Goudsche Courant, donderdag 24 januari 1907

1 Vrijdag 25 Januari lOOI o ió24i 45s e Jaargang fiOlMHE COURANT DiieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Telefoon Ho St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adrertentiën tot 1 uur des midd Teletot B 1 0 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per IK 8t 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ÜAATSCOAPPIJ TOT NOT W 1 MMM Deiiartement GOUDA TOOfiDEACET ATOKB den Heer EDMOND VISSER DOSDBRDAO 24 JdSOABI 1607 deê avond ten 8 ure in de Sociëteit DE EÉÜNIE Oosthaven Programma HET ZEVENDE GEBOD Bargerlgke Zedencomedie in 1 bedrgren door HERMAN HEYERMANS Jr Dramatis Personae Lotte hnn dochter Engel De juffronw Tan drie hoog De jnHronw van een boog De krnidenicr von den hoek Een Krnier Samael Dobbe Moeder Dobbe Peter stndent Jozel dejongel pastoor i J i öaaike J Bart student Peter s vriend Bicandet Antoinette Ricandet Entree roor niet Leden f 1 Leerl Gymn en H B S 1 050 Bovendien zgn voor de Tribune een zéér beperkt aantal kaarten i 10 Cta verkrijgbaar voor on en minvermogenden ten huize van den Heer T CBEBAS Wijdstraat alhier en vel uitsluitend op Woensdag 23 Januari 1907 ran s middags 12 tot s namiddags i ure De Secretaris C J M KROON DE NOTARIS N F CAMBIËR VAN NOOTEN te Oonda zal op DINSDAG 29 JANUARI 1907 s morgens 9 uur in het buis aan de Oonwe C 173 en daarna aan de Wachtelstraat P 228 aldaar voortzetten den verkoop Tan loboedel waaronder 3 BRANDKASTEN behoorende tot het faillissement der firma Qebrs Biezenaar Daags T66r de verkooping te zien van 912 en 2 tot 1 ure OPROEPIlVGr De betrekking van gdeu jiiaclilui§t bij Bi nlands Stoomgemaal te Katwijk is opengevallen daaraan is een weekloon van ƒ lé verbonden benevens vrge woning Er wordt gezocht een ervaren JM 4 CfiJXlSl tevens goed Vuur en Bankwerker niet ouder dan 35 jaren Belanghebbenden kunnen zich tot 18 Februari a s vervoegen bjj den Heer W VAN MEL8 Opzichter van Rpland te Katwijk a Zee De Ingenieur van Rijnland P HOOÖENBOOM dïenstböMT QEVRAAGU Den Haag Jan Nassaustraat 38 flinke DIÊÜfSIBODE legfii 16 Februari ol eerder eenvoudige pot kunnende koken van goede getuigen voorzien Loon U4 per jaar buiten vervalen 1 6 Nieuwjaar Kohte Oude Jenever NightcapI P HOPPE Verkrijgbaar by PEETEBS Jz Lti op 9 ek t M hmtkirimd GEBR BUREN Ê DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagaxijn Gedempte Binnenrotte tB4 TtHef 2S99 REPAREEREN VERHUREN DE PHONOLA ite Magazijn Weet Sieuwhind O nab0 SlailOH Beur Tele 46S7 STEHIER INRUILEN dagelUks In onie üaloni te hoeren PnOHOLAFIANO MM fiïONOLIST Wat een jong meisje behoort te weten Daar zijn dingen waar een jong meisje niet mee noodig heelt maar ieder jong meisje behoort te weten wat de Sangninoee voor jonge meiejes doet vooral voor haar die bloedarm zgn Igden aan hoofdpijn zich 7wak moe en lusteloos gevoplen ol last hebben van slapeloosheid MejuUronw R KLOÜWENS van Merlenstraat 77 Den Haag was zulk een jong meisje Zg schrglt ons Ik had laat van veel hoofdpija gevoelde mij dikwijls geheel lusteloos s nachts sliep ik slecht en werd telkens met een schrik wakker Op aanraden van anderen die veel baat bij de Sanguinose gevonden hadden ben ik dit middel ook gaan gebruiken Het heeft mg goed geholpen Bjj de derde flesch voelde ik mij al aanmerkelijk beter De hooldpijn was veel mind r en elke nacht sliep ik heerlijk zoodat ik verkwikt wakker werd en in staat was met opgewektheid mijn werk te doen Zie hier eene uit velen Wü kunnen U vele zulke dankbetuigingen laten lezen want tientallen in elke stad van odj vaderland maakten die ervaring Een Irissche klaar een heldere oogopslag krachtige spieren uitmuntende zenuwen een vrooiyk humeur gaan samen met een goede gezondheid Duizenden hebben zulk een zuiver krachtig bloed aan de Sanguinose te danken Neem er de proel eens mede en giJ zult zien wat de Sanguinose voor anderen gedaan heeft dat kan zjj voor U doen Prgs per fiacon f 1 60 6 fl 1 8 12 8 f 15 Te Goada bU WOLFF Co Westhaven 19S Den Haag VAN DAM Co Maak eens kennis met ons nieuwe middel VIAGEinONIG voor hoestenden alom verkrijgbaar N acmalogeen Poedervorm is het eenig Ste helpend middel tegen ntoedarmoede Uleekmucht MenuiBawakie Hoofdplfnen Slapelootheid t Oumaehten Fermagertttg en Fermtuderlng der Hehaamakraehteu aematogeeii in Poedervorm 1 H H heeft een aangename smaak en kan in alle driiikbare vloeistoffen a BLJHL worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOöEEN IN POEDERVOBM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Eenige tabrlkaoten H N v SGBAIK Co Den Haag Verkrfigbaar bj Firma WOLFW Co Westhaven 193 GRENDEL S R VAN MILD Veerstal Qouda A BODMAN Moordrecht PINKSE Nituutrkerk ad A N VAN ZESSEN Schoovhoven B v WIJK P W v EDE Oudewattr A SCHEER Baattrecht K VAN DBB HEIJDEN Remwijk P v d SPEK MoermpelU D r o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN t d HEIJDEN Waddingnem P A d GROOT A u JONÖH Oadtviattr J P KASTELEIN PeUbroekerdam D BIKKER Bentchop WAARSCBUWINO Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het klonsterSancta Paulo Abdij bestaat niet It Siroop van geenerlel waarde Patent H Stollen w wiRUin iraaMn Midinimt üukinriimt pitmun Bvr tr te Brfotf M uMn Palmt H aullm trrmi M Mm n Mr iilliilMii imrtlilmii nackmhmmum fftm llÊMlm ttrmÊtmltti m arfm H SUUm I rv tle l ktm mt tmnmUm trem ml fmmf HUIS TE HUUR Heerenhuls Oosthaven B 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Wattvleiding Te bevragen B 89 Wte seker lyn wn a Bdit £ U 1 CSGM te outnugen tmm J Ksttald eo Ba Td pnsbeidggga ia iet naadel g omaa amiet M nwi im oitrtidars Dr Hiob riia vamaribi op 4 besta maeUoea in htt wenMb namdt étifcMinement na OatxA 8MI wck I Kanhsi riicte Eïkel Cacao in vieitaniaa bosaiB l en Bik 14 k aa 11 indBMBt s iitt 1 eea aangenam geatiul ditiik raat 4k 1 i kach gebruik een t 2 tlinlifrii wa t pédar nor een kap Gboeolat Ab genecexi cb B drank bg gaval an durrhoe sWSts net water te iliTuji en Yeitejgbaar bij d Toonaamat B 1 Ap itheksra ens Prii V V K l fl m l 130 o O a ft3i aeD ialT rt geawootdig r ma Kate JuRus RattenkMl ininterdAm Kalverstraat loa IMoord Brabantsch Schoen en Laarzenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg PRIMA KWALITEIT OVËKSGUOËINK Sterke Schoolla rzen enz Opruiming van restanten Aanbevelend C SMITS Alle reparatiSn on aangemeten work Verkrijgbaar in ilesschen 50 ets 7a et en f 1 25 ij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKER F AD RICHTER Co Rotterdaih Te Gouda bij C LUUER Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 118 i DE soedeoofste DE MEEST PRACT130HE DE MEEST VOLLEDIQE ilOBEBLAWBl zijn beslist die dar ïlrma WELDON TBB LADIB3 JOVBSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKBB met een gratis geknipt patroon THE BkZAAB OW CHILD BBS S EASHIOyS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vw Boekhandelaar Proefnummers Alle met koatel HoU Bifvoeg el Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 60 verkrggbaar bij MILLY SIMONS Den Haag Qonda Druk van A BRINKMAN Zs êtitm KEl KISOEVIKG Da BUKGEMEE8TEH van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Utrecht op den 21 Januari 1907 executoir is verklaard Het Kohier No 1 der Grondbelasting dienst 1907 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is ziJDon fianslag op den bij de Wet bepaalden VDft te voldoen en dat heden ingaat de termüo van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Oonda den 21 Januari 1907 De Burgemeester voornoemd B L MARTENS Bultenlandsch Overzicht De ambtelpe Reiehs Anzeiger maakt de aangekondigde overeenkomst tnsscben Duitschland en Denemarken openbaar die bestemd is de Noordsleeswgkiche kwestie voorgoed uit de wereld te helpen Duitschland en Denemarken zgn overeengekomen het oi antenvraagstak optanten noemt men geli k men weet i bewoners van een afgestaan gebied die vrije keus of optie hebben om hnn vroegere nntionaliteit te behouden of de nieuwe aan te nemen op een voor beide partgen bevredigende wgze te regelen Totnogtoe waa niet uitgemaakt welke de nationaliteit van de kinderen en kindskinderen van optanten was Duitschland aa Denemarken konden ze elkander over en weer op het dak schuiven Volgens de nieuwe overeenkomst zullen deze vaderlandloozen bet recht krggen naar hnn eigen keus als Denen of als Duitschers genaturaliseerd te warden Zij kunden dus kiezeu voor het land dat hun het meeste Ijjkt Het valt ciet te ontkennen dat het Ouitfthe rjjk zoodoende in ruime mate aan de wenBcben van de nog niet lang geleden op allerlei manieren gekwelde optanten tegemoet ifc gekomen Maar daar staat ook iets tegenover Denemarken heeft namelgk de rechtmatigheid van den tegenwoordigen staatscecBteliJken toestand zonder voorbehoud erkend Bg den vrede die in 18fi6 tnsscben Pruisen en Oostenrijk gesloten werd en de provincie Sleeswük Holstein aan Pruisen toewees was het voorbehoud gemaakt dat in de Noordslees wjjksobe districten een volksstemming zou gehouden worden over de vraag of die districten tot Pruisen of tot Denemarken FEVILLETOX H DUBBELE BANDEN Hoe je t doet weot ik niet dacht hgbj zichzelf maar je wilt my er in latenloepen Maar wat kan mg gebeuren f Opden duur loop jy er in Als ik niets verkoop behoef ik niemendal te betalen en mocht by toeval de reclame wat uitwerken als ik wel eens verkocht Onwillekeurig maakte zich een gevoel van trots van dien Vernier meester Hy zag zich al gevestigd als grossier zgn Prunelet verzonden naar alle boeken van Pargs van heel Frankryk misschien Htl zeide Topl Wy zullen bet probeeren ü zult my toch zeker wel het genoegen gunnonom met my te dineeren ten einde ons plannetje eens goed te bespreken f De b ide handlangers gebruikten eeU smakeiyk dineetje en by bet dessert stelde Marenil de advertcgUe op waarin werd gesproken van eognao van de allerpuikste kwaliteit groeïeode op da wynbergen van Régaac departement Caarente elgen4om van den Itlnikant Yemiar die nog nooit n lapje zonden behooren In 1878 kwamen Duitschland en Oostenrijk nader overeen dat Oostenrijk van de uitvoering van dit deel van het vredesverdrag afzag en Sleeswgk Holstain dus zonder eenige beperking aan Pruisen overliet Terwiil Pruisen nu op het standpunt stond dat bet SleeswgkschHolsteinscbe vraagstuk daarmee voorgoed geregeld waa meende nen in Denemaken dat bï gebrek aan Denemarken s toestemming de verplichting betreffende het nitsehryven van een volksstemming bleef bestaan Dit verschil van opvatting had velerlei wrijving ten gevolge De steen des aanstoots is nu nit den weg g eruimd daar Denemarken ook de DaitscbloBtenrijkscbe overeenkomst van 1878 OBroorwaardelgk erkend heeft President Roosevelt zond aan het Congres een speciale boodschap waarin hij de aandacht vestigt op de groote wenschelijkhaid van de uitvaardiging van wetten strekkende om den Amerikaanschen handel en de Amerikaansche scheepvaart te helpen door het aanmoedigen van het bouwen en in de vaart brengen van groote snelvarende stoomsohepen naar Zuid Amerika en het Oosten Ia Spanje zjjn gisteren de kamera bijeengekomen Maar het bleek al da4el8k dat de door Vega de Aripïe verwachte wapenstilstand tusschrn de verschillende liberale groepenleiders niet tot stand is gekomen dat integendeel de twist en oneeuigheid ernstiger zijn dan ooit De regeering is dan ook voornemens niet langer onder deze omstandigheden aan het bewind te bigven en wil den Koning verzoeken om haar ontslag Heden is het des Konings naamdag en daarom is het uitbreken van den crisis voor een dag uitgesteld Donderdag zal Vega den koning het ontslag vin het kabinet aanbieden bet vierde Spaansche kabinet in enkele maahden tgds In een intervieuw zeide markies Vega dat hü voorloopig wel de laatste liberale ministerpresident geweest zal zjjn Wel wordt in sommige kringen nog over de mogelgkheid gedacht v n een kabinetHoret Maar na de mislukte proefneming gevolgd op het aftreden van maarschalk Lopei Domingnez toen Horet binnen één week tijds moest aftreden is er niet veel kans dat hy thans slagen zal De conservatieven hunkeren naar het oogeublik waarop zij het bewind kunnen overnemen de Cortes kunnen ontbinden en da Vereenigingj wet voor langen tijd kunnen gronds het zyne had genoemd Dienzelfden dag ging Harenil aan het werk En hoe 1 Hg ïad eenige vrienden in het vertrouwen genomen en ieder nam een wgk van Pargs voor zgn rekening Hy trad een café binnen eo bestelde Een Prunelet Varnter en n glas yswater I Natuurlgk antwoordde de kelner Prunelet Vernier P Dat hebben wgniet Wat P Geen Prunelet Vernier f Nu als n t bebt kom ik terug n Mooieboel hieri Denzeltden dag kwamen twee of drie vrienden dat spelletje herhalen zoadat op aanraden van den kellner n kwart ankertje Vernier werd besteld De eerste vragers kwamen niet terug maar de patroon die van zyn voorraad wilde af zyn droeg den kellner op den habitue s hel nieuwe merk aan te bevelen eo de drinkebroers onder ben slurpten het vocht met graagte Binnen een half jaar bad Marueil aan provisie vyftien honderd francs geïnd en ging Vernier zyn zaken grootscheeps inrichten Daar hy een vertrouwd persoon voor bet byhouden der boektt noodig had nam hy majiifrouw Félieit Mtreoil by licb op het begraven Sn zoo zal dan de oneeuigheid de hopelooM verdeeldheid tnsschen de SpaanscLe liberAlea een einde maken aan hun bowiad niet llatn maar levens aan de aera vaa vriji auige hervormingen die ia Spanje ter nanéarnood was aangebroken D heer Wekerli logenstraft hst bericht dat verschillende personen bapMldol k in Frankrijk optreden ala onderkaadelaara over en leening voor de Hongaarsehe regeering OfiAoon deis op t oogenblik aog nietnoodig tl 100 verklaarde da minister tnllet y r later een aangaan voor het plaatsA van tondien op groote sokaal wanneer L de voorwaarden ganMig zfn en w zaHen er dan roor lorgen dat ze geplaatat wordt In nellUI id Troemda lanSea V De vrjiH d B van den Hanc ar chen minister van jaalitle Pulonyi kabbao hem naar het lohynl an sleehten dianat bewezen toen lü met éwjfen ophef de iatrekkiog der beschulwagen door den Hofraad Halmos aankondig en den afgevaardigde Lengyel die de bÓMbuldigiio u ovornam vervallen verklaknffit al nOef bnatliaukelgkheidsparti Uit Boedapest wordt ten minste eseind aan de Voss Ztg Dit zal Polonyi weinig baten de aanvallen zullen eiken dag worden hervat zoolang bg niet voor de rechtbank komt en zjjn tegenstanders van hun onrecht weet te overlnigeo Het votum van vertrouwen ia de onafbankelijkheidipartij is ook niet met zoo algemeene instemming aangenomen als officieus gemeld werd Graaf Karolji verklaarde dat zulke quaesties niet nitgema kt kunnen worden door verklaringen of tweegevechten maar dooi een rechterljk vonnis Andere leden eischten de instelling van een parlenteotaire commissie van onderzoek Maar Polonyi zeide dat bjj zou heengaan zoo hij geen vorm van vertrouwen kreeg en Kossuth kwam hem te hulp door de beraadslagingen te sluiten en de mutie in stemming te brengen En de Frankf Ztg verneemt dat men in folitieke kringen het aftreden van Poiooyi voor onvermgdelgker houdt dan ooit De minister van binoenlandsche zaken graaf Andrassy eischt dat Polonyi zich voor den rechter zal rechtvaardigen Weigert hg dit dan zal A ndras8y de kabioetsciuaestie stellen Aan bet aftreden van Polenyi op zichzelf is weinig gelegen maar zgn heengaan zal aanleiding geven tot een scheuring in de kantoor Zg was n niet onknap blondje van een zachtaardig karakter dat hem aanstond en het duurde niel lang of bg verhuisde naar Aabervilliers waar hg zich vestigde als distillateur Tegeiykertgd verhief hy zgn boekhoudster tot zyn wettige ega en Mareuil nu zgn zwager tot zgn compagnon Het drietal leefde in de beste harmonie Vernier fabriceerde brouwde en knoeide Mareuil bereisde Frankryk en het buitenland en Félicité hield de boeken bg en voerde de kas die voller werd ten koste van het verstand van de verbruikers van het beroemde Prunelet Vernier Zj werkten als ploegossen Vernier hel het niet by dat eene merk Zgn chemisch laboratorium stelde hem in staat verscheidenheid te brengen in zgn mengels waarop de commiezen niet het minste hadden aan te merken Hy betaalde iaimers trouw de accgnzenl Eén omstandigheid berokkende Vernier echter groote zorg Hy bad een proever in dienst genomen die nit ieder fust een kleine hoeveelheid moest proeven De man slikta het vocht aooit in maar spuwde het onmiddeliyk waerait Dat was zgndagelgksch wark Onophoaddyk proeven en nitspuwen onathaakalijkheidspartij zal den val van andere Dlaisters meesleepen en daardoor vao groeten invloed zijn op den polilieken toestand in Hongtry Deiar da en ia een door Abdarrabmanpaija dan minister van justitie uitgelokte iradee verschenen waarbjj de drie buitengewone gerechtshoven in Saloniki Monastir en Uskuub worden opgeheven en de oprichting van drie nieuwe gelaat Ten strengste verbiedt daarbd da iradee dat de Porte op atnigerlei wgio invloed poogt te oefenen op het werk dor drie nieuwe hoven Deze zullen in hun do n an laten volkomen onafhankelgk zjjn het personeel ar voor komt nit Konstaotinopel De drie voorzitters krggen elk 5000 piasters onj v er f 600 de piaster op 12 cent gerakend per maand de leden idem 2000 piaster Door deze iradee wordt een groote misstand uit den weg geruimd Immers de ambtenaren die het voorzitterschap bekleedden in de nu opgeheven builengowone hoven waren ook presidenten der hoven van appèl in de drie bel rokken provincies en de leden die deel uiimaakten an de opgeheven colleges bekleedden gelgkti dig ook andere betrekkingen De waarde van de rechtspraak was derhalve bjj t ovgokeven buitengewone hotmi rr dubians V De eerste minister markies Sajooji hield Dinsdag in bet Hoogerhuis een rede waarin hij 0 m de verklaring aflegde dat bet Britsch Japansch verdrag op echten grondslag is gevestigd De betrekkingen tusBchen Japan en de andere mogendheden worden voortdurend vriendschappelgkeri de onderhandelingen met Rusland i emen goeden voortgang De ontwikkeling des lands sinds den oorlog doel hopen op nog grooter vooruitgang in de toekomst Belangrijk wns verder de mededeeling ven den eerste minister dat bg de overeenstemming in opvattingen w lke terzake van het Californiscbe schoolconflict bestaat tosschen de Japaosche en Amerikaanscbe regeeringeo een tevredenstellende oplossing zeker Ih Wijders kondigde de eerste minister aan dat een wetsontwerp ter invoering van den tweejarigen dienstplicht zul worden ingediend Ondanks de oIBciefiole tegenspraak en ondanks de vriendscbappelgke telegrammen van den Engelschen munster van oorlog Haldane is het toch duidelgk dat zoowel in I Engeland als in de Vereenigde Strten ont Na tWee jaar stierf de arme drommel die by Vernier in dienst was gekomen als n reus van yzer en staal Zyn opvolgrr hield hel niet langer uit dan een halfjaar nummer drie kreeg na n jaar de tering H j was de kostwinner zgner moeder een weduwe en op haar aandringen gaf Vernier den jimgeii een anderen werkkring maar de kwaal had reeds te veel vorderingen gemaakt en na korten tgd volgde het arme slachtoffer zgn beide voorgant ers Na de begrafenis kwam de moeder schreien en weeklagen in tegenwoordigheid van het gaosclie personeel en beschuldigde den fabrikant dat hg met zyn vergif haar zoon had vermoord Mareuil die bg die i cëne tegenwoordig was trachtte de vrouw tot zwygej brengen door haar een bankbiljet in de hknd te stoppen maar zg wierp het verontwaardigd van zich Toen mevrouw Vernier die m gezegende omstandigheden verkeerde in de fabriek kwam om te vermmen wat er gaande whs wendde zich de wanhopige moeder tot ha ir Gy zult gestraft worden in en door nw kind I De hemel is rechtvaardig en zal u een zoon doen geboren worden die n zal doen boeten voor het leed dat gg anderen moeders hebt aangedaairl Wordt tirvolgd