Goudsche Courant, dinsdag 29 januari 1907

tegenwoordigingen worden goedgekenrd Er wordt een langgekoesterde van hat gebeele otficierscorps mee vervuld want in geen anderen Éaropeeschen staat worden de officieren zoo slecht betaald als in de Donanmonarcbie Verspreide Berichten FaiSKKUK Het wordt tjjd dat de verplichte aangifte spoedig geheel komt te vervallen want er bestaat op hot oogenblik voor de priesters die zonder znlk een verklaring de mis lezen en deswege vervolgd worden absoluut geen rechtzekerheid Na z in er weer een aantal vrijgesproken terwyi anderen werden veroordeeld Te Farijs is een vervolging ingesteld tegen 8 reiigieussen die onderwijs geven zonder daartoe gerechtigd te zgii Hen meldt dat de pastoor van Perpignan door de opwinding by de kerkinventarisatie krankzinnig is geworden Bg de inventarisatir te St Anne d Anray tonden de soldaten die hulp verleenden aan een cloricale betooging bloot Leve de Pruisrn I Naar Berlijn I schreeuwden men hun tegen EiraiuiD Er is een vereeniging in Engeland opgericht die ten doel heelt de plannen der regeering om aan Ierland celibestuur te ge en tegen te gaan Bdslaxd De Roess deelt mede dat een aanklacht ia ingediend tegen geheimraad Nikitin adjanct van den minister van landbouw wegens verduisteringen door hem gepleegd in het jaar 1U99 als directeur van bet boschdepartement De gouverneur generaal van Moskou heelt order gegeven om ieder spreker die in eenige kieevereeniging blijk geelt van vijandige gezindheid jegens bet gouvernement gevangen te nemen en te veroordeelen tot 500 roebels boete BiUlX SlATB De talryke Perzen die te Constantinopel nronen hadden voorbereidselen gemaakt om de kroning van bun nienwen souverein te Tieren zoo schrytt de correspondent van de Figaro aldaar De saltan gal echter bevel volgens de letter uit Terwgl bet Turkseho gouvernement nu zyn gelnkwenscben overbracht aan de Perzische ambassade was da Turksche politie bezig de decoraties van de door Perzen bewoonde buizen te verwy deren Awttutk Er is zooveel schaarste aan werkkrachten in Amerika dat een groote spoorwoginaatBcbappil er toe over Is moeten gaan de leeftijdsgrens van ben die nog aangenomen kannen worden van 35 op 40 gaar te brengen Volgens een statistiek wordt in de Vereenigde Staten door 1 750 000 kinderen benedon 15 jaar arbeid BINNENLAND De Eerste Kamer zal Dinsdagavond a s ten 8Vi ure een openbare vergadering houden Door den bond van öymn ond vereenigingen in Nederland is een adres gericht aan H H de Koningin tot stenn van het adres der heeren mr E J Korthals Altes waarby verzocht wordt dat niet langer door loting vrystelling wordt verleend van een verpliehting door art 180 der Grondwet aan alle Nederlanders daartoe in staat opgelegd Het herstel van don Minister van Marine wordt binnen enkele weken verwacht Zyn toestand is zeer gernststellend Gemong de Berichten Men meldt nit Deventer Op de den 2en Febrnari te honden vergadering van aandeelhouders der Koninkiyke Deventer Tapjjtlabriok zal door de directie machtiging worden gevraagd de fabriek voor onbepaalden tyd te sluiten Van bevoegde züde wordt medegedeeld dat door aandeelhouders geen pogingen znllen worden aangewend i m de directie ven de door haar tegenover van der Leur aangenomen bonding te doen terngkomen Hoe de loop van zaken ook zy hy zal nimmer meer op de fabriek worden toegelaten Nader vernemen wy nog dat vgl nitgealotenen van de tabriek zicb weer hebben aangemeld en weer aan het mechanisch WveigetoBW zyn geplaatst dia dit vroeger geweigerd hadden op grond van geen onderkrnipersdiensten te willen verrichten N E Ct De Engclscbe admiraliteit beeft het een en ander bekend gemaakt v in de uitkomst van het onderzoek naar onderzeescbe seinen in üctober gehouden De ambtenaar die de proeven genomen heeft zegt Indien de vnarscbepen langs de kust onder water met klokken werden toegerust zouden schepen van het toestel tot ontvangen der seinen voorzien by mist bgna even veilig varen dan bg helder weer Schepen zander dat toestel zonden de onderzeescbe klok veel verder en dnidelgkcr hooren dan de mistseinen die do vnorschepen nu gebruiken maar zg zonden er niet hun koers op kunnen bepalen Vroeg of laat zoo is de slotsom moeten de vnarscbepen van de onderzeescbe klokken worden voorzien Amerlkaansch Een millionnair nit Washington de beer Catcbings logeerde kort geleden te New York in het hotel Bt Oeorge Hg leerde daar een eenvoudig jong meisje kennen dat dienst deed in de eetzaal van het hotel Het jonge meisje viel bgzonder in zgn smaak hg telegrafeerde aan zgn zoon dat hg een zeer geschikte vronw voor hem gevonden bad Mr Catcbings junior kwam dadelgk over werd smoorlgk verliefd op het meisje en is een paar dagen later met haar getrouwd Men meldt uit Arnhem aan de N R Ct Heeds geruimen tgd is er onder de melkboeren en melksigters te Arnhem een beweging gaande om verhooging van mclkpryzen te krygen De veehouders zeggen dat de prijs te laag is vooral ook omdat iii de laatste jaren do loonen van knechts co meiden bctrekkelgk sterk naar boven zgn gegaan en door verschillende omstandigheden het vee op steeds grooter afstand van de stad gebonden wordt Zg beweren dat bet vetweiden langzamerhand weer voordeeliger zal worden dan bet honden van melkvee De directeuren der beide melkinrichtingen willen evenwel naar wg vernemen van oene verhooging van den melkprijs niet weten en noodzaken daardoor de talloozo sigters om dien ook laag te honden Verschillende pogingen zyn reeds gedaan om de directeuren tot meegaan te bewegen Qistermiddag had in Café Uiche een druk bezochte vergadering plaats van de vereeniging Melkbandel Arnhem en Omstreken liet bestnur deelde mode dat alle pogingen in het werk gesteld zgn om met do directeuren tot overeenstemming te komen maar dat zyn pogingen en die van eene speciaal daarvoor benoemde commissie totaal mislukt zyn Eenstemmig werd daarop besloten de looponde contracten met de inrichtingen niet te cuntinneeren Het plan bestaat nu om een melkinrichting op coöperatieven grondslag in het leven te roepen De vereeniging van melksigters Tot nut van ons allen heeft hare medewerking toegezegd Men meldt nit Delft Zaterdagavond ontstond in het gezin van S wonende aan het Klein Baggnhof oneenigheid tasseben man en vrouw waarbg klappen worden gewisseld Plotseling werd de petrolenmiamp geraakt die daardoor op de brandende kachel viel De brandende petroleum deelde zich aan de kleeren van den man mede die de straat op vluchtte Voorbygangers bluschten het vuur en brachten den deerlgk verwonden man in hopeioozen toestand naar het gasthuis Vrgdagmorgen naar de N Br meldt ontvingen de ambtenaren der voormalige Nederl Zuid Afrik Spoorweg Mg van de directie nit Amsterdam het bericht dat aan elk banner nog een bedrag van f 100 was toegedacht als tegemoetkoming in de kosten gemaakt by de terngreis Men meldt nit Arcen aan het Venl Nbl Zaterdagmiddag ontdekte de beer II alhier op jacht aan de Roodebeek het lyk eener vrouw hetwelk was gekleed en nog aan een voet een klomp had Uet was Kleine geschenken Als historisch vertelt de N Koer het volgende Een boertje uit een naburig dorpje die te Weert oen vet varken had afgeleverd komt de vorigo week vol vreugde thuis en overhandigde yne ega als cadeau een vatkenskop 1a Hanne zegt hg kyk me maar zoo vreemd niet aan want die kost niets geen cent die beb ik van den slachter te Weert cadeau gekregen omdat gy ons varken zoo goed gevoed hebt Hanne kykt beurtelings naar haren Peer n Dur des varkenikop mur kan niet gelooven dat haar echtgenoot de waarheid spreekt En toch is het wair zegt deze De slachter zei zoo het varken is goed gevoederd zoo goed worden er weinig afgeleverd toen het geslacht en de ingewanden er uitgehaald waren Toen sneed bg den kop eraf en voegde er bg daar die kop is voor n ik kan ze hier toch slecht kwgt weiden en toen woog hg bet varken Hanne ik beb er een goeden pot op gedronken Dan is de slachter heel wat slimmer geweest als jg Peer zegt do vrouw Ge weet toch zeer goed dat bq een geslacht varken ook Ie kop gowogeu moet worden Nu beeft die slachter door dien kop cade u te geven een voordeeltje gemaakt van ruim 1 golden Poer Peer daar bebl ge ü weer beet laten nemen Nu ging er onzen Peer een licht op Voor het Kantongerecht in Don Haag zal de volgende week voorkomen eene vervolging ingesteld ter zake van onwettigen verkoop van geneebmiddelen in den Grand Bazar de la Pait in de Spuistraat aldaar afdeeling zickenverpleging iartikelen ver bandstoften en huismiddeltjes De aanklacht wordt gegrond op du aflevering van Emser pastilles en cascara bet bekende laxeermiddel De eigenaardige zgde van dit proces is dat niet het hould of de directie van de onderneming is gedagvaard doch de raagazgobediende in de hygiéniscbe afdeeling die slechts handelt op last van zgn patroon Nu het aantal gevallen van pokziekte te Rotterdam zich uitbreidt en reeds tot elf gestegen is worden van gemeentewege om op alle gebeurtenissen voorbereid te zgn op het uitgestrekt terrein aan de Maashaven Z Z met spoed eenige barakken gebouwd Hiervoor is aldaar een terrein van ongeveer 8000 vierkante meters afgeheiud Do te bouwen barakken zgn b rekend op 22 patiënten terwgl er voorts l nen een observaliepost een paar badbuisj en woninii cn voor dokter zusters en dienslmren Ongeveer 500 werklieden zijn onder leiding van hun opzichters bezig om zoo mogelgk reeds heden het geheel voor ingebruikneming gereed te hebben N R Ct Uit alle streken van Friesland worden ysongelukken gemeld Voor velen liepen zg nog goed af Toch hebben niet minder dan tien menschen grootendeels knapen beneden 15 jaar bat levnB er by geliten Sedert lang heerscbt in sommige doelen van het groote Cbioeesche Rgk de vreeseIgkste ellende tengevolge van den hongersnood die veroorzaakt is door onafgebroken regens die bgna 100 dagen achtereen zgn gevallen Op tal van plaatsen U bet land laag gelegen de dgken bezweken en maandenlang stonden de akkers blank Dientengevolge is de oogst t l zeer gering geweest 6f totaal mislukt Het eenige waarop de bevolking haar hoop nog zoo n beetje gevestigd houdt is de a s voorjaarsoogst die in Mei of Juni zal kannen worden binnengehaald Ongelukkig is de bevolking zoo uiterst arm dat zg in vele gevallen is weggevlaeht zonder zaaisel in den grond te brengen Dit maakt bet noodzakelgk dat hnlp worde geboden door buitenlanders Hut koude weder nadert bondeidduizenden half verhongerde lieden slechts met de allernoodzakelgkste katoenen kleeren aan zyn saamgeschoold in ellendige kuilen en gaten die nauwelgks met gras of mat bedekking van de buitenlucht zijn afgesloten Dezen ongelnkkigeu wacht een ontzettende tgd Voor het New Yorksehe Hof van Assisen is het proces wegens moord tegen den millionair Thaw begonnen Do heer Thaw die gehuwd is met een toooeelspeelster heeft zooals men weet in hevige jaloezie den architect gedood die voor het hnwelgk als beschermer van de actrice was opgetreden en haar na haar hnwelgk ondanks herhaalde aanmaningen van baar echtgenoot in brieven lastig bleef vallen Het proces had een talryk publiek getrokken De daar van bet gebeele proces wordt geschat op vier of vyf weken Vrydagavond 10 uur hoorde een agent van politie bg den ingang van het Park te Rotterdam in een der boscbjes een kind schreeuwen By onderzoek bleek aldaar een meisje van 3 ii 1 maanden te vondeling gelegd Het kind bleek goed verzorgd doch de kleeding was ongemerkt De commissaris van politie der Ie afdeeling verzoekt inlichtingen Gisterenmiddag is op den trein die om 12 06 s middags van Ondenbosch vertrekt naar Zevenbergen geschoten Dit is reeds meermalen gebeurd en bgna steeds op dezelfde hoogte het t roenewond Gedwongen winkelnering Hen meldt uit Kaatsheuvel dat iin iToor den Patroonsbond het voorstel is aangenomen tot afschaffing van den broodverkoop en contant uitbetalen van loon door verschillende patroons nog verder wordt gegaan en ook de winkelnering geheel wordt algeschatt Door een 5tal dezer is den knechts reeds aangezegd dat met a s Vastenavond de winkel aan kant is en de knecht voortaan contant wordt nitbeta ild Het aantal werkloozen te Leiden dat zich by het WerkloozeDcomitè heeft doen inschrijven bedraagt 321 waarvan 235 hoofden van gezinnen en 80 ongehuwden De gezinnen door de werklooze huisvaders gevormd bevatten te zamen 545 nog niet volwassen kinderen Deze opgave was gedaan voor de invallende vursl Men schrytt uit Tessel Bigde was men te Oost op Tessel toen zich twee visscherslieden omr het gs komende in de verte vertounden Zg hadden hun scheepjes we ke in het ys op de Waarden vastzitten verlaten en hadden hetgewa igd naar de kust te loupcn Het gelakte hun Een poos daarna kwamen weer een tiental visscheislieden aan die bet ook hadden gewaagd over het ga de kust te bereiken Na een raarsch van ongeveer 5 uur kwamen zg aan wal Hat waren Tesselsche en Wieringer visscherlieden Ook zg hadden hun schuitjes moeten verlaten Wat daarvan terecht komen zal de tgd loeren Als eenmaal de dooi invalt het gs begint te kruien liggen de scheepjes z er gi v i ulgk Doch hier was te kiezen schip en leven lo gevaar te laten ol schip alleen Men redde zich uu althant het leven De bemanning van een der daar liggende schuitjes bleef aan boord Alweer ging de omroeper te Oudescbild rond en alweer werd gevraagd wie of zich beschikbaar ttelde hulp te verleenen Nu aan de bemaniiiug van een Tesselsch schaitje Weer zullen er morgen èn Oostender èn Oudescliilder visschers uitgaan om de trachten met een vlet hulp te verleenen en de meuBcben af te halen Een dikke twintig Wieringer schuitjes zitten ook op de Waarden vast doch tusschen die twee Waarden be indt zich een dieper vaarwater zoodat voor die visschers de kans om van linn scheepjes te gaau niet bestaat Ook die zal men trachten hulp te verleenen Hopen we dat men daarin moge slagen Katorveer De toestand aan bot Katerveer is sedert gisterenmiddag onveranderd over de gehe lo breedte zwaar drgfgs Het water is w issendo vermoedelgk doordat er verder op een verslepping van gs is De overtocht is gestremd Men meldt uit Tessel Nadat hedenmiddag te Oadoschild bekend werd dat de bemanning van het schuitje W R 61 was gered en het scheepjjzeltop de Hors was aan den grond gezet ging de omroeper het dorp rond om mannen byeen te roepen die genegen waren het scheepje in veiligheid te brengen Aan dien oproep gaven velen gehoor en een dertigtal toog uit naar de Hors Men mocht er in slagen het schuitje vlot te brengen waarna het door de stoomboot Slanfries een der Friescbe booten die te Nienwediep lag naar Nieuwediep werd gesleept Dit is althans bef t afgeloopen De opvarenden zgn door een vlet van boord gehaald en behooden aan het Horntje aan wal gebracht De bemanning bestond uit schipper Wagemaker en knecht Buis Zaterdagavond is door rgks en gemeentepolitie nit Deventer in een tapperg onder Colmschate gem Diepenveen gearresteerd een zwervende huisknecht M A C die daar twee paarden had gestald en voor spotprgs aan een landbouwer nit Deventer te koop had aangeboden Dit kwam den keeper verdacht voor Hy waarschnwde de politie waarvan de aanhoading van C het gevolg was Bg onderzoek bleek dat de twee jonge vospaarden s nachts waren gestolen nit den stal van don beer B Doeschat te Goor De Russische begrooting voor 1907 De gewone inkomsten worden op 2175 millioenen roebels begroot tegen 2028 in 190C de uitgaven op 2173 millioen of 141 millioen meer dan in het vorige jaar Onder de meerdere uitgaven neemt de rente van staatsleeningen de eerste plaats in 46 millioen moet daar meer aan betaald worden aan verbetering van het brands wgnmonopolie 41 millioen voor verbetering voor de spoorwegen 29 millioen voor het bevorderen van schoolbezoek is 5Vi millioen meer nitgetrokken en de rerhoogiog van militaire traktementen komt op 12 millioen meer te staan Van het brandewgn monopolie wordt 104 millioen meer aan inkomsten verwacht van de sporen 14 invoerrechten 11 snikerbelaating 10 bedrgisbelasling 8 millioen meer Onder de buitengewone uitgaven is de post kosten van den oorlog met Japan van 390 op 266 milioen verminderd voor bet ondersteunen van de bevolking in de bongersnoodstreken is 61 millioen bestemd De totaal inkomsten gewoon en buitengewoon in 1906 bedroegen 3352 millioen de totaalnitgaven 313 millioen Na aftrek van het tekort in 1905 van 158 millioen blgft een batig saldo van 55 millioen Onder de inkomsten zgn de leeningen mee inbegrepen Slavenhandel in de Molokken Begin December werd door controleur van Affelen van Saemsfoort o m ontdekt dat er te Makasser een paar Moenascbe meisj 8 waren bg een Chinees Bg onderzoek bleek dat zg een paar maanden geleden geroofd waren door Masinala met nog een derde zusje van 10 jaar dat nog te Kendari moest zlln Daar bleek inderdaad dat bet derde meisje in de woning van dien slavenroover was toen bet aan boord by haar zusjes werd gebracht bad er een roerende ontmoeting plaats Er werd natnuriyk verlof gegeven aan de drie meisjes om teing te gaan naar haar moeder maar by onderzoek bleek dat ook deze geroofd was en verkocht naar Saleier Toen de Kwartel met de meisjes te Boetoon op de reede was kwam de s Jacob aan die Saleier bad aangedaan De stoomer bracht van daar mede vgf slavinnen afkomstig van Moena die door controlenr Wentholt waren opgezonden geworden Een dezer slavinnen bleek de moeder van de drie kinderen te zyn Het tooneel der heraeniging is niet te beschrgven en groot was vooral de vreugde toen zg elkaar terugzagen in vrgheid en dus niet langer blootgesteld aan de soms atscbnwelgke mishandeling der eigenaars Want wel worden niet alle slaven en slavinnen mishandeld dikwgls worden zg ook goed behandeld maar sommige bezitters hebben rare manieren om hun gezag te doen gelden Het jongste der drie meisjes waarvan hier sprake is was bv even vour de aankomst van de Kwartel door Masinala aan één been aan den zolder geheschen Welke vreemde onbegrypelgke toestanden zal men opmerken Hoe is t mogelgk dat een zoo berucht en by bet Gouvernement bekend slavenroover als Masinala zich rustig voelt in een kampong als Kendari die sedert jaren door de schepen van de Koninkliike Pakelvaart maatschappg en de gouverneirenisstooroers wordt aangedaan en waar maanden geleden een civiel gezaghebber werd gevestigd Zóö rustig dat hg een meisje van 10 jaar aan een been tegen den zolder ophangt Het is waar dat zgn geweten begon te sj reken toen in de verte de Kwartel aankwam maar hij bleef niettemin in de kampong 1 De wgze waarop hg geknipt werd is eveneens zoo typisch dat ze verdient vermeld te worden Het staat vast Jat alleen list in zoo n geval kan baten want zoodra een woesteling als Masiaala militairen ziet loopt het mis Het ontzaglgke onbekende binnenland geeft zoo iemand gelegenheid om zich te verschuilen en t onmogelgk te maken hem ooit te krggen Controleur van Affelen en luitenant van Hecht gingen dus als burgers gekleed aan wal Geen militair geen geweer werd gezien Men ging de slaven regesteeren men had den radja gewaarschuwd er gebeurde dus niets byzonders Men wist zoo ongeveer waar de roover woonde De heeren vergezeld van don tolk gingen van huis tot huis bleven aan de trap staan vroegen de namen van den bewoner en die der slaven Zoo kwamen ze ook bg het huis van Masinala Wie woont hier F Masinala Waar is hy P Hy ia nit Laat hem dan halen I Ondertnsscben gingen de heeren naar t huis daar naast Toen kwam opeens Masinala te voorschgn hy was wel thuis Daarop volgde bet gewone praatje hoeveel slaven bg had enz De tamelgk korte robuste kerel werd gewooL vriendeiyk behandeld Na de registratie van zyn slavinnen werd overgegaan tot die van anderen Toen de heeren gedaan hadden werd den radja gezegd dat de slavenhouders aan boord moeaten komen want er was nog wat te bedisselen en de controlenr had geen igd om langer aan wal te blgven Niets kwaads vermoedende kwamen ze aan boord tien in getal negen mochten weer terug naar de kampong maar Masinala werden de handboeien aanxedaan Wat tal van vragen doet men enwillekenrigl scbrglt men nit Uakassar aan bet jBatav Nbl Zoo bv of de bevolking van Hoena dat alles zoo maar weerloos toelaat t Terzet ly zicb dan niet tegen dat geroot vu Undgenooten f Jt uer leket doet g dat doch slecht gewapend als ze is en van alle kanten bedreigd is zg zoo geïntimideerd dat ireerstand haar niet tegen roof be schermt Kn biedt zg bloedigen weerstand dan staat haar de wraak te wachten Zoo gebeurde het maanden geleden dat de broeder van Masinala met vyt roevers een strooptocht ondernam waarvan zg niet terugkeerden ze werden s nachts omsingeld en doodgeslagen Dat was te veel voor den bandiet Masinala op zekeren dag landde hg op Moena doodde negen menschen en verdween weei Gelukkig is die bandiet on dood PoslerUeo eo Telegraphli Bevorderd 1 Febr tot commies der posteryen la klasse de commies 2e klasse H J Messink Verplaatst 16 Jan de klerk der postergen en telegrafie 2e klasse N Drgver van het hoofdtelegraafkantoor naar het bgpost en telegraalkaiitoor Kruiskade te Rotterdam 1 Febr de surnumerair der postergen en telegrafie C M Corman van Waalwgk naar Rotterdam postkantoor de klerk der postergen en telegrafie Ie klasse S de Boer van Coevorden naar Amsterdam telesraafkanloor de klerken der postergen en telegrafie 2e klasse J A VVgflelman van Waulwyk S Winsemius van Raalte en J P Adelink van de Rgp allen naar Amsterdam telegraafkantoor J J de Buisonjé van Goedereede A Verhoeven van Oude Tonge en i G Ie Rutte van Vlijmen allen naar Rotterdam telegraafkantoor N vnn Dolder van Sliedrecht naar Waalwgk en J O H izeloop van Hasselt naar Coevorden de tgdelgke klerken der postergen en telegrafie A G F Vegter naar Goeder sede H Maazen naar Hasselt W J Pulles naar Raalte C P Maas naar de Ryp en H J Schouten naar VIgmcn allen van Amsterdam telegraafkantoor Eervol ontslagen op verzoek 15 Jan de klerk der postergen en teleg afie 2e klasse C A van Herwgnen te Amsterdam telegraafkantoor 1 April de commies der telegrafie Ie klasse W K Kuiler te Amsterdam Beheerder bgpost en telegraafkantoor Bilderdgkstraat Eervol ontsl wegens lichaamsgebreken 1 Febr de telefoniste C Tgl te Winterswgk Overleden 4 Jan de brievengaardur te St Anna Parochie A Buuma 5 Jun de brievengaarder te Vogelenrangj G de Graaf Stadsnieuws GOUDA 28 Januari 1907 Gisteren had alhier de verkiezing van een lid van den Kerkeraad der Israelietiscbe gemeente plaats De uitslag van deze verkiezing is dat tnsschen de heeren I A Cats en M A Cats eene herstemming moet plaats hebben Gisterenavond traden in de zaal Kunstmin op de hh Solser en Hesse met een bgna geheel nieuw programma De zaal was niet zoo goed bezet als de vorige maal het geval was dit was wel jammer daar veel grappigs gegeven werd Behalve een paar nummers muziek werden tweebiyspden opgevoerd nl Jaloersch en Wie is van Bemmelen die zeer in den geest vielen en luide werden geapplandiseerd De bh Solser en Hesse badden met hunne voordracht een plezierreisje naar Berign wat op verzoek gegeven werd zeer veel sncces ook de twee andere voordrachten hadden mede een gunstig onthaal en zeer lani werd geapplandiseerd Mivr Louise Hegrmans liederenzangeres bad veel succes en zong voor en na de pauze een drietal liederen De heer Louis Contran deed zich opnieuw kennen als een goed humorist en ook hem kan een woord van lot niet onthouden worden Wy gelooven dat het aanwezige publiek zich uitstekend heeft geamuseerd Bond van Nederlandsche Onderwyzers afdeeling Qonda en Omstreken Deze Afdeeling belegde Zaterdag 25 Januari baar jaarvergadering Waarscbgniyk wegens den slechten toestand der wegen en het minder aangename weer waren weinig leden van buiten de stad ter vergadering gekomen Ka de voorlezing der notulen kon de voorzitter mededeelen dat wederom een nieuw lid was toegetreden dat ingekomen was een dankbetniging van het bestuur der Goadsche Vereeniging voor Qezondheidskolonies en dat in overleg met bet H B getracht zal worden de tgdelgke diensten voor verschillende collega s In Gouda bg het toekennen der periodieke verhoogingen meegeteld te krggen De voorbereidende werkzaamheden biervoor zgn reeds begonnen Een der afgevaardigden ter Algemeene Vergadering deed verslag van bet verhandelde ter voorvergadering Hierna ia het jaarverslag over 1906 aan de orde De afdeeling telt nu 40 leden 40 manneiyke en 9 vronweiyke en ééa voorstander dat is een minder dan op 1 Januari 1906 Twee leden bedankten in den jaar 7 werden naar andere aldeelingen overgeschreven er bleven das voor den Bond behouden 8 nieowc traden toe Er werden 9 huishondelgke en 3 openbare byeenkomsten belegd De eerste waren gemiddeld door ruim 20 leden bezocht Het hoogste aantal bedroeg 27 hot kleinste 15 In één openbare vergadering sprak de heer Dr Stavenisse de Branw over Verschillende methoden ter bestt deering dergeschiedeni8 ineeu tweede de heer KI de Vries Szn over Schoolvergaderingen en in een derde de heer A B M van Calmhout over Een Coöperatieve woningvereeniging voor onderwgzers en derge 1 y k e n Verder verzond de Aldeeling een 14 tal adressen aan de Gemeenteraden in het ressort en aan Gedepnteerde Staten der Provincie deels om salarisverbetering alleen in Gouda eenig sncces verhooging van het maximum met f 40 en nog eenige bgkomstige verbeteringen deels over schoolgeldregelingen verder een adbesieadres aan dat van het Plaatseiyk Rembrandt Comité te Gouda vragende subsidie aan den gemeenteraad f 25 toegestaan Aan steno heeft de Afdeeling in 1906 afgedragen f 2 50 aan de werkloozen der Amstel Soikerraffinoderg ruim f 69 aan t Herstellingsoord en de Ondersteaningekas van den Bond dit alles buiten de vrg aanzienigke vaste jaarlgksche bgdragen aan deze beide instellingen en ruim f 150 aan de Goudscbe Vereeniging voor Gezondheidskolonién De beide laatste bedragen vormen de batige said i s van twee tooneeluitvoeringen Do Commissie van Toezicht op t L O te Gouda had aan de Afdeeling haar meening gevraagd over t nut van schoolbibliotheken aan de z g burgerscholen in deze stad Een uitvoerig rapport woarin de wenschelgkheid betoogd werd is aan de Commissie gezonden Hiervoor bracht zy aan de Aldeeling haar dank Op verzoek van t Bureau van onderwijsadviezen werd in stad en omstreken een onderzoek ingesteld naar den door der Bchooltgden pauzen en der vacajilies De aldeeling liet zich vertegenwoordigen op de Algemeene Bondsvergadering en op die der Oewestelgke Propaganda commissie Het Afdeeliogsorgaan DeOpenbarescbool is in t afgeloopen jaar twee maal verschenen De redactie wordt door drie bondsleden wairgenomeu Van het bondsorgaan De Bode werden onder autoriteiten en collega s een 150 tal propagandanummers verspreid De hibliutlieek werd met een honderdtal werken verrgkt geschonken iloor twee ingezetenen van Gouda Een commissie van 9 leden kwam met haar voorloopige rapporten over de wijzigingen in de Wet op het Lager Onderwgs gereed Eén dezer rapporten werd in de ledenvergadering van December definitief vastgesteld Een andere commissie die de mugelgkheid van Bundscursnssen voor de buofdukte en andeje akten heeft te onderzoeken kwam nog niet met haar werk gereed De Ipenningmeester berichtte een nadeellg saldo in de kas veroorzaakt door de kust hare salarisaktie Zgne begrooting werd goedgekeurd en de te heffen contributie weer op Vio pCt van t salaris bepaald Zgn rekening en verantwoording keurde een commissie goed De administrateur van De Openbare School kon een klein batig saldo berichten ook hy werd gedechargeerd en bg acclamatie herbenoemd Een der redactieleden van De Openbare School stelde zich om gezondheidsredenen niet opnieuw beschikbaar zgn plaats is nog niet aangevuld Het redactie adres blgft zooali t is Het Bestuur werd voor 1907 als volgt samengesteld Ed van Dantzig 1ste voorzitter C H N de Nouyer 2de voorzitter L Verjaal 1ste secretaris C A Kuisten 2de secretaris F Glavimans penningmeester V6ér de bestuursverkiezing hadden F S Dauvillier en F de Vos aftredende bestond ders te kennen gegeven liever niet in aanmerking te komen Ed van Dantzig en F de Vos blgven de commissie voor t Herstellingsoord en de Onlersteuningskas uitmaken De laatste blgft ook de correspondent voor t Crntraal Bureau voor Onderwyzersadviezen Een viertal punten der agenda werd lot de Febroari vergadering uitgesteld Bij de rondvraag stelde een lid onder instemming voor het nadeellg kas saldo door vrywillige bgdragen te verkleinen Afloop der Openbare Verkooplng van Onroerende Qoederen Veiling 28 J naari 1907 gehouden door Notari J KOEMAN te Haastrecht Woonon Winkelhnis aan de Kleiweg te Gouda wyk E No 70 kooper de heer F Hykoop te Utrecht voor I 4006 Huia en Sri in een gug un da Wilhelmin straat Ie Qonda wyk M No 15 kooper de heer L van der Hey te Qonda voor f 170 Huis en Erf aldaar wyk MNo 117 kooper de heer A M Smit te Gouda voor f 210 BEURS VAN EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 28 JAN StaaUtewiwjtn PoMooAL Oblig 3e Serie tr 050 3 59 Oblig 3e Serie tr 2500 3 59 i RustAKD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziB Japan Obligatlan 1899 4 74 74 CoLDHBU Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24Vi Hj pot ietk Banktn Aandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Fandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOO i Fandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briotbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Nod Hypotbeekbriefbank 4 99 Aandb Hollandsche Hypb 4 99 Fandb Nationale Hypb 3 98 Fandb G Hypotheekbank te Fmsterdam 4 100 SpoorvegUmingeiu Italië Oblig Zuid Italiaanscbe Spw Mg A Sn PremitUeningen bKLOiK Loten Stad Antwerpen 1887 27 02 1 Divenen My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Scheepvttart HaaUehappijnn Pand Holland Galt Stv My 36 BUITENGEWONE GROOTE OPRUIMÏNG ALLE nog voorradige Jupes Jupons Ja k nstuffen en Katoenen benevens een groote party Wille Cloedereii Af y YtJ jffi l j IS Vfff t worden tot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD AüVKaTI TIF Heden overleed in den ouderdom van ruim 87 jaren onze geliefde Vader Behuwden Grootvader FIETëR VAN REEDT DORTL ND Weduwnaar van HElDHtii Hoiitah UU aller naam J VAN BKEDT DORTLAND Gouda 25 Jan 1907 Bttotken kunnen niet vorden ontvangen Heden overleed na een langdurig en geduldig Igden onze geliefde Echtgenoote Moedor Behuwd en Grootmoeder Mejuffrouw ADRIANA VAN DEN OEVER in den onderdom van ruim 70 jaar Uit aller naam L BINNENDIJK Gouda 27 Januari 1907 Raam O 187 Eenige en affjemeene kennityeving Zijt Gij Doof ijn Sigont In é nrt hftui tfirüat KuvBli i vr fa i vrUi iu H t Dr l Hlt n R Aursl InKlItutr 4M U 8 U kitn CUIOAttO 1I L 1 K ill n MOOOfHIlDofHURDHOCiiaMÜO iJr n itö r iloor OTiiH iiteim nitrli H ir LI uIti w 4hitoi f K tf FtSKCl njll lUM Heb ni wutolir onk rifi