Goudsche Courant, dinsdag 12 februari 1907

Eiaiuao Lloyd Oeorge is als de eerste liberale minister naar Belfast getogen om daar te spreken Er ign aitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen om zjjn veiligheid te vraarborgen zeli aan de soldaten 20 scherpe patronen verstrekt volgens een nnionistisch blad De minister was volstrekt niet van zins zoo zeide h j Vrijdagmiddag aan de Inneb ten hnize van een vriend zich door een Tory te laten voorschrijven in welk deel van het Vereeni d Koninkrjk hij niet mocht Oftreden RuauxD Voor een aanstaande avondpartg ten hnize van den Kngelschcn gezant te Petersbnrg worden do moeste uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen omdat Stolypin voornemens is er te verschijnen Do gonvernenr van Theodosie laat zich als bij uitgaat steeds door een troep Kozakken vergezellen die den voorbijgangers moeten toeechreenwen dat zg zich met den rag naar den kant van den gonvernenr moeten draaien d moeten zoolang met den rug naar het minden van den straat bleven staan tot de gonvernenr uit bot gezicht is AziE Om vrlendschappéliiker betrekkingen met Bosland aan te knoopen is Japan volgens eigen verklaring nadat het zijn leger al in 1906 uit Mantsjoerge had teruggetrokken begonnen met vermindering van de bewakingstroepen der spoorwegen De Japanners richten in Tort Arthur twee gedenkteekens op een voor hnn strijders en een voor de Bassen die in den strgd om die vesting gevallen zjjn Ëen kapel die er by gebouwd wordt zal het opschrift dragen Aan de helden die bü de verdediging van Port Arthur den dood gevonden hebben Orootmoedig kannen de Japanners wel zijn t Amerika In de Argentijnsche provincie San Jaan is een revolationnaire beweging altgebarsten naar het schijnt van zniver localen aard De revolntionnairen hebben eenige regeeringHpersonen gevangen genomen In ejn gevecht dat dnarby plaats had virl een aantal doeden en gewonden Ken later bericht meldt dat de rust hersteld is BINNENLA ND STATEN G ENEKAAL to K R S T K K A M E n Wat mr van Houten Vrydag aan t einde der zitting zei kon zoo als t kort werd samengevat waartoe t uur verplichtte tot misverstaan op een belangrök pont aanleiding geven Wg loten hetgeen die spreker zei daarom nog cenigszics uitvoerigei volgen Spr is volstrekt jegens do arbeldorsvereenigingen niet onsympatiek gezind zy kannen een groot element van orde vormen by gespannen economische toestanden Kaar de organisatie dier vereenigingen is nog niet in zulk oen stadium dat zg aan leiding geeft tot vertronwen vooral in tgden van economiiche spanning De geheele politiek van den minister is spr dus volkomen onbegrypeiyk tenzg hg uit het oog heeft verloren dat het bebond van het hlgvond gedeelte strekt tot verhooging van hel nuttig rendement van het leger als element in dienst van het Byk Zitting van Zaterdag 9 Febr Oorlogsbegrooting De minister van Oorlog ontkent in de eerste plaats tegenover do heer Beekers dat by vermeerdering van het rendement aan sociale doeleinden koppelt De minister verklaart dat afschaffing of inkrimping van het biyvend gedeelte moet bescbonwd worden geheel los van een eventaeeele wyziging der Militiewet In elk geval zoo is zyn overtuiging moet het bigvend gedeelte zooveel mogelgk verminderd worden Met dien wensch staat hy op den bodem der Militiewet en geheel in haar geest De minister bestrydt dat hy het budgetrecht der Kamer heeft aangetast Uitvoerig verdedigt de minister dan zgn steeds ingenomen stelling dat de belangen van den dienst niet geschaad worden door den maatregel Tegenover hen die wraken dat de minister 1 i jaar eerste oefeningstyd bg de bereden wapens voldoende acht beroept de minister zich op en in 1886 ingestelde commissie waarin o a zitting hadden generaal Kool de tegenwoordige chef van den Generalen Staf do officieren Schimmelpenninck van der Oye thans voorzitter der Eerste Kamer van der Star en Beuther welke commissie concludeerde dat een eerste oefeningstgd van IV jaar voldoende was en een biyvend gedeelte niet noodig Hierna itaat da minister langdarig itil btj de mobilisatie en doet aitkomeo dat het alweer bovengenoemde commissie was die een landweer aanwees voor de taak der dekking van de mobilisatie Verder geeft de minister in détails hetzelfde overzicht dat hy reeds in de Tweede Kamer gaf Het geval dat de heer von LOben Sels stelde dat de Begeering een telegram kon krggen dat binnen 12 uren zekere eischen moesten zgn ingewilligd beeft niet veel indruk op den minister gemaakt Als men zooveel tgd heeft om zich voor te bereiden zal het nog wel schikken I Oeiach Wat onze knnstverdediging betreft zgn wg voldoende berekend op coupe de main Ook bg rustverstoring in den lande zgn de meest doeltreffende maatregelen genomen De minister geeft de verzekering dat bg met één enkel telegram z n mannetjes weer hg zich heeft Wat betreft de landweergeweren het zou 1 1 4 2 ton aan t land kosten wanneer er opslagplaatsen moesten komen voor die wapenen En de gevari n die van het medegeven van de geweren gevreesd worden kan de minister met mede voelen omdat zgn vertrouwen in bol volk die vrees niet wettigt Blgkt de maatregel onhoudbaar dan zullen de geweren moeten w irden opgeslagen in bet Kgksmagazgn Hierna beantwoordt de minister verschillende spj ekerii nog op enkele speciale punten waarbg hg o a bestRgdt de meening dat hg een alzonderlgke kredietaanvraag had moeten doen Ten slotte resumeert hy dat hg bewezen heeft waar mogelgk bezuiniging te willen aanbrengen dat inkrimping van bit bigvend gedeelte afgezien van het economisch belang er bg bolrokken aanzienigkc bezuiniging met zich brengt dqt het zgn vaste meening is dat de maatregel geen schade voor de landsdetensie en voor bandhaving van de binnenlandsche orde en rust oplevert dat het zgn vaste overtuiging is dat de mededeelingen welke bg tgdig voor 1 April aan de Kamers zal doen do zekerheid zullen wekken dat ook ten aanzien van de oefeningen gunstige resultaten zullen worden verkregen Onder deze omstandiglieden is van den minister niet te verwachten dat hy den maatregel zal opschorten Aanneming van deze Oorlogsbcgrootlag houdt niet tevens in dat voor goed het biyvend gedeelte naar huis zal worden gezonden Eerlgk en onbevangen zal de minister de werking van zyn stelsel nagaan en mocht hem blgken dat zgn vorwirimngen falen dan zal hg niet aarzelen onmiddellgk de noonige maatregelen voor te stellen Voor de pauze werd nog overeenkomstig do conclasie der commissie voor de verzoekschriften besloten ter griffie te deponeeren bet adres van gezant van Heeckeren oi dor verklaring dat er geen termen zgn tot het instellen van een commissie van onderzoek By de voortzetting der behandeling van de Oorlojisbegronling betoogt do heor van der Peltz dat s ministers maatregel is in overeenstemming met de wet die voorschrgft dat do minister bet bigvend gedeelte kan maar niet dat hg dit moet honden Hy spreekt zgn volle vertrouwen in den minister uit Spreker vraagt den minister nog of hg niet zou kunnen beslaiten evenals by de sobutterg by de landweer een eerste en een tweede ban in te stellen Hierna vangen de replieken aan waarby de heer Reekers er op wgst dat deze minister van Oorlog zich eigeniyk slechts door goedgunstigheid vin party fracties aan het hoofd van zyn departement heeft kunnen handhaven tot dusver Spreker acht dus s ministers positie eigeniyk pénible en meent dus tegenover den heer Stork dat de Eerste Kamer door verwerping van de Oorlogsbegrooting e h geschikte daad zon doen De heer Thooft komt op tegen de opvattingen van de heeren Stork en Bengers over de taak der Eerste Kamer De beer van Zinnicq Bergmann maakt van de belangstellende aanwezigheid van alle ministers gebruik om te verklaren dat als hy en meerderen tegen de begrooting zullen stommen dit votum niet gericht is tegen het Kabinet Do heer van Löben Sels zgn bezwaren volhoudende betoogt dat de geheele aanhaling van den minister van de voorstellen der Staatscommissie van 1888 als zon deze ook geen biyveiid gedeelte voor de bereden wapens hebben gewenscht geen hout sngdt aangezien de toestand toen ter tgde geheel anders was Ook de heer van Houten verklaart nog dat zgn stem tegen de begrooting alleen geldt den maatregel ten aanzien van het bigvend gedeelte De heer van Weideren Bengers verklaart dat hg uit overweging dat verwerping eener begrooting door de Eerste Kamer slechts een niterift strydmiddel mag ign z n goed keurende sten aan de begrooting niet zal onthoaden De minister van Financiën de heer de Meester verklaart dat de aanwezigheid van alle ministers niet uitsluitend uit belang stelling voortkomt De kwestie van bet bigvend gedeelte toch behoort tot het Begeering program en daarom zullen de minister en zgn amblgenooten ernstig overwegen over afstemming der Oorlogsbegrooting welke de politieke gevolgen van dat votum zullen zyn De beraadslagingen worden gesloten en hierna de Oorlogsbegrooting verworpen met 27 tegen 17 stemmen Vóór stemden de heeren de Jong van Begma Eahasen Laan Kist WiUinge Breebaart Dojes tan der Feltz Scholten van Leeuwen Sickenga Knol Welt Bengers Stork van Nierop en V ennin Meinesz De vergadering werd verdaagd tot hedenmiddag half twee Het Hbld schrgft De Eerste Kamer heeft Zaterdag do begrooting voor het Departement van Oorlog verworpen met 27 tegen 17 stemmen Wg betreuren deze beslissing ten zeerste overtuigd als wg zgn dat de Tweede Kamer terecht met een meerderheid uit verschillende partgen voortgekomen den Minister Staal na zgn verdediging en toezeggingen haar vertrouwen had getoond Het is van de Eerste Kamer een hoogst ernstige een niet te zeggen rSekelooze daad zich aldus tegenover de Tweede Kamer te stellen zonder de verdere h ndelingen van den Minister af te wachten Het IS mede hoogst bedroevend dat aldus een poging om eindelgk onze legertoestanden op flinke wgze te verbeteren wie weet voor hoelang is vergdeld En niet minder is het te hetrenren dat het ministerie dat zoo gverig aan den arbeid is getogen door het votnm der Eerste Kamer voor een uiterst moeilgke taak wordt gesteld Had de Tweede Kamer de begrooting verworpen dan zon door een ontbinding door een beroep op de kiezers een uitweg open hebben gestaan Wat baat echter een ontbinding der Eerste Kamer als de Provinciale Staten die baar hebben afgevaardigd en niet ontbonden kunnen worden onverand rd biyven f Zal het geheele Kabinet nu met den Minister van Oorlog aftreden Op grond van de jongste gebeurtenissen is hot zeer waarscbgnlgk Maar wat dan Dan staat nog een ondere Eerste Kamer die wellicht door de Juni verkiezingen der Provinciale 8tattn zal worden gewgzigd tegenover een jonger gekozen Tweede Kamer I Wie van beide Kamers vertegenwoordigt nu het meest de bargerj P Zou daarom de oplossing niet zgn te vinden in een ontbinding der Tweede Kamer opdat de kiezers thans reeds rechtstreeks ban gevoelen kunnen uiten P Wg vertrouwen dat deze uitweg zeer ernstig in overweging zal worden genomen Gemengde Berichten Dezer dagen is vermoedelgk in de wachtkamer der lie klasse van hot S S station te Utrecht een zwart verlakt lederen geldtaschja verloren inhoudende een bedrag van f 3600 bestaande uit verschillende bankbiljetten waaronder drie k t 1000 De nummers zyn onbekend Voor je pleizier uil Uit Spa kwam Vrgdog naar Eotlerdam om zich daar te vestigen en een winkel op te richten de kleermaker A M Na in een restauratie op bet Beursplein gedineerd te hrbben kreeg hg het in den zin om eens een kgkje te gaan nemen in de stad Een kelner zorgde voor een rytnig aan het Benrsstation gestationeerd en de tocht ving aan De koetsier bracht den Belg naar een café op den Goudschen singel waar goede sier gemaakt werd zóo dat hg deze inrichting verlatende niet meer nuchter was Weer volgde een rytoertje Zoo kwam men omstreeks 11 auf Vrgdagavond op htt West Nieuwland waar de koetsier verdere orders afwachtende stil hield Op dat oogenblik flaneerden daar juist eenige dametjes van wie er twee zich zelf noodigden om een eind mede te rgden Dit werd door den vreemdeling goed gevonden en in gezelschap van dit tweetal toerde hg nog een aar rond s Nachts om twaalf nar slapten de dametjes op de Kaasmarkt uit en lieten verder rgden En om hnlf éen vond de kleermaker A M zichzelf staan op het Beursplein zonder rgtuig zonder dametjes en ook zonder geld Niets wist hg zich te herinneren maar hg bleek beroofd van zes bankbiljetten van f 25 oen van 100 francs vier van 20 francs en ongeveer f 20 aan specie in Hollandsch geld Men seint uit Haarlem De Opr Haarl Ct spreekt tegen het bericht dat de commissaris van politie alhier lioh voor de Bechtbiak ion hebbeo te ver antwoorden wegens wederrechtelgka vryheidaberooving op het politiebureau waarvan een ten onrechte van oplichting verdachte dienstbode da dupe zon zyn geworden In zake den moord op den rangeerder Drost te Amersfoort zyn in de laatste dagen velen uit het personeel van bet station door den rechter van instructie te Utrecht gehoord zoowel afzonderlgk als tegenover de zich in hechtenis bevindende twee verdachte beambten H S M Beiden blgven pertinent elke schuld ontkennen 11 deze zaak wordt vanwege de justitie de meest mogelgke stilzwggendheid bewaard Het Igk van den vermisten luitenant Nix ia Vrgdag opgehaald nit de waterleiding hy de Leidsche vaart onder Haarlemmermeer PosterUen en Telegraphic Benoemd 1 Febr tot schryver bg den postea telegraafdienst te Groningen bureel Ingenieur J Wit tot brievengaarder te da Bildt station W C van Bossnm en te Albergen J ten Thg 16 Febr tot commies der postergen en telegrafie 4e klasse de surnumerair A P J de Kiewit de adspirant commies H van de Poll en de sarnomerairs W J Jansen on J G F Swemlo 1 Maart tot directeur van het post en telegraafkantoor te Lobilh G W A Preusting thans in geiyke betrekking te Zevenbergen tot directeur van het postkantoor te Loppersum de commies titulair der postergen en telegrafie K de Haan te Hoogezand ouder intrekking van zgne benoeming tot directeur van het postkant or te Frederiksoord Verplaatst 1 Febr de surnumerair der postergen en telegrafie J 0 C Hartelust van bet telegraofkaotour naar het postkantoor te Utrecht de adspirant commi ïs der postergen en telegrafie B C van Hout vau het postkantoor naar bet telegraafkantoor te Botterdam de klerken der postergen en telegrafie Ie klasse W C Steendyk van bet hoofdtelegraafkantoor naar het bgpost en telegraafkantoor Mercurius te Amsterdam L C C van Hove van het bgpost en telegraafkantoor Stadhoudersplain naar het bgposten telegraafkantoor Zaid Oost Buitensingel en N W A Overbroek van het hoofdtelegraafkantoor naar bet bypost en telegraafkantoor Stadhoudersplein te s Gravenhage de klerk der postergen en telegrafie 2e klasse C Dogterom van het hoofdtelegraafkantoor naar het bgpost en telegraafkantoor Mercurius te Amsterdam de tgdelgke klerk der posteryen en telegrafie J Vos van Amsterdam telegraafkantoor naar Sliedrecht 16 Febr de klerken der posteryeo en telegrafie Ie klasse H J Doedens van Hoorn naar Edam en J P Wolff van het hoofdtelegraafkantoor naar het bypost en telegraafkantoor Kruiskade te Botterdam de klerken der postergen en telegrafie 2e klasse C de Groot vau Edam naar Monnikendam J H L Frgda van Amsterdam telegraafkantoor naar Hoorn en N Drgver van bet bgpost en telegraafkantoor Kruiskade naar het hoofdtelegraafkantoor to Rotterdam 1 Maart de comroiez m titulair der posteryen en telegrafie J 6 Overbeek van s Gravenhage bgposten telegraafkantoor Balistraat naar Amsterdam bijpost en telegraafkantoor Amstel en C J C Venema van het bgposten telegraafkantoor ZuidOostBuitensingel naar het bgpost en telegraafkantoor Balistraat te s Gravenhage de klerk der posteryen en telegrafie Ie klasse H E Veendgk van Enschedé naar Hoerenveen de klerken der posteryen en telegrafie 2e klasse J H Diephuis van Hardenberg naar Enschedé en A K J Haineman van Middelburg telegraafkantoor naar Hardenberg 1 April de klerken der postergei en telegrafie 2o klasse J A van de Vijver van Ede naar Loosdulno i en J Mebias van Loosduinen naar Ede Eervol ontslagen op verzoek wegens lichaamsgebreken 16 Febr de telefoniste H C van Vliet te Zutphen Eervol ontslagen opverzoek 1 April le brievengaarder te Nieuwerbrug L Bosman 1 Mei de directeur van het telegraafkantoor te Delft E van Bochove Rechtzaken Het speelhuis op den Nieuwendgk Voor de 5e strafkamer der Amsterdamsche Bechtbank bankwerd Vrydag in hooger beroep behandeld de zaak van H D bekeerder van het café de Beurs op den Nieuwendgk bg den Dam waarin den 24n September 1906 de politie een inval deed Bekl was ten laste gelegd dat hg van 15 Juni tot en met 24 September hazardspel had toegelaten in een lokaal van genoemd perceel Door B en W was indertgd vergunning in dst lokaal verleend tot verkoop Tan starken drank in het klein aan A Rossi den vorigen exploitant van het café Bekl verhuurde de localiteit op allo voornoemde dagen aan S J Boussel door wien aldaar dan telken met medeweten en goedvinden van beklaagde het zg jen d adresse of jeu international werd gespeeld De kantonrechter in het 4e kanton had te dier zake D feroordeeld tot een hechtenis van een maand AU verdediger van appellant trad voor de Rechtbank op mr A Levy Het O M der Bechlbank eischte bevestiging van het vonnis van den kantonrechter waarby D tot 1 maand he htenis veroordeeld is Uitspraak 22 dezer Stadsnieuws GOUDA 11 Feb uari 1907 Bg de gisteren gehotfden herf tomming is tot lid van den kerke aad der Israëliet che gjmeente alhier gekoMu de beer M A Cats Drie jongens de gebroeders A 17 en 13 jaren en hun neefje de 13 jarige H ait Botterdam waren gisteren voor hun pleizier op schaatsen naar hier gekomen door de invallende duisternis durfden zy niet terug waarom zjj zich by de politie gingen aanmelden Later vernamen wg dat de drie knapen onder politiezorg naar de onderlgke woningen zgn ternggevorrd Volksweerbaarheid Te Boskoop is na een lezing van jhr E Von Bose den 16n Januari jl een nieuwe afdeeling ontstaan met 126 leden Dezer dagen hielden de afgevaardigden van de aldeelingea van het Algem Ned Werkl Verbond en die van de Vrgz Democratische Vereenigingen in dit district een voorloopige bespreking om te komen tot oprichting van een ukmocratische Vryzinnige t entrale met het oog op de a s verkiezing voor de Provinciale Staten De liberale kiesvereenigingen zullen na het tot stand komen dezer Centrale tot een samenkomst worden uitgenoodigd waarop de samenwerking een punt van bespreking zal uitmaken Ook wat betreft de aktie voor Alg Kiesrecht in dit district werden voorloopige maatregelen getroffen In alle plaatsen van dit district zal getracht worden vergaderingen met dit doel te boleggen Weldra zullen daarover nadere regelingen gepubliceerd worden alsmede de samenstelling van het comité Stolwijk U Febr 07 Gisteren middag hield de IJsclnb Stolwgk haar eerste groote hardryderg Nationaal 10 deelnemers meldden zich aan waaronder d bekende Ph Holst van Amsterdam die dan ook met den eersten prgs f 40 ging strgken De 2e prgs f 20 viel ten deel aan C Bosae van Ouderkerk a d Amstel terwyi de 3e prgs f 10 werd behaald door D Zuidervliet van Stolwyk Er was op de versierde baan veel publiek Het gs was slecht ING E Z O N P E W VEREENIGIN6 HET VEIJE RUILVEB KEEE JAARVERSLAG OVEB 1906 Gelgk reeds in het vorig verslag werd vermeld maakte de uitslag van de algemeene Tweede Kamerverkiezingen in 1905 waardoor het gevaar van een tariefsherziening in beschermenden zin werd afgewend het voor de Vereeniging Het Vrye Ruilverkeer niet noodig een andere dan een afwachtende houding aan te nemen Het bestuur was dan ook van oorieel dat na de drukke campagne die in 1904 en 1905 moest worden gevoerd de Vereeniging een tgdperk van voorloopige rust was ingetreden In verband met de politieke omstandigheden waren de werkzaamheden in het afgeloopen jaar van geringen omvang Evenals hier te lande in 1905 werd in het begin van het vorige jaar de strgd ook in Engeland ten gunste van den free trade voorloopig beslecht Aan deze beslissing en hetgeen daartoe aanleiding gaf werd No 41 der vliegende blaadjes gewyd Met voldoening kon hierin de aandacht worden gevestigd op het heuchelgke en voor ons land leerrame feit dat ook in Engeland door de uitspraak der kiezers in Jannari 1006 de vrye Iwndel werd gehandhaafd Aangetoond werd hoe de pogingen van de ministers Chamberlain en Balfour om onder de lenzen van Imperialisme en Wedervergelding hun land te doen terugkeeren tot het beschermende stelsel zgn geëindigd met volslagen schipbreuk Chamberlain wenschte de vorming eener rgkseenheid tasseben Oroot Britannié en zyne zelbtandige kolooiHn langa den weg tm economische bevoordeeling der koloniale voortbrengselen bg invoer in hel moederland maar zulks sloot in zich een algemeen tarief op gelgksoortigo goederen van andere natièn terwijl wederkeerig door de koloniën ten bate der Engelsche goederen een nitzonderingstarief zou worden vastgesteld De vergeldings denkbeelden van den minister Balfour sloten in zich de invoering van beschermende tarieven om daardoor de andere natién te dwingen tot verlaging der bare Het Engelsche volk heeft echter getoond van deze speculatieve plannen niets te willen weten bet heeft bgtgds ingezien dat vergeldingstarieven bestemd zgn tot tydeli ken dienst waarmede niet is te rgmen het im perialisme dat voortdurende belemmering eischt van den invoer nit andere landen behalve uit de eigen koloniën het heeft begrepen dat de leer der protectie verde digd als zg werd met tegenstrydige argumenten als stelsel tot bevordering van de volkswelvaart niet kan worden aanvaard En ónze protectionisten die zich reeds verheagden in de aanstaande zege van Chamberlain s program die zelfs meenden in het openbaar te kunnen verklaren dat het wel eens kon gebeuren dat de ft eetrade binnen niet zoo langen tyd de wereld uit was zg juichten te vroeg In Engeland evenals hier is voor de vrgheid van handel de barometer niet gelgk zg meenden aan het dalen hy staat er hooger dan te voren In Duitscbland echter ia het nieuwe sterk beschermend tarief waarby wederom de invoerrechten werden verhoogd met 1 Maart ngevoerd En is het gevolg geweest gelgk el door sommige protectionisten hier telande üoweerd wordt dat do prgzen er zgn verlaagd en dat de meerdere bescherming geleid heeft tot goedkooper productie Nog geen jaar is verstreleo sinds do nieuwe verscherping van de protectie en nlgemeen wordt volgens de dagbladberi len geklaagd over duurte en verhoogin der pryzec Zoodat in enkele plaatsen do gemeentebesturen aan hunne beambten en sommige werkgevers aan hunne arbeiders we ens de itgging der levensmiddelenpryzen reeds bgzondere toelagen hebben moeten verleenen Bekend is voorts boe door de ngrarischprotectionistische politiek in Ouitschland een vleeschnood ontstaan is welke zeker niet als kenteeken der veelgeprezen bevordering van de nationale welvaart daar te lande kan gelden Eveneens mag worden betwgfeld dat deze voordeel zal hebben van de wederinvoering der vroegere scheepvaarttollen op don Ryn en op de Elbe waardoor komen deze tot stand al weer nieuwe slagboomen zullen worden gesteld aan het internationale vrye verkeer Moge de zin voor de vrgheid van handel in ons land dat krachtens de Rgnvaartakte in deze aangelegenheid moet worden gekend zich zoo krachtig laten gelden dat deze protectionistische poging worde vergdeld In het bestuur der Vereeniging kwam in 1906 geene verandering doch alvorens dit verslag werd afgedrukt heeft Mr M Mees die in den vryhandel in meerdere geschriften met kracht heeft verdedigd en sinds de oprichting der Vereeniging in 1896 de gewichtige functie van penningmeester bekleedde zeer tot het leedwezen van het bestuur gemeend te moeten aftreden Ten slotte zg nog vermeld dat het aantal leden ten gevolge van overlgden en bedanken eenigszins afnam en van 743 op 709 terugliep 383 Staats loteriJ 6e Klasse Trekking van Maandag 11 Febr No 1586 10589 14620 14639 en 20062 ieder f 1000 868 2205 en 18103 ieder f 400 900 3653 5806 6080 en 8934 ieder f 200 3742 4699 4908 6180 11006 11996 en 15780 ieder f 100 Prgzen van f 70 310 2183 81 9563 12384 14951 18027 56 2226 89 9641 12457 96 69 89 2512 6614 9929 12603 15043 18120 436 60 6772 54 72 15296 99 38 2770 78 10000 97 99 18414 67 2920 69 23 12780 15421 37 80 3075 6925 81 12889 36 98 587 89 7018 95 12975 38 18512 93 3227 37 10102 81 74 79 638 3435 66 10262 13025 16512 18624 57 69 66 59 68 48 18746 59 3654 7235 61 13155 78 78 710 96 58 10330 13205 15757 19069 70 3743 77 10430 13493 15895 19397 89 3963 7693 10594 13606 16907 19735 822 4024 7705 10637 71 56 40 36 4112 47 39 83 16022 79 1043 4382 78 84 13825 86 20167 46 4454 7953 10738 68 16167 20201 69 4686 8031 10895 13968 98 53 1138 4825 79 11034 14005 16266 61 88 4987 8118 84 62 68 96 95 5006 8209 11105 64 16574 20372 1372 6248 89 11241 14270 16630 78 1482 71 8 5 45 14449 36 20442 16846 56 16929 20567 40 20625 93 20775 17075 81 17569 20984 17741 99 77 3608 17880 3978 1682 5647 8455 66 63 1801 70 8755 11310 93 16 6001 8S80 11410 94 36 8 9118 26 14614 1917 47 50 48 33 55 6337 9216 90 14744 72 6427 9336 11601 14900 2132 6518 41 12192 4 46 31 65 12242 37 67 5e Klasse 12e Lgst No 10588 I 70 m z 10488 f 70 AHoop der Openbare Verkoopiog van Ouroerende Qoedéren op Maandag 11 Februari gehouden door Not J J A Montgn alhier Boon en Bloemkweekerg aan de Graaf Florisweg f 12890 Kooper C J Moleman te Aalsmeer BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 33 JAN StaaUUtninqen PoEToaiL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3 Serie fr 2500 3 59 RuSLiïD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziB Japan Obligatien 1899 4 74 74 OoLümu Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepie L 100 IV 241 BjipMeik Banktn Aandb idem idem 4 9i Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ütrecbtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger SchecpsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp 4 Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned 99 99 98 100 Hypotheekbriefbank 4 Aandb Hollandsche Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandb O Hypotheekbank te Pmstenlam 367 TALiB Oblig Zaid Italiaansche Spw Mg A Premieleeninqtn bk ii0iB Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diverun Hg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Seheepvaort MaatKhappijm Pand Holland Gnlf 3tv Mg 36 BUITENGEWONE GROOTE OPRUI MING ALLE nog voorradige Mantels Costumes Blousen Jupes JupoDS Japonstoifen en Katoenen beoevens een groote party WUte Coedereii worden tot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD VERSCHEIDENHEID Verkieziogshumor In Oo8 Prui en beloofde een landheer zyn pachtera en onderhoorigen een heerlijk maal wanneer zg allen voor den regeeriugscandidaat stemden on geen enkele stem werd uitgebracht op den socialistiscben candidaat Aldus geschiedde allen stemden op den bedoelden candidaat doch hy do opening van de stembus bleek dat toch één stembriefje van den sociaal demokraat was ingevuld Booze tongen beweren thans dat de landheer zelf op den socialist heeft gestemd ten einde den kostbaren maaltijd niet te behoeven te betalen Twee vronweiyke medeplichtigen aan den aanlag die verleden zomer op Stolypins villa te Petersburg ondernomen is een 21jarig adellgk meisje en een 26 jarige koopmansdochter zullen binnenkort in de Pater en Paaliveating ter dood gebracht worden Zij hebben hnn medeplichtigheid bekend N f Kn in Holland treft men wel eens onverwarmde spoorwagens nan Tusschen Parys en Belfort is Vrgdag de Franscho koopman Cavaglier in den sneltrein doodgevroren ADVËRTKiNTIKN OIKKSTBOUË GEVRAAGD in denHaag een fiinke DIENSTBODE van goede get voorzien in een burgergezin loon 130 Gulden en veel verval Franco brieven onder letters H V aan Centr Adv Bur Boekb v h GEBB BELINFANTE Ie s Gravenhage M M V LOOi DUBBELE BUURT B II Tolfn 117 t ruimst voorzien van GASORNAHBNTfiN jD elke styi van de eerste fabrieken teg ii concurreerendo pryzen Ainlegger vid Gas Walrr Spreek Bii reo PJeotrisohe geleidingen Wlo van goed licht hondt wende liib naar het Ooudtch Verllchtlng MagauIJn UE tVOUDSlTGR daar alles door bekwame fitten verricht wordt Eohte Oudo Jene7er Nightcap p HOPPE Verkrygbaar by PEETER8 Jz Ui Op cM $ n hm Uramd Zenuw en llaa flijders irordt nit orerhiiging ala een werkelgke halp Jl den nood het boek aanbeTolen Nb ontTAngit van adres per briefkaart nor It d t boekje franco per poii toegezonden door BLOKPOEL S Roekhan Za tbomtnnl Victoria Water Clcre yelde aanvoer Aanbevelend Firma H eriiian Zooii Htt beiu oMcIwikiykwe lo éBÊk makkeiykite poetnniddel voot He rei f SI in vooral dame en Klndcrschoenwerk MS Appretuur Tin C M MÜIIer 4 Ca l i J Btrlfi Beuth Str 14 Menleltt goed MQoy op B ain en fabrieksmerk Vtrkryibav kf Httrtn WlHkalleri In tehainwarft ulii trtai rvMant OaxM ail 0 Bttv W BW ArPU Op de roode doos waarin de tËcMe Kinadroppels van Dr DE VRIJ verkocht worden taat nieiê andere dan AI hef andere is ndmaak iBiiKwU op lo T Bio MlUas Mku fb t 9t t Atbntt mMtUa oor b i H D l r kMn pMtMB na illc iw rt op twt UvUkNMrk SiVdMnnH AralMn