Goudsche Courant, woensdag 23 januari 1907

Woensdag 23 Januari 1907 45ste Jaargang i o 1083 rnimm mmmi JX ieuws en Advertentieblad éoor Gouda en Omstreken T l oii Xo St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teletct k No 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per o8t r 70 Atzonderlijke Nommers VIJF CENTEN BAATSCÖAPPIJ TOT NOT VAN 1 ALGEMÏES Departeraent GOUDA TOOHDRACET ATOND VA den Heer EDMOND VISSER DONDBBOAO S4 JdyUABI 1907 des avond tatert 8 ure in de Societoit UE RÉUNIE Oosthaven Pro ramiiia HET ZEVENDE GEBOD Bargerlgke Zedencomedie in i bedrgven door HERMAN HEYEKMANS Jr Dramatis Personae Lotte hnn docbter Engel De juUrouw ran drie hoog De jnffronw van een boog De krnideni r VBn den boek Eon Kruier Samael Dobbe Moeder Dobbe Peter stodeAt Jozef dejongel Gaair r n Bart student Peter s vriend Ricandet Antoinette Ricaudet Entree voor niel Leden f 1 Leerl Gyuin en H B S 1 O 50 Bovendien zgn voor de Tribnne een zèër beperkt aantal kaarten k 10 Cts verkrijgbaar voor on en minvermogenden ten buize van den Heer T CREBA8 Wijdstraat alb er en wel aitsluitend op Woensdag 23 Januari 1907 van s middags 12 tot s namiddags 1 ure De Secretaris C J M KROON M M V LOOi DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAHENTEN in elke stgl van de eerste labneken tegoo concnrreerende prijzen Hanlejgef van Gas Waler Spreek Biurea Ëleclrische geleidingen Wie van goed licbt houdt wende zicb naar het Qoudtch rerllelittna Magaxtjn DE AVOniDiSTEH daar alles door bekwame fitters verriulit wordt Verkrygbaar in lesschen SO ets 73 et en f l HS iJ H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AVKER F AD RICHTER Co Rotterdam Te öouda by C LUUEK Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 118 Onnavolgbaar i n thans door nieuw gevonden toepassinge onze n olieverf getcMUerite Fortretten PelntureHogaertê ZiJ geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geïll Prflscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel B BOOAEHJ Jb Co Agent voor ÖOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zijn Gouda Druk van A BRINKMAN A Zx acraalogeeii Poedei vorm is het eenig ste helpend middel tegen nioedarmoede BleekKiicht Xennwxicakle Uoofilitlfieu mtupeloothetd Onmaehlen fermagertug ea rermlnOerlug Oer Uchaamtkrachten aematogeeii in Poedervorni beelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is bet praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOÖEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruiksaan wij zing f 1 50 Ëcnigc labrikanten 11 y SCtlAlK Go Deu Haag Verkrijgbaar bj Firm WOLFF Co Westhaven 198 GRENDEL E B VAN MILD VeerStal douda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad IJisel k N VAN ZESSEN Sehoo lmen B t WIJK P W r EDE Chtdeuater A SCHEER Haa trecht K VAN DEB HEIJDEN Reeuwijk P ♦ o SPEK MoercapelU D i d STAK Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v d HEIJDEN Waddingeveen P A db GROOT A DE JONGH Oudemattr 3 P KASTELEIN Pohbrotkerdam D BIKKER Bemchop WAARSCHUWING Laat ü met misleiden door Abdij Stroop Het kloosterSaticte Paulo Abdij bestaat niet dus Siroop van geenerlei waarde A Wat een jong meisje behoort te weten Daar ziJn dingen waar een jong meisje niet mee noodig beeft maar iader jong meisje behoort te weten wat de Sanguinose voor jonge meisjes doet vooral voor haar die bloedarm zgn Igden aan hoofdpijn zich zwak moe en lusteloos gevoelen of last hebben van slapeloosheid Mejuffrouw R KLOUWENS van Merlenstraat 77 Deu Haag was zulk een jong meisje Zij schrijft ons Ik bad last van veel hoofdpijn gevoelde m j dikwijls geheel lusteloos s nachts sliep ik slecht en werd telkens met een schrik wakker Op aanraden van anderen die veel baat bg de Sanguinose gevonden hadden beu ik dit middel ook gaan gebruiken Het heeft m goed geholpen Bg de derde flesch voelde ik miJ al aanmerkelijk heter De hoofdpgn was veel minder en elke nacht sliep ik heerlijk zoodat ik verkwikt wakker Werd en in staat was met opgewektheid mgn werk te doen Zie hier eene uit velen Wg kunnen U vele zulke dankbetuigingen laten lezen want tientallen in elke stad van onj vaderland maaktm die ervaring Een frissche kleur een heldere oogopslag krachtige spieren nitmnntende zenuwen een vroolgk humeur gaan samen met een goede gezondheid Duizenden hebben zulk een zniver krachtig bloed aan de Shnguinose te danken Neen er de proef eens mede en gg zult zien wat de Sanguinose voor anderen gedaan heeft dat kan zg voor U doen Prijs per flacon f 1 50 6 fl i 8 12 fl f 15 Te Gouda btJ WOLFF Co West haven 19 i Den Haag VAN DAM Co Maak eens kennis met ons nienwe middel VIJG El HONIG woor hoestenden alom verkrijgbaar N Gebr Stoll wck s Chocolade en Cacao DflBlmntige door ut nieiiTRte u tvindingen p ina Jimaal gebied reiHbOtorde libiicalle B lutiluitend gobruik van fijr ii fijnKtu groitdstoiïen garandeerei iet verbruiker van Stoliwerck s Choculade en Cacao een axibeveienswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aao ioa iahoud du reap Etiketten t Lt ma bohmlde 7 Brerets als Hofleyeriincler 44 £ ero Dlploma 8 gonden enz Hedt illei een hewiJ ran uitmuntend SJa bbrikaat Keeds 1874 eehreef de Ac jdoniie national da Faria Kous TouB déoemon un HUAwlMk première elMM on ooniliMntton ae Totre exoelleut f brioatlon da Chocolat bonbons varlée eto © tö WallWtrck e fiit rikut is ve krijgbaar bij U H Ojnfiseors Banketbikle SE u Haeraalvertegenwoordiger oor üedetland Julios Hattomlodt Amsterdam Kalvcislnut 103 WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ir S HOniniHMJIKE FABRIEHKIS Voedert uw Vee met de ulvere murwe me k Ster en W li nitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Mere Diploma Parlje 1900 Segen Gouden MedaOlea IMoord Brabanisch Schoeneo Laarzenmagazijo KLEIWEG E 30 i tegenover de Kleiwegstoeg PRIMA KWALITEIT Slerlie Schooiiaimo euz Opruimingf van restaRten Aanbevelend C SMITS Alle repiratien en aangemeten werk iPerwerda Tieman Grootste détail MrUnhandelarea in Nederland 0 0 72 St Ebtèphe Medoc La Rose Lndon Chateau Malleret 0 80 per flesch per anker van 45 ft atj Chateau Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Hunt Sauternes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rttdesheiraer 1 08 I Oude Roode Portwijn 1 I ƒ 1 08 per flesch I Extra oude Roode Portwgn 1 44 Oude Witte Portwijn 1 08 Extra oude Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 099 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bellardi per Liter 1 17 Prijzen netto d contant DEPOT TE QOCDA F J J BOON VAN OSTADE DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PBACTISCHE 0E MEEST VOLLEDIGE fliOyfcBL B Ki zgn beslist die der Firma WELDOïl TUE LADIES JOÜUSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat THE ILL DUESSMAKEH met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OjP CHILD BESS FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vw Boelcliandelaai Proe nummem AUe met leoatU HóU Bijvoegsel If Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATKONEN met Holl verklaring tr p p tegen vooruitbetaling van i 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag Uien onovertroOeB frof Dr Liebera welbekend UIVW E ACBT ILIZia LAUmb echt met Kibriekiioerl tot voortdurende radioale en sekere genezing van alle zeilt de meest hardnekkige xenuw Kiekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeagdigen leeftgj ioïa e genezing Tan elke zwakte Bloeb lacht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartkloppihg Maagpgn slechte gpyiTerteriug Onrermogen ImpoteDï Poiiutione enz Uitvoerige prospectuBseu Irija ror ewh fl 1 fl fl 8 dubbele flowh n c i Centrail Depot MattK t d Vegte Zaltbomiuj 1 pull M Glébao k Co Eotterdam F Happel s Gravenhage I HatmmaDB de JougJ Cxa BotterUm Wdif k Oo Gouda u bil aUe drogistm KËK IHGËV1 G IHRICHTINGBN WBLKB OEVAAR SCHADB Or HINDER KÜNHÏN VBROORZAKBN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de airlt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeeoe kennis dat op de Secre arie ter viiie is gelegd een verioek met bijlagen van J Graafland te Gonda om rergunmng tot het plaitaen van een gpsmotor tot het in lïeweging brengen van eene karn in het perceel gelegen aan den Graïf Florisweg Wijk R No I Kadastraal bekend Sectie A No 413 J Dat op Dinsdag den 5 Februari 1907 de namiddags ten i i ure op het Raadhuis gelegenheid is om beswaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vOór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 33 Januari 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Buiteol Ddscb Overzicht P r 8 20 Jan Er zQn leer belangrijke voorzorgsmaatregelen voor handhaving der orde genomen met het oog op de betooging Jten gunste van den wekelijkseben rustdag De republikeinsche garde Farijsche gendarmerie en infanterietroepen ii n verzameld in de kazerne aan de Ben dn Chateau d Ban de meeste winkels in den omtiek der Place de la Rëpublique zijn gesloten Om twee nur waren een vgftigtal betoogers geplaatst in een koffiehuis bg de arbeidsbeurs zö uiten oproerige kreten De politie doet edn inval in de inrichting er ontstaat een twist met stoelen glazen en andere projectielen wordt er naar de agenten gegooid Verscheidene agenten zijn gewond Andere opstootjes worden gemeld uit den omtrek der Place de la Répnblique Er hebjien talrijke arrestaties plaats Parijs 20 Jan 4 unr s middags Een groep van 300 betoogers komt uit de Rue 4 Bendy aanzagen een gedeelte wordt doof de Bue de la Douane weggedrongen het andere achtervolgd door de republikeinsche gardenitin de Rne Beaurepaire waar een gevecht ontstaat De prefect van politie Lëpine laat ben door een peloton dragonders niteeajagen Een ander gevecht ontstond op den Qua de Voluy 1500 bedienden warden foor de dragonders verstrooid Xalrjjke rrestatie hebbes plaats in den loop van de FEViLLETOX Tegen den Stroom 87 Dat laatste ia al ta veel gategd mün waarde ambtaraad antwoordda Clarissa glimlachend maar in dit zeer bgzoodere geval meen ik iodardaad geiyk te hebben Maar zag mij dan toch lieve vriendin wat ik in s hemels naam moet doen 1 Nn koop of bouw voor Irmgard een goed huis geef haar daarbij aen flinken lap gronds en ook een vrg aanzienlgk kapitaal opdat zÜ als zg trouwt haar man iets maebraogt of opdat zg als zg ongehuwd mocht biyvao hoogst fatsoculgk en oobezorgd laven kan Hm ja dat zal ik doen Maar dan het overige Clarisie het ovarlgef Hebt gij gaan bloadverwantan afflbtsraad f Och In den zeatiandan graad misschien I Weloo gaaf dian nianschan ook eeo aanzienlijk deel Wat onvarvachts komt weet ja is zoo vaak dubbel valkoml Nu goed maar t overlEa f Zorg dat de ouda DSrths aan mooi l aat krSgt veirscbillende gevechten Om vier uur viel een troep van 200 betoogers den groeten bazaar dn Chateau d Eau aan de betoogers vernielden alles Drie agenten werden gewond Toen d politie aankwam verdwenen de betoogers Behalve op de Place de la Rëpublique en ia deo omtrek is het rustig te Pargs Öm vfji uur ga de prefect van politie last om allengs de troepen terug te trekken Reuter seint uit Washington dd 21Jan De heer Evans berichtte het departentent van marine dat admiraal Davis met de Missouri de Indiana en de Yankton te nantanamo is aacgekomec Reuter seint uit Londen dd 21 Jan Qenverneur Swattenham seinda heden biereen om de Engelscbe regeering te verzoeken aan de Vereenigde Staten harteiykeu dank te betuigea voor den snellen en kracjitigen steun van Davis De heer Swattenham maakte geen gewag van eenige wrijving Het ministerie van koloniën beeft geseind om mededeeling van nadere bijzonderheden over het gebeurde maar het is van meening dat het niet aarschünlijk is dat de heer Swettenham den brief zon hebben geschreven lUiiiatat Ore seinde in antwoord op een officieele aanvraag uit Washington of de Britsche regeering geneigd zou zijn verder hulp in gald of anderszins voor Jamaica aan te nemen dat hg het aanbod dankbaar op prijs stelde Jonverneur Swettenham heeft wel nog geen volledig bericht gezonden over hetgeen noodig zal zjjn maar nu de eerste da en voorby zgn zal er vermoedelijk geen reden zgn voor een verder beroep op de liefdadigheid der Vereenigde Staten De minieter eindigde met een hart lgke overbrenging van het telegram van dankbetuiging van den heer Swettenham In bfflcieele kringen wordt verzekerd dat da regeering te Washington in deze zaak geen verdere stappen aü doen Van bet varslag der onderzoakscommissia in de Lidval geschiedenis seint men uit St Petersburg o a het volgende aan de Kölnische Qöerko da assistent van den minister van binnenlandsche zaken drdeg de leveriiig van 10 millioen pond rogge op aan de firma Lidval zonder vooraf informaties over haar te hebben genomen Mu is echter gebleken dat dia ftrnia eigenlijk een naamloos vennootschapje Is met eeA kapitaal van slechts 1500 roebel Éid ol heeft overigeos niet 0 dia is al zoodioig verzorgd dat zg t na mijn dood misschien nog we zoo goed zal hebben dan zg t no heeft Zorg dan voor owe oodergaachikten I Hm ja dat s goed I Vardar zQn er scholao gasthoizeo iota Udekassao eo aodera menschliavande gestichten genoeg waar uw aaodenken zal gezagend blijven als gü ze bedenkt t ed goed dat willen irij later wal eens gedetailleerd bespreken maar om u de waarheid te zeggen was mg oog iets boel anders door het hoofd gegaan Eo dat isr Zoo als n weet heb ik Krieme dat ik in t eerst maar had gepacht op stuk van zak toch nog moeten knopen eo ou dacht ik zoo Ambtaraad ik 00 er oiet hat eerst vao begionen maar op mgo woord o is aan man oit duizanden aan goed aan braaf meosch 1 Ja zie je mevrouw voo Babanhorst ii ter ziela eo Lodmilla Is van haar tweadei man ook al aar geschaidao Ja dia Magyar moat iodardaad aen sebnrk il folio lija dia door toadoeo van zgn niooie en geestige en alom gevierde vronw ziJn berooide fioaociën aofln iatao wy er maar bat xwjjgan tot doao het geringste stukje onroerend gofid Da ovaraenkomst tusschen Qoerko en Lidval tooot gemis aan helderheid aan voorzichtigheid eo aan behartiging van de belangen van dan staat Belangrijke bedingen zjjn niet aans op schrift gebracht Qoerko s eerste medewerker de afdeelingschel Litwinol wordt beschaldigd bjj het ontwerpen van het contract mei Lidval de grootste laksheid aan den dag te hebben gelagd Tet n baron Freedericksz den gouverneur van isjni Nofgorod en andere bestuursambtenaren van dat gouvernement brengt de commissie de bescbuldiginK uit dat zg met Lidval een overeenkomst over delevering van 000 000 poed rogge hebben aangegaan eo hem een voorschot van 75 000 roebel hebben gegeven zonder zich earut te hebben vergewist van de betronwbaarheid en het prestatievermogen der firma Qoerkp zei in zijn verklaringen voor de commissie dat de keus op Lidval was gevallen omdat deze goedkoop wilde leveren en zekerheid gat tegen p rgsverhoogingen Soerko meent voorts dat Lidval s nalatigheid in de nakoming van het contract dank lii de tijdige maatregelen ner regeering de noodlijdende bevolking niet heelt gedeerd Een xohderling bericht komt uit WastIndie uit het zwaar geteisterde en ernstig getroffen Jamaica de Amerikaansche admiraal dia onmiddellijk op last van zgne regearing naar Kingston ging met zgn eskader ten einde daar hulp te verleenen aan de noodlijdenden vond bij deze hulp betooning niet de tegemoetkomende medewerking van deo gonverneur der kolonie die hij verwacht had In sommige telegrammen wordt melding gemaakt van een eenigszins scherpe briefwisseling tusschen admiraal Davis en gonverneur Swettenham In een bericht uit New York wordt daarentegen gemeld dat volgens de mededeelingen van den minister Bacon de verschillen van meeoing niet zoo erg zijn maar dat de Amerikaansche bladen door hunne onwelwillende beschouwingen de gebeurtenis opblazen en daardoor aanleiding geven tot onaangenaamheden Het is moeielijk na te gaan wat hiervan juist is Mair het nadeelige gevolg blijft niet uit Volgens een bejicbt uit Washington ziJn in verschillende plaatsen van de Vereenigde Staten de inzamelingen gestaakt voor het verleenen van hulp aan de noodipeaden die door de ramp op Jamaica getroffen zijn Het zou te bejammeren zijn zoo door een Zy is tegenwoordig in Weenen en wint daar in alle eer en deugd gelgk mg van verschillende kanten reeds verzekerd werd een karig stuk brood met het geven van mnzleklaaseo 1 Hoogmoed komt voor de val Clarissa maar ik zM liegeo als ik u verzekerde dat ik geen grSntje medelgden met haar had 1 Letteriyk niets bezit zg meer want wat er over was gebleven van t fortuin derEabeoborsteo is natuurlgk aan de andere bloedverwanten ten deel gevallen een onderstenoing van mgn kant wgat Ladmilla heel be efd maar tevens zeer bealist van de hand wel een bewys dunkt me dat by haar op verre oa niet het gevoel van eer is uitgestorven Ja ik geloot in gemoede dat we hier te doen hebben met een ernstig streven oaar beterschap Nu kort en goed dus ik vaa van meeoing dat de vroegere eigenares van Eriema na myn dood weder in t oobezwaard bezit van haar landgoed moest komen Wat ze thans niet van my aanvaarden mag als eeo aalmoes of zoo kan zy dunkt me na n yn dood wel als een legaat aanvaarden met de wetenschap dat ik geen nabestaanden bezit die zich daardoor ali misdeeld konden beschooweo Dat ben ik volkomao mal o aeos eo ik fiid hat aao warlc vaa birnhartighaid m n misverstand of door een uiting van gekrenkten trots bji een zoo uitermatige interna tionaalmenschlievend werk ala holpverlee nen by zware rampen onaatigenaambfadeo of veijwijdering zouden ontatsan tusschen twee znsternatiën In de troonrede tan 1901 Is een ontwerp op de echtscheiding aangekondigd Maar aan da koningin moeder Marghenta gelokte het in t geheim ondersteund door Vaticaanscbe intriges de regeering het ontwerp in het vergeetboek te laten verzeilen Haar daarmee is de zaak niet van de baan Da voorstanders or invoering van echtscheiding herinneren voortdurend aan de door den Koning in 1901 gedane toezegging Het geheele onderwerp is nu weer in ruimer kring aan de orde door een kortelings verschenen roman Una Donna Een vrouw De auteur ia vermoedelgk ook een donna het boek is onder een pseudoniem geschreven en men fluistert elkaar allerlei namen in van de vermoedelgke draagster Vermoedelgk was deze herleving der discussies over het onderwerp oorzaak dat vorige week een talrigk publiek was opgekomen in bet Collegio romano voor een lezing van professor Scipio Sigbele over da Onbillgkheden der Italiaansche wetgeving tegenover de vronw Professor Sighele is een der sterkste voorstanders van een wet op de echtscheiding en hy zon die in zijn rede nog eens terdege bepleiten Maar wat gebeurt er Daar komt terwyi de lezing juist aan den gang is onverwachts de Koningtnaioeder binnen die een der beschermvrouwen van bet éenoolschap van bel Ooilegio rojiiano is Uit gevoel van kuningsgezindheid moest prof Sigbele wel rekening houden met de lanwezigheid der booge vrouwe en zoo wgzigde ky zyn voordracht in dier voege dat hy zelfs het woord echtscheiding niet éën keer gobrnikta Of de aanwezigheid der Koningin moeder opzet of toeval was welen wg niet Maar een feit is dat velen te Rome aan het eerste denke i en bun misnoegen over een dergelgke taktiek niet onder stoelen en banken slekeo De plechtige kroning van den nieuwen Sjah Mohammed Ali Mirza Vond Zaterdag plaats in de paleisvertrekken die bekehd zgn als hei museum In atwyking van de gewoonte werd bg de plechtigheid groote praal tentoongespreid Middags een ure kwamen de prinsen die bebuoren tot het regeerende vorstenhuis de hooggeplaatste geesteiyken de ministers en andere regee waarde ambtaraad dat God wi lgevnllig moet zgn Als intnsscben de harde school des levens haar wezenlgk beelt verbeterd zal dat bezit haar ook ten zegen worden Amen zeg ik daarop Clarisse volmondig amen I Nu over de vermakingen aan lief dadigheidsgestichten willen wg later nog wel eens heel uitvoerig spreken als c t goedvindt De ambtaraad Bollmeyer nam afscheid van mevrouw von Ulatbeck om zicb huiswaarts te begeven In de voorzaal bleef hg staan en zag vol biydschap op bet tweetal dat van zgn byzgn nog niets gemerkt had Een jong meisje in een eenvoudig rouwgewaad zat daar op een voetkussen met den kleinen Kunibert dicht tegen haar aangeleund Zgn handjes speelden met de lange lokken van het roodgonden haar terwyi hy zelf met de grootste aandacht Inisterde naar het sprookje dat zg hem vertelde Zweeg zg een oogenblik dan eiacbte hg ongeduldig dat zy moest voortgaan en liefkoosde en kuste haar net zoo lang tot zy op nieuw begon te vertellen Het kind kreeg Bollmeyer toevallig het eerst in t oog Oom anibisraad oom ambtaraad Irmgard vertelt vreeselgh vreeseiyk mooi 1 De ambtsraad nam t kind dat naar hem wai komen toegasoald in lyn armen op tilda