Goudsche Courant, vrijdag 25 januari 1907

Zaterdag 26 Januari 1907 45sle Jaargang So 10242 mimm coiramt JMieuwS en Advertentieblad toer Gouda en Omstreken TelelooB Ho St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur ilc miiiit Teletoi n Ho 83 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prtjs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN 1J501ÏÏB BOüBi Hel lerreiu Is CONCERT 28 JANUARI ieo7 n de JSaal Sociëteit BEUXIB te geven door ANNY VAN WINSHËIJM pUniste MARIE UËRKIIUIJZEN sopraio uigercs J P ï d WIJNGAAUT l rilst Het programma bevat o m werken van Brahme Beethoven SchomanD Chopin St Saent enz Entree t 1 Leerlingen H B S Gymn en Sted Maziekschool 1 0 75 Kaartenverkoop bg de Oondscbe Muziekhandel en des avonds aan de zaal Blüther Concertvleugel Vertegenw la A Kkoh Utrecht EEMBEFOTWTBEE Hen rilt veriiicht iip t JIËItK te lette UIT HIT MaOUUII VA M lUVËNSWAAY ZONEN QOBINOHEH Deia THKËEN warden at gele rerd ib verzegelde pakjes vauvi Uett n een half en m Ntd otti met vermelding van Nommer en Pr i voorzien van nevenstaanti Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoeiiOK van geeerde orders aanbev ende J C BIJL voorheen J BBEGBAABT Lz Ferwerda Tieniaii QrootBte détall WUDbandelarea la Nederland 0 60 0 72 St Ebtèphe Medoc La Rose Ludon Chateau Malleret 0 80 per fleach per anker van 45 11 33 0 80 0 99 0 72 1 36 0 99 Ch teau Malleret Petit Bourgogne Oraves Blanc Haut Sauternos Witte Bergerac Niersteiner 0 72 Rttdosheimer 108 Oude Rooiie Portwijn 1 08 per fleach Extra onde Roode Portwijn 1 44 Oude Witte Portwijn 1 08 Extra oude Witte Portwijn 1 80 Fine Old Palo Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior t44 Vermouth dl Torino Dom Bellardi per Liter 117 Pr en netto d contant DEPOT TE OOPDA F J J BOON VAN OSTADE HUIS TE HUUR Heerenhuis Oosthaven B 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Wattrleiding Te bevragen B 89 Wild en Gevogelte Van af heden en verder dagelijks versch verkr gbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen genieste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoendere Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco poor geheel Nederland Aanbevelend r OOTTSLINO PoeYm Oosterstraat 18 ROTTERDAM TelephooD latere No 2031 Sloomkotreederij DE USSEL Ooedereii worden van af morgen aangenomen aan de Laadplaats Lombok S fit van 8 morgens O unr tot n m 4 uur DE DIRECTIE WERELD SUCCES De Wereldbeioemde Superior DruivepLorsthoning Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELHIITHE is vcrkrjgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijt DuüêcUand Engeland Amerika Ned IndU Oranje Rivier Kolonie Tranevaal ent StBLlASTIIE werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond UKLIAHTUB in flacons f 0 40 f O TO en f 1 UELIAXTBE in doozen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Co Koninklijke Stoomfabriek De HontngMoem Den Haag Verkrüitbaar bii Firma WOLVF Co Westhaven 198 Goada GEENUEL Gouda E 11 VAjf MILD Veerstal B 120 ffoui a A BOÜMAN J oorrfreA PINKSE Meuwerkerka dlJeel A N v s ZESSEN Schoonhoven B v WIJK OwUalitcr A SCHEER Haaetreehl P W v EDE Otideaater K vi ds HEIJDEN te Reeuvmk v D SpTk MoercapelU D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AKN VAN DEH n UDZiiWaddingneen P A us GROOT A d JONÜH 0 fetM r J P KASTELEIN PoUbroekerdam U BIKKER te Bentchop WtAIISCHlIWIJVCi Laat U niet misleiden door l d i oop Het klooster aaiieUtPattlo AbdtJ bestaat niet dim Siroop van geenerlei waarde QebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao Daimatige door Je nies vete uitvindingen ip le a Jiinaal gebied verfcelerde hbrieatle Sitduitaad gebruik vim fijr ao fijnste groiKlstolïon garandeerei ia rbruiker van Stoliwerck s Chocolade en Cacao 1 lUUibeveienswBardig fabrikaat nauwiieiüi beantwoordende aan en iidionA de rwp Etiketten Dt rma behaalde S7 Brerets als HofleTentncler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medaillrs een bewijs van uitmuntend fijn labritaiit b eeda 187 schreef de Accademie national de Paria NoiH Tou déoemons nne IlwI UIe T yrenière elaaM en ooiiald ratlon w 70tr exoellenfce fabrioatlon da Chocolat bonbona varies etc to tttVwinsk e fabrüiaat is ïerkrügbaur bij H il Cuiifiseurs Banketbakker n na fteneraalvertegemvoordiger voor ïederliotd Juliiu Mattemlodt Amsterdam Kalverstraat 103 GEBR RIJKEN é DE LANGE IV ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoo f I magazijn Gedempte Binnenrotte IB4 lelef ZS99 2e JUagaxtJn Weet Sieuuiland 9 nabij Station Beurt Telef 46S7 MBDREN STEMMEN INHDILLN DE rHUIIULA lacelUks In onH Salons te hourcu PHa iOLAPIAi MISNON PHONOLBT Cevensperzekéring lllaatscbappij p a tiad t Dordrccm OM iiel t in IS73 maatsehapptlilK KavHaal oelt ck n l t 2 000 000 j atrxtktti Bcdrail ruim eO inilllatit R cni raln 11 mllllani WESSANEN LAAN Wormerveer OPOERICHT irM HOI ll KL l VttE FABRIKHEW Voedert uw Vee met do xuivere murwe merk Ster en W 1 uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Diplolna Parljê 1900 Negen Goudtn Medailleê Zaal KUNSTMIN Zondag 27 Januari wegens het buitengewone ttueceë nog ten eokele voorfltetling te geven door het Cngeinble Arllsll4u onder leiding en met medewerking van de Heeren Solser en Hesse de POPULAIRE HUMORISTEN Prijzen der Plaatsen Ie Rang M et 2e Rang SO et Ledea S O O gewone reductie Aanvang S Dur Bnrean 7 unr Plaatsen van al heden te verkrijgen ia te bespreken Zie verder aanplak en strooibiljetten M M V LOOi DUBBELE BUURT B 13 ïelfn 117 Is I raimst voorzien van GASORNAIENTEN in elke stjjl van de eerste fabrieken tegon concurreerende prijzen Aanle ger Ttn Gas Waler Spreek Biaea Eledrische geleidingen Wie van goed licht houdt wende lleh naar het Ooudseh PerllcMlng MaganIJn daar alles door bekwame Atters verricht wordt Aileuw onovertreOen I rof Dr Liobera ivelbakead lilQV SRACBT UIZU Alleen eebt met PabriokiiMrli tot voortdurende radicale f n xekere geoeeing van alle cells de meest hardnekkige iNI v Miekteti vooral onUtaan d Ojr I afdwalingen op jeagdigeiilMHflJ a enezing van elke zwaste Bhe zacht Benauwdheid Hooldpyn Migraine Hartklopping Maagpjjn slechte gpgsvertering Onvermogen Impötens Pollutione enz Uitvoerige proBpectoBsen liyircr e oh 0 1 tl S fi S i dubbele fiewb 11 f Ceulra I Depdt Matth r d Veifte ZiiUboramj JJ pöti M Clól 8D k Co Kotterdam Happel VGra ventage lUlinniaDs de Jong J Czn Rotter lani Iff t Co ïou la n bi alle droinsten Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze n alleeer getcMUerie Partrelleu felnlure Uogaerlê Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eehie te ontvangen Oe UI Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel H BOOAEBI Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen ign Van af 1 Jan 1907 kort DË JOi G s Reclame CACAO per 1 kilo bus f 2 40 l kilo bus 1 30 f kilo bas 0 70 y kilo bos 0 32 Qooda Dmk ran A BBINKHAM Zf Bulteiilandsch Overzicht In antwoord op de tendentieuze berichten van de pers te VVeenen richtte de Servische regeering tot tal van buitenlundsche journalisten bet verzoek zich naar Servië te begeven ten einde zich van dun juislen toestond aldaar op de hoogte te stollen Vo journalisten constateerden reeds onmiddellp na hun aankomst de onjaistheid van de berichten in de Weensche pers over Sorvië waar Vtilkomen rust heerscht Kenter seint uit Tanger De Mahulla iet de vervolging van Kaïd Zellal voort er hebben verschillende ontmoetingen pluats gebild vvaaibij een aantal personen werden gedood ol gekwetst De Mahalla maakte rijken balt Er werd een aanval gedean op do woning van Zellal maar tot op het oogenblik zonder sncces Raisoeli bevindt zich by Zellal io diens woning Raisoeli is gevlucht naar bet zuiden waar Hhiicb ophoudt in het ontoegankelijke gebergte Volgens een bericht uit Melbourne melden daar de bladen dat de regeeringen van het Australische Gcmeenebest Nieuw Zeeland Canada en de Kaapkolonie het eens zijn geworden over voorkeurrechten ten gunste van het moederland Zij zullen de zaak op de komende bijeenkomst van koloniale lersteministers te Londen ter sprake brengen De Spaansche regeering heelt aan de Zwitserscbe Bondsregeering doen weten dat er geen bezwaar bestaat tegen inwilliging van haar wenschen ten aanzien van de positie van den te benoemen inspecteur generaal der havenpolitie in Marokko Tegerlukertgd is door de Spaansche regeering de wensch uitgesproken dat de Bondsregeering thans zonder eerst nog de lormeele goedkeuring van de andere mogendheden die de acte van Algeciras hebben onderteekend al te wachten haar voordracht voor de benoeming van den inspecteur aan den sultan van Marokko zal toezenden De vereeniging v in Italiaansche scheepsreeders besloot Woensdag te Genua de op elegde overzeesche stoombooten weer in dienst te stellen en nieuw personeel aan te werven op de oude voorwaarden Dit bestuit FEVILLETOX IN DUB BELE BA NDEN 3 Hevig ontsteld keerde mevrouw Vernier naar baar vertrekken terug Wat zjj gehoord had maakte zulk een invloed op haar dat zg verviel in vlagen van zwaarmoedigheid Haar man deelde de oorzaak van dien toestand mede aan dokter Augagne een jong gynaecoloog wien hg reeds als accoucheur had aangenomen De medicus boorde hem tot bet einde aan en zeide hem toen ronduit De industrie waaraan gij uw fortuin dankt is noodlottig Gg zult mj misschien tegenwerpen dat lucifersfabrikanten die hnn werklieden met phosphorus laten omgaan spicgelJabriekanten die hun kwikvcrgiltiging bezorgen en vervaardigers van verlwaren welke hnn arbeiders bloot stellen aan lood ergittiging niet minder schuldig zijn maar lucifers spiegels en vcrfwaren zgn nagenoeg onontbeerlijke artikelen terwijl niemand gedwongen is alcohol te drinken Ik weet leer goed dat de eisch der moraal die wil dat gü en uw collega s hun zaken sluiten In de praktijk onmogeliik is maar ik druk veroorzaakte groote opwinding onder de stakende zeelui men vreest voor rnstvorstoringen Het bericht van de oprichting eener vereeniging voor den katholieken eeredienst een Katholieke apostolische Franscbe kerk die onafhankeljk zul zgn van den Paus klinkt wel gewichtig maar het heelt weinig te beteekenen M r Vilatte de aartsbisschop die aan do vereeniging Z jn steun zal verleenen heeft zgn uïesumur ontvangen niet vau den Paus maar vun den aartsbisschop van Uoa die onder het patriarchaat van Antiüchi staat Er zgn verscheidenen katholieke vereenigirjgen voor den eeredienst opgericht in Frankrgk die zich de verzekering van een katholicisme zonder Pdus ten doel stellen Wg uiecnen dat er alles bgeeii zoowat een 80 zgn gevormd lu elk geval een aantal dat tegenover de tienduizenden parochifén van Frankrgk in t geheel niet in aanmerking komt Het laatste bericht omtrent de oprichting van znlk een vereeniging is geschikt er nog eens aan te herinneren dat de enkele poginkjes die gewaagd zgn om van den Paus afgesclieiden katholieken eeredienst in te richten in Frankrijk ten eenenmale mislukt zijn Dat er eenige lagere geestoiijkcn geweest zgn in afgelegen oorden die met hun parochianen het verder zonder Home wilden stollen verbreekt de eenheid niet onder do Franscho geestelijkheid Die lenbeid komt te sterker uit nu men mag aannemen dat bijna geen enkele voor de buiten den Paus opgerichte katholieke vereeniging zou zgn opgericht als de Paus de oprichting van katholieke vereenigingen voor den eeredienst zou hebben toegestaan De grond voor de oprichting van onpnuselgke vereenigingen op te richten en het verlangen de kerkelgke goederen voor de katholieken te bewaren De omstandigheden zgn dus in 1906 voor een scheuring in de katholieke kerk van Frankrijk zoo gunstig mogelgk geweest Ondanks die gunstige omstandigheden bleef scheuring achterwege Hoe ongegrond was dan de vrees vac den Paus dat do aanvaarding van vereenigingen voor den eeredienst tot scheuring in do kerk zou leiden De Amerikanen die met de Eitel Friedrich van Jamaica te New York ziJn aangekomen hebben zich gelijk wij reeds met een enkel woord meldden in een besluit beklaagd over de behandeling die Amerikanen en ook eenige Duitschers van de zgde van de Port Kingston het schip van Sir A Jones gezelschap on u op het geweten Tracht uw producten zoo weinig schadelgk mogelgk te doen zgn Ofschoon ik miJ tevens moet afvragen bestaat er wel onschadelgke alcohol f O dokter I zuchtte Vernier wat u mij zegt ontroert mjj in hooge mate ü zoudt mij bgna overtuigen dat ik een miidadiger ben En toch ben ik een eerlijk man dieniemand een centime te kort doet Mgnvrouw Is n engel van goedh id en weldadigheid maar het eene kan het andere niet goedmaken Het is een misd ial te leven van hetgeen zijn medeinuiischfn den dood brengt ög wordt rijk terwgl door uw schuld Frankrijk verarmt Het land gaat achteruit hel verstand der bevolking wordt beneveld het ras gedegenereerd De a cohol maakt van een trotscb fler volk als hetonze een natie van balüdioten In alloScandinavische Rijken heeft de Staat den verkoop van alcoholische dranken verboden in Nederland en Belgiëbepcrkt in Frankrijk aangemoedigd En waarom F Omdat de Franscbe Republiek de kroeghouders moet ontzien daar zjj in ben haar voornaamste verkiezingsagenten heeft Wanneer de kiezer een gevoel van afkeer openbaart voor ziJn zoogenaamde vertegenwoordigers dan staat de koopman in dronkenschap gereed hü dawt hem een atembiljet in de hand dervondsa hebben De kapitein weigerde eenige Dsitscliers die in nood waren voedsel te geven gewonden werden van boord gezet en onverzorgd op den wal gelaten drie dagen laog onthaalde Jones zgn vrienden aan boord zonder zich om de noodlgdenden te bekoameren De banden van Woed on taal waarover men t zoo druk heelt zgn een bespotting en een dijilomatie herschenschim aldus zeggen dit merik uien Dat 18 in dan geest v iii i Inter Ocean een Chicagnoscli blad dat van Swettonham den güuveriienr van Jam iica zegt HiJ spreekt de iiatunrlgke Engclache gevoelens tegenover ons uit en zgii domme openhartigheid zal wel een eii de maken aan een hoop blatenden onzin over liet Engelsche volk ddt altiid klaar tieet te staan om ons om den hals te vallen en ons tot broeders wil hebben De Republic van St Louis daarentegen zegl d it wat er tnsschen 8wett nham en lloïis gebeurd i s geen rimpel in onze betrekkingen met Groet Brittannie zal brengen Er is dus nog al verschil van meening maar schier e nstemmig schijnt inon in Amerika over Swettenhain zelf to denken on velen geven hun meening te kennen zonder eenige achtei houding Zoo de Herald van Boston diü schrgft Een volmaakter voorbeeld van een ambtelijken ploert barstend van het gevoel van zijn eigen gewicht is er nooit geweest Swcttenham zelf heeft tegenover een verslaggever ontkend dut er tusscben Davis en hem de minste wrgving is geweest Een ontkenning even diplomatiek als die van Bdcon den waarnemenden minister van buiteniandsche zaken te Washington Van zgn brief die zooveel aanstoot hud gegeven sprak hg als niet zoo ernstig gemeend Üp Jamaica zgn er bigkbsar ook monschen die t met Sweiteuham houden Jamaica is geen Spaaiisch gebied zei een predikant g3eu Latgnsch Amerikaansche republiek de Verecnigde Staten hebben geen recht hier troepen te landen Elibu Root de Amerikaansche minisier van buitenlandscbe zaken heeft te Ottawa voor den gouverneur generaal ministors en Parlementsleden sprekende zgn rede was een lofzang op Canada en op de goede betrekkingen tusschen Canada en Amerika een telegram van Swettenham voorgelezen waarin deze Davis voor zgn hulp dankt Wg hebben reeds medegedeeld dat tnsschen hel Duitsche Kijk en Denemarken een overeenkomst u aangegaan tot regeling van du nationaliteit der in Sieeswgli wonende vult zjjn glas en zegt Drink en stem I Een nutio van drinkers is een verloren nalie en wie haar helpen om te drinken zijn misdadigers van den distillatenr af die bet gif bereidt tot den Staat toe die toestaat dat men het verkoopt Vernier zag den onhandelbareu dokter met een zucht van verlichting vertrokken en vertelde Mareuil wat hg il oo van Au gague had moeten hoeren Laat bem maar praten sprak de voormalige col iorti ur Augagne is een kamiTgeleerdo en ziet ntet verder dan z o ncos lang is Dateert do uitvinding van den brandewgn van vandaag f Onze vooi ouders de Galliërs dronken bet bij kelken vol Toen heette het merk Veroier Marenil hypocras of hydruinet En die Galliërs waren er niets minder om en telden onder hnn nazaten Kerel den Groote Hendrik IV Lodewg k XIV en Napoleon Zg zgn allen gelijk die doctoren I Twintig jaar geleden hadden zjj hot te kwaad met den rooden wgn en bevolen uitsinitend den witten wgn aan vgf jaar later was t omgekeerd en nu verbannen zg beide kleuren en schrijven bet gebruik van bier voor op gevaar af de Franschen even zwonrmoedig en vervelend te maken als de Duitschers en Engelscben Wat grappemakers die artsen 1 Zg geven bon patiënten rattekrnld en wie weet wat optanten kinderen d w z kinderen geboren buiten Denemarken na da verklaring van hunne vaders dat zy Deensch onderdaan wilden blijven en voor hot inwerkingtreden der Deenscho wet van 19 Maart 1898 tot regeling van het Deensche staaisbnrgeischap Deze kinderen werden noch dooi Denemarken noch door Pinisen als burgers erkend en waren dientengevolge zonder nati onaliteit En dut hun aantal niet gering is bigkt uit hetgi en het blad Uejinda mr dedeelt dat er in Niiord Sleeswgk 12 000 staat looze optautenkinder n ziJn A m deze kindei en en hunne nakomelingen wordt nu het Duitsche burgerrecht gegeven In Duitschland maakt dezi overeenkomst een goeden indruk maar ook in Denemarken blijkens de meeningen der Deensche bladen Do Kjlibnhavn z Bt De overeenkomst brengt de mogelijkheid tusschen verleden en toekomst een brug te slaan De üuitscho regeering bei It zooveel redelgkheid getound bg de onderh inJeluigeii dat men recht beeft te verwachten dat ziJ ook in de taalquaeslie met evenveel toegevendheid zal optreden Nu duizenden Deensch sprekenden eindelijk een vaderland hebben gevonden is een beslissende Bfip gedaan voor de goede betrekkingen tusscben Duitschland en bet Deensche volk Vort Land zegt UU naam der duizewlen vaderlaudslooze optuntenkindoren moet de overeenkomst met bigdschap worden begroet wgl thans het voornitzicht bestaat dat zg eindelijk een vaderland en een staat zullen krijgen De Deensche oud minister president Deuntzer verklaarde hol verslag buitengewoon gelnkkig te achten voor de betrekkingen tusschen Duitschland en Denemarken en van groote beteekenis voor Nuoid Sleeswgk Hg noemt bet verdrag aen goeden naiionalen arbeid Er schijnt nog een kans te zijn dat de crisis beperkt wordt Tenminste een ti legram uit Boedapest aan de KOIn Ztg zegt dat in den ministerraad beraadslaagd is over de vraag of door het aftreden van üeza Polonyi de cri i niot zou kunni n worden beëindigd f Velen zgn van meening d it dan de verschillen van meening tusschen Andrassy en Wekerle wel kunnen worden bijgelegd Maar Polonyi weigert beslist zgn ontslag te nemen daar hg dit als een moreelen zelfmoord beschouweii zou Zoo slaat men dus voor de vraag of et n derde oplossing mogelgk is V En die vraag wordt ontkennend beantwoord nog meer te slikken en ons noemen zjj giftmengers I Tr k je er toch nii ts van aan 1 Deze verklaring van zgn compagnon bracht Verniei s gewoten weder lot kalmte en met den gewonen yvor ging bg aan dm arbeid Toen mevrouw Vernier den kleinen Clirisliaan het levenslicht schonk was de firma rei ds een der best aangeschrevene van Pirijs Maar de sombere voorspelling van de treurende weduwe kwam baar titeeds in de gedachten wierp een schaduw over baar nioed rwecide en onderniijnile haar gezundheid Na de geboorte van zgn zoon had Vernier voor n appi l en een ei in den orolnk van Fonlainehlean een pr ichvig kn ti ol met een groot paik gfliocht Zgn nieuw bi zilling was aan de Seine gelegen benevens nan do spoorlgn Pttrg s Lyü i zoortat Verni r achter bet park een nieuwe fabriek deed houwen met opslagplaatsen en aanlegkaden Toen alles gereed was werd hft kasteel betrok k n door mevrouw Vernier en den kleinen Ciiri iiiaan Een half jaar bracht de ziekelijke vrouw in die gezonde omgeving door toen keerde zy naar Anbervilliers terog om daar te sterven Wordt rervolgd