Goudsche Courant, woensdag 6 februari 1907

5561 5667 2335 5770 2621 92 2868 5876 96 5955 2910 6028 40 6381 53 6407 86 22 3140 54 3476 92 5o Klasse 9e Lgst No 13922 f 70 m z niet VERSCHEIDENHEID Zaterdagmiddag werd de dienstweigeraar Mammen van Alkmaar nadat hij een gevangenisstraf van 4 maafiden had ondergaan uit de gevangenis te Haarlem ontslagen Daar hg een dikke knie bad was hetloepen hem niet mogelijk Per rijtuig werd hiJ naar het station gebracht om naar zijn garnizoenaplaats Den Helder te worden vervoerd Naar men ons mededeelde is hg van plan om den dienst te blijven weigeren lkm Ct Een veertigjarige vrdaw is Zaterdag te Londen tot één jaar gevangenisstral veroordeeld wegens het verbranden van de lijkjes van twee zeer jonge kinderen De vrouw hield zich bezig met bet opvoeden van zeer kleine kinderei Van 10 kinderen die zö van April tot December 1906 zou groot brengen ziJn er in ien tgd 6 gestorven Doktoren werden niet geraadpleegd Twee gemeentelijke spa irbank of in eenige andere in art 1 3a genoemde instelling io afleggen van een examen Daarentegen iti hernienwde aangifte wél noodig voor hen wier plaatsing op de lijst berustte op lo bewoning van een tanis of gedeelte van een hnis of van een vaartuig indien z j niet meer op 31 Januari hetzelfde buis of een gedeelte van betzelfde huis of hetzelfde vaartuig bewonen of 2o op genot van inkomen in dienstbetrekking of als inwonende zoon in bet bedrgf of beroep der ouders werkzaam betzij met of zonder genot van pen Aan hen die verkeeren in het laatste onder No 2 vermelde geval wordt door den Bnrgemeester een aangifte biljet ter invulling toegezonden In de tabel bedoeld in de artikelen 1 en 2 der Kieswet ia voor zoover de Gemeente 6 O U D A betreft het volgende bepaald Gemeente ot deel der Gemeente 1 1 Vrije WO Vriie kost 1 inwoning j inwoning BEDOELD IN ARTIKEL ib 10 ib 30 3 I a 450 00 8750 300 00 GOUDA 1 75 De formulieren tot het doen van aangifte ztin Kosteloos verkrggbaar ter Seeretarie der Gemeente De ingevulde formulieren kunnen kosteloi S per post aan den Burgemeester worden toegezonden met inachtneming n het volgende voorschrift dat de omslagen met aangifte en stukken moeten dragen boven aan de voorzijde het opschrift VriJ van briefport ingevolge art 60 der Kieswet en in den linkerbenedenhoek de vermelding van den naam en de woonplaats van den afzender gewaarmerkt door zijne bandteekening GOUDA den 4 Februari 1907 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BuiteDlaodscb Overzicht Het Fransche blad Croix spreekt in een hoofdartikel op tevreden en zelfs optimistischen toon over de circulaire van minister Briand het blad zegt dat het laatste woord wel aan den Fans blijft maar vindt twee principes van het bisschoppelijk aanbod in de circniaire erkend en verheugt zich daarover de erkenning der hiërarchie en de vrije beschikking der gemeenten over de kerkgebouwen Deze blijdschap is eenigszins vreemd daar de circulaire de hiërarchie in niet meerdere mate erkent dan Briands redevoeringen reeds een paar maal hebben gedaan en noch redevoeringen noch circblaires hebben eenige kracht van wet De houding van de Croix is niettemin een treffend symptoom van het verlangen in katholieke kringen naar schikking Het bondgenootschap tusschen bet centrum en de sociaal democraten in Beieren en de Palts is DU in allen vorm tot stand gekomen In de tweede Uunchensche district zal het centrum zich onthouden om den socialist de overwinning te bezorgen in alle andere kiesdistricten daarentegen zooals in het eerste Muncbensche en Fttrtb waar de liberalen de meerderheid over de socialisten hebben gal bet centrnm zijne kiezers op den socialist laten stemmen In ruil daarvoor onthouden de socialisten zich bjj de herstemming te WUrzbnrg en Immenstadt en stemmen zjj op den nitramontaan in het district Forchheim In de Falt worden drie liberale districten bedreigd Als de katholieke kiezers gehoor geven urn de olficieele lens van hun partijbestuur zullen de socialisten de twee Muncbensche districten behouden en een FUrth van de vrijzinnigen afhandig maken Het centrum iial vermoedelijk met een paar andere liberale zetels als buit gaan strgken In de Palts gaan socialisten en nltramontanen nu voor de derde maal bij een verkiezing samen Haast overal elders trekken de nationale partijen samen tegen de socialisten op met dit gevolg dat de socialisten nog wel een aantal zetels zullen verliezen Bjj de eerste stemming hebben zij 20 zetels verloren en 1 gewonnen bij de herstemming totnogtoe 5 zetels verloren V De Petit Bleu deelt mede dat er tijdens de godsdienstoefening in de afgescheiden katholieke kerk een wijnkooper opstond Bastien genaamd Toen bisschop Vilatte zjjn toespraak tot de schare zon aanvangen riep de wijnkooper hem toe Hoe staat het met de wijnrekening f De bisschop heet het zou den wijnkooper nog f 600 voor geleverden wDn icholdig ijjn Ook ala dit zoo is had de koopman gelukkiger oogenblik kunnen kiezen om zijn schuldenaar te manen De politie zette den beer Bastien de kerk uit Daena de Belgische staatsman en katholiekepriester bekend als hoofd van de christen democraten is zeer ziek geweest De heilige sacramenten der stervenden waren hem reeds toegediend maar hö komt er weer bovenop Nu hij beslist aan de beterende hand is beeft bg een brief geschreven aan een clerieaai blad waarin hg schigft Als katholiekpriester verlangend te gehoorzamen aan mijnen bisschop die hetzelfde inzicht is toegedaan als de Fans verzoek ik de algemeene vergadering der christelijk democratische partg mij niet te willen herkiezen als werkelgk voorzitter ol als eere voor itter van de partij t Wg kunhen uit dezen brief ni t anderi lezen dan dat een geestelijke de politieke richting vaarwel zegt waar hg m zooveel vnnr voor gestreden heeft en wi ir hiJ de ziel van uitmaakte De bisschop i overleg met den Paus heeft hem daartoe ebracht Hier spreken bisschop en de B os alzoozeer duidelijk hun alkeuring uit o Br de beginselen van zekere politieke partl J s Voor een paar dagen kreeg da yptisebe politie te Alexandrië een anonilin sdirgven waarin gemeld werd dat hei plan bestond een in de haven liggendl Russischschip in te haven doen vliegenLiDit plai werd toegeschreven i aan drie okussischfvluchtelingen die In AlexandnU verblg hielden f i De Egyptische politie stelde mn lender zoek in als gevolg daarvan wlrde prie Russen in hechtenis genomen eemGecirgiër die in Rusland tot deportatie nalr Siberië waa veroordeeld en 1 wee Joodsche vla chtelingen uit Odessa h Op grond der iMBitnlaties eischte Busland de uitlove flgliTder drie gevangeoen die in de Egyptische gevangehie waren opgesloten I Die eisch gaf aanleiding tot een eitige beweging in Ale andrië Men ver kerde openlgk dat de denonciatie der Éassen uitging vanjde £ u3siscbe antoriteiteh dat het doel uitsluitend was del vluchtelingen naar Rnslaijd te voeren en dat het noodzakelgk wat het onderzoek van de Egyptische gemengde rechtbank af te wachten Zoowel in Alexandrië aU in Kairo kwamen bekende en hooggeplaatste per6onej voor de Russische gevangenen op Er werden protestmeetings en straatbetoojingen gehouden toen de politie met de brandweer aanrukte ontstond een gevecht dat met den terugtocht der politie eindigde In Kairo werd een meeting gehouden in den schouwburg die door duizenden werd bijgewoond Twee advocaten hielden redevoeringen waarin betoogd werd dat de uitlevering in strijd wezen zon met de capitulaties met het volkenrecht en met de Egyptische wetgeving Den volgenden dag werd een betooging gehouden voor de beurs waarbij het tot een verwoed gevecht kwam tusschen de menigte en de Egyptische politii onder aanvoering vap Eanstield pasja Lord Cromer heeft verklaard dat de Egyiitische regeering verplicht is het verzoek om uitlevering in te willigen De gebeelo Egyptische pers veroordeelt deze toegevendheid van den Engelscben commissaris tegenover de Russische bureaucratie Het verschil van meening tusschen Japan en de Tereenigde Staten over de uitslnitiug der Japansche kinderen van de scholen in Oalifornifi neemt steeds scherper vormen aan De regaering en het volk van Califoruië blijven bij hunne vgandige houding tegen de Japanners Alle verzoeken vermaningen en zelfs bedreigingen van president Roosevelt bleven tot dusver zonder uitwerking De pogingen van de officleele kringen in Washington en Tokio om tot een verzoening te komen stuitten at op de weigering der Californiérs die onlangs zelfs de landing van een lading Japansche arbeiders belet hebben De Daily News verneemt uit Washington dat de jongste nota van den Japanschen gezant Aoki den vorm heeft van een ultimatum de behandeling van de Japanners in Californië wordt daarin een nationale beleediging genoemd In officleele kringen erkent men dat sedert jaren zulk een ernstige diplomatieke crisis niet heeft bestaan En nu ia de toestand langzamerhand zoo geworden dat zelfs president Roosevelt rekening begint te honden met de mogelijkheid van eene botsing De Washington Post ten minste verzekert dat de president in een conferentie met de Congresleden nit Californië nitdrukkelgk beeft gewezen op de noodzakelijkheid aan de verschillen met Japan een einde te maken De schoolquaestie moet worden opgelost zonder dat een beslissing van de rechtspraak wordt afgewacht De president wees er op dat een oorlog met het trotsche en dapi ere Japan heel wat anders zou zgn dan een strijd met Spanje De Japanners zouden niet alle diplomatieke hulpmiddelen te baat nemen om den strjjd te voorkomen maar er dadelijk op los slaan Ook minister Root heeft er op aangedrongen dat de qaaestie met Japan onmiddell gk zal worden geregeld Een zonderlinge strgd is in Montenegro gitgebroken Vorst Nikita heelt n 1905 aan zp landeen grondwet en een volksvertegenwoordigin geschonken Deze Mnntenegrgnsche Skoeiisjtina is echter nfet voornemens uitsluitend bijeen te komen om te praten zg wil werken en voornamaMik toezicht oefenen op de financiën En daii is niet naar denzin van den vorst U Want twee derden dei iBware belastingen ran het arn e land women besteed vooifde hofhouding En op W punt van financiën voor zoover die mm persoonlijk of zijn faroiffG en omgeving betreffen is vorst Nikita sdnds zeer gevoelig Ben volksver tegenwoolliging die zgn jnicomsten wil verminderen is hem niet nieegaande ge noeg 4 Daarom oitsloeg hij verleden w eek het T radiclae min sterieKadoelaWitsj Éat steun t vond bjj it meeroS rh iia van 4e Skoen Maar nu doet zich het merlwa rdige verschijnsel voor dU de vorst niit i itaat was ee nieuw ministerie te vorinen Er is een ministerie Badijwitsj maar n t bataat slechts uit drie personeal die elk drie portefeuilles voor b un rekking mJeiien nemen wat dit ministerie inoest ifitvj ren is volkome onbegrgpel k Want in dé Skoe Bjtina heeft het een meejderbnid Eif 4üwit j is reeds minister president goWoost n h eft zijn ontslag moeten neAen na eei fvotum van wantrouwen der va ksvertygeniroordir aat de ing Het resultaat zalf wel n koepsjtina ontbonden zai wordn Juist als de Russische jDoemat wiÉr voor èeld vorst Nikita aanleiding heeft preven t zg n beslnit 1 Het is moeilgk naar het chjjnt voor n absolnnt monarch bij de iqvoering van een constitutie te elgk rekening te houden met de gevolgen die dit voor het geheele staatsieven hebben moet Verspreide lierichteu Feakkbuk De koning van Engeland hoewel incognito lo Parijs heeft Zondag president Pallières een bezoek gebracht Hier en daar werd het koninklijk paar toegejuicht Het bezoek werd later natuurlijk beantwoord Weer zjjn negen vrouwen bg het examen voor huurkoetsier in Pargs gezakt DülTSOHLAlID In Wurtemberg zjjn verscheiden vrgzinnige vereenigingen gesticht met het doel een coalitie van alle nuances van het liberalisme te bewerken Thans zjjn in 14 dagen tgds 20 van dergelgke vereenigingen met een vrij belangrijk ledental tot stand gekomen Ta EIberfeld hebben de socialisten een liberale verkiezingsvergadering in de war gestuurd EsaBuiiD De oppositie tegen Balfour als chef van de unionistische party is weer stijgende sediirt bjj op een vergadering te kennen beeft gegeven dat zijn politieke inzichten omtrent vrijhandel of bescherming in twee jaren niet zgn veranderd Hg was vroeger echter vrghandelsman I ROSLAHD De Petersburgsche lidetten willen met de sociaal democraten ij de verkiezingen samengaan Maar de so alisten wilden drie zetels hebben Op dien eisch stni ten de onderhandelingen af De commissie van onderzoek naar den loop der zaken in PortArthur en de overgave van de stad zou hebben geadviseerd dat een vervolging moest worden ingesteld tegen de generaals Stossel Reiss en Fock De andere officieren kunnen naar da commissie meent vrü uitgaan AlCIKIEA President Roosevelt heeft het gedrag vaii admiraal Davis op Jamaica goedgekeurd De geruchten over een spanning der betrekkingen tusschen Japan en de Veraenigde Staten tengevolge van het Californische schoolconflict worden tegengesproken van offlcieele lijde BINNENLAND T M K K i K U M m B H Een wetiontwerp is ingediend tot aanvul ling en verhooging van het Ie Hoofdstuk der Staatsbegrooting 1907 lot stichting van nienwe gebouwen dienende tot stal en koetshuis woningen voor den onderstalmeester en het intern stalpersoneel e a op het Koninklijk zomerv blgf Het Loo f 283 7 50 In de Mem van Toel merkt de minieter van financiën op dat weliswaar de Grondwet beperkt de kosten van onderbond dar zomeren winterverblijvea tot een maximum vanf 50 000 s jaars doch het in gereedheid brengen van noodzakelijk gebleken geheel nienwe inrichtingen niet kan beschoowd worden als onderbond gelijk blijkens het V V op het wetsontwerp 1906 vrjj algemeen als juist werd erkend De Minister kan met het plan der com missie voor den bouw in zijn geheel medegaan wijl het naar ziine sttllige overtuiging voldoet aan de billijke ejschen voor eene ongetwijfeld noodzakelijke vernieuwing van de in bjjna alle opzichten zeer ondeugdelijke inrichtingen op Het Loo die thans tot verblijf stalling e i berging dienst doen en wijl hovendien dit plan in zjjn eindcgfer ad f 425 000 bü vergelijking met het vroegere eenbesparinit geelt van t 200 000 Da uitvoering van dit plan zal zijn te verdeelen voor drie jaren zoo dat 11 20 d r kosten komen ten laste van het loopende jaar 6 20 ten laste van het dienstjaar 1908 e 3 20 ten laste van den dienst 1909 Te zijner tijd zal eene beslissing moeten péJen genomen over de bestemming van d n paleisvleugel waarin thans at st in il ting ten deele is ondergabrachtT et verslag der in October 1905 door de jeering ingestelde Staatscommissie ivoor lerziening der Gronflwet is gister open a gemaakt 1 ilgen hare opdr cl t had da cnnmisiie niet te ojrdeeleif ove fietgeiin de Grondwetbehoort te bepatbn oiqtrent de k esl voegdbeid fioor de Pï ecdf Kamer d Prov Statem en de Gameeiiteradeiüi Enlel over wgingMgen ilie zg in endere betialii gen gewen sA acit i T Daramorn samste door haakvqorlastelde wiJzifBiten iijn de volgende l HAjfecht om veranderingen voor tJ stellen in voprachriften omtrent de troonsopiolging thansrwn de Kroon alleen toegekendl Wordt ook ap het initiatief van 40 ledeh derptatenGenenaal gegeven De jinvoering van ovem edige vertenanwoordiging en da toekenning valn kiesrecht aan de vroaw wordt mogelijk gimaakt De leden der Eerste KaraWznlIen ook voortaan door Prov Staten worsen gekozen doch niet enkel uit de hoogstaeil eSlagenen en bekleeders van hoogs belrekkiligen Voor die Kamer znllen dezelfde Nedei anders verkiesbaar zg n als voor de Tweede Kamer mannelijke Nederlanders minstens 30 jaar oud Een Kamerlid die tot Minister wordt benoemd heeft zich niet aan een nieuwe verkiezing te onderwerpen Voor de geldigheid der verkiezing vm Kiimerleden kan beroep op een rechterlijk college worden ingevoerd alvorens da Kamer over de geloofsbrieven beslist Elk van beide Kamers benoemt zgn voorzitter en ondervoorzitters Aan de Eerste Kamer wordt het recht van amendement toegekend De Tweede Kamer beslist dan oitsinitend over de door de Eerste aangebrachte wijzigingen Leden der Prov Staten kunnen ook leden der Eerste Kamer zijn De voorafgaande goedkeuring der Kroon voor provinciale verordeningen vervalt De voordracht der Tweede Kamer voor leden van den Hoogen Baad vervalt Het voorlezen van vonnissen in hun geheel kan onnoodig worden verklaard De wet kan voor leden der rechtelijke macht en van de Rekenkamer een leeftijdsgrens bepalen Voor Grondwetsherziening wordt na ontbinding der Kamers vereischt dat bQ de tweede lezing in een vereenigde vergadering der Staten Generaul de gewone meerderheid haar goedkeurt u och met ten minste 76 stemmen v6or Ia hoofdzaak komen al deze voorstellen ons zeer aannemelgk voor Gemengde Berichten Men meldt uit Amsterdam Er ia nog altijd werking in het Beursgebouw Strookjes papier die ter controleering over scheuren in verschillende kantoorbinnenmuren waren geplakt en sinds maanden de proef doorstaan hadden waren dezer dagen van een gereten Men zegt wogen de beweging veroorzaakt door da zware snaeuwbelatting van bet dak Het Dev Dgbl meldt Naar aanleiding van het Zaterdag jl door de aandeelhoudersvergadering genomen besluit vergaderden gistermiddag de stakende arbeider8 sters van de tapgttabriek In deze bijaenkomst heeft zich da ontslagen arbeider Van der Lear onder groot proteit van de vergadering ternggetrokken Hg verklaarde dat bü onder geen enkele voorwaarde meer in de fabriek terug wilde Hg verwierp ook aan voorstel uit da vergadering dat het comité bU de directie zon trachten eene geldelgkj tegemoetkoming voor ham te krggen Als eenige eisch van de zijde der werklieden blijft nn nog dat door de directie aan Jnrgens bet oude loon zijnde 1 f 10 50 per week wordt betaald Wordt bieraan voldaan dan ia deze staking nu Van der Leur zich vrijwillig heeft terng atrokken als geëindigd te beschouwen Jurgens verklaarde zich wel bereid andere werkzaambeden dan voorheen in de fabriek te verrichten Naar men ons nog mededeelde was de stemming der vergadering om pnverzwakti in de eischen der stakers te handhaven Door da terogtrekking van Van der Leur werd e oestanll echte gewijzigd M n mqldt uit Breda I Gisteravond omstreeks 7 uur hleeft zeker Verstrepefi tengevolge van hniseljijken twist zijn vader van het leven beroofd De dadeï ia gearresteerd t Da politie beifft Zondagmiddilg in ded Sclonwburg te s Gravenhage belet dat kiqdéren deeli amen aan de kin4eroperel p Ëielfvel lomdat de ondernemer der uitvoering tt wettig bewgs kon pveriegKen dJkinder n den leeftgd van 12 jaren iiaddjbeieikt t Ifet stuk ggoeit dientengevolge vertoo Worden zonder de jeugdige tooqeelspelertji I In de kazerne ie Middelburg moeten dief stallen m kl edjng beddegoed en schoe ii wn het niht zgn gekomen door drieitamboefs en een soldaat reeds geruimeo tiJd gepleegd Ze zijn aan het licht gekomen toen d vier manschappen onder den invloed val eterken drank ruzie maakten handgemeen werden en elkaar de diefatallen trerTOtenl J Een tamboer is reeds in arrest genomeM oe andere schuldigen zitten in de provoost i sil t Een Amerikaansche professor Brown Is naar Jamaica gereisd om na te gaan welka da oorzaken gn geweest van de aardbeving die Kingston 1 en omliggende plaatsen verwoestte Sij is tot de overtuiging gekomen dat men hier waarschgnlijk hee t te doen gehad met een verschuiving van do aardlagen niet ver van Kingston als gevolg van spanningen in de aardkorst Volgens Brpwn was de hevigheid van den schok slechts weinig minder dan die welke bjj de aardbeving te San Francisco was waargenomen Te Beesd Geld was een koe door de ambtenaren van de Égksbelastingen benaderd an hoofdzakelijk in Tricht werd het vleesch verkocht onder voorgeven dat da koe geslacht Was omdat zij een poot gebroken had Tegen deza handelwgza is bg het gerecht een aanklacht ingediend daar gebleken is dat het vleesch minderwaardig en ifkomstig was van een koe die 61 haar natuurlijken dood gostorven was óf dien dood zoo nabij was dat zjj ontbalsd werd Een der inwoners van Tricht moet zeer ernstig ongesteld geworden zgn na bet gebruik van dat vleesch De staking op de Zuidertram te Farjjs dunrt nog steeds voort In den gemeenteraad werd door een der leden steen en been geklaagd over da halatarrigheid der maatschappij die aan haar personeel voortdurend bijjft weigeren wat de andara maatschappijen onmiddellijk hebben toegestaan Voorts meldt men dat minister president Clemenceau bereid zon zjjn als bemiddelaar op ta treden Stadsnieows GOUDA 5 Februari 1907 A tn de raadsleden zjjn de volgende ingekomen stukken toegezonden Gouda 29 Januari 1907 Door F vaa Vliet alhier wordt den Baad bij adres van 10 dezer het verzoek gedaan hem ongeveer 4 M gemeentegrond v66r züne woniDgen aan de Komjjnsteeg te verknopen ten einde hem in de gelagenheid te stellen deze woningen na afbraak in eene betera gevallijn ta herbouwen In alwjjl ing van de ongnnstige adviezen door den gemeente bouwmeester en de Commissie van bijstand in bet beheer der gemeentewetJ an te dezer zaka uitgebracht en door ons hierbij overgelegd zjjn wij van oordeel dat niet alleen het verzoek zander bezwaar kan wordnn toegestaan maar dat zells door deze wijziging der rooilijn eenige verbetering ter plaatse ontstaat Wij hebben mitsdien de eer den Raad voor te stellen lo te verklaren dat niet meer voor den pnblieken dienst bestemd is een itrookjege neeitegrond groot oogeveer i ei begrepen tnsschen de voorgevels der woningen kadastraal bekend Sectie D Nos 393 en 394 en eene Ijjn van het noordoostelijk hoekpunt van eerstgenoemd perceel retrokken naar het noordoostelijk hoekpunt van het in die sectie gelegen perceel Np 395 2o dit strookje gemeente grond te verkoopen aaii P van Vliet alhier voor den prijs van 1 30 Gouda 29 Januari 1907 Als een gevolg van de bij het ontwerpen der gemeente begrooting voor 1907 niet bekende hooge eischen in de gemeente Boskoop voor den bouw van woningen gestkld bigkt de som van f 1500 voor de vernieuwing van de Tolgaarders woning aan het Oondsche Rijpad uitgetrokken te laag geraamd te zijn bjj de heden gehouden aanbesteding bedong da minate inschrgver dan ook f 1990 een ojjfer dat vrjj wel overeenkomt met de nadere bagrooting van den Gemeente bouwmeester Wij hebben mitsdien de eer den Raad in everweging te geven de gemeente begrooting voor 1907 te wjjzigen ala volgt Van artikel 8 van Hoofdstuk XV der Uitgaven Volgnummer 211 Kosten van andere buitengewone werken die uit buiten gewone ontvangsten bestreden mogen wor den wordt het onderdeel a bet bouwen eener nieuwe tolgaarderswoning aan het Gondsche Rijpad onder Boskoop verhoogd met t 500 Van artikel 3 van Hoofdstuk Vil der Inkomsten volgnummer 56 wordt bet onderdeel b Geldleqning ter voorziening in de kosten van andere cvpenbare werken mede verhoogd met f 500 I Goud 29 januari 190l Deels naar aanleiding van het bg da behandeliog der ontwerp begrootmg voor 1 07 door Oen Uwer leden medegedeelde deels als een gevolg van het hierbij overgelegde schrijven der Gezondheidscommissie van 12 dezer No 84 B wonnen wg het advies der Commissie van bijstand in het beheei der gemeentewerken in nopens de wenscheljjkbeid der inrichting io het gebouw a n de Spieriügstraat vaa eene woning vooif i i concierge Laatstgenoemde Commissie steunt dit denkbeeld waardoor volgens haar niet alleen de Gezondheids Commissie zou worden gebaat maar ook de gelegenheid wordt geopend het geboaw aan andere commissiën als vergaderlokaal aan te wijzen en het geboaw Arti Legi waarin nn bgna alle commissiën vergaderen eenigszins zon kannen worden verlicht met het door den Gemeentebouwmeester ingediende mede biarbg gcvoegde ontwerp eenat conciërge woning waarvan da uitvoering f 1250 zou kosten kan de Commissie van bijstand zich zeer goed vereenigen Overeenkomstig haar advies geven wij den Raad mitsdien in overweging ons te machtigen tot het in het gebouw voor bet Bouwen Woningtoezicht aan de Spieringstraat doen inrichten van eene woning voor den concierge en om in verband daarmede de gemeente begrooting voor 1907 te wgzigen als volgt aan artikel 8 van Hoofdstuk XV der Uitgaven Kosten van andere buitengewone werken die uit buitengewone ontvangsten bestraden mogen worden Volgnummer 211 wordt toegevoegd een onderdeel c het maken eener woning voor den concierge van het geboaw aan de Spieringstraat f 1250 van artikel 3 van Hoofdstuk VII der Inkomsten Volgnummer 56 wordt het onderdeel h Geldleening ter voorziening in de kosten van andere openbare werken verhoogd met t 1250 Gouda 5 Pebrnnri 1907 Bij Uw besluit van 14 Decemiitr jl No 12 werd de Heer J E Edia op aanbeveling van bat Collega van Curatoren dd 4 December te voren met ingang van den 7en dier maand benoemd tot tgdeiyk Leeraarin de wiskunde aan het Gymnasium alhier De Minister van Binnenlandsche Zaken maakt bezwaar tegen de goedkenring van dat besluit omdat aan eene benoeming geene terugwerkende kracht kan worden verleend en dealt ons mede dat de benoeming op liJn vroegst kan ingaan op 14 December 1906 Wg hebben de eer Uwe vergadering in overweging te geven aan bet bezwaar tegemoet te komen en nader te bepalen dat de tijdalgke benoeming van den Heer J E Edie bovengenoemd als Learaar in de wiskunde aan het Gymnasium ingegaan is den 14 December 1906 Door de politie alhier is te Woerden een persoon gearresteerd die in veiscbillende hStela oplichting pleegde door verteringen te maken en onder valscbe voorgevens verdween Het bIgkt een kellner ta zjjn zonder werk of geld zgnde die in Rotterdam komende begonnen is met oplichten vandaar io een trein tonder plastabewije is gettapt en zoo wel hier als te Woerden zich om niets eten drinken en logies wist te verschaffen De dader die meetmalen moet zjn veroordeeld is naar hot huis van bewaring overgebracht Was Zondag de zaal Kunstmin te klein om alle bezoekers die opgekomen waren om de voorstelling van Tewe s Bioscoop te kunnen bevatten gisteren avond was or minder publiek hoewel de vertooning alle aanbeveling verdient In ons nnmraer van gisteren hebben wg reeda een uilvoerig verslag opgenomen zoodat het vrgwel onnoodig is dit van de voorstelling van Maandag te doen Wg raden ieder aan eipn bezoek aan Kunstmin te brengen daap men zich er best zal amuseeren In een perceel aan d IJssellaan bewoond door de Wed Rijnhout ontstond in den houten schuur waarin een wjiscbwaterketel staa een begin van brand welke door hulpvaardige buren spoedig werd geblnscht Deze brand had van grootrUi omvang kannen worden doordat een hoeve elbeid steenkolen en turf in de schnnr vooriadig was Ae oorzaak lag hierin dat v rmoedelgk een vonk onder de waterketel uit in de nabjj liggende turf raakte Een meer en meer zeldzaam wordend jubilé Mej M Fennet van Gouda herdenkt heden Woensdag don dag waarop zg 25 jaar geleden in dienst trad bg de familie waar zg voortdarend in betrekking is gebleven en waarmee zg telkena van woonplaats is veranderd Onnoodig is het bieilbg te vermelden dat bedoelde familie thans woonachtig te Deventer alles in t werk stqlt om haar dien 1 lag tot een onvergetelijke te maken 383 Staats loterij 6e Klasse Trekking Van Dinsdag 5 Febr No 4819 9057 en 19136 ieder 1 1000 747 2842 3209 3909 10362 11316 12892 1313 H en 17894 loder f 400 12044 18768 en 20161 ieder f 200 34 3864 4108 4234 5762 7653 9137 11179 11549 12142 13260 17329 20198 en 20391 ieder f 100 Prgzen vftn f 70 9 3507 6655 8792 11453 16116 18044 118 43 6638 8969 11532 15224 78 293 3765 58 901 35 15337 18208 307 60 6784 9156 11688 63 34 87 82 86 9283 11725 70 54 417 85 92 9347 11816 Ï J587 18465 58 86 6803 49 11973 16620 18766 688 3807 97 9409 76 15748 19022 1032 3936 6908 71 12011 15934 47 1104 4140 41 9626 12271 16045 96 7 4206 7006 46 12321 99 19207 26 86 53 54 12451 16298 51 1218 4312 62 89 68 16336 19351 1347 78 99 9628 12946 16402 19492 66 4433 7100 9769 64 16514 19548 1422 77 18 76 13065 16634 19668 1557 4658 42 9956 13230 93 19846 90 4693 7211 10129 52 16781 87 1717 4719 98 98 13447 16804 19961 21 5074 7365 10289 13546 13 20022 44 5395 7486 10543 82 16961 43 1946 5410 99 51 13828 17094 97 2056 5561 7556 96 13955 17224 20101 7616 10611 66 66 26 7783 57 14040 17311 40 7871 10785 62 17428 47 98 10917 82 17562 71 8122 22 14175 17605 20243 8491 11023 14264 17727 85 8518 38 14560 66 20363 53 11284 89 17833 20618 66 11414 14696 65 20766 8662 23 14880 78 20863 Igkjes zijn door haar verbrand om den dood te verbergen en bat kostgeld te bljjven ontvangen Een piano die bjj het gewicht verkocht wordt behoort zeker tot da zeldzaamheden Een ingezetene van Winterswijk dia deze Week ging verhuizen heelt dit echter gedaan De kooper had de piano nimmer ge zien doch durlde toch 15 Mark voor de 100 pond bieden Het instrument was zeer zwaar zoodat de prg s tamelgk hoo werd Toen de piano ten huize van den kooper arriveerde bleek het een oud verveloos ding bgna zonder tonen ol muziek te zgn zoodat da man een kat in den zak had gekocht BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 23 JAN StaaUUemngen PoEToaAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 69 i RosLASD Iwang Dombr Obli gatien 41 96 4 AziK Japan Obligation 1899 4 74 74 Cöuninii Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24V BUITENGEWONE GROOTE OPRUIMING ALLE nog voorradige Mantels Costumts Blousen Jupes Jupons Japonstoffen en Katoenen benevens een groote partg Wille Goederen worden tot SPOTPELIZEN OPGERUIMD Burgsriljlie Stand GEBOREN 1 Febr Theodoras Ad rianns ouders T Steenwinkel en A Boot 2 Adriana Jacoba Ggnberta onders A Punt en M Hoogiteen Willem Cornells ouders A Verboom en N Ocms Elizabeth onders A de Waurd en A van der Maas 3 Reineras Martinua Antonins onders J Overkamp en M M Brughtens Cor nelia Elizabeth ouders C van Vliet en E de Korte 6 JacobuB ouders A IJselatijn en W Koolmeea OVERLEDEN 2 Febr N J Koot 3 j J Ruis huisvr van J GnHtendieck 71 j 3 A W Schotsman huisvr vanG J de Jong 62 j S Zondaal wed A M van der Kint 89 j k den Boer wed L van der Wal 88 j 4 G vanden Berg 7 m W Muller 6 m ADVEIITK TIII Heden ovcriopd Jti t onze diepe droefheid in den onderdom van 62 jaar onze lieve Echtgenoote Moeder Behuwd en Grootmoeder Mevronw m mmmm oe jü 6 geb Schotsman Gouda G J DE JONG G Jz NELLY D DE JONG 11 DE JOSO Den Haag p j pg j g I H G DE JONG G J SCHOTSMAN DE JONG L F S SCHOTSMAN DE JONG HURTEE c Utrecht o L M SCHOTSMAN DE JONG W S SCHOTSMAN DE JONG Gonda 3 Pebr 1907 Eenige en atgemten Kemtimjevinff Heden overleed te Amsterdam onze geliefde Moeder Behuwd en Grootmoeder Mejuffrouw de Wad H VAN CITTERT geb Bakkbr in den onderdom van bijna 86 jaar Uit aller naam B P VAN CIï TERT Gouda 4 Februari 1907