Goudsche Courant, vrijdag 18 januari 1907

TinniKlieid het altreden van Polonyi eerst als hy zjjn ambt als minister van Justitie heett nedergelegd lean ili pogen zich te verdedigen tegen de besclialdigingen zegt men van die z jde Zoo is er door de mededeelingen van den ond bnrgemeester Halmos een rnmor in casa ontstaan die tot een crisis dringt Welke de gevolgen er van zullen zgn is nog niet te overzien Door het vrjiwillig en spoedig altreden van Polonyi kan nog veel gered worden Weigert hy dit echter dan kan een gedeelteiyk altreden der regeering en zells een scheuring in de coalitie allicht niet worden vermeden In Spanje zgn de dagen van het kabinetVega de ArrnQo geteld naar een telegram uit Madrid meldt wanhoopt men aan het slagen van Vega bemoeiingen Kn als bet ministerie moet heengaan dan is het niet om den tegenstand van de conservatieven en clericalen maar om de oneenigbeid in de liberale party In de dagen van Sagasta bleet de eenheid bewaard wel waren er altoos grognards maar het ging met hen als met de bekende grognards van bet groote leger zy mopperden maar marcheerden toch Doch sedert Sagasta heenging is de scheuring volkomen Moret Montere Rios en Canalejas betwisten elkander de opvolging elk heelt zyo groep die hem volgt door dik en door dun en als de eene aan het bewind is kan hy byna altoos zeker zgn de beide anderen in de oppositie te vinden Ouder Lopez Domingnez die buiten de groepen stond scheen de eenheid te zullen hersteld word n maar de maarschalk kwam onder den invloed van Canalejas en Moret deed zgn best het ministerieele leven van Domingnez te verkorten Toen droeg de koning aan den ouden staatsman Tega de Armyo de taak op de verstrooide liberale troepen te verzamelen Vega onderhandelde om Moret Montere Rios en Canalejas tot elkaar te brengen maar te vergeels En wanneer zy niet eensgezind zyn kan de Eegeering niets doen Over deze eneenigheid schynt nu ook het ministerie Vega te zullen vallen en de reactionairen eensgezind onder de leiding va Maura staan gereed de openvallende et nis te aanvaarden en de vereenigingsvit in te trekken Dat zal dan het einde zyo van de eerste periode van den anti clerialen strgd in Spanje Verspreide Befichten Fbahkrijk fig de behandeling van de begrooting van buitenlandsche zaken in den Senaat waarby over alles en nog wat gesproken is heelt minister Fichon verklaard dat de regeering niet voornemens was de congregaties in het oosten langer te steunen met geld omdat die congregaties zich te een ol anderen dag tegen de regeerine zouden kunnen keeren DUITSCHLASD De vleeschpryzen gaan in stede van omlaag steeds hooger De varkensprgzen zgn sedert Dec wederom met een tiental mark gestegen 3o i als doorsnee prgs in de hellt van de vorige maand nog 60 mark thans reeds wordt 66 k 70 mk bedongen en betaald Van vermindering in den reeds zoo laogdarigen vleeschnood is dus vooreerst geen sprake De Matin drukt een plaatje al dat Fransch Congo eo Duitsch Kameroen voorstelt Daarop prgken een groot aantal vlaggetjes Duitache Èngelsche en Fransche Een stuk ol 30 van die vlaggetjes zyn Duitsche vlaggetjes en da trvan staan er 20 op Fransch grondgebied Daarover nu beklaagt de Matin de Matin zich bitteriyk en ze vraagt w4t die vlaggetjes daar te maken hebben Wel Is er een grenss beiding gemaakt een Ignrechte grens wel heeten alle vreemde handelaren zich van het Fransche grondgebied te hebben teruggetrokken maar het Fransche blad beweert dat er niets van aan is Ieder Duitsch vlaggetje vertegenwoordigt een Duitsche lactory op onrechtmatige wyze gevestigd op Fransch grondgebied Ieder nummer vertegenwoordigt een Duitschen agent Ehqeland Het ontwerp van wet dat aan Ierland ïooal niet volledige zellregeering dan toch een zekere mate van zellbestuur beloolt te te znllen geven hetgeen de instelling van een Nationalen Raad voor openbare werken gevangeniswezen en andere i ublieke diensten zou meebmngen zal nu vrg zeker worden ingediend Maar reeds voor zyn geboorte is het door Redmond en de zgnen voor oniioeltrellend uitgemaakt Daarbg komt nu nog de zekerheid dat het Hoogerhuis het wel als revolutionnair zal verwerpen Rdsukd Het bekende schrgven van den ezaaraan minlster preiident Stolypin was looala aan ds Times uit Petersburg wordt medegedeeld bet keizeriyk antwoord op de kuiperycn van ontevreden Russische staatslieden om Stolypin uit zgn ambt te verdringen De czaar wilde io het openbaar getuigenis afleggen van het hooge vertrouwen dat hy in minister Stolypin stelt en deed hem daarom den zeer vleiende briel toekomen De verklaringen der getuigen inzake den moord op het gewezen doema lid Harzenstein zgn zoo bezwarend voor de van die misdaad verdachte personen dat een bevel tot een inhechtenisneming tpgen hen is uitgevaardigd Iotnsschen is een dengenen op wie de zwaarste rdenking rust Polowuow spoorloos verdwenen BINNENLAND Naar Het Volk verneemt is door de sociaaldemocraten in het district Ede mr Mendels candidaat gesteld voor de Tweede Kamer en heelt deze de candldatuur aanvaard Gemengde Berichten Wat er al gedaan wordt om de meoschen te bedriegen I Twee goed gekleede heeren vervoegden zich in Kohlscheid naby Kerkrat bg eenige lamilies Zg vroegen naar den hnisheer doch wisten vooruit daïf deze er niet as Dan inlormeerden zg waarheen by was en wanneer hg teri kwam Hiervan op de hoogte deelden zy de verwonderde echtgenoote mede dat baar man 6000 Mark gewonnen had bg de Altoner Stadtanleihe en dat deze som beschikbaar gesteld was bg de Reichsbank te Aken Om aan hnn woorden een schgn van waarheid te geven legden zg de verblulte vrouween zg qnitantie voor die zg slechts aan genoemde bank behoelde te toonon om bet geld in ontvangst te nemen Verder werdener dan eenige Marken berekend voor onkosten enz die natnuriyk met veel genoegen door de gelukkige huisvrouw werden ter hand gesteld Doch hoe groot was haar teleurstelling toen haar man des avonds thuis komende van die heele lotenijnaestie niets alwist en men maar al te duidelgkinzag dat men te doen bad gehad met eenpaar sluwe bedriegers L K Men meldt nit Amsterdam De toestand is onveranderd De Burgemeester heelt zich tot op dit oogenblik niet in verbinding gesteld met de Vereediglng van Werkgevers op Scheepvaartgebied Geweigerd is door dit bestuur eene conlerentie met de commissie van vier arbeiders algevaardigden De verhouding tusscben patroon en arbeider biyit gespannen Gisterenmorgen is de arbeid aan de Ocean hervat door ruim 170 man Een i aar der pas aangemonsterden waren weggebleven uit vrees voor mishandeling van de zgde der stakers Het terreiri aan de IJ kade wordt door de politie bewaakt Gisterenavond zouden de bestuurders der werkliedenorganisaties bgeenkomen Men meldt aan de N R Ct Onder Spankeren is uit den IJsel opgehaald bet in vergevordenden staat van ontbinding verkeerende Igk eener vrouw By onderzoek bleek het de 72 jarige dame nit Dieren te zgn die in den nacht van 29 op 30 November 1906 spoorloos was verdwenen Zondagavond is op de spooriyn tnsschen Vechel en Eerde een boom gelegd De locomotiel en tender gingen er over heen de trein bleel staan De mailtrein kwam direct daarna TIen jaar geleden is byna op dezellde plaats op gelgke wyze een poging gedaan om den mailtrein te do n derailleeren Vrydagavond kwam een heer nit Aken met een jeugdig koetsier nit die stad overeen dat deze laatste hem in den nacht naar Slenaken overbrengen zou Zoo gezegd zoo gedaan By een restaurant aldaar werd halt gehouden en de beer toonde zich zeer gul ten opzichte van den koetsier Nadat beiden goed gegeten en gedronken hadden werd de terugtocht naar Aken ondernomen De beer nam plaats naast den koetsier op den bok hg vond dit gezelliger Nanweiyks het Pruisische douanekantoor genaderd werd halt geboden De heer sprong van den bok en kios yiings t hazenpad De koetsier bleel gerust zitten Toen de douanen het rgtnig openden vonden zy een aantal pakketten Zy deelden dat den koetsier mede en gaven te kennen dat rgtuig en inhoud verbeurd verklaard waren De koetsier toonde zich verwonderd hy wist van niets al en dacht dat het rytuig ledig was Hy wilde de douanebeambten naar Vaals brengen daar zou men kunnen getuigen dat bg onschuldig was Deze woorden met s mani gedrag in ovtreen stemming hadden tot uitwerking dat de koetsier zgn eigendom terug kreeg doch de inhoud werd aangehouden By onderzoek bleken de pakketten 230 K 6 sacbarino te bevatten Nog nooit voor zoover men weet heelt mon getracht zulk een boeveelheid inei ns door te smokkelen Voor den man uit Aken die ontkwam doch herkend is zal deze guschiedenis oon leeiyken staart krygen N Limb Koer Thee De Soekaboemische Landbouwveroeiiiging heelt een open briel gericht aan de importeurs van Jnva Thoe te Amsterdam waarin meduworking gevraagd wordt om een griel weg te nemen Sdio bg vele Iheeproducentfen die bun thee te Amsterdam ter markt zien gebracht bestaat De producenten betwgleleu ol hun product op de markt te Amsterdam wel de volle marktwaarde bedingt omdat de im porteurverkooper onvoldoende wordt ingelicht over het artikel dat hg ter markt brengt en dientengevolge iets verkoopt waarvan hy de waarde niet kent Wel is waar staan den importeurverkoo per de makelaars ten dienste die hem hun taxatie en beoordeeling overleggeu maar die theeproducent kan zich roet die taxaties welke dikwerl 20 pCt uiteen loopen moeiIgk tevreden stellbn terwgl uit bun beoordeelingen voor hem geen leering valt te trekke Nu is bet der Soekaboemische Lacdbouwvereeniging wel bekend dat de Pakbnismeesteren van de thee niet alleen op de meest lollelgke wgze het product behandelen en tot beoordeelen daarvan alleszins in staat zgn maar hel is ook bekend dat zy geen taxatie van de Ibee geven eo dat bun beoordeelingen dikwerl eerst na de veiling de importeurs bereiken Dus ook bg dit college kan de importeur niet terecht om een goede taxatie te bekemen van het product dat hg verkoopen gaat Het komt der vereeniging daarom voor dat de iinportenr beter voorgelicht dient te worden en lielst wel door iemand die reeds volkomen op de hoogte is van de verschillende eigenschappen der Javatheefin wiens uitsluitend vak het is thee te iroeven te beoordeelen i in vergelgking met andere theeën te tax ren Deze persoon zou behooren te staan naast de akhuismeesteren van ii thee doch zellstandig werhende den producent aauwgzingen geven waarom de eene theo minder goed dan wel beter was dan de andere Zulk een persoon zon in dienst moeten staan van de importeurs en zou het vertrouwen genietende zoowel van importeurs a s van producenten zeer eker het vertrouwen in de Amsterdamsche markt doen stghee en daarmede de sterke neiging die er bestaat om elders thee te verkoopen doen verminderen Met het oog op het bovenstaande geelt de vereeniging in overweging te willen overgaan tot het benoemen van een Ibeeproeve om daardoor aan de wenscben van de Java theeproducenten tegemoet te komen Majoor W Cook Daniels een Amerikaan nit Denver is onlangs teruggekeerd van een reis naar Nieuw Guinea waar by drie jaar met anthropologiscb onderzoek is bezig geweest Het eerste nieuws dat bg boorde toen bg uit de wildernis kwam was dat zgn vrouw zich van hem had laten scheiden en nu met een ander getrouwd was Te Homburg in Duitschiand zyn verleden week een Rotterdamsche schipper Petrus Claassen en zyn veertigjarige dochter Johanna in bun schip vermoord door een ontslagen knecht die wegens dielstal een jaar gevangenisstral in de gevangenis te Keulen achter den rug bad Met een tweetal kameraden moest hy des avonds omstreeks eit uur aan boord van de N S R 2 gegaan zyn Hg heelt toen aan de kajuit aangeklopt zeggende dat by Klaas was schipper s andere knecht van wien hy vroeger gestolen had en die nog altyd op het schip werkte De schipper schynt toen zonder argwaan het deurtje geopend te hebben waarop de moordenaars die zich met zoogenaamde dekstoppers yzeren staven van meer dan een halven meter lang gewapend badden onmiddeliyk op hem lossloegen Zoo woest gingen ze daarbg te werk dat overal rondom den kajuitingang denki n en gaten in t dek waren De oude man werd deerlgk verminkt eveneens de dochter die kort daarop overleed De daders van het laaghartig misdrgl zyn gevlncbt naar Rotterdam vermoedelgk allen maar in alle geval de als hooldschuldige verdachte die zichzell de vorige week op een der politiebnreanx aldaar is komen aanmelden wegens bet stelen van een roeiboot waarvoor bg in bewaring is gesteld De slachtollers die gisteren in Duitschiand begrarsD lyn stoDden i r gunstig bekend I Do vader was al jaren in dienst van de Ned Stoomboot reedery Men meldt nit Waolwgk De oorzaak va J de onipiolflng aan de gasinbriek is niet geweest het springen van oen der zuiveringskisten maar in een dier kisten was een lek gekomen Het ontsnappende gas heelt zich tnssahec den zolder en het dak verzameld en is ontbrand door in aanraking te komen met een gaspitje aan de huilenzgde van het beschot dat deze aldeeling aMoot De schade is belangrgk en door verzekering gedekt Gisterenovond wos er nog slechts een 30 M gas in de gashouders maar men is er in geslaagd door t in werking stellen van een motor debenoodigde hoeveelheid te behouden zoodat de gemeente geen oogenblik zonder licht ol krachtgas heelt gezeten De schade der omwonenden is vrg anzieniyk en wordt meest door assurantie gedekt In een algelegen wgk van Singapore waar slechts enkele Europeesohe woonhuizen staan drongen onlangs op een avond terwgl de heer dos huizes nR was twee bandieten door een openstaand venster binnen een Chinees en een Maleier De vrouw des huizes zag door weerkaatsing in een spiegel dat de kerels een kast wildon openbreken Zg greep een wandelstok met looden knop van haar man en ging moedig op de inbrekers los Dezen vlogen met messen gewapend op haar al Gelukkig had de vrouw met de linkerhand een kussen gegrepen waarmee zg de steken en slagen alweerde Inlusschen trol zg den Chinees op den schender en verbrgzelde zgn sleutelbeen zoodat de kerel luid jammerend ioeenzakte De Maleier wilde daarop de vlucht nemen mijar kreeg bg het uitklimmen van het raam nog zoo n gevoeligen tik op zgn rug dat hy buiten bewegingloos bleel liggen De kranige vrouw belde de politie op en dee de mee wat er gebeurd was Toen de politie kwam vond zg do vrouw des huizes bezwgmd op haar bed de Chinees die weer opgekrabbeld was was reeds in den tuin gearresteerd en de Maleier lag voor dood onder bet raam Daar zullen de heeren Inbrekers voorloo pig wel niet meer komen Loc Te Speierdorl in da Beietsche Paltz bestaat een kleine roomscha en een groote protestantsche school Toi n de Beiersche regeering onlangs bepaalde dat de meisjes en jongens alzonderlgk onderwijs in gymnastiek zouden krggen kwamen de protestantsche en de roomsche ooderwgzers overeen dat de eerste aan alle mei sjes de laatste aan alle knapen zonder onderscheid van godsdienst les in de gymnastiek zou geven Zg hadden echter buiten den kapelaan gerekend Want nadat een paar lessen waren gegeven werden de oeleningen op verlangen vau den kapelaan gestaakt Hy beschouwde bet als een gevaar voor het elool dat een prötestansch onderwyzer aan roomsche meisjes onderwgs in gymnastiek gal De Secretaris van het Internationale SecialistiEcbe Bureau te Brnssel deelt mee dat op 25 November te Riga 100 socialisten in een restaurant gevangen genomen Op vier na liet men zo weer los Deze vier werden in een cel gebracht waar zich reeds 21 gevangenen bevonden en de ruimte was er zoo nauw dat zy op en onder elkaar lagen s Nachts werden er altgd eenige te voorschyn gehaald en gemarteld in een vertrek waar volledige werktuigen daarvoor aanwezig waren Een werd drie weken lang eiken nacht gemarteld weigerde te bekennen en daarop tot dwangarbeid veroordeeld Éten werd haast niet en water eens in de twee dagen verscbalt Amsterdam 15 Januari 1907 Als niew ingekomen wyzigiogen van Vraag en Aanbod in het Weekblad van do Coramissiebank te Amsterdam vermelden wg U de volgende londsen GEVRAAGD Aand Administratiekantoor van Indische Fondsen 76 pCt Credietvereeuiging lOP gest 66 Nationale Voorschotbank 97 Commanditaire Vennootschap W Scballer Co 70 g s Gravenhaagsche Hypb v Nederland 10 pCt gestoJt Ollerte Nederl Amerik Land Mg 4e Serie 125 pCt Nederl Zuid Alrikaansche Hypotheekbank Serie B Ollerte Bagelen Thee en Kina Onderneming Ollerte Cultuur Maatach Goenoeng Tjempaka Ollerte Cultuur Mg Kali Tello 40 pCt Landbouw My Manang 130 Kina My Kortamanah Ollerte Oaltnar Uy Modjopangoong 76fCt i i Onllnur My Moeteran il l Landbouw Mg Ngoopit 267 Cultuur Mg PetjaagaSn 142 Rimboeng Tabak My scrips 1 100 Ollerte Landbouw My Teraoeloes 127 pCt Assam Theo Onderneming Wanosoeka Ollerte Crediet en Handelsv Banda 45 pCt Obïig Credietenllandelsv Banda 100 Aand Nederlandeche Veem 28 Ollerte 126 pCt 75 92 Ollerte 88 pCt Ollerte 15 pCt Ollerte Ollerte i pCt Oblig Nederiandscbe Veem 88 Aand Amsterdamsche Chininelabr 110 BandoengBche Kininelabriek Ollerte BaumwollSpinnerei Germania Ollerte Banmwoll Spinnerei öronau Ollerte Veenendaalsche Stoomspin nery en Weverg Gert V aand Nederl Mg tot het verrichten van Mynbouwk werken Aand Zutphensche Toleloon Mg Oblig Zutphensche Teleloon Mg My voor Scheeps en Werktuigbouw i eyenoord Nederl Margarinelabriek te Weenen Aand Bataviaascb Frouwenveer Verschnre Co s Algemeene Stoomvaart Maatschappy NoordOoaterLocaal Spoorw Maatschappg Gooische Stoomtram Mg Stoomtr Mg Bnssem Huizen 47 i pCt 4 pCl Oblig Haagsche Mg van Onroerende Goederen 70 Aand Mg tot Eipl van Onroerende Goederen de Nederlanden 46 Ollerte 40 pCt 100 200 3 56 1 28 72 50 Nederiandsche Bouw My I 220 My tot xpl van het Nimrodpark te Hilversum V Oblig My bet Witte Huis Brand Mg te Amsterdam Eerste Ned Vel z Hï p het hven en tege invalidileit Verzekering Mg Labor Oblig Werkeiyke Schuld Paleis f oor Volksviyt 75 pCt 120 Bod Opr aand Javasche Bosch Etpl Mg Bataviasche Cmtunr My AANGEBODEN Aand Credietvereeuiging 10 pCt gestort Gorinchemscbe Bi Kas vereeniging Cert V aand Twentsche Bankver eeniging B U Biydensteiff n Co 143 Aand Algemeene Hypotheelrtiank 10 pCt gestort Bod Nederl Amerikaansche Land Maats Vierde Serie 129 Prei aand Amsterd Langkat Comp Bod Gew aand Idem Idem Idem Bod Kina Cultuur My Cbincona Bod Oblig Malangsche Cultuur My 95 6 pCt Oblig Kasai Bod Aand Cultuur Mg Soengci Landei Bod CultunrMy WatoetoelisPoppoh Bod Gew aand Cultuur Onderneming Way Lima Bod Aand Tuinbouw Mg Gelderland Bod BillitOD Mg Eerste Rubriek 13700 Idem ld Tweede Rubriek 12900 Exploratie en Mgnbouw Mg Sumatra Serie A Bod Haagscbe Steenkolen Maats v b Kemps 60 pCt Import My v h C Meerbeek Bod Maats Onderlinge Hulp Bod Ublig Oblig Moinkscbe Handelsvennoots 150 Nederiandsche Voerage Mg Bod Chemische Fabriek Naarden Bod Zutphensche firoodlabriek Bod Idem Idem Bod Haarlemsche Macbinelabriek v h Gebrs Figee 86 Aand Holl Mg tot bet maken van Werken in gew ipend Beton 160 Nederl Margarinelabriek te Oblig Aand Weenen Bod Nederl Margarinelabriek te Weenen 89 Electra Maatschappg voor electrische Stations 55 Oblig Intercommunale Teleloon Mg 136 Zutphensche Teleloon My 90 Idem Idem Idem 92 Asnd Rotterdamsche DroogdokMg 67 Onderlinge Scbroelstoomboot Maats Landsmeer Bod Vrachtvaart Maats Bothnia Bod GeldersoheOverysselsche Locaal Spoorweg Maats 130 Groninger Locaal Spw My 93 My Amsterd Goederenverv 80 Prei aand Madoera Stoomtram Mg 39 Oblig Modjokerto Stoomtram My 90 Tweede Noord Hollandscho Tramweg Maats 101 Aand Stoomtram Maas en Waal Bod Qew aand Tfomweg My de Graals Bod Aand My tot exploitatie van Onr Goederen te Amsterdam 106 a Nederiandsche Bouw Maats I 226 Exploitatie Mg Scheveniugen Bod I Hotel des Fays Bas Bod Arnhemscbe Verzekering Mg tegen Brandschade Bod Brand Auuutii Maiti de Oosterling 75 pCt Utrachtsche Algem Brandverzekering Maats Cod Bataviasche Zee en Brand Assurantie My SOpCt Nederiandsche Lloyd 75 Samarangsche Zee en Brand Assurantie Mg Bod Tweede Samarangsche Zee en Brand Assurantie Mg Bod Verzekering Mg Labor 100 pCt Asser Bronwaterleiding 70 Mg tot expl van Waterl in Nederland 98 Gew aand Concertgebouw 60 Opr aand Amsterdam Padang Comp 1 70 Javasche Bosch Expl My 34 Suikerlabr Poerwokerto 45 Oblig Coöperatieve Broodbakkery en Verbruiksvereeniging de Hoop 90 3 pCt Oblig Societeit de Vereeniging te Baarn 10 Rest Bew Chemin de Fer AnversRotterdam 1 10 Stadsnieuws GOUDA 17 Januari 1907 Aan de raadsleden is bet volgend ingekomen stuk toegezonden Gouda 12 Januari 1907 Bg schryven van 10 December 1906 No 67 B wgst de Gezondheidscommissie Burgemeester en Wethouders op hot gevaar van besmetting byvoorbeeld met lyphusbacillen veroorzaakt door het wasschen in slooten en gracbttn van verschillende groenten als salade wortelen radys enz welke rauw genuttigd worden en verzoekt zg bel daarheen te willen leiden dat in de Algemeene PolitieVerordening voor deze gemeente worde opgenomen eene bepaling waarbg dit wasschen verboden worde De opmerking der Gezondheidscommissie achten wg alleszins gegrond Wg hebben mitsdien de eer den Raad in overweging te geven onder aanhaling van bovenvermeld advies der Gezondheidscommissie vast te stellen de hierby aangeboden door ons ontworpen Verordening tot wgziging der Algemeene Politie Verordening voor deze gemeente De Commissie voor de Stralverordeningen R L MARTENS F HERMAN Fz N A VAN DER REE Aan den Gemeenteraad ONTWERP VERORDENING tot wyziging der Algemeene Politie Verordening voor de gemeente Gouda EENIG ARTIKEL In de Algemeene Politie Verordening voor de gemeente Gouda vastgesteld den IJnni 1906 en algekondigd den 22en dier maand worden de volgende wgzigingen aangebracht I tusscben de artikelen 98 en 99 wordteen nieuw artikel 98a gevoegd luidende i Het is verboden in de openbare wateren binnen de bebouwde kom groenten ol andere levensmiddelen te wasschen II in artikel 202 wordt in de zinsnede aanvangende met de woorden met geldboete van ten hoogste drie golden ol hechtenisvan één dag tusscben de nummers 92 en 102 gevoegd het nummer 98a en tusscbende nummers 186 en 198 bet nummer 193 Door een wagen bespannen met een paard werd beden morgen op den Fluweelen Singel aan de steenen trap voor pand H 690 een tameiyke schade aangericht Zekere D wonende aan de Jan Fhilipslaan lydende aan krankzinnigheid maakte bet gisteren in zyn woning zgn vrouw en kinderen lastig door ben te dreigen met een bgl De hnlp der politie werd ingeroepen en deze bracht den lyder op odvies van dr Hollman naar het ziekenhuis waaruit hg in den namiddag weder werd ontslagen als zgnde niet krankzinnig Maandagavond vergaderde de aid Gouda van Volksweerbaarheid in het hotel de Romein Deze vergadering werd gepresideerd door de heer Dr A van IJsendgk daar de voorzitter de heer J J Prins van Doesburg door ziekte verhinderd was De tacatures in het beetuur werden aaugevnid en daarin gekozen de bh J J Hoogendoorn J Smit N D Gravestein en W J Ggzeny Vports werd uitgebracht het jaarverslag over 1906 en daaruit bleek dat het ledental eenigszins was vermeerderd Dit was booldzakelgk bet gevolg van de oprichting der aid Marschen Velddienst welke in dit jaar was opgericht Op Maandag 28 Januari zal Jhr van Bose optreden op de bovenzaal van bet Calé het Schaakbord Deze vergadering zal voor ieder toegankelgk zgn By Ébn Beal ia benoemd met ingang van 1 Febrnari tot auditeur militair in het 5de militaire arrondissement standplaats Leeuwarden mr F C van Geer doctor in de staatswetenschap thans ambtenaar aan het openbaar ministerie by de kantongerechten in het arrondissement Rotterdam voet de kantons Rotterdam uo 1 2 en 3 Gouda en Schoonhoven ter sttndplaats Rotterdam In de Maandagavond gehouden vergadering der aldeeling Moordrecht Gouderak van hot Algem Nederl Werklieden Verbond worden de altredende bestuursleden H De Wilde W Hoogendoorn en L Vleggeert als zoodanig herkozen De aldeeiingskas sluit met een batig saldo van I 29 73 Hel Ziekentonds der aldeeling wyst een batig saldo aan van I 668 24 Teveif werd besloten den heer Van der Voordon te Kralingen uit te noodigen in een openbare vergadering te spreken over Algemeen Kiesrecht De gemeente Krimpen a d IJsel is in de laatste jaren buitengewoon snel uitgebreid De nyverheid heelt daar een ongekende vlucht genomen vooral wat den scheepsbouw betreft De quenasttegel en Siegwartbalkenlabrieken die er van verrezen dragen ook hot hare er toe bg Dan heelt men er tal van schippers wonen die tegenwoordig ook goede zaken maken Vanzell worden er düorloopead tal van huizen gebouwd en is daar nog steeds groot gebrek aan De neringdoenden mogen er zich in een goeden handel verheugen zuodat men er algemeen reden tot tevredenheid heelt HARKTBERIOHTESi QOUda 17 Januari 1907 GRANEN De aanvoer was heden voldoende en ruimde tot onderstaande prijzen vrij vlug op Tarwe Zeeuwsche ƒ 825 k 8 50 mindere dito 7 50 k 7 80 Afwijkende ƒ 5 90 i 625 Polder ƒ 6 d 6 70 Nieuwe Zecuwache ƒ a Kogge Zeeuwsche 5 60 k0if 6 Polder 5 25 a 5 30 Buitenlandsche per 70 kilo k Gerst Wmter 5 25 k 5 50 Zomer A 5 10 i ƒ 5 40 Chevdlier 6 25 k 6 75 Buitenl voergerst per 70 kilo ƒ k Haver per hectoliter ƒ 3 25 k 3 75 Per loo kiio 7 40 i ƒ 7 90 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo 650 k 7 Kanariezaad 7 50 k 10 Karwijzaad per 50 Kilo k Koolzaad per 50 Kilo i Erwten Kookerwten 875 k 9 50 Buitenlandbche voererwten per 80 Kilo 6 50 i 6 90 Boonen bruine Boonen g 50 k 10 50 Witte boonen 14 50 i 16 Paardon boonen 7 lo a 7 25 Duiven boonen 7 50 i 7 75 Mais per 100 Kilo Bonte Ami rikaansche 5 80 i 6 10 Kleine ronde 6 25 A 7 Veemarkt Melkvee weinig aanvoer handel llauw met staande prijzen Vette varkens redel aanvoer handel traag 20 a 22 ct per halt K G Biggen voor Engeland redel aanvoer handel traag i9 s 2o i ct per half K G Magere Biggen redel aanvoer handel traag 090 i 1 35 Vette Schapen geene beteekenis Lammeren redel aanvoer handel traag 16 A 21 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel redel 8 i 12 Fokkalveren 10 4 17 Kaas aangevoerd 35 partijen handel vhig ie kwal 31 4 33 2de kwal 28 k 30 Zwaardere hooger Noordhollansche Boter 1189 stukken van KG Handel vrijwel Goebotcr 1 40 4 ƒ i 50 Weiboter i i ao k f 1 30 BEURS VAlf EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 2 JAN SiaaitleenxnQtn PoBTUGAL Oblig 3e Serie Ir 050 3 69 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 RüsLAHD Iwang Dombr Obligation i 96 AziB Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLUHBii Geconsolideerde Bni tenlandsche Schuld Recepia L 100 IV 24V Hyfpoiheik BanktnPandb idem idem 4 9 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOO i Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Znid Holl Hypb 489 andb Ie Algem Groninger ScheepBHypb 4Vi 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 1 99 Pan b Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pao Hyp Bank I 96 PoBdb BataalBcbe Hypb 4 100 Alg Hypotbbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Aandb Hollandscho Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 37 98 Pandb G Hypotbeelibank te Pmsterdam 4 100 SpoorvjegUeningeit Italik Oblig Znid Italiaanscbe Spw My A 367 Prtmieleeninqen buuaiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Divfriten Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Seheepvaart Maatêc tappiJen Pand Holland Gnll Stv My 35 BUITENGEWONE GROOTE OPRUIMING ALLE nog voorradige Mantel Costumes Blou en Jupes Jupons Japonstoffen en Katoenen benevens een groote party Wille C oedereii worden tot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD VERSCHEIDENHEID Te Berlgn zyn op den Loipziger Platz twee linden verplant die zestig jaren ond waren Om eiken boom was een vierkante bak gemaakt die 2 M diep en 4 60 M lang was Alleen de aardmassa en wortels werden op 760 kilogram geschat terwyi de kosten roim zesdaizend galden bedroegen De vganden van het hals Karageorgevita in Servië word in boe langor hoe driester Zondag 6 Januari woonde de kroonprins een leest bg in het olficierscasino te Belgrado Laat in don avond bracht eeu kapitein een dronk nit op den prins en op hot heldhaltige geslacht der Karageorgevitsl Na dezen toost stond de luitenant Taukovitsj die verdacht wordt deel uit te maken van de partg der samenzweerders tegen het koningshuis op en riep den kapitein toe Hou dorgolgke toespraken voor je Ook koning Alexander heelt toosten genoeg te hoeren gekregen en toch heelt hjj zgn loven niet kunnen radden 1 De luitenant w Td gedwongen de zaal te verlaten hg zal nu voor een krygsraad te recAtj $9aan Burgei tUke Stand GEBOREN 15 Jan Wilhelmus ouders R van Kerhbergen en C M Snel Jacobus ouders J G Jongeneel on C van der Stam 0VERLED8N 16 Jan M van Hesse 3 j H L de Jong 9 m l Murks 54 j A E van Leeuwen wed J Klingen 69 j 16 C Speksngder 30 11 m GEHUWD 16 Jan J de Jongen C P F van Hensen van Uningen ReeuHTijk GEBOREN Wgnand ouders L van Hoon en G van DiJk Siroon ouders H Vermeulen en M M Kwinkelenberg Adriana ouders G Straver en M van Lont Jacob ouders B van Wensveen en E Schouten OVEULEDEN W den Houdgker 15 m AÜVi HTE TIi M M V LOOi DUBBELE BUÜRT B 13 Telln 117 Is t ruimst voorzien van 6AS0RNAIHENT£N in elke slgl van de eerste labrieki u tegon concurreerende prgzen Aaiile ge r van Gas Waler Spreek liitii en Eleciriscbe geleidingen Wie van goed licht houdt wende zich naar het OouflHch Verliphthiy M aga IJn DE AV01DI§1TGH S daar alles door bekwame fitters verriulit wordt f41