Goudsche Courant, vrijdag 25 januari 1907

74 Bestriiding van Bloedarmoede Bleekzuoht Malaria Binnenkoon Algemeeae Zwakte voortdurende Hoofdpijnen Gebrekaaa ee lust De Echte KINADRUPPELS van Dr DE VRIJ f dragen buiten op de roode doos mijn naam onder nevenstaande fabrieksmerk Men lette daarop ij zijn overal verkrijgl i ir if 0 75 Ook re hlstreeks en franco van de fabriek te en inzending van postwissel i f O 75 CbenilBOhe Fabriek van B NANNINO den Haag Vraagt overal JltKJin K s EIWITSrilL di f les per Ilt r8ewh per lltcrltescli f 0 70 SS s Patent H Stollen l 9r ifronte Krinty fl PalmtH üvUe tmiitgiit htt MëMt rë rtfMUffMM vMTtlttOëen Nactiahmwi m M Mu lixfi Mtr mun Ma teharfm H Wotton mr nu mt i met Itr Ui Kktui kêiihêmllmta k lÊKÊ tnttr eutti k nlmltÊlaml suiflilmtl U SSrntMMtm mm ZmiynitK I M wK ftw Miarnung teramlDg heeracht orer het gobtarde op Jamaica 1 In EngAlsnd wyt men dat aan het optre1 den van admiraal Davl wicn te grooteaanmatiging voor de voeten wordt geworpe i I Wat men van dien bonding denkt wordt 1 vrij joist weergegeven door dit citaat ait e 1 Daily Orapbic lederen Britecben ambtenaar die begrip heelt van de waardighe d 1 van zijn land moet bet geSrgerd hebhen dat de AmOrikaanache admiraal troep nlandde de sterren en etreepen beeach p 1 bet Kngeitche boipitaal de opruiming der 1 bouwvallen gelastte en de hem onvoldoen e 1 voorkomende politic bewaking nvnlde 1 Een correspondent der Morning Poai zegt Kngeland beult in Kingston een ver nedering ondergaan Ëngelands prestige lo I de Caralbische zee heelt een slag gekregen 1 Engeland verliest zgn aanzien in We tIndië En de te Ottawa in Canada versclignende Star zegt De hulp van admiraal Davis I werd niet verlangd De gewone hofleiykbeid 1 eisehte dat h j ztjn hnlp aanbood en e beslissing overliet aan den gonvernenr n 1 plaats van met groote drukte op te trtden 1also het eiland mot wilden bevolkt was Verspreide Berichten Fhiiikrmi Een vertrouwd vriend van Combes heelt aan oen journalist verklaard dat de oudpremier roet iljn artikelen in de Neue Frêle Presse slechts een vrije diacussie heett willen voeren en volstrekt niet het ministeneClemencean heelt willen aanvallen met het geheime verlangen lell weder aan hel hoofd van het bewind te komen De beer Combes zeide dere vriend bljjlt trouw aan zijn vrienden en de beschuldiging dat hjj het gezag wil heroveren door intriges achter de schermen Is geen ernstig aandacht waard DoiTSOHLiND In Beieren wordt dispensatie gegeven Vrijdag van de vasten Óeneraal Trotha de vroegere opperbevelhebber in Zttidwest Atrika is in hetdistrict van den leider van het centrum nden vorigen rijksdag Spahn toen hjj e nverkiezingsrede wilde honden door trom I mels ratels pistoolschoten enz gedwong n 1 ijn mond te honden 1 Nog een staaltje van den partyhartsloch 1 In een strooibiljet van de nationaalli beralen In bet district Nieuwied werd ge I zegd Het centrum is on vaderlandslievend zoolang het in gemeenschap met Polen Wellen Denen en sociaaldemocraten e middelen tot versterking van bet Duitse e 1 rp weigert Nadat er een aantal exemplaren van gedrukt waren heelt iemand het woord Polen vervangen door Joden I Volgens geruchten is de Duitsche kroonprins van plan den keizer weer een kleinzoon te schenken Vjjl en twintig Poolsche priesterB zullen eerstdaags voor den rechter verschynen beachnldigd van opbitsinjf van Poolsche kinderen tot sohoolstaking De plunilering der bakkerswinkels te Uadrid gevolg van de verhoogde brood j pryzen duurt nog voort De plnnderaars zyn met yzeren stangen en knuppels gewapend Geheele waggonladingen brood worden onder hen verdeeld Ean bakkery is in brand gestoiien Waarschynlgk znllen de bakkers moeten zwichten en de vorige pryzen weer herstellen Op de Canarische eilanden hebben zich tot heden 70 gevallen van past voorgedaan RveuXD Een rytuig dat geld vervoerde reed te Petersburg in vollen dag door de Sadovalastraat geëscorteerd door Kozakken Een grysaard die het signaal van zich te verwyderen niet gehoord bad daar by zich wegens de gh ote konde het booid in een shawl gewikkeld had werd door eensahelhonw van een Kozak gedood Volgeps het Nowoje Wremja is de onlslag aanvraag van den minister van marine admiraal Birilew aangenomen BINNENLAND De gouvenenr van Atjeh seinde 24 Deeenber naar Buitenzorg Door verschillende patronilles zyu in bet Iteulabobscbe neergelegd 18 vyanden by ongeluk 2 vrouwen Buil 3 achterladers 2 voorladers Oewond zwaar één en onbednidend één inlandach mindere T I i I II s=S Gemengde Berichten De yahaan der Haarlemsche IJsclub is giiteren geopend De baan is prachtig Over te houden wedslrgden werd gisterenmiddag beslist De aid s Herto enboich der Noord I br bantsche Hutschappy van Landbouw 1 gevestigd te s Hertogenbosch heelt het be i sluit genomen om in den loop van dit jaar I eene provinciale tentoonstelling te houd n I van paarden rundvee schapen varkens 1 plnimgedierte land en tuinhonwvoortbrengselen enz ten einde in bel aangevoerde 1 keuze te kunnen maken van hetgeen door de provincie Noord Brabant zal worden in I gezonden op de mede in den loop van dit jaar te s Oravonhage te honden nationale 1 en internationale landboowtentoonstelling 1 Zy heelt zich tot de Prov hitaten gewe d met tact verzoek om haar by een evenineel tekort in do voor die tenloonstelllug Ie maken kosten eene garantie toe te zeggen v tn I I 500 iJisteremniddag omstreeks twaali uur zyn de banen der Amslerdamsche IJsclub geopend Het ya is behoudens een wak hier en daar 1 door den sterken wind goed het bezoek was echter wegens dienzellden wind niet gro t Mocht de wind wat gaan liggen dan zou de baan ook worden opengesteld Het wae gisteravond rnim 10 uren toen een aliergeweidigsle slag de bygeboowen van de algemeen hnlpkerk van den Allerheiligsten Verlosser aan den Gondscho rgweg no 199 te KoUerdam deed dreunen en in die gebouwen en de aangrenzende huizen van den nondscberöweg en de Floraatraot een groot aantal ruiten waarvan sommige met sponningen en al naar buiten sloegen vernielden De waarnemend rector p er J Polman was niet aanwezig toen de op dat uur zich in de bggebouwen aanwezige paters en broeders een sterke gaslucbt waarnamen wanrom de gasStter F B van Everdingen wonende op den Goudscheryweg no 24 werd ontboden Deze begal zich vergezeld van de broedere F van den Vollenberg en P Hanenhnrg op weg om naar het lek te zoeken Daartoe 1 liep men de breede met hardsteenen tegels 1 belegde overdekte gang in die van uit des rector s woning tnaschen de bggebouwen n een boog rond de kerk loopt en byna aan I de achterzyde door een deur toegang geelt I lot de sacristie van genoemde kerk Daar I aan die achterzyde hetlt deze gang in rechte 1 lyn nog een lengte van ongeveer 25 meter Hier boven zyn de woningen der broede s I Speurende naar de lek was mon tot aan dit I gedeelte van de overdekte gang waarop o k verachlUende ramen uitkomen genaderd toen broeder Vollenberg om beter te kunnen 1 zien een kaars aanstak Plots weerklonk een geweldige slag tengevolge de gasontploffing die onmiddellgk volgde De ontstelde mannen hoorden het gerinkinkel van honderden ruiten voelden den vloer onder zich wyken en vluchtten alle drie verwond aan hoold en handen zoo anel mogeiyk Hoewel ernstig zyn de verwondingen van geen van drie van levensge i vaarlijken aard Dat de kracht van de ontplolSng een geweldige was bleek alras toen de spoedig met het onheil in kennis gestelde commissaris van politie de beer L J C Vuyk met den inspecteur van politie den beer H B Pare ter plaatse verscheen lol hel instellen van een voorloopig onderzoek In bet hierboven genoemde 25 meter lange gedeelte van de overdekte gang dat recht op de sacristie aanloopt zyu groote gaten van een meter diepte in het plaveisel geslagen is het plalond vernield en het geheel ëin groote ruïne geworden De deur van de sacristie is er vierkant uitgeslagen en in de woningen van de broeders daarboven zyn tot op de tweede verdieping de ruiten ook grootendeels kort en klein Men geloolt dat de kerk zeil onbeschadigd is gebleven by het voerloopig onderzoek was daarvan althans niets te hespeuren Daar inluaachen hel lek in de leiding niet ontdekt was is op last van den politiecommissaris den heer Tngk voornoemd de gasleiding aan de alraat voorloopig algosloten Begrypeiykerwyze was d oooMnroalie groot Te EimsbUltel by Hamburg kreeg dezer dagen naar de Hann Cour meldt een als zeer weldadig bekend slaande dame bezoek van een armoedig gekleede vronw die haar schreiende vertelde dat haar man gestorven was an zg en haar kinderen nu in bitteren nood verkeerden De dame beloolde halpen ging een poosje later met een vriendin naar de woning der vronw In een kist lag daar de doode met blanw gelaat Vier kinderen stonden ontdaan er naast De vrouw kreeg 150 mark vo r de begralenis en 50 mark om te voorzien in de eerste behoelten voorts werd haar toegezegd dat er verder voor haar gezorgd lou worden Twee uur later miste de weldadige de me haar handtaschje dal zy in da armoadige woning had laten liggen Zy ging er been trad zachtjes de woning binnen en kon loeo aanvankelgk haar eigen oogen haast niet gelooven Het was daar een en al vreugde De doode nog met blauwe gelaatskleur rat vrooiyk aan de lalel by had zooala nu in hel licht wel te zi n was i n gezicht blauw geverfd Er stondw Mge flessiihen roode en wille wgn op lafjri verder was er warm vlecsch een groote boeveelheid fljne ingelegde vrachten enz en elk kind bad een wynglas voor zich De dame eisehte verontwaardigd haar geld terug bel grootste deel er van kon de doode haar teruggeven Naar Reuter gister uil Singapore seint ishet stoomschip Reyniarsz van de KoninklgkePuketvaart Maatschappg daar iu do havengeheel nitgebrand Een deel van de ladingis gered Er zgn geen menschonleveus bgverloren gegaan De Heyniersz is een schipvun 641 ton en gebouwd in 1890 Ën dat nog wel in de twintigste eeuw I Evenals in vele dorden is ook in Puiflgk een paar jaren geleden een zang en levens looneelvereeniging tot stand gekomen welke uit ongeveer 20 ik I0 leden bestaat Deze vereeniging verschaft jaariyks aini menigeen een paar heel gezellige avondjer en tegen zeer laag entree Haar zooaU in deze streken overal het geval is dames worden bg znike leestelgkheden steeds streng geweerd Dit nu was Zaterdagavond hier niet hol geval nauweiyks één couplet werd algeapecld ol daar werd eensklaps de deur geopend en trad beerooin binnen Hg had van hel geval kennis genomen en nu was het nalnnrlgk zgn plicht hier tegen te protesteeren Bet kostte hem dan ook maar een paar woordjes om het geheele lokaal te i oen ontruimen Als door een dollen hond achtervolgd stormden de vreeselgk ontstelde moeders met haar dochters de straat op en naar buis natuurigk I Den volgenden avond werd wederom eenzeilde uitvoering gegeven doch uitsluitend voor hoeren Is dal niet treurig f vraagt de N Arnh Courant Reeds den geheelen dag had de arme stakker rondgezworven met baar zuigeling t gaan viel haar olschoon ze een jonge vrouw was zwaar by menige hnisdenr had ze een hartroerend verhaal gedaan zoodat haar schoot goed gevuld was Thans sleepte zy zich voort door de Rynslraat en ontmoette ook een politieagent die huisvader en van nature nieuv gierig zgnde haar gadesloeg ze sjouwde i el een beetje vreemd mot Iwurmpje Heek em niet zuiver toe t Vrouwtje wordt aangesproken en naar t bnreau gebracht want t was den agent niet ontgaan dat t kleintje oen vreemd gezichtje bad Op l bureau werd de draagdoek losgemaakt t kind kwam ait zyn draagdoek losgemaakt t kind kwam uit zgn bakorpakje bleek te zyn samengesteld uit een hoop lompen netjes opgerold tol oen pop en werd t vrouwtje op een voor haar onverwachte manier ontmaskerd Wacht n voor bedelende vrouwen met nagemaakte zuigelingen N Arnh CL Het bestnar van den Ned Dansonderwyzersbond heelt een prysvraag uitgeschreven voor de compositie van een dans Elk Nederlandach dansonderwyzer ol onderwyzeres kan meedingen De moord te AmersloortI In verband met den op 15 November gepleegden moord op den wissel wachter C Drost Ie Amersloorl is gisteravond in arrest gesteld een rangeerder die op last der justitie terstond gevaukelgk overgebracht la naar Utrecht Een later bericht uil Lemberg meldt Hel reddingsgenoolschap heelt nu al 171 menschen moeten helpen De scholen zyu in hospitalen veranderd omdnt schoolkinderen met bevroren voeten handen ooren en neuzen op school kwamen Ook te Weenen zyn ernstige gevallen voorgekomen Ta Keulen vond men gisteren op een speelplaats van de gemeente een doodgevroren vrouw Zy had zich daar vermoedelyk dronken te slapen gelegd Men meldt uit Amsterdam Aan de Westerdoksluin is gisteren een treurig ongeval gebeurd De kapitein vac de sleepboot Hendrika wilde lusschen dea boom en de ter plaatse liggende schepen doorvaren Daarby kwam de schoorsteen der sleepboot in aanraking met een stalen draad waaraan een der vaartnigen vast lag Het gevolg was dat de schoorsteen met geweld omlaag werd gedrukt en neer kwam opbel hoold van den kapitein die overboord sloeg en verdronk Zyn lyk werd eenige oogenhlikken later opgehaald Naar het Dev Dbl ter oore kwam zal binnen tien dagen een bniteugewone algemeene vergadering van aandeelhouders der Kon Deventer Tapyitabtiek worden belegd om een besluit te nemen aangaande de al ol Biet voorloopige slnitiDg der fabriek Oranje Nasiau s Oord Reeds eenlgen tyd liepen er geruchten dal de toestanden ophetsuiiatoriamOranjeNaatau s oard veel te wenscben overlieten Den commissie van coqtmisdarissen is reeda v ter plaatse geweest en heeft eea ernstig j onderzoek ingesteld tcrwgl maatregelen zgn gensmen dia haar wenschcigk Voorkwamen Inlutschen heeft de redactie van het v d D inlichtiirgen omtrent een en ander i ingewonnen en bel ia haar gebleken dal inderdaad de toestanden op bedoeld sanato J rium verre van gunstig zgn Kr ia Ie weinig J toezicht op de lighallen en verre van vol 1 doende hulp Er zgn maar 6 verpleegiters I o i luO patiënten verder wordt geklaagd over hel eten en trouwens over de geheele buishoudelgke leidiog welke schynt te berusten bg een dame die niet voor die zware taak berekend is De redactie van bet N v d D heeft verder vernomen dal op Oranje Nassau s oord de directeur niet in alles bet hoogste gezag heeft maar een autoriteit naaal zich heelt die ook by verschil van gevoelen haar gezag laat gelden en haar eigen wil volgt geeterkl door de macht van haar invloedryke relaties Een leiding in één band zon miaacbien beter zgn meent do redactie Ruim zeven jaren geleden ontalonil op de Bergnmerheide liist tnaschen drie bunzing jagers en den 27jarigen arbeider v d M omdat een van ds drie het hondje van V d M mei een stok had geslagen Zo werden bandjiemeen v d M wist zich los te worstelen zette hel op een loopen keerde terug met een geladen geweer en schoot er op los waardoor twee bnnzingjagera werdeu gelrollen één zoo dal by spoedig daarna stierf V d M werd te Leeuwardon lol 12 jaren gevangenisstraf veroordeeld In hooger beroep verminderde het hof de straf lot acht jaren Do veroordeelde werd overgebracht iu de byzondere strafgevangenis te Leeawardeo waar bg zich steeds uitstekend gedroeg Op voordracht van het college van regenten te Leeuwarden heelt de minister thans na de man drievierden van zyn slrallijd achter den rag heelt hem voorwaardeiyk in vry held doen stellen Een Nederlandsche Köpeninck f Bg den landbouwer Jacobs aan da Brink te Delden vervoegde zich Zaterdag avoud iemand die voorgaf brigadier der marechaussee te zyn meldt het Nieuwe Hier moet ik wezen zei de brigadier Ik weet hel zeker Ik beu een paardendief op het spoor Laat my even hot huis doorzoeken De brigadier doorzoekt bet huis Hoor zegt hg opeens daar fluiten ze gelukkig myn manschappen hebben hem En by yit weg Spoedig komt by echter terug Jacobs ik moet dadeiyk een paard hebben en jy moet mee De kerel wil niet loopen We zullen hem aan den ataart van hel paard binden Jaeoba gaat mee naar Delden Daar hadden de wachtmeester met een paar marechaussees uit Hengeloo hemT By Colenbrander was echter niemand Dan maar terug naar Carlahaven Ook daar waren zg niet Weer naar Colenbrander oen café dicht bg Deldtn Niemand Ie vinden Dan zgn ze al op weg naar Hengeloo zegt de brigadier Je moet mee komUandeert by Jacobs Oe moeite zou wel door het Ryk beloond warden s A vends kwam men te Hengeloo in bet hotel de Halve Mian Daar werd het paard gestald en Jacobs en de brigadier dronken een paar cognacjea Daarna stapt de brigadier op Vanavond moet je om half 11 maar aan de kazerne komen Je gaal maar naar huis en laat je paard staan De man der wet wordt gehoorzaamd Jacobs £ aat ni ar huis Den volgenden morgen vervoegde hyzich aan de kazerne Daar wist men van niets De vermisle bootwerker I Alle ongerustheid kan orden opgeheven aan alle onzekerheid een inde worden gemaakt Hammeraoa de lederl Zaterdag vermiste Amslerdamsche ttootwerker is boven water gekomen Bü lat niet over de grenzen maar in Jti eehl waar hg eenige dagen beeft vertoefd totdat iSu laatste cent was verteerd en hel verlaogau naar Amsterdam hem te sterk werd Eergisterenmiddag verliet hy de goede Bisschopsstad om platzak in Amslerdao terug te koeren zyn eerste gang was toen naar het poiitieburetn in de Warmoesstraat om den beeren verder onuoodig zoeken te bespareu Daar gaf bg geen besliste verklaring omtrent zgn spoorloos verdwgnen wat hy hal eene oogeoblik vertelde werd in hel volgend moment weer anders voorgesteld Maar van een verdwgning uit vrees voor een wraakneming zyner kameraden omdat hy aan bet werk bleef schynt geen sprake te zyn Tegen dan avond verliet hg hel poiiliebareao naar hy mededeelde niet met het voornemen naar zgn gezin terug te keereu Zondag vond men te Beonebroek hel kastje aan bel raadhuis waarin de huwe Igksafkondigingen geplaatst worden smaakvol met bloemen veraierd De met roie linten opgemaakte lak was daar aangebracht ter eere van mej Volluier van Straatsburg die ondertrouwd ia met den beer E Halier aldaar en de laatste twee jaren ten huize van mr Znbli te Bennebroek woonde Door een daar woonachtige Duitsche viendin was de voraioring naar vaderlandsch gebruik aangebracht Amsterdam 23 Jan 1907 Als nieuw ingekomen wgiigingen van Vraag en Aanbod in het Weekblad van de GOmmisaiebank te Amsterdam vermelden wy U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Kasvereeniging 140 pCt Nederl Mg van Zekerheids stelling voor aiLbteaaren en beambten 30 pCt gest Offerte Commanditaire Vennootschap W Schöffer en Co 72 Ct Rotlerd Hyph voor Nederl 220 Landbouw Mg Bangak 65 Pref aand Kina Cultuur Mg Cinchona 200 Gew aand Kina Cultuar Mg Cinchona 76 Aand Cultuur Mg Bali Telle 48 Cultuur Mg Moeterun 20 Cultuur Mg Ramoenia 175 Grint My te Rotterdam 225 Amslerd Chinefabriek 115 6 pCtf Pref aand Phoenii Lumber Company 60 B pCl Oblig Sloomdrukkerg v b Amand 40 Aand Inrtercomunaie Tolefoou Mg 112 Zulpheusch Telefoon M 86 Noord Oester Locaal Spoorweg Maatschappg 30 Stoomtram Maas en Waal Serie A 66 j Arnbemsche Veizekenug My tegen Brandschade 106 Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen 222 Straatweg van bet Sobou v v Duivenvoorde naar Katwgk aan Zee 20 i l pCt Oblig China Öoud 25 pd st Offerte Opr aand Cultuur Mg Maron f 176 Bew V Deelger Vereenigde Amerikaansche fondsen Kerkhoven c 8 Ie Serie f 56 Bew V Deelger Tereqnigdo Arno rikaansche fondsen Kerkho ven c s Ie Serie f 42 Opr aand Weltevreden Exploitatie Maatschappg van Bouwlerreindlf f 226 Loten Concertgebouw te Amslerd f 6 Claims Stearine Kaarsenfabriek Gouda f 2000 AANGEBODEN Aand Algemeene Waarborg My 166 pCt Kasvereeniging 145 Commanditaire Vennootschap W Schöffer en Co 88 Surinaamsche Bank 110 Bataafscbe Hypotheekbank 26 pCt gestort 116 Nederlandach Zuid Afrikaan scho Hypb Serie C 103 Nederlandsch Zuid Alrikaan sche Hypb Serie D 103 Pretoria Hypotheekbank My 140 Cultuur Mg Balapoelang 120 Cnltuur My Kali Tello 48 5 pCl Oblig Cullnnr Maren 99 Aand Tabak My Eamboeng Bod Koetei Exploratie My Bod Billiton Mg Ie Rubriek I 3660 Billiton My 2e Rnbriek f 2850 Billilon My 2e Rubriek Bod Haatschappy tol exploitatie van de Brakke Grond Bod Vrinseveen Bod Anwtard Chininolabriek 126 pCl Pref aand Mg tot bereiding van Koolteerprod neten Bod Aand Maatachappy voor Meel en Broodfabrieken 72 pci Nederlandsche Margarinefabriek te Weenen 65 Intercomnnaio Telef My Bod 5 pCt Oblig My voor Scheepa en Werktuigbouw Feyenoord 102 Aand Vrachtvaarl Mg Bothnia 76 Pref aand Madoera Stoomtram MaalBchappg Bod 5 pCt Oblig Madoera Stoomtram Maatachappy 100 pCt 4 pCl Obiig Malang Sloomtram Maatschappg 90 4 pOt Oblig Noord wykBcheStoom tramweg My Bod Aand Soloscbe Tramweg My Bod Amsterdamache Galerg My 66pCt My tot exploitatie van Onroerende Goederen Nederl Bod Nederlandsche Bouw Mg f 230 My tot exploitatie van Brak 8 Doelen Hotel Bod Brand Mg Ie Amsterdam 102 pCt Levensverzekering Mg Arnhem 96 Asser BronwaleileidingMg 65 Gondsche Waterleiding Mg 132 3Vi pCt Oblig Provincie Noord Brabant 99 Wfnalbew Amsterdam Serdang Tabak Company Bod Opr aand Uollad La Plolo Hyph f 58 Winstaand Cultonr Mg Kaliwoengoe f 65 Winataand Koninkl Pakotvaarl Mg f 640 Winstaand Koniuklgko Stoomwe verg te Ngverdal Bod Opr aand Singkep Tip Mg f 65 4 pCt Oblig Vereeniging ten behoeve der Arbeiderski Bod Stads nieuws GOUDA 24 Januari 1907 De lotergljiat werd heden te laat ontvangen oin nog in dil nummer opgenomen te worden Voor de Wed Wont is by den Heer Gol ontvangen van Teunns Piel en Bram een uurtje domineeren 58 cent Uit Schoonhoven De rivier de Lek is bier overdekt met vrg zwaar drgiijB de pont is vun de reep en zelfs met roeibooteo is de overtocht zeer moeilgk Rechtzaken UU Rotterdam seint meo de daffvnarding beteekent aan den oad notaris F Bland van den Berg voormalig directeur der ZaidHoll Hypotheekbank wegens fraudulease handelingen in dia Uoeddnigheid thans in het hais van bewaring aldaar godetineetd De dagvaarding vermeldt dat de 64 jarige Frans Binnd vau den Berg zal versch jnen Donderdag 31 Janaari des voormiddags te 10 uur voor de ar ondissementa recbtbank Ie Rotterdam in het Paleis van Justitie aan den Noordsingel ten einde te worden gehoord UARKTBBRIOHTSN Goada 4 Januari 1907 GRANEN DooT de opnieuw ingevallen strenge vorst IS alle verkeer to water afgesloten Er ging dan ook zoo weinig om dat een notecnng niet te geven is VEEMARKT Melkvee geen aanvoer Vette varkens redel aanvoer handel vlug 21 ft 23 ct per halt K G Biggen voor Engeland redel aanroer handel vlug 30 i 31 ct per half K ti Magere Biggen weinig aani oer handel matig I i 1 40 Vette Schapen geeo aanvoer Lammeren geen aanvoer Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel vrijwel 8 i ƒ ii Fokkalveren lo i 16 Kaas aangevoerd 7 partijen handel vlug ie kwal 32 50 ft 3de kwal 28 i 30 Noordhollansche Boter 833 stukken van Kü Handel vlug Goeboier 1 40 i i 50 Weibotcr A f 1 30 k 1 35 BEUES VAK ROTTERDAM L K H K WOENSDAG 2 JAN Staattletnxnqtn PoETUOAL Oblig 3e Serie fr 060 3 69V Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RcsLAHD Iwang Dombr Obli galien 4 96 AziE Japan Obligalien 1899 4 74 CoLUUBiA Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 241 9 Hjfpotheêk Banktn Aandb idem idem 4 Pandb Rotlerd Hyph 4 101 Pandb Rotlerd Hypb 3V 97V Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgko Hypb i 99 Pandb ülrechleche Hypb 4 100 Pandb Wesllandscbe Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger SoheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Fand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Morlbw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafscbe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Aandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hyph 8 98 Pandb G Hypotheekbank te Pmsterdam 4 100 SpoonoeghmtngpitITALIB Oblig ZuidItaliaanscbeSpw My A 367 PremUttenin en b LOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 l Divenen Mg tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 Seheepvaaft Maatschappijen Pand Holland GuU Stv Mg 35 BUITENGEWONE GROOTE OPRUIMING ALLE nog voorradige Mantels Costumes Blousen Jupes Jupons Japonstoften en Katoenen benevens een groote partg Wille CSoedereii worden tot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD j r ztsre fAi f i rs j £ fjJifi jf VERSCHEIDENHEID Men meldt uit Katwgk mm bet L D Dinsdagmorgen kwam de irnm van Katwgk aan Zee aan den uverw 2 Door dfn schok werd e n gedeoke van den mnnr op hel dak en balkon van bet riituig geslingerd dat door deze tegenstand van richting moest veranderen en weder in de rails terecht kwam t Nocb machinist noch coiiducleur liuddeii iets van het ongev l gemerkt alleen een in hot rgtuig aaoweiig reiniger was van oen en ander getuige Ben nieuwe ramp wordt gemeld ditmaal uit de Ver Staten Een telegram nil New York deelt mede dit een geweldige storni welke aclitlien uur aanhield in den omtrek vaniButtalo een reeks onheilen heett gesticht Acht stooraschepen gn op bet groote meer aan den oever gezet terwgl huizen en bruggen verliield werden De raaterieele schade wordt in do eerste berichten al gonchat op anderhalf millioen dollars Een telegrnpbt cb boriclil uit Louisville schat het aantal daklooien die het slachtoffer zijn van het buiten haar oevers treden van de Obiorivier op 20 000 In Ohio Indiana en Kentucky is groote schade veroorzaakt Burgert Ij ke ataud GEBOREN 20 Jan Johanna Agalhn ouders D Brenkmau en A J Ondgk 22Sophia oud ra A Beïernt en S Seuringi Catharina ouders G Straver en M Vnrm y Curneli Johan ies ouders K Jen Hertog en E C Frigt 23 Calhariii i Hubertina ouder J van der Laan en A K de Mol OVERLEDEN 23 Jan M J de Bruin 2 maanden GEHUWD 28 Jan C de Jong en J 8 Rgnhout P Graveslegn en G M Kasbergen S van do Velde en ü Graafland Reeuvuk GEBOREN Arie Jacobns ouders J Rglaarsdam en M Schouten Maria Petronella ouders C P v n den Hoorn en ö A Borst ADVERTENTIES Openbare Yerkooping TR GOCD t op MAANDAG 28 JANUARI 1907 des voormiddags te elf aren in de Sociëteit VREDE BEST nan do Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Solaris J K EMI i No 1 B n zeer gunstig gelegen van vele gomokken voorzien Woon en Winkelhuis waarin sedert vele jaren met goed gevolg de ftrood en nauk tbakkertmaak wordt uitgeoefend oun de Kleiweg te Gouda wgk E no 70 Kadaster Sectie B no 27 groot 80 Centiaren Bg dit perceel worden ook verkocht de Winkelopstacd en alle aanwezige Gereedschappen tot de uitoefening der Winkel en Bokkeri behoorcnde Te aanvaarden og de betaling der kooppenningen No 2 HUIS Boelekade uit de hand verkocht En Nos 3 lol 5 Drie Huizen en Erven staande naast elkander in een Gang aan de Wilhelminastrual te Gouda wgk M Nos 115 U i en 117 Verhuurd bg de week ieder huis voor f 0 90 De perceelen 2gn te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór den dag der veiling van 10 lot 2 uren on op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris J KOEMAN voornoemd oür l Brabanlsch Schoeneo Laarzenoiapzlju KLKIWEO E 30 tegenover ds Kleiwegstgeg PRIMA KWALITEIT Slerke Sclioollairzcn mi Opruimin van reslaNlen Aanbevelend C 8 1IJ S Verkrijs baar iii ttussehen lO ets ï l t en f 1 2 1 bü H H Apothekers on Drogiati ii Let ni hpt merh AN KEK F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bü 0 LUGliK Apothek r Markt en bji WOLFP Co Wnnthaven 118 Alle repirntiën on aangemeten wi rk