Goudsche Courant, maandag 4 februari 1907

Bfaaoda 4 Februari 1007 45ste laare ang J ieuwS en Advertentieblad i oar Gouda en Omstreken TeleM Rt ft ADVERTËNTIEN worden gepliatst vm 5 rafels 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote If len wow wp berekemJ naar plaat ruimte Inzending van Advertentiën tut 1 uur des midtt TelelM a R S De Uitgave draer Courant geschiedt dagel kt met uiteondering van Zon en Feestdagen De pr jg per drie maanden is 1J2S iranco per Iiost ƒ 1 70 Afeonderlyk s Nommers VIJF CENTEN Personeel bIJ de llraiKiispiiil BS de puit in KHinC ê ooct no penonpel inKedecId wurden Alleen kaonea zy io Ranmerking komen die oiet jonger yB dan Itl jaar en niet ouder dan 60 jaar en wonen aan de Spoomtrast Kaltenxinüel Crabetbitraat en van Strgeiutraat n om eiing ol wonen over het spoor hen de rerlengde 3e 4e en Stejjnkade de Oraal floritweg en Bidder van Cataweg en omgeving Oegadigden moeten lieh voor 15 Februari 1 a Dchrittelgk melden met opgave van naam onderdora vroonplaat en beroep op het Stadurl Voor inltehtingen en peraooniyke aanmelding beitaat aldaar dageiyki gelegenheid en wel om ï nnr en li aar precie 5 Kilo f 3 25 franco pnlke KOFflBBOOKEJI waarvoor ge overal 60 cent betaalt Schtgl t adreg op v p Wy adverteeien nooit en hebben toch 28Ü0 vaste klanten SlHiDkoielinDilenj iJant te Nijnegeii Te Koop gevraagd p m 350 Wilgen ol POPULIBRBS POOTBK kloek van Btnk Brieven Iranco Lett aan 8WART8ENBÜR0 Alg Adv bur öouda CREDIETEN vanal 200 gid biahiiliiaT op pers ol zakel lekerheid Levensveriekering verplicht By niet door gaan geen kosten Aanvragen met opgave van bedrag en geboortedatam Credleten Assurantiekantoor Amsterdam Heerengrteht 7 HUIS TE HUUR Ueereohuls Ooslhaven B 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Keldei ninke Tuin Vooralen vm Uas en Waltrleiding Te bevingen B 89 OE OOEDKOOP8TE I DE MEE8T PRACTISCHE DB MEEaT VOLLEDIGE MOPKIII AIIKÜ lyn beslist die der Pirma WELIION frfl LADIBSJOVKSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUB ILL DBBSaMAKBR met een gratis geknipt patroon TBB BKZAAR Or CHILI RBN S VAHHIOKH Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAUT Vte Boekkandelmii ProefnummerM AU met kottel HoU Bljvoegêti Van alle in dexe bladen voorkomende modellen yn GEKNIPTE PAÏHONEN I met Uoll verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van 10 50 verkrögbaar by MILLY SIMONS Don Haag Wild eii Gevogelte Vtin al heden en verder dagelükt v ersch verkrögbaar Braadkuikens Soepkippen Dolven Poulardon Kapoenen gemeste Kendvogels Talingen wilde Eendvogels Faianten Patrjien Snippen Korhoender Reevloesch ent eni tegen de meest sterk conourraerende pryien Panklaar schoongemaakt Iranco poor geheel Nederland Aanbevelend T O l7rTKi 0 Poelier OoBterstraat 18 KOTTERDAM TelephooB Intere No 8081 J Qosdt Drak vu A BBIMKHAN Z H acmalogeeii Poetlervorm is het eenigste helpend middel tegen HlveéarÊmmmie BUekmtu temmtemiiiMkU UmoMptl eH Mlupelooêhtlé Onmaektem § 0rautgert g em feraUméerimg der UekMimêkraekitm acmatogecn iii Poedervorin heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistollen worden opgelost HAEMATOUEEN IN POEDERVORM is het praepe aat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Pryg per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Benige labrlkanien li S v SCHAIK Co Den Haag VerkrBgbaar b j Kirma WOLVP Co Westbavea 198 GRENDEL E H VAN MILD V ersial Uoiuia A BOÜMAN Moordrakt P1NK8E NUuairkerk ad lJuit k ti VAN ZESSEN Sdwonhovm B v WIJK P W t BÜE OmltwaUr A SCHEER Haa truht K VAN DEU HEMDEN Rtiumjk P v or 8PEK UomaptUe D v D STAR Wed J IIOI ST M KOLKMAN ARS o HEIJDEN Waddingném P A otGROOT A ut JONGIl Oudewattr J P KASTELEIN PcUbrotktrdam D BIKKER Bmtchop WAAU8CHUW1NÜ Laat D met misleiden door AbfUJ Siroop Het WonAtiSaneta Paulo Abdij beitaat mei diiB Strooi van geenerUi u nard DË EEKIGË A BLUYfilSEH ZOMEN zijti de EEIIIGE ralirlliailleil lle reCblSlreekS aan verbruikers verkoopen en wel in 140 eigeu wlukels Voordeelen voor de vertruikers Sfee4 vermehe on ivertrojftn kwaUMlen ook vaut 4e goeékoopete toortem nptlM laagtle prUmea kwaUteUeH in ummaterkimg genomeu VemMOeU SO korUug fa He gewllée vorm ea VaOeauilB kente van 1000 tot 1600 artikelen Nééiüt proefi NOTEEftING u MÉLANOKH uitgewogen tO M en AS c p anderkaW pond Een VERPAKTE MKLANUE 40 c p pon MARGARINE uitgewogen S4 S en 40 c p aHOerkalJ pond Op verschillende plaatsen wordt Margarine verkocht tot wel is waar lagere pryien maar dan ook van buitengewoon slechte g oneetbare kwaliteit Dergeiyke kwaliteiten verkoopf de trma llf i TM9K V A Uêt niet BLÜÏSSBX gegarandeerd tuiveie ROOMBOTEE uit eigen melliery is afgeslagen en kost nu SO c p pond Fabrieken te Asten Opgericht 1828 Te Gouda WIJDSTEAAT 157 Hei Wapen van Asieii GEBR RUREN Ê DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S aoofdmaga iJn Qtdtmpf BinnmrvU tS TMtf aSB9 De Maaa ün We t SUuwInnd 9 nabif matton Beur TMef ééST ygRHDREN I IÜAMBRmI fsTEMEg BRlUlEli DE PHONOLA lagelUkt la Mtc Salou te ketrn FMOLAPIANO MIBM PHONOLIST WESSANEN LAAN Wormerveer OPOEBICHT WM H01 IIIHI IJKB FABIllEHBm Voedert uw Ve net de titivtra murtee merk r en W fc uitmuitende door hoog iwit en vetgehalte en grootste voedingswaard Mtrt IHpUatm Vtuü JMO Sagm QniMm audamee Noord Brabailsel Schoeiei LaarzeanapzijB KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg PRIMA KWALITEIT OVEKSGHOK ËV Slerke S kooll ineg eni Opruimingr van rcslaRten Aanbevelend C SMITS Alle reparatièD en aangemeten werk filuw oMvertreflea Trof Dr Liob n welbekend lilOV SBACIT UIZia AUmb Mfct mt rkkriakntark tot Toortdarande nwtieale en Mkere genezing van alle wUf ifi meest hardnokkige enuW MiekteUf uurat ontstaao d ior afdwaliDgeo op jeugdigualaef yj eoeziog van etke tw to Blttk tueht Benauwdheid Hooldpga I Migraine Hartklopping UaagpijD I slechte pgsvertering Onvermogen 1 Impoteui Follutione eni Jit roerige prospectussen lr cr e cb fl 1 II i i V t duhïmït Atxeh lOii M l DepM Matth r d V0 te ZiiU ram 11 p l M Clél n k Co Uottordkio r lUppul i irBvenhiifia UaliDtiiAiiB du Juoji J Czu Botlvrt Wflff t C iou U n bil nWe drovisten EEMBEFOTVAKTIES Hen wiir It vert icit iiji I VEIIK te letteu OIT HtT MlOUIJK T H lUVEN WAAYZONE aOHINCHEM Oexe TEIKKËN worden afgeie verd lu verxegelde pakjes van o 7 lw n een half An een Ned otu met vermelding van Nommer c IPrgs voorsten van nevenstaanf lUerV volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoe m van geeerde orders aanbev eode J G BIJL voorüeen J BREEBAART Lz Eohte Oude Jeaerer Nightcap p HOPPE Verkrggbaar bg PEETERS Jz Lét Of êmeM n ImrHrdnd M M V LOOi DDBBELE BÜÜRT B 18 Telln 117 Is 1 ruimst vooriien van GASORNAIBNTEN tn elke styi van de eerste fabrieken teg u eoncurreertnde pryzen Aanlegter fta Gu W ter 6tireek Bieren Ëleetrisckt geieidingea Wie van goed licht houdt wende tich naar het Ooadêeh VerHoMing llaga lflt DE AVOIlDfilTKR daar alles door bekwame tttert verricUt wor4t Zenuw eo Maag lijders wordt ut overtniging als een werkelgke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adrea per briefkaartworJt d t boekje franco per poet toegetonden door BLOKPORL B Boeklun ZaUbomioal isiia i i iiit t Dit No bestaat luit twee bladen EERSTE BLAD De Toepassing v n de Hinderwet Op ptg 32 van het onlang verschenen jaarvcrsUg over 1904 van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid wordt medegedeeld dat door het staatstoezicht gedurende het verslagjaar bij de gemeentebesturen herhaaldelijk werd aangedrongen op een hehoorlijke controle of het na komen der voorwaarden waaronder krachtens de derwet vergunuini en waren verleend tot het uitoefenen van de zoiverh d van bodem water en lucht Ofschoon zegt het verriag in den regel gereedelijk beloofd werd dat op een en ander zou wurden toegezien waren de resultaten niet zelden gering Is dat op zich zelf al een rnstige klacht bedenkelijker nog wordt de zaak wanneer men weet dat in de meeste steden niet alleen een voortdurende contrAie op de naleving van opgelegdje voorwaarden zoo goed als g eel ontbreekt maar dat tevens in het algemeen gi oproken vergunningen krachtens de Hinderwet maar al te gemakkeiyk te verkrggen zijn en dat bovendien slechts toevalligerwijze ook nog wel eens wordt toegeiein of er geen bedrijven die onder de wet vallen zonder vergunning in werking z n Wil men krachtig aansturen op wat de Duitschers noemen de Assanirung anzer staden dan is het wel zeker dat ook in de lappe of ontbrekeLde toepassing van de Hinderwet verandering moet komen Die toepassing is ondef beroep op de kroon overgelaten aan de gemeentebesturen en nu is de tegenwoordige toestand aldus dat wanneer de gemeentebesturen by geval eens een aanvechting mochten krygen om door middel van de Hinderwet te willen komen tot verbetering van sommige misstanden op hygiënisch gebied zij lang niet zeker zijn bij de kroon de noodige m dewcrl iug te ïnll n Een frappant staaltje daarvan is het navolgende in een zeer dicht bevolkte IN DUB BEU BA NPEW 10 Aaagelokt door de paar handerd tranes die de inzet bedroeg had bet ongelukkige meltje lieh eraan gewaagd maar de flesch was nog voor een derde gevuld Uien tg bewusteloos nederteeg en naar het tiekonhuis moest worden gebracht De justitie was zich in de taak gaan mengen de pers vermeldde het in baar rubriek Parijs des naehta en zoodoende verkreeg Christiaan weldra een allertreorigste reputatie De gevolgen van dit losbandig levpn voor ijjn getondheid bleven niet uit De eens toe tlanke veerkrachtige jongeling was slap en flebogen ign oogen puilden uit hgn katten en m ign hangende lippen speelde een büaa idiote glimlach Zoolang hj niet gidronkenl had was hü niet meer dan de Bokaduw van een mensch Hjj k6n niet meer laten mder den aleokol die hem laugtaan Baar aeker doodde Btianwte tchMo en atdel den Je kémta m Mtte JMm itatda aan m maer t drinkas alt d n altjjd meer Oeen MfMbUk vaa swakhald gtvoald ij voor I I I I I ÉH I II I wijk van een onzer groote steden bestond sedert jaren een slachterij die in strijd met de voorwaarden der vergunning in verbinding was gebracht met een aangrenzend pakhuis welk pakhuis zonder daarvoor te z jn ingericht ook werd gebezigd als slachtplaats Daarvan moest natuurlijk een niet geringe bodemverontreiniging het gevolg zijn en aangezien de slachterij aan alle kanten ingebouwd was IS het begrijpelijk dat Burgemeester en Wethouders overgingen tot intrekking der vergunning op grond van overtreding der voonir aarden Bij het belanghebbend publiek is echter 7 er wel bekend dat men met hooger beroep m Hinderwetzaken nog al eenSv aucces heeft De zaak werd dna behandeld bij den Raad van State welke zich naar het schgnt omtrent de toepassing van de Hinderwet bij voorkeur laat voorlichten door ingenieurs van den Waterstaat Waarschijnlijk z n deze door den Raad van State gehoorde deskundigen in hun vak zeer bekwame menschen maar voor h rgienische maatregelen schijnen zij niet bijster veel te gevoelen vooralmog Er kwam n l een Koninklijk Besluit waarbij den Raad van State gehoord werd overwogen dat juist door het aanbrengen van de opening in den muur tussehen placht en pakhuis de vtniilalie in het perceel werd bevorderd dat Burgemeester n Wethouders dua ten onrechte hadden gebruik gemaakt van je bevoegdheid tot intrekking der vergunning Van bodemverontreiniging in deze geïmproviseerde lachtplaats weet dat Koninklijk Besluit niets het maakt zelfs van de mogelijkheid faarvan in bet geheel geen melding Ergo werd het besluit van Burgeineester n Wethouders vernietigd en kon de slager oorgaan met slachten vinder geval in een wederom zeer dicht evolkte arbeiderswijk was een lompenjiandelaar zoo vrij geweest een lompenpakhuis te bouwen en toen het klaar was vroeg hij vergunning vour bet hebben van f en bewaar en sorteerplaats van lompen Deze wijze van handelen toant wel zeer luidelijk aan hoe vast belanghebbenden l I I I I II1III l i l II D l I flen jongen man dien z j op haar manier pisicbien gedureodn korten tgd had liefgehad floeb op wien zich thans il haar mioaebting voor het menschdom scheen te conreotreeren Zy leefde van de ondeugden der menschen wie haar het dichtst nabg kwam dien wilde j klaarblijkelijk ten onder brdngen door pe a insticbster van alle menscbeljjke on den den de droakenschap Zg had itn venronwelinge madame Haudnit van beroep likdoornsnijdster en geldschietster Deie beide vrouwen de jonge Etieonette en de vijftigjarige madame Handnit waren verbondfMi door een hechte vriendschap die waarichijnlijk reeds jaren geleden was aangeknoopt want tij spraken over personen en gebeurtenissen die Etiennette s tegan woordigen bekenden geheel vreemd waren Dikwi ls vroegen ttj elkander inlichtingen amtrent ta Polparde de Rossige de Wilde en andere helden en heldinnen die naar hun namen te oordeelen bljjkbaar gbeboorden tot leden van de beruchte beoden lals die der Apachen wier levensloop ge woonlijk eindigen in Nienw CaledoniS of op het schavot Wanneer Chrittiaao baar jcroeg wie de Piiil rde en de Soaaige Viil de Wild waren dan aniwo rdda Etiennette Dat i a otda ka radan van out rekenen op het verlö gen van nik eeae vergunning Bitfgemeester en Wethouders echter weigwdeu de vergunmng want de bevolkingsdichtheid in die buurt maakte de uitoefening van het lonpensorteerdersbedrüf daar ter plaatse zeer ongewenscht D lompenhandelaar heeft zich waar chijalgk geen oogenblik ongerust gemaakt er was immers nog altijd beroep op de I roon en de Kroon wordt te dezer zake geadviseerd door den Raad van State en de Baad van State steekt daarb uitsluitend jn licht op bij menschen die h t waar chijnlijk heel gewoon vinden dat men een lompenpakhuis toelaat in een q iet voorname buurt al is die nog zoo dicht bevolkt De lompenhandelaar kreeg gel kenb mocht zijn feeds gebouwd pakhuis ook officieel in gebruik nemen terwijl hy zoo vrij was geweest zulks feitel k reeds lang van te voren te doen Deze aan de praktijk ontleende voorbeelden zullen wel genoegzaam aantoonen dat een eenigszins stevige toepassing van ieVinierwet steeds dreigt te waTde n lam geslagen door de hoogste autoriteiten en dat elke poging tot zulk een toepassing tot een bespotting dreigt te worden Eerste eisch is dus beter inzicht in deze dingen bij den Raad van State die zich in de meeste Hinderwetzakea ook behoorde te laten voorlichten door de Hoofdinspecteurs van de Volksgezondheid Maar daarmede zijn wij met de Hinderwet nog lang niet W aar wij wezen moe en De inrichtingen die onder de wet vallen moeten vergunning aanvragen dan kan men die in somitaige gevallen toestaan maar daarbij de noodige voorwaiirden stellen Inrichtingeo waarvoor men om verschillende redenen op een plaats geen vergunning kan toeij an dienen daar geweerd te worden Zijn er nu in onze steden inrichtingen die eigenlijk krachtens de Hinderwet vergunning noodig hebben maar zonder vergunning in Werking zijn Die zyn er ongetwijfeld zulki natuurlyk ten gevolg van het gebrekkige van het Madama Uaudait zou een prachligen roman kunnen sehrjjven als ly al de herinneringen Waarin date vrienden en vriendinnen een hoofdrol spelen wilde boeVstavin De Qadenksqhriften van een likdoirnsnydsterl Een mooie titel dia stellig veel loteekenaren zot ireïken Ondanks die scherts kwam Chriiliaan in agn heldere oogenblikken althans tot de cijncinsie dat Ëiinnnette een gevaariyk schepsel was eo dat haar verleden bet ergste deed vreezen voor haar loekoDtl IV Meer dpn twee jaar wat de ongelukkige jongen in de macht van dit ellendige schepsel gedurende welken tyd hy steeds dieper was gezonken naar lichaam en geest toen een nnverwtcbte gebenrtenii plaats greep die haar deed vreezen dat deie prooi aan haar klauwen zou ooUgappen Etiennette bracht iedeno tomer aan bet strand docr Ditmaal had aS een villa betrokken te Totrgeville tntichen DetnviUe en Villers Dat Vernier Uareuil lyn zomerverbiyf te Deaivilla had gevettigd tehees EtieïMtte evenaOn een beawtar alt Cbrittiaan De eertte weken ging nttig en kalm Toorbg CbritUaas wien de leelaeU goed Zoo bleek in bovenbedoelde gemeente een tapijtreinifjing als bedrijf té worden uitgeoefend waarbij van een motor werd gebruik gemaakt De Uotor stond op strait en met slangen werd in de werkplaatt de stof uit d tapijten gezogen De ondernemer achtte zich volmaakt gedekt door de hem verleende vergunniiig om de kar waarop de motor Maat op de openbare straat te laten staan zullA in gevolge de bepalingen der plaatselijk Politieverordening De inrichting viel onder de Hinderwet maar niemand had er ez officio notitie van genomen Maar vooral komt het gebrtkkige toezicht uit bij de lompenpakhuizen In dezelfde gemeente bestaan een paar groote en goed ingerichte pakliuizen van dien aard die vergunning hebben en die aan vr j zware voorwaarden voldoen Maar daarnaast vindt men in de meest verschillende wijken van de stad zoogenaamde in en verkoopplaatsen van lompen en beenderen die dat was de algemeene opvatting Van voor kort geen vergunning noodig hebben omdat de lompen er alleen worden ingekocht en dan dadelijk naar de magazijnen van den groothandelaar heeten te worden vervoerd In deze opvatting is nu dank zij een attest van den Hoogen Uad zeker een algemeene verandering te verwachten Dè Uooge Raad moet van die specieuse onderscheiding in inl o en btuaar plaatsea nietii hebben en zegt als iemand voortdurend denderen in zijn pakhuis heeft al zijn dat dan ook telkens anii beenderen dan is dat een itvaarplaats Vaar ook al maakt men onderscheid tuSschen inkoop en bewaarplaatsen dan dient men toch toe te den dkt van de Inkoopplaatsen geen formeele lompensorteerinricbtingen worden gemaakt en alweer in de bovenbedoelde gemeente ii het een feit dat étteiyke zobgmatimdt inkoop t laatüen niet anders zijn dan buitengewoon lechts ingbrichte bewaar en sorteerplaatlien die meental iteer gevestigd zijn in dichtbevolkte arbeidtwijken en voor de deed bad nieuwe krachten verkregen Hy tnaakto lederen dag uitgestrekte lotrijei op kyn automobiel w lai by EtienneUu hem nooit Wergezeldo daar het mydnn van don wind nadeelig wat voor baar huid naar ty meende De Jotfge man dearkniitte den omtrek nat een snelheid van zestig kilometer in bul uur ï ep grooter genot scheen hy niet 1 kennen toodat de 8e eb minder dikwyis werd aan getproken dtn voorheen Üp zekeren dag terwyi hy yn gang wat had getemperd daar de zgweg dien hy bereed smaller was dan de straatwegen die hy gewooniyk voor zgn uitstapjes gg brnikte ontmoi Ite hy by een bocht eenoud man die hem m t gebaren fo oovtirstaanbafe weorden op iets opmerkzaam maakte Christiaan echter tutte door maar na ongeveer een halven kilometer te hebbeu afgeirgd werd zyn machine in haar gang certoord door een breeden greppel en viel om je chanlfenr had nog byiydi oit bel voerljiig weten te springen maar Ohriiitiaan die de banden nitt wilde loslalen rolde over den grond Hg wilde opstaan maar bet was ffem onmogelgk Zgn lioLerbeen lag bekneld oniier de hygende machine O myn been I klaagde hy Ik geloot dat ik myn bakoatt heb