik ben moe ik kan niet meer loopen klaagde bet kind Na m m j op dan am moeder 1 Zef man van het dovolatie steUal het geleidelijk zellstandig msken van Ierland in bescherming tenen de nationalistische voormannen Vroeger heelt hy ook da laatste lersche landwel tegenover hen verdedigd Het is iammar voor de Ieren dat zg door hun tweedracht nu weer zwakker komen te staan terwgi de regeering een wetsontwerp voorbereidt om hen zelfstandiger te maken De Times correspondent te Petersburg had oen onderhond met een invloedrgk lid van het kiibinet waarschgnlgk met Stolypin Deze minister zette uiteen dat de flnancieele toestand verbigdend is voor de regeering zoowel als voor de vreerodelingan die flnancieele belangen hebbon in Rni land Hy Fchrgit de uitkomsten toe aan dB merkwaardige levenskracht van Rusland dat ondanks ongehoorde beproevingen in staat geweest is meer te doen dan de beide einden aaneenknoopen De minister gelooft dat de volgendu begrooting zal kunnen sluiten zonder leening en zonder deScit De miulHter zegt dan verder Nooit hebben d Tsaar ol de regeering aan een staatsgreep gedacht De Doema en het kabinet zyn db integreerende bestanideelen van de nie e staatsinrichting eu moeten samenwerkt De eerste Doema werd ontbonden wyi van haar geen samenwerking met de regeering te wachten was De vyandon der regeerins pogen de meening ingang te doen vinden dt de regeeriog voornemens is ook de twende Doema la ontbinden Dit is een onwaarheid Eveneens de bewering dat de regettring het recht van vergaderen verkleint Iedereen kan een bgeenkomat houden zoolang hy de wettelyke voorschrilten volgt Worden achter in znik een byeenkomit liet manifest van Wiborg verdedigd of de politieke mo irden verbeeriykt dan moet zal i een byeenkomst worden gesloten De verkiezingen zullenplaats hebben zonder eenige pressie vande regeering Onder de hervormingen die de regeeriog aan de Doema val voorleggen noem Ie de minister in de eerste plaats een oniwerp tot wegneming van de rechlsongeiykbeid der Joden De regeeriug is vastbesloten dit ontwerp niet door concessies aan de eeue ol andere zyde te doen zwggen Het was Maandag nieuwjaarsdag in Rusland En by die gelegenbeid bevatten de meeste bladen een nleuwjaari artikel waarin zy een overzicht geven van den toestand dat en dan zal ik Je dr gen antwoordde Irmgard Oehoorzaam herhaalde hy de woorden die hem voorgezegd waren onmiddeliyk werd zelfa met groule bartelgkheid aan zyn verlangen voldaan en bet aterke jonge meisje droeg den knaap naar den reeda gereed itaanden wagen Hooi op tyd hoor Kyk dat a een heel aardig kereltje Hoe heet jy kleine baaa Hoe ond ben Je al f vroeg de karrevoerder Kunibert wilde apreken maar een druk op zyn arm herinnerde hem aan zyn belofte angstig verborg hy t gezichtje tegen Irmgarda borat Hg la zoo inkennig en zoo vermoeid goede vriend laat hem maar met raat Ik geloof ook dat hy een beetje koorts heeft We willen hem een warm bedje maken dat hjj heeriyk slapen kan Zoo pratend klonterde Irmgard in den wagxn en scbndde het stroo wat op De man tilde t kind voor haar omboog en zy viyde t neer zoo goed als t ging en dekte hem toe n et haar sjaal Irmgard het linnendak was van voren geheel open onderhield zieb nog een osje et den voerman maar weldra werd ook baar t gevoel van vermoeidheid de baak Au Kanibtrb zyde sliep zy ia en ook d Over bet geheel klinken die nieuwjaaraarlikelen zeer peasimistisch Het verschil in tgdrekening zegt Roess tusschen Rusland en de geheele beschaalde wereld is een symbool van den toestand Rusland hinkt derlien dagen achter de andere landen aan zooals bet ook op politiek en economisch gebied achteraan komt Een algeheele hervorming is noodig op elk gebied Zal de tweede Uoema die brengen F Vele bladen eischen in navolging van de Tüwarysjuj het altreden van bet kabinet Stolypin dat zyn onbekwaamheid om verbetering te brengen schitterend bewezen beeft Na do nieuwjaars üekase van den Tsaar waarin aan het kabinet dank en vertrottwea wordt betuigd zit het kabinet echter vaster dan ooit te voren De pers wyst er vorder op dal Rusland dit jaar begint tonder een vant budget de minister van flnaucién heelt een onlwerpbegrooting opgesteld doch moet erkennen dal volgens de Urondwet die begrooting door de Doema moeat worden goedgekeurd Daar er geen Doema ia moest de btgrooting van het vorige jaar worden gehandhaafd maar dat kan evenmin De begrooting wordt daarom voor drie maanden als credietwet ingevoerd en aal waarschyniyk aan de nieuwe Deeiia worden voorgelegd V Een brutale trelnaantlag la gepleegd Uaschen Turyn en Modane grens in een eerste klasseafdeeling van den expres Uome Parys Te Turyn stapte een Jonge man in den coupé waarin itcb alleen bevond een Engelscbe dame i en zekere misa Luwe Üe ruiilger zetia rieli neer on viel oogenicbynlyk spoedig in slaap Misa Lowe volgde dat voorbeeld niets verontrustend argwanende Plotseling weid zg wakker en g zag haar reisgezel voor haar slaan met ei n hamer in de hand waarihee hy haar verschelden keer op bel hoofd sloeg lot bewusteloos werd Haar aanvaller roofde toen haar porlemonnnie en juweeleii en sprong vermoedelgk vlak voor Mudaiie uit den trein Toen MiKS Luwe word gevonden was sy nog bewuateloos Eeii dukler werd geroepen die overbrenging laar Charobery gelastte omdat er Ie Hodam geen ziekenhuis is Daar werd trepanalie toegepast Toen de gekwelste bykwam fat ze baar adres rn eenige andere inlichlingen Haar toestand baart groote zorg Haar schedel is stuk geslagen zy is door bloedverlies zeer zwak Te Buasolino ia een man gevangen genomen wiens portret de zieke niet herkende voerman zeil zat kort daarop te knikkebollen Langzaam sjokten de paarden voort langs den ban welbekenden weg De morgeuachemering grauwde kond en vochtig viel de morgendauw op bet Mapende drietal De voerman werd wakker buivck4e een beetje wreri zich de oogen uit en zag rond om te onderzoeken waar ze op dit moment eigeniyk waren Hm r bromde by nn heb ik my toch verslapen I Heidaar jonge vrouw s a op I We zyn ifo zyweg naar Friedrichshagen al een eindje voorby Zie je dien grooten windmolen daar f Loop daar maar op toe langs dat pad Veel heb Je er overigena niet mee verspeeld Irmgard wrndde de slaapmoede oogen in de haar aangewezen richting Zy wekte Kunibert tilde hem uit den wagen bedankte haar vriendeiyken geleider met een handdruk en wandelde op d u windmolen toe met bet kind aan de hand Maar bg den molPn gekomen sloeg zy wel wetend dal hel verkeerd was links af Dwalend van dorp tot dorp Het Irmgard enkele dagen voorby gaan zonder Ie knnnen geraken tot een besluit waarheen zy op iHik van lakea bare schreden zon moeien hten Wordt émlgd