Goudsche Courant, maandag 11 februari 1907

3 Maandag 11 Februari 1007 45ste Jaargang No 10S55 fiOüDSCHE COIRMT l ieuws en Advertentieblad t oor Gouda en Omstreken Telefoon Xe ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telctoi n Ko 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdngen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per K st 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Het publiek WIL Hchte sigaren Het publiek AL lichte sigaren hebben Ben zeer lichte en geurige sigaar is het nieuwe merk JE ZEEDW drie cenls sigaar Oude Eunsttanden en Cfebitten hetzij gebroken ol enkele stnkken koopt UBC DBHTiaTB Zal deze week te spreken zijn Maandag Dinsdag Woenailag Donderdag en Vrijdag van 10 3 aren Hotel De Bomljn Kattenaingel Qonda van de firma A mum Verkrijgbaar GOUDA Kleiweg 2 Zenuw en Maaglijders Tordt lit overloiging als een mikelüka hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adna per brieikaartworJt dit bo e franco per post toegeiondan door BIiOKFOBL B Boekhaa Zslttximmel QoDdi Dmk TU A BBINKHAN Zm WERELD SIICCE8 De Wereldberoemde Superior Druivenlorsthoningr Extract wmMAmtmM wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijnihoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz JfELlAllTHE is verkrSgbaar bj alle voorname Apothekers an Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gelmohten in Nederland Frankrijk DtuUeUand Engeland Amerika Ned IndU Oranje Rimer Kolonie Transvaal enz UBLIASTBM werd 9 maal met Send en 3 maal met Eere Medailles bekroond UJBLIASTHX in flacons I 0 40 i 0 70 en t l UMLIAVTHX in doozen tabletten t 0 40 en 1 0 70 Eenig e fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomlabriek De Honingbloem Den Haag Verkrijgbaar bJ Firma WOLPJF Jb Co Wostharen 198 Oouda GRENUEL Oouda E H VAN MILD VeersUl B 126 flou fa A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerka d IJeel A N i ZE88EN Schoonhoven B r WUK Oudeaa cr A SOBEER Baaetrecht P W T EDE OudeteaUr K vak dib BEUDEN te Beeumjk P r d 8PEK Moereapelle O t d 8TAB Wed i HOLST M KOLKMAN ABN VAN DER ÜVUOWiWaddingmeen P A ui GBOOT A B iOü ïi OudeaaUr J P KASTELEIN Polebroekerdam D BIKKER te Bentchop M Tnt Tel 141 glgN Patent H StoUen y tt r I III Dw tremé Ofólt m men A n H aMUM enmiea iet Men a ter w mlhl oeeet Xae km hm u ngem Mataa mt üafe éilmr meere lUU okoiyint H SMIme Héttt fiMe ituMHiif ifaMi a m WAAKSCHUfVIJVCI Laat U niet misleiden door l 2 S roop Het klooster SanetaJPatUo AbdlJ bestaat niet dua Siroop van geenerlei waarde GEBR RIJKEN é DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S HoofdtnagaaVn Gedampte BinnemroUe 1B4 Tel it599 2e 3taga yn Weet Sietiwland 9 nab f Station Beurt Telef 4037 TERBDREN STëHIEH INRinLEH DE PHONOLA RBPAREERBH dagelUkf ii eiie Saleia t kcoraa FMOIAFIANO UMOS FHONOIIST DE GEINIGE I A BLlJir l8EW ZOMEN zijn de EEIICE rabrlkaillen die rechtstreeks aan verbruikers verkoopen en wel in 140 ClgCa wiuhels Voordselen voor de verbruikers Sleed tserêclte onocertrejen kwaUttlten ook van de goedkoopere loorteu HetUêt laagBte prymea kmaUtette la aanmtrUng genomen üemiddeld 20 kortingf in den gewilden vorm van Cadeaux kenie van MOOO tot f AOO artikelen Neemt proef I NOTEERING MÊLANOES nitgewogen 90 99 en AS c p anderkalf pond Een VERPAKTE Mü LANUE 4 c p pond MAROAHINE uitgewogen 34 SM en 4 0 c p amderkaff pond Op verschillende plaatsen wordt Margarine verkocht tot wel is waar lagere prijzen maar dan ook van boitengewoon êleeble i g oneetbare kwaliteit Dergelijke kwaliteit verkoopt de flrma BitCWmaKm beêUtt aiet Fabrieken te Asten Opgericht 1828 Te Gouda WIJDSTEAAT 157 Het Wapen van Asten HUIS TE HUUR Heerenhuis Oostbaveo It 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Kelderflinke Tnin Voorzien van Oas en Waterleiding Ta bevragen B 89 IMoord BrabaDlsch Schoen eq LaarzeonagazU KLEIWEG E 30 tegenover de Eleiwegsteeg PRIMA KWALITEIT OVERSGHOEINË Sterke SclioollairaeD eni Opruiming van reslanlen Aanbevelend C SMITS Alle reparatiio en auigemeten werk Onnavolgbaar zin thans door nieaw gevonden toepassingen onze te oUevort getekUderde Form irettem FeUttmre Bogaert Zjj geven kracht en diepte die namakers niet knnneo bereiken Hen overtnige zich geen imitatie voor de eekfe te ontvangen OelU Prgsconrant met een aantal ongsvraagde getaigschrilten gratie op aanvraag Boxtel a BOOABBI Jt Co Agent voor OOUDA Firma A QÜANT Kunsthandel Kleiweg bü wien modellen bezichtigen zgn De verkiezingen in Duitschland en de 8 D A P ten onzent Het is altijd gevaarlijk den uitslag van verkiezingen te profeteeren Dit is voor zooveel noodig nog eens een keer te meer gebleken door den uitslag der verkiezingen in Duitschland Nog aan den vooravond van de verkiezing verkondigde Paul Singer dat ook ditmaal de sociaal democratie groote overwinningen zou bevechten Ook ten onzent werd dit verwacht De heer W van Kavesteyn Jr wjjdde aan de ontbinding van den Rijksdag en de komende verkiezingen een artikel in de Nieuw Tijd van Januari 1907 wiarin natuurlijk op wetenschappelijke gronden betoogd wordt dat onze partij bij deze verkiezingen nieuwe en groote overwinningen zal kunnen boekstaven staat natuurlijk evenzeer va st Wel verwachtte de schrijver geen vooruitgang van het steramencijfer zoo reusachtig als in 1003 maar vooruitgang zou er zijn dat kon niet anders De maatschappelijke ontwikkelin g B ChtiJdt nu eenmaal noodzakelijkerwijze in die richting Ongelukkig heeft de uitslag den schrijver met de feiten de onjuistheid dezer voorspelling bewezen Niet alleen verloor de sociaaMemocratie tal van zetels waaronder vaste burchten als Halle Breslau e d wat op zichzelf al een gevoelig verlies is al is dit niet beslissend waar slechte indeeling der kiesdistricten e d kan maken dat eene partij naar hare getalsterkte niet voldoende zetels verkrijgt maar ook haar stemmencijfer is waarschijnlijk beneden de verwachting gebleven Wel berekent de Vorwürts dat er in het geheel óp sociaaldemocraten zijn uitgebracht 3 255 970 tegenover 3 010 771 stemmen in 1903 maar deze aanwas is tegenover het feit dat li millioen meer stemmen zijn uitgebracht enbeduidend Van de 9i millioen stemmen in 1903 had de S D er 3 millioen d i 31 6 pCt van de 11 millioen in 1907 3 255 970 d i 29 6 pCt Er is dus achteruitgang inplaats van vooruitgang te bespeuren FEVILLETOX IN DUBBELE BANDEN 16 C weet boe mijn omgeving geweest is hoe zü uitsluitend bestond uit egoïsten die niij alleen bon vriendschap schonken omdat zÖ gedreven werden door de schatten die ik achteloos om miJ heen te grabbelenlwierp Een toeval heeft miJ de oogen geopend Ik was een redeloos dier ik was m n vader een bron van groot verdriet boezemde allen iiraven lieden afkeer in en rende reddeloos ten verderve Maar nu is het veranderd I Ik ben in staat een onderscheid te maken tnescben het leven dat ik tot dusverre voerde en dat wat ik nu zal beginnen Dat ODgelok met myn been was mg ten zeg n Als ik nog éen jaar zoo had blijven voortleven was ik reddeloos verloren geweest De dokter was deze verandering te plotseling in zijn werk gegaan HiJ keek ziJn patient niet zonder eenige ongerustheid aan Hoe zul je het aanleggen om met jevroegere omgeving te breken Zoo eenvoudig mogelijk Ik stel Etiennette met een flinke som schadeloos en werp OlimlroD da int uit Ik lie niet in waarom Wanneer wij hierbij bedenken dat thans in alle districten telcandidaten waren opgesteld waarin de S D een voorbeeld gaf dat o i ook bij ons door de andere partijen gevolgd moest worden maar waarin zij tot nog toe alleen staat en dat bijv in het industrieele Saksen in 1903 de S D 451 800 steramen verkreeg en thans 372 000 dan vinden wij een analoog verschijnsel als bij ims in 1905 toeneming over het geheels land met positieven achteruitgang in tal van distrieten De recruten van 1903 zijn dan ook ondanks de blufferij van de Vorwarts nog niet tot taakbewuste oudstrijders vervormd Intussfhen in één opzicht heeft Dr van Ravesteijn toch gelijk gehad Hij schreef Hven zeker alsdat de sociaal democraten zullen overwinnen is het dat de Freisinn nieuwe verliezen zal lijden waardoor hij jeheel tot een hulpbfnde der reactie wordt Inderdaad even zeker dus even absoluut onwaar Juist dit is o i het gelukkigste in dezen uitslag dat naast de verzwakte sociaal democratie jui de vrijzinnige volkspartij die bij de vt ciezing in 1903 er bijzonder slecht afkwam er in geslaagd is tal van zetels te veroveren en dat reeds bij eerste stemming De democratische burgerij gaat zich organiseeren en komt tot nieuw leven Intusschen uit het betoog van Dr van Ravesteijn ziet men hoever men met wetenschappelijke redeneeringen komt Dit is ook tot de redactie van Het Volk doorgedrongen die in het blad van Maandag 28 Januari spreekt van quasi wetenschappelijke gronden waarop Dr van Ravesteijn zijne voorspellingen had gegrond waartegenover zij stelt dat zij den uitslag wel had vermoed Deze opmerking is noch vriendelijk tegenover den partijgenoot noch van oprechtheid getuigend Inderdaad men moet al bijzonder weinig hooge opvatting hebben omtrent het geheugen zijner lezers wanneer men aldus durft schrijven Den 2ien Januari schreef H VolV Voorspellen doen wij niet maar wij hebben alle reden om goedgestemd te zijn Den 25en Januari De burgelyke partijen hopen op winst Enfin hoop doet leven al ik hen behoef te ontziin Zij bedroog mij met open oogen en hij steekt het niet onder stoelen of banken dat hiJ een hekel aan mü heeft al leeft hjj ook te mijnen koste Ik heb ze al sinds lang doorzien Wees zoo goed dokter en verzoek mijn vader morgen bü mij te komen daar ik hem gaarne wil spreken over de beste wgze hoe wij mijnheer Harnoy kannen ondersteunen De komst van de dames Uarnoy maakte een einde aan bet gesprek Het mandewagentje met een ouden hit bespannen het eenige rijtnig dat de familie bezat reed voor en geholpen door den dokter nam Cbristiaan in bet voertuig plaats Mejuffrouw Harnoy nam de tengels ter band en in genoegetijken kout ondernam het drietal zijn dageljjksch wandelritje VI Te Tonrgeville had de kalmte waarmede Etiennette de tijding van Christiaao s ongeluk had ontvangen plaats gemaakt voor een onbestemde onrost Twee dagen lang vormde het bezoek van den heer Vernier het onderwerp voor eindelooze gesprekken tasschen de vriendinnen van mejnffrouw Dbariel en de kameraden van Cbristiaan Den derden dag stuurde zij den huisknecht om informatiai eo in rnil vsor den teederen brief is het maar kort maar de uitslag zal hen wel anders leeren En twee dagen later durft men schrijven dat men den ongunstigen uitslag heeft vermoed Wat is hier ergelijker het speculeeren op de vergeetachtigheid der lezer of de brutaliteit van optreden in deze nieuwe proeve van oprechtheid der alleen moreele S D A P Intusschen deze verkiezingen bevatten ook voor ons land eene les van theoretischen en van praktischen aard De eerste is dat reactie n conservatisme de beste bodem is waarop de S D A P gedijt De kiesrechtroof in Saksen werd beantwoord met 22 van de 23 zetels voor de sociaal democratie aankondiging van kiesrechtuitbreiding in datzelfde land doet de S D 1 van hare zetels verliezen In Wurtemburg is verleden jaar algemeen kiesrecht ingevoerd de sociaal democraten hebben er 3 zetels verloren Krachtige hervormingspohtiek is het beste middel om den voortgang der sociaaldemocratie te stuiten brengt veel bijloofers die in arren moede met de S D medeBtemdali weder in het vrijziimige kamp torug zoodra daar democratische leuzen velmondig geaccepteerd worden En dat dit ook in Duitschland velen ernst is blijkt wel uit dit feit dat in vele districten de vrijzinnig democraten besloten hebben den sociaal democraat tegenover centrum of conservatieven bij de herstemming te steunen waartegenover het verbond uitdrukkelijk of stilzwijgend tot lijfsbehoud met het centrum door de S D ook tegen vrijzinnigen gesloten op deze vijanden van reactie een eigenaardig licht werpt Moge deze les ook bij ons ter harte worden genomen De praktische les is deze dat men nooit in vertrouwen op de overwinnifig moet inslapen Zelfs de sterkste posities zijn voor de tegenpartij te nemen Waakzaamheid tot liet uiterste is noodig Laat men dit ook bij ons niet vergeten Thans allereerst wat de voorbereiding der kiezerslijsten betreft De slag kan reeds half gewonnen of verloren zijn wanneer de 12e Februari voorbij is Is deze datum dien zjjn meesteres hem had meegegeven kwam hg terug roet du mondelinge boodschap De genezing vordert flink Ook had Etiennette inlichtingen doen inwinnen naar de familie die Cbristiaan bad opgenomen en wat zij vernam van den eenvoud van het landhuisje en diens bewoners deed baar minachtend glimlachen Longin en Vertemonase na Clamiron Christiaao s intiemste kameraden vatten het voornemen op hun vriend eens op zjjn Ijjdenstponde te overvullen Zg reden er op dan breack heen en toen zg terugkwamen en hun ervaringen meedeelden zagen zü tot bun groot genoegen dat hun gastvrouw inplaats minachtend te glimlachen woedend de lippen op elkaar beet De twee jongelui hadden Cbristiaan gevonden in een lommerrgk nestje en bij hun komst was juist een lief blond vogeltje vanzijn zijde weggefladderd HiJ had hen vriendelijk ontvangen maar het was hem toch aan te zien dat bil niet erg op zijn gemak was Als de oude dame hnn niet een glos bier had laten brengen dun was het vast en zi ker dat hiJ ban zonder een teug water zon hebben laten vertrekken Het mooie blonde meisje was zeker het kind des huizes en Cbristiaan die zich door haar liet voorlezen scheen niet de minste aanstalten t maken om de woning der barm eenmaal voorbij dan is het kiezerscorpa geformeerd Laat men dan ook alles in het werk stellen om die kiezers voor te lichten en is eenmaal de dag der verkiezing aangebroken laat dan gezorgd worden dit de vruchten der goede voorbereiding geplukt worden Zooveel mogelijk allen reeds bij do eerste stemming in het vuur dat moet Kik hij ons het parool worden De kerkelijke partijen zijn bij ons even goed geschoold als het Centrum De verkiezingen in Duitschland toonen nog eens hoc vast deze organisatie is Toch is zij te overwinnen De relatieve vooruitgang van stemmen in de Rijnprovinciên bijv der anticlericalen is daarvan het bewijs Laat men ook bij ons den vijand niet onderschatten doch evenmin overschatten In goed vertrouwen op de overwinning als resultaat van veel en hard werken ga men aan den arbeid Dan zal de uitkomst der Provinciale Statenverkiezingen voor ons geen teleurstelling behoeven te zijn als de uitslag in Duitschland voor de S D A P is geweest Uiiltenlandsch Uverzicbi Renter seint uit Parijs dd 8 Febr Id de Kamer verklaarde de minister van bnitoDlandsche zaken Pichoii bij de behandeling der interpellatie over de fioancieele operaties zich sterk tegen de voortdarende bemoeiioK van de socialisten met de Russische staatkunde Ik verval den plicht zeide hij dien ieder der hier aanwezigen moest vervullen Deze verklaring werd langdurig toegejuicht behalve door de uiterste linkerzijde In antwoord op een rede van Jaurès verklaarde de minister van Snanciën te be treuren dat geen voldoende resei ve ia in acht genomen tegenover een groot volk dat steeds aan zgn flnancieele verplichting voldeed De minister acht het natanrl gegeven de geringe ontwikkeling der industrie dat Frankrijk zijn geld in baitenlandsclie fondsen belegt maar men moet den toestand niet overdrijven want deze in het buitenland geplaatste fondsen geven kracht in diplomatiek opzicht Nadat de beraadslaging gesloten is wordt de eenvoudige orde van den dag goedgekeurd door de regeering aangt nomen hartige Samaritanen te verlaten Etiennelto begreep dat er voor haar een groot gevaar schuilde en vatte het besluit op met kracht up te treden Zjj zon on moest naar Cbristiaan e i dat zonder eenig opzien te verwekken Ën dat ging moeilijk zelfs als zjj zich een stemmig uitzicht wilde geven lag er duimdik op welke professie zg uitoefende Maar ziJ wist er wel raad op Te Tonrgeville kocht zij een jongenspakje en daarin uitgedost zou zg haar minnaar opzoeken Cbristiaan vermoedde niet welkejilannen er tegen zgn rust werden gesmeed Hjj was weer zoo naïef geworden als in ziJn kindsheid Toen ziJn yader hem den volgenden dag bezocht had deze zijn vroaw en den onmisbaren baron Templier medegenqroen De elegance en schoonheid die Emmeline ten toon spreidde maakten een levendigen indruk op mevrouw Harnoy terwijl Genevieve met baar nalMrlijke bevalligheid de bezoekers rondleidde Onderwijl legde Cbristiaan zijn vader den finaotieelen toestand van zgn gastheer uit Wordt Vervolgd