Goudsche Courant, vrijdag 1 februari 1907

Zaterdag 2 Febrèari 1907 4As e Jaar£ ang I o 10248 sTSZ CL Z2 e t icxx 1 jo Q o va cL a Vanaf ZONDAG 3 tot en met ZONDAG 10 FEBRUARI 1907 TBWE s B ioscope ParisiepBe ZONDAG 3 FEBRUARI s avonds ten 8 uur roote Gala Openingsvoorstclling met een geheel nieuw pracht repertoire TEWE i BIOSCOOP Neérlaod a grootatr en meest succesvolle Exploitatie vertoont alleen de nieuwste attractie van den tegenwoordigen tgd In i bgzonder veel gekleurde tableaux TEWË a BIOSCOOP isiverste projecteerlog van gekleurde levende Pbotographien Bladatilstaande Tableaux Door deo goeden naam welke ik in t vorig laar 1906 bier ter stade vtrworven heb z jn kosten noch aoeite gespaard om het programma loo varieerend mogeljjk te kunnen representeeren TËWE S BIOSCOOP varieert ledere 2 dagen geheel van Programma in bU onder munten uit DE ZOON DES DÜIVTELS DE REIS NAAR HET HEMELRIJK EEN DRAMA IN VENETIË DE VERBORGEN SCHATTEN VAN KKN INDISCH VORST allen gekleord EEN SLECHTE MOEDER DE HONÖERLIJDERES VAN PARIJS DE WERKSTAKING ONDER DE PARIJSCHE DIENSTMEISJES DE EEK8TK KIT VAN EEN CHAUFFEUR groot lachsucees enz enz Diieuws en Advertentieblad f ow Gouda en Omstreken T ICMI ft AOVERTENTIEN worden gepliatst van t 5 regels a 60 Centen iedere regel leer 10 Centen G Pote letters wonien berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telein n H St JDe Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per Itost 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T E N NIEUW mm wr nieuw lloogiteCerd ptibliek Om ket succes ini iier VoorstnIliiiK e verkoogci kek ik speclul Toor Gouda geeBgitge rd Mass ANDKKS de twee noodermenscliea Id huo eomlseke scèaes Uet grootste succes in ket circus Pfligiig en Ci si o l KoUerdaoi Scala Deu Uaag Fris van ilaarlem te Amsterdam Parijs Londen en Weenen Dit Bunmer ui la mijn Dpenings Progranima uitmunten Der Hauplmaiiu voii Ktf keiilck FrïjzezL der plaatsen Ie rang 75 cü 2e rang 50 et 3e rang 25 et Plaatsbeaprekiog dagelgka van 12 2 uur k 10 et per plaats OPgyiSa BVRBAV 7 uur AANFASa 8 uur Minzaam aanbevelend De Directie L G TEWe Leden der Sociëteit gewone reductie Te Koop gevraagd p m 350 Wilgen oj POrVLIKBBS POOTll Si Brieven trance Lett W 9 tail 8WART 8ENBUR0 I Alg Adv bur aonija CREDXETEltf Ttnal 200 gid buêliikbmaT op pen ol lakel wkerbeid LeveDivarxekering ver lioht BH niet door gaan geen kosten Aanv ragen met opgave van bedrag en geboo iudatum Credleten Anurantiekantoor AJmiterdam Heerengraebt 7 HtllS TE HUUR DeereDhuls Ooslhaveo It 88 Zes Kamen groot Kenken dro ge Keldei linke Tuin Vooriien van Oaa n Watir leiding Ta bevragen B 89 Me M V LOON DUBBELE BUUBT B 1 ïolto 117 li t ralmat vooriien van teg n Bier licb GASORNiHBNT m to elk it jl van de cerate tabrUken Spr lek eoncurreertnde prijien Aagleggtr lai Gu Wtler ta ËlMtrlseke geleidisgtb Wt van goed licbt boudt v ead Diar het IER verritiit daar allea door bekwame litter i omt erwerda Tieniaii Qrootite dötatlwUnbaod laren in Nederlsod 8t Kktèphe Uédoo La Boa Ludon 0 61 0 72 Chateau Malleret M per fteich per inker van 4t 1 U 0 80 0 99 0 72 18A 0 99 0 72 1 08 Cblteait Malleret Petit Uonrgugne Qravea Blanc Haut Sauternea Witte Bergerac NIerBteiner Kadeshelmer Oude Roode Portwijn I 1416 per fleich Extra ond Rood Portwijn 1 44 Oud WitU Portwün 1 08 Extra onde Wltta Portwijn 1 80 Fine Old Palo Sberry O 99 Uoede Hadeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth dl Torino Don Bklukdi per Liter 1 17 PrIJium netto d eonta t DEPOT TE OOUDA F J J BOON VAN OSTADE I Schoeneo Laarzenm igazUo KLEI WEU E 30 tegenover d Kli iwtgitesg PRIMA KWALITEIT OVËRSGHOEVE Slerke Sekoolluneo em Ipruiming van resttanten AaBb vel nd c sMirs Alle repAtatita ao tangemete i verk QoBAa Drtk na A BBINKi f AN Zi WERELD SUCCK8 De Wereldberoemde Superior DruivenLorsthoningr Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpfjn Keelpyn Heeschheid enz MJBLIASIHB is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nedtrtand Fnniryk Duiudiland Ö i u Amtrika Ntd In ia Onu t Rimr KtUmü Traiuoaal u UBtlAirrBB werd 9 maal met Genden 3 maal met Eere Modallles bekroond HKLIANTUB in acons I 0 40 f 0 70 en 1 UUtLlANV HB in doezen tabletten 1 O éO en 0 70 Eenige fabrikanten H JS VAN 8CHAIK o Koninklijke Stoomtabrlek De Bontngbloem Den Haag rkriiabaBr bij Firma WOLPP Jt Oo Westhaven 198 OmiHa URENUEL Ooud 8 H VAN MILt Veerstal B U Oomla A BOUMAN Moordrtelu P1NK8K Nieumrktrkad IJti A N v ZE88KN SeKornhmn B v WIJK OuiUvrni T A SCHEER HmilTKhl P W V KDB OudtM aUr K va nsa HKIJDBN te Rtêuwüi P v n 8PKK MotrtapttU D v D STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARK VAN DER HEIJDEN IFaddwjiwMn P A u GKOüT A n JONOH Om 1mkiI J P KASTELBIN PoUbTotlardam U BIKKER ta BentAop WA4niM3HllWliVC Laat C niet misleiden door MÜ S i oa Het klooster SanetaPaulo Abdi besUat niet in Siroop van geenerlet waarde GEBR RIJKEN é DE LANGE I T ROTTERDAM WÊ VLEUGELS ORGELS PIANINO S BoofdmagaHi Gedempte Binnenrotte tS4 Tele B99 9e MagoMifn Weet Ifieuteland 9 nabU Station Bear TOef MAT nBuiui sTfiini RIFAREBRE8 I mmnuiH DB PHONOLA daieiyki li aM Saloa t k r a PHOSOLAPMO mW FHONOLIST WESSANEN Oe LAAN Wormerveer OPGERICHT irM hoihuhlmkb fabiiikkbii Voedert nw Fee m t de u tiere nuriM nerk Sler n W Ki nitmanttnd door hoof Iwit b vatgehalt en grootate voadingswaard Jbr JD riOMa Putrife HMtO Stgmt O o m Am JrtHn DÉ OOEDKOOPSTE DE MEEdT FRACTiaOHBDE MBEST VOi LBDIOE 110PKBL E li ign beslist die der Firma WELDON XUB LADIES JOVUSAC met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUB ILL DBBSaaiAKBR met een gratis geknipt patroon THB BIlZAAH Of CHILDBBS S PASUioys Kindermodes met vele gratis geknipte patronen rSAAOI Vu Boekhandelaar Proe nummer AUe met koetel BoU BIjvoegeel Van alle in deze bladen voorkomeode modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN met Ho l verklaring ir p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij HILLY SIMONS Den Haag Verkrijgbaar in Haweheo BO ets 7S n i l B bjj H H Apothekers en Drogiati Let op het merk ASKBBI t AD RICHTER Co Rotterdam T Gouda hg 0 LlieEB Apoth k Kaïkt en bjj WOLFF A Co Westhaven 1 li Affnfenr VM e M Uir ft i M U m nlHH f WMVFV JKV 1 Buiteniandscit Uverzlciit De correspondent van de Weensche Zeit heelt een onderhood gefaad met Bebel over de ooriaken van de sociaal democratische nederlaag Er igo zeide Bebel verschillende ooriaken In de eerste laats wakkert bet nationale vraagstnk den hartstocht aan De onverFcbilligen komen frdoor in beweging Een menigte menschen die niet verlicht zgo meenden dat zg hi t vaderland moesten redden Dan beeft de oeconomische strjjd dien de vak vereenigingen voortdurend tegen de werkgevers voeren ook kleine bazen verbitterd Knike kleine bazen die vroeger sociaal democraten waren zgn nu tegen ons De tegenstellingen tnsschen de standen verscherpen zich Op het land heelt ons ook de strgd tegen de dnnrte van het vlcescb albrenk gedaan Zells als een kenterboer maar een o twee varkens verkoopt wil b j daar een hoogen prgs voor maken Eindelijk heelt de overheid ook sterl er drang geoefend dan vroeger evenals bjj elke ontbinding liet is vervolgde Bebel ook zeer te betreuren dat de onderwijzers ditmaal zoo tegen de sociaaldemocraten te velde zgn getrokken Dat is men totimtoe alleen van geestelijken en overheidspersonen gewoon geweest Ann de kleine ambtenaren heeit men van alles belootd Haar het is wel smartelgk dat enkele van de oudste kiesdistricten Ootha BreslanOost Brunswijk die wjj alle reeds onder de socialistenwet bezaten verloren zijn Bebel hondt de kansen voor zjjne partg b j de herstemming niet voor onginstig Hy zeide Indien de verkiezing volgens den gewonen loop van zaken pas anderhalf jaar later was geweest dan lou ook het centrum vermoedelijk tegen ons gestemd hebben Dat heeft BUIoT met t ge t gen het centrum gerichte ontbinding verhinderd Nu zal het centrum met het geweer bjj den voet staan Bebel geloofde niet dat het opvlammen van de vrijzinnigheid in Duilschland van langen dnnr zoo zjjn Een werkelijk democratische vr zinnigbeid is zgne partg geenszins onliet maar de vrgzionige volkspartij heeft geen Roede leiders Misschien Inkt het dominee Naomann om aan de burgerlgke linkerzyd grootere beteekenis te verleenen In e k geval besloot Btbel zullen wg onze troepen drillen opdat wü bg tasscfaentgdsche verkiezingen alweer overwinningen behalen V Zooala te verwachten was van de Globe die van den aanvang af de partg van gouverneur Swettenham heeft gekozen toornt FtVILLETOX IN DUB BELE BA NDEN 9 H t volgend jaar waa zji het liefje van eeii diplomaat dien zjj bedroog met een bediende nit een modemagazijn Deze ongelukkige bestal om aan haar grillen te voldoen de kas van zgn patroon en moest haar liefde met vyf jaar gevangenisstraf boeten Daarna werd zg de vriendin van barones de Rodeville door wier echtgenoot zy de trappen werd afgeworpen Daar heb ik het litteeken van gezien Zg beweert dat zy uit een rytnig werdgeslingerd Nn hoer je de waarheid Het al dat is t toch n kraan van een meidi Vernier s woede steeg ten toppunt Is dat al de nitwerking van myn inlichtingen t Beo je zió laag gezonken dati in plaati van afschuw bewonderingkoestert voor loo n ac BlP Er is maar Un middel dat je kan opheffen de arbeid 1 Wat zottdt tt mg dan kunnen latendoen f Flesschen spoelen t ZId oom kwam tiu ohenb U dit blad er no over dat Swettenham naar verluidt zich gedrongen heeft gevoeld zgn ontslag aan te bieden Dat bet felle antiliberale blad dairaan een aanval op de lafhartige regeeriog in bet moederland kan verbinden zal het een opluchting wezen De regeering had haar ambtenaar moeten steunen zegt de Globe en nie iloodvallen op de letter van zgn brief aan Davis Zg had moeten vragen of Swetteobam geen reden had boos te worden Z j had den ondergeschikten ambtenaar die zonder verlof van den goavernenr da Amerikaansch mariniers toeliet te landen moeten bestraffen den burgemeester van Kingston wegens z jn onbehoorlgl optreden moeten ontslaan Haar deze regeering schgnt voor Engeland geen andere politiek in bet wustelgke halfrond te kennen dan voor de Vereenigde Staten te kKnipen vat is wel kras gezegd naar den aardvam de Globe als dit blad t tegen zga vijanden beeft maar I had toch moeten bedenken dat de vorige regeering regearing naar t hart der Globe in de Alaska kweatie ook voor Amerika gekropen heeft gelgkvele Engelschen toen mst de Canadeezenzeiden Alevel de bonding van de Globe in bet geval van Swettenham vinden wg aantrekkelijker dan die van de meeate andlre Eugelscbe bladen i Drie Conimisaariuen van politie meldden zich dezer dagen aan het ziakenhois Oboecbol aan waar Sjeremetief deberaehteoad prefect van Bjelostok wordt verpleegd die als aanstoker van den pogrom a daar het slachtoffer van een onbekend gebleven wreker is gewqrden Zg vroegen hun den zieke mee te geven Haar de directie van het ziekenhuis weigerde De drie commissarissen gingon daarop heen j later bliek dat het verileede mannen waren geweest die den zieke als zjj hem mee hadden gekregen wel ganw van zgn p n verlost zouden hebben Gen Smnta heelt te Volksrust sprekende f ezegd dat bet Volk in samenwerking met e nationalisten en de arbeiders in de nieuwe wetgevende vergadering een meerderheid zon krijgen Gedurende vgt jaar misschien zon het land geregeerd orden door die samengestelde meerderheid Bg hoopte dat er een regeering zoo gekozen worden die het land verstandig besturen en de oude welvaart herstellen zou Verder zeidu Smuts dat geldbeleggers o er de zee de twee rassen vereenigd willen zien voor i j weer geld in het land steken Kom jongen bg ons op t kantoor isnog wel n plaatsje te vinden I Als jy deleiding op je zondt willen nemjn dan kon je vader zich van tyd tot tijd eens wat rust gunnen Er is geen sprake van leiding I viel Vernier zyn zwager in de rede Wie bevelen wil moet eerst leeren gehoorzamen Als jg je dagen by ons op het kantoor doorbracht in plaata van ze te verliederlgken zonden wy allen er beter by varen jg bet allereerst I Dat ellendige schepsel verhoovaardigt zich er op dat zg jon aan bet Igntje hondt maar ik zal haar leeren Ik zal den prefect van politie san boekje van haar opendoen zobdat die haar zal laten oppakken als de voilste straatdeern Dan zondt n bot vangen papa I Zy staat zeer goed aangeaehreven by de offlcieelewereld kamerleden en senatoren behooren tot haar dageiyksche gasten De prefect zaler voor passen zyn vingers te branden I Vernier die eenigen tyd in hevige opgewondenheid het vertrek bad op en neer geloopen dwong zich tot kalmte en nam weer voor zjjn bureau plaats Ik lie w I in dat ik het voornemen j tot en brnikbare kracht van mjjn huis te maken voorloopig moet opgeven Hi aehien lukt het op andere wy beter D Fartteh loebt i iii t go d voor j Wil De ItWlisehe mioister presideBt h lt un circulair gezonden aan de gonveroennt generaal en d jfouvemeurs in den Kaakasus on hen te verbieden aenigen invloed te oeteMS op de verkiezingscampagne der partijen et op li veikiezingen Dea eirotilair ghtaigde van 8lol pin a goeden wil om de vVrkiezingen oor da tweede Doema al hebben die dan ook plaat onder zeer zooderlliige omstandigheden zoo vrg mogelgk lo laten komt wel wat laat Want iMt grootste aantal varkiezingen in den eenten aanleg is reeds geschied En wat daarvai werd gemeld toont dat de gouverneurs eo hunne ambtenaren zich niet plaatsen op het onzgdige standpnnt dat de minister door hen weoscht te zien ingenomen WaanohIJDigk zjjn het juist deze berichten di den minister er toe gebracht hebben alaaog de thans bekend geworleo circulaire uit te vaardigen Hoe ket met de verkiezingen in Kusland gaat kan bigken uit de volgende mededeeling van de Russische Korrespondenz In poliileke kringen te Petersburg komt men t eds meer tot de overtniging dat de resnitaten van de verkiezingen door de PetersbirgKhe telegraafagentuur medegedeeld volkomen valscb zgn De durpspoUtie die din resultaten mededeelde wilde haar trouw au de regeering en haar krechtiga eKfuüetd in een helder lieht plaatam En de adjunct van den minister van blnnenlandsche zaken Krisjanowski heeft aan de Telegraaf agentuur het besliste bevel gegeven de verkiezing van de vertegenwoordigers der linker partgen te verzwjjgen Het toezicht op de uitvoering biervan werd opgedra en aan den ambtenaar Jewti wetsjef Een officieel bericht uit Boedapest meldt dat de minister van justitie Geza Poloo i schriftelijk zgn ontslag beeft gevraagd Tot op het laatste oogenblik werden door de coalitie pogingen gedaan on den minister te balouden Naar na de besliste verklaringen ook van de r de van deo monarch dat Foloufi niet te behouden was konden die pogingen niet baten De vrees voor het uiteenvallen van de conlitie had daarbij groeten invloed reeds waren in den boezem der onafbankeljjliheidspartjl oneenigheden uitgebroken en men voorzag dat de Hongaarsche parlementaire meerderheid zich zou splitsen en dus bet kabinetWekerIe den steun zon ontnemen die dit zoo dringend noodig heeft Kossuth en Apponyl hebbe een b je n je reizen F O neen dank u I Een mooi zeetochtje aan boord vaneen jacht f Ik heb te veel last van zeeziekte Langs de kusten van de Hiddellaodscbe Zee f Naar Honte Cario F Neen Die meid sou je daarheen volgen Maar u kunt toch niet verlangen datik de gelofte van koUcbheid afleg F Ik verlang dat je zolt ophouden je gezondheid te verwoesten t Kom jongen ging hy voort terwyi by met tranen lu de oogeo op bem toetrad eo hem in zyn armen sloot Kom ik weet immers dat je in den rond van je karakter zoo kwaad oog niet bent en mjj geen verdriet wilt aandoen Ik heb immers jou alleen op de wereld I Bjj da liefde voor je arme moeder beloof my dat je verstandiger zult zyn Laat die Etiennette aan haar lot over z i leidt je tenverderre Je hebt haar niet lief dat weet ik Leer haar maar eens goed kennen dan zul je zien hoe verdorven zy is Haak gebruik van de eerste de besta gelegenheid en breek met haar Wind s zoo niet op papa I Alles zalwel tareehtkomen O stelt de beele zaak veel t wichtig voor Als n my niet telkens 0T r Bti Dn tt badt ondarhoad n zoa ik komst van de partg bg engaroepen waarin z j zullen trachten een b ilnit ta doen aanvaarden dat de eenheid t j het ook naar hel uiterlijk moet redden Maar reeds hebben meer dan honderd leden der oual haikelijkbeidspartg ban lidmantschap opgazrgd en zich aangemeld b j il constitaUooeele partjj Door het ingediende ontslag van Polonyi hem door de houding der aadere ministers en door de oonarcli afgedwongen hoopt men thans het verder ull nvallen van de ooafhankelijkheidspartlj te voorkomen OfScieel wordt medegedeeld dat de Koning en de Koningin van Engeland incognito Parijs zullen bezoeken onder den naam van hertog en hertogin van Lancaster Ze zullen beiden hun intrek nemen in het gezant sehapshotel Het bezoek zal waarschgnlijk in het laatst van de volgende week plaats hebben Verspreide Berichten Fbaxuujk Zondag zal in een Parijsche kerk aan de rne Ligende een openbare godsdienstoefening plaats hebben nitgaande van een niet door den paus goedgekeurde vereenigiog van 4aa earedienst De politie heeft maatregelen Mr handhaving van de orde genomen Woensdag is ook het groote seminarie te Quimper ontruimd ook hier moest men de deur openrameicn en de seminaristen é4n voor tin naar buiten drgven Er werden enkele vrouwen ingerekend die gundarnea te l jf gingen DomcBuro Naar het beet beeft de keizer by gel gen held van de verkiezingen telegrammen Van gelukwensch ontvangen van den kuning van Engeland den ciaar en den koning van Italië Naar aanleiding van de aangekondigde amnestie voor lul die zich aan majesteICsschennis hebben sclmidig gemaakt wordt In berinnering gebracht dat het aantal dierge lyke misdryven sterk afnemende ia sedert eenige jaren In 1898 waren het er nog Ub in IW alecbls 160 De vredesapostel Stead is Woensdag door den mipister van bnitenlandsche zaken en den rijkakanseller ontvangen EXOELAID De gemeenteraad van Dover heeft zich misschien reeds lang met haar gebroken hebben Hy onhalsde zyn vader drukte oum Uareoll de hand en eing de deur nit Hy heeft niets beloofd zocbtle zijn vader toen deze alleen was met Haretil Dat meisje heeft hem in haar macht Maar ik zal kaar myn macht eens laten voelen 1 Van dien dag H liet b i Cbrlsliaun en Eliuooette In het geheim bespieden Wat bg vernam was niet bizonder opwekkend lederen nacht doolden ChriRtla in en lyn vrieaden zonder dat Ëtiennette van de iiarlÜ was om de boulevards rund wn ir zy zich ophielden in bars en nachicafé s van bet minst allooi geen andere nljniding zoekende dan drinkgeslagen en vecbtpiiriyen Dit ellendig leven dreigde Cbrisliaan B energie geheel te verstikken Sums gaven de buitensporigheden waaraan by zich overgaf gerechte reden lot vre s dat het delirium tremens by hem ontkiemde Ziio was by eens de weddenschap aangegaan dat een kellnerin uit een alom beruchte inricV ting niet een liter absinthe in éin nur tgds toi dsrven uitdrinken iWtnit tmelgd