Goudsche Courant, vrijdag 18 januari 1907

Vrijdatr IH Januari 1007 i o 10S35 45ste Jaai s aiig mmm mum i ieuw8 en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Telelaaa St ADVKHTENTIEN wortlen gepLiatst van g regel è 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Intending van Ad verten tien tot uur des raidd Teklai a Sa Bt De Uitgave derer Courant geschiedt dage lij 1 8 met uifaondering tan Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per 08t ƒ 1 70 Atzonderiijke Nonimers V IJ F C £ N T K N DE PHONOLA mwMm Openbare Yerkooping TR COIjDA op MAANDAG 28 lANDARI 1907 det Toormiddaga te nreo in i SoeietaU VREDE BEST aas de Markt teo o eritaao vao den te Haaatrecbt gereatigden Notaris J KOEMAK TA No 1 Een uer ganitig geltge vao Tel gemtkkeD Tooriies Woon en Wiakellmis waarin aedeVt Tele jaren met goed gevolg da Brp4fd en BmmkelbaUkertmaak wordt litgeoeiend aan de Kleiweg te Goada wSk E Bo 70 Kadaater 8 eti B no 27 groot 80 Centiaren BH dit perceel worden ook verkocht de Winkelopatand en alle aanwezige Oereedaehappen tot de nitoelening der Winkel en Bakkerij bebooreode Te aaoTtarden bj de betaling der kooppenningen No 2 Ben WOONHUIS met ERF en TUIN aan de Boelekade t Oonda wyk B no 161 Kadaater Beetle A no 1940 groot 1 Are 82 Centlaren Te aanTaardao 1 April 1907 En NoB 3 tot 6 Drie Huizen en Erven atatnde naaat elkander In een Gang aan da Wilbelmlnaatraat te Oonda w k U Noa 116 116 en 117 Verbnnrd by de week leder hola Toor 10 90 De perceelen i jn te betlebtigen de laatste drie werkdagen T66r den dag der veiling van 10 tot 2 oren en op dien dag Tan 9 tot 11 nren Nadere Inlichtingen geeft Notaria J KOEItAN Toornoemd 1 DK OOBDKOOP8TE DB HBBST PRAOTISOHE DB MBBBT VOLLBDIQE MODEBLAIICIV i n beillat die dor Firma WELUOIV f THE LADIES JOVHUAL met minateni drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL OBBSSIUAKEH met een gratis geknipt patroon TOE UAXAAH OF OUILV KEN S FAHHIOyS Klndormodes met Tele gratia geknipte patronen VBAAOT Vw BoekkaMdtlaarProefnummer AU m t kiuttl HoU Bljvotutel i Van alle In deae bladen voorkomende mïdollon lyn OKKNII TE PATHONKN met Holl verklaring Ir p p togen Toornitbelaling van 10 50 verkrygbaar by MILLV SIMONS Uen Haag Verkrijgbaar In deaachen SO oti tS et M t i M y H H Apotheken en Uroglitou i l op htt mw ASEEHl r AD RICHTER A Co Bottordam Te OouDi by C LUi EK Apothekor Harkt a by WOLFFACo WoathaTeallS Qoilt Dnk TU A BRINKMAN E GEBR RIJKEN L DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S HoofdmagatiJn Gedempte Blnnenrolle 154 Telef 4599 e Haganijn Wett lUeuwland 9 nabij Matton Beurt Telef 46S7 BEPARIEI Wat een j beh fSRBDREN Daar lyn dingen waar een jol jong meisje brboort te eten wat 1 voor baar die bloedarm ijin lydeL gevoelen of last bebben vsc alapetgosbeid Meiu ronw H KLOUWENS v i Merlenetraat 77 Den Haag wa zeik een jong meisje Zy icbröll ons Ik bad laat van veel boofdpijn gevoelde mu dlkwyis geheel Initeloos s Aachta sliep ik slecht en werd ti kens met een schrik wakker Op aanraden van anderen die veel baat hi Ie Sangnirose gevonden hadden ben ik dit middel ook gaan gebrniken Hel eft mg gopd geholpen By de derde llescb voelde ik mi al aanraerkeiyk Iwl r De hooi PlJn wat veel minder tn elke nacht sliep ik hoeriyk loodat ik verkwikt wakker werd en in staat was met opgewektheid mijn werk te doen Zie hier eene uit velen Wy knnnen V vele lulke dankbetoigingen laten leien want tientallen in elke stad van oni vaderland maakten ie ervaring Een frlssche klenr een heldere oogopslag krachtige spieren nitmnnlende zenuwen een vrool jk humeur gaan samen met een goede gezondheid Dniienden hebben znlk een tolver krachtig bloed aan de Sangainose te danken Neen er de proef eens mede en gy isit zien wat de Sangoinose voor anderen gedaan heeft dat kan y voor U doen Prys par flacon f 1 50 6 II 1 8 12 II 1 15 Te Gouda bU WOLFF Co Westhaven 10 Den Haaff VAN DAM Co Haak eena kennis met ons nieuwe middel ¥ IJIGeill01il€i Yoor hoesleiideii alom verkrygbaar acnialogecii Poedervorm iê het eenigsto helpend middel tegen Bl eéarm 04e Bleekmuekt MemummwmUÊ mmmfdptlmtn IHap0t4t êk0l 0mmmeltlem fermagerlmg en yermtméeriHg éer UeHaamukrmekUm aeniatogeen in Poedervorm heeft een aangename snaak en kan In alle drinkbare Tloelstoffen worden opgelost HAEMAÏOUEEN IN POEDERVORM la het praeperaat wat U spoedig geneest HAEHATOGEEJN IN POBDEKVORH wordt aanbeTolen door H H Doctoren Prys per doosinet februiksaanwgzing f 1 50 Eeniffe labrlkaoien M v SCHAlk Co Deo Haag V v7i l r bn Firma WOLF f Co Westhaven 193 GBBNDBL E H VAN ïrt r s R nïiiDBN Si t l s K r A o fo TrR VM J HOUJT M KOLK ARnT o HBIJDBN HW 1 P A o GROOT A ua JüNQH OudmvUr J P KA8TBLSIN PMtroihnhm D BIKKER Bmtckop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door AbdtJ Stroop Het klooslerSancta Paulo Abdü bestaat niet du Stroop van geenertei waarde fÖiSSsa Patënt H Stollen f nar i li J M i ArfW v iMMrfMsl i HVIS TE HUUR HecreBhais k tlavei H 8S Z a Kimera groote Keuken drooge KeM r flinke Tuin Voorzien van Ga en Wat leiding Te bevragen B 89 iFerwerda Tiemaii 1 Orootite dëtall wfJohSDdelaren iD Nederland 1 St Eiitèpbe Medoc 060 S La Rose Ludon 0 72 Chateau Malicret § per ïetch per anker vin 4S f W Ch teau Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haul Sauternes 1 36 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 1 Ritdesheimer 1 08 1 Oude Roodc Portwijn l OS per flesch 1 Eitra oude Eoode Portwyn 1 44 Oude Witte Portwyn 1 08 Eitra onde Wilt Portwyn 1 80 Fine Old Pale Sherry 099 Goede Madeira 0 90 Hadeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bki laedi per Liter 1 17 PrO on netto è contant DEPOT TB OODDA F J J BOON VAN OSTADfi Wie zeker ayn wa 4 KehtA SUOd CaCM ta ootT mield eo na vd pradbends en hs 4eE liaaM gekomaa owlsr aaan 4si uitTtiulan Dr Klohaélto la anaJh l r beate nueUm In hst nasalfts rcsaala tatMiaasiuaiit T a OelM atoilmrok I K llles tltelw SfTüMlMlïV Btkel Cacao a TMcaniasi bua as DanKkaMtouk naat axlt AasÉt Chooeltdt Ah Mlijkach lehnft Ifmit I fm i u vaar en kap Cl ceneeaknctéige draak U diarriiae alaoila met water ta krafttsi Tastctjghaar bH 4a vniwaiasBiti 1 K Pi ApotMkaM aas ttm OaBn advartWBwoor4i r aar llatea land JLCinterdam Kalvacatnat lOS M Ma V LOON DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van GASORHAIENTfill In elke styi van de eerste fabrieken tegen concurreerende prgzen AanlcMtr n Gas Wtttr Spreek Bieren Eleetriscke geleidingen Wie Tan goed licht houdt wende lich naar het GoiulacA PeHiefUing MagamlJn DE AVOllDfilTeR daar alles door bekwame Otters verrioiit wordt KE i IISGEVIi G lüWCHTINGSM WSI KE GEVAAR SCHADE Or HINDEB KUNMEH VRKOOKZAKEN BURGEMEESTER co WETHOUDERS vau ÜOUUA Geiwn art 8 der HINDERWET Doen tï weten t at iij vergunning hebben verleend aan de Ulrrctie der Ooudsclie Sirooptabnek en hare rechtverkrijgenden tol het vervangen van den bestaanden couvertcr door egn van grooteren inliüud in hare iabriclt aan de üouwe wijk C no 209 kadastraal bekend sectie D no 1801 GOUDA den 17 Januari 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Uuileiilandscü Uvcrzichl Uit nader te Jamaica ontvangen berichten omtrent de aardbeving blgkt dat het eerste bericht waarin gemeld werd dat Kingston geheel vernield is overdreven moet zgn Volgens de laatste berichten heeft zich de brand te Kingston beperkt tot de dokkenj slechts een klein deel der stad is verwoest Mon gelooft dat men bedenavond den brand meester cal zyn Het voornaamste hotel en andere belangryke geboowen zgn vernield Vele huizen zyn zwaar beschadigd Het aantal doeden wordt op minder dan honderd geschat Vele honderde personen zyn gewond Het Britsche Departement van Koloniën ontving een telegram van Hamar Greenwood Parlementslid van Hollaudbay op Jamaica waarin deze meldde dat Kingston Maandagmiddag te half vier door een aardbeving werl verwoest Alle huizen en andere gebouwen werden door de aardbeving vernield en dadeiyk daarop brak brand nit Het militaire hospitaal brandde af Veertig soldaten moeten gedood zgn ook Terscheiden aanzieolgke burgers on vele inwoners De vroegere Britsche gezant sir James Fergusson moet onmiddeliyk gedood zun Geen andere Engelsche Amerikaansche of Caoadeescbe bezoekers worden vermist De stad is rustig De gouverneur lieeft de leiding der zaken in handen genomen Better seint uit Odessa dd 16 Jan HedeUnamiddag werd ten tweede male gepoogd het stoomschip Gregorius Merck dat op 18 dezer naar New York zou ver FEVËLLETOX Tegen den Stroom Nn t moet dan maar ik weet er niets beters op redeneerde zg eiodeiyk naar moeder Balbo I En eenmaal tot dat besluit geraakt sgnde toog zg met bet kind by de eerste morgenacbemering van den nieuwen dag naar het nieowe doel Het geheele landschap lag nog zoodanig in nevelen gehnld dat Irmgard temanwernood honderd passen Toor zich nit kon zien Uit den stand Tan den windmolen alleen kon zg opmaken waar zg zich ten naaste by bsTond O hoe haar het hart l egon te kloppen toen ly eindelgk het met blauw lei gedekte kerktorentje Tan Friedrichshagen nit deneTellucht zag opdoemen Een hnirerin g voer haar door de leden In wgde bogen liep zy om het dorp heen en weldra had zy de met denneboomen beplante duinen bereikt Daar daar waren ze de duinen baar duinen de i ime speelplaats barer kinderjaren en daar daar was de zee aar zee de groote verre verre see I Zwggend stond zy Ml as sproidd alt tot aaa aüMlxiBt dar trekken in de lucht te laten apringen In het voorste kieiraim had een baitengewoon hevige ontploffing plaats waardoor een zeer groot lek in den scheepswand werd geslagen en het schip ook nog op andere plaatsen beschadigd werd De ontploffing moet ver oorzaakt zgn door een belsche machine of pyroxilin Personen werden niet gekwetst Is vermoedelgke aanleggers w den twee studenten en twee scholieren Tiy welke men proclamaties der sociaal revolationnairen V9nd gevangen genomen Wiliam O Brien zegt in een ingezonden stuk in de Times iets ovitr de tweedracht onder do lersche nationalisten Mgn eenig streven schrgft hg is de laatste twee jaar geweest de parlg te brengen tol de politiek van vetzoeiiing met onze Protestantsche landgenooten en met het Engelsche volk van alle partyen Aan die zich drie jaar geleden herhaaldolgk en met algemeeuc stemmen vorbondm en van die politiek ben ik nooit afgeweken Ik heb aan ten minste tien verschillende voorstellen voor een vriiodschappeiyke overeenkomst op den grondslag van een gemeenschappeigki nationale politiële meegedaan maar geen woord van instemming of zelfs verdraagzaamheid heb ik ten antwoord gekregen Het gevolg is geweest een stille maar onweerstaanbare beweging in Ierland em weer du stelling in te nemen van drie jaar geleden toen een wetsontwerp tot invoering van zelfbestuur niet voel minder waard dan de wet die dit jaar ingediend zii worden zonder ernstige bestrgding door het Hoogerhois aangenomen zou zgn en de bevrediging van lei land bekroond zou htbben Mgn tegenstanders trachtten eerst den stroom te keeren door mg en mgn vrienden te beletten in het openbaar te spreken en mg voor te stellen als betrokken in een schandeiyk komplot om de nationale beweging te verraden en te doen mislukken Toen zg zagen dat die maatregelen vruchteloos waren gingen zg de vele leden in de partg die heimelgk van mgn gevoelens waren schrik aanjagen door er twee uit te kiezen en nit de party te zetten zonder dat de party zelf middellgk of onmiddellgk stem over hun lot kreeg Het recht en de wettigheid van die handeling zal nu voor de rechter beslist worden Men zal zich herinneren dat tie lersche nationale party eenige jaren geleden zich hereenigde op het grondbeginsel reeds jaren lang door John itedmond en zyn Paruellistische volgelingen vooigestaan nl om met geen Britsche partg ecnig bundgenootschap aan te gaan en alleen met volledig zelfbestuur natuur de armen zoo ver mogeiyk nit De doek dien zy om t hoofd bad gebonden hinderde haar Ze wierp met een snelle beweging het ding op haar rog en de zeewind speelde als voorheen door het lange roode baar Myn zee I Myn zee I riep zy eindeiyk in TerToering nit zy hief bet kind op en tegen de borst en begon nagenoeg luidkeels te weenen Weg nn weg over heuvelen en zand verder maar Terder door t kreupelhont der dennen en de braambessenranken gauwer altyd gauwer Met den knaap op baar rog stormde zg voorwaarts Daar waar zy eens Clarisse bad zien staan stond zy thans eveneens stil In de laagte bgna geheel overwoekerd door wilde wingerd lag moeder Balbo s hut Het hutje lag als in slaap geen licht geen rook geen leven geen hondgeblaf geen gespriug van de vrooiyke geiten en geen Irmgard meer zooals Troeger Neen t was een ander een gansch ander mensch wier blikken thans Tragend neerdaalden op bet onde te huis De kinderroof waartoe het plan eensklaps was ontstaan was Irmgard gelakt boven alle verwachting goed en gauw gelokt Zg hield het voorwerp van haar wraak en van baar grenzelooze liefde tevens vast omklemd Maar zg verkeerde nu in angst pstegenxeg aiyk io grootaa aogst Wat moait sy iaat genoegen te zullen nemen O Brien heeft met eenige volgelingen getracht dat besluit ongedaag te makm Vandaar de twiet De derde bisschoppenvergadering is eergisteren geopend in bet kasteel la Muetto van den graaf en de gravin 1 ranqueville Het kasteel staat aan den rand van het bobch van Boulogne Toen de kerkvorsten Dinsdagmorgen aankwamen stond er oen honderdtal menschen voor de deur die de leden der vergndering eerbiedig groetten Voordat zg hnnne werkzaamheden begonnen zongen de bisscboppen het veni creator spiritus hl do kapel van het kasteel Door den slottnln drong het gezang tot up straat door Er i jD 79 prelaten bgeen op het kasteel van graal de Frantneville de aartsbisschoppen vnn Kamergk van Uhambèry en van Auch waren om gezondheidsredenen Wi ggeblevcn evenals de bisscboppen van llluil vnn Montuuhan en van Ln on Karduiiial Richard de hoogbejaarde aartsbisschop van Pargs kwam pas in den namiddag De vergadering is strikt geheim Men weet niets anders dan dat in den loop van den murgen een adres is gezonden aan den Paus en dal de vergadering gesplitst is in 4 afdeeling n De inrichting van den eeredienst de geldmiddelen de seminariën schgnen de ondywerpen nit te maken van drie aldeellngen terwgl de huisvesting der geestelijken het recht op de godsdienstige slichtingen bet zingen in de kerk en nog andore onderwerpen aan de vierde afdeeling ter bobandeling zyn toegewezen Ër is besloten dat de morgens aan het onderzoek in de afdeeiingen de middagen aan de gcneenscbappeiyke vergaderingen zullen worden gewyd Kardinaal Lecot aartsbisschop van Bordeaux heeft eergisten het voorzitterschap bekleed Ook Servië heeft nn zgn kapitein van Köpenick Voor het ciiliodoze Kerstfeest heeft een ontslagen arabt naHr de gemeenten in den omtrek van B lgrado rundgeloopeo en de rekeningen nagekeken als coramiHsaris van de Rekenltamer hg isclite de kasgelden op die hem op vlotte wy e werden uitbetaald lo Obrenowatz liep hg er echter legen aan Daar vroeg men zyn legitimatie en werd hg weldra ingerekend Hg is eergisteren naar Belgrado overgebracht D Servische ministerraad beeft beraadslaagd over het antwoord dat de regeering hem wat met zicb zelve beginnen f Ze bad alleen gehoor gegeven aan bare woeste hartstochten en verder niets hoegenaamd niets overwogen Moeder Balbo moeit raad schaffen Wegsturen zou t oude n eosob Kuoibert niet en nog n nder zou zy Irmgard gaan verraden want zy haatte alles wat aristocratisch bloed in de sdernn had Eenigszlns bevend ging Irmgard het zlgzagpad der laatste duinen af t was heelemaai begroeid alsof in den la itsten lyd geen menscbeiyke voet I meer betreden had Zy liep over t kleine bleekveldje ook al met hoogstaand gras en vol onkruid en legde een weinig aarzelend hare hand op de deurklink De dear bleek gesloten te zyn Hoeder Balbo Moeder Balbo om Gods wil doe open Ik ben t I Je kind I Je leelgk weggeloopen kind je roode Irm gardl Geen antwoord gotn geluid I zy klopte al harder en harder doch de doodeiyke stilte die daarbinnen heerscbte bleef onveranderd Thans eerst lette Irmgard op de twee erkamenten strooken op de deur met de roode zegels aan weerskanten en daarop bemerkte zy ook dat de vensters op geiyke wyie waren verzegeld Dat is wat moois I Wie W my hier daa lafaai darrea r a t W aat dia geven zal op de jongste Oostenrykscbe nota Hot antwoord is ongeveer aldus vadtgusteld Het ServlKcho ministerie acht zich met meer gebonden aan de belofte in Oostenrgk voor 26 miilioen bestellingen ta doen en wil over bet bandeistractaat nog slecht onder handelen op een zuiver handelspolitieken grondslag Maar cm nn de mogelgkheid van een uvereon temming met geheel en al weg te nemen neemt de regeering te Belgiado zich voor in Oostenrgk binnenkort aansieniyke bestellingen te doen van geweren patronen on spoorwegmateriaal DaarHoor wil het ministerie Pasjittj du Ooitenrgksche regeeruig pogen tevreden Ie stellen zonder echter do moreele verplichting te erkennen om de legerbenoodigdheden in Oostenrgk te knopen en het te besteden bedrag vooraf vast te stellen Het is echter te verwacliteo dal do Ooitenrykscb Hongaarsche regeoring zich daarmede met vergenoegen zal Al is baron Von Aehrenthal niet voornemens de zonderlinge handelspolitiek van graaf Golochowalii voort Ie zetten voor den invloed van de monarchie op het Balkanscbiereiland is fay verplicht da voorwaarden eens door Oostenrgk gesteld niet by don eerstan slag den beste te laten vallen In bet Ilongaarsche mlnliterlo Is plotsellilg een erAitt atryd ulttfiïbrcken die waarscbynigk eindigen zal met bet aftreden van den beer liesa l alonyi al minister van justitie 100 niet het geheele kabinetWekerie in diens val wordt meegesleept De oud burgemeeater van Hoedapest Halmos hooft legen l oionyi allerlei beiobaldigingen uitgesproken voornamelgk uitloopend op de bewering dut Polonyi zicb als lid van den Boedapester gemeenierand verrgkt beeft ten nadevie der stad De uiterste linkerzyde poogt die beschuldiging voor te stellen i ls een verdachtmaking zonder meer Maar de moer gematigden weuschen een onderzoek verklarend dnt alleen het resultaat daarvan de onjuistheid der beweringen van Halmos kao doen bigken Doch Poloiiyi weigert een aanklacht tegen den oud burgoinoestcr in Ie dienen hoewel in het kabinet een sterke pressie in die richting op hem wordt geoefend Van den ministor van binnenlandsche taken graaf Julius Andrassy wordt giiegd dat by beslist andringl op een moreele zuivering van Polonyi door een rechtelgk von nis biyft Polonyi weigeren de aanklacht in ie dienen dan weigert Andrasxy langer in hetzelfde kabinet met hem zitting te hebben De clericnle volksparty elscht met zekere vodden wegl Driftig zonder zich een oogenblik te betinnen rukte zy die perkamonlco strooken weg en met een eniiula beweging van haar krachtigen voet bad ui in t volgend oogenblik de wrakke deur ingetrapt Als een vorstin die haar paleis betreedt zou trad Irmgard thans allerminst haar aandacht wydend aan den angst van Knnibert dien zy met lich midosleeple moeder Balbo s kinisja binnen Moeder Balbo Moeder Balbol Geen antwoord on Irmgard rhrikio haast van het doordringend giluid barer eigen stem Waar zit z locb f Zon zg mg opzettelyk niet willen hooren f Wacht misschien ia zy slokdoof geworden in al dien tyd De adelaarskreet zal zo toch nog wel verstaan I En daar kluak bel inwi I Kinwi I door de duudelgk slille omgeving Oeen zoeken of geen roepea mocht balen Alles lag nog zoo als moeder Balbo I had achtergelaten masr de dikke laag stuf mocht loch wel het vermoeden wekken dut het huisje sinds lang niet meer bewoond was Irmgard wilde maar dadeiyfc beginnen ooi zich een beetje huiseiyk in te richten Wordt vmifd f