Goudsche Courant, vrijdag 18 januari 1907

No 10S36 Zaterdag 19 Januari lOOT 45ste Jaargang fiOrBSCHE COURAMT JSieuwHl en A4 ertenUehlad roor Gouda en Omstreken Teletoi n o t De Uitgave dezer Cour Spt geschiedt dagelijks met uitzondering vajl teon en Feestdagen De prijs pei drie maanjlen is 1 2Ö iranco perpost ƒ 1 70 Atzonaeriijke Nomm teP V IJ F C E NT E É I elefoon o St ADVERTËNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adrertentiën tot 1 uur des raidd komt In de hoogere rangen van het legerheerscben ledigheid en weelde IZe behooren tot onsi groot stelsel van fiationrital vermaak Aldus jle radicale Daily Ndws Hot zal noodig zgn laleent het blad iUldana goed op de vingerite kijken Op een kantoor te Ooadt wordt tegen 1 Februari a s een flink Jongmenscli GEVRAAGD Ooel schrijven en rekenen zfin vereiichten Aanvangssalaris BOO Brieven onder letter P K aan het bnrean van dit blad Koord Hrabanlsch Schoeneo LaarzeninagazUD KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg PRIMA KWALITEIT Sterke Sohooll irzen enz Opruiming van rcslanten Aanbevelend C SMITS AUb fepaiytiën en aangemeten werk jf WORMERVEER HOLLANdf Onnavolgbaar zgn thans door nienw gevonden toepassinge onze lm olieverf geêcMMerde M or treilen felntureUogaerlê Zu geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de ecAfe te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratit op aanvraag Boitel B BOGAERl Jt Co Agent voor GODDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zijn Kieuw onovertroffen Prof Dr Liebera wolbekeud 22HüW EEACBT UlZIt Alleen echt met Bbriekimerk tot voortdurende radicale n tekere genezing van alle zelH de meest hardnekkige xenui Miekten vooral ontstaan d r afdwalingen op jeugdigen leef i i I f ioT jfenezïng van elke zwakte B f tacht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte Hpysvertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz UiU voerige prospeotusBen 1 r I i I r t eaoU fl 1 fl 2 fl 3 dubbele flofrh 11 mra I Depot Matth v d Vestte Ziilthoinui inAM M üléban k Co Rotterdam F Happol a Gravenliage 1 Halramaas do Jong J Czn Rotterlam Wrïff fc üo Rouda n hv alle droeiston Wild eii Gevoi elle Van al heden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco poor geheel Nederland Aanbevelend T 6 VTTELINO Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 WERFXD SUCCES Do Wereldberoemde Superior Druiveiil or sthoning Extraat wordt aanbevolen tegen Borstaiindoenmg en KinkHoest Zware Verkoudheid Slijmhoegt Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz M EL1ANTUE is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duilichland Engeland Amerika Ned Indil Oranje Rivier Kolonie Trantvaal enz MBLIANTHB werd 9 maal met Gouden 3 maal m t Eere Medailles bekroond MKLIASTUE in flacons f 0 40 t 0 70 en f 1 MBLIANXUE in doozen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De lloningbloem Den Haag Verkrggbaar bg Firma WOLWF ft Co Westhaven 198 Gouda QKENUEL Oouda E H VaN MILÜ Veerstal B 126 ffouAi A BOUMAN A oordrecA PINK3E Nieumrkerka dlJsel A N T B ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudeiüairr A 8CHBBK IlaaHreeht P W v BDE Oudeuater K vak dbi HEUDBN te Reeumjk P v D SPEK Uoereapelle D t d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DEK nmiOïi Waddingeveen P A us GROOT A d JONGH Ouiiewotór J P KASTELEIN Polebroekerdam I BIKKER te Bemehop WaAIISGHUWIJVO Laat U niet misleiden door lAdO Airoop Het klooster SanetttPaulo Abdlj bestaat niet dus Hlroop van yeenerlel waarde Gebr StoU werck a Chocolade en Cacao Dawmatiffft doot Je nicu VBte iA Tiudingon jp uia jhinaal gebied rerbeterde fihbrleatl a mtahütend gobruik van Ëjrrf hu fijii to groiid ilollon garandeerei iee verbruiker van StoUwerck s Ohocüiade en Cacao een aabeTeienan aardig fubrikaat nauwtourig beantwoordende aan i n bhoad d ro p Etiketten Dt irma behaalde 87 Brerets als Hoflererancler 44 Eere Dlploma s goudtMi enz Hedalllfi een l ew js an uitmuntond 6ja rabrika it Keeda 1874 sehreei de Accademie national de Faris Nous Tovia dtfoamons une üedKlIIe d cr première elMse en oonatdératloii ie votra exoeUente fbbrloatlon da Ohooolat bonbons ailtfs eto to SteUwRrtik B bbrikaat is verkrijgbaar bij K H Cunfiseurs Banketbakken nu na Oeneraalvertegenwoordiger voor KederUnd Jidias Hftttemlodt Amsterdam Kalvoratraat IM GEBR RIJKEN é DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S HoofdmagaHjn Gedempte Binnenrotte 1S4 Tele 2699 He M i asUn West Nteuwland 9 nabij Station Beurs Telef 46S7 VERHUREN STEHIEN INRUILEN REFAREEREN dageiyks In onze üalons te hoc jn DE PHONOLA P HONOLmNO MM Mmil WESSANEN te LAAN Wormerveer OPGERICHT trOA HOMIMHLIJKe VABRIEKGN Voedert uw Vee met de uivere murwe merk Ster en W Li nitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Dlploma Parijs 1900 Segen Gouden Medaille p S Patent H Stollen Der ffroëse Etiolif fl UrttUllO uMn Patent H St Ueit MAMtmn wertfUosen Nachahmunifen $$ it m Uu tgaft dêbêr unur gtetg êcharfen H Stoltmt wr MA HM t Awit odêr In tokhtii Elttiitan Mgm Iê Ham MiiFPUiat wit MOtMtdlMn aM Aiff f M aC Jhrm M U f en mé Zeugtiiêêa mMi mi pÊtttf Bestrijding van Bloedarmoede Bleek uoht Malaria Binnenkoons Algemeene Zwakte voortdurende Hoofdpijn en Gebrek aan eetlust De Echte KIMDRUPPELS van Dr DE VRIJ dragen buiten op de roode doos mijn naam onder nevenstaande fabrieksmerk BlOn lette daarop Zij zijn overal rerkrijgbaaraf 0 75 Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postwissel k f 0 75 Chemisohe Fabriek van H NANNING den Haag Vraagt oreral IViüNINe s EIWITSniL A f 1 09 per Itterflesch per i Uterflescta f 0 70 HUIS TE HUUR ilvprenhiiis Onstbaven li 88 Zes Kdraers groote Kenken drooge Keld i iiuke Tuin Voorzien van Oas en Wattrleiding Te bevragen B 89 f DE OOEDKOOP8TE è DE MEEST PBACTISCHE i DE MEE3T VOLL EDIQE j z n beslist die der Firma WELUOil TUB LADIES JOURNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleorde plaat THE ILL pSBSSMAKEH met een gratis geknipt patroon TB E BXZAAR OE CHILD BEN S EASBIOyS Kindermodes me t A le gratis lge knipte patronei 1 Vw BoekhandeAaiProefnummers j 4 Alle met kastel Bol f pljvoe sel Van Bl e in deze bladen voqrkumende modellen zijn GEKNIPTJÈ PATRONEN met Holl verklaring Ir p p tegen vooinitbetaling van f 0 50 verkrggbaar bü MILiLY SillONS D n Haag rerwerdapcTiemaii L Grootste détall jwlJnhandelarèa 1 in Nadiirtanét St Ehtènhe Médo La Kost Ludon Ohateau Malleret ƒ 0 80 per flesch p 5 anker van 46 fl f 33 0 80 0 99 0 72 135 0 99 0 72 1 08 Cbateaa $MalIeret Petit Bönrgogne Graves Blanc Hant Sauternes Witte Bergerac Niersteiner BUdesheimer Oude Rooile Pon wijn 1 08 per flesch 1 44 1 08 1 80 0 99 0 90 1 44 1 17 Extra Onde Boode Portwijn Oude Witte Portwijn Extra onde Witte Portwijn Fine Old Pale Sherry Goede Madeira Madeira Superior Vermouth di Torino DoH Béllardi per Liter PrIJxen netto d contant Verkrijgbaar in flesschen 80 ets r ï et en Ï 2S S H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKEBt F AD HICHTER Co Eotterdam Te Gooda bg C LÜGER Apotheker Markt en bö WOLFF Co Westhaven 118 liL HU kaUi oaaohaiMytate tn mikkclykttepoct n tdd lToorHMni tD vooral dunei en Kbidenehocnwtrk U de Appniuur tu C M Mlllln t Ca Birllri Bnth Str VI Men tettf ixt op naam en fabrlelcameric Vartrygbav ky Seww Wlnteltert tn leheeflwart MlntirlM l yw tl aBiiw m t ky W rd n M ruk Gouda Drak van A BRINKMAN ZiJ Uuitenlandscb Overzie In het HohenzoUersche land i kiezingpbeweglng ook zeer levendii tijamontanen hebben daar plolselinj ijverige liber ale propaganda te dpoDL Dezer dagen hielden de kathiai InneviDgen inlHohenzollarn een verl waarin bun ctndidaat sprak Na fl lot de Ifiekera katholifiketi 1 eringlst nd m deken Fecht pp fel volgende woorden jlWaat de Unkt dat in hot h U4 a lr lOk zdet stei fc evraagd lal woMw op 2 Jandtól907 gesteiid zul liieK Kort daïlrna mis er een jvergaderijrfg mechitgen Ntu mi katholieken spn kfei aai J hoo d tel hebyii stond datrin de Uueoio Zpiddnitsche in H rai l Hanbsmann Wf Bji dat de katholiek m l st moeten I an wonicltln dto gestemd baddenmndef i en laid gelichi Wwoord t en op om dii l spreker t nngen aof hij met bovengapoemden dfcken eom wap dat de katholirfM in l st hiérbamaalsWndej j i J S h de vraag a KfS eenFjbmglnl llwoorddet lle sfélm kktholiek goisji nstleeraal dai oW mej stemverheffing dat dit waarschjjiilgk hejgeval lou zijn i i I De Daily News vindt hot bedenkelijk dat met Haldino s ni legerindeelini de sterkte van het staande leger ep löO OOO man wordt gebracht d i 30 000 meer dan waarmede conservatieve ministers tevreden waren En we zjjn nog wel in de dagen van liberalisme vrede en bezuiniging I De regeling van den toestand in Transvaal en Transoranje maakt in Zuid Afrika een talrijke bezetting overbodig In Indié is t dank zij Morley en Grey vrede van Tibet tot de Perzische Golf Met Rusland verstaat Eggeland zich over een modus vivendi Twee jaar geleden waren alle liberalen t er al over eens dat het leger ingekrompen kon worden bovendien gaat t met do werving slecht Het gehalte van de mannen neemt met het stijgen van het aantal al Maar men is nu tot de overtuiging gekomen dat Engeland geen groot leger noodig beeft en zich op zijn vloot kan verlaten met een vrijwilligersmacht om invallen af te weren En toch zgn er zelfs liberalen bladen die zich verheugen over de oprichting van do National Defence Association waarvan het bestuur een bedenkelijke neiging voor dienstplicht heeft Waarom tracht Haldane het leger niet liever beter te maken dan het uit te breiden I Als de officieren zoo goed waren als de onderofficieren zou er al veel gewonnen zijn Maar tis te vreezen dat daarvan niets FEViLLETOX Tegen den Stroom 84 t Gaf baar op t laatst bijna een gevoel Tan verlichting dat hier niemand was en zg schrikte terug voor t oogenblik dat moeder Balbo weer thuis zou komen Z was er niet op uit om kruiden te zoeken want daar stond haar mand met het kleine scboffeltje er in Irmgard zocht een beetje dor hout bg mekaar en begon den haard aan te leggen Zy ging naar de put schepte water spoelde daarmede een paar maal het keteltje om dat zij van den haak in den haard had genomen om t vervolgens behoorlijk gevuld weer op te hangen boven het vuur Toen zocht 1 $ naar een beetje koffie Ze vond wat ze zocht maar van t brood en het spek was op t gewone plekje niets meer te vinden dan wat armzalige restantjes welke t bewijs schenen te leveren dat de ratten en muizen zich er ongehinderd aan hadden te goed gedaan Waar ter wereld kon moeder Balbo toch zitten r H Werd Irmgard boe langer hoe daidtltjker dat het oade menaob al linda e Luik heeft laar in wgo en mpjgeri tegen t dofidgeschotem 12 arabac1iten ei jar n beek ztvgi tail liet WeJl klaaii reohlbaiik fop der schuldeiaptil het rechtsebon failliet v iSliJ uitte ihsjijte Jvej wgtelj aniwopi volveij K ïoorsqliguj AoW ga hfliilde i sekere Brandeburger hanidere artikelen Woensdagualf uur den advocaat Nols andebnrger is iemapd met dert in Ongelnkken die al stolid en die eergisteren 8 Mr Nols tr d voor de fvertegenwoordiger van een ij en Iiran èburger bg kwm en hoorde dat hij was stapte hj op Nols af tolin Mr flols randebarger een rej schoot r o a m het gezicht D e Ijldgal Woiig tot in 4e heVsenel door Mr Nofs ms Melura overleden Brandeburger werd j i mchtenisi genomen Hg had geen plan gehad Mr dld kwaad Ie doen zeide hg jJDe Vevolvof droeg hg bg zich omdat hij zelfmoord had w llen plegen Braodeburger moet al dagen lang in eén toestand van ziekelijke opwinding verkeerd hebben Uit Bern wordt bericht dat de Bondsregeering in Madrid nog nadere inlichtingen zal vragen omtrent de besluiten der conferentie van Algeciras voor zoover ze Zwitserland aangaan Intusschen schgnt dr Eugen Borel kolonel bij den generalen staf advocaat en professor in het staatsrecht te Geneve gepolst te zijn o hij een benoeming tot inspecteur generaal van de havenpolitie in Marokko zou aannemen De Neue Zttrch Ztg meent te weten d at do liter Borel voor de eer heeft bedankt Aan een correspondent van de None Freie Fresse heeft minister Briand de volgende verklaringen afgelegd omtrent de artikelen van Oombes in dat blad hg heeft er op gewezen dat Fransche bisschoppen en vele voorname katholieken in tegenstelling met Combes de wet onder zekere voorwaarden aanneembaar achtten hg zeide verder dat Oombes volstrekt niet de wet van 1901 gegeven had in zijn ontwerp maar een volkomen onaanneembare wet gemaskt had die tot sluiting der kerken leidde en tot godsdienstoorlog in de gemeenten hetzelfde gernimen t jd niet meer thuis was geweest Langzamerhand kwam bü haar de vraag op of moeder Balbo in dien tusschentijd misschien ook gestorven was De kleine geitenstal was leeg In dien stal werd Irmgard week te moede daar voor t eerst waar waar zooden ze gebleven zijn die goede lieve dieren Van t geen zij nog bij zich had en met de door Irmgard gezette koffie bereidde z ij het ontbijt En wie t huiselijk tafereeltje had gezien hoe Irmgard daar zat met het door haar gestolen kind en hoe beiden smakelijk genoten van den eenvondigen kost zou niet hebben kunnen gelooven welke rollen die twee vervulden in het voor Clarissa en zii t ook in veel mindere mate voor Richard Glatbeck zoo ontzettende drama HOOFDSTUK XX Op Trunzow heerschte de drukkende stilte des doods iedereen dempte behoedzaam t geluid zijner schreden niet dan fluisterend spraken de mensehen met mekaar gernischloos deden de bedienden bet onvermijdelijke werk en aller gezichten stonden even bedroefd Giarisse lag lang uitgestrekt op baar bed een beeld gelijk Sedert het oogenblik waarop zü Bichard het reraohrikkelijke doel hid Combes bereikt met nitvoering der wet la 1901 tegen de congregaties JÜt geheele land stond toen op stelten Ziainu mijn ethode Is alles niet kalm f Staan alle kerken niet open f Toch is de scheiding tot stand gebracht zoo volledig als zich maar denken laat en geen essentieel beginsel noch eenig recht van de burgerlgke maatschappij hebben wg prgs gegeven dat wg voor de rust VM Frankfgk zorgen is onze plicht meer 0id ooit iujdit tgdperk van ongekenden bloei van handetiien industrie In aeni Franschen Senaft verklaarde debeer Dinny bg de behandeling der begrooting van Wuitenlandsohe zaken dat hg volstrekt geeJ j vertrouwen stelt in het Haagsohe Hof Van Arbitrage Hg is vanmeeoiog dat ni i veel beter doet de niaterieele en moresle verdedigingsmiddelen iui orde te houdun en de bondgenootschappenei vriendschapsbetrekkingen te bevestigen dan zich te bemoeien met de politiek van andere staten i Dete beweringen gaven aanleiding tot beweging en tot tegenspraak De onvermoeide strgder voor bet arbi tregedenkbeeld Destoornelles de Constant hield een vurige verdedigingsrede over de werkzaamheden van bet Hof en wees er zeer terecht op dat door de aanvaarding van nlHtrage bet Doggersbank gaschil tusschen Engeland en Rusland dat op een oogenblik dreigde een wereldoorlog te doen ontstaan op vreedzame wgze werd beslecht In verband met deze besprekingen in den Senaat legde de Fransche minister van hnitenlandsche zaken Stephen Pichon een verklaring at die op zich zelf en in verband met de resultaten die van de tweede Haagscbe conferentie worden verwacht van groote waarde is Tusschen Engeland en Frankrijk is een overeenkomst gesloten betreffende de Nieuwe Hebriden En in verband daarmede ppbliceert de Australische minister Deakin een telegram van den Engelscben minister van koloniën Lord Elgin waarin deze zegt het te betreuren dat de regeering te Londen genoodzaakt was een standpunt in te nemen alwgkend van dat der Astralische regeering Dit geschiedde niet uit onhoflelgkheid toen Australië de vraag stelde of Engeland bet gemeenscbappelgk prot ctoraat over de Nieuwe Hebriden wanschte voort te zetten werd besloten een conferentie te Londen te houden waarop de nieuwe overeenkomst werd vastgesteld Doch Lord El n beschouwt woord moordenaar I naar t hoofd had geslingerd waarbg baar het bloed op de lippen was gekomen had zg ook niet een enkel woord meer gesproken t Was middernacht de waakster zat in een vertrek waarvan de op een kier staande deur uitkwam op Clarisse s slaapkamer waar een mat gedempt licht brandde De oude huisknecht kwam onhoorbaar boven om de waakster eenige versterking te brengen EnP vroeg hi zacht Hoe gaat het nu met mevrouw Zg slaapt de arme stumperd I luidde het half fiaisterend gegeven antwoord Maar Clarisse sliep niet meer en hoorde wat die twee in de anderen kamer met elkander spraken Weet j9 t al Feldmann vroeg Brigetta ze hebben den baron Uichard gearresteerd I Hem P Gearresteerd f Niet mogelijk 1 Nu t werd mg vandaag zoo stellig mogclgk verzekerd I Een baron von Glatbeck gearresteerdP Ja als ze ze gen dat je zoo n misdaad hebt gepleegd dan komt het beelemaal niet in aanmerking of je al dan geen baron bentl Clarisse hoorde met gespannen A nd Cut tofl Nu weet je wat Brigitta ik geloof het nooit dat hy t zou gedaan hebben die overeenkomst welke later aan de Australische regeering werd meegedeeld niet als een definitieve oplossing Minister Deakin voegt hierbij dat Anstralië slechts gevraagd had onder welke voorwaarden Engeland in het protectoraat wilde toestemmen Daarop werd geantwoord dat een conferentie bgean zou komen Plots lifig volgde medodeeling der conventie met de opmerking dat deze slechts kon worden verworpen of tangenomec maar dat geen wgzigingen mijlchten worden aangebracht Dit schgnt in Australië kwaad bloed te hebben gezet De Sydney Herald noemt het telegram van Lord Elgin een lam en zielloos document en betoogt dat Anstralië niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor de tenten die de Engelsche koloniale regeering voortdurend maakt Zod worden de betrekkingen tnsschen het moederland en de groote Australische Commonwealth steeds meer gespannen Het schijnt dat in Spanje een kentering is gekomen ten gonste van het kabinetVega de Armgo Zooals wg gisteren uiteenzetten leed dit meer onder de verdeeldheid der liberale partjj dan onder den tegenstand van clericalen en conservatieven Het voornaamste werk van markies Vega is d m ook sedert zjjn komst aan de regeerinf geweest de liberale groepenleiders Moret Montere Rios en Canaléjas tot elkander te brengen Hoe onmogelgk dit ook schgnen mocht aan de onvermoeide pogingen van den eersten minister ia het toch gelukt Een telegram uit Madrid meldt dat de partgleiders zich vereenigd hebben voor bet regeerings program en meer in het bijzonder voor het wetsontwerp op de godsdienstige vereenigingen Ten gevolge daarvan heeft de regeering de Cortes bijeengeroepen tegen 21 Januari Als nu de eenstemmiglieid maar duurzaam blgkt I Verspreide Berichten Frankrijk De vrederechter te Macon beeft de drie geestelijken die zonder voorafgaande verklaring de mis gelezen haddden vrggosproken De rechters zgn bet dus onderling niet eens Al eenige malen is er melding van go Zeg dat maar een beetje zoetjes vriend I t Ziet er bedroevend uit met zgn geldmiddelen Hg moet totaal geruïneerd zgn In het onde lieve leventje dat hg weer van voren af aan is begonnen mo t het laatste wat hg nog bezat er van door zijn gegaan en nog meer nog heel wat meer Dat weet ik van Gottlieb mgn oudste jongen die daarginds koetsier en huisknecht tegelgk is De baron is schoon op niets geen contanten heeft hg meer en mgn jongen wacht nu al drie maanden op zijn loon Niet mogelgk mompelt de oudn Feldmann weer niet zoozeer op t gezegde dat hij daar heelt gehoord als wet bg wgze van antwoord op eigen gedachtengang En waarvan wordt de baron nn eigenlijk beschuldigd P Wat zeggen zo van hem P Nu dat hjj om in t bezit te komen van al t majoraatsgned onzen kleinen jonker zou hebben vermoord En als dat waar i s Brigitta als dat waar is dan wordt hg immers Veroordeeld tot den dood 1 God beware ons Brigitta hoe akelig I Ja dat wel maar als hg nou toch de doodstraf dubbel en dwars moet verdiend hebben Feldmann Een vroeger liefje van hem moet hg ook al hebben vermoord 0ok dat ook dat nogP Wordt vervolgd