Goudsche Courant, woensdag 23 januari 1907

Wat een jong meisje behoort te weten Daar ziJn dingen waar een jSng meisje niet mee noodig heeft maar ieder jong meisje behoort te weten wa de Sanguinose voor jonge meisjes doet vooral Toi baar die bloedarm ziJn lijden aan hoofdpijn zich zwak moe en lastelooa gevoelen of last hebben van slapelooaheid Mejuffrouw R KLOUWENS van Merlenstraat 77 Den Haag was znlk eee jong meisje Zg Bcbrgft ons Ik had laat van veel hoofdpgn gevoelde my dikwgls geheel lusteloos s nachts sliep ik slecht en werd telkens met een schrik wakker Op aanraden van anderen die veel baat by de Sanguinose gevonden hadden ben ik dit middel ook gaan gebruiken Het heeft mg goed geholpen By de derde flesch voelde ik my al aanraerkelgk beter De hoofdpyn was veel minder en elke nacht sliep ik heerlgk zuodat ik verkwikt wakker werd en in staat was met opgewektheid mgn werk te doen Zie hier eene uit velen Wy kunnen U vele zulke dankbetuigingen laten lezen want tientallen in elke stad van onj vaderland maakten die ervaring Een frisache kleur een heldere oogopslag krachtige spieren uitmuntende zenuwen een vroolgk humeur gaan samen met een goede gezondheid Duizenden hebben znlk een zuiver krachtig bloed aan de Sanguinose te danken Neen er de proef eens mede en gg zult zien wat de Sanguinose voor anderen gedaan heeft dat kan zg voor ü doen Prya p r flacon f 1 50 6 fl 8 12 fi f 15 Te Gouda bU WOLFF Co Westhaven 19 Den Haag VAN DAM Co Haak eens kennis met ons nieuwe middel VlJIGE lHO lIG voor hoe§tenden alom verkrijgbaar ringBpersonen en de leden van het diplo matenkorps bgeen in de groote troonzaal waar receptie werd gehoaden Op het aangekondigde nor besteeg de Sjah den panwen troon die r jk versierd is met edelgesteenten van allerlei soort De vermoedelijke troon opvolger de tweede zoon van den overleden Sjab stond enkele treden lager De voornaamste geestelijken zaten om den troon geschaard Rechts van den paawen zetel stonden de prinsen en daarachter de diplomatieke vertegenwoordigers van buitenlandsche mogendheden Links van den troon hadden zich de Perzische ministers grootwaardigbeidsbeklceders en edelen opgesteld Dr Damscb de geneesheer die den overleden Sjah tot het laatst had verzorgd woonden op speciaal verzoek van Mohammed Ali Mirta de plechtigheid bij De groot vizier plaatste de kroon op het hoold van den Sjah waarna een proclamatie Toorg lezen werd waarin Mohammed Ali Mirza in allen vorm tot Sjab werd uitgeroepen De verzamelde geestelgken spraken toon den zegen nit waarna gebeden werden opgezonden voor het heil van den Vorst De Sjah verwisselde nn de kroon voor een met diamanten getooid hoofddeksel en deed toen een ommegang door de groote laal om de gelnkwenschen van de buitenlandsche diplomaten in ontvangst te nemen Door den Engelschen en den Rnssischen gezant werd de tevredenheid van hun vorst betnigd dat reeds nn door den nieuwen Sjah een vermoedelijke troonopvolger ia aangewezen Beide diplomaten zagen daarin een waarborg tegen mogelijke toekomstige kuiperijen over de troonopvolging Naar nit Teteran aan de Köln Ztg wordt geseind staan groote wijzigingen te wachten In de samenstelling van het ministerie terwijl 0 l van mntaties kunnen worden tegemoetgezien in het korps der hooggeplaatste ambtenaren De berichtgever te Teheran van de New York Herald beweert dat de Sjah bij de kroningpleclitigheid voor een bedrag van meer dan f12 000 000 aan diamanten op het gewaad droeg De naderende verkiezingen voor den Duitschen Rijksdag maken de tongen los De minister van koloniSn in spe reist het land at redevoeringen hondend over de koloniale politiek waarin hij toont met groote snelheid zich ook op dit gebied volkomen op de hoogte te hebben gesteld En volkomen verdient hjj de lofspreuk dieVon BUlow hem toezwaaide Dernbnrg is er in korten lijd ie geslaagd bat geschokte vertrouwen in de waarde en bet bestuur van onze koloniën te herstellen Maar de kanselier liet het niet bij zulk een lofspraak Hg ook heeft zich pogen los te maken van de Duitsche traditie en aan een feestmaal van h t Comité van Actie Zaterdagmiddag een politiek redevoering De Daitscbe bladen beklagen zich over de wijze waarop dat fefistmaal werd ingericht de uitsluiting van de pers heeft den kanselier meer nadeel gedaan dan verwacht kon worden En wie het met Von BUlow goed meent zegt het Berl Tageblalt kan dat slechts betreuren Temeer waar Bulow zich thans op minder academische wijze nit en openhartiger is dan in zijn bekende oudejaars avondbrief zooals de Vo8s Ztg uiteenzet Ën al kan hg den lust niet weerstaan ook nn nog algemeens theoretische beschouwingen te honden hij spreekt geen oordeel nit dat bij de linkerzijde op tegenspraak moet stuiten en hij gebinikt scherper uitdrukkingen tegen het centrum Een der grootste bezwaren die in katho bet omhoog en kuste het hartelijk op de beide wangen Nn Irmgard boe is t met n F Goed o zeer zeer goed I antwoordde zij volmondig maar ondanks dat waa de onmiskenbare uitdrukking van t reinste geluk op dit oogenblik doormengd met een trek van stillen weemoed ZiJ luisterde luisterde met ingespannen oplettendheid Kerst zacht uit de verte daarop al duidelper en duidelgker klonk de muziek tot haar door van een viool van een trommel en een triangel waarop andere instrumenten met groot misbaar invielen echte straatmuziek Irmgard sprong op en vloog naar het venster Ignaz Ignazl riep lij jubelend uit De muziek verstomde twee gelukkige harten rusten tegen elkander om levenslang nooit meer te scheiden In een mooi liet huisje op t grondbezit van den ambtsraad woonden u welhaast te zamen en dag san dag was het Ignaz thans veroorloofd te zeggen Irmgard ik heb jo liefl lieko Fransehe kringen tegen de prkctgk der scheidingswet werden geopperd zal worden weggenomen door het besluit van de Kamercommissie om het voorstelFlandin aan te neraen waarin de verplichting der geestelijken wordt opgeheven om de godsdienstige bijeenkomsten als gewone openbare vergaderingen bij de politie aan te geven De Regeering die het dwaze n onnoodige van die bepaling inziet U geneigd eveneens toe te geven maar om haar terugtocht te dekken wil zj aan het voorstelFlandin bepalingen toevoegen waarin wordt gezegd dat geestelgken die vrijwillig zich onderwerpen aan de bepalingen der wet van 1881 en de gevorderde aangifte doen rechten zullen hebben op de godadienstoefeninge in de thans door hen gebruikte kerkgebouwen terwijl de geestelijken die die aangifte niet doen slechtp geduld zullen worden Verspreide Berichten Fraskruk In hun adres aan de vreemde bisschoppen die van bun belangstelling deden blgken danken de Frnnsche bisschoppen dezen dit zij met hen de onrechtvaardige wetten hebben veroordeeld de onveranderlijke rechten der kerk hebhen gehandhaafd en medege voeld hebben de inbreuk op rechtvaardigheid en vrgheid gepleegd Deze sympliatiebotnigingen toonen op grootsche wjjze aan de eenheid der Katholieken zegt het adres Naar verluidt zullen de rijke diocesen 15 rocent van hun inkomsten afstaan aan de armen Het aldus bijeenkomende geld tot ondersteunen van behoeftige diocessen zou in het buitenland belegd en beheerd worden DU1TSCHI ND Het stoltelijk overschot van de vroegere koningin van Hannover ia Zaterdag in tegenwoordigheid van tal van vorstelgke personen bjjgezet Men had gezegd dat de keizer den hertog van Cumberland een talegram van rouwbeklag had gezonden Dat il al weer tegengesproken Maar nn wordt icrklaard dat de keizer moeilijk een telegram zenden kon want de hertog beeft aan alle Europeeache hoven bericht gezonden van het overlijden zijner moeder uitgezonderd het Pruisische I EsGsmsD De gemeenteraad van Dublin heeft geprotesteerd tegen de aanslagen op de godsdienstvrgheid in Frankrijk De Tranavaalsche verkiezingen zullen plaats hebben op 20 Febr Candidaatstelling is op 9 Febr SPIJIJB In andere plaatsen houdt het wetaontwerp op de Katholieke vereenigingen de gemoederen in spanning Daarover is te Barcelona blijkens een telegram van Zondag een opstootje met ernstige gevolgen Rusland De Petersburgsche geestelijken hebben een candidatunr van een vertegenwoordiger der partij der rechtsorde en van den Hond van het Russische volk niet willen aanvaarden Men is het niet eens of men een Kadet ot een Octobrist nemen zal In Alexandria Egypte zgn drie personen aangehouden vermoedelgk Russen die in het bezit waren van ontplofbare stoffen om een Russische paketboot jn de lucht te laten vliegyE N In de l iMogenis te Smolensk weigeren 400 gevangipenuiet malle gevangenispakje aan te doen Z loopen nn in Adamscostuum zegt eeu bericht BII ENLAND Reuter seint uit Weenen In een onderhoud met een berichtgefer van de Neue Freie Presse over de tweede vredesconferentie te s üravenhage verklaarde de gezant van Nederland dr jhr Van Weede van Berencamp dat de datum der conferentie en de regeling van sommige bijzonderheden afhangen van de beslissing van Rusland De conferentie zal een zware taak te vervullen hebben vooral thans na den Ros eischJapanschen oorlog waardoor allerlei qnaesties aan de orde zijn gekomen bgv betreffende de drijvende mijnen en den smokkelhandel op het tijdstip dat de vgandelgkheden als begonnen zgn te beschouwen ook zal de quaestie van de onzijdigheid van Nederland zekerlijk worden besproken De gezant voegde daaraan toe dat er nog niets is bepaald aangaande de deelneming van den Heiligen Stoel aan de conferentie maar dat ze onwaarschjinlijk te achten is Gemengde Berichten Door oplettendheid van een ag int van politie is te utrecht een ernstig onheil voorkomen HiJ hoorde in een perceel in de Eckstraat geknap en geknetter waarop hg zonder lang beraad de deur openbrak en naar boven snelde om de slapende bewoners te wekken Een moeder en acht kinderen werden daardoor voor een vreeselgken dood behoed Indien de agent even later gekomen was zon de brand zich uitgebreid hebben en ontvluchting niet meer mogelgk zgn gdweest Toen zg zich met haar kroost in veiligheid zag viel zg flauw De schrik had haar bevangen Men slaagd or inmiddels in den brand te blusschen De brand in de Hervormde kerk te Scheveningen heeft een goed gevolg gehad De aandacht viel er o i dat tgdens godsdienstoefeningen alle ingangen der kerk afgesloten waren en de sleutels dan berustten bg den koster Toen kerkvoogden op het gevaarliike van deze regeling aandachtig waren gemaakt hebben zij er dadelijk in voorzien sedert de vorige week worden de godsdienstoefeningen in de kerk met open deuren gehouden Enkele minuten over zevenen gisterochtend had er aan de Prins Hendrikkade O z te Rotterdam een ontploffing plaats z6ó hevig in haar gevolgen dat er een paniek onder de rondom wonenden vtroorzaakt werd Men hoorde ver in het rond een hevigen slag voelde beving en schudding in de huizen en hoorde de ruiten kletterend op de straten vallen Hier en daar ontvlood men ten deele slechts gekleed de huizen Wat was er gebeurd f Nadat om zeven uren gistermorgen de paaaagiersboot van de Nederlandsche Stoom bootReederij van den wal aan de Prins Hendrikkade O Z stroomopwaarts vertrokken was aan welke kade gemeerd ligt de ijzeren lichter of ponton dier reederg begaf zich de schilder J P Hoos wonende aan de Rosestraat no 49 in het achteronder van dezen lichter om zijn werkzaamheden te gaan beginnen HiJ stak licht aan bemerkte een oogenblik het flikkeren van een groote vlam zag als t ware de wand van den lichter wijken en voelde zich opgenomen en door de in den zjjwand ontstane opening in de Koningshaven slingeren De man bleef bij kennis riep om hulp en werd spoedig door de bootwerkers L B nit de Rosestraat en A V d V wonende aan de Nassaukade op het droge gebracht Hjj had brandwonden aan hoofd en handen gebregen en zjjn haar was verschroeid Men bracht hem naar dr M P Schutte in de Van der Takstraat die den man verbond waaraa deze zich te voet naar huis kon begeven De kwetsuren die hg opliep zijn niet van zeer ernstigen aard Terwijl dit aan boord voorviel hoorde men aan den wal waar van de voorbggangers ineens hoeden en petten af vlogen het gerinkel van honderden gebroken spiegel en vensterruiten Dit geschiedde in de huizen op de Prins Hendrikkade O z van de Van der Takstraat al tot aan de De Ruijterstraat Ook in zystraten als de Peijenoordstraat voorts op den hoek der Prins Hendrikkade Wz en Van der Takstraat verder aan de overzijde der Koningshaven in het hulpziekenhuis aan de Nassinkade en in een café op den hoek dier kade an Stieltjesplein scheurden of braken ruiten 1 Het grootst is pe verwoesting natuurlijk op de Prins HendHkkade O Z tegenover de ligplaats van den lichter Ten kantore der directie van de Ned Sloombootreederg biJ de flrma Schlesing Co ziJn de ruiten en ten deele met sponningen en al uitgevlogen verder op in oostelijke richting is het of geweldige luchtdruk zich in golvende beweging langs de huizen heeft gespoed Een enkel huis heeft niets geen schade daarnaast is b v op de tweede etage alles kort en klein en weer een huis verder ia dit in het benedenhnis of op Ie etage het geval Zoo gaat dit voort bijna huis aan buis tot aan de De Ruyterstraat Weer in een ander winkelhuis zyn de ruiten heel gebleven maar is de étalage op een gmwelijke manier door elkander geschud en zoo meer De spoorbrug waar de lichter heel nabg ligt bekwam geen schade Hoe groot de kracht van de ont ploffing was blijkt ten duidelijkste op den lichter zelf waar een groote gzeren dekplaat met gzeren bolders als een veertje ia opgenomen en aan dek gealingerd en verwondering wekt het dat een douanehuisje vlak hg den lichter op den wal geplaatst heelemaal onbeschadigd is gebleven De ontploffing moet een gasontploffing geweest zijn De lichter was met de gasleiding op den wal verbonden en vermoedelijk heeft door een defect verzuim of wit ook het geheele achteronder zich met ontsnapt gas kunnen vnllen dat latuurlgk ontvlamde toen de schilder J I loos liegt maakte Volgens verklaring van de directie was er geen benzine of andere ontplofbare stof aan boord Behalve van da verwondingen die Hoos opliep hoorde men geen meerdere persoonlijke ongelukken De materieel schade is daarentegen aanzienlgk en gernimen tgd nidat de ontploffing had plaats gehad zag men de mannen van de gemeentereiniging nog bezig hoopen glasscherven bgeen te vegen en op te ruimen De lichter van de Ned Stoombootreederg die door de ontploffing naar de waterzgde overhelt en ten deele gezonken is zal door een duiker worden onderzocht In den lichter werden Zaterdag ongeveer 150 ton stukgoederen geladen maar volgens do gespecificeerde lijst hierbi behoorende zijn er geen licht ontvlambare stoffen hg De schilder J P Hoos verklaarde geen gaslucht bemerkt te hebben toen hij het achterocder binnenging Men m ldt nit Amsterdam Kstermorgen zijn door de maatschappij Ocean ongeveer 250 losse werklieden aangenomen Onder hen bevonden zich al de stakers die door de Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied weer tot en arbeid zgn toegelaten De öorknmsche werklieden zijn weer naar hun woonplaats teruggekeerd De artillerie milicien Gorter heeft te den Helder voor de derde maal geweigerd dienst te doen en is weer naar den krijgsraad te Haarlem verwezen Hg waa pas Dinsdag uit de gevangenis ontslagen De politie te Oberhanaen nam dezer dagen een machiniat in hechtenis die langen tijd als schatgraver in Nederland werkzaam was geweest en in de Pruisische grensplaatsen tal van slachtoffers maakte HiJ gaf voor in Nederland 120 000 mk te hebben geborgen Hg kon de menschen gemakkelijk aan geld helpen als ze hem maar 100 mk voorschot gaven Hg liet de menschen dan naar Rotterdam reizen waar hjj ze in de steek liet en vanwaar zg bedrogen naar Pruisen terugkeerden Vermist of vermoord P De bootwerker H Spaarndammerstraat 41 Amsterdam is Zaterdagavond 6 uur met zijn loon op zak verdwenen en was Zondagavond laat nog niet by vrouw en kindereii teruggekeerd Op zichzelf moet dit niet zoo n bgzonder geval met H zgn Maar wijl H tijdens de staking aan de 0cean lijn ia blgveu doorwerken doen in de buurt alle mogeIgke verhalen de ronde over zgn verdwijning Men zegt dat hij zijn woning ia uitgelokt door andere bootwerkers gewezen stakers die hem naar de Houthaven moetroonden en hem daar uit wraak van het leven zouden hebben beroofd Intnsschen heeft de politie hiertoe niet eenige aanwijzing maar stelde toch Zondag een nauwkeurig onderzoek in dat te middernacht nog geen resultaat had opgeleverd In een Katalonisch blad de Tralla heeft een artikel gestaan dat beleedigend is voor de Spaausche vrouwen Donderdagavond kwam dientengevolge een woedenda menigte het reductieburenu binnen en zooals anderhalf jaar geleden de beleedigde officieren gedaan hebben hg een ander Katoloniscb blad zoo deed nu deze menigte die kwam om de eer der Spaaujche vrouwen te wreken zooveel mogeiyk papier en er is zoo iets aan papieV in een krantenbureau werd de ramen en de deur uitgesmeten en op straat in brand gestoken Dan trokken deze hoffelgke ridders juichend doot Ja straten van Barcelona door en riepen weg met de separatistenHet agentschap van Lloyd te Dover seint nit Suath Ooodwin dat de Belgische stoomboot Vaderland gaande van New York naar Antwerpen de stoomboot aworth Castle van Dundee ten oosten van het Uchtschip te South Qoodwin tot zinken heeft gebracht De boeg van het Vaderland is onder de watorlgn beschadigd en hst voorruim is volgeloopen De tusachendekachotten hielden het uit Drie man van de Naworth Castle worden vermist Men meldt uit Oudenboscb Tgdens de voorstelling van oen cinematograaf in de Korenbeurs aldaar gisteravond gegeven verdween plotseling het beeld en werd een groote vlam zichtbaar In bet gedrang werden twee personen verwond Het begin van braad was spoedig geblnscht Voor 1 6000 fliens waren echter verbrand Men meldt uit Culemborg Gisteren had weer een onderhond plaats tnsschen de aigarenfabrikanten Wejjsenfeld en van Maanen en het hoofdbestuur dor vakvereeniging omtrent de uitsluiting De patroons willen nu U werklieden terugnemen waarvan ijj de namen zonden opgeven daar zij voor allen 17 op het oogenblik geen werk hadden Dit voorstel werd ciat aangenomen wel stemt men toe in het aannemen van slechts 11 arbeiders maar het aanwijzen der personen moest aan het bestuur overgelaten worden De toestand blijlt dus onveranderd In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft een huisschildersgezel te Scheveningen zich toegang weten te verschaffen in een villa aan den van Stolkweg aldaar Zgn bezoek zou het dienstbodonkamertje gelden Op het gerucht van onraad door de huisgenooten gehoord ilide de heer des huizes met het eerste het beste hard voorwerp dat hem in handen kwam gewapend naar de hooge sferen der villa Daar stiet hij op den indringer en gaf hem een opstopper met het voorwerp dat hg hanteerde De indringer viel bewusteloos met verwonding aan het hoofd De hulp der politie werd ingeroepen PosleryeQ eo Telegraphic Benoemd 1 Febr tot directeur van bet post en telegraafkantoor te Wjjk bij Duurstede N G Servaas thans in gelgke betrekking te Krabbendgko tot directeur van bet postkantoor te Neede de klerk der posterijen Ie klasse U W Dathmers te Monnikendam 16 Febr tot directeur van bet postkantoor te Prederiksoord de com miestitulair der posterijen en telegrafie K de Haan te Hoogezand Verplaatst 5 Jan de klerk der postergen en telegrafie 2e klasse M van der Horst van Arasterdam telegraafkantoor naar Middelburg telegraafkantoor 16 Ian de hoofdcommiezen der postergen T de Groot van Vlissingen naar Utrecht en H F de Bruijn Teiigbergen van Utrecht naar Rotterdam de commies der poatergen en telegrafie 4e klaase J ter Horst van Nijmegen postkantoor naar Middelburg postkantoor de klerk der postel gen en telegrafie ie klasse M E van Meekeren van het bijpoat en telegraafkantoor Kruiskade naar het hoofdtelegraafkantoor te Rotterdam 1 Febr de commies der posterijen 2e klasse L C Cochins van het bgpost en telegraafkantoor Zuid Oost Buitensingel naar het bjjpost en telegraafkantooi Prins Hendrikplein te s Gravenhage de klerken der posterijen en telegrafie Ie klasse B Belgraver van Zaltbommel naar Hillegom ö A M Kutten van Vaals naar Venray en J Elaon van Ngraegen postkantoor naar Vaals de klerken der poatergen en telegrafie ge klasse A H 8 Telj er en H A Schuddehoom naar Rotterdam telegraafkantoor en J P van de Ven naar Oude Tonge allen van Amsterdam telegraafkantoor A W de Kiewit en H D W yan Diggelen van Rotterdem telegraafkantoor P H Wejermans van Gennep naar Amsterdam telegrjafkantoor en J B B Dufrenue van Hillegom naar Leiden bjjpost en telegraafkantoor Utrechtsche Veer 16 Febr de commies der postergen en telegrafie 4e klasse J Vrijer van Haarlem postkantoor naar Zutphen postkantoor Eervol ontslagen op verzoek 1 Maart de directeur van het post en te legraafkantoor te IJmuiden J Steegstra 1 Mei de commies der telegrafie U klasse P G van Kngk te Amsterdam p Stadsni euws GOUDA 22 Januari 1907 Heden morgen ten ongeveer half zeven ontstond een begin vau brand by F in de Boelekade die spoedig met emmers water geblnscht werd De bewoner ging met een lampje naar boren struikelde en daardoor kwam het licht in een bed terecht wat onmiddellgk in brand vloog Op de voordracht voor ondernijjzer aan de openbare lagere school te Zaandam staat als No 1 onze stadgenoot de heer L Janssen onderwijzer aan school No 3 alhier en op de tweede voordracht in dezelfde gemeente als No a De Goudsche Winkeliersvereeniging zol op Donderdog 24 Januari 1907 des avonds 8 uur in de acbterzaal van het café Harmonie de algemeene jaarvergadering honden Punten van behandeling Notulen Herziening art 7 en nadere behandeling van art 11 van het Huish Reglement Behandeling van het Concept Reglement van het Bureau Invordering 1 Verslag over het afgeloopen jaar Verslag van het bureau Invordering Rekening verantwoording en begrooting van den Penningmeester Benoeming bestuursleden ter voorziening in vacaturen ontstian door do periodieke aftreding van den Beer H Dnijnstee die echter terstond herkiesbaar is envan een der apdere bestuursleden dietil zoodanig beeft bedankt 8 Vaststelling contributie voor het loopen de jaar benevens vaststelling der toelage aan het bureaij Invordering Alphek 19 Januari De heer F B Bos het eenige liberale raadslid alhier heeft ontslag genomen als lid van den gemeenteraad In een schrgven aan den raad somt hij verschillende grieven tegen don raad op die hem daartoe geleid hebben de houding van den wethouder Los die de voorzitter in een raadsvergadering nitlachte de houding van het raadslid Dros die den voorzitter den rug toekeerde voorvergaderingen ten huize van de heeren Dros en Van der Linden waarin besloten was alles tegen te werken wat door den voorzitter in een bepaalde zaak werd ter tafel gebracht opoffering van een 200 tal kinderen en van het onderwijzend personeel aan partijzucht tegenwerking in de vooniening van goed drinkwater in een door ziekte besmet deel der gemeente gebrek aan de behartiging van de belangen der straatverlichting van een deel der ingezetenen het zien niet op het algemeen belang maar op eigen belang alleen asa Staats loterij 5e Klasae Trekking van Din dag 22 Jan No 8376 10928 15948 16551 en 19860 ieder f 1000 3414 8803 en 16199 ieder f 400 514 10390 13112 16654 en 17940 ieder f 200 886 2369 5309 10655 13997 16638 en 16170 ledor 1 100 Prgzen van f 70 93 3088 6356 9433 12415 15530 18207 333 3114 6620 10029 12769 15678 18409 635 3268 6783 73 71 84 18501 888 3356 6905 10139 12901 15755 18717 1082 3416 58 10234 13157 76 57 1198 63 92 10585 65 15962 19226 1336 3554 7108 10616 13265 16049 19500 85 3736 93 10985 13422 16121 2 1410 3894 7212 96 13505 84 19753 24 4210 7462 11113 15 16299 65 47 82 7728 75 92 16720 67 92 4342 8230 11281 13728 69 19853 1607 4620 8461 11368 57 16899 79 81 4863 8519 83 13887 16961 20010 2089 5132 91 11443 13939 85 20208 2116 5262 8733 11686 94 17051 20403 2242 5352 8820 11722 14196 17123 90 2550 5464 8927 27 14302 17244 20514 2857 6516 9039 86 14691 87 99 74 5666 9348 11888 14882 17308 20741 2824 5712 9531 82 42 17487 68 47 38 71 12029 15236 17748 20857 2936 5823 9618 48 45 67 20948 59 5953 56 12132 15339 18164 72 3044 6111 9762 12209 16443 80 85 64 6299 9830 70 5a Klasse Ie Lgat No 7949 m z 6949 f 70 Rechtzaken De Hooge Raad verwierp gisteren het cassatieberoep van een koopman te Tilburg door het Gerechtshof te s Hertogenboscb veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf wegens heling van twee tinnen waterstoven Het casaatiemiddel volgens hetwelk niet zou ten laate zgn gelegd aan den requirant dat hg de wetenachap had dat de wateratoven door miadrgf waren verkregen werd ongegrond geacht aangezien het woord opzettelijk in den aanvang der dagvaarding al het daarin ten laate gelegde beheerschte en daarin dus ook de wetenschap van de misdadige herkomst der voorwerpen door den requirant gekocht lag opgesloten Mede werd verworpen het cassatieberoep van een bierhuishouder te Joure door de rechtbank te Heerenveen tot 3 weken hechtenis veroordeeld wegens verkoop van sterken drank in t klein ponder de vereischte vergunning Oee ML acht bij pleidooi voorgestelde midSffleni lton tot cassatie leiden Ambtshalve vernietigd met verwijzing der zaak naar de Rechtbank te Utrecht werd een vonnis van den kantonrechter te Amersfoort waarbg een arbeider te Hoevelaken was veroordeeld tot f 5 boete of 3 dagen hechtenis wegens het belemmeren van het verkeer op een openbaren landweg De kantonrechter had niet beslist of requirant schuldig was aan het plaatsen dan wel aan het doen plaatsen van een hek wat hem alternatief was ten laste gelegd bëüës ym eotteedam L K H K WOENSDAG 2 JAN StaaUUentngen PoETOOAi Obiig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RnSLAXD Iwang Dembr Obli gatien 4 96 Azu Japan Obügatien 1899 1 74 74 CoLDmiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24V Bj pottteik Banktn Aandb Idem idem 4 9 Pandh Rotterd Hypb 4 101 Pandh Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4V lOOV Pandh Stedelijke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Zuid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielhank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4i 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Aandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3V 98 Pandb G Hypotheekbank te Pmsterdam 4 100 SpoorvjegUeningeti iTAtiB Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A 367 PrtmieUeninqen bkLGiz Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 l Diverun Mij tot Ezpl Laan van Meerdervoort 1902 89 Scheepvaart MaaUchappijen Pand Holland Gulf Stv Mg 36 BUITENGEWONE GROOTE OPaUiMING ALLE nog voorradige Mantels Costumes Blousen Jupes Jupons Japonsioffen en Katoenen benevens een groote partg ll le Goederen Afét yrj s £ fff£ £ £f worden tot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD Burger Ij ke 8ta d GEBOREN 20 Jan Willem ouders VV C van Vliet en J C Rietveld Johanna Agatha ouders D Brenkman en A J Oodijk 21 Leentje ouders D Hofatede en J P Kolater 22 Anthonia ouders J B van der Pool en J Blok Arie ouders A Ijsaelstijn en M P Verbrugge OVERLEDEN 17 Jan C van Ameijde 81 j 19 Jan E Verwaal 76 j huisvr van J van Egk 20 Jan J Holthugsen 10 m 21 Jan H de Roojj huisvr van A C Hahms 60 j Laatste Beri chten De Minister van Marine Ibezocbt heden met zijn adjudant s Rgkswerl te Amsterdam Marines Russens verdacht van bi andstichting te Den Dungen is na een langdurig verhoor door den rechter commissaris te Den Bosch in vrijheid gesteld Bij de JamacicaRnm Company is uit Kingston van haren vertegenwoordiger een telegram ontvangen luidende Geen aardschokken in de laatste twaalf uur De familie is onder dak Voldoende voedsel De pers overdrijft den toestand Buiten Kingston weinig schade en geen branden In het Utrechtsche Dam Gezelschap werd gisteravond door den heer J de Haas van Amsterdam een simultaan voorstelling gegeven Dertig partgen werden ar gespeeld waarvan de heer De Haas er 28 won en één verloor Een partij gal gelgk spel Gemeen te werken van G tuda HERBESTEDING BURGEMEESTER eo WETHOUDERS van GOUDA zijn voornemens op DINSDAG 29 JANUARI a 8 s middags ten half twee ore herbesteden Hel maken 2 scbutdeuren a iD de Uonkerslul8 en dr verder in Bestek do 11 dienst t9U7 omschreven werken De omschrgvingsbiijetten moeten nu echter den 28 JANUARI des namiddags vóór 4 uur ter Gemeente Secretarie bezorgd zi n en voorts mogen voor de remmingwerken in plaats vanmeskantbeslageii palen nu gelev rd worden vierkant beslagen palen met 0 05 M wankant wmi mmm te GOtJP A Rekeningen over 1906 ten laste van de Adminiatratie van opgemelde Schutterij worden zoo spoedig mogelgk ingewacht bg den Secretaria van den Schuttersraad H A A MEIJER Westhaven 120