Goudsche Courant, donderdag 31 januari 1907

Donderdair 31 Januari 1007 o 10246 45s e tfaar ang fiOlDSCHE eOlMMT IMeuwS en Advertentieblad i o r Gouda en Omstreken Telefoon lo St ADVERTENTIEN worden gepliat st van 1 3 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des miild Telelai n No SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iraneo per jwst ƒ 1 70 Afzonderiijke Nommers VIJF CENTEN HVIS TE HUUR Heerenbttls OostbaveD B S8 Zea Kamera groote Keokeo droogt Kelder Sinke Tnin Voorzien van Oaa en Wattrleiding Te bevragen B 89 M M V LOOiN DUBBELE BUURT B 18 Talfn 117 i Ia t roimst vooriien van I 6AS0RNAIBNTEN In elke atyi van de eerate fabrieken tegen concnrreerende prgzen Atolegger Tta Gis Wsler Spreek Bierei Eleetrische geleidingen wie van goed licbt bondt wende lich naar het Ooudteh VerHehtlng Magatljn DE A¥011DI TKR daar allea door bekwame fittera verrlcLt wordt Noord Brabanisch Scboeo eo LaarzeomagazUD KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegateeg PRIMA KWALITEIT OVGRSGBOGNEN Sterke Sohoollttrzen eni Opruimingr van restaBten Aanbevelend C SMITS Alle reparatMn en aangemeten werk Wild en Gevogelte Tan af heden en verder dagelijkt verach verkrijgbaar Braadknikena Soepkippen Diüven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogela Talingen wilde Eendvogels Fazanten Fatryien Snippen Korhoendars Keevleeach enz enz togen de meest sterk concarreerende prtjzen Panklaar achoongemaakt franco poor geheel Nederland Aanbevelend T O PTTJïi ffG Poelier Ooateratraat 18 ROTTERDAM Telephoon Intere Mo 2031 OB OOEDKOOP8TE DE HEEST FRACTiaOHB DE MEEST VOLLEDIGE MOBEBLAIIEIK ijjn bealiat die der Firma WEI IIOII TBB LAD IBS JOURNAL met minstena drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THJ9 ILL DBBaSMAKBB met een gratis geknipt patroon THB BkZAAB OF CHILD BBS S rAsaioya Kindermodes met vela gratia geknipte patronen rBAAQT Vte Boekhandelaar Proefnumtnera Alle met koftel HoU Btjvoegêel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen ijn 8EKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaling van f 0 60 verkrijgbaar MILLV SIMONS Den Haag EENIBIEFOTMTIEE en wonlt veriuclit op I HEKK te letten VIT RIT Mas uu rix in lUVËNSWAAY ZONEN QORINOHBM Deu THBBSN worden afgale rerd in venegelde pahjea van i IwM m MM w en m titd sih met vermelding van Nommer vu iPrgi Toonien van nevenstaand Merk volgeni de Wet gedepo neerd Zioh tot de nitvoeiinv fan geëerde orders aanbereende i C BIJL vosriiaao J BBBEBAABT Li WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior DruivenLursthoning xfract lllM4liTei wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoe t Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz UBLIASTHB ia verkrijgbaar by alle voorname Apothekera en Drogiaten ingroota en kleine steden dorpen en gehuchten in ütderland Frankriji DuÜKhland Engtlmd Ammka Ned Indit Oranft Rintr KoUmit Transvaal enz MBLIAyTBB werd 9 maal met Sooden 3 maal met Eere Medaillea bekroond MBLJANTHB in flacons f 0 40 f 0 70 en f 1 HBLIASTUE in doozen tabletten f 0 4Q en f 0 10 Eenige fabrikanten H N VAN 8CHAIK Vo Koninkltlke Stoomfabriek De Honlngbloem Den Haag Vefkrggbaar bn Firma WOLVX Jb Co Weatharen 198 Gouda QRENUËL Gouda E H VAN MILD VeeraUl B 126 Gouda k BOUMAN Moordrecht PINK8E Nieuuerkeria d IJeel A N r ZESSBN Sehoonhoten B r WIJK Oudtuater k SCHEER Haaitreeht P W r BDE OudewaUr K tak dik HEIJDEN te Stmmjk P j d SPEK MoereapeUe D v d STAR W d J HOLST M KOLKMAN ARI VAN DER HEUDSti Wttddingiveen P k ua GROOT A d lOSOÜ OudewaUr J P KASTELEIN PoUbroikerilam 1 BIKKER te Bmeehop WAAIISCHUlVliVCI Laat D niet misleiden door l t 8 roop Het klooster SanctaPatUo AbdiJ bestaat niet dua Siroop van geenerlel waarde A Wat een jong meisje behoort te weten Daar zijn dingen waar een jong meisje niet mee noodig heeft maar ieder jong meisje behoort te weten wat de Sangainose voor jonge meisjes doet vooral voor baar die bloedarm zijn lijden aan hoofdpijn zich zwak moe en Insteloos gevoelen of last hebben van slapeloosheid Mejuffronw R KLOUWENS van Merlenstraat 77 Den Haag was znlk een jong meisje Zy schrijft ona Ik bad laat van veel hootdpijo gevoelde mg dikwijls geheel Insteloos s nachts sliep ik slecht en werd telkens met een schrik wakker Op aanraden van anderen die veel baat by dn Sangninose gevonden hadden ben ik dit middel ook gaan gebruiken Het Leeft mg goed geholpen Bg de derde flesch voelde ik mij al aanmerkelgk heter De hootdpgn was veel minder en elke nacht sliep ik heerlijk zoodat ik verkwikt wakker werd en in staat was met opgewektheid myn werk te doen Zie hier eene uit velen WS knnnen U vele znike dankbetuigingen laten lezen want tientallen in elke atad van ons vaderland maakten die ervaring Een frissche kleur een heldere oogopslag krachtige spieren uitmuntende zenuwen een vrooiyk humeur gaan samen met een goede gezondheid Duizenden hebben znlk een zuiver krachtig bloed aan de Sangninose te danken Neem er de proef eens mede en gg zult zien wat de Sangninose voor anderen gedaan heeft dat kan zy voor U doen Prgs per flacon f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 16 Te GoDda bU WOLFF Co Westhaven 19S Den Haag VAN DAM Co Maak eens kennis met ons nieuwe middel VIJCEMHOKIG voor iioe§teiideii k alom verkrygbaar GEBR RIJKEN £ DE LANGE IV ROTTERDAM I VLEUGELS ORGELS PIANINO S Boofdmagat n Gedempte Binnenr M tS4 Telef S99 e Maga Hn Wett Itieuuiland 9 nabV Station Beure Tele 4057 INRUILEN STEIIEH REPAREERBH DE PHONOLA dagelilki la IM Sttoai Ie kor ea PHOMIlLAnAMO HlflNON FMDLIST WESSANEN LAAN Wormerveer OPOERICHT irM HONINKL IJKK VABRIKHBII Voedert uw Fm met de tuivere murwe merk ater en W Ki nitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Dlploma Parlje 1900 Negen Gouden UedaUle ADVERTMTIffl in alle Couranten worden aangenomen door het Adverteotie Bareaa van A BKINKHAN 4 ZOON Onnavolgbaar zijn thans door nieuw gevonden toepassingen mze te alleeerf getekUOerde f r rellea eluture Hogaerlt Zg geven kracht en diepte die najiakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Qelll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel B BOOAERI Jt Co Agent voor OOUDA Firma A QCJANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen t bezichtigen zgn Ferw8rda Tienian Grootste dötaU wiJnhandelaren in Nederland oeo 0 72 8t Estèphe Hëdoc La Rose Ludon Chateau Malleret 0 80 per flcKh per anker ran 46 fl ti 0 80 0 99 0 72 136 0 99 0 72 1 08 Cbïteau Malleret Petit Bourgogne Orares Blanc Haut Sauternea Witte Bergerac Niersteiner Radesheimer Oude Roode Portwijn I I 1 08 per flcKh I Extra oude Roode Portwijn X H Oude Witte Portwgn 1 08 Extra oude Witt Portwgn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Ooede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermonth di Torino Dom DELi iEDi per Liter 111 l rijium netto ü contant DEPOT TE GODDA F J J BOON VAN OSTADE BBHHBHHI WORMERVEER HOLUANdf Mleaw oBovertroBei BI I Prof Dr Liflben welbekend I il lU V UAOBI ilIZIl I il Ulhn bt aut Fibriitaaivl IpI ML tot voortdurende radicale en I teken genezing van alle laUa de meest hardnekkige aienui0 niektenf vooral ontstaan door I afdwalingen op jeagdigen leeftgd rotate genezing van elke zwute Bledk Imeht Benauwdheid Boofdpyn J Migraine Hartklopping Maagpgn jalechte apgarertering Onvermogen I Impotenz PoUatione enz Uit Ivoerige proapectoasen I Trijs or f e ol IL 1 9 11 Si v dabbele leaek I II e y I J Dtia l Dep6t i Matth t d Tegta ZaUbanmd lUcpOti M CMbaa k Co Rottardm V Happel VGnTenliagd J Halmouoi d Jong J Osn Kottardan WcW k Oo Oonda rn bit alle droipltea I1 Annenr fu e Mll 4 ta a iMtMtr M Mn WH Mi BUM M tUritkaBMffc ii l i lW a w tMtMWiiJtlii iil ii ni ii iii Goud Drak vu A BBBOUCAN Zx Uuitenlandscb üverzicbl De herstemmingen in Daitschland hebben niet op een bepaalden dag plaats in sommige districten is die bepaald op 1 Februari in andere op i Februari Het is daarom niet te voorzien wanneer de geheele uitslag bekend zal zgn Ën bg die berstemraingen knnnen nog verrassingen voorkomen Het centrum heeft in het algemeen beblolen in districten waar het goou caiididaat in herslemming heeft zich te oiitboDdeo in een byeeukomst van cenlrnra leiders te Kenlen is besloten in geen govak een sociaal democraat te steunen Het socialistische partgbebtuur heeft echter besloten candidatvn van linksbtaande burgeriyke partgen of van het centrum te steunen die zich verbinden lo te stemmen tegen elke inkrimping van het algemeene gelgke geheime em directe kiesrecht 2o zich beslist te verzetten tegen elke poging om het vereenigingsrectit aan banden te leggen en 3o te stemmen tegen elke uitzonderingswet ooveischillig van welken aard Het Tagchlatt raadt alle liberale kiezers aan zich bg de herstemming te verklaren tegen de reactie en tegen het Centrum Want als in den Rijksdag een machtige reactionnaire partg opkomt is er geen sprake van een eenigszins liberale regeeringspoliliek Onder de buitenlandsche bladen die een oordeel uitspreken verdient meldin een artikel van Jaurös in de Uumanilé deze die een einde willen maken aan het absolutisme en het clericalisme zonder zich bg het socialisme aan te sluiten zgn samengaan om het oude Duitsche liberalisme dal eens zulke groote verwachtingeu wekte weer in het leven te roepen liet zal nu de vraag zgn of dit zal slagen Als liet Duitsche liberalisme het nog eens aflegt en er tevreden mode IS de plaats van het Centrum in de hofgunst te nanvaaideu als het van de gelegenheid geen gebinik maakt om belangrgke democratische hervormingen aan te brengen dan is het veroordeeld Ën dan zal de s d partg geen oogeublik aarzelen alle levende krachten der vrgheid in haar diiTot te nemen Dit is een eerlgko waarschuwing voor allo liberale groepen die meer conservatief dun democratisch voelen De Duitsche keizer was Zondag jarig hg is op dien dag 18 jaar oud geworden En hg heeft op zgn verjaardag aan bet Duitsche FtUMLLETOX IN DUB BELE BA NPEiN 7 Inmiddels nam de bloei van de Alimenta tieBank znlk een hooge vlocht dut Vernier zich op de place Malesherbes een pra hv hotel liet bonwen eo dat hg niet mi i da ht aan de bagatellotjes die hg moest betalen aan de modi les zyner vrouw en tot afdoening der schulden die Christiaan maakte voor de schoone oogen van Etiennette Dhariel III Etiennette was wel het gnvaarlgkste schepseltje ter wereld altban voor een zoon van goede familie Zy was begonnen aU pasjuflronw bg een der voornaamste damestailleurs maar toen zy verliefd werd op een acteur ging ook zg op de planken waar zy door haar sehoonheid geest en vooral door den glans van haar goudblonde lokken den zoon van den scbatryk n bankier baron Goldscheider het hoofd op bol bracbc met gevolg dat de arme jongen binnen een jaar tyds onder curateele moest worden gesteld Haar taipagei goldao voor i mooiita volk eeo eigenaardig geschenk gegeven een keizerlgk besluit waarin de beperking van vervolgingen wegens majesteilsacbennis wordt gelast Het is vei bazend dat in onzen tgd in eer land als het Duitsche Rgk zulk een aanschrgving noodig i om aan de vaak zonderlinge vervolgingen oen einde te maken door over gverige officieren van justitie ingesteld Staar in het keizerlgk besluit wordt bet erkend dat dikwgts personen gestraft werden die uit onnadenkendheid of onwetendheid zich woorden heten ontvallen die door andoren als boleedigingen van di n keizer konden worden beschouwd Het zgn juist de gevallen waarin perso nen soms kinderen werden gestraft wgl zg uit unbedacbtzaamlieid in onschuld vaak woorden uitten welke buleedigend werden geacht die in üuitschland zoo herhaaldelgk aanleiding gaven tot verbittering Het keizerlgk besluit is een stap op den goeden weg het verbieden der vervolging als de bedoeling om te bcleeiligen niet bostaat Het belooft verder een nelswgziging waardoor de strafbaarheid zal worden beperkt en het wenscht mededeeling van elke bestraffing wegens majesteitssftiennis opdat de keizer van zgn reclit van gratie zal knnnen gebruik maken Nadere bgzonderhtden zgn thans bekend over den uilslag der verkiezingen te Petersburg voor 127 gevolmachtigden voor de Doemaverkiezingen Volgens de Roess zgn deze 127 gekozenen over de partyen ais volgt verdeeld 42 sociaal revolutionnairen 34 sociaaldemocraten 31 vrgzinnigen 4 Kadets 1 reactionnair van 12 gekozenen is de politieke richting niet vastgesteld maar zg worden tot de sociaaldemocraten gerekend van drie gekozenen is de richting volkomen onbekend Deze 127 gevolmachtigden moeten 24 kies mannen aanwgzen en nu is het te verwachten naar Roes zegt dat alle kiesmannen voor de Petersbnrgsche fabrieksarbeiders zullen behooren tot do uiterste linker zgde De olflcieela modedeelingnn van de Pe tersbnrgBche Telegra ilagenluur over don uitslag van de veikiezingert in de provincie worden in Petersbor met groot wantrouwen opgmomen De binden onthouden zich van elke bespreking en wachten klaarblgkelgk hunne eigen berichten af daar zy de olfl cieele mededeelingen met juist achten Om zes uur Maandagavond hal de sluiting der Oostenrgksche Kamer van Afge van het galauto Pargi Toen Uoldscheidur kaal geplukt was plunderde q achtereenvolgens een Engelschen lord een jong secretaris van de Knssische legatie en den mil lionairzgdelabnkaut ïiinranx uit Lyon Do i en verveelde haar evenzeer als de andere totdat zy eoneklaps een cajirice kreeg voor Clamiron den eesligsle van alle btiulevardiers maar tegen contante betaling Sinds haar liefde voor den tooneeltpeler had zy het woordje gratis uit haar boek geschrapt Clarimon bggena iml de Straatsteen was te veel man van de praktgk om geen aanhanger te zgn van den stelregel dat men wat te zwaar is moet laten vallen Hg zocht naar een plaatsvervanger Ter gelegenheid van de wedrennen stelde hy haar voor aan ChristiaaL Vernier Reeds dadelgk rond Etiennette een zekere aandoening die zg zichzelf niet had toegedacht Die slanke jongeman behaagde haar Als Cbristiaan een arme drommel was ge weest zon zg mi iscbien bet door haar oitgeschrapte woord weder in eere hebben gesteld maar by was da zoon van een veelvoudig milionair zoodat het blonde meisje van oordeel was dat men het nuttige met het aangename moet vereenigen Cbristiaan deelde het lot van zgn voorgangen hy moest betalen 4 vaardigAen plaats Daarmee ia het zg Cnrienparlenent voorgoed verdwenen Natuuriyk hield graaf Vetter de voorzitter een afscheiiurede waarin hg er op ees dat wat aangaat de verrichte arbeid het parlement het oordeel der geschiedenis niet behoeft te vreezen hg legde echter nadruk op de noodzakelgkheid van wgziging vnn bet reglement van orde wil hot nieuwe parlement met zgn 616 leden vruchtbaar werk leveren en tenslotte sprak hg den w n sch nit dat alle groepen zich op den bodem van bet nigemeeh stemrecht mochten samenvinden Toen volgde het drievoudig hoera voor den Keizer dat als gewoonlgk warjie instemming vond Velen der afgevaardigden keken intosschen noj voor t laatst de fraaie zittingszaal eens rond waar zg niet zullen terugkomen onder het nieiwe stemrecht tenzg als belangstellende toeboorders De Tsaar heeft den keizer van China telegrafisch in kennis gesteld van bet besluit der Russiscge regeering betreffende de ontruiming van Mantsjoerge Hy heeft daarby den wensch nitge iproken naar verdere bevestiging der wederkeerige vriendschap en de hooi dat Rnsland s belangen in Mantsjoerge schermd blgveo De k er van China heeft in zyn telegram vm annnord xyn vreugde over het beslait uitgesproken en tegeiyk medegedeeld dat aan de overheid in Mantsjoerye bevel is gegeven de wettige belangen der Russen in Mantsjoerge te beschermen De vertegenwoordigers van 27 katholieke inrichtingen van onderwgs zoowei Ilaii ianscbo als vreemde te Rome zgn Zondagmiddag naar het Fransche college getrokken om een adres van sympathie at te reiken oar de leerlingen der Fransche seminaria Volgens de Matin heeft de Paus deze betoogers willen ontvangen Hy zou ze bedankt hebben voor hnn deelneming met de Fransche seminaristen en verklaard hebben dat hii geroard was door de bigken van eendracht tusschen Fransche en Italiaaosche seminaristen De Paus moet herinnerd hebben aan de 3600 jonge priesters die in krggsdienst zullen gaan Zy zullen dienen onder het vaandel van hnn vaderland en ook onder het vaandel van Christus en van den godsdienst De Kerk zeide paus Plus noemt zich de eenige katholiek apostolische Roomsche en vervolgde Steeds moet de Kerk vervolgd worden de eeuw dat de Zg was zelfs openhartig genoeg hem haar annvankelgke aarzeling mede te doelen Maar zie je besloot zg die beteekenis je zoudt niet verlangd hebben dat ik je gratis behandelde Welk een nadeel zou dit uiet hebben toegebracht aan het crediet van je vader Het viel niet te onlkennen dat Etiennette haar clienteele zoo goed mogeiyk behan delde zooala zg gowoon was zich uit te drukken Van verveling geen spoor Met weergaloozen tact wist zg haar minnaars aleiding te bezorgen waai voor zy alle mogelgke ondeugden te hulp riep Clamiron had zg tot een speler gemaakt en van den lord een aan de morfine verslaafde idioot Ën door haar toedoen was Cbristiaan op weg een dronk iard te worden Het begon met di copienso dineetjes in de fijnste reetanrants waar onderzocht werd welk huis de beste bordeaux verkocht daarna waar men de fijnste bourgogne kon genieten en vervolgens welk adres bet beste was voor de champagne Ten slotte kwam zg tot de conclusie dat het t raadzaamst was zichzelf een wgnkelder in te richten Zg wilde hem alle gastronomische genietingen te haren huize doen smaken en organiaeerde kleine smnipartytjss waar do beroemdste fijnproevers maar vooral bekende drinkers haar spjien en merken eer aandeden Na Kerk niet geweend beeft ia bet verderfeiykst voor haar geweest Zoo heeft volgani de Uatin de Pans geprokeo Verspreide Berichten FuiIIKKUK V Ër zgn weder een dertigtal bisseboppen te Pargs vergaderd Naar i Libertë ze t zullen zg het hebben over de aanpassing van de inrichting van den earedienst aan de bepalingen van de nieuwe wet van 3 Januari De Kamer handhaafde gisteren de door den senaat verworpen belasting op piano s Voorts nam zg een ontwerp aau om Fransi be en buitenlandicbe v rzekeringsmaatBChappyen te belasten met 20 fr per millioen DUITSCHLIIID De correspondent van de Daily Mail die het al meer benauwd heeft gehad over de Duitsche vloot vindt het toevallig dat juist nu de keizer den socialistiacben Ouliath verslagen heeft bekend wordt dat Krupp te Kiel inrichtiugeu maken zal voor den houw van groote oorlogsschepen van 20 000 25 000 ton Uernburg heelt bij den lintjesregan dao roeden adelaar gekregen r rAfl Ëiiaiuvo Het hoofdbestuur van da vereeoiging Het Volk zoo wordt uit Johannesburg gemeld wil ten opzichte van de quaestie der Ohineeache arbeiders in de mgoen deu progressieven ter wille xyn indien dezen willen meewerken om 10 millioen pond beschikbaar te stellen voor de schade door de Boeren in den oorlog geleden RuSLilNI In het vorig jaar hebben de veidkrygsraden veroordeeld 9411 personiyi Tegen 1262 werd de doodstraf uitgesproken j 2029 kregen dwangarbeid eirz Akekiu Senator Morgan moet bezig zgn aan een rapport over bet geldelgk beheer van de werken aan bet Panamakanaal Man verwacht er sensationaele onthulliuguo oit te vernemen Onder de New Yorksche Katholieken is een beweging aan den gang om als proteat tegen de vervolging der kerk in Frankryk een boycot in te stellen legen Fransche goederen Wegens de aardbeving zal Kingston in het diner werden er de koppigste likuurljes geschonken en het was daar dal Clirisiiaan meer en meer een kwade gewoonte aannam die hem allengs stempelde tot een dronkaard Langen tgd bleef deze ondeugd onbekend totdat door een toeval zgn vader met eigun oogen zgn eenigen zoon in beschonken toestand loor zich zag Hel was tgdeiis een voorstelling in de Variëtes Vernier met zgn vrouw zaten in de sialics in gezelschap van den onafscheideiykeo Templier Ei vrteieiyk rumoer in een der loges wa juist een luidruchtig gezelschap had plaal genomen deed de voorstelling eenige oogenblikken slaken Aller oogen vestigden zich vol verontwaardiging op de plek waar het schandaal was ontstaan en tot zgn schrik zag de distillateur zgn zoon waggelend met wgd opengesperde oogen en een schier idioten glimlach op de lippen het type van een dronkaard achter in de loge een danspas uitvoeren terwyi Km nuette bera te vergeefs tot stille Vernier stond op Waar ga je heen f vroeg Emmellne Dien kwajongen eens flink onder banden nemen I antwoordde bg vuurrood van woede BIgf hier I sprak Templier Cbristiaan isin gezelschap van vroowen waarmede uw zich zoudt compromiteeren Als u wilt zal ik gaani Wordt tmtlgd