Goudsche Courant, donderdag 31 januari 1907

z 1234170 15 maanden geen belaatingen op behoeven te brengen De gonvernenr is nog altijd niet afgetreden Volgens een telegram alt San Joan wint de revolationnaire beweging tegen president Catiro in Venezuela aterk veldt zoodat de toestand kritiek begint te worden De hellt van Oonda Men zegt Wanneer de bladeren vallen is de winter nabg De natonr verrast ons nimmer De wolk komt voor bet onweer de zonsondergang gaat den nacbt vooral Eveneens worden op deze gie de teekenen van nierlgden gegeven geiyk een zwakke Dg blazen onder de oogen nrine ongesteldbeden Meer dan de bellt van de inwoners van Qoada h elt op de een ol andere wgze te Igden van de nieren De volgende raadgeving ons door een inwoner van Vinkeveen verstrekt zal dos in elk bnis op prgs worden genteld De Heer O Liesveld wonende Uroenlandsrbekade Oem Vinkeveen d U ons mede Sedert acbt jaren ben ik Ig lende geweest san een verscbrikkeigku pijn ir de borst en steken in de zijden Ouophondulgk bad ik veel last van dnizelingen vooral s avonds ik leed aan slapeloosheid en wanneer ik morgens opstond was ik veel ellendiger dan bg het naar bed gaan De urine kwam met een branderig pyniyk gevoel en slechts met de grootste moeite kon ik een weinig eten naar binnen krggen Toen ik al zooveel goede berichten vernam mtrent Uw Foster s Hagpjjn Nieren l illen Wenachte ik deze ook te probeeren en ik ben bl i dat ik hiermede begonnen ben want deze pillen hebbeo meer gedaan dan al de verschillende behandelingen Den derden dag kon ik reeds beterscbap bemerken en ik had nog geen heel doosje gebruikt toen Ik een groote verandering in myn toestand kon waarnemen De pijn verdween en ik begon weer rustig te slapen waardoor ik zeer veel opknapte Uit dankbaarheid zal ik gaarne Uw pillen aan alle personen aanbevelen die op eenzelfde wijze mochten lijden als ik voorheen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke w jze die U goeddunkt Ëen welbekend geneesheer verklaarde dat de ziekte der nieren de ergste is aller ziekten met uitzondering van tuberculose De reden hiervan is dat men meestal geen notitie neemt van verscliynselen der nierliekte el dat deze verschtjnseien verward worden met andere ziekten terwijl de nierziekte zicb meer en meer uitbreidt en zich onopgemerkt complicaties voordoen totdat z j zich diep in het gestel geworteld beeft Let dus op de eerste verschijnselen van pijn in da z j neem Uw maatregelen nog beden want morgen is het misschien te laat Verzeker D dat men U de echte Foster s Bugpijn Nieren Pillen geelt deieltde die de Heer Liesveld gehad beeft Zy zjjn te Oouda verkrijgbaar bij de Heeren Wolll Co Westhaven 192 Toezending geschiedt franco na ontvaniat van postwisael 4 f 1 75 voor iin of I 10 voor zes doezen Slanken uit Schoonlioven LXXXV Nu vrienden wat zeg je van onze zuidelijke buren onze broederen van Dnitscben stam 1 ZorgM zij niet heerlijk voor het onderwijs de vMkaopvoeding f Hebt gij er van gelezen dat eenige dagen geleden een optocht van 300 000 personen door Brussels straten betoogde voor voor Leerplicht uit naam van 16U 000 zegge hondêrdvijltigduaenti hndtrtn die opgroeien in volslagen ontwetandheid Uebt gij den ond bnrgemeeater Bnla daarbij het woord hooren voeren in gloeiende verontwaardiging tegen de Katholieke regeering van het land die reeds gedurende 22 jaren de volksscbool beeft gedrukt ten bate van het clericaie onderwgs Dit is z6ö waar dat de tegenwoordige burgemeester van Brussel als oJieie4l persoon op de rede van Bnla kon antwoorden met de volgende snijdende opmerking Belgi Is het eenige land welke regeering z jn eigen otfloleele sehool afbreekt En NidTlmd daeht ik er bü mur dat is voorkomen door Kuyptr U w m Kn van welken kant komt die grootaehe betooging zult ge vragen f Van deatrijders voor het zielebeil der BenecheoP Van hen die leeraren Men kan bi brood alleen niet laven f Ach neen die staan daar juist vijandig tegenover De Katholieken a n voor zulke dingen niet warm te krijgen Het was een betooging van alle vrijzinnigen in den lande En boe da geestelijkheid zich uit de moeilijkbeid redt door spilsvondighedeD bewijst de N E a van 18 Nov 06 De correspondent uit Brussel schrijft Een derde standpunt en een zeer fijn is dat ingenomen door èen onzer verstandigste geestelijken die me zei lk heb altijd bemerkt dat onder onze boeren déze de vertandigale waren die het minst waren getierd Hat ODderwlJa verstompt homi au geboren zins gevoeligbeid in dazen zin dat het bun aangeleerde soms valscbe in allen gevalle onpersoonlijke begrippen geeft over zaken die ze anders door eigen speurzin tot eigen ondervinding zouden hebben na te gaan uit te diepen naar eigen beeld en eigen denkvermogen Ie verwerken Leerplicht doodt persooolgk initiatief en persoonlijke Ajnheid der zintuigen het effent de geesten als elke democratische maatregel schaalt het alle geestelijke hobbeligbeid die u van uwe evenmenschen onderschridt effen bet breekt genie tot geiykvloersche handigheid liet verbiedt o het allereerste te bezitten dat de mensch van den mensch en de menschen van de dieren onderscheidt het verbiedt anders te zijn Is het niet om te gieren lezer f ik wed Jan Valk dat dit verlicht personage oik Daar tot zijn tiende jaar heeft sclioolgegaan en dan in zijn verderen levensloop bjj gebrek aan zwaai te mar boven is gt vallen Kn tweede dorado levert het Katholieke Spanje Het te Londen verschijnende Journal of Education beeft een opstel over bet onilerwiji in Spanjp Het tijdschrift vertelt dat het onderwijs dfar in het algemeen van 6 uur t t 9 uur s o btends wordt gegeven Het overige gedeelte van den dag is bjjna altijd te warin m op school te zitten De meth Je die men volgt komt neer op het lezen en vervolgens uit het hoofd loeren van ein bfpanlde plaats Wiskunde geschiedenis en h vènde talen worden op die manier cnderwizrn De jnarlüksche bezoldiging van een leeraar bedraagt 3C0 tot 175 gulden die van een onderwijzer 126 tot 250 gniden Nu is het lev n in Spanje on etwijteld goedkoop maar men moet zicli toch verbazen dat in een land wiiar ei n goede matador gemiddeld elk jaar 60 000 gulden en een handig torrero 125 000 tut 250 000 gulden maakt ejn knap leeiaar btt in bet gunstige geval niet verder dan 500 gulden brengt Het verscbijnsel kan ecliier up eenvoudige wijze verklaard worden Het meerendeel van de Spanjaarden ziet op bet onderwijs neer en ontkent dat hetoenig praktisch nut beeft Ondanks de leurplicbt die in naam bestaat telt Spanje nog 68 percent analfabeten En dergelijke toestanden levert ons eigtn eitm Vaderland Oa naar Haatitricht met zgn eenige opeiibare school die ta klein is al sedert enkele jaren en die op verbetering moet wachten tot een broederachool met centrale verwarming en electriscbe verlichting gereed zal zijn Qa naar Brabant Men schrijft ons Als bedroevende proeve van a tterlljke onderwijstoeatanden il Brabant kad het volgende dienen Oss lieeft 8000 inwonen en telt èëne inrichting van openbaar onderwijs natuurlijk lager die slechts bezocht wordt door protestanten en Israëlieten Die school met 6 klassen telt twee onderwijzers we enB ziekte van de hoofdonderwijzer heelt nn bijna een jaar lang de hulponderwijzer alleen voor die 6 klassen gezorgd Van ilaatsvervanging van den zieke is oen sprake geweest Da schoolkinderen hebben gedurende al dien tijd daags eenige uren school ebad Protestantsche en IsraSlietiscbe onders hebben zich tot den raad gewend met verzoek om het onderwija atdeande te regelen en een San onderwater te benoenaa die tengevolge van bet rijkssubsidie geheel of althans grootendeels kasteloos veikrijgbaar zonde zijn Ofschoon d districts en de arrondissement scboolopzionar met da Gedeputeerde Staten van Noordbrabant den raad geadviseerd hebben dit verzoek in te willigen beeft de raad bet van de hand gewezen Intuaschen zien vela ouders itch verplicht hunne kinderen naar den Bosch te zenden omdat bet openbaar lager onderwijs te Oss heneden pelt mag heeten Oa naar Schoonhoven en onderzoek uit da Schoolvcrslagen op het Stadhuis en jil de Jaargangen der Schoonliovensche Courant die raadsverslagin en ingezonden stukken voor het nageslacht bewaren tot eeuwige schande van Jan Valk en sjjn aanhang Het onderwijs verbeteren Uit elkaar rakken verbrokkelen in looveel schooltjes als er Bijbelverklaarders zjjn ten koste van de degelijkheid en goedkoopte van het onderwijs Dat zal de wet van Koyper siiwerken En als ooit die wet moet toegepast worden onder clerioaal regime dan is binnen enkele jaren de openbare school Jood Dan kan Da van Noort komau juichen in de Oroota Kerk Nn heeft zij de doodtlcliur op t gelaat Het kind van een bijwijt ia overleden in de godvreetende tale Wirtz Haar dan zal t niet zijn omdat de openbare school geen levenavatbaarbeid heeft maar omdat haar het laven onmogelijk gemaakt heeft Hen lal haar moeten worgen Nou Krakelingenman wat heb ik gehoord t Ben je ineognitt bg Z E den Minister van Financiën die ooh incognito was op de theevisite geweest om je te beklagen over het löopj dat de Heester ons bezorgd heeft En zul jg je tin krijgen f En je heb je ook beklaagd over deo Komoiaa Klaisgald hoor ik omdat hjj j eigenste Fakkel een onorckMêth blaadje beeft gescholden Foei hoe leeljjk van dien kommies bedoel ik Maar non moet je tor beusch geen wraak nemen op hem da r i of Schrender op te zetten om den hooi lijken omsl g van Kleingeld van f 1 50 de noogte in te jagen want henscb Kleingeld verdient maar f 500 f 550 En Jan heb je gelezen hoe Vader Bram toont tegen de oneerlgke iractjjkvn die bij verkiezingen worden uitgehaald tot nadeel van den tegen candidaat of gericht tegen de eer en den goeden naam van tegenstanders Heb je geboord hoe hg dat alles wil strafbaar stallen En daartoe verlangt hij ondtrteéitning der strooibiljetten pamfktlen Dat mogen de broederen in Schoonhoven zich wel eens voor gezegd houden met bet oog op de aanstaande verkiezingen Wat zal er dan weer een hoop vniluitgebracbt worden Bram kent zijn luidjes en Schaepnian kende de zijnen ook In den verkiezingsstrijd moet men bet loo naow niet nemen Zoo denken de mannen van het Centrum in Dnitscbland er sok over en bestrijden met de laagste middelen bun eigen geloofsgenooten De nitramontaanscho pers ontziet zich niet met de oneerlijkste middelen tegen de nationale katholieken die het Doaseldorfsche otanifest onderteekend hebben te velde te trekken Zoo vertelt de te Bonn verschonende Deutsche Heichszeittng dat dr Klein een van de onderteekenaars van het stuk voor zijn hulp aan de regeering beloond is door zijne benoeming tot protestantsch dombeer met een prove van 20 000 mk Het nationale verkiezingscomitë te Bonn beeft deze lengen dadelgk in een strooibiljet weerlegd Dr Klein is zegt het comité een tronw en overtuigd katholiek voorzitter van vereaning van het heilige land en zou dus geen protestantsch domheer kunnen zijn Dat weet elk kind Het comité komt tot de slotsom dat de ultramontanen voor Hottentotsche middelen niet terogdeinzen en besluit dan Een parlij die de Hotteutotten liefdevol in bescherming neemt tegen onze eigen landgenooten en tegen onze eigen landgenooten e tegen onze dappere soldaten kan wel door Hottentotsche gebruiken besmet zijn Medeburgers I Het is bewezen dat het centrnm zich van oneerlijke middelen in den verkiezingsstrijd bedient van leugenachtige en lasterlijke middelen Maakt bet met uw geweten uit ol gij deze party kunt ondersteunen Erg Christeiyk niet waar f Om een goed Katholiek tot protestantsch domheer te promoveeren enkel uit zucht om hem baattuthl in de schoenen te kunnen schuiven En hierbg dunkt het Centrum stellig terng aan de dagen van 1893 I Of dit spelletje ilu rl louufen heet weet ik niet m ar de itinnr speelt er toch de hoofdrol in Jongstleden steMe de Haasbode het leger in dienst der regeering tegen de roeden En ook geven do bladen van die zgde tegenwoordig hemelhoog op van bun liefde en eerbied voor dat leger Ja Talma kwam zelfs voor zgn pastg de eerepalm opeiechen O dat woordenspel I Kjjk eens naar Frankryk waar bet leger noodgedrongen de Jnstitie moet bystaan in de uitoefening van baar wetHg gezag tegen de laarie bende die als fnrifin huishouden Volgens de Petit Parisien zyn er bü de inneming van het seminarie vin Beaupréau 150 personen gewond onder welke 50 ernstig Ernstig gewond zyn een majoor een kolonel een kapitein en drie luitenants Wat een eerbied spreekt hier uit niet waar En laat generaal Tas Vlgmen die thans zoo n boom opzet over het naderend gevaar eens terug denken aan 1830 Vanwaar kwam toen bet gevaar f O het is alles toch zoo doorzichtig wat ons van die zyde in de mooiste bewoordingen wordt voorgespiegeld I Eerbied hebben zy voor alles wat zich als werktnigin hun handen laat gebruiken Anders schromen ty niet lelb duizenden kinderen aan hun verzet tegen het wettig gezag op te zetten Te Onesen is weder aaa eestelgke die tot den scboolstryd in woord en gesehritt bad aangezet veroordeeld tot twee maaudeo gevangenisstrif Wat onderscheidt zoo n man van da anarchisten Zouden de woorden van 1877 dezer dagen Bram nie voor den geeat zweven f Verre van Rom stemmen voor uw candidaten af te bedelen past bet d veeleer op middelen te zinnen om die stammen van uwen candidaat t weren Zelfa tot dit laatste dient ge ta komen En zoo is Bram er too beslaten om zich in Ede geen candidaat te laten ttellen Hy zag geeo andere weg on aan de Boonscbe stammen ta ontkomen JAN BAZUIN BINNENLAND STATEN GKNEUAAL KKBSTB HAMER Vergadering van Dinsdag 29 Januari De Eerste Kamer is hedenavond byeengekumen tot hervatting barer werkzaamheden Hededeeling werd gedaan van de ingekomen bescheiden waarna de Voorzitter hulde bracht aaa de nagedachtenis van den heer Jacobse in leven commies ter Oriffid van de Eerste Kamer Tot zgn leedwezen verklaarde spr was hy verhinderd geweest dezen morgen aanwezig te zyn om den heer Jacobse de laatste eer te helpen bewyzen gelgk zgn voornemen was geweest In den ontslapene verliest de Oriffle een getronw ambtenaar die daar meer dan 32 jaren werkzaam is geweest J icobse vldus spr was een ambtenaar dien men vertrouwen kon een van die raderen is het raderwerk der administratie dat niet gemist on worden tonder bet geheele raderwerk tet stilstand te brengen iemand die gewerkt heeft tot den laalsten dag toe zoodat de oproeping voor deze vergadering nog van zQn band was Zyn nagedachtenis zal dan ook by de Qriffle in eero blgven Besloten werd morgenochtend ten 11 ure in openbare vergadering te beginnen met de behandeling der Algemeene beschouwingen van de Staatsbegrooling 1907 T W Êt K i K H S n K H Vergadering van Dicsdag 29 Jan Hervatting van de werkzaamheden Ingekomen is een messive van den heer Brants waarin bg mededeelt ontslag te nemen als lid der Kamer De missive wordt voor kennisgeving aangenomen Ingekomen zgn voorts verschillende wetsontwerpen die naar de aldeelingen worden gezonden Het Maandag ingekomen Invoeringsontwerp wordt op voorstel van den voorzitter verzonden naar de Commissie van Voorbereiding voor bet wetsontwerp tot wyziging van de eerste zes titels van het Vierde Boek van bet Bargerlgk Wetboek De Kamer gaat i aarja over tot trekking der aldeelingen Na heropening van de vergadering deelt de voorzitter mede dat de aldeelingen hebben benoemd lot voorzitters de beeren van Alphen van Bylandt Smidt Lohman en Lely en tot ondervoorzitters de beeren v d Henvell Molens Troelstra Drucker en van Vlgmen Regeling van werkzaamheden Op voorstel van den voorzitter wordt besloten behalve de belasting ontwerpen de reeds vroeger medegedeelde wetsontwerpen in de aldeelingen te onderzoeken De voorzitter stelt voor na allooi van liet aldeelings onderzoek voor openbare behandeling aan de orde te stellen de inter pellatieSchaper betreltende beweerde mishandeling door marechaussees te Uithuizen de motie Uarchant batrelfende do intrekking van de militaire wachten in het gebouw der Tweede Kamer het Indisch tarief van invoerrechten de afschaffing der tienden nadere bepalingen omtrent den accyns op het gedistilleerd wgzigiog van het tarief van invoerrechten en onteigeningtontwerp betrellende de Kortenaerskade te sOravenbage Aldns wordt besloten Verschillende regeeringsbescheiden worden in handen van speciale commissien gesteld Voorts werd besloten heden om 3 nnr in openbare vergadering te behandelen bat wetsontwerp tot verbooging van hooldstuk III der staatabegrooting vour 1907 betrellende diplomatieke vertegenwoordiging in HarokkoJ Tot leden van de commissie voor de verzoekzchrilten worden benoemd de hoeren Harchant van Vliet Blocker Tbomson en Rnya de Bearenbrouek De vergadering werd daarna verdaagd tot heden 3 uur Het sectieonderzoek begon bedeu om U uur Onze correspondent te Batavia seint ons Ernstige rustverstoring te Baroeng inde aldeeiing Berbek residentie Kediri op Java De regent is gevlucht de wedono vermoord de assistent resident en controleur goTOnd Er zyn 300 oproerigen Lailenant Hardenberg ia er met een compagnie met een extra train van Soerabaja heen Ueen nadere byzonderheden Onze correspondent te Batavia teint ont nader D oorzaak van het oproertje te Baroeng ia geeatdrgverg Fan goeroe met 50 volgelingen zyn de aanstichters De bevolking is meerandeels paaaiel N R Ct Stadsnieuws GOUDA 30 Januari 1907 Haandagavond hield de VrgzinnigDemo cratUche Veroeniging alhier haar jaarverfadering die niet druk bezocht was UU het jaarverslag bleek dal de Vereeniging dit jaar niet stil had gezeten Het ledental boewei nog niet sterk is aanzienigk gestegen Het bestuur bestuur bestaat voor dit jaar uit de hb J L Belogne Voorz W Roepers Secr H J van Weeldo Penn C v Ardenne en J Bojawal Comm Het gewyzigd reglement werd goedgekeurd Voortaan zal de Vereeniging mee kannen doen aan de Uemeenteraadsierkiezingen wat art 3 van het oude reglement niet toeliet Getracht zal worden met de Vrgz Dem Vereeniging n en de aldeelingen van het Alg Nod Werkl Verbond in dit district een comité te stichten voor Örondwetsberziening en Algemeen Kiesrecht G a B C o n t r 61 e 29 Januari 1907 5 uur namiddag Druk 41 mM Lichtkracbt 11 24 Kaarsen Warmtegevend 5333 ciorfën Vermogen Bg Kon Besl is met ingang van 1 April aan mejnllrouw W G Hensink op haar verzoek eervol ontslag verleend als leerares aan de ïka hoogere burgerschool alhier Wg ontvingen een exemplaar van bet Propaganda Boek voor de verkiezingen in 1907 uitgegeven door De Liberale Cnie en getiteld de Politieke Toestand in Nederland by het einde van 1906 Behalve een voorwaurd bevat het een drietal redevoeringen over belangwekkende onderwerpen uitgesproken door de b b Mr H Goeman Borgesius Mr N G Pierson en K de Boer Czn alle uitgesproken op de Algemeene Vergadering der Liberale Unie op 10 Nov 1806 terwgl door den heer A Roodhugzen de aandacht nog eens gevestigd wordt op bet Verkiezing iwerk Het werkje is door den bg ujtstek lage prgs 5 cent zeer geschikt voor de progaganda voor de komende verkiezingscainpagne MoosDEBcKT 28 Jan Hedenmiddag bad alhier eene ringrydirg plaats Van degenen die daaraan deelnemen moest 61 de lieer öf de dame lid zgn van de iisclub Onder een sterken westenwind vergeteld van regen begon omstreeks twee uur de wedstigd 18 paren hebben aan de teestelgkbeden deelgenomen De uitslag is als volgt Ie prgs de heer Nico Dirkzwager Dzn mi t mej Ae Dirkzwager Md 2ii prgs de heer J L de Jong Jz met mej M Dirkzwager Md 3e prgs de beer O Geneugeiyk met mej IJ Boere de Jong De prgzen bettonden uit kunstvoorwerpen Het muziekgezelschap van den heer Blanns dat alhier vertoefde verhoogde de feestvreugde Stolwijk Vrydagavond trad voor da leden van de aldeeiing Stolwök van den Ned Protestantenbond als spreker op Ds J K Hoeters pred te Bergen op Zoem met eene rede over Onsterlelgkbeid Vóór do pauze gal hy een uitvoerig overzicht van de verschillende vormen waarin by oude volken reeds een gelool aan een leven na dit leven voorkwam en vooral trol het in dit bistorich overzicht dat het gelool zooals de christenen bet hebben overgenomen van de Israélieten reeds voorkwam by de oude Perzen zy het dan ook onder andere name Na de pauze werd de vraag behandeld Heelt bet gelool aan een leven hiernamaals recht vac bestaan P Uitvoerig werd nagegaan wat voor en wat tegen een toestemmend antwoord werd aangevoerd en op welken grond dit geschiedde waarop ten slotte een toestemmend ja als antwoord werd gegeven al kan dan ook niemand zeggen boe het in werkeiykhrid zgn zal De keurige diep doordachte en scherp betoogaide reds werd onder ademlooze stilte aangeboord en het word van harteiyken dank en het tot weerziens van den voorzitter was voorzeker allen aanwezigen naar het hart gesproken Bg bet begin en aan het einde der samenkomst werd door allen met begeleiding van bet orgel een lied gezongen terwyi ook bet zangkoor noR een viertal vierstemmige liederen uit den Bundel ten gohoore gebracht LEZING van Jkr fin Bose gehonileE t i 29 Janoirl 1907 bet Ctfé Het Sckukbord alhier Wontelende winnen wy krachten Dwalende vinden wy t spoor De Qenaatet Wanneer Ik heden avond in deze verga dariBg bet voord naaD das doe ik lUt Ie Als erkend propagandaspreker van het Hooldbestunr der vereeniging Volksweerbaarheid 2e Als Nederlander in de volle beteekeois dus niet als aanhanger eener party Met t eerste bedoel ik te kennen te geven dat mgne ideeën zgn die Welke worden voorgestaan door bet Hooldbestunr die dus ale zgnde conlorm met de leidende gedachte voor Snte vereeniging als de geldende voor onze leden knnnen worden beschonwd Met I uitspreken dezer woorden moge ik den schgn van grootspreker te zyn op rag laden het vertrouwen dat bet Hoofdbestuur in my stelt de reeds meer dan 45 jaren door mg volgehouden propaganda in den naam van dat Hooldbestunr mgn studie over het vraagstuk van het Allen Weerbaar geven my bet recht aldns te spreken en zy die in waarheid de beweging voor Volksweerbaarheid willen steunen zullen dankt mg niet btter kunnen doen dan de wegen te bewandelen en de middelen aan te wenden door de ziel unier vereeniging het Hooldbestunr aangegeven om ten slotte het Allen Weerbaar geen doode letter te doen biyven al staat bet ook in de Grondwet voorgeschreven dat ieder pbysiek geschikt Nederlander Weerbaar moet zgn maar dit Allen Weerbaar eene plaats te doen veroveren als een wettig voorgeschreven plicht in het Staatsblad Men vergete niet ü at al onze voorbereiding t zg deze zich uit in de oprichting van vrgwilligerskorpsen in oelening in t veld en op t exercilieplein door vrywiliige burgerscbaren in beoelening van het schieten naar de scbgl in t volvoeren van licbaamsoeleningen als gymnaatiek voetbalspel en andere openluchtspelen geheel gericht moet zgn op het doen ontwaken van den nationalen volksgeest Eerst wanneer deze in deo zin van Volksweerbaarheid ontwaakt is en zich uit in den algemeen doorgedrongen wensch weerbaar te willen worden kan er sprake zgn van een beëindiging onzer voorbereiding en kan er in de door ons gewilde richting een aldoende bevredigende en biyvendc weerbare toestand worden in t leven geroepen en wel door samenwerking van regeering en volk Hoe bet Hooldbestunr van Volksweerbaarheid zich die toekomstige weerbaarbeid van het Kederlandscbe volk voorstelt boa 7y volgens myne innige overtuiging ontdaan van alle mililairiame imperialisme slechts mogelgk kan zgn bet kleine doch naar den geest fiere Nederlaodsche volk waardig hoop ik u zoo aanstonds kenbaar te maken Daartoe wensch ik en mag ik niet anders aprekeu dan als Nederlander niet als oudolficier alléén die overigens lang genoeg in het leger gediend heelt om dit liet te bebben gekregen als eene instelling waarin plicbttvervulling en ordehandbaviog de lundamenten zgn lundamenten die in de burger maatscbappy hoe langer boe meer worden ondergraven terwgl daardoor de grondslag recht in de plaats wordt geschoven niet lettende op den natunrlgken eiscb dat ieder recht ook plicht oplegt Wanneer de natuur in bare wondervollu schepping ons stervelingen bet recht toekent te leven dan wil zg ook dat wg den plicht nakomen in ons leven zoodanig te leven dat dit leven tot zyn recht komt d w z dat wy bet niet moedwillig door verwaarloozing oLverzuim van de voor een gezond leven noodige en natuuriyko voorscbrillen te kort doen Wanneer dit zoo is voor het individu voor deo enkelen mensch en wie zal de waarheid myner woorden over o izen plichten van goed te leven ontkennen dan ook worden aan een volk dat in den loop der eeuwen zicb ais volk aaneensloot en bet ik zou t willen noemen Goddeiyke voorrecht verkreeg zich een volk een zeilstandig volk te noemen eischen plichten gesteld die een natuurlgk uitvloeisel zun van bet verkregen voorrecht 0 Ik weet het wel er zyn er die het geen voorrecht meer noemen speciaal Nederlander genoemd te warden die zicb in hunne gedachten althans zoolang de vredeszon aan s iaade kimme rgst los hebben gemaakt van de enge grenzen van een Vaderland die bet bekrompen vinden te spreken van een gelield vaderland die gelooven aan een algemeene wereldvrede waarin voor lederen sterveling een vreedzame menschwaardige plaats zal worden bereid van waar bg niet zal worden algedrongen door de in die ideale wereldorde bestaande algemeene menscheiimin Het is niet tot ben dat ik in de eerste plaats myn woorden licbt Mocht ooit een dergeiyKe wereldvrede tot stand komeu mocht ooit algemeene menschenmin raaaenhaat godsdiensttwisten zncht naar verrgking ten lioste van anderio tot het ryk der sprookjes hebbeu verdreven ik zou geneigd zyn mede te werken aan bet doen vallen der alagboomen aan de nationale grenzen Haar zoo lang de mensch deel uitmaakt van de onvolmaakte menachbeid met zgn gebrek uu menaeheomin wuroit voort vloeien haat van den een tot den anderen zellzuebt hebzucht godsdienslloosbeid ol dryvery acht ik het een dnren plicht het nationale gevoel boog te honden liel te hebben wat er in de wereld op bet ons ala natie toegekende kleine stukje wereld voor naUonaals door ons is gewrocht in den loop der eeuwen die ons waren gegund als volk als een zellstandig volk te leven en welke leeltyd naar mgu innig hopen nog met tal van eeuwen zal worden verlengd O t Ik zie ze glimlachen met geen lievenglimlach echter h fn die onder den druk der tydeu de wereldorde Zouden willen verkrachten hopende in de toekomst een beter een menschwaardiger lot deelachtig te worden Ik zon ze zoo gaarne willeu helpen wanneer ik heil zag in zulk een geweldig verzetten der bakens Misschien dat dan hunne oogen des te eerder zouden wo den geopend v anneer zy zouden zien dat in die nienwo wereld wederom grenzen zonden worden gesteld aan faun willen denken knnnen grenzen die zy opnieuw zullen hebben te verdedigen ter wille van bun bestaan terwgl opnieuw het schrikbeeld nauwgezette plichtavervulling hen zon tegengrynzen doch niet voldaan zou worden aan ban onvertadelgken eisch van rechten Ik zie ze schokschouderend zicb een smalende uitdrukking op het gelaat te voorschyn halen degenen die niet meer gelooven kunnen aan een aldoend herstel van Neerland s weerkracbt Van waar zy die wetenschap heelt opgedaan die breede schare f Uit een grondig onderzoek f 00 vm Deze schare telt hare aanhangers by duizenden onder de niet bevoegden tot o deelen Het is gemakkeiyker by voorbaat vi te stelleu er is aan deze zaak niets meer te doen dus wg hoodeu ons er niet meer mede op dan eens grondig oa te gaau At er soms ook wél wat aan de zaak te doen zon zgn door er zich mede bezig te houden Gemakzucht doet zoo licht ooverscbilligbeid ontstaan en het gelool aan eigen kracht vervliegen Aan eigen kracht P Ja I Niet van aanvallende maar van verdedigende kracht Het is hier de plaats om op te komen tegen de bewering van zoo velen dat de vereeniging Volksweerbaarheid een militaristische bewegiug in het leven zon willen roepen Wat wy willen is aan iedere staatkundige en godsdienstige partg in den lande medewerking vragen aan de totstandkoming van eue aldoende behooriyke regeling onzer strijdafkcbt ter verdediging onzer nationale eenheid voor bet geval dat deze zou worden aangerand Wordt vervolgd 383 Staats loteriJ 5e Klasse Trekking vau Woensdag 30 Jan No 13688 I 15 000 13973 en 15710 ieder 1 1000 U452 13600 en 14518 ieder 1 400 2411 3205 6810 13346 16575 16905 en 17007 ieder 1 200 82 1376 2819 1818 6193 7155 8905 10763 U130 11673 15265 15583 17753 18049 19059 19159 19222 19752 en 20124 ieder 1 100 13 2427 11 45 218 2627 397 38 130 41 61 2691 786 2s57 869 88 1088 3093 1109 3195 28 3234 92 53 1220 3311 23 63 1391 3427 1528 65 65 3661 83 3678 1667 3768 1779 81 1819 3833 23 36 88 52 93 3995 1932 4048 2028 82 2171 4118 81 39 2212 82 2301 4279 17 4176 28 4628 59 30 64 60 70 4785 6e Klatae eo 10099 m 15310 16 15477 97 15513 15699 15856 69 15942 15 16082 89 16127 16226 16337 90 16411 29 16538 16752 16814 20 16904 17060 60 17130 48 17206 89 17355 17461 76 90 17693 17603 9 17706 88 17808 18034 17 18431 18613 18805 38 18958 76 78 19232 19308 14 2 19610 19950 66 20064 20110 18 21 64 77 20282 20375 20438 20621 91 20751 96 19115233 79 5133 5531 5628 5894 6018 6344 Prgten van 1 70 4857 8717 12158 58 12266 72 12308 8852 41 8922 12466 70 12697 9200 12622 75 12918 9407 83 99 13024 6408 11 6767 79 6931 9513 13144 9745 63 69 71 74 13208 9835 88 7009 10035 13317 7183 10371 35 84 10570 13178 7220 10601 79 7313 98 13932 7433 99 14 240 71 10700 6 7660 3 11181 7767 11 11538 8192 10816 11 8237 89 11685 17 11066 11736 8317 11297 14801 26 11305 23 8416 11 15029 77 11931 91 8621 90 15223 31 12056 38 8606 12111 5e Lyst No 1224 s I 19099 I 70 Rechtxaken Voor de Rechtbank te Rotterdam stonden giatereu te recht J F V 26 jaar scbeepfklinker en A F U 81 jaar schipper beiden te Rotterdam die op 3 Juni alhier den pypmaker O van der Want mishandeld handeld hadden Beiden waren eenigszins onder den invloed van sterken drank Tegen ieder werd 14 dagen gevangeoisatral geéischC VERSCHEIDENHEID Hen meldt uit Haarlem Uit de beste bron kan worden medegedeeld iu verband met den inbraak op Waterland dat daar geen kistje met juweelan aanwezig was en dat er geen blouse met dtkmanten van Irenle Boreel bestaat Behalve eenig lyigoed is aan oud blauw voor een waarde van t 25 gestolen en de veruielschade valt zeer mede Assurantie dekt die BEURS VM EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 88 JAN SiaaUUtmnQên PoBTDaii Oblig 3e Serie Ir 060 3 59 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 KosuHD Iwang Dom r Obligation 4 96 Azii Japan Obllgatien 1899 1 74 74 CoLOisiA Geconaolideerde Buitenlandscbe Schuld Recepis IV 24 L 100 Bypothfk Bank n Aandb fdem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb SV 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 1 99 Pandb Utrechtscbe Hypb 1 100 Pandb Westiandscbe Hypb 1 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Qroningef Scheeps Hypb 1 100 Pandb Nederl Hyp i Pand brielbank 1 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank I 96 Pandb Bataatsche Hypb 1 100 Alg Hypotbbr Eerste Ned Hypothoekbriefbank 1 99 Aandb Hollandsche Hypb 1 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Pmsterdam 1 100 Spoonetglétningm Itzlii Oblig ZaidItaliaanichsSpw Hy A 367 PrtmitUtninqen bakoii Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Divtrun Hy tot Expl Laan van Meerdervoorl 1902 89 Schétpvaari Maattthappijtn Pand Holland GuH Stv My 86V BUITENGEWONE GROOTE OPRUIIVIING ALLE nog voorradige Mantel Costumes Blousen Jupes Jupons Japotiütuffenrn itatoenen benevens een groote party Wille Coedereii worden tot SPOTPRIJZEN OPGERUIHD ADVKllTK Tli 1 Heden overleed in den ouderdom 1 1 vau byna 61 jaar onze gelit lde Broedei 1 1 en Behuwdbroeder de Heer 1 1 VAN WINGERDEH 1 Dit aller naam 1 J L VAN EIJK 1 P VAN EIJK 1 VAX WlüttlBDK 1 1 Gouda 29 Januari 1907 1 I