Goudsche Courant, donderdag 7 februari 1907

dank wordt geiegd voor den stena haar in haar beproevingen bewezen Daitschland zal de Bagdadapoor in Perzië verder gaan afmaken EsaiiLAtD Het comité ter wederopbonwing vanKingston op Jamaica zal aan de regeering te Londen voor dat werk 12 millioen golden vragen In Swaziland dreigt een opstand van de inboorlingen die op lian strooptochten overal waar zij kans zien het vee dooden Rusland Daar de gevangenissen te Wnrschan propvol zitten is een cumitè benoemd om degenen nit te kiezen die gevoeglyk vr gelalen kannen worden Te Kieuw werden de onde compoiiist Lysenko de tachtigjarige wedawe van den geschiedschrijver Dragomanow en de bekende schrijtster Le zja Ukrainka in hechtenis genomen üok bad een hni iiaeking plaats in do rodactiebnreanx van li l Rntbeensche blad Rady waar de administratenr gearresteerd werd Slapelooze nachten Een bewoner van Waddingsveen geelt onderstaand een geneesmiddel aan dat voor alle Ijjders aan aambeien en prikkelende hnidaitslag van groot belang is De heer A Slingerland schipper te Waddingsveen meldt ons Sedert gernimen tyd was mijn vrouw aangedaan mot ellendige bloedende aambeien waarvan zg veel last en riin had Toen men m j overal zeide dat Uw Foster s Zall daarvoor het middel was liet ik dadelgk een doosje komen en bet is mg zeer aangenaam dat ik O melden kan dat de nitwerking daarvan boven alle verwachting was want na drie dagen reeds bekwam mijn vrouw een grooto verlichting en acht dagen later was de hinderlgke kwaal geheel en al verdwenen Ik kan deze zalf dan ook gerust tegen aambeien aanbevelen Ik ondergeteekende verklaar dat het bo renitaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke w jze die U goeddunkt Verzeker U dat men U de echte Foster s Zalf geeft dez lfde die de Heer Slingerland gehad heeft Ze is te Gouda verkrijgbaar bii de Heeren Wolfl en Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel f 1 75 voor éen of f 10 Toor zes doozen Elanken uit Sclioonli07eD LXXXVI Jan Valk voor den Raad van State op diens uitnoodlging naar Schoonhoven overgekomen Komt heeren burgers bnitenlién Komt maar gerust de schoot bezien Ën hare vracht naar geest en lijf Verstommen zal dan al t gekijf I Komt in den Raad btzul alle Elf Ik wil beginnen met Mij Ztlf Nog sta ik als een forsche eik Ben razend glad in de praktijk k Liep van mijn tien jaar langs den dgk k Heb steeds geleefd in eer en deugd Ëen waar exempel vo r de Jeugd Ziet Lomwei met zgn frisch gelaat Hoe leagdig hem dien blos nog staat Ziet Sonsbeek en Van Willenswnard daar De dertig in met gitzwart haar Twee kranen in t Oemeenterecht Als Financiers ja ook niet slecht En 8CHREUDER hier rechtop van Igf En blank ran tiel dat s buiten kgf Ëen man die zich eerst vergewist Of hy bü t schelden zich vergist Heet onverdiend de Pam leUiet Vriend Niekerk hier de demokraat EoM sieraad is t van onzen Raad Hoort Knglenburg groot redenaar Met woordenkens zeer wonderbaar Gaat verder maar het rgtje rond Zoo jong als ond ettrk en gezond Wü allen zien er uit ale Kolken En om ons stadje to bevolken Qaan wii geen hulp by and ren vragen Oa maar eens zien bg vriend en magen Ziet hier dien man en daar dat wgt Met arm en knoken aan het Igf Met zeven vgftig in de week Houdt zy de boel wat mooi op streek 1 Do kinderen sterk en gezond Al gaat er weinig door den mond En voedsel uit jfemeentekas Dat vindt de Raad dan ook wat kras Qezondheid geeft SCHOOL EERSTE SOORT Haar sluiten neen t was ongehoord 3 W Valk in den raad van 29 Dec 1906 Vraagt men is die school schadelgk voor de gezondheid ja ol neen t dan beweer ik van neen Ik wil my wel doen afvaardigen en dan zal ik den heeren aanradi n om eens in Schoonhoven te komen en al die wolken van mensohen eens te komen zien die hier litteo hier in de raadzaal 1e kan ze bekgken dat is een feit Ik ben een man van de jprtktDk Ik gou me er aan willen wagen Wel zoo amice nog altgd maar aan t sputteren tegen de nfkcnring d r school Hot is toch ellendig dat hg de toepassing der wet jo op do vingers getikt kunt worden door die hoogere oomes die er feitelgk geen verstand van hebben Die menschen hebben eigeniyk al hun gezond verntand veriludeerd Jan Om dat te behouden moet men niet langer dan tot zgn tien Ie jaar schoolgaan En dan in de PRAKTIJK Zie je de praktijk die moet het hem doen Ik begin ook te go looven dat die belgischo geestelgke gelgk heeft dat de raenbchen door Lcerpli ht hun gezond verstand verliezen En je boven aangehaalde rodenecring amico heelt mg heelumaal tot endere gedachti n over Leerplicht gebracht Wat een praeiiachn tin spreekt er toch niet nit nw woorden Neen maar het gezond verstand stroomt er jo nit tegen ais de gezondheid en kracht uiteen Volta kiais Immers practischer kan het al niet om den Raod van State naar Schoonhoven te ontbieden om met eigen zintoigni te komen waarnemen wat voor een gladd vogel die Wethoidor vai Publieke Werk ii looh wel is nieuwe cementen vloeren cail ul vuilniskar je zon hel weer een heel eiiiil schoppen Jan Kun je die lui nieL met de politie laten halen P In een zaak had ik je practischi r verwacht Jar De Roomsche School is nu in den barren wintertgd gebouwd met het dool om op 16 Jan 11 07 geopend te worden Dan bad je nu al enkele onderwg ers de la in nit kunnen sturen 0 it is nn tege igeloüpen en zit je weer een jaar met enkele verkeerde elementen opgeknapt Wist je daar geen rund op amice 1 Nou jo bent gaar in de practgk maar d in moet ik zeggen er is altgd baas boven baas Lees maar Middelen om een tchool te ontvolken Te Ëmmen gem Ualfsen zal binnenkort een bgzondere school worden 4 eopend Men hoopte deze school vóór 15 Jen klaar te hebben Nu dit echter niet het geval is tracht men op andere wgze de O L school te E te ontvolken om zoo niet genoodzaakt te zgn de derde leerkracht nog eèn jaar te houdenMen heeft n l een Igst doen circuleeren waarop do ouders slechts te leekenen hebben voor gimoedsbezwaren Vraagt men dezen eenvondigen menschen hoe ze zich hieromtrent kunnen beantwoorden dan zeggen ze Hiervoor zorgt de bargemeester wel De e is dan ook de medeoprichter dier school zoo niet de voornaamste persoon in doze kwestie V A Zoo n burgemeester hè Jan daar kun je nog eens mee werken Die was voor Schoonhoven geld waard in den Schoolstrgd Maar had jg dat bier ook niet op lonw kunnen zetten Er was wel wat op te vinden geWeest Een plaatsvervangend hoofd die lutafiehuweiijk toeialieme propageert een ander die Roomsch is geweest en niet doleeren wil een die spreekt en scbryft over de bedeeling een paar ondorwgzeressen die bg den modernen predikant ter catechisatie gaan zon dat geen rechtsgrond kunnen vormen amico voor Schoonhoven f Maar Jan wat heb je toch weer doori edraafd op het eind van het jaar Hoor ik jo tot slot nog zeggen op dien gedenkwaardigen 29 December Ik als wethouder al kwamen alle Ministers om te bevelen werk er niet aan mede om een 10e lokaal te bouwen Dan laat ik de Regeerina doen wat des Raads is Maar praclisohe vriend Nn zon ik haast gaan gelooven dat de praktijk den menschen het gezond verstand beneemd Wie heb je nu al naar dit akelige gat willen troonen f Eerst den Raad van State nu het heele Ministerie Denk je dat we nog in den tgd van Bram den reiu minieter leven I Ben je al niet verguld dat we De Meester onzen premier al wa f het intoirmlo in ons midden hebben gezienf Salden is er wat trotsch op dat zgn handteekening prykt in het Nachtregisler van het HeerenLogement I Jg heelt immers geen 10 lokalen te bonwen Door het getwist en het rekken van tgd heb je nu sedert 1902 toen Gedeputeerde Stalen kuramen aandringen op twee openbare eeholen twee bijzondere kunnen zetten Je volstaat nn wel met oon 7 of achtklassige school Ja ik wil je een middel aan de hand doen dat je weer hö zelfde spelletje van voren aan kunt beginnen Je gaat nu met den schoolopziener aan hot onilerhandelen over den bouw van een zes of zevenklassige school met of ronder gymnastieklokaal Je ziet wel voetangels genoog Je neemt natnnriyk geen genoegen roet wat de schoolopziener voorstelt Je gnat in hoogor beroep dat duurt weer een maand of wat Daar duikt het gerucht op dat en lehool van het Nut zal gesticht worden omdat de toestand van het schoolgebouw der gemeente van dien aard is dat de gezondheid der kinderen er onder jydt Dr Rnysch komt de school afkeuren je gaat in beroep en nog eens in beroep en eindelgk hoef je geen school meer te bouwen omdat de boel verloopen is Wat zeg je nou van myn pracfwcA blii t Hoe lang denk je dat ik op de schoolbanken gezeten hebP Als je raadt draag ik ie voor ale ridder va den Kouieband JAN BAZUIN BINN ENLAND K I n 9 T E HA ME II Vergadering van Dinsdag 5 Febr De Eerste Kamer begint de beraadslaging over de begrootiag van Bjnnenlandsche Zikfu De eorst i spreker de heer Woltjer betoogt dat den minister geen verwgt k n treffen ten aanzien der geheele of gedeelte Igke reorganisatie van lift ooderwgs maar verdedigt toch de bekende ineenschakelingscommissie of liever reorganisatiecommissie gelgk zg juister verdiend genoemd te worden tegen hnt verwijt v in weinige voortvarendheid Ook verdedigt hg dr Kuyper tegen liet verwyt dat deze de com missie zou hebben ingesteld met het doel zich lastige vragers van hot Igf te houden en de geheele zaak op de lange baai te schuiven Verder betoogt de heer Woltjer dat zg gelgk hebben die meenen dat de minister nu reeds eenigon oogst kan binnenhalen oji het gebied van vakonderwns maar h is er legen dat vakonderwgs van Rgkawege wordt gegeven De heer van der Feltz brangt ter sprake het gebeurde in de Staten van Qelderland toen de Commissaris der Koningin nadat de debatten reeds gesloten waren het wooid voerde en verdedigt de houding van den Commissaris Verder betoogde spreker dat hg t volkomen eens is met hen die meenen dat t niet aangnat kinderen van school te zenden wegens niet betaling van schoolgeld door de ouders en drong hy er hg den minister op aan goedkeuring te ontbonden aan gemeente verordeningen die zulk een bepaling bevatten De heer van Waterschoot van der Gracht drong or op aan dat bg een toekomstige Drankwetswgzigiug nog eens onder do oogen worde gezien de z i groote onbillgkheid dat de vergunning niet meer vaststaat aan het gebouw waarin de drankzaak wordt uitgeoefend maar aan den persoon die de zaak drgft De heer van Houten achtte in tegenstelling met het betoog van den heer van der Feltz den Commissaris der Koningin niet verdedigbaar en oordeelde dat de minister dezen ambtonaar bad behooren te wgzen op zgn onbevoegdheid om na sluiting van het debat nog zgn advios te geven Hier toch is een verkeerd gebruik gemaakt van oen wettelgke bevoegdheid De heer Scholten bepleit vorhooging van het subsidie ad f 3000 voor de Vereeniging tot bevordering van het onderwys in den handenarbeid ie Nederland Met zulk een gering bedrag zou het te lang duren eer flink onderwgzend personeel gevormd wordt De heer van Zinnicq Bergmann bestrydt het hellen van belasting in akademie steden van de inkomsten van studenten wien dit inkomen door ban ouders verschaft wordt Do heer van der Does de Willobois verdedigt den Centralen Oezondheidsraad tegenover de aanvallen waaraan die raad bloot staat Dat de hoofdinspecteurs voor de Volksgezondheid in dien raad zitting hebben beschouwt spr als een voordeel Morgen 11 uur voortzetting De Minister van Binnenlandsche Zaken brengt ter kennis van belanghebbenden dat op 1 Mei 1907 bg do Rgkskweekscholen voor onderwgzers te Ngmogen Haarlem Middelburg Deventer Groningen en Maastricht en bg de Rgkskweekscbool voor ondorwgzeressen te Apeldoorn 20 kweekelingen kunnen worden geplaatst Voor bgzonderheden zie St Ct no 31 Gemeng de Berichten Men meldt nit Rgssen Zaterdagmorgen hebben vgf arbeiders 8ters bet werk hervat en Maandagmorgen wederom vyt De laatste dagen zgn rustig voorby gegaan alleen by het aan en uitgaan der fibriek was er nog al wat volk op de been Maandagavond is by N op den Hnttenwal een ruit boven de deur ingegooid N was baas in de fabriek en was nu aan t weven gegaan Men seinde gisteren nader De arbeid wordt voortgezet met 280 personen niettegenstaande er Maandagavond nog hg verschillende werkende arbeiders ruiten zgn ingegooid Naar aanleiding van het bericht over het ovorlgden te Scheveningen van mr H t Groningen in welk bericht als oorzaak van den dood opgegeven verstikking door kolendamp deelt men thans mede dat de heer H waarschgnlgk is overleden tongenvolge van pen ernstige aanval van influenza De meening van den dokter was eerst wel dat ïMstikking do oorzaak was daar ar een ffachel io da ksnet itond mur by nader neei kundig onderzoek bleek hiervan geen sprake te zyn Verder was ook niet de pgp uit de kachel gevallen deze werd nog flink brandend gevonden Ter benoeming van een komraandant der brandweer van Arnhem werden door B en W twee offlcieren voorgedragen Voor dat gister de benoeming geschiedd werd er door den heer Helsdingen op gewezen dat voor de betrekkingen van directeur der Reiniging en van Biljetteermoestcr ook al militairen werden benoemd terwyi bovendien No 1 van dezo voordracht ook op die voor directeur der Reiniging had gestaan De bargemeester gaf het afdoende P antwoord dat op de voordracht zgn geplaatst de personen die B en W het meest geschikt lichten Met algeraeene stemmen werd daarop de heer A O W Janssen te Arnhem benoemd De Rechtbank te Haarlem heeft de zaak tegen den commissaris van politie aangaande de wederrechtelgke vrghaidsberooving van een van diefstal veidacht zeventienjarig meisje naar de openbare terechtzitting verwezen De staking bg de firma Van Thiel te Helmond is geëindigd Alle eischen zyn ingewilligd Alleen hel vet moet worden betaald tegen 15 cl per pot Vroeger kostte du 25 cent Aan de Qrondw wordt uit Hncphen gemeld dat do voortvluchti e ontvanger gistermorgen in zyne wooing is teruggekeerd vanwaar hg later onder iioliliegeleido naar bet Raadhuis werd gebracht ten einde eeu voorloopig verhoor te ondergaan Men meldt nit Deventer Do staking aan de Kon tapyt fabriek is geëindi d Do directeur heeft in overleg met commissarissen den ei ch der stakers betreffende het loon van Jurgens ingewilligd nu de eisch hunnerzyds betreffende van de Leur vervallen is Vrijdagmorgen wordt de arbeid hervat Te Haarlemmermeer is iemand bg het waterscheppen uit een regenwaterton daarin gevallen er er levenloos uitgehaald De man laat eeu vrouw en kinderen achter Aan den minister van landbouw ngverheid en handel is een adres gericht door het bestuur der Vereeniging van voorzitters en secretarissen van Kamers van Arbeid in Nederland waarin het zegt dat de praktgk aan de Kamers van Arbeid deels de noodzakeiykheid deels de wenschelgkheid heeft doen kennen van eenige maatregelen welke terwgl ze zondor wgz ging der wet op deze colleges zouden kunnen worden tot stand gebracht toch in groote mate kunnen meewerken om de Kamers beter aan haar doel te doen beantwoorden welke maatregelen hierin bestaan dat Aan de leden van coromissiën benoemd door de Kamers hetzelfde recht op vergoeding van leiskosten en schadeluosstelling wegens het bgwonen van vergaderingen wordt toegekend als aan de leden der Kamerszelf is verleend De gelden op ait 125 van Hoofdstuk X der Stnatsbegrooting voor 1907 uitgetrokken Voor tegemoetkoming aan de secretarissen wegens de werkzaamheden ter uitvoering van het bepaalde bg het Koninklgk besluit van 19 Februari 1906 Staatsblad 36 gelgkeIgk Muder allo secretarissen welke dergelijke werkzaamheden hebben verricht worden verdeeld en hel beschikbaar gestelde bedrag worde verhoogd De uilbetaling van de kosten voor schrgfloon en drukwerk boven de vaste bnreankosien aan de secretarissen op dezelfde wgze geschiedt als de voor de vergoeding van reiskosten en schadeloosstelling wegens het bywonen van vergaderingen bestemde gelden Adressant verzoekt den minister het daarheen te leiden dat Ie De mogelgkheid worde geschapen om vergoeding en schadeloosstellingen ala boven sub I bedoeld uit te betalen 2e a Het voor het sub omschreven doel beschikbaar gestelde bedrag ten minste worde verdubbeld en dit bedrag in ieder geval gelgkeiyk onder allo secretarissen die voor dit deel hebben meegewerkt worde verdeeld b Over 1906 het voUo beschikbaar gestelde bedrag worde verdeeld hoewel slechts van 1 Juli af werkzaamheden zyn verricht door de betrokkenen 3e Met sehryfloon en drukkosten worde gehandeld als sub III is omschreven Men meldt uit Delft t Bg een winkelier hier ter tede kwamen twee zigeuneriunen onde tegen nieuwe guldens ruilen De ari elooze winkelier liet de dames haar gang gaan in een bak met geld met gevolg dat hg later f20 miste Hy trok de vrouwen achterna en wi t baar te bewegen In zgn huis terug te keeren omdat hö nog meer nieuwe muntstukken had zoo hg zeide Maar eenmaal in huis werden de vrouwen gedwongen het ontvreemde geld weer af te geven waarna aangifte by de politie gedaan werd Zware overstroomingen teisteren het gebied van de Mississippi De stad Memphis staat voor oen groot deel onder water Duizenden inwoners hebben zich in booten en op vlotten moeten redden Het water ryst nog steeds en een dichte mist bemoeiiykt het reddingswerk zeer Vorst Nikita van Montenegro heeft hy zyn eerste besprekingen met het nieuwe ministerie zich tegen de doodstraf verklaard en den minister van jusiitie opgedragen bg de Skoepsjtina een wetsontwerp tot afschafSng in te dienen Te Denver in Colorado hebben twee jonge Japanners die daar op de Corona school waren de Amerikuansche vlag welke zy naar oen byeenkomst van leerlingen mooBten dragen op den grond gegooid zeggende dat zy die kleuren niet konden uitstaan Er is nn een beweging in de stad gaande om de Japanners evenals te San Francisco van de openbare scholen uit Ie sluiten teuzy de Japanners hun verontschnldigingen willen aanbieden In de New Yorksche mooidzaak zal vermoedelgk spoedig licht gebracht worden en wel door de opzienbarende verklaring van een zekeren James Morley dj vroegere kamerdienaar van Harry TiiMtf7 die tegenover den consul der Ver St en te Londen beweerde dat deze laatstelden moord op architect Stanford White telJew York gepleegd heeft onder suggestie van een dezen vgandig gezinden Frnnschman Mariotte Morley wenscht naar New York overgebracht te worden om in het proces Thaw getuigenis al te leggen terwgl zgn viouT overtnigingsbtnkken moet bezitten Stadsnieuws GOUDA 6 Februari 1907 De voorstellingen in de zaal Knii tmin met de Bioscoop Parisien trekken steeds meer en meer gislerenavond was de geheele zaal gevuld en heden middag bg de kindervoorstelling was dit weder het geval er was geen plaats onbezet Naar wg vernemen is de heer Tewe voornemens de weeskinderen tegen Zaterdagmiddag uit te noodigen wanneer weder een kinder voorstelling wordt gegeven OuDEWATER In t laalst der vorige week toen de koopman V aan Toppenheul met kar en paard zgn klanten bediende scheen het den hit te vervelen in de koa te wachten en hy ging er van door op t laatst zelfs het gs op De eigenaar achtervolgde hem ook op het gs denkende wat de hit draagt draagt ook mg maar ja wel daar op eens op een zwak plekje ziet men man en hit worstelen in het gs en heel wat moeite kostte het aan behulpzame handen eer beiden op den droge stonden Rechtzaken ti Voor de rechtbank te Rotterdam ia gisteren o a de volgende zaak behandeld Jongens uit Vlist gingen te cathechisatie by ds Snel wat niet was naar den zin van de jongens uit Polsbroek Deze verdraagzaamheid gaf op den 6den November te Polsbroek aanleiding tot handtasteliikbeden Dinsdag toch had er een vechtparlg plaats Insschen jongens uit beide gemeenten waarby zich voegde de 20 jarige H S werkman te Benschop die op zekeren A Speksnyder afkwam en hem in het bovenste lid van van zyn rechteroog beet en met een stok eenige slagen op het hoofd toebracht Beklaagde beweerde driftig geworden te zgn omdat een broertje van hem was geslagen Dat bg gebeten had kon hy zich niet herinneren Eisch 1 15 boete subs 10 dagen hechtenis Het O M bg de Amsterdarasche Rechtbank eiechte gisteren 6 maanden gevangenisstraf tegen M C koopman te Hilversum wegens het onbevoegd gebruik maken van een spoorwegabonnement ten name zgns broeders en het valschelgk namaken van diens handteekening Mr Van Gigch pleitte Vrgspraak 383 Staats loterij öe Klasse Trekking van Woensdag 6 Febr No 9757 f 1500 1620 8390 9822 11187 12590 U873 en 17357 ieder f 1000 a i92 1610 5286 7899 10833 16196 en 30661 ieder i 100 f 200 7698 20130 11508 16008 en 17129 ieder 1116 1571 2992 3376 3797 7988 15235 17893 19621 20111 20558 en 20797 ieder f 100 Prgzen van f 70 18362 18136 18692 18701 15 18891 18999 19021 83 19112 53 51 19302 53 19171 19598 19688 19711 68 19816 20056 20356 20101 21 50510 71 88 20630 11 20712 62 20819 96 20919 11611 19 2659 5273 8101 12263 11819 68 62 5108 81 76 20 UI 72 5521 8210 12317 10 23 2768 13 8386 12119 50 31 3060 55 8 68 69 11905 259 71 561C 81 71 15013 92 3186 6788 8583 12501 93 303 97 5931 8858 39 16163 15 32l S 6020 m 12666 16326 159 18 96 89 1 12751 16637 501 98 6107 91 12896 15705 8 3305 6208 01 12938 17 660 80 17 79 13028 61 3101 51 9601 13218 99 11 6313 9725 75 15861 792 3527 33 9809 13313 81 lOOÜ 3638 6113 19 13172 93 1163 3703 6177 9919 13609 16919 1275 76 6618 36 18 16323 89 3862 6896 10011 63 19 Uil 1050 7061 15 13719 16117 91 1172 7305 10233 72 16512 1532 1221 66 79 11013 16683 58 1100 98 10511 11161 16709 1761 69 7333 10610 11205 16881 1839 97 18 11121 55 16919 1977 1511 70 11251 89 13 2019 1626 7531 71 11386 17052 71 1898 7662 11335 11118 17111 91 1911 7825 11178 11515 17215 96 25 7913 83 11602 86 2106 71 69 11706 33 17300 18 72 69 11907 71 17129 2286 6077 8016 17 11729 18071 2310 6112 69 12168 75 18238 93 6206 81 71 91 72 Arasterdam 1 Februari 1907 Volgens het Weekblad van do Comroissiebank lo Amsterdam zgn in de week geëindigd 1 Febr door tusschenkomst diee Bank verhandeld de navolgende Minder Courante Fondsen Aand AdainistHitipkantoor van Indische fondsen 79 Cl Gorincbemsche Bank 102 Surinaamsche Bank 110 Nederl Znid Aliikaansche Hypb Serie C 10 pCt gest 102 Nederl Znid Afrikaanscho Hypb Serie D 10 pCt gest 102 Ulrecbtache Hypotheekbank 20pGt gestort 115 ütrechtsche Hypotheekbank 10 pCt gestort U6 Cultuur Mg Knyoe Enak 19 Preangor Koffie Cultuur Mg i s Tjinaroes Rahajoe 26 Tarakan Petroleum Mg 26 Guyana Goud Exploratie My Mindrineti 2e Serie 2 s Ned Indische Gas Mg 198 6pCl Hyp Oblig Mg lol expl der C G Rommenhóllersohe Koolzuur en Zunratofwerken 72 Aand Mfl tot eipMtalie dér Sni kerfabriek Kalibagor 116 1 pCl Oblig Nederl Margarino fabr te Weenen 88 Aand Sloomdrukkerg de Fakkel V h P van Manlgom 45 Mg tot expl der Scheeps slooperg v h Fr Rgsdilk 50 1 pCt Oblig Gemeente Roermond 99 8 Winstaand Cultuur My Kaliwoengi e Plantaran f 50 li pCt Pandbr Residentie Hypb voor Nederland 100 pCt 1 pCt Oblig Nieuwe of Literaire Sociëteit 99Vi Amsterdam 1 Februari 1907 Als nieuw ingekomen wyzigingen van Vraag en Aanbod in het WeekbUd van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wg I de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Nationale Voorschotbank 100 pCl Holland La Plata Hypb 88 Onderlinge Hypb v Nederl 90 Rotterd Hypb voorNederj 225 Cultuur Mti Balopoelang 115 Cultuur Mg Ngoerrie 16 Cnltnnr Mg Ramoenia 205 Land joaw Mg Rongga 106 Taragan Petroleum Mg 20 Handelsvereen Goronlalo 50 Znid Afrikaansch Handelshuis f 20 Gew aand Noorsche öas My Offerte iand Gezaraelgke Bnskrnidmakers van Noord Holland Utrecht on Zeeland 185 pCt Koninkiyke Mg de Schelde SfEESSpebouw en Werklnigenfé riek te Vlis ingen 115 Ncoerlandsch i estfaalsche Spoorweg Maal happy 280 IJ pCt Oblig Nieuwe Rytuig My 75 Aand Bouwgrond Mg Boschpolder 169 Bouwgrond My s Gravenh Voorburg 10 Algemeene My van Levens verzekering en LKtronle 100 Noord Wiilemskanaal My 32 Kon Confederatie Nederl Vereeniging ter bor van Melkprod 50 Ceolr Apotheek de Ooievaar 75 Winalbew Amsterdam Sordang Tabak Compagnie f 580 L Jlen Concertgebouw te Amaterd 5 Opr aaud Gezameiyke Buskruidmakers van Noord Holland Utrecht en Zeeland 1000 beïïrs vak Rotterdam H K In L K WOENSDAG 23 JAN Staatsleenlngen PoETuoAL Oblig 3e Sorie fr 060 3 69 Oblig 3e Serie fr 2500 3 69 RiiSLAND Iwang Dombr Obli gatien 1 96 71 AziE Japan Obligatien 1899 1 71 CoLDHBiA Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 21V Hgpotlieek Banken 91 Aandb idem idem 1 Pandb Rottord Hypb 1 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 1 100 Pandb Stedelgke Hypb 1 99 Pandb ülreehtsche Hypb 1 100 Pandb Wastlandache Hypb 1 100 Pandb Ziiid Holl Hypb 199 andb Ie Algeni Groninger ScheepsIIypb 1 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 1 99 Pandb Ned Scheepa Hypb 1 101 Bewgzen van Doelger Norlhw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataafscho Hypb 1 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypothoekbriefbank 1 99 Aandb Hollandsche Hypb 1 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ö HypolheeLbank te Praslerdam 1 100 Spoorwegleeningen Italië Oblig Zuid Ilaliaansche Spw Mg A367 Pretnieleeninijen btLOiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Divtireen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 BfJIÏENGEWONB GROOTE OPRUI MING ALLE nog voorradige Mantels Costumes Blousen J upe8 J upons J aponstoffen en Katoenen benevens een groote partg IVItte Goederen ADVEIITEI TIK worden tot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD I Heden overiefld tut ooze dieije j droefheid in den oaderdora van 62 jaur onze lieve EclUgenoote Moeder Behuwd huwden Grootmoeder Mevrouw M mEmu DE im Gouda geb ScHOTSMAy G J DE JONG G Jz NELLY D DE JONG OE JoKO Den IU i Dr C M DE JONG H G DE JONG G J SCHOTSMAN DE JONG L F S SCHOTSMAN DE JONG Hdhtbk Utrecht L M SCHOTSMAN DE JONG W S SCHOTSMAN DE JONG VAN ÖLOMMESTEIN S InKT is proefondecVinaelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Gouda 3 Febr 1907 Eenige en algemeene Kenniegeving Hoogheemraadschap Rijiiluid Wjkg raaf en Hoogheemradenvan Rijnland f brengen bg deze ter openbare kennis lo dat de HJoten der atemyerech tigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het dienstjaar 1907 van den eersten Donderdag in Februari 1907 af gedurende veertien dagen voor ieder ter lezing lullen liggen als volgt de Igsten van al de zeelten dietiicten er Secretarie van Rgnland op eiken werkdag van des morgens 10 tot des middags 1 uren alwaar zg tevens legen betaling van 10 cents voor elke Ig l verkrggbaar zyn die an het derde district aan de Cruquiue die van het vierde district aan do Lynden die van het zevende diitriet aan de Leeghwater die van elk der overige dietrietsn ter GemeentO Secretarie van de hoofdplaats van dat district en van do daartoe behoorende onderkiesdistricten 2o dat zg die vermeenen dat de Igsten niet nauwkeurig zgn opgemaakt gedurende veertien dagen n i hel aanplakken dezer kennisgeving hel recht hebben hunne bezwaren met overlegging vnn de vereischle bewgzen aan de heoordeeling van de Vereenigde Vergadering te onderwerpen welke op den eersten Donderdag in Maart omtrent de ingekomen bezwaren zal beslissen 3o dat door of vanwege het Hoogheemraadschap deze kennisgeving op 7 Februari 1907 zal worden aangeplakt Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rgnland EGBERT DE VRIES Dgkgraaf P A PIJNACKER HORDIJK 4 Secretaris Tu it 1 Ju 1S07 koit Reclame CACAO m I kilo bus 1 140 kllo biis 1 30 7 kilu bii K7 l kllii biis 0 32 s Verkrggbaar in llesschen 10 ets 7 f o en f 2 Ï by H H Apothekers en Drogiitiii Let op het merk ASKEIil F AD RICHTER Co Rotterdam Te ÖOUDA bü C LÜGEH Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 118 Zenuw en ilaaglijders vordt nit overtuiging als een werkel ke hulp in den nood het boek ISaacLg e ver aanbevolen Na ontva igst van adres per brielTiaartttorlt d t boekje franco per post toegezonden doo BLOKPOEL 8 Iloekb iD 7 tbom mrl i