Goudsche Courant, dinsdag 22 januari 1907

Bewgzen van Deelger Northw Pao Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotbeekbriefbank 4 99 Aandb Hollandscbe Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank tePmsterdam 4 100 SpoomegUtningnt Italib Oblig ZnidItaliaanscheSpw Mg A 367 PremüUeninijen bibSiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 IV Biverten Mg tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Seheepvaart Maatiehappijen Pand Holland Gulf Stv Mg 36 BUITENGEWONE GROOTE OPRUliyiING ALLE nog voorradige Mantel Costumes Blousen Jupes Jupons Japonstoffen en Katoenen benevens een groote party H ktc Goederen worden tot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD Tengevolge van dien Dnitschen invloed weigert de Sultan te luisteren naar de voorstellen van Frankrijk en Spanje die met het Europeescb mandaat voor de rust en orde in Marokko zvjn belast Een redacteur van het Berliner Tageblatt poogde bil het departement van buitenlandsche Mn te Berlijn een tegenspraak van die oBRdeelingen van Beyre te verkrggen maa ij slaagde daarin niet De politie regeling voor Marokko stuit nog steeds op moeilijkheden De Zwitserache regeering heeft aan die van Spanje allerlei inlichtingen gevraagd over den werkkring van den te benoemen inspecteurgeneraal Zg wenscht voornamelijk te weten door wien bil zal beschermd worden in geval van nood De regeering te Bern wenscht die bescherming opgedragen te zien aan een mogendheid die bij de Marokkaansche quaestie niet betrokken is zg noemt de Vereenigde Staten Belgié of Nederland Zoo zon ons vaderland dan toch nog in het Uarokkaansche avontaur kannen betrokken worden I Verspreide Berichten Fkankruk Te Bordeaux bfeft nu dp politierechter drie priesters die verzuimd badden een verklaring in te dienen voor te houden godsdienstoefeningen weer veroordeeld al is het dan ook slechts tot 3 francs boete 1 Gisteren was er een groote betooging te Pargs voor Zondagsrnst van beambten Uitgebieide voorzorgsmaatregelen zijn door de politie getroffen DUITBCHLAKD De Brnnswijkscbb Landdag beeft bij den den Bondsraad nogeens r op aangedrongen de quaestie der erfsopvolging in Brnnswijk definitief te regelen Men acht de opvolging vsn prins Ernst Angnst derden zoon van den h tog vao Cumberland niet alleen mogelijk maar ook geen gevaar voor de vriendscbappelgke betrekkingen tusecben bet hertogdom en Pruisen Te Dresden is door vertegenwoordigers van Boheemsche en andere Dnitccbe bandelskamers een vergadering gebonden tegen de scheepvaarttollen In een motie sprak z j bet uit dat vrije scheepvaart op de Elbe noodzakelpe voorw aarde is voor den bloei Tan handel en industrie Er is een commissie benoemd om al het mogelijke te doen om te maken dat Pruisen met invoering van scheepvaarttollen don zin niet krijgt Kathalonische vrouwen die beleedigd waren door een artikel in de Tralla te Barcelona hebben een inval gedaan in het redactiebnrean en papieren en boeken vernield OositaBiJK HoxoiBiJE Toen gravin Appouy de vronw van den Hongaarschen minister te Boedapest naar een vriendin reed werden haar paarden gedood door aanraking met een gebroken telefoondraad over den weg die contact had met draden voor de electriscbe tram RUSLAHD f Een groote brand beeft te Moskon het paleis van graaf Tolstoi neef van den be roemden schrijver van dien naam en inten dent der kroonbezittingen vernield De graaf die zich in zgn appartementen op de derde verdieping bevond kwam in de vlammen om alsook talrijke zijner bedienden Andere personen werden zwaargekwetst Volgens looponde gerachten zou de brand aan kwaadwilligen toe te schrijven ztjn BALKiS STATEW Een Servische onderwijzer uit Beljakovatz oudServië word op straat door een Tnrkschen veldwachter veimoord Demoordenaar werd aan de politie overgeleverd en by het verhoor deelde hy mede voor 90 Turkache lira door Bugaren te ztin overgehaald den Serviër te doeden Geraeng de Berichten Op den vuurtoren aan de Nieuwe Sluis te Breakens is bet licht eenigen tyd geleden draaibaar gemaakt zoodat het beurtelings geworpen kan worden op de zee en op het land Gebeirt dit laatste dan hebben men chen en dieren dia plotseling uit de dnisternis in bet Hebt geplaatst worden o om S ekeerd daarvan zeer veel binder vooral e dieren schrikken er van Dit ondervond dezer dagen de winkelier De Winde wiens paard door de ongewone en plotselinge verschyning angstig werd het begon te steigeren deinsde achteruit en kwam terecht In een diepe sloot waarin het tot aan den nek in bet water stond Het zoontje van De W werd met moeite gereS de kar werd beschadigd en de winkel waren werden grootendeels bedorven Uen Tir actal dat getracht ui wordw de uitstraling van den lichtbundel naar de landzyde tegen te gaan door op den toren een bord te plaatsen hetwelk de lichtstralen niet doorlaat Men meldt nader uit Rotterdam De 77 jarige A Heybroek een blinde vrouw die met haar dochter die uit werken gaat woont op een bovenverdieping aan den Goudschen weg No 56 is Vrgdagnamiddag in brand geraakt door aanraking met een warme stoof Het onderlgf is geheel verkoold Politie en brandweer vonden haar bn het bed Het begin van brand was met een paar emmers water spoedig gebluscht Heer dan een uur bad het voor reeds gesmeuld voor de buren den brand ontdekten Men meldt nit Vlissingen De postsloep van hier naar Breskens is Zaterdagmorgen op de Schelde omgeslagen Do drie opvarenden werden door de provinciale boot gered Een der matrozen was reeds bewusteloos doch kwam spoedig bg Men meldt nit Haarlem Het rytnig van den commissaris der Koningin is Zaterdagavond door den mist vam Heemstede komende in een diepe grep pel gereden De koetsier kwam onder het rijtuig en de inzittenden de commissaris en zgue echtgenoote konden er niet uit De burgemeester van Haarlem die hem per auto achterop reed verleende met anderen hulp Niemand was gekwetst In het weekblad Onze Tuinen schrgft Herm Lindeman Elk die hot landgoed Haanwgk van denheer baron de Senaerclens de Grancy teVucht heeft bezocht zal met bewond ringhebben gadogeslagen de beroemde reusachtige Canadapopalier aldaar Hg staat alseen reaeachtige schildwacht aan het kleinebrnggetje dat toeging geeft tot het pleinvoor t gebouw Hier is tqvens ongeveer degrens van de lagere aangeslibde deels veenachte gronden langs het riviertje de Dommelen de hoogere lichte zandgronden van debezitting In deze verschillende grondsoortenbeeft de boom das met zgn wortels hetnoodige voedsel moeten zoeken en dat hemdit voldoende ter beschikking heeft gestaan bewijzen wel zgn afmetingen Op borsthoogtegemeten bedroeg de omtrek in den afgeloopenzomer 5 58 M das ruim vyien een halvemeter I De hoogte zal zoo ten naastenbg 20 meter bedragen Een dame schreef weken lang op hiwrwascbiyst een combination De waschvrouw rekende daarvoor 15 cect Toevalligwerd eens op het briefje datzelfde kleedingstnk hemdbroek genoemd Toen rekende de wascbvronw 10 cent Daarnasteeds het Hollandscbe woord gebruikt metbetzelfde gevolg Neerl Onze Weensche correspondent schrijft Graaf Stazay de man van het speelhol JnVaals is bier ook geen onbekende en beeft zooals men van zoo iemand denkea kan reeiis een zeer bewogen leven achter zich Hy werd vooral bekend door zgn liaisonmet de directrice van een circus welk paardenspel door een tweeden liefhebber werdbekostigd die daarvoor do aan hem toevertrouwde kas der oud strijders bestal Latermaakte hiJ zich schnldig aan oplichtergen vinchtte naat Amerika en werd by verstekvervolgd Hjj bleef enige jaren in NewYork kwam naar Fjoroja terug werd inBoedapest in hechtenis genomen kwam evenwel niet in de gevangenis maar in hetgekkenhuis Daar bleet hy tot men zei dathjj genezen was Hg werd losgelaten gingnaar Keulen vervolgens naar Aken en eindelgk naar Vaals waar hg bet bekendespeelhol oprichtte N R l t Departement van Qonvernementabedrgven Door de regeering is f 60 160 aange vraïgd voor de oprichting van oen atzonderlgk departement van Gouvernementsbedryven By de Staatsbedryven in Ned Indi zgn uitgaven gemoeid van ruim 30 millioen inkomsten van meer dan 54 millioen Het beheer daarvan moet das aan de boogst eischen voldoen waj niet het geval is wegens het verdeeld zgn dezer bedrgven over verschillende departementen op de grilligste wijze als t ware toevallig Daardoor moest bv de leiding der tin winning op Banka aan bet steads wisselende ambtenaarspetsoneel van bet Bincenlandscbe Bestuur worden overgelaten ec in handen worden gelegd van den resident welko toestand jonmiddellgk zal eindigen als bet nieuwe departement bestaat De werkkring van het departement zal zich uitsluitend bepalen tot de indastrieeltechnischo bedrgven alleen voor de postspaarbank wordt een uitzondering gemaakt sm deie liat oit haar tegeswoordig verband te rakken En voorts werd in overleg met de Indische Kegeering besloten om altbans voorloopig de spoor en tramwegen en het BtoomwezeD onder het departement vna Burg Openb Werken te laten omdat de reorganisatie daarvan reeds in vergevorderde stndie is Voorloopig znllen dos onder bet nienwe departement ressorteeren post telegraaf telefonie en postspaarbank de fabriek der opiomregie bet mjjnwezen in bet algemeen de steenkolen zont tin en de landsdrnkftrg Aan bet hoold v bet departement denkt de minister zie een kracii ge persoonlijkheid die n Cast indastrieelen aanleg de noodige organiseerende talenten bezit De directear zal worden bügestaan door afdeelingschefs a n wie een groote mate van verantwoordelgkbeid kan worden toevertrouwd opdat de chef zelf de banden voor zeer gewichtige aangelegenbeden vrjj hoadt De kosten van het departement behoudens de kosten der afdeelingen worden goraamd op f 136 760 De vermeerdering van kosten voor het nienwe departement zal f 102 320 jaarlijks bedragen De verwachting is dat d e oprichting eerst met 1 Juli een voldongen feit zal ziJn Onlangs werd te Parijs een proces gevoerd over een doctorsxekening van f 50 000 voor een paar visites De volgende voorbeelden toonen aan dat al is dje som boog er wel doctoren nog heel wat meer voor bun werkzaamheden hebben gekregen zegt t Nieuws Voor een reis naar Petersburg om keizerin Katbarina II in te enten kreeg een Engelsche doctor 120 000 gulden een jaargeld van 6000 gulden an daarenboven den titel van baron Voor het genezen van de nabob vin Rampoen kreeg een Engelsche legerarts 120 000 gulden De tsaar vaa Rusland betaalde eens 180 000 voor twee dagen praktiseeren aan prof ZacbaHn uit Moskou Ben 4merikaaoscbe arts kreeg 144 000 gulden voor pon reis met de Van derbilts op een jacbt Maar het record werd behaald door dr Jamaa Qole die voor bet elektriseeren van het been van een inillionair gedurende één week 600 000 gulden ontving Eén studentengrap De bezoekers van de studentenkrdeg op bet Oudkerkhof hebben Vrgdagmorgen aardig huisgehouden Iedere voorbijganger werd op een Sinken straal water getracteerd Wie van een der geigke verfrissing op den vroegen morgen niet gediend was ken op een eerbiedigen afstand blgven Een groot aantal nieuwsgierigen sloeg het spelletje gade Er kwam ook politie by Twee agenten in burgerkleeding zouden dat zaakje wel eens opknappen on vertoonden huu legitimatiepapieren Ai my een flinke straal water was het antwoord De beide politieken kletsnat af Op een tweede konda douche hadden zg het niet erg begrepen Voor de politie in uniform liadden de heerschappen echter moer respect en op herhaald bevel staakten zy eindelijk hnn aardigheden Eenige oogenblikken later ging op het dak echter een zolderraam open en kwam opnieuw een straal wiler naar buiten Toen was het echter ook voor goed gedaan en werd tegen drie hunner procesverbaal opgemaakt f 0 50 Boete Wie doet wat f l D Op een politiebareau te Moskou kwam een bekende opera zangeres die in het buitenland gastrollen moet vervollen verzoeken baar pas af te teekeoep De beambte deelde baar mede dat dit verzoek scbriftelgk moest geschieden maar om tgd te sparen kon zg op het bnreau schrgven Hy gat baar pen en papier en dicteerde voor alle zekerheid het verzoek ia den vereischten vorm De zangeres stak den brief in een envelop en vroeg aan wien zg hem moest overhandigen Tot haar groote verbazing antwoords de beambte dat dit aan ham moest geschieden Zg reikte den brief over de man nam ham aan opende het couvert haalde den brief er uit zette zgn lorgnet op las aandachtig wat hy zelt gedicteerd had en verklaarde toen dat hg tot zgn spgt niet tot afteekenen mocht besluiten Een duel ouder zeei ernstige voorwaarden had tasschen twee ofticieren in het bosch van Vincennes plaats Het wapen was de revolver en elke r volver was met 6 patronen geladen De d listen zonden schieten zonder commando t een hann t viel De een was luitenant George Spit er van h t 3e kurassieraregiment zgn tegenstander een officier van het koloniale leger Andrea genaamd Luitenant Spitzer kreeg een kogel in het onderiyf maar um niet te vallen leunde hg tegen een boom en vuurde nog aen lohot op ijja tegenstander at die ham daarop ten tweede male trof in het been Toen viel by en was aan het dnel een einde gekomen De aanleiding tot het duel is niet bekend maar bet moet om een vronw geweest zijn want toen de zwaar gewonde Ittitenant Spitzer naar bet rijtuig werd gedragen mompelde hg anne lieveling Zijn toestand was aanvankelijk hopeloos maar moet merkbaar verbeterd zijn zoodat men nog hoopt ziJn leven te redden Hj wordt in het militaire hospitaal verpleegd Een dnre grap Wat een cinematografische opname soms kosten kan bewijst een proces dat dezer dagen voor eender P rijsche rechtbanken wordt gevoerd Een zekere graaf Leonkieff zou in AbyssiiJé voor een maatschappij een serie opnai n van land en k Mn e el voor e ronde som van 40000 fr De maatschap ö betaalde slechts een gedeelte vandajr het geding De rechtbank stond den graaf 20 000 fr schadevergoeding toe De Franschs scheikundige George Volgt verbonden aan de Sévresfabriek der Fransche regeering is er in geslaagd de wijze van vervaardiging terug te vinden van het beroemde biacnit porselein uit de 18o eeuw Reeds omstreeks 1900 was taan Lauth en Volgt gelukt in bet laboratorium porseleinen vazen te maken welke een uitstekend gelukte kopie waren van de bls cnitvazen der 18e eeuw en op de Parijsche wereldtentoonstelling waren zulke vazen te zien maar zij waren toen nog niet gereed met bin proever omtient een bruikbare methode voor de fabriekmatige bereiding Nu schijnt door Voigt hét procédé te zjjn ontdekt Op den weg van Cannes naar Antibes viel de antomobiel van prins Lubomirski in een ravijn De prinses werd ernstig gewond en verkeert in zorgwekkenden toestand Te Fontenay le Comte sloeg een automobiel om waarin 2 heeren en 2 d imes zatep De chanffenr werd gedood de eigenaar bekwam ernstig letsel een dame brak oen arm en de andere dame bleef ongedeerd Nadat in een kroeg te Ryswgk rnitenwaren stuk geslagen ontstond een vechtpart tasschen de politie en twee person nuit den Haag Deze laatsten geholpen dooreen familielid en een hond die een derveldwachters in de boenen beet wisten teontkomen met achterlating van pet en J9S Hon namen zgn bekend Vrgdag werden bg den dikken mist vjf wagebs op den weg den Haag lyoosdninen beschadigd of vernield Drie kwamen met de tram in botsing Van twoe werden do paarden ernstig verwond Een ging de vaart in en werd er pas met vgf paarden uitgetrokken Een bleeker reed een han4kar stuk Een pabliek dat waar voor zgn geld kreeg Ia een circus te Bneuos Ayres is een jonge Italiaan bg looping the loop doodgevallen Vele dames onder bet publiek vielen flauw De chauffeur in dienst van de familie Holle op het landgoed do Haere onder Olst is gevangen genomen omdat hg f 800 beeft verduisterd hem verstrekt om aan leveronciers te Deventer af te dragen wier rekeningen hg valschelgk kwiteerde Hg heeft bekend Aan de s Hertb Ot wordt nit Den Dangen gedeind Vrgdajrnacbt is een boerderij afgebrand op i het Boschpad bewoond door den hoer Oroenendaal eigenaar de heer Meulenbroek Twee kinderen zgn verbrand en twee kalveren kwamen in de vlammen om Het bals is verzekerd de inboedel niet Van een ander correspondent vernam iet blad nog de volgende bgzonderheden De brand brak Vrgdagavond omstreeks kwart voor elven uit Groenendaal was er in geslaagd zyoe beide kinderen te todden en was weer het brandende huis binnen gegaan om ook zijn vee oog te trachten redden De kinderen zön bun vader zonder dat deze het wist toen na geloopeu en hebben den dood in de vlammen gevonden Algemeen vermoedt men in het dorp dat de brand bet werk van een brandstichter is geweest waarvan de 19 of 20 jarige knecht van den heer Groenendaal wordt verdacht Deze was den vorigen dag weggejaagd en men denkt dat hg uit wraak het huis in brand beeft gestoken De schaurdeur was open men zegt dat die niet geopend is kunnen worden dan door iemand die er goed mee op de hoogte was Toen de brand lats uitgebroken werd er zoo vertelt men aan de deur van de boerdery gerammeld en geroepen Er uitl Toen men baiten kwam was er niemand te ilen t Eenige Dnngenaren geloovon dat do brandstichter door deze waarschnwing de bewoners zelf nog de gelegenheid beeft willen geven zich te redden Zaterdagmorgen is bovenbedoelde knecht met de stoomtram uit Schgndel naar Den Dungen gekonjcn Er werd door personen in de tram over den brand gesproken en het vermoeden g nit dat hö de scbnldige was Hg zeide daarop dat hy gerust naar Den Dungen durfde komen In Den Dungen zou hg zich naar bet raadhuis hebben gegeven en de denr zou achter hem gesloten zgn geworden Wat er van dit bovenstaande dat uit den mond van dorpelingen is gehoord waar is weten wg niet Wy hebben geene besliste bevestiging daaromtrent knncen krggen Naar wy vernemen beeft men met Seinpost te Scheveningen groote plannen Net zal den volgenden zomer reeds geëxploiteerd worden door een Franktorter consortium dat een eerste klas variété ervan zal maken met daaraan verbonden palmgarten Daartoe zon het terras aan de zeezyde geheel bebouwd worden waarmede binnenkort reeds eenaanvangzal worden gemaakt Resb Te Tustanowice bg Borsylaw is Woensdagnacht in den boortoren van een petroleumschacht op tot dns er niet opgehelderde wgzobrand uilgebroken Alle boorwerktuigen machines gebouwen en eenige kuipen ruweolie werden vernield De boormeester en tweearbeiders die in de schacht bezig waren nzich door de snelheid waarmee bet vaar omzicb heen greep niet konden redden vondenden dood in de vlammen Toen de branduitbrak had zulk een hevige ontpioifiag plaats dat de menschen varscbrik t uit hnn huizenliepen Het groote aantal Parjjscbe kranten is vermeerderd met een zeer eigenaardig orgaan Le Journal des Apaches dat de belangen Tan de Parysehe misdadigers en koppelaars zal behartigen Het krantje wordt niet gedrukt maar gestihreven en circuleert bg de trouwste lezers Do bekende Fransche jonrnalist Clement Vautel vertelt er van in de Liberie In bet modebericht Tordt gemeld dat de zgdën ballonpet beeft plaats gemaakt voor de cbalfenrspet en da t de schoenen met gnmmizolen zeer in trek komen Voorts wordt in bet blaadje bericht dat bekende Apachen op reis zjjn gegaan naar Ciairvanx Fresnes Blribi Guyana dat wil zeggen naar een gevangenis of een strafkolonie In een der eerstvolgende nummers zullen de byzoiiderheden worden bekend gemaakt van de volgende prgsvraag Wie zgn de tien grootste Apachen f Om de beantwoording van de vraag e nigi zins te vergemakkelijken znllen politici met mee tellen In de gevangenis te Oeskjoeb Turk is een bloedig gevecht geleverd tasschen Mohainedanen en Christenen waarbg vgftien personen gewond werden van wie drie zeer ernstig De Stampa meldt dat et tasschen Italië ea Frankrgk ondehandelingen gaande zgn over de doorboring van den Mont Blanc Er zon sprake zjjn van een gemengde commissie vpor het uitwerken van de plannen Er bestaan velerlei wgzen van uprulUng van holle wanden en plafonds Men brengt de opvullingen san met verschillende bedoelingen bv onder de vloeren tot Wering van ongedierte en zwataiTOrming tnsschen wanden en plafunds tot wering van bet gelold enz in andere gevallen tot bet voorkomen vao afkoeling bet bewaren van temperatuur binneusbuis soms tot het buitenhondeo van de warmte zooals bg gskelders en ook tot het weren van brandgevaar Wanneer men van de gevallen waarin opvulling noodig wordt geacht en van de middelen die daartoe worden aangewend een special studie wilde maken zoo men hiermee een Ijjvig boekdeel kunnen vollen Allerlei materialen worden er voor gebruikt hootkrollen zaagsel asch gemalen krjjt slakkenwol asbest zeegras mos kurk leem klei tnrtatrooisel zemelen boekweitdoppeo eoz Een opvulling vao plafonds die tegenwoordig hoe langer zoo meer toepassing vindt en dan ook zeer is aan te bevelen bestaat hierin dat men tnsschen d balkeo of plafondhangers op latten plaokjes of schrooten aanbrengt daarover een leemlaag van ongeveer 6 cM en de rnimtao tnsschen deze leemlaag en den onderkant van den vloer aanvul met sintels of cenig aodor droog en licht materiaal Wel yerzwaart deze opvulling het plafond waarop men dos by de berekeniog van de zwaarte der balken moet letten maar zg neemt bgna alle gehoorigheid en daarmede groeten last in de bewoning weg Zij zon daarom niet oUewi ia beter Ingericht liniMii maar vooral jnist in kleinere bnrgerwoningen die zoo vaak ait bbvea eo benedenhoizen bestaan steeds moeten worden toegepast Een ernstig ongelok had dezer dagen plaats met de elektrische tram te SaintEtienne Op een kroispunt liepen twee trams tegen elkaar een der wagens viel om en van de 20 menschen die er in zaten kwamen 2 om het leven Te Velp is een man io de bocht bg Daalhuizen onder een antomobiel geraakt Hg werd aan de boenen verwond en door den bestuurder in de auto naar het ziekenhuis gebracht om aldaar verbunden te worden De staking in bet Amsterdamsche havenbedrgf is opgeheven Heden wordt het werk hervat Stadsnieuws GOUDA 21 Januari 1907 Gisteren werd er een match gespeeld tnsschen de voetbalclubs Olympia III en Voorwaarts II nit Schoonhoven op het terrein aan den Rotterdamschen dyk alhier De voorhoede van Olympia drong krachtig op eo spoedig wist de rechts boiten de eerste goal te behalen De stand bg half time was 51 in Olympia s voordeel Na half time wist de liiiksbinn n van Voorwaarts de tweede goal te J m eB Maar nu keerde de kana en wercr er vele omlen op het doel van Voorwaarts geschoten De meeste schoten werden Nyihter door den keeper gehouden en Olympia kon er maar 3door werken zoodat da eindstand 8 2 was in Olympia s voordeel Onze voormalige stadgenoot de heer A A Boon is benoemd tot adjpct Ingenienr 2e klasse bg de Mg tot Eiploitatio van Staatsspoorwegen 383 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Maandag 21 Jan Nö 566 f 50 000 20469 f 10 000 8036 19697 en 20408 ieder f 1000 8961 f 400 15822 eb 18929 ieder f 200 96 3021 116 98 32 3202 297 6 501 62 41 3538 44 3773 600 3817 876 47 1248 3996 50 4199 1326 4316 73 4422 1461 4567 1616 19 73 4678 1796 4741 1825 4868 2012 6411 39 16 2121 5619 98 41 2287 5757 2470 6057 2909 6205 42 21 62 92 62 5575 970S 12307 12719 15781 en 16168 ieder f 100 Pryzen van f 70 6294 10133 12283 15012 17746 6326 35 12326 14 18226 63 71 12419 87 18371 6624 10227 12575 99 18477 35 62 12761 15161 18723 6922 10388 12828 69 18841 74 10435 13226 73 19013 7024 54 73 15284 62 7748 10508 13324 15631 19130 7852 10727 13476 16820 81 79HH 31 13543 31 19374 49 10936 13614 15987 19446 8020 60 86 16032 19572 8337 11072 13874 16131 19622 62 11143 14142 32 58 8436 72 93 16471 84 8799 11375 14219 16675 19747 9027 11619 14468 16718 19869 82 20 14550 19 19982 91 HO 70 93 59 20511 60 11810 94 17118 20692 9626 84 14761 96 20765 78 12078 14882 17236 92 9 y4 91 14922 17414 20820 9923 12120 71 33 68 27 40 16005 17685 74 0063 1221 BEÏÏRS VAK ROTTEEDAM L K H K WOENSDAG 2 JAN Staatêleentnqen PoBiDSAL Oblig 36 Serie fr 050 3 69 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 i RüSiAHD Iwang Dombr Obligation 4 96 Aziz Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLVHBiA Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24 ii Bypot ieeJcBanktit Aandb idem idem 4 9 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4V lOOV Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Dtrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Znid HoU Hypb 499 andb Ie Algem GroningerScheppsHypb 4V 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned SclieepB Hypb 4 101 Openbare Yerkooping TR COUDA op MAANDAG 28 JANUARI 1907 des voormiddaga te elf oren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Hotarü J KOEU X No 1 Een zeer gonstig gelegen van vele gemakken voorzien Woon en Winkellinis waarin sedert vele jaren met goed gevolg de BrooO en Banketbakker aak wordt oitgeoefend aan de Kleiweg te Gooda wgk E no 70 Kadaster Sectie B no 27 groot 80 Centiaren By dit perceel worden ook verkocht de Wiokelopstand en alle aanwezige Gereedschappen tot de oitoefeoing der Winkel en Bakkerg heboorende Te aanvaarden bü de betaling der kooppenningen No 2 HUIS Boelekade uit de hand verkocht En Nos 3 tot 6 J i Drie Huizen en Erven ♦ WJ 2 jj vvr staande naast elkjinder in een Gnng aan de Wilhelminastraat te Gooda wgk M Nos 115 116 en U7 Verboord bg de week iedor huis voor f 090 VERSCHEIDENHEID Dure schippers I Op bet te Sneek gehouden scbippersoom pact overtrof de vraag verr het aanbod Het gevolg was dat door de kne$hts booge prijzen konden worden bedongen voor halfwas werd betaald van f 100 tot f 1 0 volle knechts binnenvaart f 260 tot f 300 bnitenvaert f 360 en iels hooger Een stevige schipper die gebuurd werd op een groqte tjalk ging met een loon van f 400 strykea Het kabelschip Henry Holmes is uit Cora ao naar Jamaica vertrokken met provisie en verbandmiddelen aan boord Een dokier aitgezonden door het Nederlandsche gouvernement is aan boord en zal waarschgnlgk heden op Jamaica aankomen Het kabelschip was in de West Indische wateren om den kabel van Colon te herstellen De perceeleo zgo te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór den dag der veiling tan 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Van af 1 Jaa 1907 kost DE aO G s Reclame CACAO per 1 kilo bus f 2 40 kilu bus 1 30 kllo biii 0 70 o kllti bus 0 32 Nadere inlichtiogen geeft Notaris J KOEMAN voornoemd ADVERTil Tll Hm TE HUUR Ueerenhiils Oostbaven K 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gaa en Wattr leiding Te bevragen B 89 GËBRTRIJREN fe DE LANGE Wtr ROTTERDAM M VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagatijn Gedempte Binnenrotte tS4 Tele IIS99 He UaaazIJn Went NUiuwlitnd 9 nabij Station Beur Tele 4687 INRUILEN SThMHEN VERHUREN REPAREEREN dageiyks li onze üaloni te honren DE PHONOLA PS l Oi PlAl milNON f HOSOLIST C vtn$oerz litrin9 l11aalscl appij afvestlsd te DordreeW OpgwIcW tn 1873 maat$cbapp lfiK Kapitaal Poit li nfl 1 1 000 000 j Uent dtrii ntiraa iltiv M mW titn Rtstrve ruim nt irllüecn ADVEETMTTÈN in alle Couranten worden aangenomen door het Adverlenlle Bureau vao i BKii kJlïAl ZUOIM 1 i