Goudsche Courant, zaterdag 19 januari 1907

maakt dat sommige gemeentebeataten de kerkeiyice goederen tegen belacheiyk lage ptij khi aan geestelijken o congregaties Terhnrcn Daarover werd Woensdag van verschillende zgden in den Senaat geïnterpelleerd De regeering verklaarde dat een ministerieel rondschrijven orde in dien chaos brengen zal De Liberty verneemt nit Tokio dat het Japansche smaldeel dat in t voorjaar de Ëngelsche havens bezoeken zal ook Fransohe havens zal aand en DviTSOBLASS Dernbnrg spreekt 23 dezer ook te Stattgart Volgens de Noorddentsche heeft do veelbesproken firma Tippelskirch leverander van koloniale uitrustingen in 2 jaar tjid slechts 135 pCt dividend verdeeld I Daar kan een aardig speldegeldje voor minister Fodbielski s vronw nitgeslagen ziJn I Volgens d Neae Politische Kerreapondenz heelt de Dnitsche rgkskanaelier den liondsraad eeq r orstel doen loekomeo volgens hetwelk de kosten voor hel ünderzoek van ngevoerd rleeseh voorloopig nllen worden verminderd Op de lijst van candidtten voor de kenze van bisschop in Posen staan Likowski Kloske Jendeink en Poninski Spiiira Tot gezant van de Fransche republiek te Madrid zal waanchijnlök worden benoemd Bévoil thans vertegenwoordiger van Frankri k in Zwitserland De Spaansche regeer hg door de Fransche van haar voornemen in kennis gesteld heeft haar groote inguaomenheid betuigd met die benoeming hetgeen niet te verwonderen valt als men denkt aan de belangrgks rol die ovsngMoemde diplomaat heeft gespoeld bg de onderhandelingen van A geciras OOSTEXBUK HOKaXKUI In verschillende plaatsen van noord oostelijk Hongarije eigvren de onders hun kinderen naar de school te zenden omdat het onderngs in het Hongaarscb en niet in bet Slowaksch gegeven wordt UmhKVD In Petersburg zijn 7U monschea gevangen genomen Uit in beslag genomen papieren lou gebleken zijn dat er aanslagen beraamd werden op verschillende instellingen met het doel een paniek uit te lokken en by bet vertrek van troepen naar an d ire plaatsen ter Felegenheid van de teestan dï werkende klasse tot opstand aan te zetten Ook liJn wapens in beslag genomen Anikine het hoofd der boerenpartg en een der eigenaardigste figuren nit de ontbonden Rnssische R ksdoema zal niet weder in de nieuwe doema verschonen Anikine is plotseling gestorven Ambkiki Een der inschrijvers voor den aanleg van het Panamakanaal Clivier zal naar hij zegt indien hem het werk gegund wordt 76 000 negers in dienst stellen Ze kunnen heel goed Japansche koelies vervangen meent bij AziE Een keizerlijk besluit te Peking afgekondigd bepaalt dat ondanks den groeten invloed ten goede die allerwege in China aan de westersche beschaving wordt toegekend de oude Chineesche wetenschap bij de volksopvoeding de grondslag blijven moet In de tweede plaats komt eerst de westersche wetenschap Qemeng de Berichten Qistermorgen viel bij een in aanbouw zijnd huis aan de Nienwe Beestenmarkt te Leiden een steiger in waardoor een drietal personen naar beneden vielen Een hunner werd vril ernstig gekwetst en naar het Academisch Ziekenhuis gebracht om te worden verpleegd De anderen kwamen met lichtere kwetsuren vrij Een bende smokkelaars die eeoige koeien onder de gemeente Wachtebeke over de Belgische grens wilde voeren werd door de vliegende brigade douaniers nabil de grens op Hollandach grondgebied overvallen Een verwoed gevecht ontstond revolverschoten klonken van weerszijden ten slotte nam de brigade de vlucht en nog denzelfden nacht bereikten de beestjes de plaats van bestemming Te Nienwescbans kwam met de tram uit Hoogezand een ingenieur nit Hambnrg die door overspanning niet verder kon reizen en kort na aankomst overleed Hg was des middags nit Duitsebland komende Nieuweschans gepasseerd om zaken te Hoogezand te doen en had om den trein weer te halen te hard geloopcn Te Zwolle heeft een dame waarschijnlük in eau vlaag van waanzin zich nit de derde verdieping harer woning in de Luttekestraat gewerien Ondanks den geweldigen val bleek zij niet zeer ernstig gewond te zjjn en meldt utt Leiden Gisteravond had een gehowde vrouw B die op een trapiadder voor de woning van den slager M aan de Haarlemverstiaat bezig was de lazen te zeemen het ongeluk er af te vallen en met het hoofd op do Btraatstoenen tereclit te komen waarna zij In bewnsteloozeh toestand werd opgenomen De onmiddellijk ontboden geneesheer constateerde schedelbreuk Oe vronw wiens toestand bedenkelijk werd geacht is per brancard naar het ikkldemisch ziekenhuis vérvoord Uit Amsterdam meldt men Heden werden fi den JordsAn proevpn genomen met twee niet op rajls loopends motorpekelwagen van de gemeentjirani ten einde aldus vast te stellen ef hoMkgelijk zal zijn deze volkrgke baart met haar smalle stralen door middel van motor omnibussen te vet binden met het g wone tramnet Mr Heemskerk de wethouder der gemeentebedrijven de leden der commissie van bijstand uit den gemeenteraad en eonige hoo daffibtenarcn der gemeentetram maakten don rit die goede uitkomsten opleverde mode Do liaogo bruggen welke men passeeren moest schijnen geen beletselen te iiebben gevormd In verband met diefstallen in de Btoomolieslagery Luik te Middelburg zgn zes personea gearresteerd vier knechts in 4e fabriek de werkman P en de hunrkoetsiersknechl S De gearresteerde knechts in den oliemolen waren daar 25 11 5 en 2 jaar werkzaam Behalve dat een groote boeveelheid Ignkoeken en meel ontvreemd is heeft men ook heel wat raapolie gestoica want de verduisteringen loepen vermoedeljk over meerdere jaren Oe ontvreemdingen hadden op tweeSrlei manier plaats Een paar knechts in de olieslagerij namen Ignkoeken weg en zetten die wanneer liet schafttijd was en de baas de fabriek had verlaten h het kozgo van een raam uitkomende aan de Oo sche Korenmarkt Daar werden de gestolen koeken weggehaald door den medeplichtige 8 dis ze of direct vervoerde of ze zette tn een daar gereed staand rijtuig waarvan hg de koelsier was om ze later Ie bergen De gestolen koeken werden verder van de hand gedaan en wel voornamelijk aan den eveneens gearresteerden werkmai P De olie weid op een andere manier de fabriek nitgedragen De knecht die zich aan diefstal daarvan schuldig maakte vulde zgn drinkensbus bg bet verlaten derfabrifk en nam zoo de olfe mede En dat de diefstal nog al wat beteekende b gkt hiernit dat de verdachte geregeld per week een zestal liters stal Wanneer men aanneemt en daarvoor is wel j rond dat de wegneming zi ker gedurende een drietal jaren beeft voortgeduurd dan komt men voor dien enen persoon reeds tot een cijfer van rnim 5000 liter De olie werd te Vlissiugen verkocht Door een toeval werd de diefstal ontdekt Een der bedienden van de benadeelde flrma zag dezer dagen in het kozgn der fabriek een zak met koeken staan en gaf daarvan kennis aan den baas der olieslagerij Deze hield den zak in het oog en snapte den persoon die hem wegnam Toen dit bekend was werd een nader onderzoek ingesteld dat ten gevqlge had de arrestatie van de bovenbedoelde personen Dat de diefstal zoo lang onopgemerkt kon geschieden is daaruit verklaarbaar dat dagelijks een 1000 tal liters olie wordt gefabriceerd en niet steeds precies is na te gaan hoeveel het geslagen zaad beeft opgeleverd Ook hoeveel lijnkoeken telkens werden gefabriceerd is niet juist na te gaan omdat onder de vervaardigde er allicht voorkomen die breken en dan weder opnieuw worden gemalen De oliemolen die Dinsdag stop gezet werd is heden weder in werking Midd Ct A in den Qrnttersdgk te Utrecht heeft zich eergistereuavond een treurig geval voorgedunn dat wederom een scherp licht werpt op de wreidheid van do straatjeugd De 76 jarige weduwe T in genoemde bnurt stond reeds langen tijd aan allerlei plagerijen bloot Wanneer zg haar stulpjeverliet bad zij gewoonlgk dadelgk een heele ris knapen om zich heen die zich allerleionhebbelg kheden jegens haar veroorloofden En niemand die de arme ziel in bescherming nam Z j was eenigszins in haar geestvermogens gekrenkt en leed aan godsdieoatwaaniin Zoo noemde iQ liob gewoonlijk de bruid van God Borendian traddin de kwalen van den onderdom baar te pakken eb leed zi in groote mate aan hard iioorigheid waardoor men baar alfemeen Dooffla noemde Ala soodanig genoot zg een algemeene bekendheid I boofdzaak leefde zü op kosten van de opeabare liefdadigheid Zg had wel een iierinkje gehad maar daarmede ging het nUt meer Ook haar oude beroep van koopvrouwtje wilde niet zoo vlot als anders Zoo heel erg breed al het orrae bisje het dus wel niet gehad hebben Eergisteravond hadden de jongens haar weer in het vizier gekregen en begon het onde spelletje Aan plagen sarren en stekelige opmerkingen geen gebrek Dooffle mocbt dan gek heeten maar zg wist wel degelgk dat men knar in de maling wilde nemen Zg werd ten langen leste kwaad en vloog nydig pp h ar ki elgoeaten af Het baatte echter heel weinig De rakkers werden steeds onbeschaamder en begonnen zelfs met steeuen te S ooien Dit werd hel ongelukkige schepsel eindelijk al te erg Woede ca opgewondenheid overmeesterden haar en ten slotte zakte zg bewusteloos ineen Een hartverlamming had baar getroffen e i toen zg haar woning binnengedragen werd was zg reeds een Igk Arm ongalnkkig rronwtje Bn do jongens f Wel die vief in getal van om en bg de t en jaar waren gisteren lan het hoofdbureau van politie om met het slachtoffer van hun schanmtelooiiS wreedheid te wordeu geconfronteerd Van wroeging of berouw was op het gelaat dezer kinderen niets te lozen l roelgk en lachende stonden ziJ bg elkaar en toen zg in tegenwoordigheid van bet doode vrouwtje werden gebracht gluurden zy nieuwsgierig over eikaars schoitders heen Hoe bet met de bandelooze knapen af zal loopen wot en wg nog niet maar een verbeterhuis zou misschien hot bestt nog voor hen zgn Utr Dbl T Roermond was Dinsdag groot tumult bg een huwillijksplechligheld Wat was er dan gebeurd f Tegen hsU 3 s middag werd de fcrnidegora opgevischt uit de mestvaalt bg het hnis zjjjoer sr eenouders Door de bruiloftsgasten werd i echter spoedig op het droge gebracht ak lede ook d hoogen zgden hoed dien hg bg dit onvrgw ilig bad verloren had Goede raad was dflnr Na earst eed noodige besproeiing ondergaan te hebben kwamen gedienstige han Ion aansjouwen mei allerhande kleediogetukken De Londeneche berichtgever van bet Hbid meldt De besr S Symons voorzitter van bet Koning Willemfonds alhier heeft zgn liefde voor deze weldadigheidsslicbting opnieuw getoond door ook dit jaar weder aan het fonds een Kerstgave te schenken Van 500 pd St ten behoeve van bet pensioenfonds dat door de vereenigiog ten bate van landgenooten alhier die voor een pensioen in de termen vallen wordt beheerd De staking te Bgssen Nu de firma Ter Horst en Co getoondheeft haar eenmaal ingenomen standpunt niet Ie willen verlaten is er een derde manifest van de bestuurders der arbeidersvereenigingen verschenen om steun te vragen voor hen die gemeend hebben het werk te moeten neerleggen om betere loonen te verkrggen In dat manifest wordt alle schuld op de firma geworpen wgl deze van £ aen toegeven wilde weten JÊ Of zg betere voorwaarden kan aanbieden zonder bet bedrgt met schade voort te zetten wordt in het midden gelaten Verder wordt gewezen op de voorbeeldige bonding der stakende arbeiders die in den winter tot volslagen werkeloosheid zgn gedoemd en zich zoo buitengewoon rustig houden Hierop valt niets af te dingen schryft men aan het Hbl de arbeiders dwingen eerbied af door bun optreden Rgssen is nooit zoo kalm geweest als tegenwoordig en dat bg menschen die voor fa t meerendeel zich vreeselgk moeten vervelen wyi veldarbeid in dezen tgd nagenoeg is uitgesloten Tot dusver vonden nog een paar honderd werklieden arbeid by de verbetering der oude fabriek deze lieden waren geen stakers en hadden zich niet aangeslo ten kg Unitas en Eendracht j zg ontvingen dus geen ondersteuning en zullen die ook niet ontvangen wanneer zooala verwacht wordt de volgende week die werkzaamheden ten einde loopen Het gerueht loopt dat men hun dan werk zal verschaffen door woeste gronden te bewerken een noodsprong die velen menschen die dit werk in de bnitenlucht niet gewoon zgn niet meevallen zal In de volgende week zal een vergadering worden gehouden om te trachten geld bgeen te kry en ten einde aan de kinderen der stakers voldoend voedsel te verschaffen Wanneer het werk wederom zal worden hervat aangenomtn lelti dat da arbeiden hzn 5pCt loonïverhooging krygen znllmer jarep noodig tgn om het geledeno te herstellen Ook zal er in het begin voor weinig arbeiders werk zgn daar naUurlgk alle orders ontbieken Woensdag begoa men in den coöperatieven winkel het diviil d nit te keeren pit dividend bedraagt lngeve r f 33 000 welke sera voor het meirendeel toekomt aan de stakende arbeiders Giftraengster j Ze was negeiilien jaren oud Ze mocht dui gerekend worden te handel n met oordell des onderscheids Maar toen bedreef zj iets zoo atschuwolgks zoo onmsnschelgks dat er twijfel bg velea rees aan haar toerekenbai rheid Zy vergiftigde in koelen bloede een geheele familie ten gevolge van welke daad twee menschen stierven Er werd recht gesproken er werd aangenomen dat zg had gehandeld met oordeel des jjndersoheide en zg erd veroordeeld tol vijftien jaren gevang lisstraf Het veroordeelend vonnis had jg hoor nitapreken bgna zonder r n cenig e ontroering te doan blgken Zjj berolilte daarin Voor baar vader was dit vonnis een zware slag Voordol zgn dochter werd overgebracht veAr de gevangenis te Gorkgm om haar straf te ondergaan dat geschiedde Dinsdag wilde hg zyn kind nog eenmaal spreken Het was een moeiiyke gang Voer den armen man Hg was meenende dat hg de vader wel zoo zonder toestemming bij zgn dochter zou worden toegelaten eerst tevergeefs bg de gevangenis geweest Na heel wat geloop had hg eindeiyk die toestemming verkregen Maar dtj moed was hem bgna in de schoenen gezonken Zgn aitam stokte toen de gevangenispoort zich voor hem opende En toun hg tegenover zjjn kind stond de als giftmsngster en Aoordenares veroordeelde toen wist hg in t oorst niet wat te zeggen Totdat by eindeiyk de bittere klactii slaakte Jantje Jantje wat heb jy ons een kroon op t hoofd genet En zg die over haar misdaad nooit berouw had getoond had mat haar gewone ouDatuurlgke kalmte geantwoord Dal is mgrf schuld niet er aan toevoegende dat vader geen last meer van haar zou hebben want als zg uit de gevangenis kfftm dan zon rg vier en dertig jaar zyn en naar Amerika gaan Toekomstplitiinen v n e n veroordeelde N Gr Ct Ten vervolge op wat bg de beham eling der interpeflatle Smit gistermiddag in den Amsterdamschen Rand werd meegedeeld aangaande het gebeurde op den Blanwburgwal aldaar waar den 2im December 11 bet bejaarde ecblpaar Orleans dotir gas verstikt werd gevonden deelt het Hbl mede dat dit betreurenswaardige ongeval moer dan oen merkwaardig aspect vertoont Niet alleen is het een tragische toevalligheid dat èn de mm èn de vronw juist dt4n avond slecht van reuk waren de mw door een chronisch orgnniscb gebrek en da vroaw door een tijdeliike verkoudheid zoodat zg geen gaslucht bespeurden en de oorzaak van hun beider langzame hedweliging niet vermoedden maar ook staan alle deskundigen met verbazing geslagsa over het feit dal een vlam Zoo merkwaardig wordt dit verschynael geacht dal het thans het onderwerp zal uitmaken van een hoogst belangwekkend onderzoek dat vanwege de directie der stedeiyke gasfabrieken wordt ingesteld Ten behoeve van dat onderzoek zal het geval van den Blanwburgwal worden gereconstrneerd Dezelfde gaslamp met de geschenrde binnenhuis zal worden opgehangen in een daarvoor op te trekken goed gesloten lokaaltje of gebouwtje en aangestoken hadat gas van dezelfde samenstelling als op den avond van den 23sl n December aan de perceelen op den Blanwburgwal werd geleverd tot de lamji is toegelaten De nauwkeurige samenstelling van dit gas is natuuriyk voor de te nemen proef van het grootste belang en reeds is men aangevangen met het maken van de noodige analyses om deze samenstelling te bepalen BIgft inderdaad bg de te nemen proef wederom de ontploffing nit dan zon men haast tot de conclusie moeien komen dat bg de tegenwoordige samenstelling van bet gas geen ontploffing daarvan mogelijk is meent het blad en het besluit t Behoeft wel geen betoog van hoeveel belang deze ontdekking zon zgn maar voor men definitief tol deze gevolgtrekking kan geraken zullen talrijke proefnemingen onder verschillende omstandigheden noodzakelijk zyn Men meldt uit Lemmer In den toestand van het iJs tusschen hier an Urk en ia het ooateltjk deal rao 4a Zuiderzee i nog steeds weinig verander ing geJiomen De winden welke aanhoudend op dg knsl staan verhinderen het naar open zee te drijven Onze anders zdo drukke èaven ligt thans geheel verlaten en de Baienvnren zgn gebldacht Alleen de Bolsward van de Hollandschc Frieslandlgn houdt den dienst tnssehen Amsterdam en bier nog gaand doch hel kost zeer veel moeite dagelgkj een weg diior het gs te banen waatmede vaak drie vier en meer uren gemoeid zyn Al de anderestoemhoteo nemen hun wog langs Stavoren of Harlingen De gewezen chef van de 8t0üintr m Hïndhovto sHeitogenbosch die door iiet Gereeljtshof Ie s Bosch wegens het doed ontstaan van gevaar voor het verkeer met sloomvernio ge tot U dagen hechtenis was veroordeeld doch wiens zaak door dan Hoogen Raad naar het Arnherasche Hof werd verwe ieo is door dat Pjof veroordeeld tot f 50 boete snbsidiaiU dsgen hechtenis Bekl was ten laste gelegd dat by bev l had gegeven aan den machinist van locomotief No 9 met een losse machine van Eindhoven naar s Bosch tergden ofschoon hg wist dat pen tram uit de andere richting in aantocht waa waarmede gemelde locomotief dan oofc in bctsiDg ia gekome Ben gefo rloneerde Amerikaansche dame mevr Arthur Brooks Ie New York heeft ci dezer dagen onverwelkbare lauweren verworven door te barent een spoken bal te geven De gasten kwamen allen in lange witte lakens gehuld sommigen arriveerden zelfs in roawkoehien Alle lichten waren door gfoene glazen teraperd èen Egyptische waarzegster deelde aan de belangsteilenden mee wat goeds hun nog te wachten stond aan gene zyde des gfafe roen de klok twaalf sloeg werden délichtpn lager gedraaid de dans nnm een woester karakter aan en zelfs hoorde men bier en daar het gerinkel van de ketenen welke door enkele ongelukkigen werden voortgesleejt Maar onr èén nur volgde de verlossing j de lichten werden weer opgedraaid de witte gewaden afgeworpen en gewone dame en heeren vereenigde zich aan een Beuper waar herbaald lgk de opmerking werd geboord dat het een duivelsch aardige dtnspartij was geweest = Stadsnieuws GOUDA 18 Januari 1907 Aan de raadskden is bet volgend ingekomen stuk toegezonden Gouda 15 Januari 1907 Nu tengevolge Van hot aan Mej M P P Wynroi op haaf verzoek verleende eervol ontslag e ene vacature by het onderwgzend personeel aan de Ie Burgerschool voor meisjes is ontstaan hebben wg de vraag overwogen of niet aas bet Hodfd dier schooi zonder schade voor de school eó den goeden gang van het onderwgs eene klasse zoude kunnen worden opgedragen waardoor bet aantal aan de school verbpnden Onderwgzeressen althans Toorloopig met één zonde worden verminderd Vg zyn daarbij tot het besluit gekomen dat die vraag in bevestigenden zin kan worden beantwoord De hoogste klasse die bet Hoofd der School geheel voor zg ne rekening zoude kannen nemen lelt thans slechts 16 leerlingen en wordt bovendien wekelijks gedurende b k 6 uren met eene andere klasse vereenigd voor het onderwys in den zang en de handweiken onder leiding van eene Onderwijzeres Het Hoofd zon dus nog voldoende gelegenheid hebben om zich op de hoogte te houden van de vorderingen der leerlingen in de overige klassen Het komt ons daarom voor dat zonder bezwaar eene proef genomen kan worden met den bgstand van zes onderwgzeressen Wy hebben mitsdien de eer Uwe vergadering voor te stellen te besluiten dat met afwgking van bet bepaalde in Art 12 der Verordening regelende het Openbaar Lager Onderwys in deze Gemeente het Hoofd der Ie Burgerschool voor Meisjes bg wyze van proef voorloopig zal worden bggestaan door z ts onderwgzeressen Het te dezer zake door ons ingewonnen advies van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs voegen wg hierbg Even voorbg ds spoorbrug onder deze gemeente had van morgen ongeveer 9 nur een ernstige aanvaring plaats tusschen de vrachtboot Hunze VI kapt J Rozenberg groot 121 ton en een der salonbooten van de Volharding kapt Wynbeek De Hunze voor in de richting Gouda de Volhording richting Alphen Beide booten voeren langs den goeden wal toen de Volharding door nog onbekende oorzaak zoodanig op de Hunze inliep dat deze onder het berghout en groot gat even boven de waterlgn bekwam de Volharding bekwam een ingedenkte boeg boven het berghout en kon de reis voortzetten De Hanze voer langzaam naar Gouda Icon de reis naar Dordrecht niet voortzetten eq wachtte isr telegrafische orders vaiv de directie a t Heden middag kwamen de paarden bespannen Voer de graanwagen Naar njeji verneemt is door den heer C J M Kroon gemeente ontvanger alhier bjj reqóeel aan H M de Koningin verzocht voor een evenluoele benoeming lot Bargemeester van Haastrecht niet in aanmerking te komen Mejuffrouw M W Kruisheer onderwgïeres aan de rgksnormaallessen alhier is benoemd tot lid der te Utreabt zitting houdende commissie tot t afnemen der examens Ier verkryging van akten van bekwaamheid voor hnisen scboolondernjjs ij de nuttige euin de f aaie handwerken voor meisjes De le luit der inf J J H Meyer gedetacheerd bg de landmacht in Suriname wordt spoedig hier te lande terugverwacht VERGADBRING M M ËMEËNTER44D VRIJDAG 18 JANUARI 1907 Voorzitter De BaVg m ester regenwoordig zjjn d e hh van de Velde Nederhorst de Jong Herman van Egk Knuttel Vergeer van 0 len Bokhoven van der Kee van Ilerson Donker Dessjng joflgeubnrgerl Muglwgk en Derckseu Afwezig de hh Prince van der Torren en Yin eriing De Voorzitter deelde mede dat de hh Prince en Vmgerling de vergadering niet zulle bgwonenen de heeï van der Torren pas het tweede gedeelte D notulen der vorige vergadering worden voorgelezon en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dal door Ged Staten was goedgekeurd het raadsbesluit VB i Januari lot wgziging der geraeentebegrooting en dat op 8 Jan de boeken en 9e ktis van den Gemeente Ontvanger waren nagbzien en in orde bevonden Het proces verhaal ligt voor de raadsleden ter visie Deze mededeelingen worden aangenomen voor kennisgaving Ingekomen 1 Een brief van de Commissie voor de slralverordeningen tot wgziging der algemeene politieverordening Is gedrukt rondgedeeld en wordt ter visie 2 Verslagen van de Handelscursus en van de Commissie tot wering van Schoolverzuim Worden gesteld in handen van B en W om te dieoen bg de samenstelling van bet gemeenteVerslag 3 Brief van de Commissie van de toezicht op het lagtr onderw 8 inzendende eene voordracht voor liet vierde vrouweigke lid dezer Commissie Aanbevolen worden Mevr C M van Reedt Dortland v Veen en P J C van der Torren Oosthoek Ter visie i Brief van B en W tot aanvnlling van de Igst van deelgerechligden in hel pensioenfonds 5 Een voordracht voor Onderwyzeres aan do Tweede Burgerschool voor Meisjes i en 6 zgn gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld 6 Een voorslel van B en W om in de vacatureWgnroï niet te voorzien maar bg wgze van proef bet hoofd met een klasse te lasten Ter visie 7 Een adres van den heer A J Schilt en 18 anderen verdoekende verbetering van de Krugerlaan In banden van B en W ter afdoening 8 Een adres van A Stolwgk verzoekendeeen der voorwaarden waarop hy in de IJssellaan mag bouwen wel te willen laten vervallen daar het hem onmogelgk is zgnmaterialen anders dan over het bestralegedeelte te bekomen In banden van B en W om advies 9 Een adres van F J de Jong verzoekende zyn pensioen te herzien of anderseene jaarlgksche gratificatie De Voorzitter Namens B en W stel ik voor den adressant kennis te geven dat zgn verzoek niet voor inwilliging vatbaar is De heer Vergeer M de Voorzitter naar aanleiding van dit verzoek zon ik wel een paar vragen willen doen De Voorzitter Wanneer do heer Vergeer voorstelt dit in handen van B en W te stellen om advies dan kan het behandeld worden Het voorstel van den beer Vergeer wordt in stemming gebracht en aangenomen met 13 tegen 3 stemmen die der hh Jongenborger van de Velde en Herman 18 Drie bezwaarschriften tegen het uitbroidingsplan als jan M Houdgk J C van Dongen Bolding ea P M van Hegningen Zullen behandeld worden by het uitbreidingsplan Aan de orde Do benoeming van eene Onderw ilhaea aan de Tweede Borgerscbool voor meisjelK Benoemd wordt Mej J T DE GAST met alg stemmen Aan de orde Hel voorstel tot het verleenen van uitzicht op gemeentegrond ten behoove van een gehguw aan de Lange Groenendaal Wordt goedgekeurd Aan de orde Het afwijzend preadvies op het verzoek van B van Wingerden e a tol het treffen van maatregelen ter vefbötering van het verkeer op d g overweg van dm Staatsspoorweg Hierover had eeniee tli cussie plaats waaraan deelnaraen de Tih y n der Ree Jongenhnrger Bokhoven Nederhorst Muyiwyk en de Voorzitter Het afwyzsnd preadvies van B en W wordt daarop onder hoofdelgke stemming goedgekehrd Aan de orde Het voorst om niet te aanvaarden do voorwaardelgke vergunning voor hel hebben an leggen van gasbuizen in den Graaf Fiorisweg Hierover voerde de heer van Iterson eenige discussie die door den voorzitter werd beantwoord Het voorslel Van B en W wordt in stemming gebracht en goedgekenid met 15 tegen 1 stom die van den heer van Ilerson Aan de orde Het voorstel tol wgziging van den by de pensioenverordoning bfehoorenden slaat van ambtenaren en beambten der gemeente Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorslel in zake de uitbreiding van het kapitaal der Kuninklgke Fabriek de StearineKaarsenfabriek Gouda Wordt goedgekeurd Niels meer aan de orde zgnde wordt de vergadering door den voorzitter gesloten BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 2 JAN StaatêUenmgen PoETUOAL üblig 3e Serie tr 050 3 59 i Oblig 3e Serie fr 2500 3 69 RnsLiSD Iwang Dombr Obligation 4 96 AziB Japan Obligation 1899 i li l 74 Columbia Geconsolideerde Builenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24V HypothetkBankfn Pandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotlerd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOi Pandb Sledeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrechtscbe Hypb 4 100 Pandb Wesllondsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 4il9 andb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pao Hyp Bank f 96 Pandb Bataafscbe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Aandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Pmsterdam 100 Spoorutegheningeii Italië Oblig Zuid Italiaansche 8pw Mg A 367 Premiekeninqen bniLOiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 BDITENGEWONE GROOTE OPRUIMING ALLE nog voorradige Mantels Costumes Blousen Jupes Jupons Japonstoffen en Katoenen benevens een groote partg l¥l le Goederen worden tot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD Tffff rsmrfA Predikbeurt bU de RemoDStrantaobe Qererormeerde Gemeente alhier Zondag 20 Januari s morgens 10 nur D i P HEERING Den Haag AüVERTEiXTIEN Openbare Verkpoping op MAANDAG 28 JANUARI 1907 des voormiddags te elf uren fn de Sociëteit VREDE BEST aan do Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevesligden Notaris J KOEM ÊIM van No 1 Een zeer gunstig gelegen van vele gemakken voorzien Woon en Winkelliuis waarin sedert vele jaren met goed gevolg de Brood en Hanketltalskertmaak wordt nitgeoefend aan de Kleiweg Ie Gooda wyk E no 70 Kadaster Sectie B do 27 groot 80 Centiaren By dit perceel worden ook verkocht de Winkelopsland en alle aanwezige Gereedschappen fot de uitoefening der Winkel en Bakkerg behoorende Te aanvaarden bji de betaling der kooppenningen Perceel So H is uit de hand verkocht kochtÉn Nos 3 tot 5 Drie Huizen en Erven staande naast elkander in een Gang aan de Wilhelminaslraat te Gouda wyk M Nos 115 116 en 117 Verhuurd bg de week ieder hnis voor f 0 90 De perceelen zyn Ie bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 2 nren en op dien dag van 9 tot 11 urenNadere inlichtingen geeft Notaris J KOEMAN voornoemd Verkrg gbaar in flosschcn 50 ets T t en f t i S g H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AI KEK F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bg C LUGEK Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 118 Onnavolgbaar zp thans door nieaw gevonden toepassinge oiize iu oiiecerf ffcêcMMerÜf Ê or treilen feiuiure ttogaertê Zy geven kracht en diepte die namakers niet kannen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de ecMe te ontvangen Geïll Frysconrant met een aantal onge vraagde getaigachriften gratis op aanvraag Boxtel H HOGAhH i Jb Co Agent voor GOUDA iBtnooiHia o kmBCM Dok t i Hap ife M Fnma S bocnapp ciDnr PtvlM GloM Satlo GUaicrCm cni it btau a Udal D voor batnmdw IU knnf fo NMt van alle iwane D lakUordt HMr i Damca a Klodandiotiini V r krirfbMT U wlnkalltm la ScocMowwk GaUuMrlhi tK n 01 Mta Imm op b t fabritkuncrk go 4op Firma A QlïANT KanBtUandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen KÜn