Goudsche Courant, maandag 21 januari 1907

So 102 38 Pinsda 3S Januari 1007 45ste Jaargang lAATSCOAPPlJ TOT JiüT ÏAN T AIGÏIEEN Departement GOUDA mimm mium Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken den Heer EDMOND VISSER op DOyOEBDAO 24 JdNUAItt 1907 dea avonds ten 8 ure in de Sociëteit DE RÉUNIE Teleloon No 8 ADVEUTEf TlEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote le tejrs worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TeletoiB De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Openbare Yepkooping f TG GOliDA op MAANDAG 28 JANUARI 1907 des vóormiddags te elf nren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overEtaan van den te Haastrecht gevestigden IXotaris J KOEMAM No 1 Een zeer gunstig gelegen van vele gemakken voorzien Woon en Winkolliuis waarin sedert vele jaren met goed gevolg de Brooden Uankethakkertaaak wordt nitgeoelend aan de Kleiweg te Ooada wjjk E no 70 Kadaster Sectie B no 27 groot 80 Centiaren By dit perceel worden ook verkocht de Winkelopstacd en alle aanwezige Gereedschappen tot de nitoefening der Winkel en Bakkerg behoorende Te aanvaarden bj de betaling der kooppenningen No 2 HUIS Boelekade uit tie hand verkocht En Nos 3tot 6 Drie Huizen en Erven staande naast elkander in een Gang aan de Wilbelminastraat te Qonda wijk M Nos 115 116 en li7 Verhaard bg de week ieder bais voor t 0 90 De perceelen ztjn te beuchtigen de laatste drie werkdagen v66r den dag der veiling Tan 10 tot 2 aren en op dien dag van 9 tot 11 aren Nadere inlichtingen geeft Notaris J KOEMAN voornoemd DE NOTAEIS N F CAMBIER VAN NOOTEN te Gouda zal op DINSDAG 29 JANUARI 1007 s morgens 9 nar in het huis aan de Gouwe C 178 en daarna aan de Wachtelstraat P 228 aldaar voortzetten den verkoop Tan Inboedel waaronder 3 BRANDKASTEN behoorende tot het lalllissement der firma Gebrs Biezenaar Daags vóór de verknoping te zien van 912 en 2 tot 4 ure Gemeen te werken van Gouda BURGEMEESTER en WETHOUDERS Tan GOODA zjjn voornemens 29 JANUARI a s des namiddags ten 1 ure aan te besteden Bet bouweo van een Brandspaithuls met Bergplaatsen Verkrggbaar in flesschen SO ets 75 et en t 1 2S g H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AJIKBB t F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bij C LUiiEH Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 118 De teekening met omschrijving ligt ter inzage en is verkrijgbaar i 25 cent op bat Stadseri VERBRUIKERS TBi VAN V SÖLO MARCABI E LEEST IHT 0f Bieden wg de regelmatige verbruikers van SOLO Margarine in 1907 gratis aan Uitvoerige inlichtingen zgn in ieder pakje SOLO ingesloten ol worden op aanvrage gratis verstrekt door Margarlnetabrieken Oss Winkeliers 13000 GULDEN en 9O0OO BOEKEN in Praehtbanil bestaande uit de beste boeiende doch geen aanstoot gevende Romans en Jongensen Meisjesboeken van de meest bekende schrijvers Ant Jargens en door alle C F BUSGH iOUDA Markt 00 Van af MAANDAG GROOTE OPRUIMING VAN ANUFiCTniUiN UITVERKOOP van MANTELS Rum Arac Citroen Burgundy P HOPPE S WERELD SUCCES De Wereldbefroemde Superior Druivenborsthoning Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoenmg en Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz 3tBLId STHB is verkrijgbaar b j alle voorname Apothekers en Drogisten in grooteen kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duitachland Engeland Amerika Ned Indië Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz HELIANTHB werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond MMIjIANTHE in flacons I 0 40 l 0 70 en 1 1 UELlAJiTBM in doezen tabletten 1 0 4 0 en l 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Co Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloetn Den Haag Verkrögbaar bg Firma WOLFW ds Co Westhaven 198 Gouda QBENUEL Gouda E B VAN MILD Veerstal B 126 ffouda A BOUMAN Jtfoord cA PINK8E Nieuwerkerka d IJael A N ï s ZESSEN Sekoonkoven B v WIJK Oudmaler A SCHEER Haaêtrecht P W T EDE Oudewater K Ti Düa HEIJDEN te Meeuumk P y o SPEK MoereapelU D t d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN kÜif VAN DER HEIJDEN iratómymeen P A uu GROOT A d JONGH OiKfcwadtr J P KASTELEIN PoUhroektrdam D BIKKER te Benwhop WAy nSCHVfVI rC Laat U niet misleiden door lM Siroop Het klooster SanetaPaiUo AbdHJ bestaat niet dn Siroop van geenerlei waarde Programma HET ZEVENDE GEBOD Lotte hun dochter Engel De juUrouw van drie hoog De jallrouw vaa egn hoog De kruidenirr van den hoek Een Kruier Burgerlijke Zedencomedie iu 4 bedrjjven door HERMAN HEYERMANS Jr Dramalis Personae Samuel Dobhe Moeder Dobbe Peter student Jozef deionge Gaaikr l Bart student Peter s vriend Ricandet Antoinette Ricandet Entree voor niei Leden 1 1 Leerl Gymn en H B S f O 50 Bovendien zijn voor de Tribune een zéér beperkt aantal kaarten è 10 Cts verkrijg baar voor on en minvermogenden teu huize van den Heer T CHEBA8 Wijdstraat alhier en wel uitsluitend op Woensdag 23 Januari 1907 van s middags 12 tot s namiddags i ure De Secretaris C J M KROON Winterhandeii en VOETEN worden binnm een paar dagen geheel genezen door het gebruik der wereldberoemde Winterliandenzalf Verkrijgbaar te GOUDA in doosjes van 10 cent bg H L BOUWMEESTER Zeogstraat G J KRAAIJEVELD Wachtelstraal G DE JONG Kleiwegsteeg C A PALSGRAAF Walesteeg Th BINNENDIJK Kuiperattaat B J BOER Heerenstraat 622 Op de roode doos waarin de tlcMe Kinadrnppels van Dr DE VRIJ verkocht worden ttaal nteU ander dan Al het andere is nèmaak Victoria Water Geregelde aanvoer Aanbevelend FirmaHorman Zooii M M V LOON DUBBELE BUURT B 13 Telln 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAMENTEN in elke stijl van de eerste labrieken tegen concnrreerende prijzen A nicjger van Gas Waltr Spreek Bfureu Electrische geleidingen Wie van goed licht houdt wende zich naar het Goudsch Verlichtlng Magaxljn DE AVOlDiSTER daar alles door bekwame fitters verricht wordt Goud Drak van A BRINKMAN Zï i ei kisgevi g BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter kennis van de ingezetenen d t het Suppletoir Kohier der plaatbehjke directe belasting naar het inkomen in deze Gemeente voor het dienstjaar 1906 door Gedeputeerde Staten van ZmdHolland goedgekeurd m atschritt gedurende vijt maanden voor een ieder ter lezing is nedergelegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering is toegezonden aan den Gemeente Ontvanger Gouda 2 Januari 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER liulleolandsch Uverztcbl Reuter seint uit Parijs dd 19 Jan In den Senaat werd de begrooting van oorlog behandeld Minister Picquart verklaarde dat de wet op den tweejarigen diensttijd een vrijwat beteren waarborg van soliditeit geelt dun die op den driejarigen diensttyd De minister verklaarde een togenstander te ziJn van de vermindering der cavallerie en een voorstsnder van uitbreiding der batterijen Teo einde sommige beweringen ta ontzenuwen voegde U daaraan toe dat bet leger bezield is mot een militairen geest die tot de overwinning moet leiden De algemeene beraadslaging werd daarop gesloten Renter seint uit Boedapest dd 19 Jan Minister Polonyi las in de Kamer een brief van den heer Halmos voor waarin deze de tegen don minister ingebrachte beschuldigingen intrekt James Bryce heeft in een redevoering van zijn kiezers afscheid genomen HiJ sprak tegen dat er eenige geheime reden is voor zijn ontslag als minister van Ierland De eenige reden is dat er te Washington een groote taak is te volvoeren en men hem om de studie die hij van Amerikaanche instellingen gemaakt heeft voor die taak eenige geschiktheid toekent Wat Ierland betreft verklaarde Bryce zelf nog een voorstander voor volkomen zelfbestuur te zgn maar in dit Parlement kon dat niet voorgesteld worden Een uitbreiding van lerlauds zelfstandigheid zon echter al helpen om rust en tevredenheid in t land te brengen FEVILLETOX Tegen den Stroom Uit den schoorsteen t was duidelijk j noeg te zien steeg weer wat rook op Dat vonden de heeren al zeer vreemd en zij spoedden zich naar de deur Nagenoeg in t mid den daarvan was blgkbaar t bont ingetrapt en do spaanders die grootendeela waren blijven hangen zoo goed mogelijk weer op hun plaats gedrukt De zegels waren gedeeltelijk verbroken en t verscheurde perkament hing op zijn oude plaats Wel verbazend wie zou dat hebben durven doen P vroeg de poiitie commissaris met zulk een barsch gezicht als zocht biJ tndet de hem omringeode heeren deu scbulligi Dat zullen we zien antwoordde de staalsprocureur glimlachend en met de grootste gelatenheid We beginnen natnarlijk oiet het instellen van een onderzoek in loco D poiitie commissaris gevolgd door Richard den staatsprocnreur den loods Nielsen on de overige heeren kwam eerst in het kleine donkere gangetje en opende Tervol De verkiezingscampagne voor den Duitschen Rijksdag wordt en dut is begrijpelijk in bet buitenland met groote belangstelling gevolgd Maar men beschouwt den naderenden strijd als iets van zuiver binnenlandschen aard Slechts de Bngelsche Daily Express meent dat er ook een internationale zgde aan dien slrgd is In een hoofdartikel zet dit blad uiteen dat de overwinning van de coalitie der sociaal democraten met bet centrum een gevacr beteekenen kanvoor den Enropeeschon vrede Van een Engelsch standpunt zoo zegt de Daily Express zou die uitslag dubbel te betreuren zijn want daardoor zouden de Engelscbe roïolutionaireu worden aangemoedigd en tevens zou de Engelsch Dnitsohe toenadering er onder lijden Want een toenadering kan alleen mogeljk en duurzaam zijn als ziJ gesloten wordt tnsschen het op orde gevestigde gezag iu beide landen Een overeenkomst tuaschec twee groote zelfbewnste en zich zelf achtende rijken kan sterk en duurzaam zijn maar zoo zj uitgaat van de antinationale party en gesteand wordt door de revolutionaire zott zy gesteld dat zy ouit tot stand kwam zwak en slechts van korten duur kunnen zijn De Daily Express verheugt zich daarom over den moed en de vastberadenheid van den Rijkskanselier in den strijd tegen de sociaal democratie en het centrum Prins Bttlow toont zegt bet blad ook in dien strijd de eigenschappen die de Engelschen steeds bewonderen en weten te waardeeren hoffelijke verzoeningsgezindbeid en onbuigzame vastberadenheid Sedert den dood van prins Albrecht van Pruisen den regent van Brunswgk is in dat hertogdom een verandering van meening ontstaan bij de regecring bü den Landdag en in de volkskringen Bg de eerste besprekingen over de opvolging was men in Brnnswijk algemeen van meening dat de familie Cumberland den troon niet kon bestijgen zoolang zij geen afstand had gedaan van de rechten op Hannover en de staatsrechterlgke commissie zeide zelfs in haar rapport van 28 October 1906 dat alle agniiten van het hertogelijk huis ondubbelzinnig en zonder voorbehoud dien afstand moesten ooderteekenen Eerst als van die aanspraken volledig afstand gedaan is kan er aan gedacht norden de rechten op de ojivolging in Brnnswijk te erkennen De hertog van Cumberland weigerde rondweg van ziJn rechten afstand te doen en nu brengt de staatsrechterlijke commissie opnieuw een rapport nit waarin zij zich gens de deur der woonkamer Irmgard I was de kreet die plotseling aan Richards borst ontwelde Al de anderen stonden versteld van wat zg daar zagen in de hut die men gedacht had geheel leeg te zullen vinden Irmgard stond daar bleek boog opgericht n toch reikte hef lange afhangende roode haar bijna tot op dgn ecpud Zjj deed al baar best om met baar lichaam iets voor al die raenschen te verbergen Plaats heeren plaats 1 riep nu een luid klinkende vrouwenstem en in t volgend oogenblik stond Clarisse midden in den kring Moeder I Moeder 1 Kuni Knnibert I Clarisse s hooge gestalte zonk op den grond op de knieën en hare armen omstrengelden den in lompen gehulden knaap Een ademloos stilzwijgen heerschte bij allen onder wier oogen dit aandoenlijk wederziens tooneel zoo geheel onverwachts werd afgespeeld Richard verbrak het stilzwijgen langzaam maakte bg zicb uit Irmgards omhelzing los en legde als zegenend zjjn rechterhand op haar boofd Mgn arm kind veel veel hebt ge om mg geleden de zonde der ouders wreekt zich an de kinderen want weet ja weet bet verontschuldigt dat ziJ den hertog geen voorwaarden fieeft willen stellen maar alleen de wijze heeft willen aangeven waarop de moeilijkbedeu nit den weg kunnen geruimd worden De Regentschapsraad beeft inmiddels aan den Dnitschen Bondsraad een mededeeling gezonden waarin duidelgk en zonder omwogen wordt gezegd dat zoo het Hertogdom de beslissing aan zich bad niets het zou beletten prins Ernst August van Cumberland of zijne zonen tot do troonsopvolging te roepen De Daily Telegraph deelt een opmerkelijk staaltje mee van de driestheid waarmee den laatsten tjjd in de Chineesohe wateren de zeerooverij wordt bedreven Het betreft een geval dat plaats vond op een paar mjjl afstands van Woetsjau Tien krachtig mannen die er als gewone koelies uitzagen begaven zich daar aan boord van een Britsche stoomboot de Fie Nam qua i als passagiers Toen de boot in de vaart was ergens tijsschon Fongtsjeng en Dosing ontpopten de koelies zich als gewapende bandieten Zg namen bezit van de boot en beroofden alle opvarenden van hun kostbaarheden tot een gezamelijke waarde van een paar daizend galden Do schurken die nu in bet bezit waren van een einen boot bewerkstelligden nu een aanvaring net een Cbineesch stoombootje de Tjenk Foek Na de botsing sprongfin eenigen hunner over op het andere vaartuig plunderden de opvarenden en hielden de boot welke grooter vaartsnelheid bezat dan hun eerste aanwinst en bovendien voorzien was van een beschermingsiiantser met schietgaten flgna was het spel echter verkeerd geloopen want een gewapende stoomsloep der Chineesche autoriteiten te Kanton kwam in t zicht Daar de movers wisten dat de regeeringsboot een groote som gelds aan boord had werd een aanslag beproefd De bandieten moesten echter met bebloede koppen de vlucht nemen zg wendden den steven van bun gepantserd vaartuig en verdwenen i den naclit De Britsche minister van buitenlandsche zaken lord Grey te wiens kennis bet boven vermelde voorstel werd gebracht zal vertoogen richten tot de Chineesche regeeriog Men weet dat er naast de spoorwegtnnnel door den Simplon een tweede kleinere tunnel ligt die naar bij den opzet van het groolsche werk al dadelijk werd vastgeMeld later zal worden vergroot tot spoorwegtannel zoodat allen dit meisje deze Irmgard is mijn dochter I Groote God mijn vader 1 en Irmgard sloeg de beide handen voor het met tranen bedanwde gezicht Richard ging voort Ook gij Clarisse hebt door mjj al was ik ook niet de boosdoener waarvoor ge mij in een vlaag van namelooze smart een oogenblik hebt kanneu aunzien helaas maar al te veel geleden I Mgu sclMld was t dat de reiger u onheil aanbrac Schenk vergiffenis aan hem dien gij eens hebt liefgehad neem mgn Rechter onBer nW hoede vervuld den wensch van een afgeleefd man wiens eer te bevlekt is om HiJ sprak t woord niet nit de daad vulde aan wat de mond had willen zeggen Eer iemand t vermoeden laat staan t verhinderen kon had Richard zijn pistool gegrepen niemand bad er zelfs aan gedacht denbaron te gaan fouilleeren en zich eenkogel door t hart gejaagd Zoo was dus het uiteinde Vun een betrekkelijk nog jongen man kort geleden nog innemend van uiterlijk krachtig van lichaam kloek van geest die nooit bepaald slecht had kunnen genoemd worden maar die alleen door aanhoudend toe te geven aan zijn losen liohtzinaigen aard ten alette zoo ver was men dan in den Simplon dubbel spoor zal hebben Deskundigen hebben nu omtrent deze pa ralleltunnel een rapport uitgebracht waarin vastgesteld wordt dat afbrokkeling van de steenmassa s reeds thans uitvoerige werken noodzakelijk maakt en dat er indien de vergrooting van de tunnel voor vrjj geruimen tijd wordt aitgesteld veel metselwerk verricht zal moeten worden Dat zal millioenen kosten en toch slechts een vourloopige oplossing zijn De commissie van deskundigen adviseert daarom dedelgk van de parallel tunnel een spoorwegtunnei te gaan maken Heel lang zon dit werk wellicht tocb niet kunnen wachten wijl volgens de Simplon overeenkomst de Italiaansche regeering don aanleg van een tweede spoor door den Simplou verlangen kan zoodra de brnto opbrengst Van bet 10 kilometer lange traject Brieg Domodossola 50 000 francs per kilometer bedraagt waarbij opgemerkt dient te worden dat bg bet vaststellen dër tarieven de twintig kilometer van de tunnel dabbol worden geteld en men aanneemt dat deze opbrengst stellig spoedig nog vóór de opening van de LStscbqergtannel zal worden verkregen De toestand in Marokko is door de overwinning van Mohammed el Gebbas op Eaiaqeli niet verbeterd tenminste de linies coriespondent te Tanger meldt Het zou teveel verlangd zjjn van dede Sjerilstroepen te verwachten dat zg zich steeds goed zalhen gedragen Maar zg maken het werkelijk te bont zy plunderen de omArziiai gelegen dorpen stelen vee mishandelen vrouwen en rukken baar de gouden oorringen uit de uoren zy plegen allerlei wreedheden Het gestolen vee waaronder ook van Ëuropeescbe eigenaars verkoopen zy Openiyk op de markten De Makhzenweigert op te treden De toestand is nog erger dan hy onder Kaisoeli was Een mededeeling van den Franschen ingenieur Beyre te Fez aan den Matin zegt verder De sultan staat geheel onder Duitschen invloed en vertrouwt er vast op dat Duitschland alles zal beletten wut hem onaangenaam kan zyn De eenige consui naar wien hjj Inistert is de Duitscbe De zending van de heeren Ton Tschadi Wolfl en nog een derde officier beeft ten doel de stichting van een Doitsche milltaii e missie in Fez die voornamelijk moet dienen om den sultan met raad ter z de te staan en de aitvoering van verschillende openbare werken voor te bereiden gekomen dat het beele leven hem was gaan tegenstaan dut hg het in de toekomst had beschouwd als een zegen voor zjjn kind nm van zulk een vader verlost te ziju In t dot Truozow by den opvlamnienden baard zat Clarisse en nevens haar de oude ambtsraad Bullmeyer De oude beer was zonderling week gestemd Hij had daar juist zjjn lieve vriendin een oude geschiedenis verteld uit lang vervlogen tijden da geschiedenis van zgn eerste en eenige liefde toen hij zelf niet veel meer cl n een aa iikomeude jongen was g weest En toch geloof ik mgn oudste raijn beste vriend dat wat n denkt te doen niet goed zou gedaan wezen t Is veel te veel I ZulJ een groot bezit zou voor dat natnnrkind gepaard g ian met een tal van zorgen die zorgen zonden haar tor neder drukken en ge hadt haar ongelukkig in plaats van gelukkig gemaakt Waar gg gedacht badt wel te doen zondt gij lasten hebben gestapeld op een paar schouders die daarvoor immers allerminst berekend waren Ik geloof waarlijk dat n geiyk hebt I Zeker zeker je hebt gelgk Clarisse als altijd Het kan niet anders 5 ol volgt