Goudsche Courant, zaterdag 26 januari 1907

Maandag 28 laiiuari lOOI j o 10243 Meuws en Advertentieblad töor Gouda en Teletot No St De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco pCT I 08t ƒ 1 70 Aftonderipe Nommiö VÜFtlENTEN ADVERTENTJttt worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedei egel meettó Centen Groote letters worden Wekend uMtr plutaroimb tnatending v n Advertentiën tot 1 uur des midd M Onnavolgbaar ïijn thans door niouw gevonden toepassingen onze tn olleuerf geëChUderdc Por treilen felutureÊlognerU Zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de ecMe te ontvangen Geill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschrilten gratis op aanvraag Boxtel a HOOAER7 Ss Co Agent voor GOUDA Firma A iIaNT Kunsthandel Kleiweg b i wien modt lien te bezichtigen zijn Zaal KUNSTMIN Zondag 27 Januari wefi eii8 bet buitengewone suecen nag pen enkele voorstelling te geven door het Ensemble Ariistlqiie ondor leiding en met medewerking van de Heeren Solser en Hesse de POPULAIRE HUMORISTEN Prgzen der Plaatsen Ie Kang M et 2e Rang M et Leden S O O gewone reductie Aanvang S nnr Bnrean 7 anr Plaatsen van al heden te verkrggen en te bespreken Zie verder aanplak en etrooibiljetten Vu it 1 Jan 1907 kost DE JOi G $ Reclame CACAO IHT i kllo bus f 240 kllo bus 1 30 Mlu biis 0 70 o kllo bus 0 32 Ferwerda Tieman Orootite détail wUnhandelaren in Nederland 060 0 72 St l lhti pbo Medoc La Kü8Q Lndon Chateau Malleret 0 80 per flesch per anker van 45 fl 3 i Chateau Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 QraveB Blanc 0 72 Hant Sauternee i Witte Bergerac 0 99 Nierateiner 0 7 RUdesheimer l Oo Oude Roode Portwijn 1 08 per fleacii Extra oado Roode Portwijn Oude Wilto Porlwün Extra oude Witte Portwön fine Old Pale Sherry Goede Madeira Madeira Superior Vermouth di Torino Don Bellardi per Liter PrOiW netto è contant 1 44 1 08 1 80 0 99 0 90 1 44 1 17 DEPOT TE GOUDA F J J BOON VAN OSTADE EEMSEMTANTEEE neu wiirdl verxi clit ui t MEUR te letten UIT HBT MaOVïUI TAK M 114VKNSWAAY ZO È QORINCHEH Deze THBBEN worden fgole ferd in veriegeide pakjes van t ttete I n kalf en een Ned ons ua vermelding van Nommer er iiiCKPrys voorzien van nevenstaant HlBMerk volgens de Wet gedepoQVneord IW Zich tot de uitvoe inK van geaH rerde orders aanbevd ende J C BIJL Toorheen J BREEBAART Li GoBda Druk van A BRINKMAN i Zn aeraalogeen Poedervorin is het eenigste helpend middel tegen Hloeriarmoede HleekuacM XenuwmmakU Uoofaplfiien MIapelootheld Oumachteu fermagerêng en fermluderlttg Oer UchaamêkrucMeu in Poedervorm aeinatogeeii I heelt een aangename smaak en kan sn alle drinkbare vloeistoften worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruiksaanwijzing f 1 50 Ëentge iabrlkanten 11 N v SCB IK Co Den Haag Verkrijgbaar bjj Firma WOLVF Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veerital üouda A BOUMAN Moordrecht PISKSE Nieuaerkerk ad IJteet N VAN ZESSEN Sehoonhoven B v WIJK P W v EDE Itudewater A SCBEEK IJaa trechl K VAN DEB HEIJDEN Keeumjk P v o SPEK UoercapelU D v o STAB Wed J HOLST M KOLKMAN ARN d HEIJDEN Waddingaveen PA deGROOT A UI JONGH Oudetcater J P KASTELEIN PcUbroekerdam D BIKKER Benechop WAARSCHUWING Laat U met misleiden door AbillJ Siroop Het klonster nc n Paulo Abdij be taat niet ilu Siroop van grenerlel waarde DE nOEDKOOPSTE UE MEEST VOLLEUIüE zan bosILst dio det Firma Xflli LAOIEH JOVUXAL met minstens diio gratis geknipte patronen en con gekleauie plaat ïa £ ILL itimssmAKisu met een gratis geknipt patroon TUK BAZAAU OJi CUtLU uEna FASUiosa Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VUAAGT Vw Boekluindelaai Proefnummer DE MEEST PRACT13CHB i Hollandsche Mélange Alle met Ituetel Hall BIJeoeyeel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATKONEN mot Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van 10 50 verkrijgbaar bji MILLY SIMONS Den Haag in pakjes van eenhalf pond a 40 e per pond met l on is CrEEÏÏ ITatuTirljoter nïaar is in den Winter lekkerder van smaak en geuriger NEEMT PROEF Te Gouda WIJDSTSAAT IS Het Wapen van Asten QebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao y Dalmatige noot tie nieuvste mnmdingen op machinaal gebied Ttrkotenk kbileatie a sJtriaitend gebruik van Tijm ri fij isto grondutoti en garandeerei iet trbruiker van Stoliwerck s Chocolade en Cacao een aaiibeveafinswaardig fabrikaat nauwkeixiig beantwoordend Hl im iitnod te f Etiketten Dt irina behaalde 87 Brerets la Hoflerertiicler 44 Eero DIploma s gonden enz Hedalllfs een hewy van uitmnntend fyn Éibrüa t lJee4 187 ichrerf de Acc domie naKmal de Faria Hou TOM déoemon una Hedcai V r rewilère cImm an oonaldAratlaB a Totr exoellent fabrlotttlon ds Obooolat bonbon varté eto to IMIWtrck S fabrikaat ia verkrijgbaar hï U H Confiseors Banketbakken na au Qeneraalvertef nwoordiger oor liedetland Jalim HattenakHlt Amsterdam Kalveislraat 101 mcv TT N IHI IMBH IHISnVBHKHMIHiHIIHHBiHI HI ADYERTMTIM iT aÜFcÖTOntën worden aangenomen door het AdverteuUe Burean van A BKINKMAN ZOOIM H iS TE HUUR Ucrrenhuis Oosthaven It 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Keldt r flinke Tuin Voorzien van Gas en Wat leiding Te bevragen B 89 ISrM V LOON DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAfflENTEN in elke stjjl van de eerste fabrieken tegen concnrreerende prijzen Aanlfiijff ïïD Gas Waler Spreek Biiren Electrische geleidingen Wie van goed licht houdt wende lich naar het Ooudseh VerllrMing Mnga IJn DE AVOUDSiTER daar alles door bekwame mters verrie twordt Verkrijgbaar in flesschen 50 ets 7 et en f t 23 biJ H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKBll P AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bj O LUGER Apothekor Markt en bij WOLFF Co Westhaven 118 oord Braban scli Schoen en Laarzenniagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg PRIMA KWALITKIT OVËRSGHOKKEIV Slcrlte Sclioollairzen enz Opruimingf van reslanlen Aanbevelend C 8M1TS Alle reparatien en aangemoten werk lleow movertrollen rof Ür I iebers welbokend i iiDV EaAc ï sz iZBa Alleen echt met F lriek merk tot voortdurende radicale eix lekere genezing van alle zelN ie meest hardnekkige xentiiO Miekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftö ta p enezing van elke zwakte BI nb tacht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpfla slechte apgavertering Onvermogen Inipotenz Poüutione enz Uitvoerige proapectnsBen irijjfor eBch fl 1 fl i fl S dubbele floach il f IOntrntUOepot Matth y d Vegte ZaltbomiUi i putT M Cléban k Co Rotterdam 1 Happel a GraTenhago ilalmmaDB de Joag J Ceq Kotter lam W ff k Cd Gouda n bii alle drotristea 1 A Echte Oude Jenever n 1 Nightcap 1 9J p HOPPE 1 l nl Verkrijgbaar bij Br PEETERS Jz Ut op Mckêt M hmrIArMd Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD aw KENNiStiEVIKG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bü deze tet Kebnie van de belanghebbefiden dat door den Heer Directenr der Directe Belasttngenneni te Utrecht op den 23 Januari 1907 txecntoir is verklaard het Kufaier no 16 d r Personeel belasting dienst 1906 dat voormeld Kohier ter tevordering is gesteld in handen van denIHeer Obtvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bg de Wet bepaalden vo t te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclame behosrei te worden ingediend Ooada den 26 Januari 1907 De Bnrgemeeater voornoemd B L MARTENS Steigerend C onservatisine Dr Kuyper kan zeer terecht veel worden verweten Zeer ten onrechte wordt hem een ding al te weinig verweten tlszyn schuld het verdoezelen der scheidslijn tuBSchen conservatieTren en voomitstreVenden Het elericalisme in zijn meest géTiUrlijke consequeutieYY ïjl tellingeii practisch door hem t$B trooo ezet diende zich aan als het meest onmiddellijk en het meest ingrijpend gev ar het conservatieve werd dientengev pge op den achtergrond gedrongen De levée en masse der vrijzinnigen tegen Kuyper was gerechtvaardigd een gelijke beweging tegen het consemltisitie blijkt meer eh meer vereischt Nu dergel ke vraagstukken baair alleszins welverdiende rust beginnen te genieten komt het eigenlijke vraagstuk de sociale quaestie dringender en dringender zijn recht op belangstelling opvragen Di eigenlijke scheidslijn in de practlsche stftótkuflde teekent zich üu ook scherper en duidelijker af Men kan dea cohservatieven niet dan erkentelijk zqu wanneer ze zoo ijverig bezig zijn tnn de demareatiel n in de juiste riehting en met de ware strakheid te FEViLLE TOX IN DUBBELE BANDEN II Vernier was wanhopig Niet alleen dat by ia Filicité een liefhebbende gade verloor beweende hjj ook in haar een trouwe medewerkster die hg moeilijk kon vervan Maar züa drnkke zaken weerhialden hem zich aan ijjn droefheid over te geren en in den arbeid zocht hg zgn eenigen troost Dit jaar besliste over de toekomst van xijn handelsflrma De omzet van zgn verschillende merken was schier voor geen uitbreiding meer vatbaar maar Vernier bedacht een handige ooDbinatia en verbond een hankhnis aaalijjn ipdnstrieSle instelling Hg aloot e atracten met groote wijnhoawers uit het Zoideg dien hg voorschotten verleende op het tejveld staande gewas onder voorwaarde dat lü hun producten aan geen atjoer concurrenten mochten leveren Ook deze tak van zijn bedrijf nam met den dag in bloei toe xoodat hü binnen betrekkelijk kortan tgd i n kantoren restigd in de roe de trekken Het voorloopige Eerste Kamer verslag over het arbeids contract de tegenweer tegen het Ziekteverzekerings ontwerp de critiek op de belasting hervormingsplannende Meester ze zijn even zoovele stippellijnen die de groote grenslijn tot veriengstukken zullen dienen Een opwelling van wrevel over den overfrikkelden schamperen en venijnigen toon der Eerste Kamer Rapporteurs is natuurlijk Verder kan die ontstemming ook niet gaan bij de overweging hoeveel men eigenlijk vet schuliiigd is UU deze uiting van het conservatisme De tegenstander heeft zich hier getoond in zijn ware gedaante zich veilig wanende in het eigen huis afgelegd dl het vernis dat het verkeer ia vreemden kring wel scheen te vordereil Een strijd tegen een tegenstander dien men niet kent iti zijn eigenlijke gestalte is een verzwaarde strijd Met dat allermerkwaardigste Eerste Kamer Verslag voor zich zou ook de meest zwartgallige onder de vooruitstrevenden niet anders kunnen concludeeren dan dat hij den afkeer van het Conservatisme tegen sociale hervorming onderschat heeft De strijd tegen den tegenstander die zich meest gaf in zijn vollen tegenstand wint nu in klaarheid en verliest zijn verzwarende omstandigheid van onbekendheid met de draagwijdte van het vijandel ke geschut De iictie tegen het ZiekteVerzekeringsontwerp de critiek op de belastingher vonaingsplannen breidden die kl ïrhëid slethts uit Men krijgt zoo langzaaih aan een heel duidelijk overzicht van de conservatieve oppositie Tegen elke ingrijpende sociale regeling der arbeidsovereenkomst Tegeti een verlichting van de nijpende zorgen van welnig vermogende door ziekte getrotfen werkmansgezinnen Tegen een zelfsslechts gematigde regeling van belasting naar draagkracht Tegen een afdoende eh sociial rechtvaardige oplossing van het kiesrecht vraagstuk En t zal verder blijken tegen te zijn tegen elk voofstel en tegen elke beweging die de dus gewaande rechten van zekere groepen Chateaudon waar hiJ met ziJn kantoren een der uitgestrekte reomialige heerenhulzen vnlde van de eerste ƒ erdieping tot het dak Vooral in die dagen was Uareuil hem onmisbaar Die voormalige advertentiecolporteur welke om een geliefkoosde volksuitdrukking te bezigen de stad had platgeloopea op n schoen en n slof ontpopte zich nu in een financier van bnitengewone geschiktheid die de bemoeiingen zijner firma uitstrekte over de handelaars in znidvrnehtea en olièn van den Levant en zelfs handel dreef in getha pertsja met Britsch en Nederlandsch Indie Maar de likenrstokerij bleet Vernier s troetelkind uren lang kon hij toeven bH de fabricage van het Prnnelet Vernier of van het nienwe merk Royal Carte janne Het mannetje dat eenmaal zün lichaam en geestdoodend vocht duwde in een vnnzigen kelder had zich nu gemetamortoteerd in een waar gentleman die lid was geworden van de ikeest aristocratische clubs de fijnste equipages hield zelfs een antomobiel bezat en behalve over een weelderig appartement in de Cbamps Elysëes ook beschikte over een der kostbaarste maitreesen van het galante Parus Dat Vemier Uareuil want hij voorkenr liet hy zich by den naam zjjner firma noemen toegang kreeg tot de groot wereld van bevoorrechten wil verminderen de lasten van maatschappelijk min draagkrachtigei wil verlichten en den gerechten en nos4t keiyken invloed in staatsaangelegenhlden van thans politiek waardeloosgettite staatsburgers wil waarborgen t zal n tegen blijken te zyn tegen al wat liet hoogste rechtsgevoel en de zuiTehi bilUjkheidszin als het eerst noodige in oifte wetgeving onvoorwaardelijk moeten eischen Klaarheid omtrent de diepte en den omraag der conservatieve oppositie ia veel niet tUes Noodig is ook klaarheid omtrent haar getalsterkte Wie leeft en werkt in een wereld van sociald en politiek vooruitstrevenden is licht geneigd het conservatisme als nu vHjWèl uitgeleefd te beschouwen Hij iniskent dab echter ebn waal heid De e dat oiize volksaard tot ondergrond heeft een aflcaer van al wat de oud vaderlandsehe vtqh d schijnt of schijnbkar dreigt aan te randen Vandaar de verwantschap vin de I IlanlscUe MUichéster volgelingèn éh de anarchisten De waarheid is al lang bekend Haar beite ontvouwing vond ze in een kernachtig betoog uit Treub s belangwekkende Sociale Vragen Daarin wordt scherp gewezen op de puntefa van aanraküig dezer beide extremes qui se touchent Wat het anarchisme is onder de arbeiders is het cbnsërviitistUe ondel de burgerij om voor het gemak nu maar eens die wetenschappelijk ounauwkeurige tegenstelling van het Marxisme in bruikleen over te nemen Vrijheid blijheid I Brand van Cabauwen s lena ia het uitgangspunt dat ze in gemeenen eigendom hebben Raak aan die vrijheid leg plichten op verorden tdeziéht en met huH blijheid il gedaan De doorshee HoIIander odtvangt dezelfde gewaarwording de tuchteloosheid en bandeloosheid van zijn straatjeugd verlaat hem ook in latere dagen niet geheel Op zulk een klankbodem kan het gejeremieer van eétt vah Houten Hn een Fabius over afgl ding naar een Pruisischen poUtiestant prachtig resonneeren Wat kan geen verwondering baren Immers met voretelgke mildheid leende hjj links en rechts om zich heen en wat dat betreft scheen het dat yn geheugen hem dikwyis in dtn steek liet Vernier Harenil stond dns op het toppsnt van ija glorie teen hji kennis maakte met freule de Veanecourt des Esssrts de laatste telg van een ond adellijk maar verarmd geslacht die t Deauville zeer bescheiden woonde in gezelschap van de donairiire haar mams gednidig wachtende op herstel van het koningschap dat maar steeds niet scheen te komen Emmeline was nAg mooi maar het zon niet lang duren of ny zou vervallen tot den staat dien men gewoon is heel onbeleefd aan te dolden met den naam een vaatje znnr hier Toen ontmoette sy den beer Venier Marenil op haar weg Een gedienstig man d heer Banpin een aan lager wal geraakt sportsman somde VernierHsrenil de voordeelen op die voor hem uit een verbintenis met Frankryks ouden adel zonden ontstaan De voormalige kroegbonder was dra overtuigd dat zgn vriend die vriendschap had hem al lalloeia bankbiljetten sSn geleend geM gekost geiyk had Een fancy fair bood een welkome gelegenheid aan tot kennismaking eo weinige dagen daarna waa de mi tiüitfitfl IlilMlIII Hl ITllllifllI iJHilli lf 111 in de arbeiderswereld uit haat tegen itaats inmenging de gelederen der anarchisten gaat versterken komt das ook bij de burgerij kracht bijzetten aan het Conservatisme Bij zeker salon conservatistnb dat uit exentriciteit nu eens tégen den stroom in wil en een geestelijke aristopratie die niet de zelfoverwinning heeft kunnen bevechten 4 m zich in te denken in de gevoelen behoeften nooden en eischen vin intellectueelligerhuizenden sluiten zich nog aan het element van zelfbehoud dat zijn heerlijkheid van Beurs Mijverheid s of Pllttelind s grobtheid oavertmasd wil handhaven Dit bonte leger dat zijn fornutieiyn trekt van af het bordes van bet Fries e kasteel door de studeerkamer van den stardogmatischen professor over hetIcantoor van den zelf bewusten Rotterdamscben ophooger van de alleen zaligmakende tonnenmaat tOt in de achterkamer van het kleinsteedsche wlnkeliertje dat is het gevaar dat nu telkéds dridgeUder onie aandacht Vraigt Zeker om te keeren dat andere gevaar het clericalisme Wat 1901 ons heeft geleerd blijve in het geheugen wèl bewaard Er iü rat rorden ihgéwilligd vah de eischen der voohiitstrevenden op het gebied der eigenlijk gezegde sociale wetgeving van redeiyke belasting hervormihg van de defènsieverbetering Het bonte leger van bëhoudzucbtigèn looflt té hoop en weer zil het clericalisnie komen om partij te trekken van de zielsangsten van het conservatisme Hoe dat te verhoeden De kleUHdazh miSderistof dit ouberelbnbaré eletteht worde gekleurd iriet de tint der vooruitstrevendheid Daarheen overgebracht de overtuiging dat het conservatisme in de politiek alt ld het dsgelijksch levbn stilstibd achtërtlitgiog dbet zijn Ülin is de immliniseering verkregen tegeii de verlokking van het clericalisme dat buit wil halen uit de ontstemming van den door onpractische wetgeving verzwaarden belajiingpUcht De taak schijnt niet aanlokkend maaris noodig en alleen zoo te vervullen II 1111 lil i li l 1 vyfenveertigjarigs handelsman verlasfd met de zesentwintig lentes tellend freale Bmmeline De freule had eerst wel eenige bedenkingen te overwinnen Haar toekomstige eebtgenodt was van lage afkomst maar by droeg ein dubbelen naam Wat al half en half adeliyk klinkt en bovendien zetelde nog de Heilige Vader op het Valicaan die gaarne den titel van Bomeinscb graaf toekent aan een braven millionair die bigken geeft wal over te hebben voor de goede zaak voor een arm meisje van hoogs geboorte lyn hand en lyo fortuin aan de voelen te leggen Het eenige wat Emmeline mee ten hnweigk bracht was haar oude moeder maar daartegenover stond dat Vernier een zoon had den jongen Christisan die juist zyn stadiën bad voltooid en de wereld van geheel anderen kant bekeek als zgn vader Van bet voltooien zgner stadiën kon eigenlyk moeilijk sprake zgn Het eenige waarin hg uitmuntte was de sport di by in il haar openb iringen verafgoodde In den laatsten tgd verheugde zich vóór alles dé tottul in zgn bizondere belangstelling Zgn militaire plichten had hjj vervuld by de cavalerie het vierde regiment bereden jagers Wenit ttmlgd