Goudsche Courant, donderdag 24 januari 1907

gende studenten moeten komen Er weiden er een paar honderd in hechtenis genomen De dienstplichtigen onder dezen werden terstond bg het leger ingedeeld de rest naar hais gestnnrd De betoogers bombardeerden de troepen die op hen alkwamen met stokken ijs ter afwisseling van de geliefkoosde steenen een gedeelte dier militairen moest terugtrekken De garde cavalerie reed daarop met getrokken sabel op de muiters in en verstrooide ze Een hnnner is letterlek doodgestampt onder de paardehoeven Ër zijn meer dan 30 personen gewond waarTan eenige zwaar Vorst Ferdinand is naar ziju landgoederen nabij Sofia rertrokken Altp welkom te Ooada Ooed nieuws van iemand uit onze omgeving is ons altijd welkom en wg zullen met belangstelling het volgend berichtje van een inwoner van Vinkeveen lezen Ket zal eveneens voor velen onzer een waardevol nieuws zijn De Heer Q Feddema wonende te Vinkeveen deelt ons mede Het is thans reeds Tier jaren dat ik aangedaan was met een nierkwaal onophoudelijk had ik piJn in de zijden en in den rug menigmaal werd ik gekweld door steken Mgu enkels en polsen waren dikwijls opgezwollen ik had eveneens veel hinder van rhenmatiek s nachts sliep ik onrustig en wanneer ik opstond gevoelde ik mij meestal zeer afgemat en vermoeid Het kwam menigmaal voor dat de urine met een branderig gevoel kwam en deze was immer troebel Tusschenbeide werd mjjn ziekte zoo erg dat het my niet mogelgk was bet minste werk te doen en ofschoon ik dikwijls hiervoor onder behandeling geweest was kwam ik biermede niets verder Het gebruik van Uw pillen bracht echter dadelgk een groote verandering in mjjn toestand en na den vijfden dag bekwam ik Teel Terlichting j ik verloor veel zanderig be zinksel en thans gevoel ik mij veel sterker en kan ik van de pijn haast niets meer waarnemen Uit erkentelijkheid zal ik gaarne de eigenschappen van Uw geneesmiddel aan eventneele lijders kenbaar maken Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wijze die U goeddunkt De pijn die gelijkt op een dolksteek in den rug spruit voort uit de nieren en duidt aan dat ze erg aangetast zijn Het urinezuur heeft zich in de nieren zelf gekristalliseerd en de snijdende en bijtende oneffenheden der kristallen veroorzaken hevige pijnen De bestanddeelen waarnit Foster s Bugpgn Nieren Pillen samengesteld zijn lossen spoedig het urinezuur op en helpen de nieren in de atvoering uit het lichaam Tan dit Tergif welke afvo ring plaats grijpt bij het urlneeren Verzeker ü dat men U de échte Foster s Rugpijn Mieren Pillen geeft dezelfde die de Heer Feddema gehad heeft Zij zjjn te öouda verkrijgbaar bij de Hoeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k F 1 75 voor één of F 10 voor zes doozen Verspreide Berichten F buikbuk Te Biarritz kwam het tot ongeregeldheden bij een doorzoeking ran de pastorie Een mannelijke en een vrouwelijke verzetpleger zijn resp veroordeeld tot een maand en 8 dagen gevangenisstraf Kapitein Lebrun Renand komt weer eens aan mét het Terhaal dat hiJ uit Dreyfus eigen mond intertgd de bekentenis heeft Ternomen dat hij documenten aan Dnitschland had uitgeleverd zij het dan ook onbelangrijke en met de bedoeling gewichtiger stukken terug te krijgen DulTSCHLliHD De sociaal democraten ziJn voornemens in alle 397 districten eén eigen candidaat te stellen om de neuzen te tellen Door de kolonisatiecommiseie zijn tot heden 96 900 Dnitschers naar Polen en West Pruisen Terhuisd om die proTincies te prusiflceeren De Ëngelsche journalist Stead komt als hjj in Weenen met ministers eb andere aanzienlijke mannen gesproken heeft over ztjn vredesideefin naar Berlijn De Duitsche persbroeders zullen hem dan luisterrijk ontvangen S7i irn In den Senaat is er Maandag geiotorpelleerd over de hooge broodprijzen zij zyn met 20 pCt in de hoogte gegaan De bakkerspatroons schijnen beloofd te hebben de prijzen niet op te Toeren al werd er een belasting op graan gelegd Daarom Terklaarde de burgemeester van Madrid dat hij krachtig tegen hen zou optraden en hen dwin en zou desnoods de prijzen weer te verlagen Voorloopig is het gemeentebestuur begonnen met 2O000 kilogram nit Valadolid te laten komen Er zyn nog 60 000 kilo onderweg De bevolking ia zoo verbitterd tegen de akken dat zg de winkels in brand dreigt te steken ZWITSEHLIHD Een rede Tan den heer Barthon waaruit bigkt dat de Fransche regeering een Terbinding oTerweegt met Italië door een Mont Blanctunnel brengt heel de Zwitsersche pers in beroering Men ziet door dit plan al de Toordeelen die men verwachtte van den Simplontunnel in hevige mate bedreigd RUSLAHD In de Transkaspiscbe provincie zgn de verkiezingen van den eersten graad zoo nitgeTalleu dat meest gekozen zgn sociaaldemocraten en sociaal revolntionnairen en hier en daar een enkele kadet De staat Tan beleg is Terlengd Toor zes maanden in de stad en in het gouTernement St Petersburg en voor een jaar in het gebied der Donkozakken Balkaü Statei Koning Peter van Servifi heelt kou gevat en ligt te bed Na tien jaren lang onderhandelen is de definitieve irade betreffende den brnggebouw over den Gouden Horen verschenen De bouw werd opgedragen na eindeloos internationaal gelntrigeer aan de Duitsche firma GuRtavsburg voor 200 000 Turksche ponden Na 20 maanden nadat de plannen goedgekeurd zgn moet het werk kunnen worden opgeleverd Shaken uit Schoonhoven LXXXIV Non Grugtertje heb je het gelezen dat morgen acht dagen het Nntsgebouw wordt geopotid P Kgk die goddelooze menseben kiezen nu een dag waarop niemand om godsitieDstbezwaren weg moet blgven Heb je lustP Je hebt het mg maar te laten weten Ieder lid kan er enkelen introduceeren Toch geen gemoedsbezwaren hoop ik Do Caivinister heeft daar toch niets tegen wel f Anders begrgp ik niet dat van Solingen boekhouder van t Nut kan zijn en doleerend organist of wat is hg in jullie kerkje Is het hier hetzelfde liedje als Faflé zingt aan de Rgks Normaallessen Het geld dat stom is Praat recht wat krom is En wat zal Jan Valk doen Ik hoor dat Jan die zich als Wethouder van Publieke werken zoo voor het Nntsgebouw geïnteresseerd hoeft ook ie nitgenoodigd Zelfs heeft Jan Schalg hem een introHUctie aangeboden Znl je ook al geen fobruik maken Jantje P Het moet er bepaald gezellig zgn Jan En een vereeniging naar den broeden basis van je hart Tot Nat van t Algemeen Opkomen Toor alles wat de maatschappy tot een paradgs kan maken strgden tegen alles wat naar onrecht en verdrukking zweemt me dunkt dat is toch in jou geest Das ik verwacht je op 31 Jan stellig in het Nutsgebonw Ook kan er niet gemist worden onze kranige architect Redeker die in ontvangst beeft te nemen den dank van t bestnar voor de goede zorgen en raadgevingen in den bouw Hem komt bepaald de eereplaats toe dien avond Want de voordeden welke deze eminente bouwkundige heeft bezorgd zgu met geen goud te betalen De R K loodgieter Pensioen die geen bezwaar heeft gehad om or het aanleggen van gas en waterleiding eenige guldens te verdienen zal aan den pastoor dispensatie vragen om aan de nitnoodiging van het Nutsbestuur te mogen voldoen Wat is de wereld mooi 1 Wat een eensgezindheid en broederiykheid werkt toch die zoogenaamde godsdienst nit I Neen dan kan ik gelukkig op mooier voorbeelden wyzen van de echte humaniteit al is het hier ver vandaan Tegengang van het paaperisme Een correspondent van de Locomotief maakt in dat blad melding van de groote werkzaamheid aan den dag gelegd door den heer Schets roomsch katholiek geestelijke te Semarang voor de residentie en het naburige Kedire en wel op het gebied van verpleging en huisvesting ten behoeve van vervfaarloosde en verlaten kinderen van beiderlei kunne Deze pastoor is sinds geruimen tgd bezig met het inzamelen Tan gelden om OTor te gaan tot het aanknopen van een gebouw waar de jeugdige byna zeker aanstaande schipbreukelingen van de maatschappij onder dak kunnen worden gebracht Thans zgn zgne plannen nog wel niet geheel maar toch reeds eenvoornaem gedeelte in vervulling gekomen Hg kocht namelgk een ruim pand voor zesduizend gulden betaalde daar voorloopig een derde gedeelte van en hoopt gesteund door de winst van een lotery tien mille bedragende benevens vaste en facultatieve bydragen Tan de ingezetenen nit de twee genoemde residenties binnenkort toIdoende geld te hebben om zjjn tooTlachtsoord te opeuen Zasters Tan de orde der Franciscanen uit Soerabnja zullen zich met de opToeding der al te jonge kinderen belasten terwgl natuurlgk de pastoor het oppertoelioli houdt Zeer vele anderadenlttnden steunen zijn plan met raad en daad omdat hy eventneele opname niet op godsdienst gelet wordt Waarom kan dat hier ook niet t Waarom moeten we hier als afschuwelgken pendant ophangen Vrge School vrg Onderwgs vrge Ouders I Mgnheer mag ik het pokkenbriefje voor myn broertje P Waarom P Hy gaat naar de Roomschs School Waarom f Moeder zal bedeeling krggen en nu is er een heer gekomen die gezegd heeft dat de bedeeling niet komt als hy hier op school blgft Nu moet ik hem er dadeiyk heenbrengen Verzoek nw moeder maar eens hier te komen Moeder kwam en bevestigde bet verhaal Langdurige ziekte van haar echtgenoot slechts gedeelteiyke loonbetaliuf groot gezin bezoek van den armTorzorger veel spgt enz Leiden Dec 1906 H C v d Heyde Eischt dat do godsdierut f Neen dat eischt lictehaat en heerêchzueht I En zeg nu eens eeriyk Jan Valk en Piet Grenp wat je in je Christelgk gemoed ronddraagt ten opzichte van de openbare school Ie soort Ik heb gezien dat je in December een onderwgzer hebt opgeroepen om te voldoen aan art 1 der verordening En nog altyd wachten wg op een voordiacht ofschoon die al laug kant en klaar is Waar blgft de benoeming I En wat moet die wgzigiog van art 1 beduiden nadat aan het Oageiyksch bestuur is duidetiik gemankt dat zg geroepen zgn om de verordeningen na te leven P Zit die dwars in de maag om straks je wraaklust bot te vieren aan enkele onderwgzeraP En hoe bespottelijk dwaas heb je gedaan om TOor vier maanden nog een onderwgzer met huofdakte aan te stellen Je hebt in den schoolstrijd al zoo veel met eyfers gegoocheld voorspellingen gedaan die over jaren liepen en in die zaak kon je geen maand vooruit zien P Was het z66 mistig in je brein P Maar dan kon je Vinck geen hak zetten dat s waar ook Of was het om Gelok te doen P Weet je nog wel wat je in de raadszitting van 19 Pebr 1903 hebt gezegd Jan Valk P Dikwgls ontTing ik schryven van nabnrige gemeenten om inlichtingen over dien of genen of zg vrij zijn i n aodalume of van dit of dat en dan geef ik de noodige inlichtingen Ik TOronderstel dat B en W ook al dio gevaarlijke punten hebben bezien Kgk Jan bier was je in de Torkiezingslgn van 1901 Jg bent immers gekozen onder de vlag het propageeren Tan het a ichuwelijk socialisme tegen te gaan Maar het is waar ook Gelok propageert niet hy zwg t Je heli nr niet veel last van Dan is Tinck brutaler die brengt je Chrislelgke daden aan het licht En dat mag tot geen prgs Wordt art 1 der Verordening goedgekeurd dan kun je dit jaar al slachtofferen Wat zullen de broeden dan in de handen wryven I En Oy Burgemeester van Schoonhoven waar blgft ia dezen uw rechtskundig advies nw snedige opmerkingen nw Bugdende terechtwyzigingen waar het hier geldt de belangen van het openbaar onderwgs en ign dienaren P Hebt Gg te veel het oog gericht naar de onweers volken die zich van Augustus tot Kerstmis boven den Haag samenpakten P Wees nu weer eens u zelf In den heeten schoolstryd over den bouw der school hebt gy alt een reut stand gehouden tegen de kerkelgke aanvallen Nooit kon een voorstel van B en W in den raad komen of nw stem als Voorzitter klonk als een waarschuwing of bedreiging tegen de reactie Ec overdenk nu eens kalm den weg die van af 26 Augustus 1906 is inges agen Nu zit er perspectief in na 16 Jan 1907 Zendt gg hem nog bewandelen t Gy hebt U laten meesleepen door de reactie tot tehade en lehandt der Oimeenle Het is al meer dan genoeg dat SchoonhoTen berucht is om zgn ScholenbouT in en buiten de Kamer om zgn pamfletten k la Schreuder om zyn Gasfabriek en Watertoren laat ons bewaard biyven Toor Tordere schande in den trenrij en Schoolstrijd Daarom toone zich het bestuur onzer stad elaa mn de Wet opdat ieders rechten geëerbiedigd worden I aar de Wet ipreekt zwijgen de hartstochten Zoo zy het JAN BAZUIN BINNENLAND In de gister te Ede gehouden candidaatstelling Toor de TerTulIing der TacatnreBrants zyn de Tolgende candidaten gesteld Jhr S Tan Citters anti reT Mr Mendels S D A P Mr P Tideman fvryz lib De temming heeft 31 dezer plaats Blgkens een biJ het ministerie van koloniën uit Nederl Indië ontvangen telegram van den civiel en militair gouverneur van Atjeh en onderhoorigheden heeft Tolgens particuliere na Sinabang op bat eiland Simeuloeë ontTangen berichten de Tloedgolf die zooals in de Staatscourant Tan 12 dezer werd Termeld Poeloe Simeuloeë teisterde de Zuidkust Tan dat eiland gedeeltelgk Terwoest en het eiland Simenloeé Tjoet byna geheel doen verdwgnen Vermoedelgk zgn er vgftienhonderd dooden Dageiyks komen daar hevige aardbevingen voor De ciTiel gezaghebber is met geneeskundige hulp naar de plaats Tan de ramp Tertrokken St Ct Gemengde Berichten Men herinnert zich schrgfl het Volk dat in een der laatste zittingen Tan de Tweede Kamer aan de orde kwam de zaak Tan den pnstcommies H J Messiak dia zich op afkeurenswaardige wgze aan strafoefening op zgn ondergeschikten had schuldig gemaakt maar daarbg onder de ongegronde rerdenking was gekomen grove afdwalingen in zyu geslachtsleven gepleegd te hebben Bg de parlementaire bespreking weet de beer Tak den treurigen toestand waarin de betrokkene gekomen was aan de Terkeerde wgze Tan onderzoek en behandeling Het doet ons genoegen te kannen meedeelen dat do Regeering thans den heer Hessink in eer en goeden naam hersteld heeft door hem te bevorderen tot commies Ie klasse Op zgn bureau te Dordrecht werd de heer Messink door het personeel by bet bekend worden van deze bevordering gehuldigd Aan bloemen en gelnkwenschen ook van elders ontbrak het niet Het onderzoek der politie naar den te Amsterdam plotseling verdwenen bootwerker Hammersma beeft volgens het Hbl aan het licht göbracht dat hier iedere gedachte aan misdaad kan worden bnitengesloten Hoogstwaarschgnlgk is de man de grenzen overgetrokken om zich aan een knellenden huwelgksband te onttrekken Een diefstal die doet denken aan de heldendaden van de persounages nit GnstaTe Aimard s Terhalen is gepleegd in de gemeente Hant Ittie arrondissement NgTel Daar zgn terwgl de bewoners sliepen dicTen op eene groote pachthoef gekomen en hebben er niet minder dan Tgf peerden Tier Tenlens en negen koeien gestolen Niemand heeft iets gehoord en men kan niet begrypen hoe de dieven met die kudde bet dorp hebben kannen verlaten H V Antw Gistermiddag tusschen 1 uur en half tweewas een juffrouw wonende Heerenmarkt 15 te Amsterdam even een boodschap gaan doen waardoor haar woning een poosje alleenstond Toen zy met haar boodschappen terug kwam vond de juffronw in baar kamer twee mannen die bezig waren haar geldkistje te openen Bg haar verscbgning grepen de kerels het kistje gaven du juffronw eenvuistslag in bet gezicht en maakten zich nit de TO ten Weldra zagen zg zich echter opgemerkt en in hun angst wierpen zg het geldkistje weg Ook dit baattte hun eTenwel niet Bg het westeiyk viaduct werden zena een wilde acht gegrepen en door de politie in bewar ng gesteld Stand Men schrift uit Sliedrecht aan de N C Niettegenstaande er scherper politietoezicht uitgeoefend wordt hebben in den laatsten tgd weder herhaaldeiyk diefstallen in de Biesboschpolders plaats De plnnderaara kiezen daarvoor by voorkeur den nacht van Zaterdag op Zondag als de meeste polders verlaten zgn Zoo werd nu weer ten nadeele Tan een werkman te Sliedrecht nit een keet op Lyntjesplaat lyigoed beddegoed en schoeisel gestolen De onTerlaten goTen ook midden op den dag van een brutaal optreden biyk Om een uur des middags werd n in de bnitengrienden nabg de Noorder Elsplaat onder Dubbeldam uit de keet van A van de Graal te Sliedrecht ontvreemd 2 geweren benevens de aanwezige eetwaren en 4 roeiriemeb De dieven namen de by de keet liggende roeiboot ook nog mede Het departement Wageningea van het Nut heeft besloten bg gelegenheid van het 100jarig bestaan van het departement 12 arbeiderswoningen te stichten met den bouw waarvan spoedig zal worden aangevangen Bg elke woning hoort een tuintje benevens een stuk grond ter bebouwing De woningen worden aan arbeiders Terhnurd tegen f 1 75 per week De Toreeniging Tan reeders te Hamburg wil een bond oprichten Tan alle kan de haTen werkzame firma s om krachtiger in tyden Tan staking te kunnen optreden De oorzaak is dat het aantal leden Tan de haTenarbeidersorganisatits in de laatste jaren Terdubbeld ia en men voor een algemeene staking rreest Toen ruim 30 jaren geleden oen hoofdconducteur der Duitsche spoorwegen naar Wintorswgk werd overgeplaatst had dit een noodlottigen ioTloed op de geestvermogens van zgn vrouw zg werd menschenschu V en heeft sedert haar woning niet verlaten Thans is de vrouw weduwe 77 jaar oud OTerleden Er werd een zakje met 500 mark by haar goTonden dat ze altyd by zich had gedragen Dit LouisTÜIe in den Amerikaanscben staat Kentucky komen berichten dat door OTorstrooming der rlTier duizenden menschen op de Tlucht gedreren zyn De f ibrieken te LouisTille New Albany en JeffersonTilla moesten gesloten worden waardoor alle arbeiders bniten werk kwamen Een groote hoeTeelheid koopmanagoederen in de pakhuizen langs de kaden is zwaar beschadigd Uit Cincinnatie en andere aan den oerer der riTier gelegen plaatsen komen gelgkluidende berichten en de schade wordt op 50 millioen gulden geraamd Stadsnieuws GOUDA 23 Januari 1907 De Hollandscbe Maatschappy Tan Land bouw atd Goudk en Omstreken hield gisterenaTond in het Café het Schaakbord een ledeoTorgadering die slechts matig bezocht was Aan de orde kwam eerst het Terslag OTer 1906 daaruit bleek dat de atdeeling in het afgeloopen jaar nuttig was werkzaam geweest 0 a was goedkeuring Terkregen tot het instellen Tan een 2de paardenmarkt en van een vrye Veemarkt De Voorzitter de heer Valckenier de OreeTe dankte den Secretaris voor het uitgebracht verslag Daarop was aan de orde de rekening en verantwoording van den penningmeester Deze rekening was uagezien door de bh Mr P L Begram van Eeten en H Schinkel Dit het verslag bleek dat de afdeeling dit jaar zeer gelukkig was geweest er was van de beide verlotingen een som van f 821 75 in de kas gevloeid van niét afgehaalde prgzen Ontvangen was f U38 73 uitgegOTen f 673 79 alzoo een batig saldo van f 771 91 makende met het balig saldo Tan een Torig jaar zynde f 381 60 en de genoemde f 821 75 een saldo Tan f 1981 29 De Voorzitter dankte deze Commissie TOor het uitgebracht rapport en stelde Toor den penningmeester roor zgn gehonden beheer te i ëcbargeeren Verder werd door het bestuur Toorgesteld de Koninkiyke Tergunniog te Traden voor een verloting bg de Voorjaars en ook een Toor de 2de Najaars paardenmarkt Voor de Toorjaarsmarkt tullen uitgegeven worden 15000 loten en voor de Najaarsmarkt 20000 Ook was by het bestnar in wording het oprichten van een onderlinge verzek ing voor landbouwers en wel wanneer hun vee door een besmettelgke ziekte was aangetast en dit door het ryk werd onteigend een bydrage daaruit te kunnen verkrggen By het bestuur bestaan voorts plannen tot het instellen van een enquête betreffende het marktwezen hier ter stede en wat daaraan hapert Nadat nog eenige mededeelingen waren verstrekt sloot de Voorzitter onder dankzegging de vergadering en werd tot de gewone Terloting OTergegaan Bg Kon beal Tan 22 dezer is met ingang Tan 1 Februari benoemd tot ambtenaar van het openbaar ministerie bg de kantongerechten in het arrondissement Rotterdam voor de kantons Rotterdam no 1 2 en 3 Gouda en Schoonhoven ter standplaats Rotterdam mr H F Wolfson advocaat en procureur te Leiden tevens waarnemend griffier bg het kantongerecht en secretaris van den voogdgraad aldaar Waddbosteek 21 Jan DondordagaTond is door de Chriateiyke zangTereeniging De Lofstem alhier onder leiding Tan haren directeur den beer J Tan Tol H n hare eerste nitToering gegeven Een der lokalen van de openbare school aan de Brug was daarvoor disponibel gesteld terwgl door de bereidwilligheid van een der eaféhonders uit deze gemeente den heer K van Dyk de school als het ware in een koffiehuis was herschapen Het lokaal was stampvol feitelgk te vol Onwillekeurig is bg enkelen de vraag gerezen daar men nu toch een kastelein in de school nam waarom de vereeniging de uitvoering niet in een koffiehuis gaf men zou dan zeer raarschgniyk meer personen kunnen toelaten en uit vrees Toor het gebruik Tan sterken drank zou men met den eigenaar Tan Let café kunnen overeenkomen dat dien avond geen sterke drank werd geschonken Het programma werd in aanmerking geBooen d t de vareoiigiDg nog ilaehU korten tijd bestaat netjes aitgevoard Toen de 15 nummers Tan het programma waren gezongen moest het publiek zich Torwyderen waarna men in besloten kring nog tot ongeTeer twee uur zeer gezellig byeen bleef Door ïerschillende leden werden Tele Toordrachten ten beste gegeTen Door Telen werd het bejammerd dat deze Toordrachten niet ter afwisseling op het programma Toorkwamen Ongetwgfeld zal deze Toreeniging welke nu ongeveer 60 leden telt nog steeds in bloei toenemen 383 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Woensdag 23 Jan No 3095 f 1000 12222 12332 en 17876 ieder f 100 3078 12791 en 13167 ieder f 200 3913 6712 7257 9165 11195 13726 en 16796 ieder f 100 Pryzen van f 70 52 2891 7438 10161 12750 15376 18605 81 3178 7628 75 72 77 28 264 82 7639 92 91 15566 19119 361 3480 64 10201 13196 15693 22 410 3598 7993 10356 13293 15997 34 66 3655 8015 10180 13129 16069 19238 911 3925 16 10523 52 16192 65 96 1002 8137 97 71 16565 19339 1228 21 97 10708 13581 16788 66 39 1101 8319 10882 89 16819 19109 1393 59 78 11076 13700 58 49 1478 80 8113 81 1 70 19501 94 4681 8646 11213 13899 16918 36 1581 4889 8701 39 14048 17071 84 1678 4983 18 11306 97 76 19776 88 5017 53 95 14126 17126 99 1720 5536 8865 11458 14291 17292 19851 63 6601 8946 11523 14496 17361 20045 1875 5838 9335 24 11591 17400 75 2070 5993 95 11611 11605 52 20183 92 6161 9706 84 14772 17626 20512 2149 6245 27 11946 84 17618 65 2269 6368 9811 12063 14920 17837 20659 2330 6843 79 12166 15062 18107 20701 2589 702010052 12328 71 17 20968 2608 7211 96 12698 16368 18316 96 2715 731310124 12743 Rechtzaken Overvaring te IJmniden Het Gerechtshof te Amsterdam wees gister arrest in de zaak tegen J De Graaff kapitein der sleepboot Assistent te IJmuiden door de Haarlemsche Rechtbank vrggesproken van het hem ten laste gelegde nl door schold veroorzaken van iemands dood doordien hy met zyn sleepboot op 2 Juni 1906 te IJmuiden een Tiet heeft oTerTUren waarbg een der opTarenden Terdronk en een der twee geredden Terwond werd De procureur generaal had Tornietiging Tan het Trgsprekend Tonnis en Teroordeeling Tan beklaagde geëischt tot 6 maanden gevangenisstraf Het Hol vereenigde zich in alle doelen met dezen eisch en legde De Graaff 5 maanden gevangenisstraf op Oplichters J W Van Miltenburg uit Vleuten en Klaas Stolp bierba shouder te Amsterdam tegen wie door het O M bg de Amsterdamsche Rechtbank een gevangenisstraf van één jaar geëischt werd wegens oplichting van een paar zilTeren candelabres Tan den heer Berends Raadhuisstraat aldaar ter waarde van f 912 50 werden gister door dat college beiden tot 2 jaar veroordeeld met aftrek van 6 weken van den tgd in voorarrest doorgebracht Amsterdam 22 Jan 1907 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zyn in de week geëindigd 22 Jan door tusschenkomst dier Bank verhandeld da navolgende Minder Courante Fondsen Aand Credietvereeniging te Amsterdam 10 pCt gest 70 pCt Gelderscha Credietver 170 Rente Cassa 300 Surinaamsche Bank 110 Wissel en Effectenbank Eerste fltfle 100 Alg Hypb 10 pCt gest 76 Pretoria Hyp My 140 MiQ Helenaveen 110 Cultanr Maats Kali Telle 40 Rami oeng Tabak Maats 80 Bamoenia Cnltnur Maats 180 Landbouw Maatschappy Pre anger Regentschappen 85 Zuid Afrikaansch Handelsb f 20 Maatschappy voor Zwavel zuurbereiding 104 106 Maatschappy voor Meel en Broodfabrieken 71 4Vt pCt Oblig Haarl Maqhinefabr T b Oebr Figee 86 Aand Diamantslgpery Mg 116 5 pCt Oblig Mg voor Scheepa en Werktuigbouw Feyenoord 102Vi 6 pGt Oblig Scheepswerf en Werk tuigenfabriek Werf Conrad T b Th FJgea A Co 100 3J pCt Oblig Öron Locaal Spw My 92 1 pCt Modjokerto Stoomtram Mjj 90 Aand Stoomt Maas en Waal Serie A 59 My tot expl van onroerende Goederen te Amsterdam 101 Nederl Bouw Mg f 222Vi 223 Brand As urantie Mö Amsterdam 20 pCt gestort 90pCt Assurantie My tegen brandschade en op het leven de Nederlanden van 1815 f 375 Goudsche Waterl Mg 131 pCt Asser Bronwaterleiding 66 Winstaand Cult My Kaliwoengoe Plantaran F 50 Opr aipd Mg tot exploitatie Tan onroerende Goederen 3 Winstaand Snikerlabr Boerwokerto 11 Opr aand Singkep Tin Mg 65 4 pCt Oblig Vereen tot Christel verzorging van Krankzinnigen in Nederland 94 pCt 4 pCt Oblig Vereen tot Christel verzorging van krankzinnigen in Nederland coup van F 100 92 Aand Zekerheidstonds van de onderlinge Levensver van Eigen Hulp 98 pl t Bew V Deelger Vereenigde Amerikaansche fondsen Kerkhoven c s 2e Serie f 46 BEÏÏES VAN EÖTTEEDAM L K H K WOENSDAG 2 JAN Staattleemngen PoETDaAL Oblig 3e Serie fr 060 3 59 i Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 i RusLAND Iwang Dombr Obligation 4 96 AziB Japan Obligation 1899 4 H U 74 COLüMBU Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepis L 100 1 24Vi IJl pot eek Bank4n Aandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99V Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypotbbr Eerste Ned Hypotbeekbriefbank 4 99 Aandb Hollandscbe Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Pmsterdam 4 100 Spoorwegleeningen Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A 367 Premieleeninqen bkusiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diversen Hg tot Éxpl Laan van Meerdervoort 1902 89 Scheepvaart Maatfehappijen Pand Holland Gulf StT My 35 BUITENGEWONE GROOTE OPRUIMING ALLE nog TOorradige Mantels Costumes Blousen Jupes Jupons Japonstoffen en Katoenen benevens een groote party H llle Goederen worden tot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD VERSCHEIDENHEID ZondagaTond om 8 nur reed een automobiel Tan de London General Omnibus Company Tan Barnes Terrace de Theems in Gelukkig beTonden zich slechts 2 passagiers in de bus een dame en een heer beneTens de bestuurder en de conducteur Allen geraakten te water doch werden spoedig gered De dame had eenige lichte kwetsuren bekomen de anderen bleven ongedeerd De autobns is gezonken en werd den volgenden margen met veel moeite gelicht APVERTE TIRN Zaal KUNSTMIN Zondag 27 Januari wegens het baitangewone sueeeH nog en enkele Toorstelling te goTen door bet Ensemble Arllsllque onder leiding en met medewerking Tan de Heeren Solser en Hesse de POPULAIRE HUMORISTEN Pryzen der Plaatsen Ie Rang M et 2e Rang O et Leden S O G gewone reductie Aanvang 8 uur Bnrean 7 uur Plaatsen Tan af heden te Terkrygen en te bespreken Z verder aanplak en strooibilietten EÏiA G Stoom Graanmaalderij Bouwterrein enz Alpbeii aan den Rijn Notaris R VAN DEN BERG te Oudshoorn is Toornemeus Woentdagen 6 en 13 Februari 1001 telkens T m 11 nur in het Hotel St Joris te Alphen by inzet Terhooging en afslag publiek te Terkoopen Mene in volle werking Vnde bestaande in Kantoor Graan en andere Pakhuizen Stalling Wagenschnur en andere gebouwen Verder Stoommachine Tan 26 P K met Maalsteenen Koekenbreker EieTators enz zoomede open grond byzonder geschikt Toor Bouwterrein bg elkander zeer gunstig gelegen by het dorp Alphen tusschen Ryn en Straatweg ter grootte Tan ± 3300 Centiaren Een en ander byzonder geschikt Toor iedere indnstriëele of andere Teel ruimte behoeTende zaak Aanvaarding en betaling IS Mei 1907 Eiken werkdag te bezichtigen Breeder by biljetten Inlichtingen Terstrekt de Notaris Openbare YSköópïng TK GOIjDA op MAANDAG 28 JANUARI 1907 des Toormiddags te elf uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan Tan den te Haastrecht gevestigden Notaris J HOËMAX tak No 1 Een zeer gunstig gelegen Tan rele gemakken voorzien Woon en Winkelliuis waarin sedert vele jaren met goed gevolg de ilrood en nanhrthakkertmaaK wordt uitgeoefend aan de Kleiweg te Guada wgk E no 70 Kadaster Sectie B no 27 groot 80 Centiaren Sy dit perceel worden lok verkocht de Winkelopstacd en alle aanwezige Gereedschappen tot de uitoefening der Winkel en Bakkery behoorende Te aanraarden bg de betaling der kooppenningen No 2 HUIS Boelekade uit de hand verkocht En Nos 3 tot 6 Drie Huizen en Erven staande naast elkander in een Gang aan de Wilhelminastraat te Gouda wgk M Nos 116 116 en 117 Verhuurd by de week ieder bals Toor f 0 90 De perceelen zgn te bezichtigen de laatste drie werkdagen v66r den dag der veiling Van 10 lot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft NoUriiJ KOEMAN voornoemd