Goudsche Courant, maandag 4 februari 1907

EEm DEPOT 7AraES lea wardl verdoekt op i IKKK te letten DIT nav MAain va l IIAVK SWAAYZ0 ME OORINCHGK Urn THBBBN worden afgolsh rd iu veraegalde pakje vau ei hMt m wa hall eu r i Nut otu imal vermelding van Nommar an Prg voorzien van nevenataaur Merk volgens de Wet gedepoiiecril Zich tot de uitvoeMOi van ge eenle orders aanhev itnda J C BUL voorheen J BRKRBAART Li H iS TE HUUR Ilerr iih ils OoslbavKii it 88 Zes K imera groote Kenken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waltrleiding Te bevragen B 89 i hniMleBtel 1 boa alentela I portamon I naie inb 15 cent 1 witte zakdoek 2 alen 1 telljes 2 potlooden en 1 bnissleutel 1 Op W December 1906 gevonden l zilveren 1 armband ie bevragen by Maria Terlouw 1 Walesteag 75 Verder tgn te bevragen 1 1 R C Kerkboek by T A da Jong 1 R4ain 469 1 Ceintuur by J v d Voorde 1 Kleiweg 54a 1 Lombardbrielje ten nam 1 van Renriogs bg A Dekker Karnemelk I sloot 24S 1 lantasie Broche bg Corn Verhart Kleiwegsleeg 30ti 50 Postzegel a 1 cent bg de wed de Graaf Willem ilee 29 1 zilveren Ring bg H Verbrnggen Suooystraat 899 1 R C Kerkboekj b F V d Hee Flnweelen8ingel713 Igoude Oorknopje bg P Schollen Pepentraal 231 1 bruine portemonnai inb 1 groote en 1 kleine aleotel bg J Smit Turfsingel 126 1 1 gouden Oorbel bg C de Kegzer Pr Hendr straat 337 1 portemonuaie mat kettinkje bg W V d Burg Bo chweg 579 1 Dames hoed by ü Nienwenhuyten Harkt 46 R C Kerkboek bg L Bionendyk Gouw 16a 1 Wollen borstrok bg L van Kers bergen Bockenbergstr 855 1 stukje k oude oorbelletje bg U Schollen Boelekade 30 I 1 bruint portemonuaie bg W Roede Kar I nemelksloot 347 1 s g n IJmuts by J I Vergeer Pr Hendrikstr 7G8 1 Witte boe I zelaar by D Huurman Vrouwonsteeg 179 I I 1 kinder portemonnaie met 3 cent by S I Kelder Kuiperstraat 92 1 Manchetknoop I by C den Broeder Zeagslr 1 roodkor ile I I halsketting bg W van Wgk Korte Tii n I deweg 1 glaskist bg W Pinkse Vest 601 I 1 bloedkoralen armband met gouden slot b A Koot Achter de Vischm 142 1 bril i I etui by A Svnders Snooystraal 922 I zilveren armband bg Zuidveld MoordrechtI scha Verlaat 145 t paar zwarte handschoeI nen bg A Schriok Raam 30 1 Rozenkrans I bg Huisman Onder de boompjes 269 1 I gouden beerenring bg P Rickers Turfm I 1 portemonnaie inb 12 cent bg C OterI delinde Tarfsingel 86 1 idem inh 7 cent I bg Abberas Achter de Vischm 141 1 zwarte Kip bg M Binnendgk Bleekerasingel 182 1 faut armband bg C van Harte Varkenmarkt 223 l Kinderschoen by C v OosIrora Bogen 12 1 Cape bg P Offinga Bogen 129 t portemonnaie inh 36 cent bg T Fennel Moluiiwerf 241 1 Fietspomp bg M Lnneobnrg 3e Kade 403 1 hUuwgestreepte das bg M Boer Graaf Florisweg 105 1 Kglniglantaarn bg J Bakker Lau riorbuurt N Haven 282 1 Flawneleni k bg E Mariie Turfmarkt 184 1 Fietslanlaarn bj J H Heus Parady 1 herrtn Paraplaia aan hot Belaalingkanloor Oonwe 203 1 zilveriMi Broiihe bg A Boer Achter dl Vischm 148 I stukje van een gooden oorbelletje bg de wed Hammer Toinntrast 1 Double ring mol leen bg W v d Megdn N Haven 49 1 genden oorknop met juweelen steentje bg P Ngkiel Boclekade 12 1 R C Kerkboek by Versteeg Boomgiiardstr lat 490 en 1 zwarte portemonnaie inh 9 centen bg J J Belonje Turfmarkt 105a De Commissaris v Politie W N VAN lARDEBEN venekeringabaak over 1905 ea teganovir I wclka praktgken bet bestuur der Ryksver 1 lekaringsbaok zich verplicht achtte stelling la nemen door contrOle maatregjlen eu I zoo Boodig door het bevorderen van stra 1 vervclgingen thans met kracht worden tegengegaan De minister Veegens kop op die vraag tooals zy gesteld is geen volmondig toe ileaimend antwoord geven Wel verzekerde by dat hel beataur der Ryksvertekaringibank doet wat in tyn vermogen is om te bevorderen dat de werkgevers die eigen risico dragen ol dit hebbeo overgedragen aan een particuliere bank van verplichting tot het doen van aangifte beboorlgk nakomen De werking moat worden algewacbt vaa di e controle en de atrafvervolgingen die hit bestuur der Rijksvorxekeringsbank tiek verplicht acht in la atellen De V raag die de heer Schaper nog wilde stellen ol de minister ia tegemoet te komen aan het late verschgnen van het verslag niet wilde needeelen of in den loop van 1906 de cylera der aangegeven bedrgbongevallen in overeenstemming met den algemeenen regel zgn gestegen wilde da voorzitter niet toelaten Uierap werd da vergaderbig gesloten Date correspondent te Batavia seinde ons gisteren Hadennacht heeft de patronillePimentel een rotsvesting by Kalosi vermeesterd waarby 19 vyanden gedood en onzerzyds geen verlieten geleden werden Hel eonig kind van Poeang Tikoo is in de Toradjalanden opgelicht en wordt te Baoté Pao aangebonden N R Cl aabteaaren gedaan nm worden De Oloba gtluoft niet dat de Times dit belangrgke feit weggelaten heelt maar dal haar correspondent het liet geseind heeft bewgat welke invloeden er op bat eiland werkzaam zgn Men zon moeten weten wie de mannen zgn die de vergadering opgeroepen en gel id bebbin om er de beteekeais van te begrgpeu Zoo n bgeenkamsl bgeen te krggpn is geen kuBtt zegt de Globe Als t blad dal ook eena bedacht had en nog bedenken won in verband met berichten over verontwaardigde vergaderingen m Zoid Afrika 1 Ten slotte zeit bet blad alle redee te hebben om Ie gelooven dat de blanken op Jamaica voor de overgruote meerderheid aan den kant vin Swettenbam staan den op te hetlen In de zitting waarin bet reedi medegedeelde incident tt uiehen Briaad ta Clemenceaa plaaU bad werd dit voaritel door de kamer met bX legen 2 stemmen aangenomen lil dieaeUde zitting bespraK Clemcncean ook den eisch der bisschoppen dat alle Franiche gemeenten liet bnurcontract tonden aanvaarden door de M schoppcn vergadering voor hel gabrnik der kerken vastgesteld Clemeucean verwierp dien eisch als enbescliaamd als Rome aeide b tcgt dat bet alles ol niets wil hebben dan zat bet niets hebben III bet Hongaarsche Hsii van Algevaardigden heeft Polonji gisteren zjn onislagaanvrage en de gronden die hem daartoe aanleiding gaven medegedtjcld Hy zeide dat naar lijn meening een minister geen I I roces wegens laster moet beginnen zoolang by het vertrouwen der meerderheid bezit Maar in die méening wordt niet door alle groepen d r coalitie gedeeld en derhalve beeft bg bet proces aanbangig gemaakt Maar by weiitcbt niet als minister vour den rechter te verscbünen om de waardigheid van bet ministerieele ambt niet te kort li doen JlDaarom vroeg hy zyn onUlag Doch bij I verklaarde steeds te zollen va slbondeo aan I de beginiieten der onafbankelgkbeidsparty Namens de una lbaokelgkheidsparty sprak I Hoiuy leedwezen er over uit dat Polunyi I zgn plannen en voornemens als minister niet I kan vetwezenigken Van de andere groepen I vroeg niemand bet woord en Polony redeI Voering werd slechts door een deel der I coalitie toegejuicht I JJAIs opvolger van Polonyi treedt op de I slualssecrctaris Anion Onnther een aanI banger van Apponyi I Nieuws van belang voor Oonda I Wanneer bet schip gezonken is weet iederI een U te vertellen boe het gered had knnI oen worden Hoeveel waarheid is er niet in dit I onde gezegde De eenige raad die waarde I voor ons beeft is diegene welke ons bgtyds I gegeven wordt Dit is joist waarom ein I Breokelicbe raadgeving zoo goed en waarI devol voor ons ia want zg geeft b90p en I moed aan leder nierlgder Zy zegt U boe ge I weder gezond kunt worden doch gy moet I dezen raad Igdig opvolgen I Mejufironw C van Houten wonende te I Breukelen deelt ons mede Gedurende vgtI tien jaar heb ik niet geweten wat het beI teekent bevryd te zgn van een hevige I stekende pyn in de schonderbladRn en in de I polsen De enkels en polsen waren bgna altgd I dik op ezwollen ik sliep veelal onrustig cu I by het opstaan s morgens was ik doodelgk I vermoeid steeds had ik benauwdheden De I nrine kwam pSniyk en veroorzaakte mg een I branderig gevoel sedert geruime tgd bad I ik myn eetlust verloren en menigmaal kon I ik niet bel minste werk verrichten De I geneeskundigen zeiden dat ik een iiierziokte I onder mgn leden had en ofschoon ik wel I eens na een hevige aandoening eenige verI lichting bekwam was dit slechts voor zeer I korten tgd üp aanraden van een mgnrr I kennissen maakte ik gebruik van Uw Fos1 tor s Rugpgn Nieren Pillen en nadat ik twee I doozen gebruikt had kon ik zien dat ik I vooruitging Hoewel ik na het gebrnik van I zes dooten niet gehéél genezen ben heeft I er toch een kolosale verKidering in rog plaats I gegrepen De pgn is na geheel weg de I urine is weer helder e k gevoel ng veel I opgewekter en sterker d n voor lan jaren I bet geval nas Met het volste vertrouwen I kan ik dan ook Uw pillen aan nieriyders I recommandeeren I Ik ondergeteekende vei laar dat het bo I venstaande waar is en machtig U het nI bliek te maken op elke wyze die V goedI dunkt I De kritieke periode Dit tydperk in het I leven eaner vrouw brengt immer onaange I name en dikwgis gecompliceerde omstandig I heden met zich mede De natnnriyke krachten I verminderen en de afscheiding geschiedt niet I too goed als voorheen daar een gedeelte der I af te voeren stoften thans in het lichaam bigft Het is djin dat Foster s Rugpgn I Nieren Pillen een bgzonder genezende waarde I bebben en dat ly de natuur behulpzaam gn I om de doorgangen schoon te houden terwgl l y het gestel verlichten van de onreioheden I welke zich duar In opgehoopt bebben I Vorzekor l dat men U de échte Foster s I Rogpyn Nieren Pillen geeft dezelfde die I Mejuffrouw van Houten gehad heelt Zyzgn te Gouda verkrygbaar hy de Heeren Wolff I Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel I k F 1 75 voor ién ol F 10 voor zes I doozen DE nOEDKOOPaTE DE MEE8T PRACT130HE DE MEEST VOLLEDIGE MODEUI AIIK l zyn beslist die der Firma WELDO H i tHK LAUIKH JOUUNAL 4 f met minstens drie gratis geknipte d k patronen en een gekleurde plaaU THK ILC DHISHHMAKIIK f met een gratis geknipt patroon i k riiie itkAA iii or cuiLit r HE Na FASHlOMi f Kindermodes met vele gratis ge t kuipte patronen f yUAAUT Vw Hueklutndeliuit f JProe Hammem i f Alle tn l koHtfl Hull HIJ tiai l Van allo in deze bladen voorkomende r modcllin zyn GEKNIPTE PATRONEN met lloll verklaring tr p p togen vooraltbetaling van f 0 50 verkrggbaar f by MILLY SIMONS Den Haag LEZING van Jkr iib Bose ge iotden 1 op 29 JanurI 1907 io hel Café Uet Srhukbord alhier Worstelende winnen wy kracht n Dwalende vinden wy t spoor De Oenestet Slot En zanden de vrouwen eindelijk heg y I pende dat wg niet aansturen op miütariiime 1 integendeel op ontketening in wanrachtigen tin van de militaristische idee en daarvoor willen in de plaats atellen de Volks we rbaarbeidsgedacbte gericlit op de economische ontwikkeling en maatscliappelgken bloei van land en volk met samengaan van bet in t laven roepen van eenen deugdeiyken waar borg voor de instandhouding van het voorrecht onafhankelgk te blgven zonden de vrouwen van Nederland op den duur dan doof biyven voor omen roepstem f Mogen spoedig de vrouwen hetviangstuk der Volksweerbaarheid een vraagstuk voor t geheele volk dos in t licht dat ik daarop vallen liet in overweging nemen En het onderwgsf Zal ook dat zoo licht onze tgde kieten t Niet zoo lang ook dat inatitnnt ons ver denkt van vrienden te zgn van bet militarisme Maar 1 waar in den tegenwoordigen tgd een strooming haan breekt tol beperiting vande overlading bg het onderwgs waar naast inspacning van den geest meer en meer gestreeld wordt naar goed geleide llchadmsoelaning waar opbloeit het gymnastisch onderwys ten deele zells met dwang gevolg van de langdurige verwaarloozing ishetonderwys ons ondanks tich zeil e i hulptaam I Tien tegen één dat dit niet overal beg e 1 pan werd I Zon het nu in dezen kring begrepen 1 worden f I En waar de nationale vereeniging het 1 Nederlandsch Verbond de aandacht gevea I tigd heelt op de booge waarde van het r in 1 houden der Nederlandsch taal t symb ol I van om xellstanJig volksbestaan is die v r 1 aaniging voor de ome een strydater die t ch I parcel met ani in onze richting voort e 1 weegt I Zoo ton ik nog meer honden kunnen 1 noemen die ons i mpathiek tQu en w er I treven al wordt dit nog niet begrepen ons in t gevlei komt Doch ik dien my te beperken en wil alleen 1 den wensch uitspreken dat dit begrip spoedig baan breke en niet anger ydelbeid voor ons een buiten de beweging om te bestryden 1 Tïand biyve Ik ban genaderd tot het einde van myn I bateag Da vraag welke uiterlgke middelen de baita touden tgn om te geraken tot bet doel liet ik onbaiproken Den maanen van ie praktyk ook in deze aldeeling ia de leiding daarvan toevertronwd zy deden ean keuze uit de vele middelen itj gaven het beste wat in bun is ook zy tullen Ivoortaehrgden op den weg naar het allen Weerbaar Vsgentiy en hnnne volgelingen alechts deu ernst gavoalen die van hun werken hnnne uedawarking moet alstralen en mogen y taada t niü pw dat van hunnen wil en antt j In den Kroatiscben Landdag wordt sedert 1 eenige dagen krasso obstructie gevoerd door de 8tarewitij partg tegen bet adres van de meerderheid In dat adres wordt de gelgkheid van de üerviscbe met de Kroatische nationaliteit oor Starewitsj bestred io ah een politieke factor aangenomen De Iverbocden groepen der meerderheid pogen door eindelooze zittingen de kracbl der obstructie te breken en daarby out staau nu en dan heftige tooneelen In deu nacht van Woensdag op Donderdag weigerde de vooriittet vau den Landdag i 1 zitting lu middernacbl te doen elndlgiTi Tre oppositie barstte in een woedend gehuil uit vele leden hadden fluiten en misthoorns medegebracht en bliezen daarop de bekende deksels der lessenaars werden all trommelwerkluigen gebruikt enkele algevaardigden sloegen met yzeren voorwerpen op een plaatyzeren vnnrscherm en duartosschen J door klonken spotliederen Het was een 1 ecbte heksensnbbatb Dit bield ruim drie uren aan De president kon de rust niet herstellen lyn bel was weggenomen Kn eindeliik slrjider s moede gal by toe en verdaagde om mim 1 drie nur in den naobt de sitting tol 11 nor des morgens I De obstruclie zet gverig baar pogingen 1 voort om de aanneming van bet adrrs te I beletten zoolang de geiykbeids pacsgraal 1 I daarin niet vervallen li imr l Hi ahaiiiscli Schoenm Laa zrnniaKazi o kLhIWKCi K 10 tegenover de Klelwcgsleeg PRIMA KWALITEIT OVEltSCIIOKNEV Sterke Sciioollairteo ent Opruimint van rcslaitlen Aanbevelend C wSVllT A lJt rc iiAratlAn tn H inir inHtHn werk Onnavolgbaar tgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze M rcerf getekUUrrd rtrflleu rrlHture Uiifitierl Zg geven kracht en diepte die nn uakor8 niet kunnen bereiken Men overtnigB zich geen imitatie voor de eeklr te ontvangen Gein Prgscoaranl met een aantal ongevraagde getuigschriften graiii op aanvraag I Boxtel H HOU Ah Hl Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QDANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen tyn iCeilUw PO Uaatjflijders r Tordt ait overtuiging als ma werkalgke hulp I in den nood bet hoek X3a aca gr© ©x I uoboTolen j Na anUftdgit tad admper briefluutft or t I d t boekje trftoco p r poit to BV n l D doo I Bt OKT ORt fl lookhnn atbomniel ADVI l Ti XHi PRO DEO Eerste AaaVondigiiig Bg vonnis van de Arrondisaeraenls Rechtbank te Rotterdam d d 21 Janoari 1907 ia het huwelgk tusscben MARIA VAN DER HOEVEN hnisbondster wonende te Gouda en PETRUS BORST werkman wonende te Oodewaler verklaard door ecMurheliUng ontbonden met alle gevolgen by de wet bepaald Do Procureur van de Verzoekster Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Gouda a Februari 1907 GcvraaRd als Ie nypittfiesk 5a6000Giii ieii Brieven letter bufeau GOUDSCHE COURANT Wild en Gevo elle Van af heden en verder dagelgk versch verkrygbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeate Eendvogels Talingen wilde Eendvogels fazanteji Patryzen Snippen Korhoenders Reevleescb enz nz tegen de meeat sterk eoncurroerende prgien Panklaar schoongemaakt franco poor geheel Nederland Aanbevelend T OVTJBLIVO Vo Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Naar Renter s correspondent te Johannesburg seint heelt Cnllinan de directeur en een van do grootste eigenaars van d Premierdlamantmyii zich by het Volkaangesloten en is hy de candidaat van bet Volk geworden in een der districten van Pretoria Het is mogeiyk maar zon Cnllinan zich niet by i nationalisten Engelschen do bondgenootoll va i het Volk aangesloteii hebben en do voor lyn c ndidatuur de bulp vau hot Volk verkregen hebben f Cnllinan Is naar een Engelsch blad meldt in de Kaapkolonie nit Engelsche ouders geboren V De Globe hoopt dat het kabinet tyn besluit om Swettenham a ontslag aan te nemen herzien al on dus de gelegenheid zal aaugröpen om het onrecht hem aangedaan te herstellen Men weet in Kngeland nog niet meent t blad hoe bg een slachtoller is van kniperben op Jamaica Men dient te weten dat er op bét eiland sedert lang een krachtige party ils dia voor iniyving by de Vereenigde Staten is en y alles tal aanwenden om van een gednchten tegenstander als Swottenham al te komen De Ulobe vestigt dan de aandacht op een merkwaardig verschil tusscben het verslag dat Reuter en dat hetwelk de Times geeft van de vergadering vaa burger van Kingston waarop het bekende bealnit tegen Swottenham is aangenomen In t verslag van de Times is nl weggelaten dat kolonel W ard lid van den Geheimen Raad als voorzitter van do beurs de vergadering geleid on hebben maar tich terugtrok toen hy hoorde dat er een aanval op dan gonvernaor an ander Verspreide Berichten FaijKaux De Senaat heeft Donderdag het door de Kamer aangenomen wetsontwerp dat de verplichte aangifte voor bgeenkomsten ook in de kerken alschalt commissoriaal gemaakt Het ongeluk met da onderieeiche boot Algerien moet loo vertelde de ministor van marine Donderdag in den ministerraad t wyten zgn aan nalatigheid van den commandant Hy tal een berisping ontvangen Te Perpignan hadden Donderdag eenige betoogingen plaata na afloop vaa de teHchttitting waar een pastoor wegens handtasteiykheden by de boedelbeschrgving in lyn kerk lot 6 dagen gevangeniistiai was veroordeeld Het correctioneele jjerechtshol der Seine heeft eergisteren U personen die op U October deelgenomen hadden aan de relletjes op d renbaan van Lohgchamps veroordeeld tot strallen varieerende van 50 Ir booU tot 3 maanden gevangesisstral DCITBCHUKD De Times ontvlingt uit Petersburg de verzekering dat binnenkort de keizerlgke lamilUtt Vaa Rusland es van Duitsckland door aan hawaljk varaanigd tollan wordao van ÈLOMMLSTEIN fe InKT j is pro iion JeAindi iijk de BESTE Un volkomeD ONSCHADELI K I APELDOORN HÜLLAND omwoaaiidM biiidtr vie etmtigen urd 1 en gevaar voor de gezondhfid opleveren 1 Bij een toezicht op de naleving van de 1 Hinderwet dat iets iieterkende zou en dergelijke toestand toch kunnen vuurkumen 1 Nu dient er natuurlijk niet alleen tue 1 gezien te worden dat er geen inrichtingen 1 in werking zijn ronder vergonning maartevens en dit ia minitteDs eieii noodzakelijk moet er gezorgd worden vooreerot dat de voorwaarden waaronder de vergunning i verleend vAór het inwerking brengen der inrichting zijn a 1 gekomen en ten tweeje dat de toestand 1 op den duur blijft voldoen aan de reed gebtelde of nader noodzakelijk gebleken 1 eischen 1 Wij willen fiannemen dat in het algemeen wel gezorgd zal worden dat de jnririit ng voor het in werking tredei voldoet aan de voorwaarden maar kunnen alweder voor boven bedoelde gemeente en wij vermoeden dat de toestand in and re steden van dien omvang dezelfde is c n tateeren dat verder eigenlijk niemand tenzij bij toeval ten opzichte van zulk een inrichting naar de Hinderwet omkijkt Al de hiriehting ook onder de Veiligheidswet valt komt de Innpecteur van den Arbeid af en toe een bezoek brengen uaar die bemoeit zich enkel met Arbeidsen Veiligheidswet Toch zou juist hier een scherp toezicht voor de volksgezondhaid van bijzonder veel waarde kunnen zyn Alweer een paar voorbeelden uit de praktijk Voor een slachterij is omstreeks het jaar 1850 vergunning verleend krachtens de toen bestaande bepalingen voorwaarden zyn aan die vergunning niet verbonden het is een vergunning pure et simple men deed in die dagen nog niet aan zulke rare dingen als Assanirung Aan opleggen van nieuwe voorwaarden il in de sinds vcrioopeii halve eeuw door niemand gedacht niettegenstaande de toestand der slachtery er alle aanleiding toe zou hebben gegeven Een huidenzouterij is in werking met een vergunning van het jaar 1882 Zij moest een ondoordringharen bodem hebben krachteQs de voorwaarden de bodem is in den loop der tijden poreus geworden terwijl de rorapmurcn er uit zien of zij I nimmer ondoordringbaar zijn geweest I niettegenstaande nok deze voorwaarde oorspronkeiyk was opgelegd Uovtn de zout rij 1 bevinden zich kantoren en een woni ig maar het plafond der inrichting is geheel onvoldoende loodat het geheele huis doortrokken is van de stank der huiden Mis Bchien is dus in 1882 de out ïj i iet onvoldoende ingericht gewerden uiaur thans voldoet zy in het geheel niet meer aan de eischvn en niemand heeft daai naar omgekeken Inderdaad het is niet te ontkennen dat er aan de toepassing eu naleving van een zoo gewichtige wet als de Hinderwet heel wat mankeert Zelfs zou de vraag kunnen gesteld worden of het toezicht daarop wel uitsluitend in handen van de gemeentebesturen kan worden gelaten maar in ieder geval is in een groote tad een stelselmatige en stevige toapassing der Uindery et een belang dat door een gemeentebestuur dat zyn sociale roeping b gr jpt niet mag verwaarloosd worden BuHenlaBdscb Overzicbl Da Franaehe regeeriog en de Fransche Kamer hebben nogmaals getoond hoever tiJ willen gaan in de lorg om elk bezwaar dat de katholieken tegen de schoidingswet konden hebben weg te nemen Toen de katholieken verkoien licb te plaatsen onder de vergaderingswet van 1881 bleek het dat de daarin vastgestelde aangifte van te Wonden bijeenkomsten voor hen een bezwaar was dat niet werd opgeheven door do bepaling van Briand dat die aangifte voor een gebeel jaar in eens kon worden gedaan Hat wal daarom dat de regeering een wijiiging van de vergaderingswet voorstelde met het doel daaruit weg te nemen de verpliehting om van te honden byeenkomiten vooral aangifte te doen en het verbod om na U ur avonds byeenkomiten te hon I Eoi belaagrfke illoitratlt van én vleeackI nood is te vinden in de ambtelgke medeI deelingen van do Kamer van Koophandel I van Lidwigshaven Sedert 1901 stegen de vleesehprgzen in doorsnede m 36 pü met dit gevolg dat tegeiykertyd het vleasehgej bruik in groote mate alnam Bedroeg dit I per boold co per jaar in 190 S nog 51 79 kilo in 1904 daalde bet lot 47 kilo in 1905 tot 40 kilo I EiaiuiD Er ia en een Franscbe kruiser op Jamaica aangekomen de commandant bood hulp aan voor de alachtolters van de aard I beving Velke hulp dankbaar werd aan I vaard Srun I Een der onlanga te Barcelona geviMiden I bommen ontplofte toen een kapitein der artillerie bezig wai met bet scheikundig I onderzoek De kapiteinjwerd levensgevaarI lyk gewond I RoiLin Eeu gewapende bende trachtte WoeMdag I te Odessa een pogrom te verwekken en I begon te schreeuwen Slaat da Joden I dood I Deze opwekking bleel niet xonder gevolg ongeveer 50 IsraeUeten werd en ge I wondL I Met da ontruiming van Mantsjoerye I waarover loowel de Japanscbe als de Chi I iieesche regeering haar bevrediging te ken I nen heeft gegeven is eergiaterep een begin I gemaakt Het 65e Moskouscbe inlanteri I regiment is no op weg naar hnia BINNENLAND STATEN GENEUAAL KERSTE KAMBH I Vergadering van Vrgdaj 1 Febr I Hervat worden de beraadslagingen over de I Joititiebegrooiing I waarbg de minister tegenover de griet dat I hg weigerachtig ie noodzakelgka partieela I wet8wgzigingi n ter hand ie nemen wyit I op de in den joogsten tgd bg de Tweede I Karaer door hem lanhangig gemaakto parI tieele regelingen zooala hot reclit van VerI enigen en vergadereu het bewgs in BurI geriyke Zaken de aanvulling van bet 1 I Boek van hel Wetboek van Strafrecht terI yi binnen weinige dagen zgn departement I zal verlaten oen wetsontwerp betrelfende I mellere en eenvoudige berechting van siralI raden by de kantongerechten I Naar aanleiding van de vriagjuaar bat I opleggen vnn preventieve hechtenis bg por I nogrifle wyst de minister er op dat preI ventieve hechtenis slechts in bgzoudere geI vallen kan worden opgele d en wel by I mlsdrgven tegen welke 4 jaren gevangenisI straf als maximum is bedreigd terwyi op I het misdryt der pornografie de maiimnmstrat I siechts 3 maanden bedraagt I Wat betreit den kosteloozen rechtsbyI stand waarlegfn grieven warden geuit dit I u altyd zoo geweest en nieuwe lasten zgn I den advokaten sedert niet opgelegd Alleen I in den recbtsbgstand ten aanzien vau kinI deren bestaan wellicht enkele toestanden I die wyziging vereischen maar dit aljkunI nen geschieden by herziening van de kinI derwetien I Ten opzichte van den achterstand by de I rechtscolleges ongaarne zou 1 del ministar I daarin voorzien door uitbreiding Rvan het I recbleriyk personeel want wanneer de achI terstand eenmaal zal zgn bggewerkt zal er I voor die nieuw aangestelde rechters gaan I voldoende werk yn I De denkbeelden van den beer van dar I Felta omtrent da natnarlgke niet erkend I kinderen zgn ook weer onderwerpen welka I bg de hertiening der Kindarwetten in ovarI weging kunnen worden genomen I De minister stemt volkomen in met dt I meening dat candidhat notarissen die tiah I met laakwaapneming belasten alkeuring I verdienen n geeft de veriekering dat I aulke candidaten nooitjieenl natarisbenoeI ming zullen krggen I De Jnstiliebegrooting wordt hierop goadI gekeurd benevens een inppletoire justitie I begreoting voor 1907 en eenige nalaralisa I Hierna wordt de vergadertog gaaeh iden I tot Dinsdag halt 2 TVWK li JÊ im K m I Vergadering van Vrydag 1 Febr I Vragandag I De heer Schaper vroeg aas den ministar I van Landbouw en i kan da ainiiter da I verzekering geven dat in zaka de toepaiI sing der OngeTallenwet 1901 de praktykea I van by partienliare risico banken aangeiloI tea werkgevan bestaande in het knaitmatig I en opzetteiyk neerdrukken van het getal f aangegeven bedrgtsongevallen geaignalaard in hat vanlaf aatrast dan itaat dar B k het slagen alhasgt van t iieh geven oor 1 een plicht n Aldus resumeereode H Allen Weerbaar een volksleger mog lyk 1 in de toekomst voorloopig een toe I komstbeeld Maar toch I allen Weerbaar 1 I Dus aaasturen op een aironding van I t bestaande legerstelsel met streven naar I hel verkrggen van korten oeieningstyd voor 1 alle dienstplichtigen in de kazerne vooraf I gegaan door vrgwillige of bg voortdu en 1 den onwil door onvrgwillige vooroefen ng 1 Allen Weerbaar dn ook de massa s I pbysiek geschikten die omdat de staat geen 1 algemeenen dienstplicht kau bekostigen niet I als loteliog wordtn ingelgfd met andere j 1 woorden die zich vrgloten 1 Der Begeering biyven voorhouden dat voor 1 I dezen de oeieningsplaats is in den io uit 1 I licht gestelden landstorm ie meer daar de 1 I regearing zelve de wet op den landstorm I den hoeksteen genoemd heelt van de Ie er inrichling Zy moeten das ook voorbe eid I worden Allen Weerbaar geen legeruitbreiI ding maar voorbereiding lot het scheppen van waardevolle d w z geoefende IcgSrI reaervea wier leden in tgd van vrede ploeg en spade kunnen biyven hanteere i vischvangst uitoefenen fabrieken bedianen in ëèn woord kunnen blgven toebehooren aan de economische ontwikkeling van land en volk zoo lang de Vfedeszoo schgnt dfiol weerbaar zyn zoo deze mocht verdaisturen maar die door hunne voorafgaande opgedane weerbaarheid zullen bgdragen tot een blgvend belder schgnend licht Allen Weerbaar niet uit zucht naar militarisme maar uil tucht naai t behoud I onzer nationaliteit Victor Hugo de man der vrye gedachte zeida Er zgn momenten wanrin men de mensi b heid het beite dient door zgn vaderland lief te hebben en te dienen Allen Weerbaar voor het legenwoorI dige bezwaarlgk ie beruiken voor de toeI komst door medewerking van de vrouw I vnn den onderwgzer van in zedelgke en I lichamelgke richting werkende bonden met lj tot grondslag Nederland voor de Neder an 1I ders nu en immer 1 I Allen Weerbaar ook in geschriften en I j daarvan getoigenis afgelegd in de pers de 1I Koningin der aarde wier medewerking ons 1I van onberekenbaar nut kan zyn onder de 1I mits van begrip van ons streven I I Allen Wuerbnar dun hoog honden do II middelen in de pruktgk aangewend maar I I nimmer middel voordoe aanzien noch door 1I geestverwanten noch door het publiek I I Allen Weerbaar dus voortgezet de 1 I propiiganda door woord en voorbeeld 1 I Van nil de zedelgke propagande moet I I voortkomen Volksweerbaarheid volk 1 I in den zin van natie 1 I Van uit de praktische propaganda komt I voort de weerbare jongelingschap I De eerste propageerwgia tal Inwerken 1 op het gemoed weerbaarheid al worden 1 getrokken uil de spieren dar tegenwoordige I jongelui 1 Allen Weerbaar dus de propaganda 1 op beide wyzen gesteund door uw toetreden 1 als lid en gy die reeds lid zyt begrgpende I waarom gy lid zgt In verband met t opbloeien van Vi Iksweerbaarheid volk in den zin van n tie acbl ja I ik word vervelend zal het trekken der Allen Weeitaar gebroken dus mei de traditie van een omslachtig beroepsleger zonder waarborgen voor Idoende kracht Allen Weerbaar worden in verband met myne beschouwingen eeu kreet luide en doordringend door het volk geuit en door dat volk gewild Hier hoel ik zeker niet nogmaals te zeg gen het volk in den zin van enz Allen Weerbaar ook in het belang en I niet t minst in dat der maatschappelgke en economische belangen van onze natie I want in een krachtig opgewekt gezond I gehard volk buizen de kiemen van maat I acbappeiyke welvaart I Dus allen weerbaar opdat wanneer I Nederland even ala Koning Willem de I Eerste in 1830 deed zgn getrouwen op I roept zg zullen gehoor geven aan dien roepstem vertrouwende op God en op hunne kracht zegenende het tgdstip waarin de Volkaweerbaarheidsgedachte bon helder werd waarin het begrip Plicht jegens t vaderland opbloeide tot daden LIL I OIjITIEI GEVONDEN VOORWERPEN Aan het Commissariaat van Politie zyn gedarende de maand Janoari gedeponeerd Ik heb gezegd