Goudsche Courant, dinsdag 5 februari 1907

Dinsdag 5 Februari 1907 No 10250 45ste Jaargang fmtmmmm mum Meuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Tclrtoon iüo ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 rep els a O Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Hntt isa Ie liigave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s mej uitzondering Ivan Zon en Feestdagen Iftjs per drie maanden is 1 25 iranco per 1 1 70 nderlijke Nommêrs V IJ F C E NjT E N ontslag bleel voorloopig van kracht en de man gehouden het werk volgens het voorschrilt van den patro in te verrichten Men herinnert zich dat onlangs aan een LondenBch station ecnblikken trommel daar anderball jaar geleden acbtergelaten de halfvergane Igkon van twee pas geboren kinderen bleek te bevatton Een dienstbode nit Hastings met name Jane Bencham ia als de eigenares vun den trommel in hech tenis genomen Zö is gisteren voor den politierechter gebracht maar de laak werd uitgesteld Vermoedelijk is zg de moeder van de twee kijderen en dan ia t nog de vraag of zü wegens moord zal vervolgd worden dan wel omdat zv verzuimd heeft aangifte van dood en sterfte te doen Een der onlangs te Barcelona gevonden bommen ontplofte toen een kapitein der artillerie bezig was met het scheikundig onderzoek De kapitein werd doodeljjk gewond üit Berlijn wordt gemeld dat daar sedert Woensdagavond een voortdurende sneenwjacht heerscht In de straten üüt 40 centimeter sneeuw Het verkeer is grootendeels gestaakt de tramdienst is geheel opgehouden In de straten worden loopgraven gemaakt in de sneenw voor voetgangers pn wagens Het bunrt verkeer met de voorsteden geschiedt zeer ongeregeld en met veel vertraging Het Museum van Knnstngverheid te Haarlem werd gedurende de maand Januari bezocht door 27i belangstellenden Uit de aan het Mnseum verbonden boekerij werden 281 boeken plaatwerken naar verschillende plaatsen verzonden Ue lessen der aan het Masenm verbonden School voor Kunstnijverheid zijn over 1907 begonnen met 132 leerlingen Door de Commissie van het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem werd den Heer H J M Walenkamp architect te Amsterdam leeraar aan de aan het Museum verbonden School voor Kunstnijverheid benoemd tot Hootdleeraar van de afdeeling Bouwkunst voor het Bouwkundig en decoratief teeken en onderwerpen toegepast op de verschillende kunstambten aan genoemde school In de Rotonde van het Museum van Kuostnijverheld te Haarlem is thans eene uitgezochte verzameling te bezichtigen van voorwerpen betrekking hebbende op de hedendaagscho Nijverheid van Noderlandsch Indië Onder deie voorwerpen bevinden zich boutsnijwerken weefsels koperwerken vlechtwerken goudsmidswerken werken in hoorn en vele andere waaronder kunstwerken die zeker de aandacht van vele belangstellenden zullen wekken daar zg het bewijs leveren van hetgeen de Inlander in onze Oost Indische bezittingen nog kan vervaardigen en welke goede vooruitzichten er bestaan indien h j door Nederland gesteund de oude traditie van het Knnathandwerk zal kunnen vervolgen eu hooghouden In het trapportaal van het Maseum zijn do teekeningen en ontwerpen der leerlingen van de aan het Museum verbonden school voor Kunstnijverheid nog tentoongesteld Da ontploffing te Belgrado Volgens berichten uit Belgrado heeft de Servische kroonprins zelf de buskrnitont ploffipg waarvan wij dezer dagen melding maakten veroorzaakt door het achteloos wegwerpen van een brandende sigaret De personen nit de omgeving van don kroonprins waren van schrik geheel onthutst on deze zelf bluschte het begin van een brand BEUES VAK EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 23 JAN StaaUleenmqm PoBTOOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3 Serie fr 2500 3 59 RBSLiSD Iwang Dombr Obli gatieu l i 96 AiiB Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Eocepis h 100 IV 24 i Bypotheek Bankttt Aandb idem idem 4 9i Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 PandbStandaard Hypb 4 100 Pandb StedelSke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 j Pandb Zuid HoU Hypb 499 andh Ie Algem GroningerScheepsHypb Ib 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank t 96 100 99 99 98 100 i Pandb Bataafsche Hypb 4 Alg Hypothbr Eerste Nod Hypotheokbrielbank 4 Aandb Hollandscho Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandb G HypothoeLbank to Pmsterdam 4 Spoorwegletniugeu Italië Oblig ZuidltaliaanschoSpw M j A 367 Pretnieleeninqett ba oiK Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diverain Mtj tot Eipl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Snheepvaart Haatêchappijen Pand HoUand Gulf Stv Mij 85 BUITENGEWONE GROOTE OPRUIMING ALLE nog voorradige Mantels Costumes Blousen Jupes Jupons Japonstoffen en Katoenen benevens een groote partij l ltl Cloedereii worden tot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD B u r g ei r 1 1 k e Stand GEBOREN 31 Jan Hendrika Alida ouders J Hartjesveld en H Klok Comelis Johannes ouders P J Revet en G van Leeuwen 1 Febr Catberina onders A Sanders en M Klein 2 Carel Wilhelm ouders C W Runge en J L Donnai ONDERTROUWD L J Pijpers en U A J van den Bergh J Nuvelatoin on M van den Berg J Meijer en G A Tievo OVERLEDEN 30 Jan Z Piket 1 j 31 B C Grendel 26 j 1 Febr D v Wageningen 42 j 2 W van Leest 69 j 4DVEivn i Tis i iFerwerda Tieman Grootste détail wUnhandelaron in Nederland 0 60 0 72 St Estèphe Medoc La Rose Lndon Chateau Malteret ƒ 0 80 per flesch per anker van 46 fl 83 0 80 0 99 0 72 136 0 99 0 72 1 08 Chateau Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Haut Sauternes Witte Bergerac Niersteiner Rüdesheimer I Oude Rootle Portwijn 1 ƒ 1 08 per flesch j Extra oude Roode Portwijn 1 44 Oude Witte Portwijn 1 08 Eïtra onde Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44Vermouth di Torino Dom Bellakdi per Liter 1 17 Prljxen netto a contant DEPOT TE GODDA F J J BOON VAN OSTADE Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bS PEETER8 Jz J t op êAcM tn hmrkhrmd acmalogeen Poedervorm is het enigste helpend middel teg tn llloeilarmoede UleekKiicia Xeiiniexicakte Êlool dittfueu Hfnpelootbeld Onmaehten Vermagering eu WermiiMerhig er Uchaamtkrachten aeinatogeeii in I oedervorin heeft een aangename smaak en kan iln alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost IIAKMATOUEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEBN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Ëcnigc iabrlkanien II v SCHAIK Co Den Haag Verkrijgbaar bjj Firrai WOLFF Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Vearstal Gouda A BOOMAN Moordrecht PINKSE Nieuwrkerk ad IJtiihk fl VAN iESSKN SchoonI ven B v WIJK P W v EDB Chideviater A SCHEER ffoMtreclu K VAN DEU lElJDBN Beeumjk P v d SPEK Moercapelk D t o STAR Wed J HOLST M h iKMAN ARN v d HEIJDEN WaMingmen P A diGROOT A UB JONGH Oudewa er J P K STELEIN PoUbroekerdarL D BlKKEll Benichop VVAARSCilUWlNö Laat U niet misleiden door Abdif St ioop Het kloosterflanoJo Paulo AbdtJ bestaat nief dti Strooi oan geenerlei teaarde Ad DE ËË IG A BLUYl§ll§i N XOMEilziin de CiiVIGE l abrlkaiileii die reci l9treek$iaan v bruikers verkoopen en ti el in 1 4Q ClgCllj wiiiliels Voordeelen vooriLe trerMTiikers HIeedê vertche oubeertroüeii kieaUMKn ook ean degoedkoopere aoortenj BetHtt laagête pijrymeu kwaUtettèu in aanmerkinggenomen f tiemtddeld 0 o korting iu den gewUdeu vorm van Cadeaux keuze iran l j lO tot 1600 artikelen Nc mt proef I NOTEERING MÉLANGES uitgewogen 0 W en 58 c p anderhalf pond Een VERPAKTE MÉLANGE 4 c p pond MARGARINE uitgewogen S S en 40 c p auderkaif pond Op verschillende plaatsen wordt Margarine verkocht tot wel is waar lagere prijzen maar dan ook van buitengewoon slechte z g oneetbare kwaliteit Dergelijke kwaliteiten verkoopt de firma UIjVWMSKH betliêt niet BLüYSSEN h gegarandeerd zniveie ROOMBOTER nit eigen molkerij is algeslagen en kost nu SO c p pond Fabrieken te Asten Opgericht 1828 Te Gouda WIJLSTEAAT 157 Hel TapeH van A§teii Q brS Stolid erck s Chocolade eii Cacao n imatige doo ld nieö wste iitvindingen p maiAinaal gebied fwbOtoric fabrtoatt A uitaJtutend gebtml van fijn ju fijnste grondslotton garandeerei Ie rbraiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan ion inhoaul in mp Etiketten Dt rma behaalde il Brerets als Hoflereraiacler 44 Eero Diploma 8 gouden ene Medailles een liewgs nan uitmnntend Sp fabritaiit Ueedg 187 schreef da Accademie national de Paris Hom Toaa déoamons ime HcdcVIIe r rrenl re dmae en oomWirttloo votrs oioellant fabrication da Ohaoolat bonbons vaitós ato eto t ifwerB o fabrikaat is verki ijgbaar bij H H Confiseurs Banketh kk Geaeraalvertegen woordiger voor ederlaitd jiSios Hatteimlodt Amsterdam Kalverstraat 103 ADVEETENTIÜN in aUe Couranten worden aangenomen door het AdverteuUe Bureao van A BRINÜMAN ZOON Hulwlandscli Uverzlcbi ïderhoud met een redacteur van iverklaarde de Eransche Btaats Sps dat hu het ferrjiin voor de sGravenhfige kwam be KaI einio door ampée besprokingen Ipjjnaali ite belaiiglebbcndenjjeder te voorkdmeuiij hij wa leen behandeling der tel jigtdn opgeworpen probluil ti t geeniljlracliscb gevojl ihftor Martenaiptelt er hoft uter PicKon otVveiJ isch lj voor j der llaJ aar n reieering nellen do bewapeninj mdÈscoiii an fflpslj en feW lektf én de r iz neemt leelt al te jïien vi I van de tój j iet progriuij m ntidte breBg j W henstemmingea in DojitB i aclï om 12 uur 9 bAeAi Sin 3 mtionlial liberalen tspaijtii 1 van de vrijz Vi 3 conservatieven 1 wilde lib een V Bnnd der Jjaodwitte De conservatiejven verliezen 2 winnen zetel de nat lib winnen 2 de vrijz volkspartij 1 isctel De soc dem verliezen 2 zotels de wilde liberalen winnen 1 Do Zweedsehe regeering heeft biJ den Rijksdag een ontwerp ingediend betrdlende de hervorming van het kiesrecht voor den Rijksdag on de gemeenteraden Voor de Tweede Kamer wordt algemeen kiesrecht eu evenredige vertegenwoordiging van de Landstings in elke provincie voorgesteld Van gemeentewege waren Vrijdag te Berlijn 15 000 sneenwscheppers aan het werk De tram had bovendien 3000 arbeidorB in dienst om den weg vrij te maken De viaduftspoor die den dienst onderbonden kon vervoerde Vrijdag 157 000 menachen en inde 19 600 mk bet hoogste bedrag dat nog op een dag ontvangen was Het Roode Kruis alleen heeft Vrijdag te Berlijn 131 menschen die zich met vallen aan boenen armen of hoofd bezeerd hadden moeten helpen Wekerie heeft Vrijdag de portefeuille van justitie om aan een vorm te voldoen aan FEVILLET OX IN DU BBELE BANDEN 11 De chanffeur trachtte het gevaarte op te beuren maar het was onmogeiyk en de toestand begon voor Christiaan die schier duldelooze smarten leed inderdaad ernstig te worden toen nit een naburige woning hulp kwam opdagen Twee mannen en een jong meisje snelden toe Met vereende krachten werd het zware voertuig hoog genoeg van den bodem opgelicht zoodat men den gekwetste uit zijn pöpiyken toestand kon verlossen De pogingen echter hadden Christiaan zulke ondragelijke smarten berokkend dat hg nauwelgks bevriid bewusteloos ineenzeeg Het meisje richtte hem het hoofd op terwgl de jongste der heide mannen zoo snel hij kon naar de woning terug liep en vandaar met vlugzout en ean de cologne weder keerde Na eenigen tijd opende de gekwetste de oogen De chauffeur betastte hem maar hij slaakte een rauwon kreet en smeekte dat niemand hem loo aanraken den afgevaardigde Hollo aangeboden die haar echter beeft geweigerd als motief opgevende dat de politieke toestand en de positie van het kabinet zoo odzeker lijn Wekerie gaf jdaarop den staatssecretaris aan bet ministerie iWan justitie den meergeiioemden dr Günlhor iennis dat hj hem wilde voordragon als fcicister van justitie Gunther verklaardo zich bereid Staatssecretaris bij hem wordt do afgevaardigde Ladislais Mesko die tut de oudste leden der Ooafhankelgkspurtu behoort en een groote rot speelt jn het leven der Evangelisehe kerk in Hongarije Rosa Walle tein aliaf barontsfd Bela Schönbergor di ePolonyi als hoffpioeine diende is het yerblgf itt Boedapest Boor JB politie ontzegd l ezO demimondaine tSlgkt nu reeds vroeger onder politietoezicht ta bet n gestaanjn een hoogst gevaailjke avonlilieriter te zjn Tegen contant geld Laloolde te aan verschillende personen dat zii hen mht hare voo ni mo relatias meu weet wa ar die ibetrekkingeh in Jbestouden vooruit zon helpen E j heeft vroeger ook al acht maanden gez terdaad wel passend gezelschap voor aarfl bertogen en andere groote hoeren van het keiterljjk hoi De Tsaar heeft luitenant generaal Holstsjekuikof oudmilitair gonverueur van het Trausbaikal gebied die door den krygsraad te Sjila tot vestiugstral was veroordeeld wegens zijn betrekkingen tot de revolutionairen tü iens do algemeene staking van verleden jaar gratie verleend De Dzicnnik Pozoanski verneemt nit Kleynozki bij Ostrowo de volgende ongeloofluke geschiedenis In die plaats is om het verzet van de kinderen tegen bet Duitscbo OnzeVader te fnuiken een piepjong schoolmeester nit Breslau genaamd Süssel aangesteld H j zon ze weleens mores leeren en bracht een revolver in de les mee die hi om aan z jne wenschen kracht bjj te zetten afschoot De kinderen van zes en zeven jaar verschrokken hevig oen meisje is zelfs van den schrik zwaar ziek geworden Minister Delbrück heeft in de Pruisische begrootingscommissie nader medegedeeld dat in de staatsmijn te Reden op den dag van het onheil alles in orde was geweest De opperbaas bad voor de ploeg afdaalde bericht gekregen dat er niets bgzonders was Ik heb mgn been gebroken Laat mgzoo liggen Maar n kunt toch hier niet in het midden van den weg bljjven zeide de oudste Ga spoedig een matras halen gelastte hjjhet meisje en waarschuw je moeder datzij een bed in gerecdbeid moet brengen Enjil Claude breng een ladder mee dan kunnenwg een draagbaar maken Een kwartier later lag Christiaan te bed in de kamer van een comfortabel huis terwijl de chauffeur naar Trouville was gegaan waar dokter Augagne een badkuur onderging Het hnib werd des zomers bewoond door de familie Harnoy Het hoofd van het gezin had een agentuur en commissiehandel te Parijs doch in de maanden Aagnstns en September waren er in de hoofdstad geen zaken te doen Trouwens door de malaise der laatste jaren was zijn affaire zeer achteruit gegaan wat hg toeschreef aan de onpractische politiek die in Frankrijk den boventoon voerde De stagnaties in den handel door werkstakingen en socialistische woelingen geschokt ondermijnden hot crediet beroofden den indnstrieelon van hun ondernemingsgeest en putten de hulpbrannen van het land uit ten bate van den vreemdeling Zijn vrouw was verstandiger dan hiJ en ried hem aan z jn zaken te likwideeren D Dei lampen die in de mijn gebruikt worden zijn benzinelam en en zoo veilig mogelijk Oi de een of ander gerookt heeft is niet uit te maken geweest Do bazen die gemeld hi bben dat ajles in orde was ziJn dool Alleen is bekend geworden dat een liunner in plaats van om 3 nnr om i uur is a godaald Oolr de vertegenwoordiger van de commissie nit do arbeiders heeft vorklaiird dal er niets aan de inrichtingen in do mijn ontbrak De miJn was zeide hg vrg van mijngas de twee omgi komen bazen waren mlinneu die nlt jd hun plicht deden en de waar ch jnli kh6id bestond dat de ontploffliig aan de grens vaa de vier schachten was voorgtkomen on daarna den onlplolflng van kolenstof tengevolge had gehad Ook do besproeiing was volgens den vertegepwoordiger der aibeiders in orde geweAt I Totnigtio is niet uitgemaakt ol iemand schuld beeft buiten den baas die een uur te laat is geweest Misschien is het mijngas Uit een andere laag van boven af in de schacht doorgedrongen Alle Igken op 6 na zjn geborgen De Keizer heeft nit het Difiposilionsfonds 20 000 mk laten verdoelen Dit maakt per gezin 200 mk zoodat de eerste nood gelenigd is De regeering zal zorg dragen dat do jaariyksche uitkoeringen zoo gauw mogelyk berekend worden De uitkeering bedraagt voor een weduwe al naar het aantal kinderen tot 900 mk s jaars toe En vorder heeft de tiiHicullere liefdadigheid roiitischoots gegeven Ofschoon het heet dat de koning en koningin van Engeland te Parijs in strikt incognito zullen blijven meent de Eciio de Paris reeds te weten dat er te hunner eero op het Elysée een groot feestmaal zal worden gegeven en zü van hun zgde den president en mevrouw FaiUtéres den heer en mevrouw Lonbet eu een aantal andere aanzienlijlie Franschen bü zich te gnet zullen nooden Naar do Tiines nit Petersburg verneemt maakt de hongersnood in Rusland een leening van 50 000 000 roebel nuodig De regeering meent 112 000 000 poed graan noodig te hebben om in den nood te voorzien To Berlön is een Italiaanache graaf Giusepe L die met voorname Duitsche geslachten vermaagsohapt is wegens oplichterijen in hechtenis genomen H i maakte grove verteringen had steeds twee of drie automobielen tot ziJn be whilil iog en belaaldr alles met wissels op een Parijsche bank opbrengst van den inventaris en van de firma jonden voldoende zijn om er op bescheiden voet van te leven Mejuffrouw Genevieve Harnoy was de zachtheid en aimvalligheid in persoon Zj was zeventien jaar eenvoodig frisch mot haar blonde lokken en donkere oogen en met haar vroolijken lach het zonnetje van bet huis In dit gezin was Christiaan liefdergk opgenomen Vier uur lang Ia hü reeds te zweoton onder het vaderlgk toezicht van den ouden Hanoy toen een rjjtuig voor de woning stilhield Met zenuwachtige baast trad Vernier in gezelschap van dokter Augagne do kamer binnen Zgn zoon ont ing hem met een zwak glimlachje Nu jongen begon de fabrikant heeftde vervloekte machine je eiiidelgk te pakkengekregen Het zou je toch geen prettiggevoel zijn geweest als je mjj alloen op dewereld hadt moeten achterlaten I Hij omhelsde hem en betastte zijn ledematen Enfin hg leeft tenminste nog Dat isalthans iets gewonnen Angagne onderzocht den g kwet ite en bevond behalve eenige onbeduidende kneuzingen in de zijde dat hot linkerbeen ontwricht was Je bent er nogal goed afgekomen jongeheer Wij behoeven je geen arm ol waar hij geen deposito bleek te hebben Vlottend geld verschafte hi zich door op crediet gekochte juweelen van do hand te doen Er is ook uit Parijs een van zgne slnchtüffeis naar Berlgn overgekomen een juwelier die 80 000 frs voor juweelen op hem te vordeiOn had Graaf L is getrodwd met dn kleindochter van een oud stalmeehter oit een paaidenhial die vroeger in Bi rljn zeer bekend was zgn vrouws zuster beeft een gemaal uit de Duitscbe aristocratie die wegens dit liuwuluk beneden zgn stand den prinseniitel moest laten varen Het gebeurde verwekt zoodoende groot schandaal De spoorweglijn om bet zuidelijk eind van het Baikal meer die tgdens den oorlog met Japan in allerijl werd aangelegd tour het troepenvervoer tegen den t d dat het meer zich niet meer leent voor spoorwegverkeer maar de pas ingetreden dooi ojk nog geen stoumboütverkeer toelaat bl kt een leeig e strop voor de Rnssische schatkist te zjjn Aan de Ign werd begonnen in 1901 en er werd met koorlsachltgen haast aan voort gewerkt onder den aandrong van liet ministerie van oorlog Do Ign is zoowat 260 K M lang en heeft ruim f 51 millioen gekost Zg moeat gelegd worden ovor oen mot bolinlp van dynamiet door de oeverrotsen geslagen weg voorts waren een groot aantal tunnels metselwerken en bruggen over de tilrgke bergstroomen noodig Nu komt aan I licbt dat o a het gebinikte cement van slechte boed inigheid IS geweest De muren opgericht ter beveiliging der Ign tegen grondveischoivingeo bonden niet en ineer dan eens heeft men gevreesd dat een heel si uk lyu iu het meer zou onderdompelen Eon grondige herstelling van de gansche Ign kan baar slecbli broiliba ir maken men schat de kosten daarvan op niet minder dan f 13 millioen Te Harrisburg in Pannsylvanië is Vrijdagmorgen heel in de vroegte een gruote br iiid ontstaan in de handelswulc De groote scliouwbnrg het parkhotel en andei e groote gebou wen zjn vermeld Men is den brand meester Volgens de eerste ramingen van de aangerichte schade zon deze ongeveer 2 millioen gulden bedragen Harrisbuig is de tamelgk stille hoofdstad van den Staat 1 ennsylvanié Do stad heeft op het gebied van branden al heel wat te verduren gehad Tien jafen geleden brandde het apitool af been af te sngden Wat n geiuksvogcl die duizend kilo op zijn been krjjgt zonder dat het verlirgzold wordt Maar piobeer het niet voor de tweede maal I Hg legde een stevig verband aan dat den patiönt menigen kreet van pgn ontlokte en ging heen Inmiddels had Vernier zich in bet kleine tuintje dat voor liet hoitr was aaiigeiegd hg de familii Harnoy g voegd Hg bedankte ban voor do llefdevuUo opname van zgn zoon innerlgk nieuwsgierig of zg hem wel kenden Wanneer u eens naar Deauviile mochtoverwippen ze de hjj met voorgewendeachteloosheid dan behoef ik u nut te verzekeren dat wg allen en vooral mevrouwVornier Mareuil mgn echtgenoote unn rejnkkig zullen achten u te mogen ontvangen Het was hem dus gelukt zgn naam tüevallig bekend te maken en hg wa zeer tevreden over de uitwerking Do Ihit des huizes en zijn vrouw keken b in met b lans stolling aan terwgl Genevièvo vroulgk nitriep Nu mijnheer ik heb dikwijb uw naamgelezen op die pi achtig uitgevoerde reclamebiljetten van uw likeur en op de etikettender flesschen die toen ik nog klein was mgaltijd aanlokten om eens van den inhoud teproeven Wordt Vervolgd V