Goudsche Courant, maandag 11 februari 1907

Eohte Oude Jenerer nnfl ijl Nightcap p HOPPE lpmv l Verkrijgbaar bij l l PE ETERS Jz Ztl ep HuM imrkhramd Dinsdag 13 Februari 1907 45ste Jaargang So 10256 Bureau voor Arbeidersrecht Bet Comité voor bet Bureau voor Arbetdersreoht maakt bekend dat arbeiders welke advies wenscheo in reobtgquaesties Inlichtingen kunnen verkrijgen van af 17 Februari a s eiken Zaterdagavond van 8 10 uur aan bet zittinglokaal van bet Bureau Wljdatraat 44 Arbeiders wier vereeniglngen het Bureau steunen hebben recht op gratig advies op vertoon van diploma Anderen tegen F 0 25 per advies Reohtskundig adviseur van het Bureau Mr A VAN OER SPEK Advocaat en Froourenr te Rotterdam J mimm mum JSieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Telefoon o St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend uaar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd Telet in No St De Uitgave dezer Coui ant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per IK 8t ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN iereg elde aanvoer Aanbevelend FirmaHerman Zoon m iwmm tot elk bedrag als Ie en 2e hypotheek op huizen landerijen op elk soiled onderpand en tegen borgstelling Alle inlichtingen worden kosteloos verstrekt op franco brieven onder motto Oeld aan het bureau van dit blad Do Notaris MONTIJN te Goada ia voornemens om op MAANDAG 11 FEBRUARI 1907 v m It nar In het Hotel DE ZALM aan de Markt aldaar in eene zitting pnbliek te veilen en to verkoopen EENE Eoom en Eloemkweekerij met diverse Broei en Trekbakken en Kamen en verdere Geboutcen benevens Kelel met onilergriinflücbe warmlegeleièiig aan den Graal Florisweg voorheen Onde Gouwe te Gouda in 8 perceelen en combinatiën De gronden ter grootte van ItUlO U x n ook nitstekond geschikt voor bouwterrein Aanvaarding bij betaling der kooppenningen vóór ol op 1 Maart 1907 Te bezichtigen de laatste zes werkdagen v66r de verkooping Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris MONTIJN voornoemd zoomede ten kantore van Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Peperstraat te Gouda Breeder by biljetten BERlciTTJAN I B8 de op 6 Februari j l ten overstaan van den Notaris li VAN DBX BEBQ te Oadehoorn gehoudene veiling van eene in volle werking zgndo Stoomgraanmaalderij met nanhoorige GEBOUWEN MACHINEKIEN OPEN ÖEOND geschikt voor BOVWTEBBEIN enz te Alphen a d Rijn groot circa 3500 Centiaren by biljetten en vroegere advertentiön breedvoerig omschreven is het perceel in bod gebracht op 1 IBOOO Verhoogd met 2 000 Samen slechts i ir 000 De toeslag biyft bepaald op Woenxlag ja Februari 1907 v m 11 uur in het Hotel St JORIS te Alphen Inmiddels worden tot en met DINSDAG 12 FEBEÜAKI eiken werkdag van 10 tot 2 uur door Notaris VAN DEN BERG te Oudshoorn tegen genot van verhoogingen aangenomen Verkrygbaar in flesschen SO ets i et en f t HS l y H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKBBl F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gount by C LUGER Apothekor Markt en by WOLFF Co Westhaven 118 oóada Druk van A BRINKMAN Zs L CnTBEELDElIA70NS In UÉIIIXÊK Oost Haven hoopt de Heer J Êj f Jl l fl UOBUT XendeUng der f tr Eend Wereen op Uünderdag 14 Februari as aanvang des avonds 8 uur aan de hand van een serie zeer schoone KalkUcMheelilen te spreken over Hed i ieuw Guinea en Haimabéra de arbeidsvelden dier Zendingr Vereeniging De opbrengst is ton bate van bovengenoemde ZendingsVereeniging Bniree lO en 0 ceiilt OPLEIDING Eewaar scliooll iouderes Voor meisjes van 11 jaar en onder bestaat aan de Bewaarscholen der gemeente Gouda gelegenheid om geplaatst te worden als Kweekeling De Kweekelingen genieten eene toelage van 1 f5 per jaar Aet jaarlgksche verhooging van 1 3ft tot f ITS en worden kostelooa opgeleid tot Bewaarschoolhonderes Zich persooniyk aan te melden bg de Hooidonderwgzeres van een der bedoelde scholen Gemeentewerken van Gouda DINSDAG 26 FEBRUARI 1907 des namiddags ten IV ure znllen BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA trachten aan te besteden Het bestralen en rioleeren van de Singelstraat en een ge deelte van de Prins Hendrikstraat Inlichtingen dagelgks ten 9 i en ten l i uur op bet Stads Erl waar bestek en voorwaarden tegen betaling van al 12 dezer van 25 cents Iranco per post 30 cents verkrggbaar zyn Noord BrabaolsGh Schoenen LaarzcnmasazIJu KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg PRIMA KWALITEIT OVËKS€H0Ëi K Sterke Sohoollauien eiiz Opruimingvan reslaulcn Aanbevelend C 8MHS Alle reparatiSn en aangemeten werk HUiS TE HUUR Ueerenbuis Ooslhaven l 88 Zes Kamers groota Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voortien van Gas an Wattrleiding Ta bevragen B 39 KONINKLIJKE FABRIEK cleSleariiieKaarseiifabriekGouda gevestigd Ie GOUUA INSCHRIJVING op achtilen aandeelen op Naam leder groot f 2500 nominaal i ROSPECriSSES en l S CHRMV I ISBIUETTEII zUn verkrijgbaar te KOTTEKDAM bU de Heeren R KIces Zoonen te AMSTERDAM Associatie Cassa te üUUOA de Stearine Kaarsenlabrieit Gooda Namena het Bettuur Dr H IJS8EL DE SCHEPPER I IJSSEL DE SCHEPPER Directturen GOÜDA Februari 1907 WËSSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ir 5 HOSIIVKI IJKE F tBRIICHE V Voedert uw Vee met de zuivere murwe merk S1er en W aitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Oiploma Parijn 1900 Neyen Qomlen MednOle Stoombooli ecderij De IJssel Van af hedcu wordeu goedereu aaugCHomen van O e lot 3 uur laadplaals Loinliok l§ i § DE DIRECTIE Telefonisch aangesloten onder i L 47 de Firma B DE JONG In Tapijten enz Gouwe Bestrijding van Bloedarmoede Bleekzucht Malaria Binnenkooris Algemeeue Zwakte oortdureii Je iloot dpijnen Uobrek aan eetlust De Echte KINADRUPPELS van Dr DE VRIJ draj en buiten op lie ronde doos den naam NANNING Men lette daarop Zij zijn overal yerknjgbaaraf 0 75 Ook rechtstreelts en franco van de fabriek tegen inzending van postwissel f O 75 Chemisohe Fabriek van Dr H NANNING den Haag VraaiEt overal Dr II MMV EIWITSriAL f 1 35 per Hterflesch per literflescta f 0 70 Victoria M M V LOON Water DUBBELE BUURT B 13 Teltn 117 I l ruimst vooralen van GASORNAfflENTEN jn elke stgl van da eerste labrieken teg ii concnrreerende prezen M kf lt tt vao Gas Water Spreek l ii i eo Eleclrisohe geleidingen Wie van goed licht houdt wende zii h naar het Ooud eh VerHcMlng M aaa IJn DE AVOIIDISTKU daar alles door bekwame Itteri verricht wordt SoGiETEiT ONSG£NOE6SN Vijlde Abonnements Voorstelling Donderdiig 14 Februari 1907 van Amsterdam Directie A VAN DER HORST DE TWEEL1NBZD5TEBS BUJspel in 4 bedrijven van LUDWIG FULDA Aanvuny 8 uur Gewone bepalingen en prijzen BultefllaBdscn Overzicht De Amerikaansche gevolmachtigden voor de onderhandelingen over de handelsbetrekkingen tusschen de Vereenigde Staten en Dnitscbland zijn naar hnn land teruggekeerd zonder dat een overeenkomst tusschen de onderhandelaars is tot stand gekomen Maar de onderhandelingen zi n daarom niet zonder resultaat gebleven Het Berliner Tageblatt tenminste meent dat de gevoerde onderhandelingen geleid itebben tot een overeenstemming die uitzicht opent op een verbetering der handelsbetrekkingen niet alleen maar op een handelsverdrag De kansen daarvoor zijn grooter zeUs dan men meende De Amerikaansche onderhandelaars hebben dadeliik na hnn aankomst in de V S de grondslagen voor een handelsverdrag opgesteld en de regeering te Washington heelt dien arbeid als grondslag genomen voor een wetsontwerp dat thans in bewerking is en ten spoedigste aan den Senaat zal worden voorgelegd Tegen 4 Maart is een buitengewone zitting van den Senaat bijeengeroepen om het verdrag met San Domingo te bespreken en waarschijnlijk zal dan tegelijk het ontwerpverdrag met Dnitschland aan de orde gesteld worden De Franache regeel ing heelt bg de Kamer een ontwerp tot invoering van een B$ksinkomstenbelasting ingediend De radicale Fransche bladen beschonwen het ontwerp echter als een stap op den weg naar rechtvaardiger verdeeling der openbare lasten die op dit oogenblik door het zonderlinge indirecte belastingstelsel en de hoogr accijnzen zeer ongelijkmatig verdeeld zijn Maar de reactionaire en de nationaliatische bladen ziJn buiten zich zeil De Figaro klaagt dat de Regeering met grooten ijver werkt om Frankrijk te gronde te richten De Echo de Paris veroordeelt het ontwerp op deze wijze Het is de bemoeiing van den Staat met de particuliere geldzaken de beslaglegging op vlottende middelen en moet het vertreü van kapitalisten naar het buitenland ten gevolge hebben Wg wagen het nauwelijks de noodlottige gevolgen van znlk een drieste omverwerpin onzer economische toestanden te voorspellen Ed de Antorité ziet in het plan tot invoering van een Rpsinkomstenbelasting weer een nieuwe bewijs van de auti clericale staatkunde der Rageering De Repnblikeinsche autoriteiten znllen FEVILLETOX H DUB BELE B ANDEN 17 Vernier was in de wolken toen bij zgn zoon zoo kalm en verstandig hoorde redone ren maai hoe geneigd ook om te helpen was hij te veel koopman om zijn geld het venster uit te smijten Hg wees er Christiaan op dat Harnoy die in den goeden tgd niet in staat was gebleken zijn zaken goed te bestieren het zeker niet zon kunnen nadat alles was tegengeloopen Hem een kapitaal toe te vertrouwen ware de reinste roekeloosheid Neen beste jongen als ik help danhelp ik afdoende en praktisch Ik zal hem de vertegenwoordiging opdragen van het huis Vernier Marouil voor geheel Zuid Amerika Hü kent de cliSntele daar en heeft er z n correspondenten Dan is h j nit don brand zonder eigen verantwoordelijkheid I De jongen was uiterst tevreden en putte licb nit in dankbetuigingen Maar wat zijn jon plannen eigenlijk f vroeg papa verder Ben je voornemen nog lang hier te Uüven Zoolang taogoigk De tmltanlacht doot door de akomstenbelasting de katholieken en vooral de kathol t ke gemeenten zwaar treilen meent de Au até en dat ia dan ook naar het blad ge jolt het eenige doel der Regeering Het Engelsche Parlement komt ia de volgende week bijeen De koning zal tegen dien tijd van zijn uitstapje naar Frankrijk terug ziJn en de zitting openen met een troonrede Uit vertronwbare bron wordt gemeld dat de ministor president aan het einde van het Adresdebat een voorstel zal indienen bij het Lagerhuis waarin gezegd zal worden dat het recht van het Lagerhuis om den uitgesproken wil des volks nit te voeren door de houding van het Hoogerhnis is ti kort gedaan zoodat het recht van vuto van het Hoogerhnis noodzakelijkerwijs moet worden beperkt Op welke wijze dit geschieden zal is nog niet bekend maar men gelooft niet dat de samenstelling van het Hoogerhnis gewijzigd zat worden Na alle ministerieele sprekers dia in terschillende redevoeringen het Hoogerhnis aanvielen en de houding van dit huis afkeurden trad de heer Akers Donglas in een vergadering van Unionisten te Deal op om het Huogerhnis te verdedigen De heer Akera Dooglas zeide dat de taak der Unionisten in de aanstaande zitting moet zijn de verdediging van de integriteit van het Rijk dat is tegen lersche regeeringsptannen en van de conBtitotie door de handhaving van de rechten van het Hoogerhnis Van het standpunt van den heer Douglas volkomen juist h i had alleen kunnen zeggen van een Unionistische opvatting der constitutie waardoor het Hoogerhnis een voortdurende belemmering is voor een libe rale wetgeving Natuurlijk juichten de Unionisten deze redevoering daverend toe De heer Akers Donglas gaf zgn vrienden verder nog den raad de fiscale quaestie die oneenigheid wekte in de rijen der Unionisten te laten rusten en zich te honden aan de goede onde Primrose regel3 dat de partg dienen moet voor de bescherming van Constitutie Kerk en Rijk Dat kan Balfour nog eens overdenken die nog steeds zweeft tusschen de fiscale richting van Chaplin en de verdedigingslinie van AkersDonglas Vooral te Johannesburg wordt de verkiezingsstrijd hevig gevoerd Op een Donderdag aldaar gehouden bgeenkomst zoogen de aanwezigen drie unr lang verschillende liederen wonderen Ik vraag mg af of ik eigenlijk niet voor landbouwer in de wieg ben gelegd Nu wie houdt je tegen f Neem het toezicht op ons landgoed te Moret met dedaarbij behoorende hoeve op je Dank u wel apa Ik wil niet caarMoret 1 Vernier zag dat een trek van misnoegen over zgn gelaat gleed en hield niet verder aan Hij begreep waarin de wonderen van de buitenlucht bestonden Welnu als dat lieve blonde kind was aangewezen de reddende engel te zijn van zi n reeds verloren gewaanden zoon dan zou hij baar die taak tot het einde toe laten volvoeren Na den heer Harnoy verzocht te hebben hem op Deanvillr te tcomen bezoeken daar hij hem over eenige exportzaken wenschte te spreken nam hij afscheid van het gezin dat hem reeds zeer sympathiek was geworden Christiaan zag ziJn vader zgn stiefmoeder en haar onafscheidelijke met een zucht van verlichting vertrekken Alles wat de weldadige rust om hem heen verstoorde was hem ondraaglijk Hg kon met behulp van een stok reeds alleen wandelen en lederen middag begaf hi zich naar het kleine prieel achter in den tuin jalBt by het smalle ilootje dat dezen van doD itriatwog icheldde om de Ijrekers te verhinderen aan het woord te komM Daarop werd de estrade stormenderhand Ingenomen en ontstond er een handgemeen waaraan iedereen mededeed De vergadering moest worden opgeheven maar daarna werd de schermutseling buiten voortgezet Aan reehter Cortese te Paterson NewYersey die onlangs aan autoriteiten hulp verleende bjj de arrestatie van vreemde misdadigers is een hLlsche machine toegezonden met den sneltrein van Newark Bij opening van de doos werd hg op slag gedood Over de veelbesproken quaestie v in het Rgksdagpresidinm antwoordt de Katholieke Köln Volksztg op de loopende gernchten als zou een conservatief clericale meerderheid gevormd kunnen worden en daaruit een eerste voorzitter voor bet parlement Hot Centrum schrgft het Katholiek orgaan zon zeker niet te vinden zijn voor znlk een verbond het heeft geen de minste neiging een kartell te vormen waarbg het Centrum alleen de kojten zon betalen Hebben die brave lién die de voorzittersplaatsen al aan bet verdeelen zgn wel aan de mogelijkheid gedacht dat het Centrum in het geheel geen aanspraak zou willen maken op het eerste voorzitterschap in den Rgksdag P Zeer ernstige redenen toch zjjn in den huidige politieken toestand aanwezig die zulks raadzaam doen achten Het Centrum toch meent dat het een niet te versmaden voordeel met zich zal brengen wanneer het aan het nationale bloc zal overlaten den eersten voorzitter aan te wijzen hetwelk dan daarmede in de eerste plaats ook de Yerantwoordel kheid krijgt voor het richtig beheer van het Rijksdagwerk Hoezeer de naijver in Marokko de betrokkene Mogendheden bezielt blgkt uiteen mededeeling in de Temps Dit Fransch halfofficieel regeeringsorgaan had gewezen op het zeer verontrustende feit dat in de buurt van Tandzjer alle vrijkomend landbezit dadelijk opgekocht wordt De keepers dan waren Duitschers De Köln Ztg blijft het antwoord niet schuldig De mededeeling van hut Fransche blad verklaart het wel is waar grootendeels voor juist doch ter geruststelling moge dienen een geruststelling die overigens geringe waarde heeft dat de Duitsche keepers particulieren zijn Bovendien het Fransche kapitaal zou voor znlk een groot Met zijn nieuwsblad dat hem echter volstrekt niet interesseerde en dat hiJ alleen maar medenam om er bjj in te dutten onder den arm begaf hg zich ook ditmaal naar zi n geliefkoosd plekje Hü zat er ternauwernood een kwartier toen een klompje aarde op zgn courant viel Hg keek op en op den straatweg bemerkte hy een fletser die hem lachend goeden middag toeriep Terwjjl h j den onbekende nog steeds beteuterd stond aan te staren riep hem deze toe Wel ken je mg niet f Ben je dan zoo kippig geworden P Christiaan fronste het voorhoofd Etiennette stond voor hem Kan men niet bü je komen f vroeg z j Maar wacht even Zij zette haar fiets tegen een boom en met een sprong was zg over het slootje Hoe ongelegen hem dit bezoek ook was kon Christiaan zich niet ontveinzen dat Etiennette er in dat jongenssporlpakje allersnoeperigst uitzag Zy legde haar kleine handjes op zyn schouders kuste ham op de belde wangen en nam toen gemoedelgk naast hem op de tninbank plaats Na dat valt mee nietwaar f Jg dachtnatuurlijk niet dat ik je zou komen bezoeken Hoel veel ijver heb je niet aan den dag bedrag reeds biJ Marokkaansch landbezit betrokken zijn dat hetgeen in Üuitbche handen is niet in aanmerking daarbij komt Voor het overige zijn het niet alleen Franschen en Duitschers die land rondom Tandzjer bezitten maar ook Engelschen Italianen en ook onderdanen van nog andere Europeesche Mogendheden Sir John Lawson Walton de procureurgeneraal in het ministerie heeft Donderdag te Leeds over het Hoogerhnis gesproken Het is een geheel verouderde instelling zeide hg in strgd met alle democratische beginselen Het is zoo lang in stand gebleven omdat men t niet de moeite waard vond t op te mimen Zoodra t echter de moeite gaat loonen moet het ook weg Hoe het hervormd zal worden tillen we later zien maar de leden van het Hoogerhuis moeten begrijpen dat zjj voor hun eigen behoud wel zullen doen zich naar de belangen en den wil van het Engelsehe volk te schikken Het zal een heele karwei wezen om liet Hoogerhnis op zijn plaats te zetten alle omwentelingen zgn een harde karwei geweest en misschien dit ook een omwenteling Het kan er in elk geval op lijken Een of misschien twee verkiezingen zullen er mee gemoeid zijn De wil van het land zal in wetsontwerpen belichaamd moeten worden en het Hoogerhnis zal ze verwerpen Dan znllen kroon en volk misschien samen moeten gaan om de aristocratie te verslaan Verspreide Berichten Fbihkbijx Volgens de Figaro is dezer dagen in het politiebureau te Nantes een bom gesprongen die men een half jaar geleden tgdens de inventarisatieoproeren had gevonden en als onschadelijk opgeborgen De in het lokaal aanwezige commissaris kwam er gelukkig zonder eenig letsel af Clemenceiu minister voorzitter die aan influenza lijdt moet eenige dagen in zjjn kamer blijven DuiTSCULilD Zooals reeds is gemeld zond ook koningin Wilhelmina den Duitschan keizer een telegram van deelneming bü de ramp te Reden Hertog Adof van Meckenburg is benoemd tot chef van hel vrijwillige automobielcorps Tot beden had de opperbevelhebber der vloot daarover het bevel I gelegd in de beantwoording van mgn blieven maar ik schrgf die luiheid toe aan je toestand en zal t je maar niet kwalgk nemen Wat is het nu vervelend bij ons wg missen je allen zeer De wedrennen beginnen weer het wordt dus boog tgd dat je weer op de vlakte verschgnt I Glimlachend sprak zu op deze wijze met de onde kernachtige uitdrukking vim zgn vroegere omgeving toe Zg was steeds dichter unar hem toe geschoven haar parfom die hem herinnerde aan zooveel oogenblikken van wellust prikkelde hem en hg dacht er niet aan baar van zich te stouten Op kalmen loon antwoordde hg Lieve vriendin ik h id het beter gevonden als je niet gekomen waart Ik ben hier jü e Me borgerraenschen Stel je i nsv oor den indruk dien zg zonden krggL j uls ze ons verrasten I Wees verstandig rijdtzoo spoedig mogelgk weer heen en wachtthuis myn volkomen genezing af Watblief Moet ik mg alleen vervelen terwgl jg je hier laat vertroetelen Houd je my voor t lapje Christiaan f Ik dacht dat de zorg voor mgn gezondheid je geduld zou leeren Maar ik zie niet in hoe je gezondheid bevorderd wordt door dat saaie leven liier Wordt Vervolgd