Goudsche Courant, donderdag 7 februari 1907

i WERELD SUCCKS De Wereldberoemde Superior DruivenLorsthoning Extract mgUAmtwm wordt aanbevolen tegen Borstaandoenmg en Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIASTHB is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekera en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gebacbten in Nederland Frankrijk DuiUcUand Engeland Amerika Ned Indit Oranje Rivier KoUmie Tranevaal eni M XLIANIHB werd 9 maal met Send en 3 maal met Ëere Hedailles bekroond MMLIASTBB in flacons t 0 40 t 0 70 en 1 1 UELIAVIBB in dooien tabletten f 0 40 en J 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Vo Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrijgbaar bn Fiima WOLWl Co Westhaven 198 Jourfa GBBNUEL Gouda E H VAN MILU Veerst 1 B 126 Gouda A BOUMAN Moordrecht PINK8E Nieuuerkerka dlJeel A N vaM ZESSEN Sekoonhmen B v WIJK Oudtuain A SCHEEB Baailreeht P W EDE OudewaUr K viH du HEIJDEN te Remmik P t b SPEK MoercapelU D v o STAB Wed J HOLST M KOLKMAN kKS VAN DER HEIJDEN VTaiidinf nMn P A ua GROOT A a JOHtiH OudewaUr J P KASTELEIN PoUbroekerdam ü BIKKER te Bemchop WAAIISCnVWIWC Laat U niet misleiden door l l S roop Het klooster SanetaPaulo AbfUJ bestaat niet du Stroop van geenerlel waarde SA IiGlJIl OSE egen bloedarmoede en zeiiuwzwaklè i o 10253 Vrijdag 8 Februnfi 1007 45s e Jaargang mimm coummt meuws en Advertentieblad ro f Gouda en Omstreken Teleloi n No 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 7Q Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Hebt gij een bleeke klear f Last van hooldpijn f Last van misselOkheid en doiieligheid t Hebt gij snizingen in het hoold en in da ooren f Pgn in don mg en lendepijn geen kracht zt t gö godnrig moede en is U alles te veel f Hebt gij last dat gü niet knct inslapen Zgt gij prikkelbaar en zenuwachtig t En wilt gij daarvan spoedig en atdoende genezen F Wilt gij weer spoedig rroolijk levenslustig en gezond wezen Gebruik dan de Sanguinosei De Sangainose is het beste snelst werkende ja eenig afdoend middel tegen bloedarmoede en zenawzwakte Door meer dan vierhonderd geneesheeren beproefd bovenden De echte Sangninose wordt verkocht in groots groene flacons van ruim 300 gram iohoad Prijs per lUcon f 1 50 6 lil i 8 12 fl f 15 Woest gewaarschuwd tegen namaak Fhakkbijk Pater Bert het lid van de ontbonden orde der Barnabieten heeft tot don presidjnt van de civiele rechtbank der Seine een protest gericht tegen de handelwijze van den liqnidatenr dier orde den heer Lecoutier die de kerk in de me Legendre overleverde aan de heiligschennende onderneming van een ochtendblad Te Pollestres bjj Perpignap waar da burgemeester de kerk gesloten heeft wordt kerk gehouden in een particalier huis Oud minister Méline is ernstig ziek SPAKJl De Spaansche ministerraad heeft beslo ais om zich de illusie te geven dal hg nog heel klein was en zoo liet hg zich nn ook vertroetelen door die brave vrouw De heer Harnoy en do dokter zogen dit tooneellje glimlachend aan door één dronk vnn de duisternis in het licht komt Is het dan te verwonderen dat men naar den tweeden dronk verlangt Zelfs dan wanneer men weet dat iedere dronk een schrede nader is tot den dood Is ons geheel leven geen stap dichternaar het graf dokter f Maar laat ik er bijvoegen dat ik verscheidene menschen ken die gedronken hebben van hun prilste jeagdaf en een leeftijd bereikt hebben dien de ijverigste matigheidsriddcr niet halen zal Uitzonderingen bevestigen den regel En bovendien zie jo de sociale nadeelen geheel voorbg Frankrijk staat bovenaan op do lijst van het alcoholverbruik Gjj en de overige drinkers zgn de krachtigste medestanders van onze vijanden want gjj verdierlgkt het ras beneemt het zjjn gezond verstand werklust en weerstandsvermogen In de eerste plaats overdrijft n vreeseli k en ten tweede rust de taak te waken voor Frankrijk s heil niet op ons maar op do regeering die zich wel zal wachten voor het in praktgk brengen der matigbeidsidee om de zoete winstjes die de accijnzen baar verschaffen en den invloed van den groeten verkiezingsagent den tapper En wat mij betreft kunt u gerust zijn Ikzal wel eens matig worden Wanneer f Zeker met Sint Juttemis In alwachtiog kant a mtj alvast iet TEWE s Bioscoop Parisien Woensdag Donderdag en Vrijdag geheel oienw Prograomia Prijzen der Plaatsen Het publiek WIL HcMe sigaren Het publiek ZAL lichte sigaren bebben Ben zeer lichte en geurige sigaar is bet nieuwe merk JE ZEBnW drie cents sigaar van de firma t mum Verkrijgbaiar GOUDA ülel weg 2 Tut Tel 141 Ie rang 75 ct 2e rang 50 et 3o rang 25 et GEBR RIJKEN é DE LANGE IV ROTTERDAM i VLEUGELS ORGELS PIANINO S Boofdinagamin Gedempte Binnenrotte tS4 T i B99 e MaaaMifn Wet lUeuuiland O nofttf matUM Beure Telef 491 IHROILEN STEIIEH TERBGREN RBPAREERÜH Uil rilUNULA Uttmiu aaleu f Utnit Te Gouda bU WOLFF V VAN DAM GETRAAOD tegen half Haart een Arbeider PG bg D VIS Nienwerkerk a d IJs l Oude Eunsttanden en Qebitten hetzij gebroken of enkele stukken koopt VMC DENTiaiB Zal deze week te spreken liJn Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag en Vrijdag van 10 3 uren Hotel De Bam n Katteneingel Qouda ÜIS TE HUUR Uetrenbuls Oosthaven It 88 Zes Kamers groots Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van 6aa sn Waterleiding Te bevragen B 89 M M V LOOi Dubbele buurt b h Telfn 117 b t ruimst voorzien vao GASORNAIBNTfiN il elke stijl van de eerste fabrieken tegoi concurreerende prjjzen Atgl j r Tu Gas Water Spreek Biuret Eiectrisclie geieldiDges Wie van goed licht houdt wende zich naar het OoimUoA rerttehting MauMUn DB A¥01DS TBR daar allei door bekwame flttsrt verricht wordt Go Westhaveo 198 Co Den Haag DE GOEDKOOPSTE DE MEEST PKAC3T180HE DE MEEST VOLLEDIGE zijn beslist die der firma WELDOil TB E LADIES JOU UN AL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TBB ILL DKBSSiaAKE met een gratis geknipt patroon TBB BAZAAR Of CBILUUBN S JPASBIONS Kiudermodes met vele gratis ge knipte patronen FBAAOT Vw Boekhandelaaf JProefnummerH AUe met koMel BoU BUvoeffsel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p tegen i vooruitbetaling van f 0 60 verkrijgbaar bö MILLY SIMONS Den Haag Wild eii Gevo elle Van af heden en verder dagelijks verich verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patr zen Snippen Korhoenders Beevleeseb enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzsn Panklaar schoongemaakt franco poor geheel Nederland Aanbevelend TOVTIBLING Voalim Ooiterstraat 18 ROTTERDAM Tolephoon Interc No 2031 Gouda Druk na A BRINKMAN A Zi KE ISGEVIKG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt overeenkomstig art 15 2o lid der Wet van 26 Mei 1870 Staatsblad oo 82 ter algemeene kennis dat gednrende dertig dagen van den 11 dezer maand tot en met den 12 Maart a s ter Secretarie dezer Gemejnte ter inzage van belanghebbenden is nedergelegd de STAAT aanwijzende de uitkomsten der meting en schatting van gebouwde of ongebouwde eigendommen welke vernieuwing wuziging van grenzen of eenige andere verandering hebben ondergaan alsmede de nitkomsten en uitspraken bedoeld in de artt 23 40 41 en 43 der bovengenoemde Wet Gouda den 7 Februari 1907 De Burgemeester voornoemd E h MARTENS Buiteiilaodscl üverzicbt De Kóln Ztg scbrjift over den groei van het liberalisme De getallen die de eerste stemming van 25 Janaari volgens de opgave van de Norddeutache Allgem Ztg beuft opgeleverd toonen een geweldige uitbreiding van bet liberalisrae De vier partijen nalionaal liberalen vrijzin iige vereenigiog vrijzinnige volkspartg en Zniddnitsche volkspartij hebben te zaraen ongeveer 2 9 millioen itemmen uitgebracht en zijn zoodoende na de sociaal democratie die met 3 aiillioe i stemmen verschijnt de sterkste partg in den lande Het gehecle aantal bnrgers die hun stem uitgebracht bebben bedroeg volgens de voorloopige op gave in 1903 9 495 587 in 1907 11 262 574 dns 1 766 987 of 17i pet meer De sociaaldemocratie is bij een vermeerdering van een kwart millioen maar met iets meer dan 8 pet toegenomen Het centrnm met 2 183 381 st of 308 089 meer 16 i pct Daaruit bipt dat de twee oppositiepartijen die 13 December in de meerderheid waren in sterkte niet zoo ijju toegenomen als de liberalen Bjj Zetwee conservatieve partijen die samen 1 517 966 st of 236 114 meer 18 pet hebben uitgebracht is de toeneming iets sterker dan die van het actieve kiezerscorps Wjj hebben eenige dagen geleden geschreven dat er tegenwoordig zoowat elke week een bom barst in Barcelona De regeering heeft na besloten bijzondere maatregelen te treffen om het kwaad te betengelen dat dag aan dag grooter afmetingen gaat aannemen ttV lLLETOX IN DUB BELE BA NDEN 14 Begin met je kalm te houden want anders pas ik het stelsel zonder eenige in chikkelijkheid toe terwjil ik mij daarentegen l8 je zoet bert eenige beperkingen zal veroorloven Zgn we het eens ja of neen P Christiaan zuchtte Het moest wel Terwijl de dokter zgn patiënt verbond onderhield de brave man hem met ziin gewoon thema de nadeelen van den alcohol l hrisliaan hoorde hem echter ternauwernood Un Waarom vertelt u dit niet liever aan Mf Die verkoopt dit goedje immers 9 doe ik ook Vroeger beantwoordde 31 li iiict spottende opmerkingen maar d8 hg ziet hoe zgn eigen zoon door het ► d is aangetast begint hiJ hot meer en Mr met mg eens te worden En vertel O nn eens oprecht welk genot verschaftM drinken je eigenlek P dokter h t brengt iemand in een Merlijken toestand waarin men zich veel loTonsIustiger voelt alsof geen 1 che zorgen neer beitaui Hot is alsof 1 Telefoon Ho Bt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wordgn berekend naar plaatsruimte nzending van Advertentiën tot 1 uui des midd Voortaan zollen in de provinciën Barcelona en Gerona de strafprocessen tegen anarchisten worden gevoerd niet voor de jury maar voor den beroepsstrafrechter De Spaansche pers verwacht over t aig jneen heil van dezen maatregel lijden hebhen van de scheidingswet Ook de Matin spreekt over den goeden indrnk in kerkelgke kringen deze gelooven dat een overeenkomst n ibg is De bisschoppen vroegen nieuwe instrncties aan het Vaticaan De Ganlois bevat de vrijwel belachelijke mededeeling dat de veranderde houding van de regeering het gevolg is van een zachtin drang van koning Edward van Engeland die vreesde dat Dnitsohland zou belast worden met het protectoraat over de katholieken in bet Oosten I Hetzelfde blad verneemt eveneens dat Clemenceau voornemens is uit eigen beweging af te treden zonder een votum van de Kamer af te wachten zoodra de kerkelijke quaeslie foregeld is Niet m jder zonderling is faetge t de nationalistische Eclair meldt dat de anticlericale politiek van de Fransche regeering in het buitenland aanleiding geeft tot intriges met bet doel in Italië Spanje Rusland en Engeland wantrouwen te doen ontstaan tegen Frankrijk De Duitsche gezant bjj den Heiligen Stoel zon onlangs gezegd hebben Italië is eindelijk overtuigd dat de Fransche Republiek een gevaar wordt voor de Europeesche monarchieën Heel waarschgniyk klinkt dit verhaal van den Eclair niet te meer d ar het Duitsche RiJk geen gezant bü den Heiligen Stoel heelt wèl Pruisen en Beieren In de Kamer zal heden door de socialistisch radicale part j een interpellatie worden gehouden over de jongste circulaire van Briand die naar de radicalen meensn een concessie aan het Vaticaan deed Men verwacht een stormachtig bewogen zitting Verspreide Berichten Kenter seint uit Weenen d d 6 Febr Uit Konstantinopel wordt dd 5 dezer bericht Er is een aanslag gepleegd op Christitsj natuurlijkon zoon van koning Milaan De dolk stiet af tegen een portefeuille zoodat de aangevallene ongedeerd bleef jonge betoogers lang zal hengen wil de regeering het hooger qnderwiis niet langer belemmeren üit de professoren heeft de regeerii een oommissie van vgf leden aangewezen die een rapport moet opstallen over de aan de univer titeit en bg het hooger onderwijs in t algemeen wenschelgk te achten hervormingen De regeering hoopt begin Maart dat rapport te hebben en de hoogeschool te heropenen Maar vóór dien tgd gaan de rocialistische professoren er voor goed uit terwijl de stndenten zich hebben te onderwerpen aan een nieuwe inschrgving De oorlogspartij te Petersburg die niet bekeerd schijnt door den loop van zaken der laatste jaren is verbolgen over het besluit der regeering om den post van stadhouder in het Verre Oosten af te schaffen Ainbtelgk is toch bekend gemaakt dat met de toragtrekking der Rujsische troepen uit Mantsjoertl e voor Rusland de noodzikelgkbeid is vervallen om een vertegenwoordiger der hoogste landsoverheid in Trans Baikalié het Amoergebied en de Kustprovincie te handhaven Volgens de Dalny Wostok ziet het er maar treurig nit ir het nn ontruimd wordend gebied yharbin welks naam een oogeoblik op ieders ippenwas noemt htt blad een zieltogende stad en ofschoon liet station een school en eenige hotels de stad op een afstand nog heel wat doen Igken treedt bg nader bekijken de droevi e stand van zaken dnidelgk san t licht De verwaarloc la gebouwen beginnen in te vallen de nren scheuren en daken storten ineen Jhineezeo gluipen er met licht te gissen bedoelingen naar hartelust rond en niet lang zal het meer dnron of zij ziJn er heelemaal heer en meester De Russen gevoelon begrg pelgkerwgze geen lust groote geldsommen te besteden aan een Mantsjoersche stad waar zg toch niets meer te zeggen hebben De uitslag der herstemmingen voor den Duitscheo Rgksdag heeft de conclusies bevestigd diö na de verkiezingon reeds konden worden opgemaakt in het Duitsche Rijk is ditmaal een aanmerkelgke vooruitgang der liberale stemmen een aanmerkelgke vermioduriog van het aantal sociaaldemocratische mandaten De nederlaag van de sociaal democraten is geweldig geweest Van de 79 leden die zij voor de ontbinding hadden keeren er slechts 43 in den Rgksdag terug 86 zjjn in den verkiezingsstrijd gebleven Het is te begrgpen dat dit voor de Duitsclie regeering wordt beschouwd als een gro oje tveiwinning Maar het tweede gedeelle van de leus die BUlow op en na 13 December als verkiezirgs parool nitgaf Tegen het centrnm is niet opgevolgd Integendeel do clericale centrnmpartg komt als de sterkste in den Rgksdag terug met 105 leden dat is 6 meer dan zg er voor de ontbinding had Maar de regeering kan tevreden zijn met dil eerste succes zjj beschikt over een nationale meerderheid tegenover de combinatie van het centrnm met de sociaal democraten de Polen de Welfen en de Elzassers die tezamen 176 stemmen uitbrengen dns minstens 23 stemmen minder dan de helft van den Rgksdag die nit 397 leden bestaat Het is dit feit dat door den keizer en Von Billow in hunne nachtelgke redevoeringen als de overwinning van den Dait schen geest werd gevierd Wjj deelden reeds mede dat de jongste circniaire van Briand een gunstigen indruk maakte in Fransche clericale kringen De Echo de Paris zegt dat da aartsbisschop van Parijs den indruk heeft dat de regcering niet meer a priori een overeenstemming met de bisschoppen verwerpt De openbare eeredienst zegt dit blad zal na de jongste bepalingen niet veel meer te men De kans dat de hoogeschool te Sofia eerlang heropend wordt is vrg groot zooals Dinsdag gezegd De regeering heeft succes gehad met baar ontreden De verwijdering van alle studenten die niet in Sofla thuis hooren uit de hoofdstad en de inlijving dar dienstplichtigen bij het leger gepaard met de strengste politiemaatregelen tegen rnstverstoorders hebben de heethoofden afgekoeld en het gevaar voor herhaling der demonstraties afgewend Nn dat zoo is en een gevoelig lesje is uitgedeeld dat de onde en te drinken geven want u hebt mjj aan bet spreken gebracht en dat wekt bjj mjj allgd den dorst op Den volgenden morgen trof de dokter zün patiënt m zulk een goeden toestand dat hU hem een toestel aanzette dat hem in st iat stelde eenige uren in den tnin door te brengen Daar zag Christiaan voor het eerst sinds het ongeluk hem was overkomen Genevieve weder Zg kwam van de weide terug met een mand vol eetbare paddestoelen in den arm en zag er zoo vrooljjk en frisch nit als een zonnestraaltje Zij naderde hem onbeschroomd zette de mand neder en vroeg hem hoe de patiënt zich bevond wal deze met een vrooljjk uitstekend mejuffrouw beantwoordde Nu u ziet er ook vrjj wat beter nitdan toen wjj n in het gros vonden I Watbebben wg oen angst uitgestaan Uw machine heeft do wagenmaker reeds ier pareerd Jammer genoeg zal dokter Aogagne san mjn been langer werk hebben En ik wildenog wel morgen reeds vertrekken Wordt Vervolgd Wil je angsmelk P Dank n feestelgk I Een grog Heel slap dan P Neen n Amerikaanschen Welnn daar is je gastvrouw Vraaghet haar Mevrouw Harnoy was met een glimlach op de lippen de kamer binnentreden door haar man gevolgd Na den zieke gevraagd te hebhen hoe hji den nacht had doorgebracht liet ziJ hem het ontbijt brengen dat nit heerlijk dampende chocolade geroosterd brood en boter bestond Voor het eerst na lange jaren gevoelde Christiaan iets dat op appeljjt geleek hji begreep dat hjj met veel genoegen het ontbijt zcin gebruiken en maakte reeds een beweging om zich nit de kussens op te richten maar mevrouw Harnoy hield hom tegen Beweeg u niet Ik zal u wel bedienen Behoedzaam sneed zg de broodjes die z j boterde waarop zg een servet om Christiaan s hals knoopte Daarna doopte zjj de stokjes brood in de chocolade en bracht ze aan zgn mond Christiaan ontroerde hj dacht terug aan de jaren zg ner kindsheid toen zgn moeder hem vertroetelde en hg sl et de oogeo