Goudsche Courant, donderdag 17 januari 1907

S Tarlatan Tan dec winkel zeer woest bad augesteld Uy vloog nl mat getrokkea mea I op bet publiek in ten gevolge waarvan een I werkmu een steek in de linkerband kreeg De werkman moest zich in het BinnenOastbais laten verbinden De woesleling die bigkbaar sterken drank had gebroikt is uaar bet politiebureau Warmoesstraat geleid Stadsnieuws uverienuemaa idt dagelijks feestdagen 1 35 iranco per iENTEN tkep in de lucht Ie laten springen In geni voorste kielruim had een buitengewoon eani 4ge ontploffing plaats waardoor een zeer gedt t lek in den scheepswand werd geslagen hel schip ook nog Op andere plaatsen Bhadigd werd Do ontploffing moet ver Zaakt zgn door een hdscbe machine of axilin Personen werden niet gekwetst vermoedeiyke aanleggers werden twee linten en twee scholieren by welke I proclam itieB der Bociaal revololionnairen il gevangen genomen öuDZWATia 16 lan lied Stalen van ZuidHolland hebben iu de vroeger vermelde zaak van de Oezondbeidscommissie te Bodegraven legen het bestuit van den raad dezer gemeente betreflende de door die commissie voorgestelde onbewoonbaarverklaring van eenige perceelen alhier alsnog de bedoelde onbewoonbaarverklaring uitgesproken en zulks op grond dat waar B en W dezer gemeente op 30 Nov 19Q5 den eigenaar dewoningen tul bet aanbrengen van verbeteringen hebben aangeschreven en de daai voor gestelde termgn is verstroken de raad ingevolge rl 18 lid 2 der Woningwi t de onbewoonbaarverklaring had moeten aitspreken HAABTaKCHT U Jan Vrödag il trad voor de afd Haastrecht van den Nederl Prol Bond op Dr L A Langeraad van Lekkerkerk met hel onderwerp De Psalmbergming lot Maroix van 81 Aldegonde Spreker deelde o m mede dal reeds in de eerste Christenheid Psalmbewerkingen bestonden In de 14e eeow verscheen reeds een Nederlandsche vertaling In 1510 verscheen een bundel waarvan de bewerker was de heer W van Zuyien van Ngevelt Jan Uitenhoven van Oent gaf in 1566 een niet onverdiensteiyke beryming Lucas de Heera gaf een bundel van 37 Psalmen fn t licht en trok voornameiyk te Velde tegen de in zwang zynde melonieén Petrns Dalhenns 156G berymde de PsaI men en zyne beryming hield ongeveer 200 jaren stand zelfs werd door de Synode in 1618 19 het gebruik voorbeschreven met verbod van andere liederen reden waarom nog in onze dagen zoo tegen de gezangen wordt geyverd Dathenus zelf erkende dat zyne bergming soms gebrekkig was en vond Marnix beryming beter Deze beryming verscheen te Antwerpen 1580 te Middelburg 1594 Ie Leiden 1617 Deze schoone beryming is nooit ingevoerd Zy kwam eenige jaren Ie laat de Datheen che bad te diep wortel gescholen in den lyd van bangen nood was ze populair geworden In de 18e eeuw werden de thans nog in gebraik zynde berymingen ingevoerd Rechtzaken Da rechtbank to Rotterdam bekrachtigde heden haar by verstek gewezen vonni tegen H W 22 jaar metselaar te Schoonhoven waarby deze ter zake van strafbare poging tot oplichting en rernieling werd veroordeeld lot 3 maanden gevangenis By vonnis dezer rechtbank van den 9 Jani van het vorig jaar was W v R 28 jaar landbouwer te Zevenhuizen lol boete veroordeeld Daar beklaagde de boete niet had betaald was hy opgeroepen tot het ondergaan dar subsidiaire hechtenis van 10 dagen Hy was echter op den bepaalden dag niet verschenen wurom het parket alhier een bevel vu inhechtenisneming had uitgevaardigd Toen nu op 8 October op deo openbaren weg te Zevenhuizen de ryksveldwachter J Strnik en de gemeenteveldwachlor J de Koster hem wilden arresteeren had hyzich eerst aan een hek vastgehondea en daarna de veldwachters getrapt en geelagen Dit laaUte ontkende by Elsch a munden gevangeniistraf CiUpraak sTar 8 dafaa f ZooAn ly wat batar to nl da bm o r Cbanbery worden ovargabracbt Behalve ila jaweelen zon de roever 2500 Iranca un contanten in banden hebben gekregen Ken algemeene ziekte hier Da inwonera van Oonda idu aan een banner medeborgera verpltebt omdat deze ban bet nlddel heelt doen kennen om een kwaal te beitryden die immer ala zeer arulig baBchoawd werd De heer D van der Klii wonende ZengBtrtat 80 te Oonda meldt onii Na ik zoo goed ala genezen ban van mün niarziekte hetgeen ik niet andera dan aan Uw Foiiter Bngptjn Nieren I illen tqjrfanken beb gevoel Ik mjj verplicbt pnbliciteit te geven aan mUn geval want ik ben er zeker van dat veel meotcben hierdoor nit bon lyden zullen kannen warden verlaat Ik lokkelda onopbondeiyk met een V iracbrikkeiyke plJn in den mg en Ie de lendenen ook bad ik Toortdnrand booldpijn en dnizelingen De ntina kwam zeer ongeregeld na eena met groote hoeveelheden dan weer bijaa nieta ly verapreidde een onaangename lucht en waa bjna immer troebel en met veel bezinksel Dadeiyk bjj het gebraik van Uw pillen kon Ik bemerken dat dit bel genaeimlddel waa dat ik noodig bad Nadat ik ze vier weken lang had Ingenomen waa Ik zoo goed ala geheel genezen da rt en nit erkenteiykbeid zal Ik ie steed gaarne aan iedereen aanbevelen die op een dergelüka wQze mocht lyden Ik ondergeteekanda verkla ir dat het bovenstaande waar is en machtig U het pnbliek te maken op elke wyze dia U goeddunkt Tast elke verkoudheid die gy hebt den rag aan wat rillingen veroorzaakt die gevolgd worden door bet niet geregeld werken der nieren t Oevoelt gy C geprikkeld door kleinigheden f Hebt gy koude handen en voeten t Lydt gy aan rhenmathiek hooiden rngpyn wordt U V urine abnormaal en vormt licb daar atean inf Indien eenige dezer verschynselen zich by V voordoen kont gy aannemen dat gU lydt aan zwakte ol ziekte der nieren on deze verschynselen zyn de voorboden van een ongesteldheid van meer ernstigen aard Verzeker ü dat men U do échte Koster Bagpyn Nieren Pillen geelt dezellde die de Heer van der Klis gehad heelt Zy zyn te Oonda verkrygbaar by de Heeren WollI Co Westhaven 1U8 Toezonding geschiedt franco na ontvangst van postwissei i F 1 75 voor ién ol F I0 voor zes doo en Wi l l ll I Ill III H HM II I Ill ff Verspreide Berichten Frakkhux Talrlika biaacboppan lyn voor de te boaden vergadering reeds in Paryt aangekomen In Parpignao is een pastoor in zyn ambt geschorst omdat by een verklaring by de ovarbaid bad ingeleverd voor de aitoetening TM den eeredianst Naar da Tempt nit Uome meldt zanden da Amerikanen voortdurend geld voor de kerk in Frankryk Het Vaticaan zon in de laatste dagen by een bank een honderdtal ahAi nes ter verzilvering hebben aangeboden to een gezauioniyke waarde van l Ö millloen Een coliectu in de Komelnsche kerken bracht ongeveer liOÜO lire op DuiTSOlItAllD Da nationale Katholieken te Aken die looato gemeld bet niet eens zyn met de taotiek van bet oentram in den Ryksdag en by de varkiazingan hebben een candidaat gaatald tegenover den centrumsman Te Landan in den Plalz hebben politieke vynnden een zesdubbelen draad over den weg gespannen waarlangs het rytnig van den nationaal liberalen candidaat Scbellborn moest passeeren Oelakklg werd de aitaslag Torydeid De Poolashe soboolstakiAg neemt ook in WeatPraisan a Sedert het begin dezer Mand gaven 667 kinderen het op Een hniskapelaaD te Potniita la wegena aiuatting tot de sol aolatakiog tot 600 inark veroordeeld ËnaiLASD Drie groote maatscbappyen yn gisteren U liondrn gesprongen met aan paasiel van byna 19 aillioen gulden Daarby zyn betrokkrn de hertog van H ile scboonioon van koning Kdnard lord Knollys s Koning particaliare secretaris eenige und ministers voorname lords andere hooge ambtenaren TW I konings partioaliar bals eni Sruiji Eeb sensationeel nieawtje n de bnitenludscbe pers zegt dat men vooi een baaaanslag vreest by den doo van den kroonprins die ar misschien ovef enkels maanden zyn lall De Hadriieensche politie zon bewysen In handen hebben voor een plu om da kathedraal in de lacht te laten vliegen Vandaar da tirMkUga iautr lta tagaada MWOUiMB BiTSLAin Ta Sabaatopol is bom geworpen naar dan politieoOicier Slawinski Hüzelf was slacht enkel j oogenblikkeu verdoofd doch i ougedeerd Zyn vrouw een politie soldaat en een waker bekwamen kwetsuren Bg de achtervolging vu den dader wierp deze een tweede bom vele revolverschoten erdeo algevrard Door de duisternis gelakte bet den dader te ontsnappen Azii China scbynt zich langzamerhand geheel en al te willen moderniseeien Thans wordt olt Sjanghai bericht dal het ministerie van oorlog een marine academie Ie Tientstin zal oprichten en marine institolen te Lanking Woetsjang Foet ijan en Kanton ter opleiding van officieren van de marine Jspanscho en Kogelsche zeeofficieren lalleo ahi ouderwyzer optreden Slankea uit Sclioonho7e liXXXIII Het komt ons niet oodienstig voor nu blgkt dal van de overzgde dan strgd dien wy aangebonden hebben tegen hel uUramontaiiünu en het cUrkalisme iu de politiek wordt voorgesteld al een dia gericht is legen den godsdienst eens voor goed daideiyk te maken aan voor en tegeostaodera dal de godêdUnêt hier heelemaal buiten slaat en door ons niet bestreden wordt Het ultra monianisme der R K geesteIgkheid streeft er naar door verovering van de politieke macht het recht der kerk de macht an Rome te stellen b ven de macht van den staat Het i dat streven dat iu Dnitschiand de Ryksdag ontbinding heofl ten gevolge gehad Kn legen dat streven om dl kerk boven deA staal zooals bel nug in de Zuideiyke Katholieke landen bettasi Ie stellen daartegen kwam Bismsrk zoo heftig in verzqt In een artikel Hel centrum zonder masker dat tot strekking heeft bet ceDtruo als een aan den staat vgandige ündnitsche macht voor te stellen baalt de Köln Zig eenige opmerkeiyke oordeelvellingen van Bismarck orer die party aan In den Ryksdag zeida Bismarck op i December 18t 4 Hen kan zich fnet haar de party van bel centrum niet inlaten zonder zich aan den geest die In haar leeft met lichaam en ziel te verpanden mun wordt er up den duur door ingepakt en altyd opnieuw komt hel oogenbllk waarop men voor de vrug komt te slaan Wilt ge nu vechten ol met haar biyven unen taan Ik zou voor een lief ding niet voor mgn eigen gemak maar in het bilang van het land willen dat ik een modus vivendie met het centrnm wist zonder myzelf en den staat met huid en hur aau hetzelve over te leveren Ik vrees alleen dat er met dit streven in het centrnm geen vrede mogeiyk zal zyn zoolang niet in Iluilschland alles vernietigd is wat aan bet voormalige Corpus evangelicornm herinnert Verder verklaarde h te Jena in lHi 2 In het centrum zie ik nu zoo goed als vrObger oen tegenstander van het ryk Zyn ricntsnoer is van diec aard dat ik het ais een ongeluk en een gevur voor het ryk beschonw als de regeoring bare voornaamste raadslieden nit bet centrnm kiest en et zich voornameiyk op toelegt bet centrum te behagen Het centrnm is geen duurzame steun En in zyne Oedachten en Herinneringen zegt Bismarck dat het centrnm er op berekend is de lastige schepping van het Duitsche rgk met zgn protestautsch keizerschap la vernietigen Kocht de lezer aau deze woorden yan den vader van den Knltnrkampf niet zooveel gewicht hechten dan geren wy hem het oordeel van den Dnitschen R K godgeleerde ter overweging Niet minder acherp luidde echter het oordeel van Franz Xaver Krans roomsch godgeleerde en boogleerur voor kerkgeschiedenis over het uTlramoataufsme In leven en sterven erken ik voor de christelgke samenleving geen heil dan in den terugkeer tol bet godsdienstige katholiiismo iu een breuk met bet irdsohe politieke en Farileesoha streven van het Ullramontanisme En En Het natuuriyk gevolg van dezen valschen toestand Is de chronische botsing waarin het nitramontanisme met de geschiedkundige waarheid verkeert j de onwaartchtigheid van zgn geschiedschrijving de treurige leugenachtigheid van zyn pets en bet smadalgka atalsal van belastering en logen dat tegw aHen die niet correct denkan als geoorloofd gehandhaafd wordt Met dat stelsel moet gebroken worden Het is daldeiyk dat het hg ons niet kan beerschen zonder het Dnitsche ryk en bet Onitache Tolk te vernietigen Aldus een roomsch godgeleerde over bat centrom zouder masker Men ziet hoe uUnaumUmiimt en jodeeUntt door dezen godgeleerde ook gaachaiden worden ja zelfs ala twee elkur vyudige maehteo worden voorgesteld Ea ho bat ortradan vu Danbwg tagao kat Daitaehe Ceolram door de bevolking is opgevalP Dernbnrg s tornooi met bet cenimm heelt in geheel Dnitschiand znlk een weerklank gevonden dat het dagen lang brieven en tcit grammen van instemming bg hem gare gend heeft Met Kerstmis hebben vele vereerders hem ook toepasselgke gesc iebken gezonden Twee Elzatsisrhe danes zonden bem chocoladen harten met het opschrift an den ridder zonder vrees en blaam Een dominee in Zuid Dailscbisnd stuurde hem Ke atappels nil zyn eigen tuin met de op dracht Aan ittn onverschrokken bestrgder dor zwarten Maar Dernbnrg s kinderen hebben bet meeste pleizier gehad van ee kist uit Keulen waarop te lezen stond Uit Wit We talrika en die een Iraai bewerkt wit vest van marsepein bevatte by wgze van toespeling op Dernbnrg s gezegde dat hy op het witte vest van de koloniale afdeelittg geen smet zon dulden En nu kan het Dnitsche Centrum schetteren by de a s verkiezingen niet met de rooM mee Ie willen gaan in Beieren hebben zy wel degelgk in verbond met de sociaaldemocraten de regeeringsmeerderheid omgezet De tactiek van Rome wisselt als de kleuren van het kameleon Een treurig beeld van de fxitiiing derSlaaUmachl met de ultramontaanscbe partg biedt ons Frankrgk te aanschouwen Het verbod van den Paus om vereenigingen voor den eerediensl op te richten was verwonderigk maar hel verbod kon gehoorzaamd worden zonder dat iemand tegen de wet in opstand kwam Het verbod van den lUs aan de gecstelgken om eenmaal in hel tar een veiklaring af te ♦ eggen dat er op nbar bgeen omsten in de kerken zallen worden gehouden is overbihllend Soorteiyk beteekent dH verbod heel iels andera dan wat in d encycliek tiravissimo was verboden De Pau had kunnen zngnon de katholieken nemen hel aanbod dar regeering niet aan wg zien af van de kerken zien af van het beoefeuen van den eerediensl in het openbaar en gaan in de binnenkamer in besloten kringen den eerediensl inrichten üok dit voorscbrifl badden de katholieken kunnen nakomen zonder in opstand ie komen legen eenige welteiyke bepaling Maar zoo luidt s Pausen bevel niet De boodschap uit Rome luidt Voortgaan met den dienst in de kerken Zich onthooÜen van elke verklaring Hiermee verkondigt de Paus dat er naast het positieve Fransche recht op Fransch grondgebied een ander recht beerscht bet rechl van den Paus waarvoor het Fransche recht heeft Ie wyken al hot den Pau niet aanstaat Sta op tegen de wet roept Paus Pias zgn priesters toe Roma locota est causa finita Er breken spannende dagen voor Frankryk aan Het formulier van aangifte geven wg hler weer dan kan men zien wat nu eigenigk die aangifte moet inbonden die ile Paus aan de geestelgken verbiedt te doen De ondergetoekenden twee lïaraen woonachtig te j wenscbende gebruik te maken van het recht dat de wet van 1U81 hun toekent verklaren aan den heer burgemeester van dat er in de kerk van openbare byeenkomsten zdllen worden gehouden bestemd tot uitoefening van den eeredienst op de gebrnikeiyke dagen en nren Deze verklaring is opgemaakt voor een jaar Men behoeft er zich waarlgk niet over Ie verwonderen dat kardinaal Lecot op het oordeel Van den Paus vooruilgeloopen was en de geestelgken van zgn aartsbisdom had opgedragen deze bloote formaliteit waar het geweien niets mee te maken beeft te verrichten Hoe de nieuwe wet van 1905 door de andere kerkgenootschappen met vreugde il begroet moge biyken nit een schryven van Ds OIran De wet van 1905 geeft de Fransche prqtsstanten jnist wat zy noodig hebben en wat bun stuk voor stuk onttrokken was van hun oude erfdeel vry beheer over de kerkeiyke goederen werkelgke vryheid des woord en vrgheid van vergadering volledige regeling van het presbyteriaanschsynodaal stelsel Tolsirekte bevoegdheid op eiken tgd de nationale synode byeen te roepen Terstond na de aanneming der wet in de Kamer schreef de Vi Noavelle Deze wet is een wat vu vryheid het is geen wel van revolntie maar van evolutie Zy vestigt eindeiyk de vrgheid der eerediensten Tot dusverre hadden wy slechts verdraagzaamheid maar wg krggen nu de vryheid Ds Oiran aet uiteen dat de iroteslutsche kerken door de opheffing van de begrooting vu eerediensl er flnancieel op aehtemitgaan Maar de Fransche protestanten achten dit nadeel gering nu daartegenover staal de taekenning vu de volle vryheid Wg geven nn nog enkele aanhalingen om te laten zien hoe ds Oiran over de houding vu den Paus en de Fruseha katholieken denkt 0a Paaa Tarwarpt ortikal 4 over da vereenigingen T n den eeredianst Dat staat hem vrg en daar de Fransche kathoiiekea hnn gebeele wil ia zgn handen hebben gelegd en zy blind genoeg zgn om welwillend laa te geven in deze dwaasheid die ben te gronde richt is de Paus in zyn recht Kn verderop De Paus is niet tegea da Scbeidingswet omdat deze niet liberaal k maar omdat zg al te liberaal is Niet omdat zg de rechten van het gowoteii niet waarborgt maar omdat zg voorrechten alachaft Niet omdat zg deo godsdienst treft maar omdat zy een einde maakt aan de politieke bemoeiingen van de kerk Niet omdat zgde belangen van Ood schendt maar omdat zg weigert de clericale alleenbeerschappy ta bekrachtigen En niemand minder dan Bram Kuypar heeft hel den Franschen Protestanten kwaiyk genomen dat zg zich by deze wet hebben nedergelegd Jg moet hier de nltramontanen in het gevlei blgven hé Bram de provinciale Slatenverkiezingen en wie weet wat I April grilons te wachten staat Maar daar in Frankrgk bestaat geen Uonattrvtrbond tasseben Rome en Dordl daar maakt de politiek der protestanten de geloofszaken niet iraebel Voor zoo n strgd moge ons land beho worden En daarom front Ugtn hti uhramontaninM Maar ook tegen hel tltricalume van Kuypar en de zgnen Wat is de grondslag van Kugpers verbond met Rome P Enkel de omslaodigboid lat Rome hier U hnde nog niet zoo iUrk ia Het duideiykst komt dit uit in de woorden van Kugper zelf Zoodra het zwarte gevaar dreigt zal ik de eerste zgn die naar de grenzen zal vliegen Zoo ongeveer heeft hg zich nitgeiaten Met de hulp van Rome wil hg uiis volk kerstenen moei veroverd worden voor de Christelgke schooi De groote Kerk uioel veroverd wordeo de nniversiteiteu onder Kerkelgke tucht gebracht het paganiilitch deel van ons volk als manderaaardig behandeld De voelhorens der orthodoxe kruideniers zgn veel gevoeliger dan de nauwgezetheid waarmede de Wetenschap haar onderzoek instelt naar den oorsprong des Bgbels Kngper zei het immer als Minister in de Kamer dal het geloovige volk als bg instinct voelde waar de wetenschap mialastte AtUi cUrieaU demagoijit Teg nover dit onwaardig gedoe slaat de eerlgice bekcnlenis van Dr J A Cramer predikant in den Haag die in 4 preekeu voor zgn gemeente gehouden in het laatst van 1006 zgn standpunt meedeelt Deze preeken zyn ullgegsven door W A Basoliaar den Haag onder den titel Bgbel en Critiek Weet gy Oemeenie w it in do laatste vgflig jaren op Godgeleerd gebied is gearbeid ontdekt f Oy weet er niets van Og bigfl bg uw oude belgdenis Og biyfl by nw onde bybelbeschouwing Oy wilt er niet van hoeren dat de wgze waarop onze vaderen hnn geloof ouder woorden hebben gebracht niet meer aan de eischen van het denken van onzen tyd kan voldoen Og wilt f niet van hooren dat uw bybelbeschouwing verouderd onhoudbaar is Og veroordeelt een ieder die aaa uw verouderde begrippen raakl Haar weet dat Ood mg den meeslen zegen heeft geschonken op dien aabeid die in nw juidilen het raeoat als ketlorsch wordt veroordeeld Wal daar aan de universiteiten wordt geleerd komt u storen in uw vadsige rust en daarom verwerpt gy het terwyi tal van leidslieden n daarin helpen Oy wilt alles maar by het oude laten En zoo Is bet proces der vereleening in vollen gang bladz 22 In denzelfden loon lezen wg op bladz 59 Gemeente ik ben er ttiy volkomen van bewust dathetgeeg ik hier heb gezegd over den tyd vm ontstaan der O Testm boeken inga t tegen de gangbare opvatting ouder u De vraag is echter niet wat gg het liefste boort maar wat waarheid is Nu zyn er voorgangers ie wanneer zg de universiteit verlaten eenvoudig het geleerde aan eau kant zetten evenals iemand wien dienstiyd achter den rug is en die nu zyn nniform in de kast hangt om weer gewoon burger te worden Zg weten met de opgedue besebonwingen geen weg in de gemeente en nu lieten zy de lastige bagage maar staan Daar zgn er ook die het met de nieuwere beschouwingen volkomen eens zgn maar ze niet in de gemeente willen brengen omdat zg daarvoor niet ryp is Onder hen zyn er die het brengen van deze qnaesties op den preekstoel beslist om die reden afkeuren Maar wanneer zal de gemeente er dan wél rgp voor zyn P Voor vyfllg jaren was te er niet riip voor voor veertig jaren niet voor dertig jaren niet en dat zal wel z a biyven zoolang zy in haar verkeerde meeningen met rust wordt gelaten Gelooft gy dat ik een twistappel onder ulieden beb willen werpen P Die my kennen weten wel beter f Hur daar kunnen vu die ooganbUkkan komen wurin men op eenmaal bemerkt dat de bedompte lucht de bedorven atooslaar in een gesloten vertrek nadeelig wordt TOOT da loqfwt aa voor da aioodhald ia kat l algaBaan aa nen met een rak de renatera openwerpt opdat de Irinehs lacht binnen stroome Zoo ging bet my En wur wg nu zien dat dr Knyper en de zijnen alle stelseU en personen buiten het zgne verkettert daar moeten wy bepaald tegen dat streven om door verovering van de regeermacht die zieoswgze aan de natie op te dringen krachtig Iront maken De wetten en benoemingen onder Knyper wezen mur al te dnidelgk dien weg aan Oelukkig zgn we aan dal gevaar ontsnapt Haar nog altyd biykt dubbele waakzaamheid en werkzaamheid geboden Het clericalisme van Kugper staat dur als direct gevaar voor den Staat en de samenleving en daarachter doemt in de verte aan den polilieken en staatknndigen horizont de donkere wolk vu het ullramontanisme Durtegen gaal onze stryd JAN BAZLIN BINNEJSTLAND De verkiezingsccampagne zoo schrgit men aan De Tel is in vollen gang Jhr Van Cillers zal vier mul in hel district optreden en wel in Veanendaal Barneveld Ede en Rbenen Gisteren vergaderde alhier de centrale der CbristeiykHiatorischen nog zoekt men een candidaat De antirevolutionaire partg heelt nog alle hoop dat de Christ Hist weer mede zullen gaan Men spreekt er ook van volgens betzellde blad dat de heer Staalman zichzelf als candidaat zal stellen voor de Christeiyke arbeiders Geinong Je Uei ichteii Uit Amsterdam meldt men Gisterenmiddag had de burgemeester ten atadbuize een onderhoud met twee bestnors leden vau den Ned Scheeps en Bootwerkersband en van Handel Nyverheid de heeren Posthnma en van Gogen Zg kwamen hem vragen of hg zyne bemiddeling wilde verieenen lot oplossing van het geschil Wat het antwoord van mr van Leeuwen i geweest staat niet vast De een beweert dal de burgemeester rich vooralsnog niet in den strgd wil mengen de ander dat hy een toestemmend antwoord gaf Hel gelukte ons niet eene officieele lezing te verkrygen mr van Leeuwen verklaarde Ons ol gisterenavond in een persoonigk ou derhond dal wy met hem hadden op uit pogenblik geen mededeelingen te kannen doen omtrent belgeen gisterenmiddag in lyne kamer besproken werd Hy achtte dit niet in het belang der zaak Maandagmorgen bemerkte een reiziger in bet restaurant van het station te Arnhem dat hy het pas gekochte spoorkaartje ver leren had Tevergeefs werd er naar gezocht Goede raad was dunr De trein zou spoedig vertrekken dus opnieuw naar het loket om een kaartje te koopen Tol verbazing Tanden reiziger krygt hy zyn eerste kaartje weer in huden voor hem herkenbur omdat hy er al met potlood losjes een getal op had gekrabbeld Vertellende dal hg dit kaartje verloren had zei hem de bureaulist dal zooeven iemand aan het loket was gekomen met het beleefd verzoek het kaartje weer in te wisselen omdat hy van de reis moest afzien Toen was hem het geld teruggegeven Pech voor den reiziger I Arnh Cl Men meldt nit Hurlem De dienstweigerur Gorter is hedenochtend 10 nar onder geleide van een sergeant overgebracht naar zyn garnizoen te Den Helder Had hy tot nn toe geweigerd uniform au te trekken than had by die aan De Hilvarsumscho Oemeenteraadsquaestie In de gisteren Ie Hilversum gehouden zitting van den gemeenteraad deelde de voorzitter o m mede dat hy in een toestand van ontstemming gevolg van de bescbnldigingen omtrent beweerde wantoestanden in de gemeentelgke huishouding in oen plaatseiyk blad geuit enz zyn ontslag als burgemeester dezer gemaaote gevraagd had doch dat hy na rijp beraad alsnn die onUlagunvrage had ingetrokken Applaus Het Raadslid Bruist sprak daarover zgn vreugde nit applaus ook op de publieke tribone Naar aanleiding vu een rapport van den gamaentearcbitect omtrent de leveringjaaeatie der keien sprak bet Raadslid v Sait zgn tevredenheid daarover nil Er blgkt nit dat den ambtenaren ia dezen aa Uum treft By trekt dan ook de woorden in de vorige zitting gesproken in Door de politie te Amsterdam is een persoon augebonden die in een viaebwinkel au den Zeedyk aldur een knecht uitdien winkel mat een mea een onbedoidaade wande ia ott boik kad t t liraeht aa liob aa M F03TE R IJ B3TT POSTKANTOOR TE UOUDA Lgst vu de un dit kantoo en de duronder behóorende bnlpkulor n gedurende de Ie helft der maand Jandari ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegens oobekecdheid vu de geadreaaeerden niet zgn kunnen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerdenbestemming Brieven Binnenland H Brink da Haan F Qroeneveld PV d Berg D Boer Keep Noogen 3 Vacature A de Kade Amiterdaa id Rotterdam id ld Stads Kanaal Utrecht Briefkurten frai Oorinchcm J van Wgngaarden Baag Wed A Rengeri Rotterdam Brieven Buitenland P Haag J Winterberg Fère Ouillaun Oberhausen FaiGn Fon Do Directeur C HENNEQÜIN P Steeds stijgende tabakspryzen giste van f hespreking van de vraag of bet Hel foieiyii is de prgzen der sigaren te verboEc Ke had gisteren te Utrecht een druk Dinifeiochle byeenkomst plaaU van afgevaarbon S l van verschillende fabrikanten in Nederiand De Heer Hiooleo voorzitter der Ulrechtsche Tsbakslnduslrie nam de leiding van deze vergadering op zich en vestigde de aandacht op hetgeen de Dnitsche sigarenfabrikanten reeds gedaan hebben met het oog op de hooge labaksprgzon en vund bet wenschelgk ook maatregelen te treffen om in de benarden toestand waarin do Nederlandsche sigaren industrie zich bevind te voorzien Gr waren 2 siroomingeo één gedeelte wilde don prgs verhoogen terwgl de anderen de kwaliteit wildtn verminderen De verschillende meeningen lokten zoo n uitgebreide discussie uit dat r geen besluit genomen kon wordeo en dit punt tol een 2e vergadering werd uitgesteld om de afgevaardigden in de gelegenheid te stellen beiden vuurslellen in bun Vereeulging nader tfl boHprekun Ue wenscheiykheid werd genit om molde aigarenwinkeliers die hierby zoo zeer gelnIresseerd zyn van gedachten te wisselen Ten slolte werden op deze vergadering besprekingen gehouden om te komen lot een Nederlandsche federatie van sigarenlabrikanten Deze vergadering werd ook bygewoond door 3 algevaardigden van de Ooudsche Sigarenfabrikanten Vereeulging BEÏÏRS VAN EOTTEEDAM L K H K WOENSDAO a JAN Staatiltenmqen POETDQAL Üblig 3e Serie Ir 050 59 ObUg 8e Serie Ir 2600 8 59 RnsiASD Iwang Dombr Obli gatien i 90 Azix Japan Obligalien 1B99 4 74 74 CoiiniBiA Geconsolideerde Bultenlandsche Schuld Recepla L 100 VI Wh Hgpotluek Banin Pandb idem idem 4 9 Pudb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrecbtscbe Hypb 4 100 100 Pandb Westlandscbe Hypb 4 Pandb Znld Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp t Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 F bdb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 98 400 Aandb Hollandsche Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandb O Hypotheekbank te Fmaterdam 4 roorwtgUiHiHgen iTALia Oblig Zuid ItalUanicbe Spw My A S67 PremiéUenütgtM biLoia Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diversen 1 tot EzpL Laaa rw Mearderroort 1908 d9Vs ScliMimurt ilaaUduippytm Pand Holiud Oalf Stv My 86 BUITENGEWONE GROÜTE OPRUIMING ALLE nog voorradige Mantels Costumes Blousen Jupes Jupons Japonstoffen en Katoenen benevens een groote party Wille Goederen worden tot SPOTPRIJZEN OPOERÜIMD Jüüdèr AUVi aTi Tii l oord lirabantsch ScboeD eo LaarzeomagazIJo KLKIWKc K tegenover de Kleiwegsleag PRIMA KWALITEIT ÜVKKSCHOE XEV Sterke SeboolliantD eni Opruimingf van rcslanten Aanbevelend C SMlTai Alle reparatien en aangemeten werk Oimavolgtiaar zgn thans door nieuw gevonden toepassinge onze tm mlieeer geêcUMerér fat treilt felmlmrt HogaerU Zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overiuige zich geen imiutie voor de MJble te ontvangen Oeill Prysconrant met een aanUl ongevraagde getuigschriften gniie op aanvraag Boxtel JWOAIiUl Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg hy wien modellen ta bezichtigen zyn Van af 1 Ju lS07 ki t m jo NG s Ree ame CACAO prr 1 kilo bus f 2 40 kilo bus I 3U kllu buii 0 7 1 kllo biis 0 32 leaw aaveriranea fraf Ur I iebera wellwkend A KKW nAoiT ii tzia n IAI1 ki g M diri k mk mm viHirtdurende radicale in teken genezing van alls mIn de mewl hardnekkige tenuuf Miekleit ooral ooUtoan dofjr aldwalingeo op ii ugdig n l e t J gsnnuig van elke zwakte tilmk jeht thmaowdheid Hoofdpyo Migraine llarttloppiog Maagpgn Iwshia spgsvertenng Onvatnugan Impotens poUotione aaa Jitvoariga proapectassen i i i Moli g 1 t I 1 1 dubbels Meh I Oiilrii l lepól Mallh r d Vegte ZsUbomm I p U M Cl fta k llo BoUerduo V Hsppet M rarCDhsge tlalmiiss de Joeg j üsa BottarHaa W lf Co Ooad ab0aU dn lstaa