Goudsche Courant, woensdag 30 januari 1907

In Dntticbland werd aan de verkiezing deelgenomen door een zeer groot aantalkiezen in aommige plaatsen bedroeg dit zelts 88 tot 99 pCt der ingeschreven kiezers in Bremen 93 pCt zonderling doet het aan daarnaast te moeten wgzen op het feit dat in sommige plaatsen in Rusland slechts èén percent van het toch al aanmerkelgk verminderde aantal kiezers aan de stembaskwam Haar het was dan ook om menschen aan te w zen die straks weder kiesmannen moeten kiezen aan wie de laakwordt opgedragen de Duemaleden te benoemen De aitslag van deze stemming was ditmaal in het algemeen gunstig voor de rechts staande partyen Omtrent de zooveel geruchtmakende Po lonyliaak in Hongarye wordt gemeld Oe minister presidenti Wekerle word Zaterdag door den keizer in audiëntie ontvan en en had daarna besprekingen met den minister van buitenlaodscbe zake i der monarchie baron Von Aehrenthal en met den Oostenrjjkscben ministerpresident Von Beek Die besprekingen hadden bet gevolg dat er van te wachten was De ministers Andrassyen Zich hadden hun aanblgven als ministers albankeiyk gemaakt van het aftreden van Polonjri en Wekerle stelde dit binnen enkele dagen in nitricht Sr wordt nog slechts gezocht naar een vorm voor het ontslag van den minister van justitie maar de ontslagaanvrage is door den keizer reeds goedgekeurd De KOln Ztg zegt dat dit vooral het gevolg is van het optreden van graaf Zicby den Hongaarscben minister a latere die zeer verstoord is over de spionneerings werkzaamheden van Polonyi en barones SchCuberger wyi hy daardoor syn positie als Hongaarsch minister bg het kouiukiyk buis geschonden acht Verspreide Berichten DUITSOBLAKO Er is een leeiyke flater begaan door de Beriynsehe politie Uet haar gewone lieftalligheid heeft zy goedgezinde betoogeifs die voor het paleis van deh kroonprins een nationaal lied wilden instemmen met de blanke sabels niteengedreveo Ken aantal werd ingerekend Naar de Noorddeuische meldt heeft de minister van binnenl zaken een onderzoek gelast Ter gelegenheid van s keizers verjaardag ia een amnestie wegens misdryven van majetteitssohennis In het vooruitiicht gesteld Fhaskkuk By een wedstryd in machineachryveo te Farys bereikten sommigen een snelheid van meer dan 1000 woorden per nuri Exsi Lawii Tegen 9 Febr als wanneer het parlement weder byeenkomt zullen de voorstanders Tan vrouwenkiesrecht weder een groote betooging voorbereiden Berichten uit Zuid Afrika zeggen dat er weer een bédenkeiyke gisting wordt waargenomen onder de Natalscbe Kaffers OOSTISKUlHOKeiBIJE In het Oostenrgksche parlement Is de tyding van de overwinning der nationale partyen in Dnilscbland met genoegdoening vernomen De Al Duitschers maakten er natuuriyk een gelegenheid van om voor hun Uevelingsdenkbeeld te betoogen H LaOKKO Oistsran lou de meballab baar jacht op Baisoeli voortzetten De eenige stoomboot der Harokkaansche mariie de Turki Is weer vlot gebracht luapectenr generaal der politie in Marokko is geworden behoudens goedkenring door de mogendheden vs n bet voorstel daartoe van den Zwltserschen bondsraad kolonel Arnim Mttller uit Biel kanton Bern Hy is in de veertig en een flink soldaat Hy is vol goeden moed en heeft goede voornemens voor de vervulling van lyn ambt dat hy 100 spoedig mogeiyk op zich zal nemen Aan politiek beet by nooit gedaan Eenmaal is hy In Egypte geweest Amgiiu Uet werk aan het Panamakanaal zal opnieuw worden aanbesteed Roosevelt wil er niet vai weten het werk in eigen beheer te nemeti Dit New York wordt bericht dat de bekende millionnair Andrew Carnegie te Cbicsgo een hoogesckool zal stichten die ayn naam zal dragen BINNENLAND De minister van bnitenlandsche uken brengt t r kennis van belanghebbenden dat bg de aardbeving op Jamaica geen Nederlanders het laven verloren btbben Stct De toestabd van den Hioister van Marine laat zich zoo bevredigend aanzien dat voor het oogenblik altban de noodzakeiykheid van zyne tydelgke vervanging door een der andere ministers nog niet bestaat De heer Staart was reeds in staat zgn handteekening onder enkele departementsstukken te plaatsen Voorloopig zal das alleen noodig zgn de verdediging van de marinebegrooting in de Eerste Kamer door een van s ministers ambtgenootes vermoedeiyk den Minister van Oorlog In de gisteren gehouden bestuursvergadering van de vereenigiog Het kaascontrOlestation Znid Holland is o m besloten een lyst van aangeslotenen bg genoemde instelling te publiceeren Aan die Igst zal toegevoegd worden een opgave van firma s die in Qondsche kaas handelen en reeds hebben verklaard of alsnog vóór 9 Febroarl aan het bestuur schrilteiyk verklaren dat zg bereid zyn de gecontracteerde kaas voorzien van het vastgestelde waarborgmerk indrnkstempel aan te koopen en dus in hun handel op te nemen Het vooroemen van het bestunr ia genoemde lyst op ruime schaal te verspreiden zoowel binnen als buitenslands waardoor tevens reclame zal gemaakt worden voor de kaas voorzien van het bovengenoemd gedeponeerde mark der Vereeniging waarborgend een vetgehalte in de droge slot van minstens iO pCt Oemeng de Berichten Do staking te Rgssen Verleden week meldden we dat door de arbeid st ers die nog by de firma Ter Horst aan t werk zyn pogingen in t werk worden gesteld om een voldoend aantal arbeid st er8 byeen te krygen om èén fabriek te kunnen laten loopen Thans meldt de Zw Ct dat zich een SOOtal aangegeven hebben waaronder een lOtal spinsters allen ongeveer dezelfde die op den dag van het begin van de staking $ December wel hadden willen doorwerken een getal groot genoeg om desnoods één fabriek weer aan te zetten Zaterdag hebben zich een 4tal van deze arbeiders nalr de stakiugscom nlssia begeven om te trachten dezen ta bewegen gazameniyk waar aan t werk te gaan daar zg zoo gaarne den kost zoudan biyvan verdienen Da Btakingscommissia wilde hiervan evenwel niet weten Er wordt nu duor de arbeiders die werken willen een vergadering gebonden om de verdere gedragsiyo te bepalen waar ook beslist zal worden of zg ar toe zullen overgaan de firma te verzoeken een fabriek weer aan te zetten Omtrent den inbraak in bet bnitenverbiyf van de familie Boreel te Valzen meldt de O H C nog 0 m Op den avond van den dag der ontdekking zou door de familie Boreel een diner worden gegeven in haar huis aan bet Kenanpsrk te Haarlem Aan den tninbaas op Waterland was order gegeven om voor die gelegenheid bloemen te zenden Daar da man geen geschikte mand by de hand had om da bloemen te bergen gaf hy ryn knecht last eens te gaan zien op den zolder van het beerenbuta ol zich daar ook een geschikte mand bevond en gat hem den sleutel mede De knecht was echter nog niet lang n dienst en nog nooit in het heerenhnis geweest daarom volgde de tninbaas hem kort daarop Dadeiyk zag hg dat bet in bet buis niet was zooals het behoorde daar alles door en over elkander lag Er heerscbie groote wanorde Oomiddeliyk waarschuwde de man mevrouw Boreel per talephoon die spoedig naar Velsen vertrok J Omtfbnt het gastolene kan het volgende worden medegedeeld Vermist worden een 12 tal prachtige servetten die genomen zyn van een stapel van 48 sinks Verder een tal zyden blouses waaraan knoopen zaten waarvan de dader s zeker dachten dat zy mat juwaalen bezet waren dit is echter niet het geval terwgl een zgden blouse van freule Boreal met acbte diamanten bezet onopgemerkt is gebleven Verder wordt nog vermist eenig oud blanw porselein Onopgemerkt is ook gebleven een kistje met jttweelen van mevronw Boreel welk kistje stond tusschen eenige groote menbelea In een buis aan den Koninginneweg Ie Haarlem werd Vrydag morgen een zoon bewusteloos in zyn sterk naar gas riekende slaapkamer gevonden Het bleek dat het water in het schnilgasornament dat bevroren geweest was ontdooid waa en daardoor een lek was onUtaan De bedwelmde is gelukkig weer bygekn Men meldt uit Utrecht Oister n werd hier ter stede de algemeene vergadering gehouden van het Nedarl Comité voor Algemeen Kiesrecht wegens ziekte van den heer J O van Kuykhof onder leiding van den heer W P O Helsdingen van Arnhem die in zgn openingswoord er op wees dat de beweging een zuiverder proletarisch karakter gekregen heeft nu bg da bnrgerldke kiesrechtstrijders een streven is ontstaan om afzonderlijk voor algemeen kiesrecht te gaan strijden Vertegenwoordigd waren alle aangesloten landelijke bonden 17 plaatselijke comité s en 2 plaatselijke aangesloten vereenigingan benevens 8 provinciale comité s Uit het jaarverslag bleek dat in 1906 aangesloten waren 5 landelijke bonden Alg Bond van Ned Marine matrozen S D A P Soc dem Onderwgzirsvereeniging Bond van Ned Oemeentewerklieden en Alg Ned Dienstbodenbond te zamen tellende 4860 vakvereeoigingsleden en 6800 andere leden 25 plaatselgke comité s met 16043 vakvereeoigingsleden en 3788 andere leden hierbg niet de atdeelingen meegerekend van landelgke aangesloten bonden 14 zelfstandige aangesloten vereenigingen met 133 vakvereeoigingsleden en 412 andere leden alzoo 21036 vakvaraenigingsleden en 11000 andere leden in t geheel dus 32036 leden De Alg m Nedarl Diamantbawerkersbond is als daal van tplaatselgk comité te Amsterdam aangesloten Aan de Nationale betooging 16 September 1 1 te Amsterdam gehouden namen deel 715 vereenigingen met meer dan 60 000 leden t vorige jaar 648 Deze toename van 67 vereenigingen beeft plaats gehad ondanks het feit dat drie landeiyke bonden dit jaar niet maar medededen nl de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht t Algem Ned Werkliedenverbond en de Vrgz dem Bond Besloten werd de volgende algemeene vergadering weer in Utrecht te honden Langdurige besprekingen vonden plaats over het voorstel van bat plaatselgk comité te Amsterdam A B B betrelleode een wgziging dar contribntieregeling Met groote meerderheid werd dit voorstel ten slotte verworpen Een voorstel van h t plaatseiyk comité te Amsterdam hoofdz eiyk ten doel hebbende meer zelfstandit iid toe te kennen aan da provinciale comité s werd na sesprakiog verworpen Aangenomen werd het voorstel van hetUitvoerig Comité om de Nationale Bétooging dit jaar te s Qravenhage te houden op Zondag voor da opening van de Kamers der StatenOeneraal j Besloten werd dit fur ook provinciale meetings te doen pMts hebben Mocht evenwel bet Verslag van de Commissie voor Qrondwetsharzianing t noodig maken dan zullen plaatselgke batoogingen worden gehouden De vergadering vereenigde zich met het voorstel van het Uitvoerend Comité om van nietaangesloten bonden en vereenigingen bg deelneming aan de Nationale Betooging aan verplichte bydraga ta heffen van 1 cent per lid als teen vakvereeniging en 2 cent per lid als t een andere vereeniging betreft Aangenomen werd het volgend voorstel van de soc dem Arbeiders partg Het Uitvoerend Comité krgge de opdracht om zoodra het rapport van de Commissie voor Orondwatsherziening batzg al dan niet vergezeld van desbetreffende voorstellen verschynt een Commissie te benoemen die tot taak heeft rapport en erentneele voorstallen te onderzoeken en naar aanleiding dtarvan voorstellen te doen aan het Uitvoerend Comité voor propaganda en agitatie Daaraan werd echter toegevoegd dat zoo noodig ter zake een algemeene vergadering belegd zal worden Aan de Texalscba kust zyn in de vorige week ongeveer 30 visscbersvaartnigen der wiarwaarden vastgeraakt Sommige schniten kon men van den wal af niet met het bloote oog zien Om aan het gevaar te ontkomen hebben vele visschers hun vaartuigjes verlaten en zich over hst ys naar de kust begeven enkelen hebben daartoe een paar ren gaans moeten afleggen Het waagstuk is echter gelukt De asfaltfabriek van de flrmï wyers en Fines aan den Nieuwen Nonnendaalschen weg te Ngmegen is Vrgdagavond afgebrand Het blnsschan was hoogst moeilgk wgl de vlammen overvloedig voedsel vonden Een stoomketel ontplofte waardoor het dak van een der lage bggebonweu instortte De arbeider W verstuikto zgn enkel en werd aan hoofd en wenkbrauwen geschroeid Concurrentie onder het Heilslegar in Amerika Het Leger des Heils in Amerika is in twee kampen verdeeld het eene de regalmatigen is gatronw gebleven aan generaal Booth bet andere de Amerikaansche vrywilligers staat onder bevel van s generaals eigen zoon Ballington Booth en maakt Iop eigen gelegenheid propuanda voor denkbeelden welke op Teneheidene vu dieru bet hoefdleger atwgkan De vrgwilligerv weren zich geducht met slaande troi lenm vliegende vaandels trachten zg aani ingera te winnen vooral onder ben die mg t it bet leger van den ouden generaal b ooren en wanneer dit leger op zgoe wgza jiroprganda maakt trachten de vrgwillif dit door luidruchtige muziek te verhi deren Te NewYork is het reeds voorgi Ivomer dat bg zulk een gelegenheid de ri elmatigan mat da vrgwilligers hand imeen werden en de politie hen met geweU moest scheiden Een schildwacht doodgevroren f Een medewerker van da Tel schryft Dezer dagen liep in de Oranjekazcine te s öravenhage het gerucht dat ta i eiden een schildwacht doodgevroren zon ig i Toen ons hot gerucht ter ooren kwam vroegen wg inlichtingen in het gsr iizoen Leiden dus zelf Daar bad zicb ook in de stad het gerncht verspreid dat de schildwacl t op pist by bet kruitbuis gelegen aan den Hor i hweg over den spoorweg een geheel eind buiten Leiden in de richting Katwgk doodgevroren zon zyn Laten wg dadeiyk ter geruststellii c melden dat van doodvriezen geen spirke is Te bevoegder plaatse wilde men ziel achter over het geval niet uitlaten Vermoed wordt we moeten nu c p vermoedens algaan dat de schi wacht Dinsdagnacht men herinnert zich ilat het de eerste nacht van die felle kouil was ongesteld is geworden en bewusteloi is geraakt Deze lezing Igkt ons de me t zuivere daarvoor pleit de intrekking v n den post bg het kruitbuis op Woensd g en Donderdagnacht Qeregeld ging vaii nit da wacht der Morschkazerue een kiiporaal met één man d ür dan inspetie lioadeo doch niemand werd achtergelaten Wy kunnen niet nalaten onze vei wondering er over nit te spreken dat h r niet meer licht wordt gegeven te meer laar al die vermoedens praatjes doen ontstr in die geheel bezyden de waarheid zgn Men zal zich herinneren dat eenig maanden geleden door een aanzieniyk ei itpaar te Brest Fr den heer en m ivr iw de Bodellec een aanklacht werd ingadien I tegen den Bnssiscben staatsraad Qreger die de hem bewezen gastvryheid zon hebben I eioond door van zgn gastgevers een ring piet een kostbaren diamant te stelen die w rkeiyk ook in zyn toilet necessaire werdgconden De rechtbank achtte syn schuld ecb i ir niet bewezen en thans heeft de heer 9r er de rollen omgekeerd en bg de raak ink te Brest eeV aanklacht wegens lastarlg eaantygingen tegen voornoemd echtpaar ing diend De Brilsche kapitein van Kdpanii k da soldaat Morgan die in de nnitorm van officier ar zelts in slaagde een kry sraadzitting te doen honden is veroordi dd tot zes maanden dwangarbeid en ontslag ait den militairen dienst Op de paardenmarkt te Parys liebben Vrydagl l veer vyi vrouwenaxamena gelegd als koetsier Alle vyt zgn gezakt Benige van baar bleken niet ta kunnen men leo en geen van de vgt kon naar bebooren en stal binnenrgdan Mislukte speculatie Uit Ngmegei wordt aan de Arnh Ct geschreven Een pai r jaren geleden werd hier ter stede aan w onhuis in een der voornaamste winkelstraten ubliek geveild dat sinds tal van jaren aan d izeltda familie had toebehoord Dat huis wa i altyd aangewezen als het geboortehuis v in een der groote mannen van de Katholiek i Kerk een Nymeganaar Da Hondt lie als Pater Canisius vooral in Oostenryk na de Reformatie voor zyn Kerk had gestreden en wiens naam tot op den hnidigen dag in de Katholieke Kerk zeer boog w dt gabonden zyn Nymaegsebe galoofsgenoo en zgn er niet weinig trotach op dat die zalig verklaarde Canisius aldaar geboren is er menigmaal was het reeds uitgesproken Jat zyn geboortehuis als het eens ooit on Ier den hamer mocht komen als het wr ie was aangewezen om door Katholieken te rordae gekocht en dan te worden ingericht ils een plaats van berinnering aan dien in I innaaan buitenland vereerden grooten zun der Kerk Da lang verwachte veiling kwam ndeiyk door den dood van de laatate aigar res en het ruime onderwetsche pand dat een vaarde vertegenwoordigde van pl m f 300C l werd door een stadgenoot ingezet op m ir dan bat dubbele dier som Die man wa geheel overtuigd dat hg daarmee een goed zaakje deed en dat zeker de een of anderr Katholieke combinatie bat hnia nog hoojfir loi afmynen waardoor hg aan hoogg d een mooi zaakje zou doen Maar er gc ienrde niets en onze speculant werd i enaar van het auda pand voor een bedrag at met de kosten nim f 66 000 beliep F ingan ungewend bj hoogere ea Infer geo iteiyk beid om nit de knal ta geraken stnitten af op onverschilligheid deels gevoed door twytel ol bet wal het juiste gebootebnis van Canisius was anderdeels door antipathie tegen den persoon dia nit winstbejag door opdryving van den kooj prys de zaak der Kerk slecht gediend had Oenoeg da man bleef met het veel te dure pand zitten en goede raad was duur Hg kwam nu evenwel op een Inmioeus idee nam een knap architect van dan nienweren tyd in den arm en deed een prachtig hotel bonwan met caté restaurant waarin de zoogen geboortekamer van Canisius werd gespaaid in da hoop op die manier het reizende Katholieke publiek te trekken en door het vormen van een maatschappy zgn inzet terug te krggen I Daar het zeker is dat te eeniger tyd Canisius onder de Heiligen der Katholieke Kerk zal worden opgenomen doopte hy zyn instelling maar aanstonds Sint Canisiushotai en bg voerde dia heiligverklaring op eigen band waaraan zich ernstige Katholieken hier en elders zeer ergerden zoover door dat in de gebeele construetie inrichting an meubileering ja op eetserviezan nessen en vorken het beeld het wapen of de naam van Sint Canisius prgkte Qatoigde dit misschien van een practischen blik in de toekomst bg de eenmaal ta verwachten heiligverklaring behoefde d n niets meer veranderd te worden in het snccas der nieuwe onderneming mocht de stichter zich niet verhengen Wel werd aan maatschappy gesticht edoch de aandeelen gingen er niet in en de toeloop naar hotel café df restaurant deed op zich wachten Intnsschen stierf da man en de liquidatie van zyn nalatenschap leidde ook tot pnblieken verkoop van zyn Sint Canisios hotel dat aan bouwen en inrichticg zoowat f 80 000 had gekost zoodat het nn een waarde met den grond van 1 145 000 representeerde ong rakend nog wat in twee jaren tgds op de exploitatie werd bygepast Dezer dagen werd bet hotel met eigen electrische lichtfabriek lift enz enz publiek geveild en bleef de inzetter de bekende firma Drnkker en Cohen Den H ag tevens kooper voor een bedrag van i 60 000 Dr G Brom de directenr van het Nederlandsch Historisch Institunt te Rome heeft dezer dagen in zyn qnaliteit een bezoek gebracht aan den directeur generaal van kunsten en wetenscbappan Corrado Biccie toonde zich vol belangstelling voor de jonge instelling nam er nota van dat zy zich ook met de kunstgeschiedenis zal bezig houden en beloofde haar allen steun en medewerking Voor Nederlanders die met eei erkend doel van stndia te Rome komen beteekent dit o a dat zy niet alleen van de voorlichting en van de studie middelen van het Instituut gebruik kunnen maken maar ook door zjn directenr da faciliteiten varkrygen welke ItalilS toestaat N R Ct Stadsnieuws GOUDA 29 Januari 1907 Heden midiiag werd ten raadbnize aanbesteed 1 Het maken van wee slnisdanren en verder remmingwerk Ingeschreven werd door W A Terbruggen voor f 4160 J de Jong Wz 4121 J J Duim 4030 i Slegt 3786 2 Het maken van een tolgaarderswoning aan bet Gondsche rypad Ingeschreven werd door K G Vreeburg Boskoop voor f 2789 A Luyten Waddinxveen 2722 J P da Groot te Gouda 2706 O W den Hoed 2690 K Grendel Co 2618 96 A van Vliet Waddinxveen 2575 H Hoogendoorn te Gouda 2360 Hoor k Co Boskoop 2261 A T Heyningen 2241 D v Leeuwen 1990 3 Hat maken van een brandspuithuis Ingeschreven werd door voor f 1199 1192 1191 1126 1108 1076 105084 1044 1023 998 972 948 60 J Smit en Zn H van Vliet G M Peelers A Verby C W den Hoed J Slegt A Grendel Co H Hoogendoorn B Uillaart J F de Groot C Middelkoo Erven C A de Gidte Het concert dat gisterenavond in da Réunie werd gegeven wta weer matig bezocht Dat was bepaald jammer daar er veel te genieten was De heer van den Wyngaart dia tot bet beroemde UtrechUcha orebeat behoort beeft zich een nitmuntend violist betoond Hh beeft een mooie streek MS helderen ToUea toon een muikale voordracht Gloed en leven lieten zicb vooral gevoelen in de geliefde Romance F Dni van L van Beethoven dia juist om hard gunstige bekendheid zoo gaarne wordt ge boord en in de Rondo Capricioso van St Saens Uit dit laatste werk bleek tevens boe gemakkeiyk en correct de heer v d W de moailgke passages uitvoert Wa hebben van zjln spel niet anders dan veel schoons te constateeren Waardig werd hg ter zg gestaan door mejuffronw van Winshegm dia hem uitmuntend accompagneerde In de soli van dtze voortrellelgke pianiste gaf ze bewyzen van virtuositeit Ze beschikt over een moeien soms graciausan aanslag en weet haar hoorders uitstekend te boeien door haar gevoelvolle voordracht Haar pianissimo s zgn al bgzonder keurig en aantrekkeiyk Mejuffronw Berkhnysen sopraan zangeres heeft ons in Viens mon bien aimé en Caro mio ben het meest voldaan Haar stem beeft nu en dan iets wat men scherp zou moeten noemen Het geluid is niet groot en alleen als ze zacht zingt heeft het iets goeds Misschien beeft ze met een pakr luchtige liedekens deze zyn er in t Hollandsch ook wel I ons wat afwisseling willen gaven op ons aandachtig luisteren naar de viool en piano We hebben hier te veel goede zangeressen gehoord en knonen haar tot onzen spyt daarmee niet op éen Ign plaatsen t Is en blgft echter onbegrgpelgk dat men op een mooi concert als dit zooveel mnziekliefhebbers mist Les absents avaient lort 1 383 Staats loterij 5a Klasse Trekking vau Dinsdag 29 Jan No 8674 f 25 000 2225 f 2000 1921 7049 1065 en 16724 ieder 1 400 2396 14321 en 18524 ieder f 200 978 3740 8120 8453 12335 13544 16659 20918 en 20987 iodar f 100 16lê9 Pryzen van f 70 6448 9234 12267 36 12325 9483 12421 9658 38 9668 12515 87 18 9707 12647 47 51 9906 95 37 10014 12867 79 49 13217 7332 56 62 45 92 13359 7412 99 71 19 10178 13622 7614 10236 13901 92 90 14084 97 10364 90 7781 69 14168 7966 10625 14294 8271 10642 14475 8373 10743 14544 8400 10926 7 25 11026 14741 8662 11257 14813 8654 1157Ï 71 70 11639 14993 8748 41 15040 8886 49 16103 8909 59 15258 49 11771 70 68 11881 15345 9114 11961 15647 77 12161 15692 16288 16345 99 16531 48 71 16614 29 16883 91 16901 80 17093 17119 17237 17459 17514 18 39 70 71 17791 17804 16 53 74 17926 52 18115 18220 39 46 18323 18438 49 57 18502 34 18793 18855 18988 19179 19316 36 63 19614 19716 19913 63 93 20047 20126 20206 67 87 98 20383 20416 31 60 20624 27 20760 20839 43 20937 127 2898 6509 41 57 6645 6719 6887 7192 7209 47 3165 294 3292 302 3474 425 75 32 3544 99 50 519 3607 69 72 666 3753 757 59 864 89 940 3963 1159 4203 1224 4308 1360 57 67 4410 79 4500 1630 20 1841 1990 2003 4603 77 46 2176 4779 2365 4970 87 5084 2498 6191 2503 5202 22 5338 66 5438 2626 43 37 5504 80 88 2781 5686 2883 5912 5e Klasse 4e Lyst No 16603 m z f 70 en No 18182 m z 18152 f 70 Rechtzaken De Hooge Raad deed gisteren uitspraak in da zaak van H De W assuradeur te Utrecht door het Gerechtshof te Amsterdam met vernietiging van een vrgsprekend vonnis der Eéchtbank Ie Utrecht veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf wegens vervalicbing van een wissel en opzettelgke gebruikmaking daarvan als echt en onvervalscbt De requirant bad boven de handteekening van den betrokkene valscheiyk bet woord geaccepteerd geplaatst En nn was in cassatie betoogd dat de enkele plaatsing van dit woord op den wissel niet tot voroordeeling kon leiden aangezien de handteekening van den betrokkene op zichzelf reeds voor acceptatie voldoende zou zgn en bet woord geaccepteerd daarbg niet vereiscbt was De Hooge Read overwoog intusschen dat art 160 van het Wetboek van Koophandel niet alleen siscbt de onderteekeniog van hem die accepteert doch tevens de verklaring op den wissel dit hg accepteert Ook hat beroep op art 446 Wetboek ran Koop handel by pleidooi gedaan kon niet op i gaan Het cassatieberoep werd dus verworpen Zware mishandeling Den 18an October jl was het kermis te Delfzyi Terwgl de 19 jarige Hendrik S uit Parsnm daar aan het wandalen was met een jongman werd bg door zekeren S Rozeboom aangegrepen en over een hek geduwd Een paar anderen kwamen er op aan om Hendrik te bevryden Rozeboom ging daarop met een vgttal makkers verder Hendrik volgde op korten afstand Plotseling keerde Roozeboom zich om liep op Hendrik toe greep hem bg den nek en duwdb hem opnieuw naar beneden De aangevallene haalde toen een raëÏNiit den zak stak er mede achteruit naar KozSk om tot driemalen de steken kwamen tereclr in de rechter teren liukerlies en in de knieholte Nog danzelfdan avond stierf de getroffene aan verbloeding De Rechtbank te Groningen veroordeelde hem wegens het misdryf van zware mishandeling den dood tan gevolge hebbende tot een gevangenisstraf van twee jaar en zes maanden Van dat voonis kwam hg in beroep bg bet Gerechtshof te Leeuwarden waar de zaak werd behandeld Evenals bg de Rechtbank verklaarde hy uit noodzakelgke zelfverdediging te hebben gehan deld De advocaat generaal deed uitkomen dat appellant reeds tóór den eersten aanval het mes geopend en gezegd had Ik laat mg niet slaan als ze m i hebbeo willen 7nllen ze my wel vinden en daarna Ik heb er wel drie jaar voor over In ver band echter met de omstandigheden waaronder het feit werd gepleegd was de ad vocaat geoeraal van oordeel dat er termen bestonden tot bet opleggen van een lichtere straf nl van één jaar on zes maanden Mr E D H Van Schutter van Groningen die evenals in de eerste instantie ulsverdediger optrad pleitte ontslag van rechtsvervolgin op grond dat beklaagde bad gehandeld nit noodzakelgke zelfverdediging subsidiair veroordeeling tot een lichtere tral Hbid BEÏÏB3 VAK ROTTERDAM L K H K WOENSDAG 23 JAN SUuxUlttmnqen POETUBAL üblig 3e Serie Ir OSO 3 59 Oblig e Serie fr 2500 3 59 KusLiKD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Azm Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLuvBU Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recapis IV 24V L 100 Hypot ieek Banktn Aandb idem idem 4 90 Piindb Hotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOO i Pandb Stedelgke Hypb 4 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelgor Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotbeekbrielbank 4 99 Aandb Hollandscbo Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb S 98 Pandb G Hypotheekbank te Pmsterdam 4 100 SpoorwegUmingeti Ituii Oblig Zoid Italiaanscbe Spw My A 367 Premieltminqen biboia Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Divenen Mg tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89Vi Sehêepvaart Maattehappyen Pand Holland Gnlf Stv Mg 35 Burgert ij ke Staod GEBOREN 26 Jan Dirk ouders C P Broer en H Brem i 27 Jacobus Jan ouders J Woudenberg en J M van den Heuvel Gerrit Jan ooders P G den Broeder en C Grendel 28 Nicolaas ouders C M Snel en J Janmaat OVERLEDEN 26 Jan C de Jong 1 m 27 A van den Oever buisvr van L Binnendyk 70 j J H P Smient 7 m A J Luiten 8 w 29 J van denEenvel 8 j BUITENGEWONE GROOTE OPRUIMING ALLE nog voorradige Mantels Costumes Blousen Jupes JupoDS Jnponstoffen en Katoenen benevens een groote partg Witte Goederen worden tot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD AÜVI llTli NTlll VËILIAG Stoom Graanmaalderij Bouwterrein enz Alphen aan den Rijn Notaris R VAN DEN BERG te Oudshoorn is voornemens H o I ff n ö en 13 mhruarl 1907 telkens v m 11 uur in het Hot l 8t Joris te Alphen bg inzet verbooging en alslag pabliek to verkoopen Bene in volle loerMng fn l jr lil uiuimimiuiuuuuiu beatoande in Kantoor Graan en andere Pakhuizen Stalling Wagenschnnr on andere gebonwen Verder Stoommachine van 26 PK met Maalstoonen Koekenbreker Elovotors enz zoomode open grond bgzonder geschikt voor Bouteterretn bg elkander zeer gunstig gelegen by het dorp Alphen tusschen Rgn en Straatweg ter grootte van ± 3S00 Centiaren Een en ander byzonder geschikt voor iedere indnstriëele of andere veel ruimte beboevecde zaak Aanvaardtny en betaling IS Mei 1907 Eiken werkdag te bezichtigen Breeder bg biljetten Inlichtingen verstrekt de Noti ris Verkryifbaar in llosHchen TO ets 7 11 en f t Jlt hy H H Apothekers en Drogintou Let op hei merk ASKBKI F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda by C LtTGi K Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 118 Victoria Water tJereg elde aanvoer Aanbevelend FirmaHerman Zoon Zenuw en Maaiflijders ordt ait overtniging ala een werkelgke hulp io den nood het boek aanberolen i Na ontTBUKat rau adres per brieftaartnorlt d t boekje franco per poet to esfinden door BLOKFOEL S Uookhaii Za tbommrl