Goudsche Courant, zaterdag 19 januari 1907

o 10337 Maandag 81 Januari 1907 45ste Jaarg ang GOUMHE mmmi iMieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Teletai n Ko 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN lelefoon 9I S ADVERTENTIEJN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Genten iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekchd naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 i les midd Ferwerda Tieman l QrootBte détail wUnhandelaren in Nederland Zèimakerskneclit OEVHAAGD een bekwaam ZEILMAKKU8KSECUT bö vooikenr bekend Imet naatmackine legen vast werk en boog oon Fr brieven letter Z afA Boekb v d SCHALK V DIJL te Dordrecbt HUIS TE HUUR Hcerenhuls Ooslbaven B 88 Zes KdinerB groote Kenken drooge Kelder flinke Tnin Voorzien van Gas en WattrlepinR Te bevragen B 89 DE aOKD J 1 OOKDKOOPSXE DE KEEST FBACTISCHE DE UEEST VOLLEDIQE ziJD beslist dio der Firmfc ItllE LADIES JOUHXAL roet minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESaiUAKEU met een gratis geknipt pntroofi TUE BAZAAU OI CHILD HEN S ASBIOXS Kindermodes met vele gratis ge i kninte natronen t knipte patronen VBAAQT üw lioekhantlelaat JProe nummem Alle met kantel HoU Bljvoegncl f Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATKONEN met HoU verklaring fr p p tegen Toornitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bö MILLY SIMONS Den Haag M M V LOOi DUBBELE BUDET B 13 Telln 117 Is t rnimst voorzien van GASORNAfflENTËN in elke stgl van de eerste labrieken tegnn concnrreerende prgzen Aaiile ger van Gas Walcr Spreek Bi r eti Electrische geleidingen Wie van goed licbt bondt wende zich naar het Goudseh TerHelUlng MagaxIjn DE AVONDiSTEH daar alles door bekwame fitters verricht wordt Wie zeker üo wu d Bobt £ lKel CS0M te ODtnonn taaunni gwtsld eo Dl Td pnBÊuimDgeii Ib dec Gudat gnomen osder dea umi das uitrin era Dr BlidiMlto nrfMrdlgl dl best mwUDea in hit areldksroad ÉabbUaMnMnt nm 0 b Btxrilmrek t Keulen lliClW J pTQiebaeDr Bikel eacao Jn Tierkiiilea buann DneSM Onao met neb rinefet aeae nnfenenie gezonde drenk voor bgeiykvdi gebruik een a 2 thsihul w t foder Toor een kop ChooolM Ali geoeeekncbfige druk bg genl a diarrhoe iknte met water te fttraiian Terkr gbeu bjj de Tocnuemitt B 1 Apotbakan ais s XX y Oen rMlvertagmwooidjger foor Saltr JuHus HattankMI Het btite oiuohkdelylurte en g makkelylute poetandddel toot Heem D Toortl damee en Khidflncbotnwerk UdaAppretuuTTanCM NU I C Beriln Beitli Str t4 Men Itttt goed Ö op naam en fabriektmerk Virtpyilraer ky HMrte WMeHert Ie lehvnwwl MlaiiUnM eawyeeMu e w lMKUl OMetbv W er MWM AfnhMi Aiuiiterdtun Kalveistnut lOS aeinaiogejeii Poedervorm is het eeilJffste helpend middel teg en ÊÊIoeilarmoede XeuuicKieakle Moofdplluen lUttpelooêheia Onmachteu Vermagertng en I fermtnaerlug aer Uehaamêkrachteu aciimtbgeen in Poedervorm smaak en kan in alle drinkbare vloeistoflen L iHHiJHL worden opgelost HAEMAT06EEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDÏ KVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Ëcnige labrikanien 11 v SCIIAIK Co Den Haag Verkrijgbaar bij Firm WOLVW Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal iouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad JJssel k fi VAN ZESSEN Schoo hoven B v WIJK P W v EDE Oudewater A SCHEER Haa trecht K VAN DEK HEIJDEN Reeuwijk P v d SPEK MoermpelU D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AHN v d HEUBEN Waddinmeen P A dbGROOT A UB JONGH Oudeicater J P KASTELEIN PoMroekerdam D BIKKER Beimhop WAAIiSCHDWWG Laat ü met minleiden door AbilU Siroop Het klooslerSnneta Paulo Abdij bestaat niet rJ s Strooi van geenerlei waarde Aanbeveling O GO 0 72 St Ebtèphe Medoc La Rose Lndon Chateau Malleret ƒ 0 80 per fiesch per anker van 45 fl 3i 0 80 0 99 0 72 135 0 99 0 72 108 ChAtean Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Haut Santernes Witte Bergerac Niersteiner RudesUeimer BLüYSSEN s verpakte KOFFIE van 58 c t pond in pakjes van V pond behoeft volstrekt niet onder te doen voor de verschillende ot 60 c en dikwijls hooger verkocht wordende andere merken Oude Roode Portwijn ƒ 1 08 per flesch j Extra onde Roodo Portwijn 1 44 Oude Witte Portwijn 1 08 Extra ondo Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry O 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom BELLAEni po Liter 1 17 Prtjxen netto i contant Door den enormen rechtstreekschen verkoop in 140 eigen winkels kan en wordt dan ook circa 20 percent kortingg e geven op BLlYSSEN s KOFFIK in den g ewilden vorm van Cadeaux DEPOT TE GODDA F J J BOON VAN OSTADË iDokrounü TentoonitHlhngScboetimakery i Httge Ang löae Wereld beroemd e Hohoeu Appr taar LipftriD Satin db vya de beate middelen voor het Bonder moüiio keurig poetir ran alle st art un geklüurd sohoenweik VorKrygbftai by wmkeliijrs lu Ht boenwerk Gclan irien Drogörye an Men IsMe awA op naam en fabrieksmerk Agenti W WrdmiMn Arnhem Iedere werkelijk zuinige huisvrouw wordt dus t nemen van n proef met BLüYSSEN s verpakte KOFFIE aanbevolen TE GOUDA Wlj4l§lraatl57 Het Wapen van Agten I GEBR RUREN É DE LANGE SV ROTTERDAM M VLEUGELS ORGELS PIANINO S noofdmagasi jn Gedempte Binnenrotte 154 Telef 2599 Se Hagaxljn West Nleuuiland 9 nabij Station Beurs Telef 4657 INRUILEN STEMMEN TERBUREN REPAREEREN dageiyks In onze Salont te hoeren DE PHONOLA Ppumi M MOH PHONOLIST WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irSS HOMUVKLIJKE F ltBRieHEW Voedert uw Vee met de xuivere murwe merk Ster en W Ei uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere IHploma Parij 1900 Segen Gouden Medatileê EENISBEFOTTMTHEE fffii wtrlt ver In t UKItK te lettoti üiT um Ma mzijn vas tl IUVEI SWAAYZUNEN OORINCHBM Deze rUKKËN worden algele trerd in verzegelde pakjes van ü twee en een lial m een Ned onj met vermelding van Nommer er kPr s voorzien van nerenstaani jMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoe ing van geëerde orders aanbev ende J C BIJL Eohto Oude Jenever ghtcap P HOPPE Verkrijgbaar b PEETERS Jz Lel op oachet m kmrkbrmd voorheen J BEEEBAAET Lz Van af 1 Jan 1907 kost DE JOi G s Reclame CACAO m I kllo biis f 2 40 7b kllo biis 1 30 kllu biis 0 70 o kilo bus 0 32 Nüord Urabanlsch Schoeneo Laarzenraagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg PRIMA KWALITEIT Slerke Scboollatmn eiii Opruiming van restanten Aanbevelend C SMIT8 Alle repAratiën en aanpjemeten werk Victoria Water Geregelde aanvoer Aanbevelend FirmaHerman Zoon wild en Gevogelte Van a heden en verder dageljjks versoh verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Dniven Fonlardeo Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Eeevleescb enz enz tegen de meest sterk concarreerende prSzen Panklaar schoongemaakt franco poor geheel Nederland Aanbevelend T GXJIIELING Vouwt Oosterstraat 18 KOTTEBDAM Telephoon Interc No 2031 Gouda Drak van A BBINEMANdk Zn BuUeDiaodscti Overzicht Op het Weensche stadhuis worden groote toebereidselen getroffen voor het bezoek van de Koemeensche afgevaardigden die dr Leo ger z jn bezoek aan Boekarest komen reci roceeren Die afgevaardigden zijn Cantacnzène de burgemeester van Boekarest en voorts eenige raadsleden en ambtenaren Uen wil by de ontvangst alles vermuden wat Hongarije aanstoot kan geven maar is er toch op gesteld om de sympathie der stad Weenen voor de Koemeensche nabuurmo narchie nit te drukken en niet achter te staan bij do ontvangst die de Weeners te Boekarest verleden zomer genoten hebben Eocb de hootdintendant cp het aan de prinses van Oldenbnrg toebehoorende domein Bamoo is plotseling van zijn ambt ontzet nadat in den tgd van een week voor negen millioen roebel aan door hem geteekende wissels zgn geprotesteerd Een onmiddelliik ingesteld onderzoek bracht aan t licht dat deze reusachtige schuld niet door onregelmatigheid of oneerlijkheid van Koch is ontstaan maar door de ontvangst van hooggeplaatste personen kosten van de hofhouding der prinses en voor liefdadigheid Voor t goval de Tsaar geen bevel geeft den boel te betalen waarvan drie millioen op de Rpsbank vallen twee en een half millioen op het domeinbestuur en meer dan een halt millioen op de Noordsche Bank zal de prinses failliet verklaard worden Met het landgoed Bamon zal op zijn hoogst 18 pCt gedekt kunnen worden De Vlissingsche boot het is de KoninginHegentes van de Maatschappij Zeeland die eergisteravond van Vlissingen naar Queensborough vertrok is gistermiddag met vloed vlot geraakt en dooi gestoomd naar Queensborough van waar het schip hedennacht weder naar Vlissingen zal terugkeeren V De marinekrijgsraad veroordeelde gisteren drie marineofficieren en een officier van gszogdbeid van de kannonneerboot Teretz wegens opruiende teged superieuren gerichte redevoeringen tot onislag uit den dienst verlies van bar erlgve rechten en vestingstraffen In de gisteren gehouden zitting van den Brnnswijkschen Landdag bracht de afge FEViLLETOX Tegen den Stroom 86 Ze hebben hem nu getransporteerd naar Friedrichshagen daar moet die andere geschiedenis gebeurd zgn Clarisse was stilletjes opgestaan eo bevond zich bij de half geopende deur Die uitroep van onze mevrouw Hij hij is de moordenaar I moet tot de vervolging den eersten stoot hebben gegeven Stil Ik verbied jelui allebei om op dien toon ook maar één woord meer te preken 1 Qroote Ood 1 Hemel nog toe mevrouw I zoo riepen Feldmann en Brigitta Mvende raa schrik als nit een mond i 0 daar weer zitten Brigitta 1 JJ ook eldmann I beval Clarisse op een toon van Kszag Zoo I Zeg mg nu Brigitta op J geweten af is het maar een praatje of inderdaad geheel overeenkomstig met de vaarheid dat de baron Bichard zon gevat zün en onder geleide naar Friedriehshagon Tervoerd f Ik weet bet van den postbode moTroiir aan win mïn eigen loon t moet TotttM vaardigde Betemeyer rapport nit namens de staatsrechterlijke commissie Dit rapport komt tot de volgende conclusie Het lag volstrekt niet in de bedoeling van den Landdag om den hertog van Cumberland of een der prinsen van zijn huis voorwaarden te stellen voor de aanvaarding van de regeering in Brunswp De Landdag die en definitieve regeling van de regeering in het hertogdom wenschelgk acht heeft zich echter bevoegd en verplicht geacht de wijze aan te geven waarop dit doel kon worden bereikt Hoewel de gestelde bepalingen niet vervuld zijn moet de Landdag toch erkennen dat de verklaringen van den hertog van Cumberland een wijziging in den toestand hebben gebracht de Landdag verklaart daarom instemming met het beroep door den Begentschapsraad op den Duitsche Bondsraad gedaan en hoopt dat de beslissing van den Bondsraad tot een vergeljk zal doen blieken onder welke voorwaarden de regeering in hot hertogdom Brunswok door een lid van het Huis Cumberland zal kunnen worden aanvaard De minister van staat dr Otio verklaarde dat de regeering geen bezwaren heeft Ipgen deze conclusie De beraadslagingen er over zi n begonnen en zullen waarschgnlijk morgen tot een besluit leiden V Naar de Pol Corr meldt zijn de pogingen die de oom van den Khédive van Egypte HnsseinpnsjaKamel in het werk stelde om de spanning tnsschen den Khédive en Lord Cromer te doen eindigen mislukt Een der oorzaken daarvan is do vrees in Egyptische hofkringen dat Engeland voornemens is op het schiereiland Sinaï een nog grooteren invloed nit te oefenen dan in het overige Egypte Do militaire commandant in bet Sinai gebied kolonel Parker werkt onophoudelijk aan de inrichting van een bestuur dat geheel geigk moet wo den aan dat van de Soedaneesche provincies Dit heeft veel kwaad bloed gezet in Egypte En men verwacht dat in het Engelsche Parlement dat op 12 Februari bijeen komt tot de regeering een interpellatie zal worden gericht over haar plannen in Sinai en over de verhouding tnsschen den Khédive enden Engelschen resident Lord Cromer V De Duitsche bladen van heden bevatten het telegram van de Cape Times uit Port Nollolh nog niet volgens hetwelk de vredesonderhandelingen in Damaraland plotseling afgebroken ziJn en er nu biJ Keet hebben met de boodschap er bij om t mg over te brengen als hij mij onder vier oogen kon te spreken krijgen wat dan ook gebeurd is mevrouw I Jij naar beneden Feldmann en je zorgt me dat onmiddellijk de landauer voorkomt Jij hier Brigitta I Je moet me dadelgk in de kleeren helpen I Tot verbazing van iedereen op Trunzow werd nu in t holst van den nacht het met do vlugste paarden besp annen rijtuig van de barones voorgebracht Clarisse had zoo redeneerde zü zelve terecht afgaande op hetgeen zij thans had gehoord den eersten stoot gegeven tot het donkere vermoeden waarvan Bichard de dupe was geworden nu gebood haar de plicht om zoo spoedig mogelgk de verklaring af to leggen dat zg gesproken had zonder eeoigen grond half in waanzin door haar smart Naar Friedrichshagen I beval zij met onnatuurlijke kalmte plaats nemend in t gereedstaande rgtuig Clarisse reed daar heen als in een droom Maar toen zg langs de boomen heen het watervlak zag ran het vreeselijko meer waardoor naar zg meende al haar levenshoop was verwoest voelde zü een ijskoude huirerinK door hare leden gaan Ze wist lieh lelre niet alleen te bedwingen maar manshoop hevig gevochten wordt Zou als het daar staat kan dit bericht den averechtaohen indruk vestigen dat de Bondelzwarten die h laatst in onderwerping ziJn gekomen zich bedacht hebben Dat kan echter niet aangezien die Bondelzwarten al bun wapenen hadden afgegeven on in verzekerde bewaring zgn Indien het bericht van de Cape Times juist is zal de beteekenis ervan wel zgn dat er met de nog te velde zgnde kaffers onderhandelingen waren aangeknoopt die afgesprongen zgn Dat de inboorlingen vechten is zeer nataarl k De Duitsche troepen badden in den laatsten tgd alle krachten ingespannen om een nithongeringsgordel om hen heen te trekken De berekening daarbij was dat de opstandelingen om zich voedsel te verschaffen het voor hen zeer gunstige bergachtige en van kloven doorsneden terrein zouden moeien verlaten en zich in een gebied w igen waar de Duitschera hfu beter kunnen vervolgen en slag leveren Het kun zgn dat do opstandelingen na door dion gordel willen heen breken en zoodoende met de Dnitschers slaags zgn Voor de regeering is het te hopen dat de verpletterende slag tegen de inboorlingen pas na de verkiezing geslagen zal worden Maar men zal nadere berichten van Dnitschen kant moeten afwachten alvorens men uit het van de Cape Times definitieve gevolgtrekjtingen mag maken Aan de in Hongarge zoo opzienbare zaak der beschuldigingen door den oudburge raeester van Boedapest Halmos tegen den minister van justitie Geza Polonyi uitgesproken zal thans een oplossing worden gegeven De ministerraad dit lang over de zaak beraadslaagde besloot den minister van justitie te verzoeken een aanklacht wegens laster tegen Halmos in te dienen Dit besluit werd voornamelgk genomen na de krasse bedreiging van graaf Julins Andrassy den minister van binnenlandsche zaken dat hg zijn ambt wilde nederleggen zoo Polonyi weigerde ziJn zaak in een openbaar onderzoek te laten uitmaken Onmiddollgk nadat de beslissing gevallen was begaf Polonyi zich naar de club der onafliankelgkheid spartg Daar deelde bg mede dut hg dadelgk na het optreden van Halmos een aanklacht had willen indienen maar dat hg dit plan later had opgegeven om geen precedent te scheppen Het plan om nu toch de zaak voor den rechter te brengen wekt de aigemeene bevrediging In regeeringskringen wordt betoogd dal het onderzoek zal nitwgzen hoe onrechtvaardig de aanvallen op den minister beschouwde het ook als een zoete wellust in baar smart zich zelve niets te spareu Zg liet t rgtuig halt honden en begaf zich ijlings naar de onheilsplek waar men t hoedje van haar lieveling uit het water had opgehaald Met onwederstaanbaar geweld brak de moederlgke smarte zich een baan Kunibert Eunibert I riep zij met luider stemme uit De krachten dreigden haar te begeven en zij iroest zich steunen aan een boom om niet machteloos neer la zinken Eindelijk vermande zjj zich en keerde nuur het wachtende rgtuig terug De rit van de provinciestad naar Friedrichshagen duurde etli loke nren Hadden de hoeren van de rechterlgke macht die zich eveneens derwaarts hadden begeven ook een bednidenden voorsprong op Clarisse zü kwam dank zij de goed onderhouden snelheid van haar tweespan nauwelijks een half uur later ter bestemder plaatse Het heele oord verkeerde in de grootste opgewondenheid De dolle baron Richard de voormalige lion van de badplaats was daar als gevangene wedergekeerd beschuldigd van twee zulke vreeselgke misdaden dat een daarvan al voldoende ware geweest om hem prgs te geven aan den afschuw van alle weldenkeuden en aan do straffe ide arm der gerechtigheid De aigemeene opgewondenheid werd er niet minder op zoodra men van justitie waren Maar van andere zjdo vreest men dal de tegenstanders an Polonyi tijdens de behandeliug der zaak die door den aard der uitgebrachte beschuldigingen niet tot enkele punten kan worden beperkt zooveel feiten tegen den minister zullen ter sprake breiigoii dat zgn positie onhoudbaar zal worden zelfs al zou de rechter ten slotte uitspraak ten zijnen gnnste doen Heden zal Polonyi in het Huis van Afgevaardigden worden geïnterpelleerd en zul bil zich uitvoerig verdedigen tegen zgn aanvallers V Het kasteel la Muette waar de Fransche bisschoppen vergaderen draagt zgn naam met eere Het laat niets los van de geheimen der vergadering De pers komt met anders te weten dun deftige verzekeringen dat de bisSLhoppen s morgens of s middags hgten geweest zyn in afdeotingen of in ulgeineene vergadering Gelukkig dat vele bladen en vooral bladen der recbter gde hun bgzondoren vriend onder de kerkvorsten hebben wat deze bluden in Blaat stelt toch een en ander te bevroeden van het innerlgke leven der Muette Kr zou dan volgens de Echo de Pa is onder meer door de bisschoppen gehandeld zgn over de vraag wat de kerk moest doen tegen de ledeu der gemeenteraden die do kerkeigke goederen overnemen van den okivestor en tegen de ambtenaren die als sekwesters de haud leenen bg de beroovmg dor kerk De bisschoppen zgn het er over eens zegt de Echo dat do gemeenteraden geen bezwaar behoeven te maken dut er goederen aan de gemeente komen die in vroeger Igd ouk aan de gemeente hebben toebehoord Maar een gemeenteraad diu goederen overneemt welke aan de kerk tuebuhoureii zonder d it zg afkomstig zgn van do gemeenten zulk een gemeenteraad zou met kaïiuoieke slraffen worden getroffen Zachter oordrel zou worden geveld over de gemeenteraden die zich mochten beschouwen als de tgdelgke bewaarnemers van de goederen der kerk en zich mochten verbinden ze terug te geven zoo spoedig als do gelegenheid het toe zal 1 1ten üe wettelgke bewindvoerder zal naar het schgnt volgens de opvuHnig van den bisschop van Buyonne door de kiTk worden ver chooitd wanneer hg niet weigeren kun zgn umbtsplicht te vervullen zuiider ontslagen te worden en nis hg muur mededeelt aan zgn vrienden en verwunlen dut de bisschop zgn gedrag billgkt t plotselmge verschgnen vernam van de liicr zoo welbekende barones vun Glatbeck de Bcliuonzuster van den beklaagde en tevens diens voornaamste beschuldigsler Clarisse zag de verbaasde blikken niet waarmedn haar rgtaig werd gevolgd en hield halt voor het stra idhotel Aldaar werd huur medegedeeld dat de nog geen uur geleden aangekomen heeren zich te voet lungs de duinen naar de verlaten hut van moeder Balbo hadden hegpvn Clarisse sloeg insgelgks het buur bekende pad in In meer ernstige stemming dan h ins lind misschien nooit eenig gezelschap uit de stad de dumon betreden Zwggcnd gingen dr heeren de hier niet al te hooge duinen af en op langs het dikwgIs door kreupelgewas vei sperde pad Richard liep met een min of meer ter neder gebogen hoofd lusschen den Btaatsprocureur en den politie commisBaria in Zgn haar was veranderd van kleur een weinig grauw geworden en de gelaatstrekken vroeger zoo frisch en zoo krachtig waren in enkele jaren zonderling verslapt Hó sprak geen enkel woord Na een wandeling van een groot half nur was de zwijgende troep t vervallen huisje van vijlen moeder Balbo genaderd Wordt vtrvolgd