Goudsche Courant, donderdag 31 januari 1907

IMeutcS en Advertentieblad t éor Gouda en Omstreken TelelMB Ha St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des miilii T let Ro M JDe üitgïve dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1J25 franco per iwst ƒ 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN Te Koop gevraagd 350 Wilgen p nik ei POPULIBBBS POOTBXiUotk VM itnk Brieven franco Lelt F n8WAKTSENBURO i Alg Adr bnr Gouda CREDIETEN vanil 200 gid badMtar op pen ol zakel xekerheid LevensTertekerinK Ttrpllcht Bi niet door gaan geen kosten Aaorragen met opgave van bedrag en geboortedatnm Credieten Aiaarantiekantoor Amitsrdtm Ueerenfraeht 7 H0IS TE HUUR Heerenhuls Oosthaven B 88 Zea Kamera groots Kenken drooge Kelder flinke Tnln Vooriien van öai en Wattrleiding Te bevragen B 89 DE OOBDKOOP8TE f DE MEEST PRA CT180HB i DE MEEST VOLLBDIOE MOPEBI AI El stjn bealiat die der Firma WELUON tHB LADtBS JOVKSAL meli mlnatena drie gratie geknipte patronen en een geklenrde plaat TUB ILL DHBSaUAKBH met een gratia geknipt patroon THB BkXAAH OF CBILO UBsa FAsaioNa Kindermodea met vele gratia geknipte patronen FBAAOT Vie Boekhandelaar Proetnummer f Alle met koêlel HoU BIJvoegeM f Van alle in deie bladen voorkumende modellen ilinOEKNIPTEPATKONKN met Holl verklaring r p p tegen voornltbetaling van 1 0 60 verkrijgbaar by MIIiLY SIMONS Den Haag SEW lEFOTM TIES Hen r U ver nclil ii WKHK te letten int HIT MuOlUJ VkR M IUVENSWAAY ZONEN QORIMCH£M U a THEKEN worden nlgele ferd lil veriegelde pakjeivane IwM n n Ju en am Std otu met vermelding van Nommer er IPrv vooralen van nerenataani lUaik volgeni de Wet gedepo rneerd Zich tot de oitvoe iok van e Mrde orden aanbev enda J C BIJL voorneen J BRBKBAART L Vu af 1 Jan 1907 kost DE JOi G s Reclame CACAO per i kilo bus f 2 40 kilo bus 1 30 ktlu bus 0 70 ktlo bus U 32 BtlikiIrkM n i u il Hil V VMrel aaiMa nXM uai e n uuve iC a MDer 4 Sa JHJ arMt Btitk lr GEBR RIJKEN fe DE LANGE IV ROTTERDAM mt VLEUGELS ORCiELS PIANINO S lloo dmagatHn Oedempte Binnenrotte ISé Telef taU9 tie flagaxljn Went Xleuwlnud 9 nab f Station Beur Telef 46S7 MRUILBM STEHIEI VERBUREN REFAREBREH DE PHONOLA dafcUJki la oiu talou te hooraa FIOKOLAnAKD MM FHOMIST Wat een jong meisje behoort te weten Daar tifn dingen waar een jong meisje niet mee noodig heelt maar i der jong meiaje behoort te welen wat de Snnguinose voor jonge mei jes doel vooral voor baar die bloedarm zi n Ijden aan hooldpijn ilch iwak moe en Insteloos gevoelen ol laat hebben van alapeioosheid Mejullronw K KLOÜWENS van Merlenatraat V Den Haag was zeik een jong meiiije Zd clirillt on Ik had last van veel hooldpgn gevoelde ai dikwijls geheel lasleloo e nachts sliep ik slecht en Wbrd telkens met een schrik wakker Op aanraden van anderen die veel baat bu de Sangoinose gevonden hadden ben ik dit middel ook gaan gebroiken Hel heelt mj goed geholpen B j de derde flesch voelde ik my al aanmerkelgk bet r De hooldpyn was veel minder en elke nacht sliep Ik heerlijk i iod ik verkwikt wakker werd en in staat was met opgewektheid mön werk te di Zie hier eene uit velen Wy kunnen ü vele inlke dankbetuigingen latei leien want tientallen in elke stad van oni vaderland maakten die ervaring Een Irisacbe kleur een heldere oogopslag krachtige spieren nllrannlende sennwen een vrooiyk hnmenr gaan samen met een goede gezondheiil Duiienden hebben mik een zuiver krachtig bloed aan de Sanguinose te dan en Neem er de proel eens mede en gy lult lien wat de Sanguinose voor anderen gedaan heelt dat kan ly voor U doen Prys per flacon J 1 50 6 fl J 8 12 fl 1 15 Te Gouda b WOLFF Co Weiiliavcn 19 Den Haafr VAN DAM Co Uaak eens kennis met ons nieuwe middel VIJGE IIOIIG voor hoe§ eiideii alom verkrygbaar acmalogeeiisPoedervorm is het f enig 8te helpend middel te en Ui9edarmae40 Bleektmchl ZentitBmmakte Hamfdptlneu mtapetootheM Onmaeklen Wermagerittg eu l ermlntUrlHg tter Uekmamtkraekten aeiiialogeeii in Poedervorni I H H heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistollen J L Li worden opgelost HAKMATOUKEN IN POEDËRVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGKEN IN POEDËRVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prgn per doos met gebruiksaanwyzing f 1 60 Ecnlge labrlkanien IL N v SCHAIR Co Deo Haag VerkrhBbaar hii K rna WOLFF Jb Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN Mil 11 vLinUl Qmtda A BÜOMAN Moordmht PINKSE NieumrlceTk ad IJuel k N VAN ZESSEN A Ao n B v WlJK P W v EDE W a A SCHEER Haa t M K VAN DKB HEIJDEN P v o SPEK Moer p lU D v o STAR W J UOUST M KOLKMAN ARN v o HEIJDEN Waddmg r tn P A diQROOT A ua JONOH OaUuattr J P KASTELEIN PtMrotktrdam D BIKKER Bmchap WAAB8CIIÜWINQ Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het kloosterSoticIo Paulo Abdij beslaat niet ilu Siroop van geenerlH vaarde M M V LOON DUBBELE BUURT B 13 Telln 117 Is t ruimst voorzien van CASORNAIENTBN in elk tgl van de eerste fabrieken teg n i ncorreerende prgzen Aaaie rr io jas Wïler Spreek lliores Kleelrlsckis geleidingen Wie van goed licht houdt wende ziek naar hel Qoudeel FerltDMIng MagauUit e A¥ONDt Teit daar alles door bekwame Altera verricht wordt Wie xeker 4 wü d Ielit £ l el CaGa te oDtvaogen Maank C aid en sa ve proi omiiigeB ia dob del gekomen iide a naaua dea iiitTteden Dr MiuiuwUit rcrvMrdigI op da beate isacLuies m tiet wtradba camW M bllB8eB ent vu Oabr BtoOwarok t Keclen laclM J F miel2iieIH Bikel eacao n vierkantoc tt ft ia ik l 9lut X mot melk gekookt aeai inuBtiaiM g J nt iraoi voi da i i ii L tpirTi i oen t ± e lepehi van v i r Vj t r feip t oi hite Ala er e ir t ti e 1 r Ji peval ao iwni J am ti nar w tei te joorrj en Vol i j b Ji ii 1 i TCTOCutt E T Ap tfetjn a i lri l i grjfb iijea 1 üii oio ïa a E tfT nd i ivUus MattenitJsitt r iitordam inlvcstraU Noord Brabanlsch Schoen en Laarzenmagazljo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegatees PRIMA KWALITKIT OVEKSGUOËiVFJ Sterke Sdioallairzen enz tlpruimin j vaii reslawlen Aanbevelend C SMITS Alle rej iratiên en aangemeten werk Verkrggbaar in flessohen 80 ets M en I l S by H H Apothekers en DrogistcuV Let op het merk ANKBBt F AD RICHTER Co Rotterdam Te Goüba bg 0 LUGEH Apothekor Markt en bg WOLFF Co Westhaven 118 H lld en Gevogelte Van af heden en verder dagelgks verich verkrögbaar Braadkoikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgien Snippen Korhoendere Reevleesch eni enx tegen de meest sterk concnrreerenda pryzen Panklaar schoongemaakt banco poor geheel Nederland Aanbevelend T G VTTBLIHO Poelier Ooateratraat 18 ROTTERDAM Telepboon latere No 2031 GoBda Dnik Tin A BEINKMAÜ k Zi ülelihandel In sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS v n Gouda brengen ingevolge art 12 i der ürankwet ter openbare kennis dat bi hen 11 tngekomen het navolgende ver soek om verlof voor den verkoop van alcoholhoudenden drank anderen dat sterken drenk vmn A van der Meent m de benedenvoorlocaliteit van het pereeel aan de Raam Wyk O No 33 Binnen s weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verlcenen van bet verlof schritlehjke bezwaren inbrengen Gouda den 31 Januari 1906 Bnrgcmecster en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secreuris BROUWER BuUenlandscli OverzIchl De K6ln Ztg beveelt de nationaal liberalen aan om ziek overal waar een candidaat van het centrum met een sociaal democraat in herstemming komt te onthouden Het centrum scbynt van zgn kant zyn kiezers in vele districten strenge onthonding aan te raden by herstemmingen tnsschen een nationaalliberaal en een sociaal democraat De sociaal democraten zullen daarentetr en al hun krachten inspannen om overal waar een conservatiel ol liberaal met een lid van bet centrum in heratammmg komt aan den altramonluo de overwinning te bezorgen Hat hooldbestnnr van de nationaal liberale party richt een opwekking tot de kiezen Daarin zegt het o m Spant alle krachten in om de nalatigen naar de stembus te brengen Nog is geen nationale meerderheid verzekerd De sociaal democratie is bg 90 tiet centrum by 32 harstemmingen betrolÊken Het gevaar dat het centrum en de sociaaldemocraten de meerderheid honden is geenszins terzgde gesteld Aan den nationalen arbeid I Laat elk liberaal kiezer zyn plicht doen tm d zaak van het vaderland de overwinning te beurgen De sociaal liberale vereeniging leErberleld heelt geweigerd de candidatuur van den conaervatiel LInz tegenover den sociaal democraat aan te bevelen en laat hare leden vry om hun stem naar eigen goaddanken uit te brengen Het beatnur van de vryiinnige partj in FieoabnrgApenrade atennt den nationaalliberaal Daarmee is het lot van den candidaat van de sociaal democratische party in wier bezit bet mandaat sedert 1903 waa FEVMLLETOX m DUB BELE BA NDËNa 8 Ge zoudt me een groeten dienst bewyaen Breng hem bier I En als hy weigert l DAt zou ik wel eena willen alen 1 Templier werd in de loge met applaus ontvangen Daar lieb je de huiavriend Wil je meedoen baronnetje f riep Chistiaan uit Haar Templier s strengen blik deed hem een anderen toon aanslaan Er ia toch niemand liek indeiamilie hoop ik f Dat niat Haar je vader is beneden met nemnw Vamier Hg zon Je gaarne willen spraken Wat a itandje t Chriatiaan itonl op naar hy wankald en mOMt weder plaata nemen I n welk n toeatand moet ik je aantrallen I leid Templier Je vader heelt het geilen en ia verontwaardicd over het aehnadul dat je hier veroorzaakt Hy knd ja s U willen halen maar ik Era lamiliMta in htt pabUakI geweaat bezegeld T Swettenham sehgat dus gooTernear van Jamaica te blgven Immers heelt het geval algedaan met zgn herroeping van den bemchten briel aan Davis De Ëogelsche regeering heelt reeds bekend gemaakt dat ly van da verdere diplomatieke alwikkeling van de z iak geen publiciteit verlangde Men zal dus wel niet te hooren krygon in welke bewoordingen Swettenham zyn briel verloochend heelt niet onmogeiyk alleen den scherpen vorm Maandagavond zgn er volgene een telegram van de Times van New York op het eiland weer drie aardschokken gevoeld waardoor verscheiden muren invielen en iemand gedood werd De havenmeester meldt dat Mouton Point gezonken is en het water daar In de buurt voor de scheepvaart onbetrouwbaar is In het gewone vaarwater ia er voldoende diepte Het licht op Finmb Point brand weer De vereeniging van indusirieelen te Keulen heelt in een dezer dagen gehouden vergadering besloten zich in zake de scheepvaartrechten op den Rgn aan de Pruisische regeering te onderwerpen De Vereeniging meent dat die rechten toch niet zyn tegen te honden nu de Pruisische regeering de invoering wil en ly wil zich dan ook maar niet meer verzetten en alleen trachten door overleg de nadeelen zoo gering mo lgk te maken Geheel in den geest van verschil lende Rynlandaehe Kamers van Koophandel wenscht zy dat de opbrengst der rechten alleen zal strekken in het belang van de verbetering van de waterwegen in hetRdngebied dat het beheer iil geschieden met medewerking der belanghebbenden en dat de rechten zoo laag mogeiyk zullen zgn Onder deze voorwaarden zonden de scheepvaartrechten het Rynverkeer niet schaden naar integendeel wellicht nog kunnen bevorderen De Rynlandera dit biykt ook weer uit deze mededeeling nemen dus tegenover de plannon der Pruisische regeering niet een zoo krachtige houding aan als de belanghebbenden In Zuid Duitschland en in Saksen hetgeen zeker te betreuren is Ter gelegenheid van den zilveren brnilolt van den Dultscben keizer is onder de leerlingen der Dnilache gymnasia een inzameling gehouden ten behoeve van de vloot De inzameling bracht duizenden marken op Tbaoa heelt de Keizer bepaald dat van dit Btiennette wal leg je daarvan F De vadervloek in de stalles ol het looneel verplaatst naar de zaal I Een prachtig meio drama 1 Die woorden kwamen er met harten en ttooten uit Ik bemoei mg immers niet met Watpapa doet ging hg stamelend voort laat by my dan ook m n gang laten gaan Haar Hoor eena ventje zelde Christiaaii zoo brutaal mogelgk jy bent de laitstevan allen wien het ge permiteerd is mg op een zedepreek te vergasten I Je begrypt me wel En vjrveel me nu asjeblieft met langei I Het is goed I leide Temjilier koel terwyi hy zich gereed maakte de loge teverlaten Haar Etiennetta begreep dat d wending die de zaak nam nadeellge gevolgen kon hebhen en kwam op een toon van gezag tusschenbeide Wind n niet op mljnkeer Templier U weet wel dat Chrlstiaan aen kwajongen ia Chriatiaan werd woeden en wilde uitraran maar ly voorkwam hem en herhaalde Je bent een kwajongan doordat jedengaen die je aen dienat wil bewyzen op inlk een wjjie ontvangt en bovendien da kana loopt met j vader op voat ran oorlog t larakra Bn vardar bedrag 100 000 mark zullen worden besteed voor een londs ter bevordering van den sportgeest onder de scheepsjongens De Keiler meent dat op deze wgse krachtig kan worden meegewerkt om goed en voldoend materiaal te verkrygen voor het onderolflcierskader der vloot D eigenlijke bedoeling der gymnasiasten was geld voor den aanbouw van oerlogsBchapen byeen te brengen maar zells vour een lorpedoboot was nog niet voldoende byatngebt elit Eu de verzamelaars zalh D zich met deze beseheiden medewerking aan de varbetering der Dnilache vloot moeten tevreden Hellen In een telegram ia reeds melding gemaakt van de verdediging die de Hongaarsche ministerpresident dr Wekerle in den loop der beraadslagingen over hel varslag betreilende d i geineenschappelgke begroeting heelt gegeven omtrent hel beheer door de OosteorijkHongaarsche monarchie namens Eursp in Bosnië en Uerzegowina gevoerd Uit Uitvoeriger mededeelingen biykl dat de heer Vl ekerie erkende dat nog zekere misstanden bestonden maar hg merkte tevens op dat de regeering niet door egoïstische bedoelingen werd geleld maar een bebchavende laak vervulde De u iaister wees varde OU da belangryke uitkomsten die ten aanzfan van de agrarische hervormiagen en hel kerkelijk zellbestuur waren verkregen Dit laatate zou weldra ook lot de Mahomodanen worden uitgestrekt Verder was het schoolwezen verbeterd en binnenkort zou een liberale perswet worden ingevoerd De belangen der regeering waren in BosniS van tweeerlei aard in de eerste plaats dat geen vreemde invloeden zith daar deden gevoelen in de tweede plaats dat de Bosniirs geleidelgk zellbestuur verkregen De rede van dr Wekerle werd met toejuichingen beantwdord V Het staat nu wel vast dat er alleen meer dan 150 werklieden by de ontplolling in de mgn Reden den dood hebben gevonden De ramp zon echter nog veel erger geweest zgn indien niet 700 man die op gewone dagen met de ochtendploegen aldalen te laat op ban werk waren gekomen Zy waren later dan anders omdat het den vorigen dag Zondag en s Keizers verjaardag was geweest Velen die uit den omtrek met hel spoor komen hadden den eersten trein niet kunnen halen Het bericht dat er later op den dag eau tweede ontploiflng in de myn is geweest Het is al mooi I bromde Chrlstiaan Oeel my je hand baron en zeg papa dalik morgen by hem op het kantoor kom Den volgenden ochtend zaten de beide compagnons op hun kantoor in de rue de Chtleandon toen Chrlstiaan binnentrad Iriscb glimlachend geheel en al opgeknapt Hg trad op zQn oom toe die hem als een hedorven kindje lielkoosde en wilde daarop met zyn vader hetzellde spelletje beginnen maar deze weerde hem al Hel doet my genoegen te kunnen alm mynheer dat u thans in een anderen toestand verkeert dan gistjrenavond Chrlstiaan zette een arme zondaarsgezicht Ben ik nu ineens mynheer geworden en zegt ga a t Vernier werd vnnrrood van worde en donderde een hall uur achtereen terwyi zijn zoon In et n leunstoel had plaats genomen om met berusting den storm over zyn hoold te laten waaien Zoo lang het by verwyten bleel liet hy geen woord van protest hooren maar toen zyn vader het particulier kasboek wilde voor den dag halen om hem eens voor te rekenen wat hy hem al gekost had toi n werd het den jongen t machtig Aatablielt geen cyiers papa I Daar kan ik niat l genl D behandelt mtf ala n kmideniar wIen daar t n jongen da It nat kranten U laag wordt nu tegengesproken Maar da giltlga dampen die in de galergen hingen belemmerden het reddingwerk zeer Ongeveer 60 mynwerkers konden na de ontploiflng het lyi bergen voor de gevaariyk dampen door een deur die hen in een andere schacht braeht l De doeden hebben waaracbyniyk niet lang geleden Velen waren door steenkoolblukken verpletterd Dinsdag waren alle reddingsploegen uit het Saargebied te Reden byeen Zg deden heldhaltige pogingen om nog levenden boven te brengen maar hadden een moeilyk en ondankbaar werk JA ant zy vonden alecbta lyken A Van alle kanten Inimen betuigingen van deelneming De Keiier heelt zyn neel prini Frederik Leopold naar de plaats vac de ramp gezonden met de opdracht om hem verslag te doen van den toestand En daarvoor had hy reeds aan den gouverneur fan de Hgnprovincie opgedragen aan de gewonden en aan de nagelalen betrekkingen van de omgekomen mgnwerkers zgn deelneming over te brengen Ook Delbrück de Praisische minitter van koophandel is naar Rudun toe De Paus heelt aan den Keizer een telegram gezonden De begrootioghcummissie nil het Prniaische Huls van algevaaidigden heelt een motie aangenomen de verwachting uitsprekende dat da Pruisisch regeiring a i haar medegevoel uiting zal guven door onverwyid vour de gewonden eu achtergebleven betrekkingen te zorgen Darey voorzitter van hel centrale comili van Fransclie kolenmyiien heell aan den minister van koophandel laten weien dat de vereeniging 20 0 0 Irs voor da eerste bulpverscbalflng beachikbnar stelde te Saarbrlicken Is door particolieren 30 000 mk voor de slachtollers ten geschenke gegeven de christeigke mynwerkersvereeniging te Essen gieli 5000 mk enz Verspreide llerichten FllXXUJK In het verdere verloop van de Kamerzitting van DiAsdag werd artikel één van de wel op de vergaderingen alacbalfing der verplichte aaogitle aangenomen Een voorstel om vergunning te geven onder zekere voorwaarden tui opening van casino s en het houden van kansspelen In badplaatsen la naar een commissie verwezen De senaatscommissie voor de begrooting verwierp weder de door de Kamer voor de tweede maal aangenomen belasting op piano s gesnoejt Hond wat ik n bidden mag dia geldkwestie voor u I Het is niet om bet geld maar om het leven dat je leidt Je verkeeit meteen bende schelmen die Je tot de llederiykstn uitspattingen verlagen Schelmen t Clamiron die In de stad zoo populair is als Vvelte Guilberl Vertemousse die door vorsten op de jacht wordt nitgenoodigd Longin wiens iifte nogryker is dan u t Wanneer die des nachtseen wandelaar aanhuoden dan f dit niet om hem geld al Ie troggelen maar om hem wal in de hand te stoppen En dal scbepml dat je aan den randvan den afgrond brengt t Eliennetler Die is niet slechter dande anderen Zy is de gevaarlgkste vrouw van Parys Je weet niet alles Nu vertel eens op papal leldaChriatiaan met levendige belangstelling Vernier nam een blad papier uit een der laden van zyn scbrgltalel las hul even door om zyn geheugen op te Irisschen en lichtte daarop Étiennelte s doopceel In de eerste plaats sU iid zy by de politie iagasebreven ala je bfgrypt me wel In 1864 werd ly met andere meiden van hetlaagst allooi alt een verhodon huis gehaald Wonk MnelgA