Goudsche Courant, dinsdag 29 januari 1907

HtfIS TE HUUR Qefrenhuls Ooslbaven K 88 Zes K mer groote Keoken drooge Kelder flinke Tuin Vooriien tan Ga en Wsttrleiding Te berragen B 89 acmaloffecii Poedervorm I BENisiEPOTTiUTSEE Woensdag 30 Januari 1007 Nd 10245 45ste Jaargang Wen wnr lt rerwi lit i i i u j UIT a T Maoizij va M IIAVËNSWAAY Zül E QORINCHEK Deze THEEËN w rj n afifolorerd m verzegelde pakje van o to en ten half eu A mei vermelding van Nommer eE jPrD voorzien van nevenstaanC Merk volgen d Wet g lep Zich tot de uitvoe ing van ge eerde orders aanbev ende J C BUL voorheen J BREEBAART Li GOÜDSCHE COURANT DfieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TtlelMi n St ADVERT ENTIEN worden geplaatst van l S regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mida Teletoi ll M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ig 1 25 tranco per j 08t ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN I iPerwerdafeTieman QrootBte détail wUnhandolaron in Nedf rland St Ehtèphe Medoc La Rose Lndon 0 60 0 72 Chateau Malleret 0 80 pe fleich per nnker van 46 fl J4 Chilteno Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Hant Sauternes Witte Berger Niersteiner RUdesheinier 080 0 99 0 72 1 35 0 99 0 72 I l Oude Rooile Port wTjnl I 1 08 per fleiCh I Extra oude Hoodo Portwgn 1 44 j Onde Witte Portwijn 1 0 I Extra onde Witte Portwjjn 1 8 Fine Old Pale Sherry 0 99 1 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior i n Vermouth di Torino Dom Bellardi per Liter 1 17 Prljxen netto d contant DEPOT TE GOÜDA F J J BOON VAN OSTADE Verkrijgbaar in flesschen SO ets rs et en I l gg bg H H Apothekers en DrogistoB Let op het merk ASKBB I F AD RICHTER k Co Rotterdam Te GooDi bii C LUGEE Apotheker Markt en bij WOLFF Co AVesthaven 118 Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar b j PEETER8 Jz Ut ttp HuiM n hirHrmmd Zenuw en Maag lijders vordi ait overtniging als een werkelijke hulp in den nood het boek I3a a d g eTrer aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartworJt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Soekhan Zatbommel Qond Druk van A BBDQUiAN Zi DE OOEDKOOPSTE Ti DE MEEST PRACTiaCHE AIODKIII AWKl zjin beslist die der Firma WELDOIV THU LADIE3 JOVUXAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL liBESaUAKBK met een gratis geknipt patroon TBB BAZAAU Of CUILOBBSS rASBIOAS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen DE MEEST VOLLEDIGE f i rBAAOT Cw Boekhandelaat f Proe nummerë A Alle met kantel Boll Bijvoegsel è Van alle in deze bladen voorkomende i modellen z n ÖKKNIPTE PATKÜNEN f I met Holl verklaring fr p p tegen j vooruitbetaling van J 0 60 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag i leaw oieverrroOen I A I keiid I B I I2IUW ZBACIT ILIXI3 I n U1I nkl nut Fibriikimnk IJUt tot Toort nrende radicale f o bekere genezing van alle sellt 1 do moest hardnekkige xenuuy Miekten ooral ontstaan door I afdwalingen op jengdigen leeftnj iMa s MeziDg van elke zwakte Blett Imeht Benauwdheid Hooidpjjn I Migraine Hartklopping Maagpjn slechte spgsvertaring Onvermogen Kmpoteni Pollutione enz Jit Jvoerige prospectussen irgsrcr leHh 1 11 s d 3i aubbolo e cb I OfnlM d D p t I Mstlli 1 d Vegle Zaltbomni lüipOto M OMbu fc Go Hotterdam I Hippel Grtienhage llalronaoi do Jong J Cm Botterli Wfit k o nouds Q bil alio drofpitOD Onnavolgbaar ibn thans door uienw gevonden toepassingen onze lü mUeverf geieUMerar l ortrettem BMntmreBogaerla zy geven kracht en diepte die namakers nietknnnen bereiken Men overtaige zich geen imitatie Toor de eehte te ontvangen Oelll Prijsconrant met een aantal ongerriagde getnigscbriften gratu op aanvraag Boxtel B BOOAEBI Jt Co Agent voor ÖOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg b j wien modellen t bezichtigen ijjn 7u tf 1 Ju 1907 lust DË JOiXG s Reclame CACAO per t kilo bus f 2 40 kilo bus 1 30 l kilo bus 0 70 kllu bus 0 32 B kroontl TaaioonI lUlIIogSehovtimAkarr B Aaff t8M WwaUbtrwunda KeliowiAppr B 0 lte TMÏrnl iwark Oft MUMM MlltWBWWk 11 tt art n MklMrl mIkwbwwL tr takdlDn In M ko a iaUo m IkMekammk I i het eenigste helpend middel tegen UlofilarmoeHe Uhsekmucki Xeuttmmwmkle Hoofdplfueu lapeloothelit Oumaektem fermagerlng a rermlttderlug der Uchammtkrueklen aeinatogeen in Poedervorin II f Rename smaak en kan in alle drinkbare vloeistollen w worden opgelost HAKMATOWEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U sooedi r nep t HAEMATOGEEN IN POEDEHVOHM wordt ïanbevolen door H H ïrën Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 60 Eenige fabrikanten H v SCIIAIK Co Deo llaae x y f W WOLFF S Co Westhaven 198 GRENDEL E B VAN VAN ZEM8KN hoc hm m B v WIJK P W v EDE Chidtviater A Smvva ifl trechi K VAN DEB HEIJDEN fl P d SPEÊ T rSjfc D d HtÏÏ Wed J HOLST M KOLKMAN AKN t itUm WcdMn p Jh nnr WAAKSOilUWlNG Laat U niet mideideu door AbdU SirooD Hot lrln t Paulo AbdU be taat niet l airoop van geenerMZard GÉBR RIJKEN é DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIAMNO S HoofdmagaxiJn Gedempte Binnenrotte 154 Tele liSOg VERHOREN He itagamin West JHeuwlani O tuiby Station Beur Tele 40S7 REPAREERER STEIIEH INRDIUN UU r uUNULA dagelUks In onze Salons te hooren JMMMi pmmisT GebrS Sftoll werck s Chocolade en Cacao DjMniaöge aoot Je aieu vele luiTindingen np ma hiDBal gebied verketcrlcIkbrieati m tuWiiitnid gebruik van yn i gaste gmixUtollan garandeerei let wbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao nk en8waardig fobrikaat oauwkeuTig beantwoordende aao dan iohoni dat m Btikatten De ma behaalde 87 Brerets dis Honereraacler 44 Eere Dlploma 8 gouden ens Medslllfs hewQi van uitmustoid flja fcbrikaat Keeda 1874 ohrerf da Accwiemie natienal da Faria HoiM Tooa UetnoBM tm HeAallIe t mmtin elaMc an sonaliUntloti O Totr exoauaiit fkbrtoatlon da Ohooolat bonbons variea eto sta lllBwar k t hbrikaat ia verkrijgbaar bq 11 H Cunfiseui S Banketbakkes sna aw aneraalvertegenwoordlger Toor ïïederlabdJidiiu Mattenalodt Iraaterdam Kalverslraat 103 I II WESSANEN 6t LAAN Wormerveer OP0ERICHT irM Voedert nw Tee met de ulcere tnurwe X ITIïTZ d£ E I2 OEKB3 merk Ster en W Ci altmantende door boog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Xere Dlploma Parljê 1900 Negen Gouden MedolUet jSggN Patënt H Stollen In lull rm UMHHn teiinritim nimuu Wernung D r gr m Brf f em arntn PahMtH mtUem llÊÊÊlmlUetÊnmtnmte Ki iar t K H Sailaii rm i M eter k mMm llmlmUkÊeim êi n mtrruttt kk iil m Éiii r itl ttt V IV f tsm ADVMTMTIM in aUe Couranten worden aangenomon door het Advertentle Bnreaa v o A BKIiVKMAN ZOOIV RËN ISGEVIIVG IMIUCHTXNOIN WSLKE GEVAAR SCHADS Or HIKDKR KUNNEN VSROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algenieene kenma dat op de Secretarie ter visie zijn gelegd verzoeken met bijlagen van t De firma L P Hoogendijk om vergnnmng tot oprichting eener Ëallenkokenj in het perceel gelegen te Gouda san den Kleiweg achter Wijk E No 9 Kadastraal bekend Sectie C No 1644 I H J Nederhorst Jr wonende te Slolwükersluis om vereunning tot oprichting eener fabriek voor houtoewerking gedreven door een zuiggasmotor van aö P K op het perceel gelegen aan de Goudkade Kadastraal bekend Sectie F No 1336 Dat op Oinxlag den 11 Februari 1907 d namiddags ten i s ure op het Raadhuis gelegenheid is om beswaren tegen de gevraagde vergunningen in te brengen en dat gedurepde drie dagen vóör dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 39 Jaauari 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Seöretaris BROUWER Buitenlaodscb Overziclit Renter seint alt Rijsael In de mijn van Lievin bad hedenmorgen te S s nr een mijngasontplofiog plaats waardoor vele personen gedood ol gekwetst werdenDe booldingeniear de sectie ingenieur en de hooldopzichter ijjn naar men vermoedt omgekomen bg het onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing Dat er andere personen gedood zijn is niet waarschijnlijk De slachtoffers van de mgngasontplofflng zgn overleden het opstijgen der arbeiders kat voort 760 ziJn er bovengekomen 4e 50 die nog ontbreken zijn naar men zegt onder in de m n aan het werk Er wordt bericht dat alle arbeiders boven gebracht zgn Beater seint oit St Johan Tot 8 nar hadden de reddingamaoschappen ontboden Tan alle koninklijke mjjnen in bet Saar gebied 77 lijken opgehaald Toen brak er ean brand nit in de mijn Alle manschappen kregen ttvel terug te komen en jnist waren de laataten weder boven toen een nieowe hevig detonatie werd gehoord Een nieuwe ontplofflog had plaats gehad waarbij echter FEVILLETOX IN DUB BELE BA NDEN 6 Clamiron die kwajongen t Ja Straatsteen zooala hg algemeengenoaad wordt omdat zgn vader aannemerwaa van publieke werken Zy was eerstitjn maltreue naar zg werd hem te duuren daarom deed hg haar aan zjjn vriendover Het ia misschien niet bizonder moreel maat joiBt die omstandigheid moest je eenprikkel ziJn om je jongen ongestoord te latenbegaan Het feit dat ziJn vader hem in taat stelt die vrouw te onderhouden watwanlen oimogeljjk bleek zal de wereld tedenkui geven en joaw aanzien verhoogen Dos iü geeft mü den raad te betalen f ODToorwaardeiyk Haar over een maaad begint hü opnieawl Dei te beter Dao laat ik hem onder corateele stellen Daa vervalt hü in de banden van woekentara ea dan ben je nog verder van huis Bauaelioe zog dat baar mao voor dit laatste argnment zwichtte en bood aan lell mt OhiiMua t ifrekto Tsniter viel eea niemand gekwetst werd De vijfde schacht wordt als verloren beschouwd op bet oogenblik beraadslagen de hoogere mijoambtenaren over da verdere maatregelen die genomen moeten worden om het vunr meester te worden De geborgen lijken waren slechts voor een klein gedeelte te herkennen ze liggen in Igkenhuisjes morgen zal men de familieleden toelaten De reddingsmanscbappen zgn naar huis gezonden met de mededeeling dat ze zich gereed moeten honden om zoo noodig morgen terng te komen V De Figaro heeft een brief ontvangen van Vilatte den geestelijke die zijn medewerking verleent bü de oprichting van de onpaoselgke rereeniging voor den katholieken eeredienst te Parijs met pastoor Ronsain een katholiek priester die zijn geestelijk ambt had neergelegd na de veroordeeling der Scheidingswet door den Pans De Figaro had een aitspraak bekend gemaakt van een vergadering van ondkatho lioke bisschoppen van 1 September 1904 De ond katbolieke bisschoppen hebben deatijds verklaard dat zij Vilatte niet erkennen als bisschop Vilatte komt daartegen op Een telt is er schrijft hjj dat ik niet kan laten betwisten dat is de geldigheid en de regelmatigheid van mijn wijding als bisschop en mijn apostolisch afkomst die mij bindt aan de patriarchale kerk van AntiochiS waarvan de apostel Petras de stichter is geweest en waarvan Zijn Heiligheid Ignatins Petras III patriarch van Antiochie en van het Oosten ten tijde van mgn wijding het achtenswaardig hoofd was Ik kan geen twijfel dulden over de wettigheid van mgn geestelijke macht die ik ontleen aan Zijn Heiligheid den patriarch van Antiochie omdat die twijfel niet alleen mijn persoonlijke eer zon treffen maar de geldigheid van de bisschoppelijke wijding en de priesterlijke verrichtingen die ik heb uitgevoerd en dia ik nog hoop nit te voeren in Europa Vilatte dan verklaart zieh bereid de geldigheid van zjjn driesterschap voor eiken bevoegden scheidsrechter te bewijzen De militante Commissie van den christelijken Plicht denkt minder gnnstig over de geldigheid van het priesterschap van Villatte dan deze zelf De onpauselijke vereeniging zal den eeredienst beoefenon in de oude kerk van de Barnabiter broeders aan het PlaineHonceaa De Roomsche commissie heeft daar in de bunrt een papier laten aanplakken waarop gedrukt staat Het is ons ter oore gekomen dat eenige afvallige priesters na overleg met de wettelijke inbrekers en onder pak van het hart en na eenige oogenblikken stelde biJ haar een cheque voor bet benoodigde bedrag ter band Ten gevolge van deze tussehenkomst werd de verhoading geheel gewgzigd en waren stiefmoeder en stiefzoon weldra de beste maatjes Emmeline was n goede vrouw op voorwaarde dat men haar in alles haar gang liet gaan Twee jaar nadat zij den fabrikant haar hand geschonken had was zij begonnen hem te bedriegen met een knap jongman beambte bij de Rekenkamer iets ouder dan Christiaan wiens vriend hij was Baron Raymond Templier zoo heette de uitverkorene stond bg alle kringen goed aangeschreven maar vooral Vernier dweepte met hem Hü kende natutrlgk Raymond s verhouding tot zün vrouw niet maar in bet bewustzijn dat zg hem toch met iemand moest bedriegen zou hü niets anders dan haar keuze hebben gebillükt Vemisr maakt het Templier büna lastig met zün vriendschap Als Raymond étn avond vergat hem met zün bezoek te vereeren maakte bü een scène Voor alles riep hü diens raad in en als iemand wat van den fabrikant gedaan wilde hebben diende hg eerst den baron onder banden te nemen Vernier gevoelde boegeaaamd niets voor de ptarleoipert op aanradea rao Temf lier den dekmantel van een eeredienstvereeniging welke onder leiding staat van een zoogenaamden Amerikaanschen bisschop zich voorstellet ern psendo katholieken eeredienst in te richten in de kapel van de verdreven Barnabiter broeders Dele zet zoo vervolgt het aanplakbiljet voorbereid in stilte au duisternis zooals alle vrgmetseUarsondernemingen zal niet gelukken De katholieken zullen zich niet laten vangen Briand Clemeuceau en hun trawanten kannen inbreken in on e kerken z j zullen niet inbreken in ons geweten De misbruikte kapel zal ledig bigven tenzij Ü vervuld worde van uw kreten van verontwaardiging De Roomsche commissie zon het m a w niet ongeschikt vinden als de roomschkatholieken in die kapel wat lawaai kwamen maken De Scheidingswet doet een deugdelijker middel aao de hand voor de Koomschen om den Oosterscben bisschop uit de kapel te verdrijven zelf een vere niging op te richten en het recht van de andere vereeniging te betwisten voer den Raad van State Maar dat wettelgk middel heeft de Paus verboden Het congres van de arbeiderspartij te Belfast is Zaterdag dramatisch geëindigd Er werd een besluit voorgesteld waarbg voor vrouwen hetzelfde kiesrecht werd geeiscbt als de mannen hebben Qneich stelde als amendement voor te eischen dat er algemeen stemrecht beide voor vrouwen en mannen ingevoerd wordt Keir Hardi sprak voor het oorspronkelgke voorstel maar met 605 000 tegen 268 000 stemmen werd het amendement aangenomen Kort daarop stond Keir Hardie op en zei Ik heb mij 21 jaar geleden van alles losgemaakt om op eigen hand aan de opbouwing van de arbeiderspartij te werken In den laatsten tjjd heb ik gewerkt om het onrecht do vrouwen in het kiesrecht aangedaan weg te nemen Wanneer nu het besluit van de vergadering de Parlementsleden der partü die ern wet voorstaan overeenkomstig het oorspronkelijk besluit moet binden zal ik ernstig In overweging moeten nemen of ik nog langer lid der partg kan bigveo De party is voor een groot deel mgn eigen kind Het zal miJ zwaar vallen er van te scheiden maar ik kan mijn beginselen niet verzaken Ik zal dan weer op eigen hand voor de bnrgerrechten der vrouw gaan strjjden Deze verklaring werd zwijgend aangeboord en kort daarop werd het congres gesloten De vergadering nam nog besluiten aan ten gunste van verplichte staatsverzekeriug kocht hü een renstal Hg ging zelfs zoover dat hü een stoomjacht kocht waartoe Raymond hem had bewogen omdat Emmeline den wensch had kenbaar gemaakt de fjords van Noorwegen te bezoeken en de middernachtzon te bewonderen Vernier leed vreeseiyk van de zeeziekte maar hg had Raymond een genoegen gedaan en gedurende de geheele reis van diens gezelschap geprofiteerd Dat woog ruimschoots tegen al het leed op Het dient ook gezegd dat Raymond den echtgenoot van zün maitresse met de meeste hoogachting bejegende en zelfs Mareuil die aanvankelgk zijn compagnon de oogen wilde openen voor zich innam De oude vrggezsl putte zich dan ook tegenover dokter Angagne die nog steeds de huisvriend was der familie in loftuigen uit over dien beste Templier waarop niemendal te zeggen was die niet speelde en zoo soliede leefde Hgn zwager is zelfs in dat opzichteen geluksvogel I Zgn vrouw had hem moeilgkeen meer waardigen plaatsvervanger kunnenversehaffep Welk ean tager itelling metdien Chrutiaan 1 Zoodat schertste de dokter wanneerjÜ een dochter bezat ja baar zonder te aarzelen aan dien fiaymond tot vrouw zoudtgeven t Nataarlük En aas Christiaan t ir verband met de oogevallenwel van het recht van gemeenten om land te naasten en alle bedrijven uit te oefenen en van wereldlijk staatsonderwijs Hoe de nieuwe Duitsehe Rijksdag et wl uitzien is na de uitslag van den eersten verkiezingsstrijd nug met te zeggen 237 leden werden gekozen maar in 160 districten moeten herstemmingen plaats hebben en juist in die districten moet nu bigken of de strgd dien de regeering heeft aangebonden tegen centrum en sociaal den cratie nog tot grooter overwinning zal leiden De eerste verkiezing bracht het resultaat dat de sociaal democraten verminderd en verkleind uit den strgd terngkeerun Zü verloren ongeveer 20 zetels wat voor een partg die meende ditmaal de sterkste tt zullen worden in den Uuitschen Bgksdag reeds een groot verlies is De Vorwürts erkent zelfs dat de parti een aanmerjtelijk grooter loenemiog van het aantal stemmen verwacht had dan zg verkreeg al was zg overtuigd dat de rensachtige toeneming van 1903 ditmaal niet bereikt zon worden In 1898 werden 66 sociaal democratische afgevaardigden gekozen en bedroeg het guhuele aantal stemmen op s d candidateo uitgebracht 2 107 000 in 1903 werden 77 s d afgevaardigden gekozen en bedroeg hetgeheele aantal s d stemmen 3 01UÜO0 In meer dan een redevoering werd de verwachting uitgesproken dat thans het stemqiencjjfer de 5 milliueu naderen zou Het is gebleken dat de ontevredeneUi die tot dusver de gelederen der s d partij versterkten ook met haar ontevreden zgn geworden en haar den rug hebben toegekeerd Tegelijk met de verkiezingen in Duitschland hadden in achttien Rassisobe gonvernementen de verkiezingen plaats van vertrouwenspersonen der werklieden kleine grondbezitters en boeren die uit hun midden wederom de kiesmannen moeten kiezen dis de leden der Uoema moeten aanwijzen Na alles wat aan deze verkleziugen is voorafgegaan na de wjjze waarop de regeeriog het aantal kiezers heeft beperkt en vooral tengevolge van de zonderling ingewikkelde methode die in KnshinJ voor de verkiezing van een parlement is aangenomen en die de slechte eigeoschappea van alle in West Europa veroordeelde kiesstelsels in zich vereenigt curiaii kl issestelsel getrapte en dnbbel gelrapte verkiezingen was de belangstelling al heel gering Ik zog er niet aan denken Ia bü die rossige Kiiennette nog nietzatr Zü hondt hem vast Zi is er de meidniet naar om zoo n vet melkkoetje vrü telaten weiden Nn over een paar jaar zal zün vaderhem wel san n vroaw helpen wier kapitaalhet züue zal bg brengen om het Frnnsche volk nog meer te vergiftigi n O als ik deStaat was dan zon Ik den alcohol z66 hoogbelasten dat elk glaasje van je Royaltisrte janne op minstens tien francs kwam Ie staat Als gg de Staat waart dan zondt geniemendal doen Üe angst voor den groutenverkiezingsagent den kroeghouder zit allenregeeringsmannen ministers zoowel als kamerleden dwars in de maag De alcoholkraait victorie I Je matigbeldsmanie speeltje parten waarde dokter Als je geen lusthebt om te drinken lescb je dorst danmijnentwege met Seinewaler dat door demicroben die bet bevat misschien nogzwaarder vergif is dan al onze merken bgelkaar Haar verhinder den fijnproever niette genieten van onzen goddelgken nectar Ik groet je filosoof I Ik groet je volksvergiftiger I zy scheidden met een handdruk het gewone slot van hun dagelükscben twüt Wordt vernlgd