Goudsche Courant, zaterdag 9 februari 1907

Zaterdag O Februari 1007 No 10354 mimm cohant JSieuwS en Advertentieblad tOQr Gouda en Omstreken Teleloon ile Bt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 j regels a 60 Centfn iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur les laidd Telelai n No St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jiost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TERSTOND GEVRAAQD eeli fatsoenlöke 1 LETTEBSETTÉB bekend met smootwerk Adres K MURK HeerenstrUt 11 Rotterdam H SfEHÜÜRr Herrenhiils Oosthaveiï It 88 Zes Kenners groote Keaken drooge Keldi i flinke Tnin Voorzien van Ga en Waltileiding Te bevragen B 89 Oude Kunsttanden en Gel itteii hetzij gebroken of enkele sttkken koopt UMC DENTiaTB Zal deze week te ipreken zgn Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag en Vrgdag van 10 3 oren Hotel De BomIJn Kattensingel Ooada EEMDE70TTANTEEE Heu wonlt v r£uclit p t UBliK te lette GIT HIT MaO EIJN VA M lUVËNSWAAY ZONEN aOBINOHEH Deie THEBEN Worden afgele rerd in reriegelde pakjes van o j IwM tn een ïuilf en n Ned one met Termelding ran Nommer er bPr i roorzien ran nerenataanf jMerk Tolgeni de IWet gedepo neerd Zich tot de aitTopiinif van ge eerde orders aanbevL ende J C BIJL Toomeen J BEEEBAART Lz Ferwerda Tiepan Orootita dötail wDnhaD elaren iD Nederland 8t Ebtèphe Medoc La Rose Lndon 0 60 0 72 Chateau Mallerejt 0 80 per Bereh per anker van 45 fl Si 0 80 0 99 0 72 135 0 99 0 72 1 08 Ch tean Malleret Petit Bonrgogna Oraves Blanc Haat Saaternes Witte Bergerac Nisrsteiner RUdesbeimer Oude Roode Portwyn 1 08 per fleach I Extra oude Roode Portwijn 1 Oude Witte Portwön 108 Extra onde Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Qoede Madeira 0 90 Madeira Snperior l l Vermouth di Torino Dom Bkllabdi per Liter 1 17 Pr aien netto ck contant DEPOT TK GODDA F J J BOON VAN OSTADE Verkrijgbaar in flesschen BO et W c en i l HS bij H H Apothekers en Drogistou Let op het merk AlüKtSB F AD RICHTER Co Rotterdam Te öoüpa bj C LüiJEH Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhayen 118 Qondi Drok rao k BBINKU AN i Zx I acmalogeciisPoedervorm is het eenig ste helpend middel tegen ItUtedar moede nieekmucht Xeuua wakle Uoordiilfueu mapelootheU Onmaehlen Wermagerittg en fermtuaerlHg der Uchaamtkraehten aemalo eeii in Poedervorm heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistolfen worden opgelost HAEMAÏOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMAÏOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos me g ebruiksaanwijzing f 1 50 Ëenige fabrlkaoien H N v SCHAIK Co Den Haag Verkrijgbaar bfl Firma WOLFP A Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal iiouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad IJ nel k N VAN ZESSEN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE C ude0ater A SCHEER Haattrecht K VAN DEB HEIJDEN Reeumjk P v d SPEK Moereapetle D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddine men P A nzGROOT A UI JONGH Oudeiealer J P KASTELEIN Poleliroekerdam D BIKKER Benechop WAARSCHUWING Laat V niet mialeiden door Abdij atroop lUt kloosterflnncta Paulo Abdij bestaat niet ttti Siroop van geenerlei waarde r Gebr Stoll werck a Chocolade eit Cacao Dnlmatif ioot Je niou fnta i virnUngQi ip raa biiia I gebied rerbeterde fiibrl tie UitgloÜend gebruik n fijc e on H nsto jrondsloüen garandeerei ie erbruil Stollwerck s Chocüiade en Cacao een aaabeveienswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aao den inhoud dn nap Etiketten De irma bcbnalde 87 Brerots als Ifofl6Ter ticler 44 Eero Dlploma 8 gouden enz MedalUfs een hewija van uitmuntend l n bbrU a it Keedg 1874 schreef de Aocademi natienal de Faria VToufl Toua déoemone tin Ifwlcille d or r mtère cImmm sn ooaaldArattoa M TOtr exoellente fjabrtootion d Cbooolnt bonbons varies eto oto tMIwtrck a fabrikaat ia vcTknjgbaar bij U K Cunfiseui S Banketbakkeo toa os toieraalverteg woordi er voor Kedeihuid Joliiis Mattenlodt Amsterdign Kalverstraat 109 Het groote aantal zenuwkwalen Tin rent rhooHpIlutf tot 4 voorftfKaaDdflkent ekenenvftBftpoplêit i heiMnb Towt to trot M nog tAsdi alle Diiddnl D door de mfdiitr lio wetMifl hap aanKfiweDd Eerat aao den Dleaweo md koml j j i K ï p n j Unga dt huid t eer oe dat tlJ door het febmiB rnnkcD vaa Jen eenvoa ticHtni phyalolorUolieoulilekklDKjEadaau tiefft die iia houderdp uroefneminKiin thans övi r dë Eotieele wereld rarhraldlii en terwijl alj fn wetinKChappwlijkB krtnuati do hnorste bnlanifatellios wekt tevana ceoe weldaad blijkt te lijn voor de aati renowiiwaleii llJdfUde nittoarhbcu DeEn gnii i i trija a altgevoo leu docr tleu grwpioo dfflcler an U zundbill Dr Hointiii i liMinai ii te VUrtburcn eu bei nat op de OU diTvIndlny OintP Uun in enue SO iartg r Uti fe u r t ip lns t n i hrt tiuofd eHtnuAl pi rtliic uurilcti l n i lh niiifrrii 4uui Af hnld Mtmiililili illjk nn batseaawItcMtrI mrdrti ilvrlrt U t de e Ktmoewtjai wnrdeii wniknlijk ri hllteroDilfl r iBalt t a TtrkniaB en tij maakte luovtel i püeDg dat vau eii door dna uit lnd T EtMol n ea vwkja OVER ZENUV fLIJDEN en BEROERTE ta jrcrkamlng an geetting DitinsB hort n tf d rende de Vledmk v inrlienen ie l i boekje hrvat niet allesD rar bat gravt imV lleh veretHaiibaie vrrklHriiiKeii omtiet t liet weji ii iI Ai nieuwere Mie n k e oq da daanoeda i lf iti wnnliopijf Rpvaih i viirkrpp ii iiiiVeikiutr J r i iik vuult men rtear n we enscbappelijk tt h nidelinKOij ui de Daelif lil i 4 ti die aaii di en H wljre i Jd nljn laomade afenbri ft vuil E t0i pclirifl u t n t ou t f ilaHt te fewe li jjid i ii ouder wslle r Munitie ma Sr il i F tykl 1 k t l r s rue Rfl i eniOHl ICt Gfa jr ftui Xr pra iiaee tnd ntnr anser aa ilnnlgen ti n t r a eten in titirath 9 Ca m N S xt m Srodiaa n ned r urron4 aria O P Fo kter ip ets t il o mr va iet huSgi tHtt l le D iuki ik Dr Baharng keiU Sad £ tt ï ii I me gberti Mr r ïlf it eiir ddr lv ine l itpOulK li inr cht eg voor lenuwHIda FHC l I n 4 CaMal t k ktOn h h irtd dr In Gi fi Dr isUft arrend irti da Zlr It 05 t J iH dr Ie Wef f f C no gj tiU Fare rB CEwbJ we daa Coeia tCiitr it dB Bmia m t rj eo vi le anderen Anti HilPti i r r ii iW ji Mi l mi r T niliidar ansMKAti tl f snn xagmttm tmt Ecnnnncliifjtlielfl IIJ ii waiirvati dakenteakeneaxija oi oe tche eoefdpiln Hiicralnaiaeielihaaf 4i l n tlordandrs g ro liipHkkeltia tieM gejtagnia d itagi lco heM llEhamutljke onruii en Biibehagil ka1o iis ri verder alle ilikfn dia door beroert vatroffen wai ifln aBocliJdea aan de volgeii daarrkn ifljaU vrrlaintiln ea onveraiogan tot ifreken iware longval soalaQik alikkon atijrbeld d Qewnahten mat voartiurnidn pin pieiuellj r iwakts vinwakkleg van lahougen ens an il dia raeda oader eoacakiuidift bi I Mui U f Keweeit kIJ maar doot de hekeudo niddeleB tla onthondingaeu wt koodwatarkttor Kriiveii F lv til fren toiiinlooi ot z ebadpii g na senezlni of iMifclng honnar kwa l evondeD li 4b i II eu tpTi Itilie lj die vi ir Ki v e rn vosr beirocrte aaiuitoe r de hebben watrani rerB liijuxateti a een aanhoudeiti nailig voalaa Vtrdnovlng la bat baafl feaef lil nat dalitflghlid nikker ngtn t arkar oi6in voordo oogan drukkeeda pOn onta liatVMrkaaN aaUlngln 4a aaraa bal es ai fan krleb ing la en het agnn van handen an voalaa aaB tl Uia drta oatagorlin tbb wiydcrBt all ook aail Jonga m lile Ijiiende aan bleakiMfet n kreahlelouliaM o S bb gBcooda Hifi aaa aa t rienen dia veel met kat hoofd werken en Keeatddtjka naotla willafl T rkOBBB wordt driaiand uagoradan cfh bet bovan ▼ mialde werkja aas te aohBflta hetwelk op UBTTBga taaUlCM a Amh Ttr tonden wordt door AtUMtPrtUM do r H IXBBAV Ce Helllrewet 4i KofOrdam r R vnn HAVTBY HOt rP Ap rtkaUr Eert HMMMf L Ctr fht LOnRV A fOKTO OBdaRBclit bU ia OBMdbr W WL Op de toDgate hrrleBnia h mediojniito tentonflatellloila de Ikr Wai MBt M k dliar da Medlanh Jnrll aifit i KiiTi r a if t4alll b kr WESSANEN êe LAAN Wormerveer OPGERICHT ir S HOWINHLMKB FABRIKHBIW Voedert uw Fee met de uiii r murwe merk Ster en Vlf K uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Mere Diploma Pary 1900 Segen Oouden Medaille ÖPatent H Stollen Mialuf Inuurin Buuairrtt itatinrgutti mrMm Warnung Der Qrluiat Kr olg Mft inura PaUmt H SUIUm irratitu tmt Maa nr tÊlik m m vi rthio en XachuhmMng n ttittm lÊÊttm éiitr imtntiti tcluKftn H aMImt MP na iw NK Hiv k Mh mm nm Mtitt Ut nUn t m m mmft U ti t im Koord Brabantsch Schoenco LaarzeDinagaziJo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg PRIMA KWALITEIT OVKKSCIIUËVËV Slerke Sülioollairzeo eiiz C priiimingf van rcstaHlen Aanbevelend C SMITS Alle rep tratiën en aangemeten werk DE OOEDKOOP8TE DE MEEST PHACT18CHE DE MEEST VOLLEDIGE MOPEBLADEM è zjjn beslist die der Firm WELUOl THE LADIES JOUHSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DKESSMAKBH f met een gratis geknipt patroon i THE BAZAAR OF CHILD a BEA S FA SB IONS f Kindermodes met vele gratis geknipte patronen FBAAOT Vu BoekhandelaarProefnummerK A Alle met kantel HoU Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zu n GEKNIPTE PATKONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 60 verkrijgbaar bii MILLY SIMOInS Den Haag Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE V erkrggbaar bij PEKTERS Jz Lit op 9sehtt M kmrkhrmmd j Wormerveer HOLLANÖT M M V LOOi DUBBELE BOüRT B 1 Tetln 117 b t ruimst vooriien van GASORNAIENTEN il elke itjjl van de i rste fabrieken tegen concnrreertnde prijzen Aanlegger tao Gas Water Spreek Blur eo Eleclrisebe geleidiogeD rie ran goed liclit houdt wende id h naar het Ooudeeh VerlióMing M ag€utlJn DE AVQIDSITER daar alleg door bekwame flttan raniclit wordt Buiteulandscb uverziciit De Frankt Ztg i vooral voldaan over de versterking van den linkervleugel van de liberalen De vrüzinnige volkspartö de vrüiinnige vereeniglng en de Zniddnitsohe volksparlj hebben samen 47 mandaten andere tollen 46 mandate gekregen Men kan er nog i wilde liberalen bijtellen Dat staal dan geluk met en versterking van de burgerlijke hnkersijde met 15 stemmen een vermeerdering die niet alleen van socialist tische verliezen maar ook van winsten op de conservatieven een gevolg is Het besliste liberalisme heeft zijne toenemende kracht leeren kennen en evenals zi n invloed in bet parlement zoo zal ook de aanhang van de liberale gedachten onder de bevolking grooter worden en znllen die gedachten zoodoende naar te hopen is ook meer praotische uiting krijgen Deze verkiezing is het begin geweest WiJ hopen dat er een stggende ontwikkeling op volgen zal Het Berl Tageblatt legt daarentegen meer nadruk op de versterking van de reactionaire partijen De nieuwe Rgksdag zal nationaal zijn maar hij zal tevens in alle vraagstukken van geestelijke beschaving en van het oeconomische leven nog achterlijker dan zgn voorganger zjjn Op do regeering valt niet U vertroawen Zoo hangt in den nieuwen Ryksdag alles al van de vertegenwoordigers van bet liberalisme Het staat vooi een zware maar eervolle proef doorstaat het die dan is het mogelgk ons staatkundige leven vooruit te brengen Legt zij het af dan zal op de tegenvobrilige sociaal demoiratische eb weer al te spoedig een nieuw hoogtij volgen De redevoering van den keizer en het feit dat ht nadat de uitslag der verkiezingen hekend geworden was behoefte gevoelde om tot zjjn volk te spreken zijn echt Duitsche verschijnselen WJ kunnen ons dat niet voorstellen in eenig consiilutioneel land waar de vorst voelend boven de partijen te staan alle groepen meent te moeten rekenen tot zjue onderdanen belangstelling toouen kan maar nooit partij zal kiezen De Duitsche kiezer gaat verder hg juicht mede over den uitslag en kleedt hetgeen hü zeggen wil in beelden die aan des strgd tegen een vijand ontleend zijn De vijand is verslagen En na den uitslag der verkiezing is het niet twijfelachtig welke partij de keizer als de vjjand beschouwt Gaat voort op dien weg zegt de keizer WU deze beweging echter duurzaam zijn FEVILLETOX IN DUB BELE B ANDEN 15 Zonder van m n paddestoeltjes te proeven f lachte het meisje Dat iu niet mooivan u Wees maar gerust mejuffrouw ik zal er van proeven Als ik geen andere redenen had om hier te blijven zou dat alleen reeds voldoende zgn om mijn vertrek uit te stellen Mevrouw Harnoy die haar dochter met Christiaau boorde spreken voegde zich bij hen De tjjd vloog den zieke om eo de dag ging voorbij zonder dat hg éen oogenblik die walging en ontevredenheid voelde welke hem vroeger steeds kwelden zoolang hij niet gedronken had Hü liet zich tgdig te bed brengen en sliep onmiddellijk in wat hem toch niet verhinderde tot den volgenden ochtend door te slapen Den volgenden dag zag hg het bezoek van lÜn vader en den dokter met opgewektheid tegemoet Angagne constateerde met heimelijk genoegen dat de crisis die lig verwachtte tla gevolg van de totale ontzegging van ueohol deh niet bad geopanbaaid Ëo Chili zoo zegt het Berl T igeblatt dan moet de regeeriog anders worden De sociaaldemocratie is ditmaal omvergereden Maar zulke huzaren aanvallen hebben de ervaring leert het gewoonlijk een zeer voorbijgaande aitverking als andere troepen niet gereed zgn om in te grjjpen Met andere woorden Wat thans een daad van oplaaiende geestdrift was moet op den duur verzekerd worden door een weldoordachte staatkunde En verdei Uit h t cheele verloop blgkt dat de regeering wel i n kranige cavalerieaanval heeft gedaan naar dat de slag zelf verloren is Reuter seint nit Parijs dd 7 Febr Minister Caillaux stelt in de Kamer in het licht dat het wetsontwerp op een inkomstenbelasting bestaat uit een bijeenvoeging van de werkelijke belastingen van alle soorten in één algemeene persoonlijke belasting op het inkomen voortvloeiende nit roerende of onroerende goederen tot een bedrag van 1 pr c op inkomsten verkregen nit handel en nijverheid van 3 50 proc en op die van den arbeid 3 proc De thans bestaand wgze van belastingheffing van Franscbe waarden blgft gehandhaafd alle bnitenlandsche waarden worden toegelaten op de Fransche markt tegen betaling van 2 proc zegelrecht van de nominale waarde en een belasting op de opbrengst van 5 proc De Fransche rentetitels blijven vrijgesteld maar zijn onderworpen aan de belasting op het inkomen of de algemeene belastingen De algemeene belasting treft slechts hen die méér dan 5000 frs inkomen hebben en zal 120 millioen o brengen Toejuichingen Het ontwerp wordt in handen van een commissie gesteld De interpellatie over Briand s jongste circulaire die in de Fransche Kamer gisteren verwacht werd is achterwege gebleven Maar in de couloirs was van niets anders sprake Algemeen ia men van meening dat r tusschen de circulaire van Briand eu de uitingen die Clemenceau verleden week in de kamer over de bisschoppelgke verklaring deed een krasse tegenstelling bestaat die doet vreezen voor het voortbestaan van het ministerie De meerderheid schgnt aan de zijde van Aristide Briand te staan wiens aanzien voortdurend toeneemt terwijl dat van Clemenceau in dezelfde mate afneemt De toestand is zoo gewerden dat de kleinste gebeurtenis een crisis kan doen ontstaan De ministerraad heeft het door Briand voorgelegde ontwerp goedgekeurd om aan tiaan sprak niet meer van heengaan De dokter zocht naar de oorzaken van dien ommekeer HiJ had ze spoedig ontdekt Christiaan was dan alleen geheel tevreden als mejuffrouw Harnoy in zjjn nabijheid was Gedurende haar afwezigheid was hjj zenuwachtig en prikkelbaar zgn gastvrouw kon slechts ja of neon nit hem krggen terwijl vooral da oude heer Harnoy hem blijkbaar niet beviel Om haar genoegen te doen speelde bij eindelooze partijen piket met haar vader mits zij tegenwoordig was Do dokter wilde er het zijne van hebben en na verloop van veertien dagen zeide biJ tot ziJn patient Ik bewonder j geduld miJn jongen maar aan alles komt een eind Ik geloof je spoedig de vrijheid te kannen terngschenkec Je been zit in n stevig gipsverband zoodat er geen gevaar in steekt als je je iu een i jjtnig naar Tourgeville laat brengen Christiaan hoorde hem koeltjes aan Ik geloof dat u te optimistisch bent dokter Mgo enkel doet nog vreeselijk p n En wat zon ik een leelgk figuur op Tourgeville maken Verbeeld n met mijn arm in een doek en op krnkken Hier kan ik immers mgn volkomen genezing afwachten Maar de familie Harnoy Dat zijn brave meushen die mi niet de prefecten de zorg voor verpachting of verbaring op te dragen van gebouwen die voor gMadieustige doeleinden worden gebruikt toch aan den staat behooren Ten gevolge van het besluit der Belgische Kamer na het langdurige Congo debat werd een commissie voor koloniale zaken benoemd die belast zou worden met het opmaken van voorstellen om de overneming van den Coogostaat te regelen Dinsdag kwam die commissie onder leiding van den heer Schollaert voor de eerste maal bijeen De voorzitter meende in ziju toespraak er op te moeten wijzen dat de cbmaissie uitsluitend benoemd was voor het opstellen van een koloniale wet Die vei klaring werd door verschillende leden met protest ontvangen De beer H nans zetle uiteen dat de commissie zich ditVduidelijk moet voorstellen Als de Congostaat door België zal geannexeerd worden dan moet de absolute macht van den koning in dien staat ophouden Dit moet de grondslag ziJn waarvan de commissie biJ het ontwerpen van voorstellen moet uitgaan Hierover werd nog geruimen tjjd van gedachten gewisseld De bijeenkomst werd daarna verdaagd tot heden De heer Scbollaert zal nog eens goed informeeren naar het feitelijke doel der commissie Oe christen democraten in Belgié hebben het bedanken van hun leider die niet ongehoorzaam aan ziJn meerderen wilde zijn niet zoo maar voor kennisgeving aangenomen Het rortpestunr heeft een bijzondere bijeenkomst gehouden om te beraadslagen wat r te doen stond nu priester Daens zjjn party in den steek bad gelaten De vergadering nam een besluit aan dat van de stemming der christen democraten tegenover Daens betuigt Overwegende zoo loidt de tekst van bet besluit dat de bedaukbrief dien priester Daens aan de algemeene partijvergadering heeft gezonden door hemzelf onderteekend was en dat het adres met zijn hand was geschreven oordeelende dat jeze daden een geestestoestand doen veronderstellen belder genoeg om hem die deze daden verricht volkomen verantwoordelijk te rekenen voor zijn brief verklaart het partijbestuur dat het den bedankbrief van priester Daens niet aanvaardt en besluit Daens eenvoudig te schrappen van de ledenlgst der Brnsselsche groep van de christelijk democratische partg waarvan hjj de voorzitter was Het Kamerlid Pierre Daens broeder van den oud voorzitter der christen democraten de deur zuUon uitzetten viel Christiaan hem heftig in de rede ZiJ znllen mg met spgt zien vertrekken en ik zal hnn met spijt verlaten Ik wil mii niet ondankbaar toonen Nu een mooi cadeautje Na werd Christiaan eerst recht boos Ben cadeautje P Voor zooveel goedheid f Zjjn wjj dan ploertige parvenu s Dokter Angagne schudde het hoofd Ik weet dat dit gezin in zorgvoUoomstandigheden verkeert De zaken van den vader gaan zeer slecht En jouw tegenwoordigheid komt hun op groote kosten te staan In plaats van zuinig te leven moetenzg zich nu met weelde omringen Daar had ik geen flauw vermoeden van Dus daarom verstelt mejuffrouw Geueviève haar japonnen zelf Waarom hebt u m j dit niet eerder gezegd F Ik heb het eerst gisteren vernomen Men heeft mjj nog medegedeeld dat het onlangs slechts weinig had gescheeld of Harnoy had zgn betalingen moeten staken daar vele huizen in Venezuela waarmede hg in relaties staat in gebreke bleven hem te voldoen Op dit oogenblik leven zjj van do inkomsten van mevrouw Harnoy s schamel fortuintje Het is huB niet aan te zien Mevronw en haar dochter ziJu uiterst lainig 45ste Jaargang ïs zeer bedroefd over de handalwijze ven zjjn broeder Wat mij betreft schrgft Pierre Daens mijn overtuiging wordt met de jaren versterkt ondanks verTolging en nederlagen de overtuiging is dat het heil van een geloovig volk afhankelgk is van het bestaan eenei christelijk democratische partg onafhankelijk en vriJ en duidelijk gescheiden van de conservatieve katholieke partij Voor het geval de conservatieve katholieken mg deie verklaring als een misdrijf aanrekenen blijf ik toch overtuigd dat God die rechtvaardig is eu goed mg vergiffenis schenken zal Pierre Daens kan niet gelooven dat zjjn broeder het volle meesterschap bad over zgn vermogens toen hij voor den drang van hooger hand zwichtte en zijn partg zijn politieke overtuiging verzaakte Mg n broeder is ernstig ziek heeft Pierre Daens tegen een medewerker van de Fenple gezegd en ik wil zyn daad niet veroordeelen Als hg zijn volle gezondheid terug zal hebben gekregen zijn geest weer belder is en zgn lichaam krachtig dan zal men weten wat hjj gewild heeft Wat mij betreft voegt Pierr er bjj ik zal den strüd voortzetten Kardinaal Lecot heaft een berderlgkea brief uitgegeven over de gebeurtenissen van den dag De kardinaal zegt na een geschiedkundig overzicht van den strijd tjsscheu kerk en staat f Wat vragen per slot de Franscbe bisschoppen van het burgerlgk gezag f Zg vragen alleen het genot dat giJ hun tot dusverre hebt toegekend meer niet Zjj willen om mogelijk te maken dat de eeredienst kan worden waargenomen als in het verleden dat de pastoor door hen aangewezen de eenige bezitter zal ziJn van de kerken dat bil alleen er den dienst regele dat de ker kelijke politie het alleen worde toevertrouwd als vanouds en dat de burgerlijke overheid f niet tusschen beide kome dan in de gevallen voorzien in ds oude Fransche wetten terwgl elke andere tusscbenkomst niet dan hinderlijk en in elk geval overbodig zon kunnen zgn De wet van 2 Januari 1907 geeft de burgemeesters het recht zonder eenig toezicht te onderhandelen met den pastoor die door den bisschop als hoofd der parochie is benoemd Zoodat deze twee mannen abi zjj bezield zijn van eerlgke bedoelingen en waarlijk vrede verlangen te sluiten op een der belangrijkste punten in staat zgn eiken onzaligen twist te beslechten en zoo zonder gerucht den altgddurendeu wapenstilstand der brave lieden kunnen slniten Als het aanbod der bisschoppen wordtaf Ik zal er met mgn vader over spreken Hg zal Harnoy wel willen helpen Dokter Angagne wreef zich vergenoegd de banden Het is zeker da als het huis VernierMareuil zich met de zaken van den heer Harnoy wil bemoeien alle moeilijkheden wel zullen worden uit den weg geruimd Nu begrijp ik waarom die arme heer Harnoy zoo dikwgls uit zgn humeur is Ziin vrouw en zijn dochter hebben geen bizonder prettig leventje bjj hem Des te grooter ia beider verdienste nu zij hem toch met zooveel teederheid omringen Wat ii een mantoch gelnkkig die het voorwerp is vanzooveel liefde en toewijding Wel well riep de dokter nit Benjijhet die zoo spreekt f O als Clamiron je hoorde I En Etinnotte Dhariel dan wat run die opkijken I ü drijft den spot met rog dokter zeide Christiaan op een hem vreemden ernstigen toon En ik verdien niet beter Wantnu zie ik het walgelijke in van mijn vroegere levenswgze nu ik omringd ben dooreen familieleven dat ik totnntoe niet kenau twee vronwen om mg heen zie zoo dcugUzaam en i achtmoedig als ik rajj nog r i mo heb kunnen voorstellen i Wordt Vervolgd