Goudsche Courant, zaterdag 26 januari 1907

s 01 het geheele kabinet moet altroden ol Polonyi raoeet met ol zonder zijn toe stemming de porleieailln van jastitie neerleggen Het in opmerkelijk dat Franz Kossatb die toch heel goed weet welke noodlottige gevolgi U thans een rainisterieele crisis zou moeten hebben voor de coalitie partu voortdnrend als verdediger van Polonyi optreedt en niet allein in den ministerraad diens party opneemt maar daarbnitrn zijn vrienden aan zet om alles te doen ten einde den val van Polonyi te voorkomen In Weenen wordt het verloop der Hongaarscho crisis met levendige belangstelling gevolgd de keizer laat zich geregeld van den gang van zaken op de hoogte stellen Wekerle vertrok gisteren naar Verspreide Berichten Fbaskbuk Het ontwerp volgens hetwelk het ontraimde seminairie van St Snlplce zal worden ingericht om een deel van het Loïenbargmnseum onder dak te brengen ia thans ingediend Het vroegere pauselijk piilois te Avignon zal worden hersteld en in den oorapronkelijken toestand worden gebracht De Senaat blijft zich tegen de financieele ontwerpen van minister Cuillaux verzetten Woensdag heeft hij de belasting op piano s orgels en adolijke titels verworpen De kamer had die al aangenomen De campagne der regeering tegen de speelcinbs dnurt voort Gisteren werden er weer zes gesloten De eigenaars meestal vreemdelingen worden het land uitgezet Minister Picqnart heeft goedgevonden dat in de militaire clubs cursussen in Esperanto de nieuwe wereldtaal worden opgericht DVITSCIILASD Te Weimar wordt een Noderl consulaat opgericht De president van het aasitenhof te Berlijn die gezegd isi inl men over honderd jaar Frankrijk niet meer onder de boscbanfde naties zon rekenen is deswege van zjin ambt ontheven ENSEL tKD Officieel wordt meedcgedoeld dat Birreil thans minister van onderwijs Bryce zal opvolgen als minister voor Ierland en dat Mc Kenna thans secretaris van de schatkist de plaats van Birrell zal innemen Woensdag den sterfdag van koningin Victoria legde na den plechtigen dienst waaraan bet geheele vorstelijk huis deelnam de Duitsche gezant namens den keizer een krans neor op het graf der koningin RuSLiJD Er is door de Petersbnrgsche politie een inval godaan in de Technische Hoogeschoul waar vele bommen en ontplofbare stoffen gevonden ziJn voorts verboden papieren enz Een aantal studenten is aangebonden De school is gesloten T Petersburg is een groote hoeveelheid meliniet gestolen uit een kruldfabriek In Warschau heerscht wegens staking broodsgebrok SisHvm Bö het laatste holbal moet de prinses van Ratibor Victoria zich verontwaardigd hebben teruggetrokken omdat de tweede zoon des konings haar onder het dansen onbehoorlyka dingen zeide De prinses ie de oudste dochter van den Duitschon gezant in Belgrado MlKOKKO Woensdag zonden de Spaanscho en FranBche admiraals de reede van Tanger verlaten Waarschijnlvik zon alleen het l ransch adviesjacht Torbin op de roede achterbiyven Te Tanger gaat het gerucht dat de bevelvoerdei der Mehalle Ben Qhasi alle stammen der Fhas beeft opgeroepen om zich met de Maballe te vereenigen Ben Qhiisi zou daarmede de vervolging beoogen van Raisoeli die by den Kaid der Beni Messan vertoeft AziE Te Tokio is hot gebouw van hot ministerie van verkeerswezen afgebrand BINNENLAND Do Minister vati Marine de heer Cohen Smart is gisterochtend op weg naar Zgn departement op het Nassanplein te sGra venhage door een electrisch tramrytnig aangerodeu en daarbg gevallen Hg had ziJn r ehterarm gebroken en was in het aange zicht verwond In de nabggelegen woning van den geneesheer Offeibaus werd hem het eerste verband aangele d waarna de hoer Stnart ter verdere behandeling in het ziekenhuis van het Roode Krnis werd opgenomen Na het ongeval bleef de minister uiterst kalm en regilde hg nog eenige ziken met zyn adjudant Ofschoon do armbreuk niet gevaorlgk is zullen s ministers werk zaamheden in den eersten tgd moeten worden waargenoman De Koningin werd in kennis gesteld raet het ongeval Mr P J Troelsira heeft te Amsterda n een groote redo gebonden over Onze takliek Het Volk geeft er breedvoerig verslag van Ziehier wat de partgleider over zichzelf zei Thans echter wensch ik een woord te spreken tot u leden van Amsterdam III die over enkele jaren zult moeten beslissen of gg mg wederom candidaat zult stellen Oy hebt gehoord hoe de soc dem Kamerclub het centrum is van vcrburgerlgking Gg moogt alloen goede soc democraten i tellcn en moogt niet toelaten dat nw afgevaardigde de revolnlionnaire kracht dor partg bederft Moeten wy gcluoven wat de marxisten bctoogeo dan Moet gg leden van III zorgen dat oen beter man vordt afgevaardigd dan een die bezig is u af te brengen van den weg van strijd Allen die het met hen eens zgn zgn verplicht bg de volgende verkii zing fi l tegen mgn candidaluur te strgden Mgner gds heb ik reeds lang opgomiTkt hue onaangenaam het is afgevaardigde te zgn van een di itrict Wii irmec geen nauwere verwantschap beslaat Wg eiachen wat anders voor de verhooding van een Kamerlid tot de orgrttli itie van zgn district dan de burgerlgke partgen ül ik hg de volgende verkiezing mg weer zal laton candidaat stellen zal ik dan beslissen Ik heli niiil de overschatting van het partementarisme dat ik niet meen nntlig werk te kunnen doen buiten de Kamer Een Kamerfractie zonder mgn persoon gedurende eenige jaren zou voor mii iets aangenaams zgn omdat ik op mgn program eon nog nnttiger werk heb voor den slrgd van het proletariaat Ik weet dus nog niet of ik mg weder zal beschikbaar stellen maar als ik dat doe doe ik het zeker niet in een district waar ik niet het volle vertrouwen der organisatie bezit Ovorduidolgk is het n iot Maar er blgkt toch wel voldoende uit dat het lang niet oumogelgk it dat de heer Troelstra eerlang in de Kamer zal gemist worden Misschien blgkt dit echter a les slechts een dreigement van den groeten leider Dit zon niet de eerste keer zyn Gemengrde Berichten Men zal zich herinneren dat de kapitein van het stoomschip Prinses Victoria Lonlse dat aan den ingang van de baai te Kingston gestrand is zich van het leven heeft beroofd Men dacht toen dat hg tot die wanhoopsdaad was gedreven omdat hg had nagelaten een loods aan boord te nemer Gebleken is nn dat er wel geen loods aan boord was maar alleen omdat er te vergeefs om een was gevraagd en dat de kapitein die al meermalen die reis had geleid toen gezegd had voldoende het vaarwater te kennen om niet langer te wachten met het binnenvaren Maar bovendien is eenige dagon na do aardbeving op Jamaica ook de Prins Waldemar in de baai van Kingston vastgeloopon met een loods aan boord Men is daarom nu overtuigd dat reeds vooraf onder water de bodem aan het werken is geweest en dat ook met eeu loods aan boord de Victoria Louise zou zgn vastgeraakt Het is zeker hoogst treurig dat de om zgn kunde en zeemanschap algemeen geachte gezagvoerder het slachtoffer is geworden van zulk een buitengewone oorzaak Er worden t Hamburg waarhoen zgn Igk wordt overgebracht grootsche toebereidselen gemaakt voor zyn nitvaatt De kantonrechter te Haarlem heeft beslist dat een bloomwiukel waarin door liet winkelpersoneel losse bloemen tot bonqnetten worden vervormd moet worden beschoufd als een werkplaats in den zin der Arbeilswet Van dit vonnis zal appèl worden aangeteekend Voor het Kantongerecht te Dordrecht had zich gisteren te verantwoorden Willem van S Jaozoou boterhandelaar wonende Ryawgkscho weg Den Haag beklaagd van overtreding der boterwet De botervisitenr Beekerman vond op 5 October jl aan het station te Dordrecht een vaatje gevuld met een op boter gelgkende waar en waaruit door hem monsters werden gestoken Bg een scheikundig onderzoek bleek bet te zgn een mengsel van natnurboter en margarinq De geadresseerde had den visiteur verklaar I dat hg afgaande op een advertentie in de nienwsbla den oen vaatje roomboter had besteld omdat de prgs zeer billgk was Als getuigen werden gehoord de zwager vun beklaagde die op order van bekl s zoon het vaatje had klaargemaakt en het genomen had uit een groot vat dat ooii bestemd was om als naiuurboter verkocht te worden Hieruit bleek das dat vergissing buitengesloten was De zoon van beklaagde verklaarde genoemden last tot gereedmaken en verzenden te hebben gegeien Do ambtenaar van hel O M requireerde tegen bekl die geen nieuweling in bet vak is drie maanden heclitenis Mr Jos Van Raalle van Rotterdam als verdediger van beklaagde meende dat bet ten laste gelegde niet wettigen mertuigend was bewezen en vroeg vrgspraak Uitspraak 6 Maart Terwgl de moeder een boodschap deed kwam in do van Ostadowoniogen een 7 jarig meisje dat met twee jongere kinderen was thnisg bloven te dicht bg het vuur van een open haard waardoor de kloertjes vlam vatten Op het hulpgeschrei der kinderen snelden de buren toe die de vlammen doofden Met vreeselgke brandwonden werd de kleine stervende naar het Ziekenhuis overgebracht waar ze kort daarna overleed Naar mflln aan de ütr Ct meedeelde moet de vrouw van D die als verdacht van don magri van den blokw ichter Drost to Araersfiiort nu gevangen zit bg de jastitie verklaard hebbon dat haar man den vermoorde mot een stuk gzer buiten kennis heeft geslagen Volgens haar zeggen zou do ongelukkige daarna met messteken zgn afgemaakt Alle zevenhonderd beambten van de Zuidertram te Tarys zijn jn staking gegaan wgl aan do remise en de we arbeiders de betaling van een half d igloon voor den wekelgkschen rustdag is weigerd Verschillende plaat i ten zuidiu van Pargs zyn nu van h t verkeer net de hoofdstad verstoken waardoor zeer veel ongerief ontstaan is Dezer dagen werd uit Rome een bericht gemeld betrekking hebbende op de stichting te Tokio Van een katholieke universiteit Die stichting zoo zeer spoedig haar beslag krggen heette het De te Wecnen vorschgnende Polit Corresp veru emt nu dat het bericht onjnist moet wezen De Ja pansclie oniverstteiton zgn staatsuniversiteiten zoodat do slichting eener Japansche universiteit sp confessioneeien grondslag onwaarschynigk zoo niet mogeiyk moet worden geacht Maar vermoedeiyk danken de betreffende geruchten hun ontstaan aan het feit dat de Japansche regeering het plan overweegt naatt de reeds bestaande universiteiten te Tokio en to Osaka nog oen derde hoogoschool in het leven te roepen Men meldt uit Amsterdam Gisteravond deed de politie een inval in een huis aan de Kerkstraat dat sinds gernimen tyd als een voor het publiek toegankeiyk huis van hazardspel bekend was Er werd te dier zake proces verbaal opgemaakt terwijl het speeltuig en eeniggeld in beslag genomen werden Uit Amsterdam Op verschillende bruggen in onze stad waar gedeeltelgk de kegen door houten blokjes n t van zeer hard hom zgn vervangen is dit plaveisel vermoedeiyk tengevolge der strenge vorst omhoog gerezen zoodat de weg over die bruggen een tonronto vertoont en moeiiyk begaanbaar is Deze uitzetting van het plaveisel kwam zeer sterk voor op de bruggen hier zegt men sluizen in buurt 1 1 IJ en in de Leidsche straat voor zoover wy zagen of vernamen Met het oog op de plannen om het Koningsplein met deze blokjes U bevloeren is het wel wonschelgk dat onderzocht wordt of deze uitzetting bg lage temperatuur niet kan worden voorkomen Naar do Tel vernoemt heeft de nieuwe Veroeiriging van Winkeliers te Amsterdam die uit de antislnitingsactie is ontstaan en ten doel heeft het vrge winkelbedrgf te bevorderen het plan om van haar organisatie een landelgke te maken met afdeelingen ten einde oen meer algemeene actie in bet geheele land te knnnen voeren Men meldt In den nacht van Dinsdag op Woensdag is te Velzen ingebroken in het buitenverblijf Waterland van den burgemeester van Haarlem De inbrekers hebben een luikje in do benedenrerditpiog g lorceerd een ruit stak gesUgan en zgn zoo binnengekomen Met een centerboor U toen een gat in een door gemaakt èn zoo is do beletage bereikt Daar bleef niets oodoorzocht doch daar er een enorme voorraad waardevol goed stond is nog niet op te geven wat werd ontvreemd Vast staat dat veel Igfgoed is verdwenen en ook oud blauw De inbrekers hadden een prachtige pendule klaargezet den klepel namen zg mee en hadden zeker het voornomen oog eens terug te komen daar zg hebben achtergelaten een nieuwe centerboor een echten inbrekerssteekbeitel en oen klein breekgzer Dinsdag avond laat is op den weg achter het buiten een verdacht persoon gezien dia zich dronken hield De familie Boreel gaat nn na wat er weg is Ryks en gemeenle polilie doen onderzoek Het buiten was s nachts niet bewaakt hoewel het niet bewoond word Te ZoeterwouJe is gisterenavond de 56jarige werkman M dia op wog naar huis ter hoogte van do Wonterenbrug de gracht wilde oversteken door het gs gezakt en verdronken Uit Nieuwediep Do kanonneerbooten Gier en Hadda zgn uit het ga los en bier binn en gekomen Eenige jjpvarenden zgn met bevroren ledematen naar het hospitaal overgebracht De kahonneerhoiit Njord zit bg Wieriugen aan den grond De sleepboot Titan is er by Hoe moet aan bevroren inenschen de eerste hulp worden geboden f In de Köln Ztg beantwoordt eeu dokter deze vraag als volgt De bevrorene mag niet in een verwarmd vertrek worden gebracht Men kleedo hem buiten of in een koude kamer voorzichtig uit en bedekke hem met sneeuw of als er geen sneeuw ligt met koude natte doeken Met de bevroren ledematen dient men voorzichtig om tu gaan men zou ze anders kunnen breken Wanneer de ledematen zich weer kunnen bewegen gaat men zachtjes wrgven met sneeuw ol koadj natte doeken Ook kan het inwrgven met aromatischen spirjjtns of met FraiLschen brandewyn worden aanb vulen Begint het lichaaiAeen beetje warm te worden dan hrenge men den patiënt m oen niet ve warmd bed iu een koude kamer Als de bevrorene niet begint te ademhalen moet even ilb bg drenkelingen de kunstmatige ademhaling worden toegepast Verwarmende dranken zwarte koffie thee cognac mogen den bevrorene eerst worden verstrekt als hg zich beter gaat voelen en dan nog maar bg kleine beetjes Iemand die urenlang verstgld geweest is kan op deze wgs nog gered worden Behalve de Vondel hoeft te MaatsJiappg Nederland te Rotterdam nog een boot iu aanbonw die Grotius zal heeten Deze mailboot die in grootte m t de Rembrandt en de Vondol overeenstemt zal met buitengewone zor wolden ingericht De heer Lion Cachet beeft de meubileering en betimmering ontworpen voor de drie salons Daarbg wordt in oud Holiandschen trant een waudbekieedinii uiet goudleer toegepadt De beeldhouwer Zgl maakt het model van een borstbeeld van Hugo de Groot hetwelk in brons aan de hoofdtrap zal worden opgesteld Woensdag ia te Amsterd im de Vondel te water gelaten Er was ten gevolge van de buitengewone koude slechts matige belangstelling voor en de enkele honderdon nieuwsgierigen voor een groot deel arbeiders van de werf moesten anderhalf uur wachten eer het gevaarte in de golven dook Buiten was het eenvoudig niet uit te houden de yswind blies de menschen van de werf af en meu zocht een toovlucht in de fabrieksgebouwen waar de werk vuren tenminste eenige verkwikking gaven Men is gewend de booten altyd prompt 3 uur van stapel te laten loepen maar men had buiten de vor l gerekend die had de hydraulische leiding bevroren Op een Colonne concert te Pargs trad als solist op de cellist Becker een goede bekeifde van het publiek Hg speelde ditmaal voor het eerst een werk van den Hongaarschen componist Dohnanyi e n naam geheel onbekend in de Parysche muziekwereld Nu was dit op zichzelf tegenover het Colqnnepnbiiek al een waagstuk maar er kwam nog meer Het werk was niet onintressant maar veel te lang vol onnoodige herhalingen uitgesponnen zonder eind waardoor de com ponist een soort Weltschmerz 6imtonie heelt willen weergeven Becker speelde zoo goed als nooit mooie klare tonen kTumen uit zgn instrument en al zgn techniek stelde hij in t werk om het stak naar behooren te vertolken Het mocht echter bet nbliek niet boeien Eerst werd hier en daar gekucht gehoest maar bii het steeds opnieuw weerklinken van gehoorde variaties verdween het weinigje aandacht en werd zachtjes gesproken daarna laider en eindeiyk klonken weinig vleiende uitdrukkingen door de zaal Plotseling werd op de galerg bet gezegde gebezigd waardoor Csmbronne onsterfelgk geworden is Algemeen gelach en Colonne tikte af Becker bloef kalm zitten en men riep hem toe wat anders te spelen Colonne vroeg daarop aan het publiek wat beleefder te zgn tegenover den solist en zich rustig te lauden tot het einde van het stuk Groot applaus het stak werd ten einde gespeeld en Becker herhaaldelgk teruggeroepen als wilde men hem toonen dat het ongenoegen niet hem maar den componist gegolden had Maar aanleiding van een vechtpartg te SintKruis bg Brugge hebben lansiers daar leelgk huisgehouden Een lansier bad bg die vechtpartg een doodelgken steek gekregen en zgn makkers hebben zich daarna willen wreken Tengevolge van het gerucht dat d gestokene aan zyn wonden gestorven was kwamen tweehonderd lansiors te Sint Kruis bgeen Daar verzamelden zg zich voor de herberg het Molentj waar het gevecht van daags te voren begonnen was Van drie kanten zoo vertelt do Eloile Beige kwamen de lantiers het huis binnen en zg eiscbten dat de waardin den naam van den moordenaar zou noemen De waardin kon echter geen inlichtingen geven en daarop draaiden de soldaten het licht uit en begonnen alles kort on klein te slaan Zg trokken hun sabels en gingen aan t houwen de ruiten d koz guen het buffet de bierlonnen t weid all s lot scherven eu splinters gehakl Eu toen er niets meer te houwen viel trok het gezelschap naar boven venDaar sliepen elf kuid jreu Moeder do vrouw kreeg verlof zich met haar kroost in veiligheid te brengen en dat was maar g ied ook want de tansieis gingen het hnis afbreken Vele handen maken licht werk In een oo wenk was bet dak vei wyderd er toen de lansieis deze karwei volbracht hadden wierpen zjj den inluiud van de kachel over den wrakhoup Tui n trok do troep verder en zoo was het inogelgk bet begin van brand te blusschen dat in de afbraak was ontstaan De landers trokken de stad in naar de Vischmarkt waar de dansliuizen zgn Daar zou het lieve leven van voren aan begin nen maar het ging minder vlot dnn met de herborg van Hostin Do politie was komen opzetten en weldra was een gevecht met de blanke sabel gaande tusschen politie en lauciers Een der polilieagentcu is zwaar gewond aan het hoofd door een sabolhonw en een lansier eveneenh Pas toen de infanterie op het terrein kwam en de lansiers zagen dat zg overmeesterd zouden worden sloegen zg op de vlucht Er zgn eenige muiters in hechtenis genomen en van verscheiden anderen heeft men de petten gevonden De koude hield in verschillende deelen van Duitschland nog met volle gestrengheid aan In Oosteiyk Westfalen heerschte Woensdag een temperatuur van 15 graden beneden vriespunt In de Neckar is veel drgfijs In Tirol viel sneeuw eveneens te Coostanz bg een koude van 18 graden vorst Het meer begint te bevriezen Te Weenen naln de koude Dinsdagavond en gedurende den nacht nog in hevigheid toe en Woensdagmorgen vroor het er 25 graden De reddingsmaatschappg moest in 60 gevallen hulp verleenen Ook in het verdere Oostenrgk heerscht strenge koude bg een vorst van gemiddeld 20 graden Uit de Alpen en Oost Bohemen worden sneeuwstormen gemeld In de Belgische Ardennen valt veel sneeuw en te Brussel vriest het zoo sterk ala men zich slechts van 16 jaren terug kan herinneren De kanalen liggen dicht en op den groeten vgver van bet Bois de Cambre begint men reeds schaatsen te rgden Een oude vrouw en haar zoon zgn op straat in de ruo Ducale van dn koude ineengezakt De vrouw die naar het hospitaal is vervoerd verkeert in bedenkeiyken toestand Stadsnieuws GOUDA 25 Januari 1907 Gisteravond trad voor t Departement Gouda van de Maatschappg tot Nut van t Algemeen op de heer Edmond Visser Tot onderwerp van zgne voordracht had hy gekozen een van de zoo algemeen bekende tooneelwerlm van Herman Hegermans Jr Het Zevende Gebod Burgerlgke Zedenkomedie in 4 bedrgven Hoewel de lezing van een tooneelwerk in de meeste gevallen veel van het eigenaardige terliest doordat één persoon 7 4 8 personen soms uitbeelden moet toch mag do voordracht van den heer Visser o i wel geslaagd heeten Het f tuk speelt bg t begin in Zeeland in een flinke woning Moeder Dobbe is ijverig bezig met Gaaike haar dochter de talel te dekken voor 6 personen Jozel haar zoon de jonge pastoor komt thuis en ook Peter stndent in Amsterdam komt over en brengt zyn vriend Bart mede Na de begroeting wgst moeder Peter op het gemis van horlogeketting en ring en uit zgn verlegenheid bemerken wy dadelgk dat het beleend of verkocht is uit geldverlegenheid En als straks vader thuis komt dan barst de bom los want vader is naar Amsterdam geweest naar een veiling heelt Peter opgezocht en daar gevonden dat hg samenleelde meteen vrouw van verdachte zeden Lotte Ricaudet Een hevige scène volgt tusschen Dobbe en Peter waarin de laatste kiezen moet tusschen de voortzetting van zgn stadie in Groningen of verwydering van zgn familie In het 2e en de volgende bedrgven moet bet tooneel een kamer in een der achteraf straten van Amsterdam voorstellen We maken kennis met Lotte Peter s vrouw tit verlaten neen dat beeft hg haar niet j l trekt Vader Dobbe de handen geheel van 4gn zoon al zoodat geldgebrek bgna altgd heerscht Bart Peter s vriend die ook al gebrouilleerd is met zyoe familie om zyn verschillende politieke gevoelens en dus ook geen ondersteuning krggt deelt lief en leed met hen Wg stelden hem ons zoo echt voor ala een prettige en joviale vriend We maken kennis met Engel de kamerverbaur sler een echt Amsterdamsch type die heel goed uitgebeell werd evenals met de ouders van Lotte Verder met de juffronw van een hoog en van drie hoog den kruidenier en den kruier maar dit alles leidt de aandacht niet van Peter en Lotte af Poter die tering heeft aan de kwaal Igdt die in zgne familie reeds meerderen ten grave heeft gesleept lydt met Lotte gebrek Een andere luchtstreek zou hem ten zegen zgn En we voelden een diei medelgden vooral door de mooie voordracht van den heer Visser met den ongelukkige die als i iediach student weet wat hem te wachten staat nu hg bloed opbrengt en steeds zwakker wordt Toch wil hy alles voor Lotte verborgen Eindelgk loopt het mis Bart waarschuwt vader en verdere familie Zy komen niet zelfs niet toen ben een telegram bereikt met Peter s doodatyding Heel mooi droeg do heer Visser voor Peter s zwakte zgn benauwdheid Lotto s angst en droefheid Eindelgk bg de begrafenis komen Vader Moedor en Gaaike Meesteriyk was de heer Visser ala vader Dobbe in wieu wg Hoi ermans voelden opkomen tegen de zoo dikwgia hardvochtige maatschappy die slechts vraagt naar een laagje vernis van fatsoen maar zich niet wil laten leiden door diepere zedelgke gronden Hg zendt Lotte weg wil haar geld geven en weigert haar laatsten wensch Peter vaarwel t mogen zeggen Lotte half gek van verdriet nu zy hem mist die haar ophief uit dien poel van zonde moet weer terug in de slech omgeving waaruit Peter haar heeft gehaald Na zal zy heelemaal ondergaan want waarvan zal zy leven het geld van Dobbe wil zg niet Bovendien haar onders dwingen haar terug te keeren tot een leven van zonde En als zg weggegaan is in het hondenweer daa komt Gaaike tot inkeer want Peter hif ld zooveel van haar Maar dan is liet te laat Over een persoon hebben we gezwegen i l dl jonge Pastoor Jozef Peter s broer Vooral in het begin leek deze tns eenigszins voorgesteld als ouder Maar overigens knnnen we gerust zeggen dat we genoten hebben niet alleen van den inhoud van t stuk maar ook van de mooie gevoelvolle voordracht van den heer Visser Onzen dank zeker ook namens velen aan den heer Visser voor de zoo heeriykei avond maar ook aan het bestuur van het Dep van het Nut van t Algemeen dat ons weder in de gelegenbeid stolde zooveel te genieten Met No 20 der Stct nordt verzendende statuten der vereenigingen Sociëteit Admiraal Zoutman te Reeuwgk en Goudache cnoketen football club Olympia alhier INQ£ZONDEfi Geachte Redacteur Het bestuur der vereeniging tot instandhouding der Kinderbewaarplaats brengt Ier kennis van hare geachte stadgenooten dat zy dezer dagen de som van f 194 55 ontving zynde de netto opbrengst van de tooneeluitvoering gegeven door de vereeniging Be Quick 12 Jan 1 1 De dames van genoemd bestuur voelen zich gedrongen haren dank te betuigen aan allen die tot die uitvoering hebben medegewerkt en die zich zoo onbaatzuchtig veel moeite hebben gegeven ten voordeelo der Kinderbewaarplaals U dankzeggende voor de verleende plaatsruimte hebben wy de eer te zgn Namens het Bestuur M J TEN BOSCH SCHOLTBSS Presidente K A BRAAT HoooBSDUK Sectetaresse Penningmeesteresse Gonda 25 Jkn 1907 Met vriendelgke dank aan de gevers en geefsters vermeldt Armenzorg de ontvangst van de volgende soeplgsten De hoer M N N de heer S de heer v W Mej S met f 2 de heer B v O Mevr wed P Fam S ds heer D de heer H de heer de J de heerlS v d L de heer K Mevrouw Y de heer R Mevrouw de B de heer W de heer K de heer G de heer van VL de heer S d B de heer K deheer H de heer P de heer V de heer v Z de hi er L v N do heer 1 G de heer A J de heer A V D de heer P de heer K dehoer ü do heer v B 383 Staats loteriJ 6e Klasse Trekking van Donderdag 24 Jan No 8449 1 5000 2817 1 1000 3837 10340 10467 13841 en 19204 ieder 1 400 2895 en 9607 ieder 1 200 1026 6065 8348 8462 10088 16203 16458 en 17546 ieder 1 100 Prgzen van 1 70 11 3358 5727 8926 12061 14485 17683 441 73 6172 9267 98 91 17945 503 3468 6233 9530 12196 14601 18088 843 3580 80 35 12292 65 18124 1087 3645 6348 9900 12391 14776 82 1366 50 6499 3 12608 99 18325 1517 3769 6935 10109 12722 15061 18402 J S 1 10288 32 15147 28 1662 4022 7264 99 56 15233 56 1880 4122 7434 10376 12827 15389 18509 1929 4327 7692 10674 13027 15673 18787 3o 93 7873 10702 13131 15865 19107 207o 4414 87 10815 36 15959 32 90 4526 8054 11146 97 16038 93 2124 4616 78 11228 13274 16287 19655 25 4711 8191 69 89 16302 66 2300 90 8218 11322 13321 4 19679 2644 4831 67 11411 32 16483 86 2710 39 86 59 13555 16648 20128 94 5019 87 11671 14057 94 20213 2809 5192 8549 11736 14117 16946 42 85 5231 8635 b 14224 17140 20406 2930 86 39 11865 1433 17387 20666 3267 5675 8724 90 14456 17494 20810 94 5711 8908 12033 BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 2 JAN SiaatêUentngtu PoRTDOiL üblig 3e Serie fr 050 3 59V Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RustiitD Iwang Dombr Obli atien 4 96 AziE Japan Obligation 1899 l 74 74 CoLUMBu Geconsolideerde Bni tenlandsche Schuld Recepis L 100 iv 24Vi Hypotkeek BankênAandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Hotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedeigke Hypb 4 M Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlundsche Hypb 4 IOO7 Pandb Znid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepaHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp i Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hyph 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Aandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98V Pandb G Hypotheekbank te Pmsterdam 4 100 Spoorvegleenittfferi Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw My A 367 PremitUeninqen buLoiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diveraen Hg tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 Scheepvaart Maatsehappijen Pand Holland GuH Stv Mg 35 Frediklieart bU de RemoDitrantfohe Qereformenrde Oemeente alhier Zondag 27 Januari morgens lO i nor Ds L R OLDEMAN Rotterdam BDITENGEWONE GROSiWP OPRUIMING ALLE nog voorradige Mantels Costumes Blousen Jupes Jupons Japonstoffen en Katoenen benevens een groote party Witte Goedereu worden tot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD 3 r f S lufi dar aüvi rtk tii n Voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen by het overlgden van onze geliefde Zuster en Tante Mejuffrouw A C DE MINK betuigen wg onzen hartelgken dank LU aller naam P DE MINK Gouda Jannarl 1907 VEILI G Stoom raanmaalderij Bouwterrein enz 4lpheii aan deii RIJii Notaris R VAN DEN BERG te Oudshoorn is voornemens Woen CLag n 0 en IS febrtiari 1907 telkens v m 11 nor in het Hotel St Joris te Alphen by inzet verhooging en afslag pnbliek te verknopen Bene in volle werking nf bestaande in Kantoor Graan en andi re Pakhuizen Stalling Wagenschunr en andere gebouwen Verder Stoommachine van 26 P K met Maalsteenen Koekenbreker Elevators enz zoomede open grond bgtonder geschikt voor Bouwterrein bg elkander zeer gunstig gelegen hy het dorp Alphen tusschen Ryn en Straatweg ter grootte van ± 3B00 Centiaren Een en ander byzonder geschikt voor ledere indostriëele ol andere veel ruimte behoevende zaak Aanvaarding en betating JS Mei 1907 Eiken werkdag te bezichtigen Breeder bg biljetten Inlichtingen verstrekt de Notaris Victoria Water iepe rel le aar vonr Aanbevelend FirmiHerman Zoon wild en GevOj elte Van af beden en verder da eiyks versch verkrygbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Puularden Kapoenen gemeste P ndvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concnrroerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco poor geheel Nederland Aanbevelend T UÜTTELIJIO Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telepboon Interc No 2031 Zenuw en ilaag lijders vordt ait overtoiging een werkeljke holp io den nood het boek unbevolen Na ontvangst van adres per briefkwirtwarlt d t boekje truco per post toegezouden door BLOf POEVa Utjokhao Za tbommni