Goudsche Courant, zaterdag 9 februari 1907

geala eo zegt Lacot du atatt de vervolging voor de dear de bloedige vervolging Oeorge Joachim Oosehen die gisternacht overleden is was een staatsman die niet geacbitterd heetf maar om zgn kennis en aeherpzinnigbeid jaren lang tot hooge posten geroepen is en daar getoond heeft tot beatnren en regeeren welbekwaain te wezen Ujj was van baie nit liberaal maar toen Oladatone de zaak van Home Bale tot de tune maakte scheidde Uoscben 1885 met den tegenwoordige hertog van Devonshire Chamberlain en zoovele anderen van hem Hij werd in 1831 geboren en kwam in 1863 in het Lagerhais waar hy bleet tot 1900 in welk jaar hij met den titel van bnrggraaf naar het Hoogerhnis overging Reeds 1865 werd by lid van een ministerie Na verschillende miniuterieele posten te hebben bekleed werd by in 1871 minister van marine Na zijn afscheiding van de liberale party werd hg in 1887 minister van financiën onder Salisbnry In 1895 werd hg w er minister van marine Dat bleef hg tot 1900 Verspreide Berichten Dditsohla d De sociaal democraten zyn nn weer ongeveer tot hnn sterkte afgedaald die zg na de verkiezingen van 1893 bezaten In 1890 wonnen ry namelgk in 35 districten in 1893 In U districten in 1898 in 56 districten in 1903 in 81 districten en nn in 43 districten De koning van Saksen is in de wolken over de nederlaag der socialisten in 7yn koninkrijk Hg seinde aan den burgemeester van Dresden Hgo vreii de en myn trots over myn beste Dresdanafra ia groot maar grooter nog mgn dank voor de vaderlandslievende opoffering vnn vele uitstekende mannen Het is een genoegen thans te leven I De Deutsche bank moet reeds een voorschot van 18 millioen mark hebben gedaan om met de versterking van de haven van Swakopmnnd in Zuldwest Afrika te beginnen Fbaskeui Qisteren heeft de ontrnimiug plaats gehad van het seminarie te Bedz De meegenomen oiesoldaten moesten de deuren laten springen daar deze gebarricadeerd waren Leeraars eU leerlingen gaven duideiyk hun afkeuring daarover te verstaan zoodat een twintigtal hunner werd ingerekend De aartabisschop van Ghambéry die nog tltyd zyn paleis niet ontruimd had sit hoofde van een ernstige ziekte is gisteren Kostorven De commissie voor algemeen kiesrecht beeft zich eenstemmig uitgesproken voor evenredige vertegenwoordiging Een Duitsch student werd te Toulo verdacht van spionasge gevangengenomen Hg had zich by Kaap Brun op verdachte wgze opgehouden Wegena gebrek aan bewgs werd hg wider losgelaten doch door geheime genten bewaakt en is thans weder in arrest enomen EiaiLAXD Oeneraal Booth van het Heilsleger is in SkandinaviS koning Hako heeft hem in MdiSntie ontvangen Br n plaBoes voor en anelle stoomTurtverblnding tussthen de lersche kust en Canada de afstand zou in 3 1 2 dag afgelegd moeten worden In samenwerking met een snelle treinverbinding door Canada lou de Japansche poat dan in 19 dagen in Engeland knnnen ign BiLon Bet rytuig des konings is gisteren in Brassel in botsing gekomen met een electriache tram De dissel ging door de ruit der tram De koning werd van zyn plaats geworpen maar niet gekwetat BuaLAiiD By een huiszoeking te Petersburg heeft de geheime politie eem aantal uniformen van s keizers garde gevonden Men denkt daarom dat er een aanslag tegen het leven van den czaar beraamd is Het onderzoek duurt voort Het reaetionnaii e verbond van het Busaische volk zond een telegram van gelukwensch aan den Daitschen keizer met de nederlaag der socialisten De czaar beeft de vonnissen tegen admiraal Nebogatow tien jaar vestingstraO en de andere officieren van zyn eskader bevestigd BINNENLAND STATEN GENEKAAL CenSTE KAUEH Vergadering yan Donderdag 7 Febr Alvorens wordt overgegaan tot behandeling van bet wetsontwerp betreffende Nederland a diplomatieke vertegenwoordiging in Ifarokkb deelt de minister van BuitenIMdieha Zaken mede dat de Nederlandiohe en Duitacbe commissarissen die in xake I opheffing der bezwaren van de dubbele on 1 gevallenvi rzekering te Beriyn vergaderd 1 hebben het eens zgn geworden over een regeling by verdrag Het wetsontwerp betreffende Marokko 1 wordt goedgekeurd waarna de beraadsla 1 ging over de Waterataatsbegrooting wordt 1 voortgezet met een betoog van den heervan Leeuwen tegen de commercieele boekhouding voor de Telefoon zooals deze thansgeregeld is De heer van Nierop sluit zich volkomen by de bezwaren van den heep Leeswen aan De minister van Waterstaat betoogt naar aanleiding van den wensch v in den heer I van Velzen dat alle eigenaren van door de 1 Delfland clie zeewering bescbermi nde gron den behooreii bg te dragen in do onder 1 hondskosten dier zeewering dat do regeling 1 van den omslagplicht behoort bg ProvStaten en dit de w itiTscbapsbebtaren zelf 1 de noodige voorstellen aan de Staten kunnen 1 doen I Wat betreft de beloogen van de hoeren 1 van Leeuwen en van Nierop hi rinnerde de minister aan de rocente instelling eener Jcommissie met den bi er Lely aan t hoofd 1 betreffende de Telefuonkwesties 1 Na replieken wordt de Waterstaatbe 1 greeting goedgekeiird i Bg de behandeling van de begrooting van Koloniën bespreekt de lieer Scholten uitvoerig de verhouding van den Staat te 1 genoïer de Nederlandsohe Handeimaatschap 1 pg in zake de koffieveilingen De behandeling van de koffie in Indievervoer opslag verkoop enz moet nietlanger geschieden door tnsscbenkcmst van de Handelmaatscbappy maar voor rekening 1 van den Staat i De minister van Koloniën sluit zich aan bg bet oordeel van den ond minister van iOedem dat het geen zaak is voor den Staat 1 om zalf den verkoop der koffie ter hand te 1 nemen 1 Na repliek werd hoofdstuk Koloniën goedgekeurd I Hierna kwam de Marinebegrooting aan de orde die gelgk vroeger gemeld verdedigd wordt door den minister van Oorlog i wegens het ongeval den minister van Ma j rine overkomen 1 De eerste spreker de heer van Wasse i naer van Bosande acht zicli de tolk van de geheele Kamer by het uitspreken van den wensch tot een spoedig algeheel her 1 stel van den minister van Marine Met het 1 vlootplan van den minister kan spreker 1 zich vereenigen daar er meer rdaterteel I wordt aangevraagd maar betreurt dat de afwerking van bet plan zoo lang zal duren 1 De heer van Houten doet uitkomen dat 1 de kwestie van het scbip voor Indit de I Eerste Kamer niet behoeft te brengen tot 1 afstemming van de be$ rooting omdat toch I dat schip niet kan gebonwd worden alvorens I de geldes worden toegestaan voor verbree 1 ding van Oosterdoksluis 1 Minister Staal verdedigt uitvoerig het in 1 aanbouw komende schip 1 Na replieken werd de Marinebegrooting 1 goedgekeurd zonder stemming Om half 1 vindi onder buitengewone be I langstelling de behandeling van de Oorlogs I begrooting aan met gelgktydigr behandeling 1 van de Vestingbegrooting en een supnle toire begrooting van Oorlog voor 1906 I De beer Reekers gelooft dat wg veel nut 1 teloos werk doen wanneer we alle zorgen I besteden aan onze defensie maar hy acht Uhet toch plicht dat de weinige middelen die ons ten dienste staan in goeden staat jworden gehouden Daarom jnicbt spreker I het toe dat deze minister zich het lot aan S trekt van de stelling van Amsterdam Spr 1 betoogt verder dat onze legerorganisatie op losse schroeven wordt gezet door maat 1 regelen tot voorbereiding van een volksleger 1 maatregelen die zullen leiden tot afbrokke ling van bet tegenwoordige stelsel In s ministers voorneme i tot vermeerde 1 ring van bet contingent met 4000 man aiet 1 apreker voorts geen voordeel voor onze weerbaarheid en geen vermindering van 1 militaire lasten I Als bet biyvend gedeelte eens een enkele I maal wordt weggezonden ia dit zoo erg niet maar als die toestand eenige jaren heeft I voortgedunrd zal het voor een eventueelen 1 opvolger van den minister hoogst moeiiyk zyn op den maatregel terng te komen 1 Aangenomen dat bet blgvend gedeelte 1 thans niet nuttig gebruikt kan worden dan I behoeft dit nog niet te leiden tot het naar hnia zenden I Do heer Vermeulen besprekende de bon 1 ding van de rechterzgde tegenover deze 1 begrooting aan te nemen betoogt dat de Eerste Kamer zich liever het ongegrond verwyt mag getroosten van het verwerpen van een begroeting om politieke redenen 1 dan dat zg zich hel zelfverwyt zou morteu 1 maken een catastrofe voor onze landsweer 1 baarheid niet te hebben voorkomen De j strgd gaat hier niet tegen den persoon des ministers doch tegen bet stelsel dat spre I ker afkeurt I Voor bet bewaren van de binnenlandsche rust moeten we op een vaste troepenmacht kunen rekenen en in de residentie moet uit deferentie voor de Kroon een flinke troepenmacht aanwezig zgn Morgen 11 unr voortzetting Het Vaderland vestigt in een artikel de aandacht op enkele punten nit de brochure van generaal Smeding Het blad wyst o a op het volgende door den afgetreden inspectenr aan zyn opvolger medegedeeld r iWat de toestand in dezen winter momenteel het cardinale pnnt voor mg betreft had hy vervolgde ik in t vooruitzicht dat zoodra hg zich ongeveer had ingewerkt en das feitelgk verantwoordeiyk werd de militie van 1906 afgericht zon zyn waardoor in het voorjaar 1907 de paarden voor welke thans bg een mobilisatie geen afgerichte ruiters tydig beschikbaar waren konden worden ingedeeld aan die militie en waardoor op die wgze het incompleet aan personeel bg een eventueel nitrukken met pl m 500 man werd verminderd En Het Vad merkt dan op De inspecteur gaat in zgn brochure zelfs zóóver van toe te geven dat recruten die slechts vier maanden geoefend werden zoo niet geheel afgericht dan toch desnoods wel tot zekere hoogte brnikbaar zyn bv als 2e gelid rniters als onberedene helpers bg de dekking van den bagage en gevechtstrein en dergeiyke diensten Althans de besten onder de recruten zullen dit knnnen doen Deze zullen als zoonanig ook te velde kunnen medegaan waarmede geenszins gezegd is dat allen na 4 maanden voldbende oorlogsbniikbaarheid bezitten Heeft men vragen wg deze erkentenissen over het hoofd gezien F En biykt er niet nit dat de vermindering van het blgvend gedeelte toch wèl mogelgk wordt geacht zelfs door een opper offlcier die zyn eischen zoo hoog stelt als de ondinspecteur der cavalerie mits de maatregel voldoende is voorbereid f Nn weten wy niet alles wat tasschen 28 Febrnari 1906 toen de toenmalige inspecteur in dien zin adviseerde en nu is gedaan ter voorziening in de maatregelen noodig voor de vermindering van het biyvend gedeelte bg de bereden wapens Maar wg hebben s Ministers verklaring in de Tweede Kamer dat intusschen met die voorziening is begonnen blgkbaar reeds lang geleden en zgn pertinente verzekering dat wat er verder nog in die richting mocht te doen overgebleven zgn vóór 1 April zgn beslag zal hebben gekregen wy schrgven nu 7 Febrnari Over zeven weken is 1 April daar En vóór dien tgd heeft de Minister volle opheldering over de genomen voorzieningen toegezegd Is het in dit licht beschouwd dan nu het oogenblik om den Minister een stok voor de voeten te gooien ten einde hem te doen struikelen F Gemengde Berichten Omtrent den verkoop der weldadigbefdszegels ten bate der Amsterdamsche voreeniging tot bestryding der tnberculose doelen de Amsterdamsche bladen het volgende mede Tot 3 Januari werd aan bet postkantoor voor f 43 729 78 verkocht Van deze som was door het comité voor rnim f 20 000 aan zegels genomen De hiervan op 3 Januari rosteerende zegels pi m f 2000 werden in depot geplaatst om zoo mogeiyk nog vóór 31 Januari verkocht te worden Dank zy de goedgunstige beschikking van bet ministerie kon de vereeniging na 3 Januari nog voor f 18 000 zegels in depot nemen een groot deel hiervan werd over verschillende plaatsen van ons land verspreid waardoor behalve de genoemde f 2000 nog voor f 3328 84 verkocht werd In het geheel heeft de verkoop dus f 43 722 78 + f 3328 84 = 47 058 62 opgebracht De halve opbrengst f 23 529 31 komt hiervan de Amsterdamsche vereeniging ten goede en daar de onkosten van drnkken der zegels reclame porto s enz pi m f 1500 bedragen wordt de tubereulosebestryding met ruim f 22 000 gesteund Dit gunstige resultaat dankt de Amsterdamsche vereeniging tot bestryding der tuberculose behalve aan de goede zorgen van het damescomité voornamelgk aan de belanglooze medewerking van de Amsterdamsche Kiosk Onderneming en nevens de vela reeds genoemde winkeliers en depöthonders der postergen aan den steun der firma s Weinthal Co Boele Sr Oethardt Salm en Hillen daar deze firma s de weldadigheidezegels in hare over het geheele land verbreide magazynen ten verkoop stelden Dat ook de postzegelhandel zich niet onbetuigd liet bigkt behalve uit de belangryke bestellingen der hoeren Booleman ec Bootlieb te Rotterdam en John Cray te Utrecht het beste hieruit dat aan het bestuur orders toekwamen nit Frankryk Duitschlund België Engeland Zwitserland Rusland enieUauit De verkoop in de door de vereeniging gestelde depots buiten Amsterdam bedroeg Arnhem f 550 02 Rotterdam f 537 30 den Haag f 490 02 Hilversum f 83 46 Dordrecht f 80 61 Locheoi f 63 54 Breda 1 55 86 i utrecht f 55 36 Doetinchem f 30 62 Zwolle f 3618 Bergen op Zoom 128 80 Enschede f 15 32 Assen f 11 60 Driebergen f 9 50 Almelo f 7 92 eni Oldenaaal f 5 08 De niet verkochte zegels worden door bet bestunr der postergen aan de Amilerdamsche vereeniging afgestaan nadat zy door afstempeling voor frankeering onbruikbaar gemaakt zgn zoodat ook nu nog aan aanvragen van verzamelaars voldaan kan worden Een wanhopige Een gehuwd man te Dordrecht onderhield met een eveneens aldaar wanende vronw ongeoorloofde betrekkingen Bu die vronw was een kind geboren en werd een tweede verwacht Het schgut dat de man de betrekkingen wilde afbreken en men zegt zelfs dat hy de vrouw waarschuwde hem niet lastig te vallen daar hy hdar anders de stad nit zou laten zetten Deze totaal krachtelooze bedreiging schgnt ook nog het hare er toe bggebracbt te hebben om de overspannen vionw geheel van streek te helpen Zg reisde gisteren naar Rotterdam en bestelde daar in een bazaar een revolver De winkelier vroeg of het voor oen jongen of een meisje was Zg gaf daarop verward antwoord en zeide ten slotte dat het een echte moest zyn die oor haar zelf moest dienen en dat zg er kruit en lood bg moest hebben De winkelier stelde haar voor dan ook maar tegelgk de revolver voor haar te laden en deed dit met losse patronen Oe vrouw begaf zich s avonds tegen negen unr met haar wapen naar de echteliike woning van hem dien ze voor den vader van haar kind houdt en schoot toen zy zyn persoen in de gang zag door het glas der bnitendear tweemaal haar wapen af zonder iemand te treffen De politie beeft de ongelukkige tegen haar lelve in bescherming moeten nemen D a Einde December van het vorig jaai werd by den kofflehuishondet O Franke te Oldenzaal een kip verjaagd door een hond zoodat men meende dat bet dier verdwenen was Gisteren echter werd het dier uitgehongerd en doodmager toevallig teruggevonden onder een kist in den tuin naar het dus langer dan een maand vertoefd had trots de strenge koude zonder eeoig voedsel te kannen machtig worden De eerste graankorrels n deze langs hongerknur smaakten bet dier blgkbaar uitstekend en daardoor verkwikt wist bet zich hoewel met waggelenden gang bg zyn rasgenoten te voegen Men meldt nit Leiden aan de N B Ct De vereeniging Scbildersgilde St Lucas onderafdeeling van den Ned B K Volksbond en de afdeeling Leiden van den Ned Schildersgezellen bond hebben in ov rleg met hunne hoofdbesturen aan de Schilderspatroonsvereeniging het verzoek gericht om lo bet minimomunrloon van een meerderjarig schildersgezel te brengen op 20 cent per uur 2o den maximum werktgd te stellen op tien en een hali nar per dag 3o de uren In welke moet worden gewerkt boven den gestelden maximum werkdag te verhoogen tot s avonds 10 uur met 25 pet van 8 avonds 10 unr tot s morgens met 50 pet en op Zon en feestdagen met 100 pet 4o dat bg storing ia het uitvoereu van werk hotzy door regen of andere invloeden het gewone nnrloon worde uitbetaald 5o dat de patroon zorge dat in de werkplaats aanwezig zg een rein privaat zuiver drinkwater volledige verbandkist en zeep dit laatste ook op de werken E n en ander te doen ingaan op 1 Maart 1907 In hunne toelichting herinneren de gezellen de patroons er aan dat door ben in 1903 reeds een geleideiyke verhooging van loon met éen cent elk jaar is toegezegd waardoor de gezellen reeds in 1905 een nnrloon van 20 cent zouden hebben gehad Men meldt aan de N B Ct Te Ellecom brak Woensdag omstreeks vjtl uur brand nit in een gedeelteiyk met riet gedekt huis bewoond door drie gezinnen Van den voerman A Bongers by wien ds brand ontstond ging de geheele inboedel verloren benevens 6000 pond hooi en een pas geslacht varken ook van den kruidenier H Snellenburg verbrandde alles zelfs kon het geld nit den winkel niet meer gered worden De schoenmakerswerkplaats van D Dammers die niet aan de woning was gebonwd evenals een schuur met vee vao Bongers bleef met moeite behouden De spuit was weldra ter plaatee tengevolge van den vorst was het terrein rond het brandende huis heen spoedig een ysvlakte Aesarantie dekt de ichade Uit Aken wordt aanH nitsche bladen bericht Te Vaals is nu de zeveade speelelub geopend waarin in éen nacht fortuinen verloren worden Een jurist nit Berign verloor er in de laatste dagen 125 000 mark De resident van Tornate en onderhoorigheden seinde op 29 December Civiel gezaghebber öalela van eicnrrie in bet binnenland te Kao aan bet strand teruggekomen rapporteert de Modoleesche kampongs Soa Sengadji en Hoekoem overvallen bevolking vluchtte achterlatende 4 doeden 4 gewonden en 4 blanke wapenen daarop doorgemarcheerd door de kampongs Perseba Oogola Melako en Tugnis de bevolking kwam dadelgk in onderwerping ingeleverd 18 geweren meerdere kampongs meldden zich uitgezonderd enkele van Madole waarvan bevolking gevlucht intusschen hadden zich ook bg mg aan bet strand vele Pagoeërs en Tololikoeërs gemeld met belastinggeld hiermee verzet gebroken hoofdaanleggers bekend en voortvluchtig meerendeels mohammedanen De Koetei 15 dezer te Kao aangekomen gaat met civiel gezaghebber de Kaobaai rond Van de vier stammen binnenland Kao sterk ongeveer 700 mm 460 onderworping aangeboden beveled gegeven inlevering vuurwapens rest 250 Madoleërs gevlucht naar Gamitji in gebergte beden civiel gezaghebber de JoBgh met 30 bajonetten ter achtervolging vertrokken ik blgf te Kao met 10 bajonetten versterking gister van Ternate ontvangen gevluchte strandbevolking suceessievelgk terngkemeiide Kamp n bezit een gemeentelgkesocietelt D w t het gebouw waarin dé Buitensocieteit huist is eigendom van de gemeente Aan dat gebonw schynt iets te ontbreken dat by een bnitensocieteit behoort als ja als bv suiker in suikerwater de Kamper Bnitensocieteit heeft geen veranda Het societeitsbestnnr vroeg nn aan den raad zulk een veranda te bouwen Edoch B en W en bun directeur der gemeentewerken oordeelden dat zulk een vast plankier van 3 M 40 de keuken en de woonkamer van den kastelein onbewoonbaar zou maken en sa een breed debat staakten gister in den Kamper raad de stemmen over deze zaad 8 voor en 8 tegen De 21 jarige J S van Oldenzgl Or kreeg by een woordenwisseling te Onderdendam eensklaps een slag met een schaats op het hoofd Het onbednidende letsel hinderde de eerste dagen niet doch later zette het hoo d op en thans ligt S reeds enkele dagen bewusteloos zoodat men vreest voor zijn leven Te Bonrne end aan de Theems is Zaterdag een te zwaar geladen veerpont met dertig schoolmeisjes van voertien tot twintig jaar nit High Wycombe die te Oockmarsh wilden scbaatsenrgden gezonken midden in de rivier Gelukkig konden allen zwemmen en allen bereikten trots het gskonde water en hare laatige winterkleeding veilig den oever Zy werden in twee hotels van hare druipende kleeren ontdaan in dekens gepakt en op warmen wyn onthaald Het duurde niet lang of zy badden de grootste pret kregen andera kleeren van school en reisden welgemoed terug Op de plaats van tongelnlt is de rivier zeer diep en gaat een sterko stroom De correspondent van het Hbid te Uit geest scbrgft Eergisteren bereikten my het gerucht als zon een schandelgke aanranding hebben plaats gevonden tasseben Uitgeest en Akersloot Het slachtoffer zou zyn geweest een dienstbode van een landbouwer in de Starnmeer Op onderzoek uitgaande bleek my hier met het brutaalst mogelnk verzinsel te doen te hebben De dienetbode wist mede te deelen dat twee mannen baar met baar rywiel in een onderdyk badden getrapt waar zy bewusteloos was blgven liggen terwyi de aanranders zich met haar rywiel en bengeltasch hadden verwgderd Dit hield zy staande tegen den veldwachter die haar s nachts uit een berucht bierhuis te Qitgeest had verwg4B LI Toen viel ze eindeiyk door de mand Hiur rgwiel had zg ergens onder dak gebracht om zoo haar verhul lebyn van waarheid te geven es haar s nachts nitbiyven goed te praten De werkstaking onder da zeelieden te Qenna ii na twee maanden te hebben geduurd thans geëindigd met de nederlaag der stakers De weigering van de arbeiderskamers om door een algemeene werkstaking steun te yerleenen heeft tot deze uitkomst geleid Door den Fransehen minister van oorlog ia een nader onderzoek gelaat in een spion nageaasgelegenbeid dsgteekesesd van September TU liet Torlge jau Toen werd op aanwyting van een aoldaat mutikant van het achtste regiment koloniale troepen aangehouden een zich noemend Duitsch student die teekeningen en plannen van de zeehaven maakte De aangehoudene werd later in vrybeid gesteld en er werd van de zaak geen rapport uitgebracht De groote De Ruytercantate compoaitie van den beer Van tKrnys zal uitgevoerd worden door de Koninkiyke Nationale Zangschool die daarvoor is oitgeooodigd door een comité dat zich te s Hage beeft samen gesteld Het geheel zal staan onder leiding van den directeur André Beyersbergen van Henegouwen directeur der zangschool Het koorwerk zal uitgevoerd worden door 300 dames en heeren en een kinderkoor van 160 alios met begeleiding van koper orgel en piano Deze groote uitvoering zal plaats hebben in het Qebouw voor Kunsten en Wetenschappen op Zaterdag 23 Maart a s des avonds Een postambtenaar nit Kalro die Oeorge Boy beet en te Napels aangehouden is had een nieuwe manier uitgedacht om een rpisje naar Italië te maken en overal gereed geld te vinden Voor zyn vertrek uit Kaïro verzond hg aan zichzelf een aantal postwissels naar Napels Bome en Milaan tot een gezamenlgk bedrag van 100 000 lire waarvan hg natnuriyk geen centime stortte Te Napels alleen lagen 69 posthissels van 1000 lire elk voor bem gereed s Mans domheid of ei eolgk zgn speculatie op het weinige doorrncht zyner Italiaansche collega s bracht bem ten val de postambtenaren kregen achterdocht over zooveel aaszienigke geldzendingen aan één adres de Tnrksche consul verklaarde geen Oeorge Bey te kennen en nauweiyks had de bedrieger Napels gezien of by was al in hechtenis In de Londansche City heeft dicht by St Paul een zware brand gewoed waarby een groot gebouw bevattende verschillende magazynen van gemakkelgk brandbare waren geheel verwoest en de belendende perceelen zwaar zyn gehavend De aebads moet ruim honderdduizend pond sterling bedragen In de Brusselsche voorstad Molenbeek ign twee fabrieken afgebrand Hier is voor 500 000 francs schade aangericht Stadsnieuws OOODA 8 Febrnari 1907 Uit Nieuwerkerk a d IJsel meldt men aan do N B Ct Oislerenmiddag heeft de Nieuwerkerksche IJsclub een ringrgderg gebonden waaraan 51 paren deelnamen De eerste prgs werd gewonnen door den heer A Kool alhier en mej D de Ooey van Bodegraven de tweede door den hei r C Leeflang alhier en mej O op t La 1 te Bodegraven en de derde door den ht r H Streng te Boskoop en mej O M Koolmees alhier Een hoogst tragisch uiteinde vond een echtpaar aan de Noordkade te Waddingsveos Des morgens werd de 74 iarige man dood op den grond gevonden terwgl zyn vrouw bewusteloos by de deur lag Zg overleed den avond van denzellden dag Rechtzaken De zaak De Fevre de Montigny en de Geer Naar de Tel meldt denkt het Oerechtshof te Amsterdam met de behandeling in honger beroep van de strafzaak Le Fèvre de Montigny en De Geer niet voor de groote vacantia in Juni gereed te zQn Het proces verbaal van de behandeling der zaak voor de Rechtbank en het vonnis totaal 2000 pagina s wordt gedrukt om dan aan de raadsheeren e a ter bestndeering te worden toegezonden Beklaagde De Montigny moet naar het blad meldt zeer onder den indruk zyn van het feit dat zgn mede beklaagde De Geer die het appèl aanteekende nu ook zyn zaak voor het Hof brenht Zooals men weet bad eerstgenoemde beklaagde in het vonnis berust Hy loopt thans de kans op verlengde preventieve hechtenis en zelfs op zwaardere straf Intusschen brengt de tweede behandeling ook de mogeiykheid van strafvermindering De motieven die beklaagde De Geer in hooger beroep deden gaan zgn volgens het blad dat hg zich een man voelt van een dag en alles wensehte te doen om de voorloopige hechtenis te verlengen ny hoopt in de voorloopige hechtenis zyn bestaan te zien eindigen en zoo zyn overbrenging naar de strafgevangenis te s Hertogenbosch niet te beleven Beklaagden beeft dan ook thans reeds In verband met zgn wensch te kennen gegeven van de nitapraak Tan bet Oerechtshof in cassatie te zullen gaan bï den Hoogen Baad BEÏÏBS VAK EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 23 JAN StaaUiemtntjen PosTOOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59Vn Oblig 3 Serie fr 2500 3 59 Bu8i A fD Iwang Dombr Qbli gatien 4 96 Azin Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLüitBiA Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recepis L 100 1 24i i Hfpotltetl BaiikniAandb idem idem 4 9 Pandb Botterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4V 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 andb le Algem Groninger ScheepaHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 IQl Bewgzen van Doelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99V Aandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Pmsterdam 4 100 3poorveglem ngen Italik Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A 367 Prtmieieenintjen b i aiK Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diveraen Mg tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 Sekeepvaart Maalichappijen Pand Holland GuH Stv Mg 35 BniTENGEWONE GROOTE OPRUI MING ALLE nog voorradige Mantels Costumes Blousen 4 Jupe8 Jupons Japonstoffen en Katoenen benevena een groote partg Witte Goedereu worden tot SPOTPBIJZEN OPGEEOIMD VEBSCHEIDENHEID In het procec tegen den moordenaarmilionair Thaw was door de verdediging ook als getuige opgeroepen een psychiater die den beklaagde ontoerekenbaar verklaarde Deze deskundige geraakte echter by de vragen bem door den president gesteld zoodanig in de war dat aan zyn verklaring vermoedeiyk weinig waarde zal worden gehecht Ook de huisarts der familie Thaw verklaarde dat bekl van jongsaf aan zenuwstoringen had geleden Beclameplaten Het bestuur van de dit jaar te Arnhem te houden tentoonstelling voor elektriciteit in huis en ambacht heeft een prysvraag uitgeschreven voor een roclameplaat Daarop eyn 39 ontwerpen ingekomen Een verbiydende indrak is dat de knnst van het ontwerpen van reclameplaten in de laatste jaren is vooruitgegaan en dat men in steeds wyder kring de eischen bagrypt waaraan een goede reclameplaat moet voldoen wordt aan de N B Ct gesebreven Door de meeste inzenders zgn goed voor oogen gehouden de algemeene eischen dat de plaat de aandacht moet trekken aangenaam van kleur en goed van teekening moet zyn en de byzondere eiscb dat het onderwerp verband moet hebben met de elektriciteit of baar toepassingen De door de jury met den eersten prys bekroonde plaat laat alle ontwerpen ver achter zich Zg stelt een eictricien voor bezig met bet optrekken van een booglamp Uit bet rapport der jury blgkt dat de eerste prgs is toegekend aan Electricien ontwerper de heer Daniël Hoeksema te Amsterdam de tweede prgs aan Force van den beer N B van der Waals te Arnhem terwgl Zevon van den heer Cbr van Menrs te Arnhem een ernstige concurrent voor den tweeden prys en eervolle vermelding kreeg B nrgerlljka Stand Hoordreobt OEBOBEN Leentje ouders L Steinvoort en P de Bruin Lanrens ouders O Egneveld en W Ooms Wilhelmina Helena ouders P Dullsmeger en T Straver Lena ouders B van der Bas en J van Tilburg Jenneke ouders A de Joode en J Vink OVEBLEDEN L Vink 13 d E B Bongers 11 m G Pols weduwe van A Lugt 92 j A van der Schaft 4 w M Palsgraaf 11 w E Hogendoorn 61 j A de Jong weduwe van J Slobbe 72 j Prediklraart bij de RamonstrantBobe Qereformeerde Oemeente albier Zondag 13 Febrnari morgens 10 uur Ds KIEL8TBA em préd te Oegstgeest ADVERTEI TIE M M V LOOiN DUBBELE BUUBT B II Telln 117 Ia t rninut voorzien van GASORNAIENTBN ia elke styi van de eerste fabrieken tegon concurreerende pryzen AMJeigef vikD G s Waler Spreek Biir eg Ëleelrlsclie geleidiagea Wie van goed licht houdt wende zich naar het Ooudêoh rerUcMlng Jlaga ym DE AVOüDlSTeR daar alles door bekwame fitters verriiJit wordt DE nOEDKOOPSTE I DE MEEST PBACT180HE DE MEEST VOLLEDIGE MOPEBLAPEM zgn beslist die der Firma WELDON THB LADIES JOÜHSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TBE ILL DBESSMAKER met een gratis geknipt patroon THB BkZAAB OF CHILDBBA 8 FASHIONS Kindermodes met vele gratis ge knipte patrones VRAAGT Vu Boekhandelaar Proefnummer Alle met kantel Holl Bljvoeggel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zyn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrygbaar bg MILLY SIMONS Den Haag Vej krygbaar in flesschen 80 ets Ms en f 1 98 by H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKMR I F AD BICHTEB Co Botterdam Te Gouda by C LUGEE Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 118 Wild en Gevogelte Van af heden en verder dagelgks versch verkrggbaar Braadkoikena Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korhoenders Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concurreerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco poor geheel Nederland Aanbevelend T QÜTTBLING PoeMer Oosterstraat 18 BOTTEBDAM Telephoon Interc No 2031