Goudsche Courant, dinsdag 5 februari 1907

Gezondheids Cbommissie Woensdag Februari 1907 m 10251 45ste Jaargang mwm mum JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon ito ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 r els k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën t 1 uur des midd TdetotB o t Do uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per jwst ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN WIL lichte sigaren publiek E Ah lichte sigaren hebben Een zeer lichte en geurige sigaar is het nieuwe nxerk DE ZEEUW drie cents sigaar van de firma A HILLEN Verkrijgbaar GOUDA Kleiweg S Tnt Tel 141 gadering Openbare Ye c Naanda g 11 Nbruarl a s 8 avonds S ia bet Gebouw aan de Spii ringstraal F ülo U Onderwerp ter bejiandeltng en handelinlende 1906 Commissie er LEVEDAG Verslag van de bevindingen gen der Commissie gedai Namens de Qezondbeids De Voj rzitter Dr P J A De Secrittaris Mr F H KiANENBÜKQ anden en Gel itt n stokken koopt jZal deze week te Djinsdag Woensdag van 10 3 oren Etattensingel Qonda hetzy gebroken ol enke le spreken ziJn Maandag Donderdag en Vr dag Hotel De BomIJn HUiS TE Heereohuis Oostliaven HUUR B 88 Keolcen drooge Keldor öasen Water Zes Kamers groote flinke Tnin Voorzien leiding Te bevragen B vin Oude Hunst M M V LOON BUllJBT B 18 DUBBELE ïelfn 11 7 Ia t taimst voorzien van GASORNAÉNTEN in elke stgl van de eerste abrieken teg ii concnrreerendel prjjzeB Kiakggte T D Gas Wiïter Spreek Blureo Ëlectrische geleidingen Wie van goed licht oadt wende zich naar het Ooudêoh FerlleMtng MagalDlJn DE AVOlbfilTER daar alles door bekwaiiie ïtteri verricht wordt DE GOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISCHE DE aiEBST VOLLEDIGE MODEBl AI K11 zjjn beslist die der Firma f¥ELnOI f Tan LADIES JOVUSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKEB met een gratis geknipt patroon TB E BA ZAAB OE CHILDBEN S FASBJOm Kiudermodes mei vele gratia geknipte patronen j oeUhandelaat FBAAOT Vw Proefnummers Alle met kostel HJoM Bijvoegsel I Van alle in deze bla qen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATSONEN I met Holl verklarind r p p tegen vooroitbetaling van fl 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS JDen Haag EEmSBEFOTrANTIEE Hen wordt verzucbt up t HEItK te letten DIT HIT MlOlZUN TIK M lUVËNSWA Y ZONEN QORINOHEM Ueze THESEN worden afgele ferd in verzegelde pakjes van pi fwet 1 I h U en em Ned om met Termeld ug van Nommer en lPrB Tooraian van nevenstaanc Merk voigei s de Wet gedepo neerd i Zii tot dd aitvoerioff van ge eerde orden fanbevjende BUIi J c Toortteen J BEEEpAABT Li GEBR RIJREN É DE L NGE g ROTTERDAM I VLEUfLS ORGELS PIANINO S Huofdmagaxijn Gedempte Binnenrotte 1S4 Telef 4599 He Magaxijn West Nieuwland 9 nabij Station Beur Tele 4857 INRDILEN VERHUREN STEMMEN DE PHONOLA REPAREEREN dacelUki la one üaloui te ktorni Het publiek Het FMOLAFIAHO MSW FE0Ü0LI3T Qebrfl Stollwerck a Chocolade en Cacao I e lniatiK ooor ie nieuwste iiitnodingen op ma inaal gebied TWbeteril fitllriefttl a stlilnitand gebruik van f j on fynbte groudstoa en garandeerei let frbruiker van StoUwerck s Ohoculade en Cacao aen aankereiensvaardig bbrikaat nauwkeurig beantwoordend laa ahooit dei nap Etikotten Dt irma behaalde tl Brerets dis HoflererBHeier 44 Eere Alploma s gonden enz Hedalllf een bewQa van aitmnntand Qjn hbiikaiit Keeda 187t sohreef da Aondemie natienal de Paria Nooa TOiu dAoamona mie VtimM fir maaien en eoMUtMtten a Totr exo U ttt fbbrtoatloii d Ohow t bonbona varies eto te Wtwarck e hbrikaat ia vetkr gbaar bq H H Ciinfiaenra BanketbddH im mm OaBsnalvertegenwoordiger voor Nederlud Jidios Hfttteinlodt AmatBrdam Kalverslraat 101 Noord Hrabanlscli Schoencu UarzKnoiaKaziJo KLKIWEO E 30 tegenover de Kleiwegsteeg PRIMA KWALITEIT SIcrke Sclioüllaiirteu enz Opruiming van reslaHten Aanbevelend C 8MHS Alle reparatièn en aangemeten werk Ferwerda Tieman l Qrootste détall wUnbandelarea ia Nederland 060 0 72 St Estèphe Medoc La Rose Ludon Chateau Malleret ƒ 0 80 per flesch per anker van 45 fi 53 Cb tenn Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haut Santernes 135 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rudesheimer 1 08 I Oude Roode Portwijn I 1 44 1 08 1 80 0 99 0 90 1 44 1 17 1 08 per flesch Extra oude Roode Portwijn Oude Witte Portwijn Extra onde Witte Portwijn Fine Old Pale Sberry Goede Madeira Madeira Superior Vermouth di Torino Dom Bkllaedi per Liter PrJJxen netto h contant Onnavolg baar z n tbans duor nieuw gevonden toepassingtn onze In otieverf oetchlMerAi HoT treilen Ê etiitiireItoguert Zn geven kracht en diepte die naniakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de ecMe te ontvangen Geill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschritten gratii op aanvraag Boxtel H BOOAEBI Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kansthandel Kleiweg bg wien modtillen to bezichtigen sün 0 liJ 5 4Sl Verkrijgbaar in Sesschen 50 cta 7S et en i 1 25 bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKEB l F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bij C LUtiER Apotheker Markt e n biJ WOLFF Co AVesthaven 118 Zenuw en illaajflijders Tordt ait overtuiging ala een werkelgke halp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adreaper briefkaartworJt dit boekje franco per post toegeionden door BLOKPOEL S Boekhan Za tbommnl Gonda Drnk van A BRINKMAN A Zx KI ESW ET De BURGEMEESTER der Gemeente GOUDA Gelet op de Artikelen 11 12 en 13 der Kieavet Noodigt de mannelijke inwoners dezer Gemeente nit om too lü in eene andere Gemeente over het laatstverloopen dienstjaar in eene der Bijks directe belastingen i jn aaiageslagen wat de grondbelasting betreft in eene andere Gemeente ol in meer Gemeeijten te zamen tot een bedrag van ten minste één galden daarvan door overlegging detr overeenkomstig het bepaalde biJ artikel la der Kieswet voor voldaan geteekende aanslagbiljetten vöór denl5den Februari a s te doen hlijkon Deie aanslagbiljetten worden na de vaststelling der Kiezerslijsten aan belanghebbenden ternggegeven Nog worden de mannelijke inwonerr die op grond van het bepaalde biJ het vierde lid van artikel 2 der voormelde wet aanspraak meenen te kunnen maken om geplaatst te worden op de kiezerslijst nitgenoodigd daarvan l r den 15den Febrnari a s aangifte te doen De bewijsstukken biJ zoodanige aangifte over te leggen waartoe moeten behooren het aanslagbiljet of een door den Ontvanger gewaarmerkt duplicaat daarvan eene opgaaf van het bedrag van het aandeel in den aanslag en de noodige bescheiden ten bewgze van het gemeenschappeluk bezit worden na de vaststelling der Kiezerslijsten aan belang hebbenden teruggegeven Tevens worden de mannelgke inwoners dezer G meente die krachtens artikel Ib derzelfde wet aanspraak meenen te kannen maken om geplaatst te worden op de Eiexenlijst nitgenoodigd daarvan v66r den 15den Febrnari a e aangifte te doen Wie tot de e aangifte bevoegd zijn blijkt hit de artikelen 1 en 2 der Kieswet Inidende ARTIKEL 1 De leden van de Tweede Kamer der Stalen peneraal worden gekozen door de mainetljke ingezetenen des BiJks tevens rtfederhnders die den leeftijd van vijf en twintig jaren hebben bereikt voor zoover zÜ over het laatstverloopen dienstjaar in eene of meer der Rüka directe belastingen z n aangeslagen het te dier zake verschuldigde v66r of op den laten Maart voldaan hebben en a over het laatstverloopen dienstjaar ziJn aangeslagen in de grondbelasting voor een bedrag van ten minste een galden in ïfEVILLETOX IN PU BBELE BANDEN 18 Het is eigenlijk geen damesdranklverklaarde Vernier openhartig Maar wy labriceeren ook een merk kirch wasser waarvan ik zoo vry zal zgn n een paarmonstertjes te staren Dokter Augogne maakte een einde aan dit onderbond door Vemiet mede te deeleo dat xgn zoon hem wenschte te spreken De lanilie trad met Vernier en den dokter het fanis weder binnen Maak n niet bezorgd over nw zoon njinheer Vernier zeide mevrouw Harnojr Hy maakt het ons in geen enkel opiiebt lastig Wg zullen hem met de meeste toewyding verplegen Neem het aanbod aani fluisterde da dokter zgn vriend in het oor Al is t ookmaar voor een week I Je begrypt wel omwelke reden Ik ben n zeer dankbaar mevroaw xeide Vernier En daar de dokter het mg ner aanbeveelt ben ik onbescheiden genoeg nw gaatvryheid tan beboeve van mgn zoon t awraardeD Di kwajongao heelt nog ge de vermogensbelasting in de belasting op bedrgfsen andere inkomsten of naar een of meer der vut eerste grondslagen van de personeele belasting zooals die is geregeld bij de Wet van 16 April 1896 Staatsblad No 72 b indien jj niet overeenkomstig het be paalde snb a zgn aangeslagen voldoen aan eene der volgende voorwaarden lo dat zij als hoofden van gezinnen of als alleen wonende personen op den Sisten Januari sedert den Isten Angastns van het vorige jaar hebben bewoond krachtens haur een huis of een gedeelte van een huis waarvoor met of zonder bybehoorenden of in haar gebruikten grond of lokalen en bijgebouwen niet ter bewoning bestemd de werkelgke hnarprgs per week berekend ten minste beeft bedragen de som voor de gemeente of het gedeelte der gemeente waar het huis gelegen is vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel of wel achtereenvolgens in dezelfde gemeente twee zoodanige huisjes of gedeelten van huizen of krachtens eigendom vrachtgehruik of hnar eenzelfde vaartaig van ten minste 24 kubieke Meter inbond of 24000 kilogram laadvermogen 2o dat ziJ op den 31st u lannari sedert den Isten Janaari van het laatstverloopen jaar achtereenvolgens bjj niet meer dan twee personen ondernemingen openbare of bijzondere instellingen in dienstbetrekking of als inwonende zoon in het bedrijf of beroep der ouders werkzaam zgn geweest en als zoodanig over dat jaar een inkomen hebben genoten als voor do gemeente of het gedeelte der gemeente waar zg wonen is vermeld in de bjj deze wet gevoegde tabel of dat zg op den Isten Febrnari in het genot zijn van een door eene onderneming openbare of bijzondere instelling verleend pensioen of verleende IJfrente van gelijk bedrag met dien verstande dat voor hen die in beide gevallen verkeeren zoo noodig ter bereiking van het vereischte bedrag het pensioen en de lijfrente worden samerageteld f 3o dat zij op den Isten Februari sedert een jaar den eigendom met recht van vrge beschikking hebben van ten minste f 100 nominaal ingeschreven in de Grootboeken der Nationale Schold of van ten minste f 50 ingelegd in de Kgkspostspaarbank in eene gemeentelijke spaarbank of in eene spaarbank beheerd door het bestuur van eene rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging van eene naam luk by zyn ongeluk 1 Een kwartier later terwyi Christiaan kalm was ingeslapen was Vernier reeds op weg naar huis Na den eten reed hy naar Tonrgoville Hg had zyn zoon beloofd mejuffrouw Dhariel te waarschuwen en was van oordeel dat niemand zich beter van die opdracht zon knnnen kwgten dan hyzelf Hg had reeds lang lip een gelegenheid gewacht met dat dametje persoonigk kennis te maken Niet zonder een zekere ontroering reikte by de kamenier die hem ontving zyn visitekaartje over Etiennette was juist bezig een party piket te spelen met een barer vriendinnen Mariette de Fontenoy terwyi Clamiron in een crapaud lag te dutten Zg wierp haar kaarten neder Wel voor den drommel 1 Wat is er f vroeg Mariette Do oude Vernier komt op visite I Waar is de kleine dan f Die is vanochtend met z n tnf tnl weggereden Zon hy ie in den steek laUn r Ben je niet wys Dat zon de eerste zgn 1 Daarop wendde zy zich tot haar kamenier Waar heb je mynheer Vernier Hareail binnengebracht t In iw bondoir mevroaw 1 Oo d Eeg ham dat ik dadeiyk kom looze vennootschap van eene coöperatieve vereeniging of van eene stichting Onder de hdzondere spaarbanken bedoeld bjj het vorige lid van dit artikel z n de banken opgericht na 1 Mei 1900 alleen begrepen voor zoover en voor zoolang als zg blgkens opgave aan het bestaar der gemeente waar ziJ gevestigd 9n een wsarborgfonds van f 25000 by de Nederlandsche Bank hebben gedeponeerd 4o dat zil met goed gevolg hebben afgelegd een examen ingesteld door of krachtens de wet of aangewezen bij algemeenen maatregel van bestuur en in verband staande met de benoembaarheid toteenig ambt de vervulling van eenige betrekking of de uitoefening van eenig bedrjjf of beroep ARTIKEL 2 Onder ben die den leeftgd van vijf en twintig jaren hebben bereikt verstaat deze wet hen die dien leeftijd hebben bereikt voor of op den loden Mei De aanslag der vrouw in de Rijks directe belastingen geldt voor baren man die van minderjarige kinderen wegens goederen waarvan bun vader het vruchtgenot heeft voor hunnen vader Aanslagen in de Rijks directe belastingen waarvoor eerst na 31 December van het laatstverloopen jaar een aanslag biljet is oltgerelkt Inlijven voor de toepassing van het bepaalde biJ art 1 bniten aanmerking Aanslagen in de grondbelasting wegens onroereilde goederen eener onverdeelde nalatenschap gelden ook voor den mede eigenaar wiens naam niet bg den aanslag in het kohier is vermeld mits zi n aandeel in dien aanslag ten minste één gulden bedraagt Door den aanslag in de grondbelasting in art 1 vermeld worden de hoofdsom en de Rgksopcenten verstaan Aanslag in de vernngens bedrijts of personeele belasting geeft geene aanspraak op kiesrecht indien hu het gevolg is van eene met da waarheid strgdige aangifte By de berekening van i en werkelgken huurprijs die ook verschuldigd kan zjjn in den vorm van contributie aan eene coöperatieve bonwvereeniging wordt maandhnnr tot weekhnar herleid door deeling met 4 jaarhnnr door deeling met 60 en vindt geen aftrek plaats van de som verschnidigd voor gasof waterleiding in geval deze in den Bjj de berekening van het inkomen bedoeld in art Ib 2o eerste lid worden vrjje woning of inwoningen vrije kost en inwoning gerekend op het bedrag voor de gemeente of het gedeelte der gemeente waar zjj genoten worden vermeld in de hiJ deze wet gevoegde tabel j enkel vrije kost op het bedrag ver Clamiron bromde zonder de oogen op te slaan Margaretha Gaatier Derde hedrgl tooneel tnsschen Margaretha en papa Duval I Dat is niet mis t Zeg slaapkop waar bemoei jg je mee I Ik wil in je vreugde doelen Je zieter zoo echt gelukkig nit I Etiennette wierp een blik in den spiegel Haar gelaat was doodsbleek Toch dom van mei fluisterde zg Wat heb ik van hem te vreezen I Die ouwe zal my toch niet opeten I Met een gejaagdheid die haar anders vreemd was opende zg de denr van het boudoir maar toch voegde zy zich zeer uit de hoogte by haar bezoeker die zich echter niet in het minst liet uit het veld slaan Hg begroette haar tameiyk famieljtar en begon op kalmen beslisten toon Het spgt mij zeer mejuffrouw n slechte tydingen van mgn zoon te moeten brengen Hg had een ongeluk met zjn automobiel HS heeft zyn been gebroken Groote God I En waar is hg nu t Stel n gerust Brave lieden hebben hem opgenomen hy wordt uitstekend verpleegd zyn kwetranr staat goed Ik zal hem hierheen doen vervoeren Dat heeft de doktor verboden Dan lal ik uil er heen gaan om hemte verplegen meld in de laatste kolom verminderd met dat vermeld in de voorlaatste kolom dier tabel Overigens komt alleen gold in aanmerking Ten aanzien van vrgen kost wordt geene rekening gehouden met den Zondag of algemeen erkende Christelijke Feestdagen of voor zooveel Israëlieten betreft met den Sabbath Indien de aard der werkzaamheden in een bedrgt medebrengt dat zg in den regel een gedeelte van het jaar niet worden uitgeoefend wordt ter berekening van den tgd gedurende welken iemand volgens het vorig artikel in dienst betrekking is geweest de tgd medegeteld gedurende welken de werkzaamheden waarvoor hg in dienst is hebben stil gestaan ook indien gedurende dien tgd de dienstbetrekking tgdelgk was opgeheven Indien het inkomen bedoeld jn art Ib 2o als vast week veertiendaagsch maandof jaarloon is genoten en dit loon wegens ziekte of verwonding gedurende ten hoogste twee maanden niet et niet ten volle is ontvangen wordt het geacht tot het normale bedrag te zgn genoten Indien in de plaats van het inkomen bedoeld in art Ib 2o eene tgdelgke ougevallen rente wordt genoten wordt deie zoolang zg wordt genoten in rekening gebracht tot een bedrag gelgk aan het normale loon Inkomen pensioen en Iglrente bedoeld in art Ib 2o der vrouw geldt voor haren man dat van de inwonende minderjarige kinderen voor de helft voor hnnnen vader Indien gedeelten eener Gemeente in de bjj deze wet gevoegde tabel afzonderlijk worden genoemd wordt de grens lusschen die gedeelten door Ons Gedeputeerde Staten gehoord bepaald en wanneer verandering van omstandigheden daartoe aanleiding geeft gewijzigd Van deze besluiten wordt mededeeling gedaan in de Staatscourant met bgvoeging van de adviezen van Gedeputeerde Staten voor zouver hg de besluiten van die adviezen is afgeweken Volgens artikel 20 der Wet is voor hen die krachtens vroeger gedane aangifte op de loopende kiezerslijst voorkomen hernieuwde aangifte onnoodig indien de plaatsing op die lijst berustte op lo bewoning van een buis of gedeelte van een hnis of van een vaartuig mits zjj op 31 Jannari alsnog hetzelfde buis of een gedeelte van hetzelfde huis of hetzelfde vaartaig bewonen 2o genot van penaiqen 3o bezit van eene inschrijving in de Grootboeken der Nationale Schuld of van een inleg in de Bókspostspaarbaok in eene Daar kan geen sprake van zgn Hyis by een fatsoenigke burgerfamilie Ik geloof niet dat uw plaats is onder haar dak Mejuffrouw Dhariel beefde Dat was de eerste aanval van haar tegenstander dien zy niet onbeantwoord wilde laten Geeft myn toewgding tot nw zoon mg niet het recht f Vernier legde haar met een norsch gebaar bet stiliwggen op Neen I Christiaan is geen verlaten wees ik ben er ook nog om hem te verplegen I Etiennette veranderde nu van taktiek Zy liet het hoofd zakken en vroeg terwijl biar woorden door tranen en snikken werden afgebroken Zgt u hier gekomen om my harde woorden te doen hoeren P Volstrekt niet Alleen om n te waarschuwen dat hg vanavond niet hier zal komen Ik had er mg met een telegram van knnnen afmaken maar achtte bet gepaster zelf n in kennis te stellen van het ongeluk dat mgn zoon is overkomen teneinde zooveel mogeiyk de smart die zulk een tgding uzonder twyfel berokkent te verzachten Etiennette hield de oogeu neergeslagen zoodat Vernier den blik vol baat dien zg hem toewierp niet opmerkte Oude schurk dacht zy Wordt Vervolgd