Goudsche Courant, woensdag 23 januari 1907

Oonderdag 24 Januari 1907 I fo 10340 45s e Jaargang jyiieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Telefoon o S9 ADVERTfiNTlEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teletoi n Ho 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF GENTEN Oonda Druk vao A BBINKMAN t Zk Zaal KUNSTMIN Zondag 27 Januari op algemeen verzoek optreden van de Heeren Solser en Hesse CONCERT 28 JANUARI 1907 in de Zaal Sociëteit SBUNIB te geven door ANNY VAN WINSHËIJM pianiste MARIE BERKUUUZEN soprtin ziiDgeres J P V d WIJNOAART violist Het programma bevat o m werken van Brabme Beetboveo Scbnmann Cbopin St Saens enz Entree 1 1 Leerlingen H B 8 Gymn en Sted Mnziekscbool f 0 75 Kaartenverkoop btj de Gondscbe Unziekhandel en dea avonds aan de zaal Blülher Concertvleugel Vertegenw la A Krom Utrecht VÊÏLÏ G Stoom Cfraanmaalderij Bouwterrein eaz Alpheu aaa den Rijn Notaris R VAN DEN BERG teOadsboorn is voornemens Woenedagen 6 en 13 JFebruari 1907 telkens v m U nnr in het Hotel St Joris te Alphen bij inzet verbooging en afslag pnbliek te verkoopen Bene in volle uierklng x nde bestaande in Kantoor Graan on andere Pakhaizen Stalling Wagenschaar en andere gebouwen Verder Stoommachine van 26 P K met Maalsteenen Koekenbreker Elevators enz zoomede open grond bijzonder geschikt voor Bouwterrein btl elkander zeer gnnstig gelegen bij het dorp Alphen tasschen RiJn en Straatweg ter grootte van i 3S00 Centiaren Een en ander bgzonder geschikt voor ledere indnstrifiele el andere veel rnimte l hoevtsnde zaak Aanvaarding en betaling 15 Mei 1007 Eiken werkdag te bezichtigen Breeder bjl biljetten Inlichtingen verstrekt de Notaris H iS TE HUUR Hnerenhuls Oosthaven It 8S Zes Kamers groote Keaken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen 6 89 WERELD SUCCKS De Wereldberoemde Superior Druiventorathoningr Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoemng en Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoeft Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MBLliüTBB is verkrijgbaar b j alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehnchten in Nederland Frankrijk DuiUehland Engtland Amerika Ned Indiê Oranje Rivier KoUmie Trantvaal enz MBLIANTHB werd 9 maal met Gooden 3 maal met Eere Medailles bekroond MBLIASTHB in flacons t 0 40 i 0 70 en I 1 MBLIANTHB in doozen tabletten 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK Co Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrögbsat bg Firma WOLFF Jt Co Westhaven 198 Oouda ORENUÜL Gouda E H VAN MILU Veerstal B 126 flouda A BOÜMAN Moordrecht VmKBI Nieuaerkerka dlJiel A N v ZESSEN Sclmnhovm B v WIJK Oudeuaicr A SCHEEB Haailreeht P W t EDE Oudeaater K va ds HEIJDEN te Rteuumk P v d SPEK MoereapelU D r d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ASS VAN DER H liDtH Waddingeveen P A ut GROÜT A d JONGH Ou fewa r J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Bentchop WilAIISCHVWIiVG Laat U niet misleiden door 6 I S roop Het klooster SanctaPaulo AbdIJ bestaat niet dun Siroop van geenerlel waarde Gebrt Stoll erck s Chocolade en Cacao 2 inutige door üe nieu vnt tiitvindingon op lobiiioaal gebied rerbeterdc fkbrleatie M uittluitemJ gebruik vau Ëljftc a fïjnstu grniKlMtoÜe garandeerei iet erlnruikar van StoUwerck s Choculade en Cacao een aanbereienswaardig fabrikaat Qttuwiïeung beantwoordende aaii ien iohoud dar reap Etikflttea Di ma behaalde 87 Brerets dis Hoflereraiioler 44 Eere Olploma 8 gouden ene Medalllfi een hewij ran uitmuntend f n febriiiut Keedi 18J4 schreef do Accademie naöeaal da Faria Nous Toua Moamoiui nna BcdcHIc r i aalire elaaM en oonaldératloii as Totr exoeUante fiabrlcatlon d Chooolat bonbons varies eto etc VMFwsrck e fabrikaat ia verkrijgbaar bij 1 H Cunfiseors BaukethnkkerF ma taiIcneraaivertegenwoordifrer oor ïiede land I Jallns Mtttenlodt Ardste dnir KiiKeislrnnt 10 1 GEBR RIJREN fe DE LANGE pr ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Boofdmagatijn Gedempte Binnenrotte 154 Telef 2S99 üe Magaxijn Weat Sieuwland 9 nabij Station Beur Telef 4657 INRUILEN STEHIEN VERHUREN REPAREERER DE rDUNuLA ivm lo onu Salou te boorsa PHOKILAPIAKO HIBKON PHQSOLIST Cepen$9erzeUering lllaat$cl appIj 4 U DerdrccM OM i lelrt In 7 maatfchappclljk Kavliaal oeiMckcnd i 2 090 000 j Otrscktrd Btdran rul n 60 mfllDcn Rutrvt ruim 131 iriüiocn AÏ VEETENTIffl in aUe Couranteii worden aangenomen door het Adverteatle Bureaa vao A BKli KNAN ZOON rtSx Patent H Stollen Der vrMM Brfelt e mun ratmt H aUUm trrmfik M Mm mm U t i m m vMrt hi c wn Sachahnwmgm t i km KmtmnMmmieremtfeharfenHSfUm mm mt a A ikr It Mm llmiiuMmtm mm uur Mtttt 1 1 1 uny imatrtn oord BrabaD sch Schoenco LaarzenmagazIjD KI EIWEG E 30 tegenover de Kleiwegateeg PRIMA KWALITEIT OVERSCHOËKEIV Sterke Schoollatneii eiii Opruiming van reslaaten Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk f DE nOBDKOOI I OOEDKOOP3TE I DE MEEST PBAC3T1SCHE DE MEEST VOLI DIOE MOPEBLAIIE M zün beslist die der Firma THB LADIBS JOVRJiAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaat THE ILL DBBSSMAKBB met een gratis geknipt patroon THB BAZAAB OF CHILÜ BEN S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vw Boekhandelaar Proe nummerg Alle met koatel HoU Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooraitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag EEHIB DEPOT TANIHEE eu wordt verzocht op t JIËitK te letten UIT HBT MaOUIJN TAH VI iiAVE swAAY imm OORINCHBM Deze THEEËN worden atgeleferd in verzegelde pakjes van vcji twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prye voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoe ing van geëerde orders aanbevü ende J G BIJL voorheen J BEEEBAABT L Eohte Oude Jeaever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz Ltl Of kW tn tmUrünJ Onnavolgbaar xiin thans door nieuw gevonden toepassingen onze in llecerf getehUderde Bov Iretle fetutureBogaertt Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Hen overtuige zich geen imitatie voor de eehie te ontvangen Qelll Prgsconrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvra kg Boxtel H BOGAERI J C Agent voor ÖOÜDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen t bezichtigen tijn nukkdjrlutorottuiiUlilvooiHMtn o voof al dftiBM tD Kliu nehoraia Uk UitoAi i ntuuvsiiC a ailllarftea flKi 1ll B l1lhSlr l4 kl Mll Wi nu ta fbrittMTMik Uuiteulandscb Overzlcbt Benter seint uit Parijs dd 22 Jan In een gemeenschappelijke FranschSpaan sche mededeeling die heden bekend geworden is wordt gezegd dat de twee mogendheden nu het doel der gemeenscbappeijke betooging bereikt ia plannen kannen beramen voor een zeer spoedige terugroeping der eskaders en dat zij een Ipt hebben opgemaakt voor instrncteDrs van de politie en reeds bg voorbaat de noodige fondsen hebben toegestaan Kenter seint uit Berlijn dd 22 Jan De Franschii en de Spaansche gezant deden aan het ministerie van bnitenlandsche zaken een geiyklaidende mededeeling toekomen waarin de spoedige terugroeping van de Pransche en Spaansche oorlogsschepen nit de Marokkaansche wateren wordt aangekondigd In de nota wordt medegedeeld dat in den laatsten tijd de Marokkaansche regeering zelf beeft gezorgd voor verbetering van den toestand te Tanger en omgeving en wordt verder gewezen op de noodzakelijkheid de biJ de akte van Algeciras ingestelde politie zoo snel mogelijk in te richten en worden de slappen aangegeven die te dien jehoeve door Frankrp en Spanje bij de Marokkaansche regeering en b Zwitserland zi D gedaan 0e staatssecretaris v Tschirschky heelt bjj de ontvangst van de mededeeling verklaard dat de Dnitscbe regeering bet bare zou doen om de invoering der politie te verhaasten Zaterdag deelde Pichon de Fransche minister van binnenlandsche zaken mede dat volkomen overeenstemming verkregen is tusschen Spanje en Frankrgk over de inrichting der Marokkaansche politietroepen De beide regeeringen zyn overeengekomen dat de Makhzen de daarvoor noodige gelden zal voorschieten tot dat de Marokkaansche Staatsbank die voor de kosten moet zorgen n functie getreden is Hierover zal nog wel eenigen tgd heengaan Maar de wenschelijkheid om de SpaanschFransche eskaders nit Marokko terug te roei en maakt het wenscbelijk de organisatie der ptlitiecorpsen te bespoedigen In de nota door Frankrijk en Spanje aan de onderteekenaars der conventie van Algeciras toegezonden wordt dit standpunt uiteengezet en de toestemming gevraagd voor deze regeling die bij de Acte der conferentie niet kon voorzien worden Totdat de politietroepen georganiseerd zijn zullen de eskaders der beide mogend FEViLLETOX IN DUBBELE BANDEN I In de roe de Ch4teandnn wordt de aandacht der voorbijgangers getrokken door het opschrift van een marmeren plaat aangebracht aan den gevel van een dier voormalige boerenhuizen waar Talleyrand en Koningin Hortense eens woonden Dat opschrift bevat slechts de weinige woorden Alimentatiebank Vernier Marenil Dit huis is algemeen geacht in de handelswereld en ziJD beide firmanten vermaard wegens den snellen groei van hun fortuin In twintig jaar badden zich beide zwagers met niets begonnen een voorname plaats aan de Beurs verworven Onder alimentatie dat eigenlijk voeding betoekent begrijpen zij den invloed dien zjj met hun kapitaal uitoefenen op den handel in wgnen en gedistilleerd Zij geven voorschotten op het staande gewas waardoor alle wijnbouwers die met beperkt kapitaal werken van hen afhankelgk worden Tot hun eer moet gezegd worden dat i i geeo nisliraik maken van die macht heden wel in Tanger moeten blijven De onlusten voorgekomen bij de ontruiming van het seminarie van Rouaan zijn niet zoo bloedig afgeloopen als die te Beaupréan Maandag liep de termgn ten einde die a n de leeraren was toegestaan om het gebouw te ontruimen Er was een menigte katholieken opgekomen om de geestelijken van het seminarie voor het laatst te begroeten Toen Maandagmiddag de sekwester kwam om het gebonw in bezit te nemen drong de menigte den ambtenaar achterna het gebouw in De ongelukkige inspecleor der registratie en een man van politie werden beetgenomen en bet gebouw uitgeworpen Met moeite voorkwamen de aanwezige priesters dat de doldriftige zich aan do ambtenaren vergreep Later op den dag kwam een macht gendarmes het gebouw ontruimen waar de katholieken zich hadden verschanst Zonder vechten liep het niet at Ernstig gewond werd echter niemand De oud minister Nasi die al sedert jaren aan een vervolging wegens verduisteringen blootstaat maar waar de justitie niet goed vat op krijgen kan is door ziJn geboortestad Trapani die onwankelbaar in haar liefde voor den langvingerigen oad raiuister bluft herkozen als kamerlid Van de 3631 uitgebrachte stemmen kreeg Nasi er 36181 De ofücieuse Capitale zegt dat die hardnekkigheid der Trapaneezen toont dat zij aan s mans onschuld gelooven het is daarom eigeniyk jammer dat Nasi er op aanhoudt om slechts voor den Senaat terecht te staan omdtit hij niet preventief wil zitten Voor een hof van gezworenen zegt de Capitale was hij misschien al lang vrggeoproken In zijn gisteren besproken redevoering aan het feestmaal van het Comité van Actie zeide de Dnitscbe Rijkskanselier Het is ook duidelijk dat de in het buitenland gewenschte beslissing der Duitsche kiezers ten gunste der internationale sociaal democratie en van het partg ego isme vun het Centrum een nadeel van het aanzien en een gevaar voor don vrede van het Dnitscbe Bjjk zon beteekeneo De kanselier zinspeelde hier op hetgeen verleden week door de Engelsche Daily Express werd gezegd maar heel juist was hetgeen hiJ zeide niet Het buitenland wenscht geen toestand in Dnitschland die aanleiding kan geven tot onlusten of vredesverstoring Dat betoogde verleden week mogen zij er al het meeste voordeel uit trekken de dient is er toch ook bij gebaat Hun merken bitter zgn beroemd en op de handelsbeur staat de firma Vernier Marenil evengoed aanges chreven als die van Rotschild op de effectenbeurs Vernier s begin was niet schitterend geweest Nadat hij den militairen dienst verlaten had kwam hg op vierentwintigjarigen leeftgd bg een wijnkooper in belrekking waar bg werd ingewgd in al de geheimen van de fabricage van wijn zonder een droppel drni ennat Die handel leek hem zoo gemakkelijk toe dat hg weldra voor eigen rekening begon in de buurt van de militaire school en de kazernes Maar die verkoop van wgn die eigenlijk geen wijn was kwam hem niet winstgevend genoeg voor Hü bad een beetje aan de scheikunde gedaan en droomde van een eigen uitvinding een nienw merk bitter Hg vond het inderdaad uit en gaf het den onschuldigen naam Prunelet Vernier ofschoon het een gehalte had van negentig graden alcohol Een normaal mensch znu het ook de haren ten berge doen rjjzeo maar voor een dronkaard van professie was het ware nectar En hg moest het immers van de dronkaards hebben I Het is waar redeneerde by bet volk wordt door dergeiyke dranken edemoraliieeid maar ale ik het niet lever de gDaily Express reeds dat betoogen na naar aanleiding van Bulow s redevoering Fransche bladen van zoo uiteenloopende politieke strekking als de clericaal mondaine Figaro de radicale Anrore de socialistische Humanitè Zg allen komen tegen Billow s voorstelling op De Figaro zegt Het is zeker dat het buitenland het Duitsche volk geen raad heeft te geven maar of men bet erkent of niet tusschen de volken bestaat een gemeenschap van belangen en de gebeur enissen bg den een kunnen den ander niet onverscbillig zijn Niemand doet onrecht als hij Duilschland wenscht wat zgn beste burgers bet toewenschen Daarbij behoeft men geen vijandelijke of verraderlijke gedachten te koesteren Vrije instellingen verminderen noch de macht van een volk noch het aanzien van den heerscher Is het ongeweoscbte of lichtvaardige nieuwsgierigheid ol men de bedoelingen der Onitsche Regeering beter wenscht te doorgronden ledere keer als in Berlijn een beweging wordt gemaakt vraagt men zich af Wat moet dat beteekenen Welke bedoelingen welke gedachten welke invlooden schuilen daarachter P Niemand weet heti Eu juist die geheimzinnigheid hindert de gaheele wereld en de Duitschers wel het qeest In ds Russische couranten is onlangs een omzendbrief van den minister van binnenlandsche zaken verschenen waarbij de algemeene regelen worden vastgesteld voor den nu begonnen verkiezingsveldtocht De partijen die ambtelijk zgn ingeschreven mogen vrjielgk kiesrergaderingen houden personen beboorende tot de niet ingeschreven partjjen kunnen ook bgoenkomsten beleggen maar enkel particulier De politie behoudt het recht om tusschen beide te komen terwijl een soort discretionaire macht behoudt om vergaderingen te ontbinden De Roes bevat een protest tegen eenwillekeurigen maatregel van den hoofdcommissaris van politie te Hemel die aan hetverleenen van toestemming tot een bijeenkomst de voorwaarde verbond dat deze nietlauger dan twee uur zou duren Ondanks den druk van boven verdubbelen de uiterste partgen van links hun werkzaamheid in de Russische steden en deze belooft beloond te znll n worden zooals de gisterenocbteod gegeven cgfers trouwens al aantoonen het Igkl op de verkiezingen voor de eerste Doema In Moskou is opgericht een Bond van den Arbeid waarin vertegenwoordigers zitten van de groep van den Arbeid dan verkoopt het een ander En zgn zaakjes marcheerden uitstekend Niettemin bad hiJ eenige kleine onaangenaamheden te trotseeren Den militairen autoriteiten was het opgevallen dat er des avonds meer soldaten in kennelgken staat de kazernepoorten binnentrokken dan gewoonlijk Een onderzoek werd ingesteld het Prnnelet Vernier bleek de schuldige Op het gemeentelijk laboratorium bleek dat het hoog alcoholgehalte en vooral een zeker geheimzinnig extractje bet bg oa stempelden tot vergift De uitvinder werd voor het gerecht gedaagd maar hg maakte zulk een gunstigen indruk de Voorzienigheid had hem met een titsoenlgk innemend uiterlijk begiftigd dat bij er met een boete van vijfhonderd francs afkwam Hij ging weer aan het werk liet voortaan het geheimzinnig aftrekseltje uit zgn brouwsel maar verhoogde het alcoholgehalte Zgn cliënteele verdubbelde het proces bad de aandacht der drinkebroers op zijn merk gevestigd Maar Vernier bad grootsche plannen hij wilde zijn omzet uitbreiden en het geluk kwam hem bierbg te hulp HiJ maakte kennis met een journalist zonder vaste betrekking Mareuil genaamd een armen drommel die zich lederen dag bet vuur uit de aohenen liep om de tien Iranu op te schar van den boerenbond van dien van post en telegraafambtenaren van dien van genees heeren en van de groep Groud en Vrgheid De sociaal democraten zullen den Bund van Arbeid stellig steunen Mogelgk kan men hut ook eens worden met de Moskonsche cadetten Door deze schikkingen zou de uiterste linkerzgde op zgn minst van de vier twee zetels kunnen reclanieeren De Octubristen zouden hft volgeus de Roes af gaan leggen het aftreder van Ooetsjkof zou o a op die ontdekking zgn gegrond Ptewako volgt hem op als voorzitter der Ooiobristen Het beet dat de verhouding in het stedelglce kiezefsfiollege te Odessa zou zgn i voor de helft Jo eo een kwart cadetten en een kwart progressieven van links Het politieke geschil dat zich in Hongarije heelt voorgedaan houdt nog steeds de algemeene aandacht bezig Tegen den minister Polonyi waren door den oudburgemeester van Boedapest hofraad Halmos beschuldigingen ingebracht die den minister op aandringen van den ministerraad aanleiding gaven de uitspraak van den reciitet in te roepen Nauwelijks was dat bekend of Halmos herriep zgn beschuldigingen En Polonyi verklaarde zich daauitede tevreden Maar daarmede is de zaak niet nit Want nu komen de zonen van Halmos mededeelen dat de verklaring van herroeping hem is afgetroggeld door dr Eraannel Wein een vriend van Polonyi deze gaf Halmos den raad de zaak nitt voort te zetten wgl de behandeling voor den rechter noodlottige gevolgen voor ziJn gezondheidstoestand zon hebben De schoonzoon van Halmos zelf geneesheer noemt deze handeling van dr Wein onbehoorlgk en zegt dat diens optreden alleen ten doel had Halmos te dwingen de bedoelde verklaring af te geven Alles wat Halmos beweerd had kan hij bewgzeK bg beeft alle stukken bijeen om zgn optreden voor de rochtbonk te verdedigen Hg is volstrekt niet onbezonnen of ondoordacht te werk gegaan en het zou hem niet zgn ingevallen zonder het optreden van dr Wein de door dezen medege brachte verklaring te onderteekenen Dit alles maakt de zaak voor minister Polonyi niet heler Eo te Boedapest verwacht men dat ten slotte een crisis toch niet te voorkomen zal zgn Het is Zondag en Maandag te Sofia op nieuw tot een formeele razzia tegen beloo relen die hij met zgn zuster voor hun armzalig buisboudenlje noodig badden Il j was op het oogenblik advertenlie colporlenr en het was zeker zijn goede genius geweest die hem Vernier s café bad binnengeleid De patroon schonk hsm een glaasje van zgn beroemd Pronelet in en allengs kwam het tot een gemoedelgk praatje Marenil sprak er zjln verwondering over uit dal Vernier er nooit aan bad gedacht de verdiensten van zijn artikel door de pers te lalen uitbazuinen De reclame mijnheer d t is je warelMet de reclame maak je van n idioot eenman van talent en van n gaawdicf een miulster van financiën En het is zoo eenvoudig mogelijk Een maand lang plaats ikgeregeld een advertentie in de bladen zonder dat bet u een cenlimo kost I Vernier wantrouwde die onbaatzuchtigheid En uw winst dan f Een oogenblikje Ik schiet n de advertenliekosten voor Maar van iedere flpschPronelet die u buiten uw inrichting verkoopt betaalt u mg tien centimes provisie Accoord P Vernier die zgn bitter nog nooit buitenshuis aan den m an had gebracht keek den colporteur even onderzoekend aan Wordt vsrvelgd