Goudsche Courant, woensdag 6 februari 1907

Uonderdag T Februari 1907 45s e Jaargang No 10353 mimm mmmi JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lelefson V ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letteis worden berekend i naar plntsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teletoi n Ng 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 iranco per I 08t 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Oi de Kunsttanden ea Gebitten hetz ó gebroken of enkele stnkken koopt MMC OENTISTM Zal deze week te spreken zün Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag en Vrpag ran 10 3 uren Hotel D BomIJn Kattensingel Qoada HUIS TE HUUR Heerenbuis Oosthaven B 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder flinke Tnin Voorzien van Qas en Waterleiding Te bevragen B 89 EGrwerda Tieman Qrootste détail nrUnhandelareQ in Nederland 0 6 0 72 St Estèphe Medoc La Bose Lndon Chateau Malleret 0 80 per flesch per anker van 46 fi f 83 CBftteaa Malleret 0 80 j Petit Bonrgogno 0 99 araves Blanc 0 72 Hant Santernes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niarsteiner 0 72 Rüdesheimer 1 08 1 Oude Roode Portwijn I 1 08 per flesch 1 Extra onde Roode Portwijn 1 44 Onde Witte Portwjiu l Kitra onde Witt PortwSn 1 80 1 Fine Old Pale Sherry 0 99 Qoede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Veraionth di Torino Dom Bkllabdi per Liter 1 17 Prij en netto A contant DEPOT TE GODDA I J J BOON VAN OSTADE woÊÊÊaaÊÊÊmmKmÊm llUUtt M Mk u iHifa ïwriM GUv iMia GUdki 1 Il bMM nlddiUa Dor baiuoMr kmUi kmif pD un MD lU nrtrM m pklMfdi Hmtmi Dmom n KlB MMbMHa Var iwtrl Otltnurilii Dtoari to mi Hl ttnt goM F bft ftbrltbcMi OM Agmn W IfiwiMIIB Arahwi Tmum Noord Brabantsch Schoeo eo LaarzenmagazUD KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg PRIMA KWALITEIT OVERSGHOEKE Sterke Sclioollii mi Opruiming van restaalen Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk WORMERVEER HouUAnrif aemalogeeiisPoedervorm is het eenig ste helpend middel tegen HloedarmoeAe Hleekaueht Xentmnwakte Hoofépifneu I Hlapeloothetd Oumaehten VertÊUigertng en FermtnOerlug Oer Uckaamêkraekteu aemato een in Poedervorm H H H heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoUen J Hi fta worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gfebruiksaanwijzing f 1 50 Eenige iabrlkaoien H v SGHAiK Go Den laag Verkragbaar ba Firma WOZVW Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal OoiKfa A BOÜMAN UoordrscAt PINKSE Nimwerherk ad IJisel k H VAN ZESSEN ScheoniMven B v WIJK P W v EDE Chtdewater A SCHEER Haastrecht K VAN DBB HEIJDEN Remaijk P v d SPEK Moercapelle D t o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN t d HEIJDEN Waddingmen P A na GROOT A Dï JONGH Otidewater 3 P KASTELEIN Polêbroektrdam D BIKKER Bemchop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door Abdij Stroop Het klonsteraancfa Paulo Abdij bestaat niet dus Siroop van geenerlei waarde Wat een jong meisje behoort te weten Daar zijn dingen waar een jong meisje niet mee noodig heeft maar ieder jong meisje behoort te weten wat de Sangninose voor jonge meisjes doet vooral voor haar die bloedarm zijn Ijjden aan hooldpgn zich zwak moe en lasteloos gevoelen of last hebben van slapeloosheid MejnHronw R KLODWENS van Merlenstraat 77 Den Haag was znlk een jong meisje Zg schrjjlt ons Ik had last van veel hoofdpijn gevoelde mij dikwijls geheel lasteloos s nachts sliep ik slecht en werd telkens met een schrik wakker Op aanraden van anderen die veel baat bij de Sangninose gevonden hadden ben ik dit middel ook gaan gebrniken Het heeft mij goed gebolpen Bij de derde flesch voelde ik miJ al aanmerkelgk beter De hoofdpijn was veel minder en elke nacht sliep ik heerlijk zuodat ik verkwikt wakker werd en in staat was met opgewektheid mijn werk te doen Zie hier eene uit velen Wij kunnen D vele znlke dankbetuigingen laten lezen want tientallen in elke stad van on vaderland maakten die ervaring Een Irissche kleur een heldere oogopslag krachtige spieren uitmuntende zenuwen een vroolijk humeur gaan samen met een goede gezondheid Duizenden hebben zulk een zuiver kractitig bloed aan de Sanguinose te danken Neem er de proef eens mede en gi zult zie wat de Sanguinose voor anderen gedaan heeft dat kan zij voor U doen Prija per flacon f 1 50 6 fl f 8 12 fl 1 15 Te Gouda bU WOLFF Co Wesibaven VIJI€ E1H01IG alom verkrijgbaar Den Haag VAN DAM Co l Maak eens kennis met ons nienwe middel voor hoe§tendeii y GEBR RIJKEN é DE LANGE W ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagaxijn Gedempte Binnenrotte 1B4 Tela 2899 Ze MaganIJn Weet Sieuwhtnd 9 nabij Station Beurt Telef 46Sr STEHIEN INRUILEN VERHUREN dageiyki in oim Salou ta k ru DE PHONOLA FIOILAFMO ÏISIN FBOILIST Warnung iwxn Pa ni H S oUaM anv tgu bat Mut zu mrwteiftff werthioBen Jfachahm t7 gen gttttm ItmkênfadahtemMf9tUtê êchmfen H aMimt mr m mm m4 aéar In wJMw tkmtiêMÊhiiimit Iê êÊHÊÊ nur Hëtêt Mb Sj l Pat iit H StoIleii M M V LOON DUBBELE BUURT B II Telfn 117 li t ruimst voorzien van GASORNAHENTEN il elke tjjl van de eerste fabrieken teg ia concnrreerende prijzen Aanleigcr van Gas Waltr Spreek Biereu Ëlectrische geleldiogea Wie van goed licht houdt wende aiali naar het Ooudioh TerlUshtlng Magaaljn DE AVOniDISTER daar alles door bekwame Itteri verriclit wordt DE GOEDKOOPSTE DE MEEST PBA0T18CHE DE KIEEST VOLLEDIQE MODEBLAÖEH zijn beslist die der Firma WELDON TBE LADIES JOURNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gakleurde plaat THE ILL DBESSMAKBH met een gratis geknipt patroon TBE BAZAAH OP CHILDBES S MASHIOSS Kindermodes met vela gratis g knipte patronen FRAAOT Vu Boekhandelaar Proefnummem Alle met kastel Holt Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen ziJn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 60 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag nni V Verkrijgbaar in flesschen 30 ets VS ot en f LUS bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKEB F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda biJ C LUlJER Apotheker Markt en bö WOLFF Co Westhaven 118 Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassiogtn onze fn alievert geêchtUerde Porm Iretlen FelntureBogaert Zjj geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen GeUl Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratu op aanvraag Boxtel H BOGABBJ Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zijn eIhfötmM Hen r lt rerzoclit op t KEKK te letten va ÏIT Maoizu TA H HAVENSWAAY ZONEN QOBINCHEM Deze THEEËN worden afgele rord in verzegelde pakjes van tot n 1 AÖi en etn Ned ant met vermelding van Nommer e Pr a voorzien van nevenataand JMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoeiing van geëerde orders aanbeve ende 3 C BUL Toorheen J BBEEBAART Lz Gonda Dnk van A BRINKMAN ïm Buiteplafldscb Overzlcbt De herstemmingen voor den Dnitschen RpsdiK hebben niet zooals de verkiezingen in alle districten op denzelfden dag plaats Sedert Vrjdag worden er zooals uit de telegrammen gebleken is herstemmingen gehouden heden wordt in een groot aantal districten gestemd Maar de 160 herstemmingen znllen nog wel een paar dagen vorderen zoodat de geheele nitslag waarschijnlijk eerst tegen het laatst der week bekend zal zijn Tot dusver hebben de kerstemmiugen het zelfde verloop als de verkiezingen De sociaal democraten zgn de grootste verliezers zjj hebben in het geheel 25 zetels verloren en éèn gewonnen In socialistische kringen begint men in te zien dat het geheele verlies minstens een dertigtal mandaten zgn zal in conservatieve en liberale kringen raamt men bet nog gr oter Hoe het ook zg Let is duidelijk d t een groote verwachting van de Duitsch ociaal democraten vernietigd is zij badden gehoopt op een aanzienlijke vermeerdering van hun ledental Bebel had zelfs na de mim 3 millioen stemmen van 1903 op 5 millioen gerekend voor ditmaal en die berekening is onjuist gebleken Wat de nederlaag voor hen neg pijniyker maakt is het feit dat dit jaar het internationale aomalistencongres voor de eerste maal in Dnitschland zal samenkomen Het Is bekend hoe groot verleden jaar in Amsterdam ondanks de waarschuwing van Janrès de invloed der Dnitsche partg is geweest en hoeveel indruk de groote meerderheid der dl ie millioen stemmen op de vergadering maakte De vergadering te Stuttgart zal daarom een geheel ander karakter krijgen als de Dnitsche partijleiders verwacht en gehoopt hadden Reuter seint uil Berlijn d d 5 Febr Te Karlsruhe is herkozen de heer Qeck soc democraat Te Heilbronn werd gekozen de heer Naumann van de Vrijz Vereeniging te Berign I de heer KSmpf van de Vrijz Volkepartij met 8063 stemmen tegen 4618 nitgebracht op den sociaal democraat Arons Te halt elf was van den nitslag der her temmiogen het volgende bekend Oekozen ifin 3 sociaal democraten 13 nationaalliberalen 6 centrnmsleden 2 conservatieven 7 leden van de vrijzinnige volkspartg 2 van de Rijkspartg 5 van de vrijzinnige vereeni FtViLLETOX IN DUB BELE BA NDEN 13 Jil houdt mij vqu den gek maar ik zalhet je betaald zetten 1 Ik ben u dankbaai liet zQ er luideop volgen voor uw goedheid die u zondtvoltooien door mg dagelijks vaA Christiaao stoestand op de hoogte te houden Hjj zelf zal n zomler twjjfel geregeldop de hoogte honden Hy wendde zich naar de deur Etiennette wierp hem haar meest onweerstaaobaren glimlach toe vergezeld van een dier gloeiende blikken waaraan nog nooit een man had weerstand geboden maar hg trok even zjjn mondhoeken minachtend samen groette met een vluchtig hoofdknikje en verliet het vertrek Etiennette balde de vnisteoin mtchtelooie woede O oud monster I barstte ig los Ik zal Je leeren miJ in m n eigen buis te komen beleedigen Ik lal met je zoon tronwen dan weet je met wie je te doen hebt leelijke geUiak I Én dan leg ik jalui allen op atroo Wacht maail ging 5 van de Dnitsche volkspartij 2 van de Wirtschaftische Vereeniging 2 van den Bund der Landwirte twee tot geen partjj behoorenden een lid van de Dnitsche hervormingspartg 3 Elzassers en 1 Welf Gewonnen hebben tot dusverre de sociaaldemocraten 1 zetel de nationaal liberalen 5 het centrum 1 de vrijzinnige volkspartg 3 de vrijzinnige vereeniging 3 de Dnitsche volkspartij 1 de Wirtschaltliche Vereinigung 2 de Bood der Landwirte 1 de partijloozen 2 de Dnitsche hervormingspartij 1 de Elzassers 1 Verloren hebben heden tot dusver de socialisten 11 de nationaal liberalen 1 de conservatieven de Vrijz Vereeniging 1 de Dnitsche volkspartij 1 de Wirtschaflliche Vereinigung 1 de tot geen party bO hoorenden 1 de Welfen 1 De uitslag van 97 herstemmingen zgn Gekozen werden 10 sociaal democraten 2i nationaalliberalen 7 centrnmsleden 8 conservatieven 11 leden van ie Vrijzinnige Volkspartij 5 van de Dnitsche volkspartij 8 van de Wirtschaftliche Vereinigung 3 van den Bujd der Landwirte 3 partijloozen 2 leden van de Dnitsche hervormingspartij 1 Pool 3 Alzassers 1 Welf De sociaal democraten verloren 15 zetels In de Bmsaelsehe voorstad Holenbeek is Maandagavond een geweldige brand uitgebroken In de Heyvaertstraat staan naast elkaar twee groote fabrieken een boseenmakerij en een kopersmelterij In een van deze twee fabrieken is de brand ontstaan Weldra strekte zich het brandende blok nit over een terrein van 21 meter breed langs de Heyvaertstraat en bijna 30 meter diep In de fabriek van metalen bussen plegen 150 mannen en vrouwen te arbeiden Gelukkig dat het werkvolk staakte Alleen eenige bedienden waren in de fabriek en die hebben zich nog juist bjjtgda nit het gebouw kunnen redden Toen de brandweer ter plaatse kwam was het eerste werk de slangen te zetten op de standpijpen der waterleiding Maar dit mislukte door het opdringen van de menigte Was er terstond een voldoende politiemacht geweest die de brandweer armslag had verzekerd dan zon de brand zeker niet znlke groote afmetingen hebben aangenomen Het is hg een brand al evenzoo als bjj een veldtocht groote fouten bij den aanvang gepleegd zijn bijna niet weer goed te maken Toen de brandweer van Molenbeek eindelijk ongehinderd spuiten kon had het vuur zich al zoo uitgebreid dat zg haar taak lang niet Zy raasde en tierde nog terwgl zg het salon weder binnentrad WdnuP vroeg Mariette Heeft de oüeje bygeval oneerbare voorstellen gedaan datje zoo booï bent P tLykt er wat naar Hy vertelde mij dat Christiaan zooeven n been heeft gebroken en nu in een hoeve verpleegd wordt Dat is een leelgke tegenvaller zeide MaMette Pas maar op at ze je dien jongen niet afhandig maken Hj i een boel geldwaard die Christiaan t Etiennette haalde de schenders op Ik ben gerost Het meisje die mgChristiaan Ontfutselt moet nog geboren worden Waar zgn we gebleven P Mariette nam de kaarten weder ter hand Ik heb tachtig punten gemaakt Je bent beet mgn waarde Daar ben ik ook bang voor meesmuildeClfifl on Dat zullen w j eens zien merkte Etiennette koeltjes op Toen dokter Augagne den volgenden ochtend de ziekenkamer binnentrad vertoonde de patitot de grootste opgewektheid In geen jaren had de jonge Vernier zoo goed getlipen soodat de genaeihear hem een allee aikon Van alle kanten van Brussel moesten de stoomspuiten komen aanrollen Onie lezers zullen zich misschien van den Groninger academiebrand herinneren dat daar geklaagd werd over gafringen druk van de waterleiding tijdens den brand zoodat da brandweer met de spuiten van de waterleiding geen twee verdiepingen hoog kon spuiten Men vond dat vojjral daarom vreemd omdat de zelfwerkende en zelfaanteekenende drnkniQter op den watertoren een zeer hoogen drak angeeft gedurende den brand De gering druk werd destijds toegeschreven onder eer aan het groote aantal slangen dat tegelgkertgd op de waterleidmg was aangebracht In Groningen betrok ook de stoomspuit haar water nit de waterleiding Wil willen over de juistheid van deze opvatting geen oordeel vellen maar kunnen niet nalaten getroffen te zgn door het bericht in de Belgische bladen dat de brandweer Maandagavond in Molenbeek ook klaagde over garingen druk in du waterleiding De brand kon pas op afdoende wjjze worden bestraden zoo luidl bet toen de stoomspuiten nit BroBSei kwamen omdat deze haar water haalden uit het kanaal van Charleroi dat daar in de buurt ligt Dagelijks komen berichten uit Rusland die dmn zien in welken geest Stolypin s ciieataic aan de gonvercenra en tudhouders wordt opgevat d or deze ambtenaren Stoljpitt beval daarin onthouding van elke bemoeiing met de verkiezingen of met de verkiezingscampagne en betoogdo dat de Regeering een Doema wenscht die critiek kan oefenen op de regeeriogsvoorstelleo omdat daardoor het beste zal bereikt worden wat voor Rusland s hervorming noodig en Wenschelgk is Uit Moskou wordt gemel dat daar alle vrijzinnige kiezersbgeenkomsten door de politie onderdrukt worden Drie officieren van politie die toegelaten hadden dat leden der constitutioneeldemocratische partjj aan het debat in een kiezerabgeenkomst deelnamen werden op last van den stadscommandant in arrest gesteld Slechts de Octobristen hebben vrijheid van vergaderen en spreken Maar niet volkomen Alle meetings die Zaterdagavond zouden plaats hebben werden verboden In een bijeenkomst zou de bekende professor Iwantzof als spreker optreden j doch toen hij op de tribune kwam verklaarde de aanwezige officier van politie de vergadering opgeheven nog voordat de professor een woord had hunnen spreken De officier van politie zeide dat prof Iwantzof lid der compliment maak Ie over zijn buitengewoon frisch niterlgk Er vertoonden zich hoegenaamd geen sporen van ontsteking Wg zullen een ipsverband aanleggen zeide de dokter En mag ik dan loopen P Niet zoo n haast ventje Je hebt niets te verzoimen zoodat je tgd genoeg hebt om je rustig te laten verplegen Maar ik kan mgn gastheer en zgnfamilie toch niet eeuwig tot last blgven Men verwacht my Je gastheer en zijn familie zijn debraafste lieden van dé Wereld die geduldigje volkomen genezing znllen afwachten viel Augagne hem in de rede En die men zal wel geduld leeren Men is doorje vader gewaarschuwd WatbliefP Is papa by Etiennette gu weest P Neen dat is kolossaal £ n boyvindt hy haar P Erg gewoontjes Och komi Hg zeide het mg zelf Ik begryp t dat Christiaan zooveel dwaasheden begaatvoor zoo n oud exemplaar Hg kan voorzgn geld beter terecht t Ma r toen by eenmaal met haargesprokpn had veranderde hg toch vanmeening P Geen kweatit van Hy vind baar zoo K D partg is en dat was voor hem voldoende om den spreker niet aan het woord te laten komen Alle K D bladen in Uoi kou zijn verboden De redacteur Rodjenef is verbannen De autoriteiten verk aren openigk dat het verbod voor die bladen zal worden opgeheven zuodra de verkiezingen zgn afgelóopsn Dit is wel een zonderlinge opvatting van kiesvrijbeid Minister Cr we l ett Zaterdag te Stoke het woord voerende te verstaan gegeven dui de Engelsche regeerin bezig is een voorstel tot hervorming van het Hoot erhuis uit te werken Zoo kan t niet blijven zeide hiJ Het Hoogerhuis legt een anderen maatstaf aan naarmate als het liberale dan als het conservatieve wetten voot zich krjjgt Het is eigenigk geen Tweede Kamer maar een vergadering van conservatieve heereu die handelen gelgk men van een t artijvergadering verwachten kan De regeering kan zoo n toestand maar niet laten bestaan Als de tjjd gekomen is zal zg met vaste plannen voor het land komen En naar Lord Crewe meent is bet land nu bereid om het evenwicht te herstellen Zaterdag is er bij het binnenryden van een ëlectrische loeomotiet in de remiaa ta Brieg een hevige iiortslaiting ontstaan waardoor de stroom leverende machine in de centrale ernstig beschadigd is De centrale te Iselle kan alleen wegens watergsbrek lang niet voldoende stroom leveren voor de ëlectrische tractie in de Simplontnnnel zoodat er in de eerstvolgende dagen met door stoom gedreven locomotieven door de tunnel gereden wordt Verspreide Berichten DuiTSCRLAXD Tegen de verkiezingej van den socialist Schwartz te Lübeck is wegens onwettige handelingen die bjj de verkiezing voorgekomen moeten zyn verzet aangeteekend In Rijnland en Westfalen zouden centrum en nationaalliberalen bg de herstemmingen samengaan maar dit verbond ia in het water Enkele Dnitsche bladen zijn slecht te spreken ver den hertog van Cumberland omdat hg den laatsten wil van de oudekoningin van Hannover zijn moeder openbaar heeft gemaakt waarin den Welfen dom als een os Eerst was zg verlegen maar later werd zg il te vriendeljik en trachtte hem zelfs met baar lonkjes te i erteederen Maar zoo iets heeft by een man als de onde heer Vernier natnurlgk al heel weinig uitwerking Toch is zy eenig die Etiennette Wateen idee om papa te willen inpalmen Wanneer denkt n dat ik van hier vertrekkenkan dokter P Dat zullen wy jo wel vertellen als detyd d ar is Maar ik verveel my hier grnweiyk 1 Om te beginnen heb ik een dorst als eenpaard De melk is hier uitstekend Drgft u den spot met mg dokter P Volstrekt niA Het is mgn plicht jegenezing te bevorderen en daartoe behoortin de eerste plaats om ju te spenen van aldie miaselgke drankjes die je gewoon bentvoor gedurende en nk den maaltgd te slikken Je moet je aan een streng dieet onderwerpen begrepen P Ik heb al pinds lang aen antialcoholisclie methode op je willen toepassen die onfeilb iiir werkt Als 11 denkt dat ik mg daarin zalschikken d in licbt u t glad miq Wordt Vervolgd