Goudsche Courant, maandag 28 januari 1907

No 10244 Dinsdag 29 Januari 1907 45ste Jaargang fiOUDSCHE COÜRAMT Dlieuws en Advertentieblad tmr Gouda en Omstreken Teletoi a Ha 8t 4 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondei ing van Zon en Feestdagen De pnjs pei drie maanden is 1 26 franco per jwst ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN lelcloon at A D V E U T Ë N T 1 E N worden geplaatst van 1 5 regelt a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters woideii berekend naar plaatsruimte Inzending van Adveitentien tot 1 iiin les mn i mgf Bieden w de regelmatige verbrnikera van SOLO Margarine in 1907 gratis aan Uitvoerige inlicbtingen ziin in ieder pakje SOLO ingesloten of worden op aanvrage gratis verstrekt door Margarlnefabrteken Oss en door alU WinktiUerê VERBRUIKERS VAN SOLO IIIAKGAKIKG LEEST DIT ISOOO GULDEN en 90000 BOEKTCN in Pra tbaM bestaande nit da beste boeiende doch geen aanstoot gevende Ronaos en Jongens en Ileisjesboeken van I de meest bekende tchrtvers Ant Jorgeos Uuitciilandscb Uverzicbl Uit Berlgn meldt racn dd 26 Jan Op dit oogenblik Ie een nor is hot nog onmogelgk een betrouwbaar overiicbt te krggen van de samenstelling van den niea wen Rgkedag In 300 districten is de uitslag bekend voor een deel olfltieel De sociaal democraten verloren 19 zetels en wonnen er eén MBblhansen graat Von Bülow beelt das tegenover rood de overwinning behaald docb de Kamp qui d m is mislnkt al is de zwart roode meerdcrbeid to niet gegaan en zal ze vermoedelgk worden vervangen door een koloniaal conservatieve meerderheid De liberale ochtendbladen z jn vol boop De Vorw rls doezelt achter bet behond van Berlgn de zware verliezen der partg weg welke verliezen nog met erkend worden boewei zelfs het ftLromennnrtal maar weinig IS gestegen en vaak gevoelig is ver minderd De nationale overwinningsvrengd bigkt nit de spontane middernachtelgke ovaties aan den Kroonprins en Von Bülow Een hooggeplaatst regesringeambteoaar noemde den nitblag der verkiezingen een schitterende rechtvaardiging van de taktiok der regeering en uclitlt do hoofdzaak bet einde van bet schrikbewind der socialisten Renter seint nit Berlgn dd 26 Jan De volledige nitslag is als volgt defini tief gekozenen 237 horstemmingen 160 Oekozen zgn 41 conservatieven 10 leden der Rgkspartg 18 Polen 89 centrumsledon 20 nationaal liberalen G leden van de vrd zinnige volkspartg 1 lid van de vrgzinnige vereeniging 29 sociaal d mocraten 1 middenBtandsvertegeuwoordiger 1 Deen 10 EItas ser en personen lot geen partg behoorende 3 leden van de Reformpartei 2 leden van den Bond der Landwirte i van de Wirt schaftlicbe Vereinigang en 2 van de Dmtsche Tolkspartg In herstemming komen 29 conservatieven 19 leden van de Rgkspartg 5 Polen 31 centrnmsledeo 58 nationaal liberalen 27 leden van de volksparig 12 van de vrgzinnige vereeniging 92 sociaal di mocraten 2 middenstandsvertegenwoordi gerB 3 wild liberalen 4 Welfen 4 personen tot geen party behoorende 3 leden van de Reform partei 8 van den Bond der Landwirte 12 Tan de Wirtscbattliche Vereinigong en 11 van de Dmtsche volkspartg Een dnidelgk beeld geven de tot dusver bekende berichten over den uitslag der verkiezingen voor den Dnitschen Rgksdag met En dal zullen wg ook wel met krggen voor dat de uitslag der herste gungen bekend is want daarbg moet de groote slag worden geleverd waarbg de partgeo en groepen die na gescheiden naar de htembas marcheerden zich zullen moeten vereenigeu om testrgdun Maar de e rste indruk is dat de sociaaluemocraten hun ttemmenaantal en hno man daten zagen verminderen en dat is reeds een succes voor de Dmtsche regeering Het cenlram heeft tot dusver nog geen zetel verloren inte gendeel in Saargemünd een mandaat gewonnen Maar doze mededcelingen die nog slechts een zeer betrekkelgke waarde bebben daar nog geen derde gtdeelte van de uitslagen bekend zgn kunnen geen indruk geven over de termoedelgke samenstelling van deu mennen den twaafden Duitscben Rgksdag Toch hebben de voorloopige berichten in Berlgn een zeer kraohtigeu indruk gemaakt die zicb uitte in e n vaderlandslievende betooging voor bet paleis van den Rgkskan seller Er IS over het geheel zeer goed gestemd in Berlgn stemden 86 tot 90 procent der kiezers tegen 76 pCt in 1903 üit andere plaatsen wordt eveneens van groote opkomst der kiezers melding gemaakt De crisis in Spanje heeft een voorloopige oplossing gevonden Doch met in den zm die Vrgdag nog verwacht nerd De Koning heeft den conservatieven leider Maura de vorming van een kabinet opgedragen en deze htd zgn ministerie reeds in dan zak toen bg bg den Koning ontboden nerd De Koning heeft het kabinet Maura goedgekeard en zal heden de leden ervan ontvangen Hoe lang Maura het ditmaal maken zal IB met te voorzien De Spaansclie ministeries hebben nu eenmaal een bestaan dat aan den duur van de bloemen des velds herinnert vandaag bloeien zg morgen vallen zg af overmorgen zgn z j vergeten Het kabinet Manra is het tiende ministerie dat in twee jaren tgds in Spanje optreedt het is het zesde in den loop van ééa jaar tgds Het optreden van een conservatief kabinet moet nu leiden tot belangrgke wgzigingen De Kamer heeft een sterke liberale meerderheid en het is alleen aan de onderlinge oneenigheid van de liberale leiders te wgten dat zg thans het veld moeten ruimen voor een conservatief bewind Treedt Hanra echter in de kamer op dan vereenigen zich alle liberale groepen wgl dan oppositie de gtmemschippelgko band IS Maars beschikt niet over een meerderheid en kan mets uitvoeren Hg zal daarom w l aan don Koning moeten voorstel en de Cortes te ontbinden en nieuwe verkiezingen ml te schrijven Het bigft dan nog de vraag of de oieBWu Kamer een voor hem gunstiger samenilelling zal hebben Naar aanleiding van het veelbesproken besluit van dan Brunswgkschen Landdag wordt uu Brunswgk geschreven De oor deelvellingon over het besluit berusten veelal op onbekendheid met de toestanden VV I heeft de Welftiche beweging zich zeer uit gebreid maar sterker nog is de wensch in alle kringen naar een definitieve regeling Hoe is die wennch te vervullen P Door de troonsbeatggi ig van bel Brnnswyksrhe hais óf door een besluit waarbg de Welfen voor altoos van de troonsopvolging worden uitgesloten Dat kan eclitei de Landdag zelfs in ever leg met den Heguntschapsraad met zeggen en ook de Bondsraad kan zulk een uitspraak die een schending zon wezen van het legi timiteits begmsti met doen Het gevolg zal dus weder een oplossing z n die oiet deilnitiut is d w z een regentschal als echter de onhoudbare toestand voorMutirt wordt de Wel sche partg in het land en in den Landdag versterkt en is een oneenigheid met Pruisen niet te vermgdea De houding van den Landdag is de eeoig mogelgke onder uiteenzetting van alle om Btandigheden iraagfc hg de beslissing van den Bondsraad Dat Prpisen dit met aangenaam vindt is te betrearen Maar de Brnnswgkscbe Land dag kon met anders doen om de rust en den rede in het land te bewaren En zoo men in Pruisen wist hoe moeilgk de taak van den Landdag is met bet oog op de stainming lu Brunswgk dan zon men het itreden van dit parlemrnt anders en zachter leoordeelen Te Belfast is Donderdag de zevende jaarIgkscbe vergadering van de parlemtutalre onatliankelgke arboidersparty gehouden Er waren een driehonderd afgevaardigden ver tegenwoordigende omtrent een mtllioon werk heden Stephenson werd tot voorzitter ge kozen Op voorstel van Keir Hardie zond de vergadering een groet aan de sociaal democraten in Duitschland en de socialisten en arbeiders in Rusland In Z jn openingsrede zeide de voorzitter dat de arbeiderspartjl gevormd is om beide de liberale en de con servalieve partg op zg te dringen Een voorstel om de dertig Parlementsleden van do partg 20 pd st extra te geven boven de 200 pd si die zg gemeten omdat zg door den langen duur der vorige zmlng baiten ewone uitgaven hadden gehad een der leden bad 17 pd st titra spoorweg kosten gehad werd slechts met kleine meerderheid aangenomen t a een scherpe woordenwisseling maar met groote meerderheid nam de vergadering een besluit aan waarin het aan de Parlementsleden werd overgelaten in overleg met het partgbasluar te beslissen wanneer z aan de wenschen van de vergadeiing in het Lagerhuis gevolg zullen geven lu een ander beslail verklaarde de vergadering zich met groote ineerdi rheid voor plaatseiyke keure in de drankwetgeving dwz voor hel steNel waarby elke gemeente of elk graafschap den drankverkoop in eigen kring regelt Gisteren nam de vergadering opnieuw een besluit aan waarin zg de sociaal democratie afwees Atkinson en Qaeich wilden de vergadering 1 iten uitspreken dat zg als einddoel van de partg behcbouwt de vervanging van bet kapitalische s Isel van Wtdgver door een stelsel waarin het eigendom en bebear van alle middel n van bestaan in handen van bet algemeen komen Peter Cnrran hoewel Bocialist bestreed het voorsel De vakvereemgingeo eide by willen nog met aan een politiek van stands bewnstzgn Het voorstel werd het aangenomen zou Bcneuring brengen Keir Hardie wbb er ook tegen Wordt het voorstel aangenomen dan zullen de Parlementsleden der partg die geen socialist zgn been moeten gaan Als socialist wensthte hg geen stemming aangezien men den mtslag zou beschoawen als tegen het socialisme gericht Er wird ten slotte toch gestemd en het voorstel werd met overgroote meerderheid verworpen Verworpen werd ook een voorstel waarin geëischl werd dat allo afgevaardigden candidaten en Parlementsleden der artg lid van een erkende vakvereemging zgn Het Oostenrgksche Heerenhuis heeft de wet op de verhooging di r bezoldiging van burgeriyke ambtenaren ook goedgekeurd Op voorstel van graaf Beek hi 1 gewezen lioofd van den generalen staf nam het Huis met algemeene stemmen een motie aan om ook de offlcierstractementen te verhoogt n Deze maatregel moet echter èo door de Oosten rgkscbe én door de Hongaarsche volksver FEVtLLETOX IN DUB BELE BA NDEN 5 Da t was hg in kecnn gekomen meteen drietal rgke nietsdoeners Longin Verte mousse en Fabregoier die hem welke tot dusverre een matig leven leidde het drin ken leerden Als zoon van den nitvinder Tan het goddelgk nectar was by er wel toe verplicht meenden zy Wanneer Christiaan in een café verBcheen werd hy ontTUgen als Rothschild ten kantore van een commissionair in effecten wat met weinig zyn eigenliefde streelde AI wat wg dnnken komt ten slotte in de brandkast van Cbristiaan terecht nepen zgn makkers uit Laten wy das dnnken wg zgn dit aan de vriendschap ver plicht I Na de flesch kwamen de kaarten te voor cbgn en het werd gewoonlgk zeer laat eer het gezelschap naar de kazerne terugkeerde Chnstiaan stond by het regiment goed aangeschreven Hy waa In nuchteren toestand althana un joviale jongen en men waa h B er rooril daikbur roor d t b j eens een fonrier die in de hem toevertrouwde gelden een leeiyk lek had gestooten dertien duizend francs had geschonken om bet ont brekende aan te vallen Daardoor had hg de eer van het regiment gered jmst m een tgl toen het leger van zekere zgde harde aanvallen te verduren bad Zgn dienstjaar bad hg dus doorgebracht zonder al te ernstige straffen in zgn notitie boekje en bg was juist bgtgds naar Pargs tcraggekeerd om het hawelgk bg te wonen van zgn vader met freule de Vernecourt Met diens overgang van weduwnaar tot hertrouwde was Chnstiaan met bizonder ingenomen Hg sprak er tegenover zgn vrienden onomwonden zgn ontevredenheid over uit Wat dom toch van den oüe om zich door die aristocratie bg den nens te laten nemen I Niet alleen dat hy zich een vrouw beeft laten m de hinden stoppen die by al baar gelgken o blauwtje beift geloopen maar nu zit hg ook met n kribbige schoon mama op z n dak terwyi ik een stiefmoeder heb die my zal overtreffen in de knust om hem eens naar den eisch te plnkken Maar enfin hjj moet bet zelf weten hg is meerderjarig I Hy stond dan ook met zyn stiefmoeder opden voet van gewapenden vrede Doch door MD aoTerwachta gebsnrtenls by welke gelegengeld zg hem een grooten dienst bewees nam deze verhouding oen gunstige wending en werden zg de beste vrienden Chnstiaan bad slechts de vrye beschikking over de nalatenschap zgner moeder die hem dertigduizend francs rente opleverde waarbg zgn vader een toelage van gelgk bedrag voegde Dit inkomen was bg lange na met voldoende voor zijn kosibaru levenswgze zoodat Chnstiaan dikwgls een aanval moest wagen op papas brandkast waardoor tusschen vader en zoon meermalen heftige tooneelen voorvielen Op zyn oom Hareail kon hg met rekenen Die bewoonde een klem appartement boven het kantoor en leefde even zoimg als tydeos zgn armoedige jeugd Chnstiaans finincieele toestaiid die nooit bizonder schitterend was geweest werd be paald onhoudbaar na z jn kennismaking met Eliennette Dhariel Ëtiennotte was een cocotte maar een co cotte van de bovenste plank die al ver scbeidene jongelui van goeden huize zoo kaal had ysplukt als een kip Zg zag in den zoon van den rgken fabnkant en bankier een goeden buit Binnen drie maanden had zy bet zoover gebracht dat by voor een bedrag van tweehonderdtwintig duizend fr aan wissehi bad geteekend maar wat nog bat grootste wonder wu zy was voor het eerst van baar leven verliefd op hem geworden Doch voor baar was du nog geen reden om haar tarief te verlagen Toen de wibseh van Chnstiaan s hand teekemng voorzien den ouden Vermer wer den vertoond sloeg deze gaten in de lucht van verontwaardiging en maakte zgn vrouw bekend met de verkwistende levenswgze van zgr zuon Haar tot zgn groote verwonde ring stelde deze Chnstiaan volkomen in hi t gelgk Waartoe dient je groot vermogen als je eemge zoon zich daai meteen genoegxiyk leventje van kan nemen 1 Ji roueit hemdankbaar zgn Ali jouw zoon kan hg naeenmaal met tot do ware anstocraiie be hooren welno hg heeft zicb doen inigvenbg de aristocratie van het ver i aak I hetdan zulk een misdaad de besehermer te ryo vau een rouw als Eliennette Dhariel t Begrgp je dan niet welke een reclame by daarmede maakt voor je firma Kn boven dien getuigt zgn keuze van goeden smaakZg is allerliefst Ken Je baar dan mompelde Vernier Ja wy hebben dezelfde niodisle enbovendien heb ik haar dikwyis in het theater ontmoet Olamiron beeft ons beider metelkaar in kennis gebracht for vtmlgd