Goudsche Courant, maandag 28 januari 1907

Maandag 28 Januari 1007 458te Jaargang No 10343 60ÜDSOIE COÜRAMT ieuws en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken TelelMn Re 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is 1 2Ö franco per jwst ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TelefMi Na M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd J De Notari MONTIJN jfl t Ooai is voornemMu HB B OD op MAAKDAO 11 BsBÊÊm FKBBDARI lÉDT v m 11 tor in bet Hotel D ZALM aan de Harkt aldaar in eene ztttiDf piblük te eilmi e te vèrkoaptu ÉENE Sooai la l oemkweekdrSj ipet difelne kréét eri trtli atcken en Katlnt en verdere Oeboutoen benevens Krtel met idergrliédH want éidiig un den Oraal Florisweg roerlieen Oude Qonire e Gouda in 8 perceelen en combioatiën D grondtn ter groBtte nn llëlb M ijjn ook nitstekend geaoliikt Toor bonirterrein Aiuraardiug bg betaling der kooppenningen roti of op 1 Haart 1907 T bozichtigen de laatste zes werkdagen TAór de rerkoopibg Nadere lallolitingéb ten kantore fan Notaris HONTUN Toornoemd zoomede ten kantore ran Mr M M SCHIM VAN DEBLOEPI PepWstraat te Oonda Breeder b biljetten yeiLiiVG Sloom Qfaa maalderij B uwtdrrahi ans All héo aapideo ftljil NattHI R YAN DEN BER te Onaaboom ia Toornemens Woensdagen 6 en 13 rOiruari 1907 telkens v m 11 nnr in bet Hotel St Joriü te Alpben btl inzet verhodglng en afslag publiek te verkoopen Bene in voUe werking eiinde IJ beataiiJe in Kantoor Uraaa en andere Pakbltién Stalling Wègenscbaflr an abdere gebouwen Verder Stoommacbine van 26 P K mat Maalsteenen Koikenbreker Blevbters au zoomede open grond bijzonder gescbikt toor BoauOerrein by elkander zeer gunstig gelegen bj hit dorp Alpben tasseben Bijn en Straatweg ter grootte van ± aaOO Centiaren Etli en aDd r bytonder gescbikt voor ledèle indnitriSeU of andere veel riimte beboavwda zaak Aanimarding n betaling IS Mei 1007 Eiken werkdag te bezicbtigen Breeder bü biljetten Inlichtingen verstrekt de Notaris INoord BrftbaDlsd Schoeo 60 LaftrzeBBiagftKUft KLEIWEG E 30 tegenover d Klei egsiee PKIMA KWALITEIT Sterke SeboollUneA eitt OjptfuiUiiog van reslanten iüdibevélnd C SMITS Alle reparatifin en aangemeteg werk l T TT I I I 1 J 1 I Echte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar btj PEETERS Jz Itl p tmeM M imrJthmuL Qottd Drak TU A BBINKHAK é t Voorloopig Bericht KU1 STMII GOUnA éii Verwaehl TEWE s BIOSCOOP PABMN Van ar Xonaag 3 FeUrnarl tol n mee Zondag lO Februari let een geheel nieuw PracM repertoire TEWE S BIOSCOOP Neei lands grootste en meest succesvotete BxpMtltl Vel tbofit alleen de nieuwste attractie van den tegenwoordige tijd In het bijzonder veel rijk gekleurde Tableau s TEWE S BIOSCOOP Tarieert iedere 3 dagen geheel vSn programma Ziob miDZaam aanbevelond bU het hooggeöerd publiek daar dew keer koaten nodB moeite aan mUn programma zUn gespaard om dit oovarl6elend mogelUk te kannen repreaenteeren DE D IBBOTIB L G TE WE B ü rtÉMUll a MMrfM Wat een pg meisie behoort te weteti Daar zijn dingen waar een jo g meisje niet mee noodig heeft maar ieder jong meisje behoort te weten wat de Sangninose voor jonge meisjes doet votirU voor haar die bloedarm zijn lijden aan hootdpHn ticb zwak mee en IssteloDs gevoelen of last hebben vac slapeloosheid M JharottW E KL0ÜWEN8 van Merlenstraat 77 Den Haag was zulk een jong meisje Zy schrijft ons Ik had laat van veel hoofdpgn gevoelde my dikwyis geheel InstelOos s nachts sliep ik sleiht n we d elkens met eta schrik wakker Op tuoraden van anderen die veel baat bg de Sangninose gevonden hadden ben ik dit middel ook gaan gebrniken Het heeft toy goed geholpen By de derde flesch voelde ik my al aanmerkelgk beter De hoofdpyn was veel minder en elke nacht sliep ik heeriyk soodat ik verkwikt wakker werd en in staat was met opgewektheid mijn werk te doen Zie kier eeiM it velen Wy kannen U vele znike dankbetnigingen laten tauen Wint tie ttlen in elke stad vas ohs vhderland maaktéb die ervaring Een friesche klenr een heldere oogopslag krachtige spiereb nitmnntende zennweo een vrooiyk hnmeor gaan samen met een goede gezondheid Daizeoden hebben znlk een zuiver krachtig bloed aan de Saogainose te danken Neem er de proef iens mede en gy zult zien rat de Skngninose vObr anderen gddaan beeft dat kan a voor U doen Prbs per flacon f 1 60 6 i f 8 18 fl f 19 Te Gouda bU WOLFF Co We ibaveo 19S Den Haag VAN DAM üo i li W kennis p t on oidiwe nliddel VllGÉHilONIG voor hoestenden mk m iai verkrygbaar Rihnenkoorts van eetlust Bcitrijding van Bloedarmoede Bleekzqobt Algemeene Zwakte voortdurende HoofOptin en I Ce Echte EINADRVPFELS vu fiB VtUJ I dragen buiten op de roode doos den n am ÉT kAWtfttiO Men lette daarop zij liJn overal verkrijgbaark f Oil Qm rtctiUlreeks I franco van de fabriek tegen intending van pOstwitael ü f 9 76 Cbemtaohe Fabriek van Dr H RAJÜNINO dllat K t Trugt veral Dr H HAllHIIKi BlWlTsrAAH f IMperllteraesAj tt lll gh iife ro WESSANEN fle LAAN Wèfué ireer OFOERICHT irM HOMMKMJKE FABRlk K l Voed rt nw Vee met de nuiwere murwe merk er en WS nitmnntende door hoog eiwit en vetg halte en grootste voedingswaarde Bere mptoma ParIJt 1900 Negen Oouden Jfe ia IIM ZAal KOWSTMH Zondag 27 Januéri wegens bet baOengewone Mtet uogeen enkele voorstelling te geven door het CoseniMe Arllsllque onder leiding en met medewerking van de Heeren Solser en Hesse de POPOIiAIEK HUMORISTEN Pryien der Plaatsen Ie Bang M et 2e Rang M et Leden 8 O 6 gewone rednetie Aanvang 8 inr Bnrean 7 tu Plaatsen van al heden te verkrygea tt te bespreken Zie verder adnplak eit ttrooOUljèlteti Openbare Verkooping TE GOUDA op MAANDAG 28 JANUARI 1907 des ïoormiddags te elf uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt llten overstaan van dea te Haastrecht gevestigddn IMotarü J HOEMAX VA No 1 Een zeer gnbstig gelegen van vele gemakken voorzien Wöoa en Winkelhuls waarin sedert vele jaren met goed gevolg de Brood e lBanketbakkerêmaok wordt uitgeoefend aan de Kleiweg te Ooada wyk E no 70 Kadaster jSectielJB no 27 groot 80 Centiaren By dit perceel worden ook verkocht de Winkelopstand en alle aanwezige Oereedscbappen tot de nitoeleoing der Winkel es Bakkery behoorende Te aanvaarden bg de betaling dei kooppenningen No 8 HUIS Boelekade ii dé hand verkocht En Nos 3 tot 6 Drie Huizen é tifm staande naast elkander in een Qaog aan de Wilhelminastraat te Qonda wyk HNos 115 116 en 117 Verhaard by de week ieder hnfar vo r f 0 90 De perceelen zgn te bezichtigen de laatste drie werkdagen vötr den dag der veiling van 10 tot 2 ar n en op dien dag vib 9 tot 11 aren Nadere inlichtingen geeft Notaris J KOEMAN voornoemd II iiiiiii lm nim ÊmÊimMm im M M V LOOi 4 DUBBELE BUURT É 13 Telln 117 t mintt vooriles van ÜASOBBilUm ia alk styi van de eerste fabrieken Ug edncni rterende riJMi kitkiitt Tu Gas Vüa Spretk Biuret Electrisekt getiWtiigek Wlb van goed licU bondt eal lieh naar bat e M4 eh reHlehttng MagMV Dfi AVONDftlTKIt daar alles door bekwame fitter verriclit wordt 1 I 1 1 II lil lit III i lÉt 1 É I lyiA Victoria Water Geregelde aanvoer Aanbevelend PumaHermaa 4 oa TWKEDK BLAD Stadsnieuws GODDA 26 Januari 1907 De heer E M B Korteuoever is aan de universiteit te Leiden geslaagd voor bet candidaats examen Rechten Q a s c o n t r ö 1 e 25 Januari 1907 5 uur namiddag 38 mM 14 49 Kaarsen 5446 Caioriën Druk Lichtkracht Warmtegevend Vermogen De Commissie voor Werkvorschafing hoopt a B Maandag een BcbaalcoIIecte te houden ten bate der werkloozen Wy hopen op de nu zoo streng ingevallen winter dat onze goede stadgenooten zicb het lot der armen zullen aantrekken en de Commissie met een ruime gift zal verblgden In de op Woensdag 30 Januari a s des avonds te 8 uur te houden vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier zal o m behandeld worden het antwoord van Zgne Excellentie den Minister van Waterstaat op het verzoek der Kamer om maatregelen te beramen tegen het afvloeien van bet water uit de grachten bg krachtigen Oostenwind waardoor bet de verschillende industrien aan voediogswater voor hunne ketels ontbreekt Voorts wordt in deze vergadering overgegaan tot het kiezen van een voorzitter en waarnemendvoorzitter die jaariyks aftreden en bet besluit genomen over het toelaten der afgetreden doch herkozen leden Men meldt ons Vrouw O een kaartlegBter te Qouda die tgdens een bezoek van goedgeloovige menscheu boven een stoof zat waarin een groote test net vuur stond nadat de menschen vertrokken in lichte laaie Op haar hulpgeroep kwamen buren aangesneld en bluschten de vlammen meteenige emmers water By onderzoek bleek dat de waarzegster slechts lichte brandwonden bad bekomen Alleen haar kleederen waren zoo goed als verbrand V Stolwuk 25 Jan Heden middag heeft de IJsclub t Beiersche alhier baar eerste harddraverg gehouden 12 deelnemers hadden zich aangemeld Het was een zeer geanimeerde wedstrgd meermalen kreeg men mooie ritten te zien De uitslag was als volgt Ie Prgs 1 25 H Nieuwland van Moercapelle 2e Prys f 10 W de Jong Az van Bergambacht 3e prys 1 5 A Zwgnenburg van Ouderkerk a d IJsel Het gs was prachtig en ook het weer hield zicb goed Veel pnbliek naar schatting ruim 700 menschen bewoog zich op of langs de banen Eenige muzikanten zorgden er voor dat er een waariyk opgewekte stemming heersebte De dag was voor de IJsclnb een beslist succes ZivzKHiiizzK 23 Jan Maandag avond trad voor de kiezers alhier op de heer W J C van Santen met het onderwerp Kunnen wy dit Ministerie steunen P Daar de beer Van Santen uitgenoodigd was door de Liberale Kiesvereeniging Bargerplicbt begrijpt men dat spreker deze vraag he vestigend beantwoordde Achtereenvolgens passeerden verschillende wetten en maatregelen de revue lie de ministers hebben ingediend of genomen Spreker wees op de belangrykbeid van de verkiezing voor de Provinciale Staten om de Ie Kamer om te zetten en meer andere punten te veel om op te noemen Aan bet debat werd deelgenomen door den heer Kloosterman anarchist te Rotterdam die door den spreker werd beantwoord Zaterdag paneerde eo isceietaDe van Moerkapelle onze gemeente per Sets Eenige kwajongens liepen tegen zgn fliets aan en daar hg het stuur niet vast bad geraakte hg omver en in de rniten bg den heer S Een ruit natnnriyk stuk en het gezicht van den bergder ontveld en met schrammen zoodat de dokter moest opgezocht worden Deie legde op verschillende plaatsen pleisters zoodat de Setsryder er onoogigk uitzag m NUTTIQE mSTELLINQ Telken jare maken de inwooera van Oonda door Middel van een circulaire kennis met een hier bestaande nuttige instelling Deze circulaire deelt ons dan beleefd mede dat binnenkort het antwoord zal worden gevraagd op die circulaire Men komt dan om het antwoord met een open schaal waarin ge naar vermogen bg kiMt dragen voor de Werkverschaffptg Nadat men met klinkende munt van onze sympathie beeft bigk gegeven op de zeer bereidwillig toegestoken schaal van een der com nissieleden scheukt men in den regel niet veel aandacht meer daar aan Geen wonder men heeft immers wel meer te doen dan aan zulke dingen te denken Men spreekt b v over die paal in de Katteosingel waaromheen de Boskoopsche boot draait of die paal daarvan beweegt of dat ie stilstaat of er een electrische tram komt of heel geen tram of wg electrisch licht zullen krggen of dat wg ons met nachtpitjes moeten behelpen van de Stearine Kaarsenfabriek alhier enz enz Maar over de Werkverschaffing uch daar denkt men niet aan Maar toch toch waag ik het uwe belangstelling gaande te maken door een bezoek dat ik daar bracht indien de redactie het mg vergnnt mede te deelen Men had my de werkplaats aangeduid een schuur aan de Lange Dwarsstraat waar op de deur geschilderd moest staan Te Koop Het liep mg wonderwel meê dat niet op alle denren dat Te Koop stond daardoor bevond ik mg vry wel spoedig voor de aangeduide deur welke ik binnentrad en met een merge meneer werd begroet door enkele mannen welke daar bezig waren met het zagen en bakken van het hout Ik vroeg hen wat men met dat bout deed O meneer antwoordde hg overbeleefd daar worden bossies van gemaakt in dat loossie terwgl wees men in de richting van de deur van een in de schuur opgeslagen loods Ik trad op de aangeduide deur toe klipte bescheiden en deed hem open toen ik my op eens tegenover een 10 tal mannen bevond gezeten op banken om een groote werktafel welke als in koor mg met morge meneer begroette Rechts in de hoek stond een kachel goed verwarmd aan het eind zat iemand aan een tafel welke met schrgtwerk bezig was en door mgn binnenkomen ophield op my toe liep en mg begroette Uit het onderhond dat tusschen ons volgde bleek my dat t een der commissieleden was bezig zynde met bet hoeken der verkochte bosjes hout De mannen aan de werktafel waren intnsschen Overig bezig met het gehakte bont tot bosjes te maken hetgeen een eigenaardige indruk op mg maakte Hy deelde my verschillende bgzonderheden mede over de eigenaardige moeieliikheden waarmede de commissie te kampen heeft omtrent inkoop van grondstof v n l koppen van heipalen welke moeielgk te verkrggen zyn de verkoop enz Tevens deelde hg mg mede dat men met het maken van bosjes hout begonnen was omdat men daar gunstiger verwachtingen van had als van vnnrmakers of rietmatten De verkoop ging tameiyk toch hoopte men op grooter afname men had de winkeliers reeds van kaarten voorzien waaro p staat dat alhier verkrggbaar zyn de bosjes hout van de Werkverschaffing waarvan de Bargenieester van Oonda de WelEd Heer R L Martens bescberinbeer is Ov die wgze hoopt men bet fabrikaat er in te brengen en het Oondcbe pabliek aan te sporen die bosjes hout te gebruiken zoodat op die wijze de inwoners deze zaak zooveel mogelgk steunen Nu steun geloof ik wel dat de commissie noodig beeft althans ik vermeen dat zy het plitn heeft de commissi houdt mg deze bekentenis ten goeds binnenkort de inwoners met een bezoek te vereeren Zg krabbelt op dit moment op den bodem eo waoneor zy geen geld meer heelt zal zg genoodzaakt zgn de werklieden te ontslaan Vandaar meende ik dat de commissie het plan heeft een beroep op de ingezetenen te doen waarvoor zeer zeker geen aanbeveling noodig zal zgn X Oemengde Berichten Er komen hedenkeiyke berichten over bet te Breda welbekende klooster van Mariaveld in Belgi zoo scbrgtt de Bred Ct Dit klooster dicht bg onz torenzen is bewoond door broeders eo zusters die samen onwettige kinderen opvoeden door de ouders daar gebracht Vroeger werden er ook zeer jonge kindereu aangenomen zuigelingen zelfs maar kiervan stierven er zoo miraceleus veel dat de overheid verbood kinderen beneden het jaar op ie nemen Dit verbod had tengevolge dat verscheiden kloosterlingen de inrichting verlieten van de 200 bieren er slecht 60 over Vry ag jl deed het parket van Turnhout vergezeld van gendarmen en politie een inval in het klooster Het hoofd Bodewig geheeten werd afgezonderd en bet heele klooster doorzocht t Schynt dat een Dnitscbe familie een aanklacht heeft ingediend wegens verdonkeremaning van baar kind Zg kwam dit knaapje een jongen van 13 jaar bezoeken maar t was er niet De overste zei dat het kind jnist vertrokken was naar Duitschland over het station Bsarle Duc maar dit bleek niet zoo te zyn Het kind was zeek en nu doet het gerecht onderzoek De deken van Hoogstraeteo maakt bekend dat het klooster geen klooster na katholieke begrippen is meldt de Deutsche Woch Ztg Twaalf jaren geleden kwam een aantal goed gekleede dames en heeren nit Doitschland kochten er het buiten van den oudminister Jacquemeys eo een paar dagen later liepen ze als monniken en nonnen rond zy bedelden van de omwonenden levensmiddelen die naar zy beweerden voor een Indische zending bestemd waren Toen het leven en werken van de kloosterlingea bekend werd deed de aartsbisschop van Mecbelen het klooster in de ban wat op de bewoners geen invloed scheen te hebhen Ten minste zg leefden op grooteren voet en kochten ook een nabnrig bniten aan Ond Beierland In de Hoeksche Waard zal de Staten verkiezing een eigenaardig karakter hebben Aftreden moeten twee leden éen liberaal de heer L Overwater en éen antirevolntionnair de heer J L Verhoeven Beiden zgn op het eiland mannen van positie en van invloed en geen der partyen ziet kans om beide zetels voor zich te winnen Immers vast staat voor de antirevolutionnairen dat de heer Over water niet nit de Staten kan worden geweerd j en vast staat voor de liberalen dat dit ook niet lukken zal met den heer Verhoeven Onder deze omstandigheden lykt ons het gerncht nog niet zoo onaaniiemelgk dat ol by liberalen en antirevolutionnairen het voornemen zoo bestaan om geen strgd te voeren bg de libeialen om tegenover ons aftredend lid den heer Verhoeven geen candidaat te stellen en by de antirevolutionnairen om tegenover den heer Overwater met geen candidaat uit te komen Of het gerncht waarheid bevat dit is thans nog niet uit te maken Doch dat bet ieU aantrekkeiyks heeft kan moeiigk worden betwist Immers vast staat over en wa r dat de hearaa Overwater en Verhoe ven toch herkozen worden j waarom dan zoo vraagt men zich druk te maken Stand Over de behandeling der v rpleegden in bet Staatskrankzinnigengesticht te Newbnrg in Ohio V S liepen reeds lang heel ongunstige geruchten De Cleveland Press zond een verslaggever op onderzoek uit die zicb als bewaker liet aannemen en een week in dienst bleef Zgn artikelen over wat hy daar waarnam bevatten tal van bescbuldi ingen en maakten zulk een diepen indruk dat de gonvernenr den Raad van Toezicht van bet gesticht opdroeg een ernstig onderzoek in te stellen UTiberlohten Te Alkmaar geraakte gisternamiddag circa halftwee een 16 jarige jongen die icb achter de stoomboot Alkmaarder Packet op bel gs in het N H Kanaal waagde tot zyn schouders in het water Op zgn bnipgescbrei snelde de bekende menschenreddur Schoonhoven en eOn agent met een dreg toe en mocht het rslgenoomde gelukken den drenkeling op bet droge te brengen en hem aldus van een wissen dood te redden Om 3 nur in dienzelfden middag viel op de Singelgiacht te Alkmaar een 17 jarige jongen zoodanig op het gs dat hg bewusteloos en met een groote wonde in t hoofd bleef liggen Door 2 agenten Overveem en Vegen werd de jongen direct naar de woning van dr Straver gebracht in bet Kennemerpark Daar deze niet thuis was werd door de agenttn begonnen de levensgeesten op te wekken het bloed af te wasschen en een hnlpverband te leggen waarna geneeskundige hulp werd verleend en de knaap die gebleken is Kistemaker te heeten naar de woning zgner onders gebracht Zgn toestand is redelgk wel De heer Van den Berg te Rotterdam die gisteren met levensgevaar nit de Plas was gered en naar bet Ziekenhuis werd vervoerd is aldaar hedennacht overleden Het ys op de Groene Wetering zijode de weg van Rotterdam naar Gouda bevindt zich in goeden staat Men verwacht dat t dezen morgen bereden zal kunnen worden BUITENGEWONE GROOTE OPRUIMING ALLE nog voorradige Mantels Costumes Blousen Jupes Jupons Japonstoffen en Katoenen benevens een groote partg Wille Goederen worden tot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD Burgerlijke Stsud GEBOREN 24 Jan Adrians ouders J J Teeuwen en H O van Detb Johannes Nicolaas onders L Zinkhaan en M van der Laan Kaatje onders K van Heelsbergen en H M Wehrmeycr 25 Gerrit onders P J Blom en M G Scbiedon JansJK ouders G den Hertog en M de Jong OVERLEDEN 23 Jan A van Mastwgk 71 j 24 C A Verbeg 74 j C van der Velden 2 j 11 m 25 P van Reedt Dortland 87 j W 8 de Vries 5 j ONDERTROUWD 25 Jan W F H Niring te Schiedam en M M Bertels Stalenbarg en B Hoeven