Goudsche Courant, maandag 21 januari 1907

Een automaat voor 2Vj centstukken Aan den beer Presburg te Rotterdam is het gelukt een automaat te maken die na inwerping van een dubbeltje vier 2Vj centstukken teruggeeft Over den verkoop dezer vinding wordt reeds onderhandeld Gisterenavond is ia heï best verlichte gedeelte van Soerabaja in het volle menschengewoel een moord gegleegd die eerst oen tiental minuten later ontdekt werd Hoe dat mogelg k is geweest js ook ons nog een raadsel doch het feit schgnt vast te staan zegt het Soer Hdbl vanl9d zer Voor de tent van de Ned Biograaf Cy op Pa sar Cesar zitten zooals men weet ter ijde van n weg altgd een groot aantal p Op do plaats waar het erf Moll Zich naar binnen buigt dien avond een tweetal koffle li Madoerees en een Chinees la te meldde zich tegoni acht iré Madoerees aan hjj wilde De m a had eeater nog n baba ei leze weij èrde hem kka te SC nken aijvlprens hg uld had afgedaan Dill aaakte zoo woedend dat hg don Chip en met zgn piso blat com Vier o Mf steken opMhaald nik troffeft len artfien cérel e vluchtte j met beide anden thOudende l de mai me doodelgk gewond was angEJiiden waf voorbg Helleudoorn waar ils l wqonlgk tal van menschen zaten ei dienook c en Ikermenden Chinees wel zagen looptn p ar in het minst niet aan moord dachlen zoo liep hg langs kossongsen slentereqtle inlanders tot voor i den winkel An bon Marehé waar hg ten slqtte neerstortte Daar eerst schijnen de wonden geheelj te zgn opengegaan want toen de man eeivge n inutén later toevallik door een inlandsch knaapje werd opgemelkt lag hij in een groeten bloedplaa in heftige krampboweging Het jongetje riep dadalljk hulp die het eerst verleend werd doi litio opzieoer Zedólaare De tong tong werd geali oók de politie opdagenJj De Chinees werd in een brancard gelegd om naar bet stadsverliand te worden gebracht voor hiJ echter I daar was aangekomen gaf èe man den g est Een door de politie ingesteld onderzoek bracht haar op het spoor van den moordenaar die natuurlijk al den tijd heeft gehad om de plaat te poetsen Maar is het niet vreemd dat geen van de velen die den aanval van den Madoerees met zijn scherp wapen op den Chinees hebboh moeten zien daarvan dadelg k een woord heeft gekikt tegen de beide politieoppassers die voor de bioscoop behooren te staan of tegen dien welke op den driesprong bg Grimm is gestationneerd f De waronghouders die in de buurt van den vermoorden Chinees hun stalletjes hadden hadden deze verplaatst ol waren geheel verdwenen Een vreemde geschiedenis waaraan de politie een heele kluif zal hebben om haar tot klaarheid te brengen merkt het blad op Koning Edward VII heeft door zijn secretaris aan kapitein F C Bam doen seinen dat hg met genoegen Zaterdag den 23en Februari te Londen de tentoonstelling van Z AIrikaansche voortbrengselen zon openen Donderdagmorgen reed de passagierstram die 9 40 van Rotterdam vertrekt op een goederentram bij het station Reedgk Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats alleen werd materiëele schade aangericht waronghoud van de flr bevonden zi verkoopers Bg den uur een an kolfle drini schold bij een kopje zgn onde S den dorstigi nees aangr pleet slachti door den die kermei zgn bnik Zoo liep Stadsjfiieuws nJ GOUDA l9 Januari 1907 Ten nadeele vah oen bewoner van den Tnrfsingel is uit de gang zgner woning eergisteren een rgwiel ontvreemd den gewezen po e in de buurt was gen en toen kwam Den Italiaanschen professor en socialistischen afgevaardigde Ejrico Perri overkwam dezer dagen te Sestri Ponente in Ligurië een even gevaarlgk als koddig avontuur Ferri sprak in genoemde plaats Dinsdagavond in den Verdi schouwburg voor 2000 menschen Ferri is een man van veel temperament en hg liet zich hier door zgn rede zoo in vervoering brengen dat de verbaasde toehoorders hem ineens voorover van het tooneel zagen vallen en in het gat voor het sentfleurshok verdwgnen Na enkele seconden dook apreker weer op onder grooto vroolijkheid van het publiek en zette ongedeerd zyn bruischende boetpredikatie tegen da verdorven kapitalistische maatschappg voort Over de wetenschappeiyke resultaten van de expedities ter waarneming van de totale zonsverduistering van Maandag zal nog wel in langen tgd niets deflnitiefs bekend worden Enkele voorloopige berichten dniden aan dat de omstandigheden beslist ongunstig zyn geweest Uit Sarmakand werd geseind dat de waarnemingen werden uitgevoerd op een punt gelegen aan de spoorwegign tusschen de stations Koeropatkin en Nioelsnaja De verdnlitaring begon eren na 9 aren i oohtandi Verspreide Berichten FEiüKIlUK De regeering heeft den burgemeester van een kleine plaats by riermont Ferrand van lön ambt ontheven omdat hj de kerkdeur had versperd en bg een begrafenis den geestelgken den toegang tot de kerk geweigerd had De eenige dagen geleden gezonken onderzeesche boot Algërien is gelicht en in het dok te Cherbnrg gebracht DüITSCHLAND Dernbnrg zwelgt in eerbewijzen Donderdag is hö b j den keizer wezen theedrinken De Italiaansche koning verleende hem het grootkruis van de Italiaansche kroonorde waaraan een persoonlgke adelstitel verbonden ia Hij heeft vroeger namelijk een maatschaiipij gesticht tot drooglegging van de Pontgnsche moerassen De keizer heeft bevel gegeven dat oorlogsschepen die naar provincièn bondsstaten enz genoemd zijn bemand zullen worden met menschen die uit deze streken afkomstig zijn ESQELAKD Een telegram uit Standerton Z Afr meldt dat generaal Botha op een verkiezingsrergadering zich voor wegzending der Chineezen uit Transvaal verklaard heeft Het bezoek van den Emir van Afghanistan aan Britsch Indié behoort weder tot de geschiedenis Voor zijn vertrek uit Agra bracht de Emir nog een onverwacht bezoek biJ den onderkoning om hem zijn buitengewone dankbaarheid te betuigen over de hem ten deel gevallen ontvangst In officieele kringen in Britsch Indifi verwacht men belangrijke voordeden van de toenadering van den Oosterschen protentaat RuSLiHD Een troep gevangenen te Lugansk district Jekaterinoslaw verwonde en ontwapende een opzichter en trachtte uit de gevangenis te breken de toegesnelde wacht doodde twee gei fngenen en verwondde eenige anderen zwaar de overigen werden teruggedreven Balkah Siatei Een ongeveer 100 man sterke Servische bende met bommen gewapend was van plan het Bulgaarsche dorp Smilowtsche te verwoesten zij werd in haar voornemen verhinderd door militaire troepen die haar met groot verlies terugdreven Mabokeo Baisoeli zit nog altijd bg de Beui Soears betzy als gevangene of als vrg man De sultan zon besloten hebben hem maar te vergeven Haar wat zeggen de mogendheden daarvan J AziE 21 Koreaanache studenten die in Tokio gebrek lijden hebben hun regeering om hulp gevraagd Elke student deed bg het verzoekschrift een afgesneden vinger van hem I In de Chineesehe stad Tsing Kiang Poe alleen 250 000 menschen den hongerdood nabij Antoeng moet het aantal slachtoffers töO OOO beloopen Verschrikkelgke nachtelijke folteringen De ondervinding van een inwoner van Den Haag Jeukende benauwende dolmakende aambeien Hoeveel slapelooze nachten hebben zg O niet veroorzaakt I Welk een doodsangst gedurende den dag I Tevergetefs hebt gg een groot aantal voorgewende middelen gebruikt en tóch bestaat er een echt geneesmiddel voor lees hetgeen een Uwer landgenooten zegt Mejuffrouw A Zaalberg wonende Eembrandtstraat 168 te s Hage deelt ons mede Ik btm zeer verheugd dat ik spoedig genezen ben van miJn uitwendige aambeien door het gebruik van Foster s Zalf Deze aambeien bobben mg lang doen Igden en alle hiervoor aangewende middelen bleken tevergeefs Thans zijn ze geheel verdwenen na een enkel doosje te hebben gebruikt Ik dank U van harte en zal de goede werking Uwer zalf gaarne bekend maken Ik ondergeteekende verklaar dut het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Verzeker ü dat men U de échte Foster s Zalf geeft dezelfde die Mejoffronv Zaalberg gehad heeft Ze is te Gouda verkrggbaar bg de Hoeren Wolff Si Co Westhavan 196 Toezending geschiedt franco na ontvangat van postwissel i F 1 75 voor één of F 10 voor zes doezen BINNENLAND Men schrgft aan de N R Ct b vergadering ros de Centrklt ohr historische kiesvereeniging in het district Ede Woensdagavond gehouden werd bggewoond door afgevaardigden uit Ede Bennekom Ederveen Veenendaal Barneveld en Ngkerk Voorzitter was ds C J Loenmans te Bennekom Het bestuur deed het voorstel om over te nemen den candidaat gesteld door de Centrale antirev kiesvereeniging jhr S van Citters te s Gravenhage Dit voorstel werd gedaan omdat daar in 1905 de candidaat der anti revolationairen dr Branls gekozen werd met hulp der chr histori scben de billgkheid naar het oordeel vfin het bestuur medebracht dat deze zet ook tot 1907 door een antirevolutionair zou bezet blijven Tegen dit voorstel verzette zich een groot gedeelte dor aanwezigen Vooral de afgevaardigden uit Ede voerden hevige oppositie Ook die uit Ederveen en Barneveld verklaarden zich zeer stellig tegen het overnemen der cendidatonr jbr Van Citters Men wenschte een eigen candidaat te stellen doch een naam van een persoon dien men als zoodanig wenschte voor te stellen werd niet genoemd Alle voorstellen van het bestDur werden door de oppositie hevig bestreden de discussies namem meermalen een zeer persoonlgk karakter aan De besprekingen worden zoo langzamerhand twistgesprekken en ten slotte bleek het onraogelgk cenig voorstel in stemming te brengen Te ongeveer 7 uur begonnen eindigde do bgoenkomst te 10 nor voor dien tg d hadden echter al verscheideh leden de vergadering verlaten Bg het einde was men ev ft ver als aan het begin er was absoluut n ts besloten Da voorzitter van het centraal bestuur verklaarde zgn ontslag te nemen waarin bi door zijn mede bestnnrsleden gevolgd werd Naar de Standaard meldt is de heer A S Talma lid van de Tweede Kamer oitgei noodigd vanwege de Centraio Antirev Kiesvereeniging in openbare vergadering te Veenendaal op te treden ten gnnste van de candidatonr jhr Van Citters terwijl dr J D De Lind van Wgngaardon pred bij dé Ned Herv gem te Renknm is uitgenoodigd te Ede en ds C Van der Voort van Zfp pred bij de Ned Herv kerk te Doesburg te Barneveld met hetzelfde doel op ite treden A s Dinsdag hoopt dr J Pb De Vissfer te Soherpenze 1 de candidatuur Van Cittefs aan te bevelen Gemengde Berichten Uit Amsterdam meldt men De heden door ons ingewonnen inlichtingen bevestigen de blijde tgding dat het conflict iu onze haven ton eiode loopt Eenerzijds hoorden wg verschillende namen van bemiddelaars noemen anderzijds vernamen wg dat de heer Bekker on Posthnma respectioTolgk vertegenwoordigers der werkgevers en werknemers vereenigingen gisterenavond over eene oplossing geconfereerd hebben Men hoopt thans den vrede meer duurzaam te verzekeren Men schrgft aan de Tel Te en om Meppel is de handel in gevaarlijk vleeseh weer bgzonder levendig Vooral de gemeente Staphorst levert tegenwoordig daaraan een belangrijke hoeveelhejd aangezien de sterfte onder het vee aldair thans groot is Bijna dagelgks vervoeren de opkoopers van wrakke beesten zoo n ziek dier Het onzuivere drinkwater wordt als oorzaak van de ziekte onder het vee genoemd Alzoo weei overvloed van ingrediënten voor de worstbereidiog I In een circus te Bnenos Ayrea ia een jonge Italiaan bg looping the loop doodgevallen Vele dames onder het publiek vielen flauw Door de marechaussee te Deventer werd gisteravond gearresteerd de chaffeor S verdacht ten nadeele van de familie Holle op de Haere te hebben verduisterd een bedrag van ongeveer f 800 met welke gelden hg verschillende leveranciers moest betalen De rekeningen had hg valschelgk gequitteerd De verdachte die bekent wordt ter beschikking der justitie gesteld Dev Dbl Onze correspondent te London meldt De Amsterdammer Benjamin Polak is heden schuldig bevonden aan valschheid in geschrifte Het O M trok de overige punten van de aanklacht in Overeenkomstig het verzoek van het O M stelde de president van de rechtbank het wgzen van het vonnis uit tot een volgende zitting Het O M verklaarde dat het totaal van de door Polak verdnisterde som moer dan 3000 p at bedraagt en nu zou Polak misschien inlichtingen kunnen verschaffen waar dat geld gebleven is als hij de verzekering kreeg dat zulks vermindering van straf ten gevolge zoD kunnen hebben De aanvankelgk grijzige lichttint ging slleoga over in donkerder tinten Deze toenemende duisternis nam toe tot 9 u 63 m toen was de eclips volkomen Zg bleef dat twee minuten kort daarop keerde het licht zeefl geleidelgk terug en even na 10 uren prijkte de zon in volle pracht Tijdens den duur van het verschgnsel sneeuwde het Te Hamburg is de tgding ontvangen dat de Duitsche expeditie welke zich onder leiding van prof Schorr directeur der Hambnrgseho sterrewacht naar Dsjiaack in Rusaisch CentraaKizië had begeven een hgna volkomen mislukking is geweest Prof Schorr die geen kosten had behoeven te sparen eh di i zeer kostbare instrumenten had meegenomen aeinde dat gedurende den geheelen duur dor verduistering de lucht zwaar bewolkt WM terwijl Set bovendien dik sneeuwde aiechls fotometrische en meteorologische opnamen konden worden gedaan Oe Amsterdamsche staking dit Amsterdam meldt men ons dat behaWe de heer Van Eeghen ook de heer Van Deinse inspectenr van dep arbeid en voorzitter van do Oommissie van onderzoek in het havenbedrijf als bemiddelaar wordt genoemd I Wy vertJemen nog iih Bekker van het b itnur de I werkgevers e posihuma van de W erknemerfi ooderUandel lut over de oplosEing van Wt géchit VaderI I J het Rotterebrlik dat ore i gedu i igenin een de erkent is geweest ngt én zulk Dr B ie Rotterdam h d O H aldaar voor den Antojrechter ii J nton III gedag vaard tot fétalmg zguor e ning ad f 40 70 voïr aan iins vrouW bl Mzeu geneeskou dige diensteö Gedaagdf üerkende maar volgde diarton toe dat ign vrouw elke vifte aan demi doktbr betaald had Dit wferd do r eischer oMke d aanbiedende l et onwjtre vaJl die beweHng door getuigft te bewyzèni Dal kanto ircc ter besliste da dali in stitgd lp mef het vaatei eej doktw ie maanden ka rende een zeit groot aantaf geain priktizljkrt geljjk dat ten zgneii hnize het gevl elke koer zgn lonorarina ont een wgife van doen dus zeérfmiwaarschgnIgk is dat hier dns een stéfjt vermoeden bestaat dat het verweer van val ehen grondslag heeft datiSrdus termen aanwezig zgn odi aan eischer ambtshalve de beslissende eed op te dragen en waarvan het afleggen die valschheid tot klaarheid zal brengen Leggen daarom aan eischer op op een der gewone terechtzittingen te zweren Hef is niet waar dat ik ooit van een of meer der door mg in dit geding gevorderde posten eenige betaling van gedaagdes vrouw heb ontvangen Bg aflegging wgzen eischer zgne vordering toe bg weigeiing ontzeggen hem die Voor heoren eigenaren van rgwielen die de gewoonte hebben hunne karretjes even buiten neer te zetten Id de afgeloopen week zgn niet minder dan 25 rgwielen ontvreemd waarvan in den Haag alleen 13 De gouverneur van Jekaterinoslaw heeft bepaald dat de eigenaars van huizen verantwoordelgk gesteld worden voor de bommen of andere ontplofbare stoffen die er gevonden worden Zg znllen voor den krggsraad terechtstaan Zgn echter bewjjzen voorhanden dat zg van de aanwezigheid van de gevonden voorwerpen onkundig waren zoo krggen zg slechts een boete van f 4000 of worden tot 3 maaanden hechtenis veroordeeld De bommeo moeten op de plaats waar zi gevonden worden vernietigd worden nadat alle bewoners verwgderd zgn De schade by het springen aan de huizen toegebracht is voor rekening van den eigenaar Do Japanache begrooting voor 1907 Het heeft heel wat moeite gekost voor de begrootingen sluitend gemaakt konden worden want zooals in elk land na een succesvollen oorlog vormde zich ook in Japan een chauvinistische militaire partg die vóór alles versterking van de weermacht wenschte De ministers van Oorlog en Marine hoewel overtoigd dat de eischen te hoog waren voor het oogenblik konden aan het dringen an de partg niet geheel weerstand bieden en de Spoorweg minister evenmin Gedurende den oorlog was gebleken dat het enkel spoor op verschillende lijnen abaoluut onvoldoende waa terwijl tevens behoefte bleek aan betere zgignen Hiervoor wordt nu niet minder dan 875 millioen gulden aangevraagd verdeeld over 16 jaren D i legrooting bedraagt in uitgaaf 1530 millioen waaronder 600 millioen buitengevoan en in ontvang 1527 waaronder 447 millioen buitengewoon Van Rusland moeat nog ruim 100 milliou ontvangen worden voor rerzorgiog vau de gevangenen Këpenick in Indië Eenige jaren geleden zoo vertelt de Snm Bodo was er in het ressort der onderafdeeling Singkarak een vrouw die er warmpjes inzat zg had velen van haar familie zien afsterven en hun nalatenschappen aren bg haar opgehoopt geraakt Op zekeren dag kwam by haar een deftig gekleed Maleier van middelbaren leeftgd gevolgd door een politie oppasser die zich bekend maakte als de angkoe djaksa en in last had huiszoeking te houden Een zoon des huizes was er by tegenwoordig dat al wat eenige waarde liad door zyn moeder werd afgeg eiren on in een kist werd gelegd Het betrof Ëen naspering omtrent een diefstal Toen alles goed verzegeld was werd den zoon gelaat de kist naar Singkarak tebrengen begeleid door den djaksa en den oppasser Buiten gekomen in het kreupelhout werd i e geduldig dragende zoon piotteling aangegrepen door djaksa en oppasser ond r ernstige bedreiging met een mes en met een touw om hala aitmen en beenenaan een boomstam vastgelegd De oppasser Irbk zgn mooie pakje nit dat hg in het struikgewas gooide met de plunje van dendjaksa de kist werd geopend en met den inhoud daarvan verdwenen beiden M n h eft ze nooit teruggezien Internationale misdadigers sEen j halve eeuw geleden nog Vrg wel onbekend groeide dit gilde iet de beter word nde verkeersmiddelen Lmmera de leden ej van moeten na in ee atad huq slag gealagen te hebben snd iweg kunnen ova iii een ander land onderi ecn nieuwen naain hnn praktgkeli tit te oJfenen yordat de politie verbljjf waren naam ontflekt heeft Iet meeat gwharlgke irin hei is dat hg inluiterlgk eniji iinieren liiets van ben gaUwdi f heeft HyJVoert een voornamen titel apteekt vloeiej de eerate verity énl brengt veelj ee i knecht I Ihl een paar talen logeert in kken van oen groot hotel bagage mee dikwgla ook zgn O pfl eden ia hy bp en toi een aristocraat jiy ontziet g en mMdil om geld machtig te worden n zal ven kalm een elgevn 1 portefeuille rolUn als valsch fpelen of 1 door beloften geld van een trouwlustige danie los weten te krnjen Juweliers bezoekt hf graag en doe t dan inkoopen in het groef die M nut betaald worden 6f waarby meer meegeinmen dan ii gekocht wordt In slechte tgden ontziet hg zich ook niet om gewoon hoteldief te worden 1 In zgn soort dikwgls een genie door het 1 uitdenken van nienwe praktgken is hy toch it dikwijle gearresteerd door een kleide on handigheid een half versclieurde enveloppe of een te groote mate van zekerheid in zgn optreden De voornaamheid en het gemak van zich bewegen brengen de menschen en ook de politie meestal op een dwaalspoor Twee jonge poeliersknechta hebben voor een der Amsterdamsche kantonrechters terecht gestaan wegens het vervoeren van dieren op nuodelooa kwellende wgze Het voortdurende omgaan mot dieren ala lioopwaar schynt nog al eens het besef te doeden dat ook dieren vatbaar zyn voor pgn De kantonrechters maken die herinnering gelukkig nnen dan weer wakker De twee jongens badden op e n kar twintig ganzen vervoerd die gevleugeld waren d w z waaraan de vleugels met een ruk achter elkaar worden goTrongen tengevolge waarvan de dieren zich niet meer roeren kunnen en die daarby veel te dicht 0 elkaar gepakt zaten De jongens zeii en dat de ganzen best deruimte hadden en dat het vleugelen volstrekt niet zoo pgnlgk was De inspecteur van de Dierenbescherming daarentegen verklaarde dat dit een zeer wreedaardig middel is als het gebeurd is rust hot dier wanneer bet wordt neergezet geheel op den staart en pgn en machlelooaheid maken dat het zich niet verroeren kan Vleugelen iade gemakkelgkste maar de wreedste methode van roerlooa maken De eiach was tegen den eenen jonVea f 3 en tegen den ander f2 boete T Voor een anderen poelier die op Aen kar 35 levende en 4 doode zwanen had vervoerd terwgl er behoorlgk niet meer dan 12 op konden was de eiach 16 boete Amaterdam 15 Januari 1907 Volgens liet Weekblad van de Cdmmissiebank te Amsterdam zijn in de week ge itdigd 15 Januari door tuaachenkomst diei Bank verhandeld de navolgende Minder Courante Fondsen Aand Nederl Indische Crediet en Bankvereeniging 46 pCt Vi pCt Schnldbr Voorschotbank do Nederlanden 99 i Aand Bataatsche Hypotheekbank 25 pCt gestort 110 Haarlemscbe Hypotheekbank 10 pCt gestort 160 I HoUandsch Geldersche Bypb 10 pOt geitort 79 Rottord Hypb voor Nederl 220 Cnltuur Mg Balapoelang 120 Mg Helenaveen 110 Landbouw Mg Manang 130 Landbouw Mg Temoeloes 125 Mönbouw Mg Totok 270 Moluksche Handelsvenn 150 Serie B Syndicaat van Amer Industrieelo aandeden 21 Mg voor Zwavelznurber 103 Ned Indische Qas Mg 198 My tot expl der Scheepa slooperg v h Fr Rgsdgk 60 Gew aan i Ngmeogache Tramweg Mg 90 Aand Grtiningache Mg tot expl van Onroerende Goederen 65 Weltevreden Expl Mg van Bouwterreinen 136 Myj tot exploitatie van het njerican Hotel 117 Buffet Mg E Pluribna Unnm 100 Eerbte Ned Verz Mg op het levdn en fegen invaliditeit 200 96 131 96 f 557 50 60 76 50 20 pCt gestjjrt Neperland iMg van Verz opj het leven 50 pCt gestort Goudsche Waierl Mg 3 j pCt i Oblig Qenjoente Haalera Winstbew Amstefd Serdang Tabak Compagnie Opr aand Hollan f a Plata Hypb Jayascho Cultuur Mg 76 IqitLandb My Siogkeflftin Mg f 65 Aand Comptoi Bourse Beige Neer landais de Bi jsl ee et de Bauquo 50 jiCt Loten Concertgeboaifl te Amsterdam f 6 4 pCt Oblig R K Kerk van den H Antonius v Padna Moz s en Aftronketrk 95pCt 3 Oblige i K Kerk van hét Allerheiligste H art van Jezus 75 4 pCl Oblig Neèb l Margarinefabrieken te IVeenen 88 Aand Surinaamschéi Bank 110 G a s c o n t r 6 1 e 18 Januari 1907 5 uur namiddag Drnk Lichtkracht Warmtegevend Vermogen 41 mM 13 92 Kaarsen 5462 Caloriën È Het bestuur van de Librge meent in t belang van het publiek te handelen met nu en dan mededeeling te doen van nieuw ingekomen boeken de welwillende medewerking van de pera ia daartoe ingeroepen en verkregen LIBRIJE Ingekomen The neu customatarif of Japan to go into force October Iste 1906 Handelstarief Ook aanwezig het op ongeregelde tyden verschgnende blad v Oordt s Berichten uit Japan No 1 8 handelsberichten Aangenomen het beroep bg de Ned Hervormde Kerk te Hillegom door ds M M den Hertog te Nionwerkerk a d IJsel Krimpük a d IJskl 17 Jan Donderdag 10 dezer gaf de zangvereeniging Door Inspanning Uitspanning haar eerate uitvoering in dit aeizoen ten huize van den heer J v d Plas De zaal was byna geheel gevuld met een publiek dat den ganscheo avond groote belangstelling toonde in de uitvoering én van zang én van toooeelstnkken Het moet dan ook gezegd worden deze vereeniging is in de laatste jaren met reuzenschreden vooruitgegaan Nog nooit heeft deze vereeniging een zoo moeilgk programma op zoo n kenrige wyze nitgevoerd Van de zangnummers werden zeer correct nit gevperd Blauw blauw Bloemmelgo van Catb van Rennes en Goede Nacht van H Bender De soliste in dit laatste nummer komt een woord van lof toe voor haar prachtig zuiver zingen De beide solo s door den directeur der vereeniging ten beate gegeven werden onder ademlooze stilte aangehoord en verwierven een krachtig applaus Maar ook met de uitvoering vantooneelstukken is de vereeniging op den goeden weg Merkbaar beter worden én nitapraak én voordracht Voor t eerst werd een stuk opgevoerd in drie bedrgven De sleutel van de secretaire Gedurende de uitvoering kon men het den belangstellenden aanzien dat er genoten werd De rollen hoe groot soms ook zaten or goed in en vlot weid er gespeeld Verliefd op Mevrouw een klein Btnk viel ook in den smaak t Is een prachtige uitvoering geweest waarvoor én leden én directeur maar ook het publiek een woord van lof niet ontbonden mag worden welk woord de heer G P de Vftes als tolk der aanwezigen meende te moeten apreken GiEsssK NiEBWKEEK 18 Jan De toestand aan de brog over de Glossen eigendom van den heer dAblaing van Giessenburg is thans als volgt Een voetganger inwoner van Giesen Nieuwkerk komt voor het neergelaten brughek Hg betaalt ééo cent dtarna wordt het hek geopend Hg passeert on het hek wordt woêr gesloten Een inwoner van Peursnm of GiesenOudekerk vindt natnurlgk het hek ook gesloten maar zonder dat hy een cent tolgeld betaalt wordt hg doorgelaten Zonderlinger toestand is er wel niet denkbaar Er worden echter jogingen aangewend om door lUSschenkomst van hooge autoriteiten verandering in dien toestand te krggen Zevbkhüizen Als schatters der waarde ivan het mobilair ten behoeve der peraoneele belasting zgn voor de o gemeente benoemd de hoeren M Binnendyk en I J Bonneur te Gouda NiEuwBEKiiSK a d IJsEL Maandag j l werd door de zangvereeniging Harmonie haar eerste vergadering gehouden in dit jaar De vergadering werd geopend met een toespraak van den directeur die in de eerste plaats de leden een gelukkig nieuwjaar wenschte en in de tweede plaats hoopte dat de zangvereeniging steeds in bloei moge Stoenemen In herinnering werd gebracht dat Harmonie den tweeden December van dit jaar haar 21 jarig bestaan zon vieren Besloten werd in beginsel dien dag niet onopgemerkt te l iten voorbggaan Uit de rekening van den tienningmeester bleek dat waa ontvangen f 86 70yi uitgegovtn t65 95 zoodat het batig saldo beliep f 20 75 Het voorstel om twee personen die bg de laatste uitvoering zoo helaiigloos hadden medegewerkt een souvenir aan te bieden werd bu acclamatie goedgekeurd Hiernai ging men over vtot de ge Wone werkzaamheden n l het repeteeren van nieuwe zangnummers PAPeKop 17 Jan Een paar dagen geleden geraakte de vrouw van L V wonende onder de buurtschap Diemerbroek s avonds hg het omspoelen van eenig vaatwerk te water Door een gil dien zg gal trok zg de opmerkzaamheid van den knecht van haar buurman die op den dgk met iemand stond te praten en die het geluk had haar te redden Hoepel bg haar thuia brengen en het zien barer kinderen een zennwtoeval volgde is zy er toch zonder letsel afgekomen BuBaAHBACHT 18 Jan fig den aanvang van dit jaar bedroeg het aantal leden der afdeeling Bergambacht Aramerstol van het Groene Kruis 305 terwgl in het afgeloopen jaar ruim 100 maal een voorwerp uit de magazgnen in bruikleen werd afgegeven Ook werd aan ieder hoofd der school een verbandtrommel itgereikt om daarvan bjj kleine ongevallen der schoolkinderen gebmik te maken De voorraad in de magazijnen wordt steeds aangevuld terwgl de magazgnmeesters voor een degelgke ontsmetting van de gebruikte voorwerpen zorgen Stolwuk 18 Jan Hedenmiddag waa do 21jarige J v d W wonende in het bnortachap tBeieraohe met zgn jongeren broeder aan het houthakken op een akker De ongelukkige die wel eena aan toevallen leed is ongemerkt te water geraakt en jammerlijk verdronken Op het hulpgeroep van den jongeren broeder die zgn broeder plotseling miste kwamen twee voorbgvareode visschera toeachieten doch de ongelnkkige werd levenloos opgehaald dlneeakundige hulp die werd ingeroepen mocht niet meer baten De overledene was een oppassend jongmensch BEÏÏES VAlf EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 2 JAN Staateteentntjen PosTOOAL Oblig 3e Serie fr 060 3 59 Oblig 3e Serie fr 2600 S 59 RtjsLAHD Iwang Dombr Obligation 4 96 AziE Japan Obligatien 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Becepis L 100 1 24Vi HypotheekBanken BankenAandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 1X 1 Pandb Hotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ötrechtsche Hypb 4 100 Pandb Weatlandache Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 1 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 i Pandb Bataafscho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Aandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Pmsterdam 4 100 SpoorwegUenitiffen Italië Oblig Znid Italiaansche Spw Mg A 367 Prtmiekeninqen buLQiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 l Diversen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Scheepvaart Maatschappijen Pand Holland Julf Stv Mg 35 BiJITENGEWONE GROOTE OPRUIMING ALLE nog voorradige Mantels Costumes Blousen Jupes Jupons Japonstoffen en Katoenen benevens een groote partg Wille Goederen worden tot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD J g ViS Tff J fy j4rrij V rA Burgeril ke atand GEBOREN 16 Jan Johannes Cornelia ouders L H Vervenne en H Diederik 17 Andreas Antonius Marinas ouders J B Westerhuia en M van Veen Helena ouders I van Leeuwen en J P Nieuwenhuizen Sara Magdalena ouders J Manschot en S P de Vlieger OVERLEDEN 16 Jan C Snor 61 j 17 C Drost wed J C Bokhoven 74 j E van Maaren 88 j A den Ouden huisvr van G Verdonw 64 j ONDERTROUWD 18 Jan P de Groot en J de Goeg A Bonneur en C Heg G Moolenaar en M P van der Speld O E C Maitron en J P Vonk te Rotterdam GEHUWD 18 Jan M de Vries en S A M van Hejjkoop ADVF llTK TIi Aan den Heer P VAN HENSBEBGEN Groenendaal 119 Gonda Uw Nieuwjaars Gedicht heb ik herhaaldolgk gelezoo en toen mg afgevraagd zou de toestand werkelgk nu al iets verbeterd wezen N V H Zeilmakerskneclit GEVRAAGD een bekwaam ZEILMAKBBSKNBICHT bg voorkeur bekend met naaimachine tegen vast werk en boog loon Fr brieven letter Z a d Boekb v d SCHALK V DIJL te Dordrecht HU S TE HUUR Ileerenhiiis Oosthaven It 88 Zes Kamers groote Kenkon drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Wattrleiding Te bevragen B 89 fllld en Gevogelte Van af heden en verder dagelijk i verach verkrggbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wild Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Kwhoendere Roevleesch enz enz tegen de meest sterk concurroerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco poor geheel Nederland Aanbevelend T G VTTELING Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 i