Goudsche Courant, woensdag 13 februari 1907

i i Woensdair It Februari 190T 45s e Jaargang i o 1025 i vorm mimm cohaot Dlieuws en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Telefoon la SV A O V ER T E IN T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer W Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des tnidd TeietM n Ho 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per Iiost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN HUIS TE HUUR Ilcerenhuls Oostbaven B 88 Zes Kamer groote Keuken drooge Keldfi flinke Tnin Voorzien van Gas in Waltrleiding Te bevragen B 89 Ferwerda Tieman l Grootste détallwijnhandelaren ia Nederland ÜtüJ 0 72 Ht Estèpbe Medoc La Kose Lndon Chateau Malleret 0 80 per flesch per anker van 45 11 ti 0 80 0 9 0 72 I 135 0 99 I 0 72 1 08 Ch tena Malleret Petit Bourgogne Oraves Blanc Hant Saotcrno Witte Bergerac Niarsteiner Rüdesheimer Oude Roode Portwijn 1 08 ler flesch Extra onde Roode Portwijn Oude Witte Portwijn Eilra onde Wilt Portwijn Fine Old Pale Sherry Ooede Madeira Madeira Superior Vermouth di Torino Dom Bkluedi per Liter Prljmen netto d contant 1 44 1 08 1 80 0 99 0 90 1 44 1 17 DEPOT TE aOPDA F J J BOON VAN OSTADE EENISDEFCTTANTHEE Hen wanlt vertochl iip t HGKIi letten tiiT HIT iiiaiaiti viH M IIAVKNSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze THEEËN worden at gele rerd iii Torzegelde pakjes v qü twee n êen half ea een Ned ons met vermeldinc ran Nommer er iPr fl Toorzien van jaevenataanf IMerk volgeni de Wet gedepo oeerd Zich tot de uitvoe lOt van ge eerde orders aanbevelende J G BUL voorDeen J BREEBAART Lz Van af 1 Jat 1907 lost DE iOiSG s 1 Reclame CACAO per 1 kilo bus f 240 kilo bus 1 30 l kilu bus 0 70 o kilo bus 0 32 Onnavolgbaar ziin thans door nieuw gevonden toepas singen onze tu oHeeer geicMMerAf f ortrellen felntHre Hogiierti Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de ecAfe te ontvangen Oel ll Prgsoonrant met een aantal ongevraagde getnigscbrilten gratU op aanvraag Boxtal H BOOAHUI Jt Co Agdnt voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiwef by wien modellen te beiiehtigoD ign Ooada Druk van A BRINKMAN i Zn In acinaiogeeii is het peni fste helpend middel teg en ÊHoeilar moede UteekaiHcM XeuuwaiÊcakle lioofdpIfueK HIapeloutkeld Oumachteu t ermagering en e ermluderfng der Uehaamtkrachten aemalogeen in Poedervorin heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoflen worden opgelost HAE 1AT0UEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOUEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruiksaanwijzing f 1 50 Benige labrikanien II v SCHAIK Co Den Haag Verkrijgbaar bjj Firma WOLFF Co Westhaven 198 GBENDEL E H VAN MILD Veer tal liouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieuwtrkerk ad IJt el k a VAN ZËS8KN Schoonhovin Bi v WIJK P W r EDE OudeaaUr A SCHEER Haa traht K VAN DBB HEI IDlüJ Remwijk P v d SPEK MoercapeUe D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMV r ABN v a HEIJDEN Waddingtvem PA deGBOOT A iiE JüNGH Oudeaater J P KASTELEIN Polsbroekerdam D BIKKER Bemdiop VVAABSUilUWINO Laat ü met minleiden door AbilU Siroop Het kloosterSa c n Paulo AbiliJ be taat niet lus Siroop van yeenerlei waarde SA ÜGLIi OSË tegeu bloedarmoede en zeiiuwzi akle Hebt gij een bleeke kleur Last van hoofdpijn P Last van misselijkheid en dnlzeligheid P Hebt gg suizingen in het hoold en in de ooren P Pgn in den rug en lendepün geen kracht zgt gij gedarip moede on is U alles te veel 1 Hebt gg last dat gg niet kunt inslapen Zgt gg prikkelbaar en zenuwachtig P En wilt giJ daarvan spoedig en afdoende genezen P Wilt gij weer spoedig vroolgk levenslustig en gezond wezen P Gebruik dan de Sanguinoseü De Sangninose is het beste snelst werkende ja eenig afdoend middel tegen bloedarmoede en zennwzwakte Door meer dan vierhonderd geneesheeren beproefd bevcnden De echte Sangninoee wordt verkocht in groote groene flacons van rnim 300 gram inbond Prijs per flscon 1 1 50 6 fl 1 8 12 fl 1 15 Weest gewaarschuwd tegen namaak Te Gouda bU WOLFF Co Westhaven 198 V VAN DAM Co Den Haag Gtebr fjt ollwfirck a Chocolade en Cacao Ilffiiniattgis aoor üe dipu tf i6 iitTmdingen ip rua liiQaal f bied rerbotcrdc fkbrleati o ttrtiluitoiM pibruik van fijn jj tijitsttj grondBtoÜVsn garandeer © ld erbruiker van Stollwerck s Ghocüiade en Cacao een asbeve onsitaardig fabrilijat sauivkouiig beantwoordend aan ien iahottA dn tesp Etilietteo Dt irma boSlaaldo 87 Brerots dis VofleTerancier 44 Eero Oiploma 8 gouden enz Medailles een liewlja van uitmuntend fija abrU a it Keeds 1874 achreef de Accademie natienal de Paris NoiM Toiu d ounoiia niu H im AU d r vr mière elsne en oomldératU os Totr axoaUent fbbrloatlon d Ohooolat bonbons vsjtMb eto eto IteUwarck e bbrikaat is verkrijgbaar bij R H infiaeura Banketbakker ma oc Oenenuüvertegenwoordiger voor ïederlaiid Jiüius Mattemlodt lAmsterdam Kalverstraat 103 GEBR RIJKEN t DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmaiiaxifn Oedempte Binnenrotte 154 Tel iB99 He Matiaxiju Weet Nieuwland 9 nabil Station Beur Telef iOSt TERBDRBN STüMIEN INRUILEN REPAREBREN DE PHONOLA dageiyki In oiw üaloni ta kaoraa raOIOLAFIANO UMON PEONOUST oor RrabaR sch Schoen en Laarzenpagazljn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg PRIMA KWALITEIT VE11SGH0GNF Sterke Schoollairzen eni Opruiming van rcslaRlen Aanbevelend C SMITS Alle reparati6n en aangemeten werk Alleaw onovertroffen Trof Dr Liebers welbekend ZcimW EBACBÏ UIXU Alleen eeht met Ftbriobmak tot voortdareade radicale ea g m ere genezing van alle uU RInH de meest hardnekkige zenuw nR xUkien ooral ontstaan door B aidwalingen op jeagdignnleeffcöi eneziDg van elke zwakte Bleek ï aeht Benauwdheid Hoofdpgn Mifraine Hartklopping Maagpgn aUJ te spgsTertering OnTermogen Tmpotenz PoUutione enz Uitvoerige proapectnssen Inj ifcr OBch fl 1 fl ï fl 8 dubbele flflwli I fl Ontr i I epöt Matth v d Vestte Zaltbommj D puh M Clébau Oo Hottordain J Happel s Gravenhage I llalmniaua do Joag J Czd Rotterdam W ff V Cj flou ia u bi allti droi 3tea HE i tE f è DE HOEDKOOPSTE i DE MEEST PHACTISCHE f DE HEEST VDLLEDIQE M O D C B 1 zijn besilist die der Firma rilE LADIES JOURS AL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THi ILL DBESSMAKEU met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OF CHILU REUS FAsaioxs Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen VRAAOT Vu Boekhandelaar Proefnummem Alle mpt kotttel Holl Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaling van f 0 60 verkrijgbaar biJ MILLY SIMONS Den Haag jSO ÏBKMDMtDOl U Verkrijgbaar in flesschen SO ets 7ff et en f I sa bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AXKERt F AD RICHTER Co Eotterdam Te Gouda b j C LÜGEE Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 118 Wild en Cüetoj elte Van al beden en verder dagelijks verach Terkrjgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Eeevleesch enz eni tegen de meest sterk concnrreerendt prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T OVTIBLISO Voaiiei Oosterstraat 18 BOTTEROAM Telephoon Intere No 2081 Uulteiiliindscli üverzlcbi Men zal zich de ergernis herinneren die de zoogenaamde rem verordening van Stndt den Prnisiscben minister van onderwgs heeft gaande gemaakt In Mei 1905 nam het Huis van Afgevaardigden het besluit dat het wenschelijk was het bijzondere DispoBitionsfonds dat strekt om de onbilltjkste ongelgkhedea in de bezoldiging van onderwijzers te verhelpen by de begrooting van 1906 van 200 000 rak voorshands tot 5 millioen mk te verhoogen De regeering heeft met dezen wei scb gedeeltelijk rekening gehouden op d begrooting van 1906 is voor dat fonds een som van 2 950 000 mk uitgetrokken De post werd gioedgekenrd maar daarna vaardigde de minister zgne fameuze verordening uit Hg maakte bekend dat de regeering zooveel mogelijk toelagen zou verleenen om het laagste aanvangssalaris van do eerste en alleen Eta inde onderwijzers op 1100 mk van de overige op lOOO rak en dat van onderwijzeressen op 800 mk te brengen raaar voegde erbij dat beslniten van schoolverbonden raet name gemeenten tot verhooging van het traktement voor zij bekrachtigd konden worden eerst zorgvuldig overwogen moesten worden aangezien het door de regeering nagestreefde doel om een grootere gelijkheid en standvastigheid in de bezoldiging van de onderwijzers te verkrijgen en de vlucht van onderwgzers van het platteland tegen te werken anders vergdold kon worden De onderwijzers in de groote gemeenten legden deze verordening uit als een rem Voor de verbeteriug van hun lot en uit naam iff ie nationaal liberalen riep Schiffer iwerd den rainister daarover in het Prni sischor Huis van Afgevaardigden ter verantwoording e beraadslaging was bjjwijlen zeer heftig lar de liberalen smaakten de voldoening J t de minister de verklaring allegde dat zgne verordening niet tot strekking had ora de onderwijzerstraktementen laag te houden maar enkel een gelijkmatige verbetering van die traktementen beoogde Ten bewijze daarvan kondigde de minister de indiening van een wetsontwerp tot verbetering van de onderwgzersbezoldigingen aan Aan de wenschen van liberale zijde zal dus worden voldaan De afloop van de verkiezingen in het rgk is aan deze onverwachte tegemoetkoming van den miuiater misschien niet vreemd Qeen enkele partg nam de verdediging Van de remverordening op zich Zelfs de vrije conservatief Zedlitz verklaarde namens FtVILLETOX IN DUB BELE B ANDEN 18 Je loopt nu op n stok als je op mjjn arm zoudt leunen liep je vrg wat beter Kom mee naar Tourgeville 1 Maar wat moet ik daar uitvoeren riep Christiaan uit met een drift die hij nietlanger kon verbergen Zij zagen elkaar in de oogen Etiennette begreep thans den toestand volkomen Zg beefde maar wist zich te beheerscben en antwoordde met een suikerzoet stemmetje Och mgn lieveling wat zjjt jelui mannen toch kortzichtig Begrijp je dan niet dat ik n beetje jaloersch ben Hy barstto in een zenuwachtig lachje uit Jij f Och kom 1 Ik weet heel goed dat men van joo geen tronw kan vergen je kent trouwens de eigenlijke beteekenisvan dit woord niet Maar kind wij zjjntoch niet getrouwd Wees gerust ik zal jeop geeii ongepaste manier in den brand lateo Haar oogen vestigden zich met een doordringenden blik op baar minnaar ec scherp klonk haar stem toen zü hem antwoordde Het U du waar dat jï je door dal zgne vriei don dat de rainister in de uitvaardiging van die veron ning een ongelukkige hand had gehad en ndigde een voorstel tot verdere verhoogins van het Dispositionsfonds aan Volgens de Küln Volksztg zijn er te Odessa weer ongeregeldheden uitgebroken De bemanning der schepen verkeert in een staat van hevige opgewondenheid wegens het voor hen ongunstige verloop van de slaking ze hebben besloten de kapiteins te doeden waartoe er op vele schepen helscbe machines gebracht werden van welke er eenige gevonden en onschadelijk gemaakt zgn Een kapitein werd door drie matrozen doodgeschoten en biJ de achtervolging der moordenaars werden drie politie ageiiten doodelijk gewond Daar de Bond van echtEnssische mannen de joden als de oorzaak van de samenzwering beschouwt worden door de leden van den B nd alle judcii die zich in t openbaar vertoonen doodgeslagen Vele joodsche winkels zgn verwoest onder de joodsche bevolking hoerscbt een paniek anarchisten overvallen banken en winkels er zijn reeds vele doeden gevallen Van 29 Januari tot 4 Februari zjjn er in Rusland zos en twintig doodvonnissen voltrokken waardoor bet totaal der doodvonnissen uitgesproken door de krijgsraden gestegen is lot 690 Vermoord zijn in dezelfde week een gevangeniS directeur een officier van administratie der gendarmerie een scheepskapitein een politieins tectenr twe 3 politie agenten drie veldwachters een agent der veiligh dspolitie een gevangenbewaarder een fabrieksdirecteur en twintig gewone burgers samen twee endertig Gewond werden een dokter twee politiecommissarissen drie politie inspecteurs een stationschef elf politie aganten twee agenten der veiligheidspolitie een gendarme een boschwachter een gevangenbewaarder een dragonder en vijftien gewono burgers samen ni gen en dertig In denzelfden tijd werden bedreven tachtig plunderingen en diefstallen tot een totaal van 166 0i00 roebels en vele andere misdrgven Ook hadden in hetzelfde tijdsverloop een aantal aanrandingen plaats werden in beslag genomen tal van bladen en tijdschriften werden negen geheime drukkerijen gesloten en vier bommen en tienduizend Mauserpatronen in beslag genomen In de Italiaansche Kamer hield Zaterdag de ministerpresident Giolitti bij de beraad uitgeslepen burgernnfje heb laten inpalmen Ja die hebben er slag van 1 O jongen wat ben je toch oliedom Hg viel haar driftig in de rede Is t haast uit f Neen ik begin pasi antwoordde zjl op denzelfden toon Nu dan zal ik ook beginnen en jeronduit zeggen wat er op staat Ik heb mgdoor niemand laten inpalmen het toevalheeft mij de oogen geopend en was mg tenzegen Ongelukkig voor jon heb ik mgneigen moreele balans opgemaakt en bet saldowas een rensachtig tekort Ik zie nu in hoe nutteloos en walgelijk tot nu toe mijnbestaan is geweest Ik wil niet langer mgnfamilie tot schande ziJn en rajjn gezondheidvernietigen Dus klonk het dreigend uit haar mond je wilt mij verlaten i Dacht je bijgeval dat wij eeuwig biJelkaar zouden bigven Ik ben de eersteniet en zal ook niet de laatste zijn Er zQnnog aanbidders genoeg Ik wil jon alleen Te veel eer Haar oogen schoten vonken en met een gebaar van woede duwde zjj hem toe Wees opJe boedel Hjf bleet eehter kalm n Bedreiging r Je lykt wel Carmen i4a slaging over de be rooting van binnenlandsche ken een redevoering die herbaaldelijk door krachtige blijken van instemming werd onderbroken GioUtti sprak over de bonding derregeering bg conflicten tusschen kapitaal en arbeid en lelde I De regeering mag g 3en klassenregeering zijn en in dien strijd geen der beide partijen begunstigen Zg mag zelfs niet als scheidsrechter of beniiddcliiar optreden tenzij 2g door beide partgen daartoe wordt oitgenoodigd Maar als de regeering bet kapitaal niet zal begunstigen dan rust op baar wèl do taak do vrijhui4 van arbeiden te verzekeren en niet te vergeten dat het recht van den werkman die arbeiden wil en die vaak huisvader is even groot is als het recht van hen die staken willen wijl bet recht op arbeid even boog staat als het recht om te leven ts botsingen zullen minder talrjjk minder scherp en minder smarlelijk ztjn wanneer degenen die tot een staking lanzetlen nitsluitond rekeniug houden met het werkelijke wclzgii van de arbeiders en als do arbeiders door eCn weerstnndskas in staat ziJn een krachtige beweging te beginnen HiJ hoopt echter dat in Italië een goede verstandhouding tusschen kapitaal en arbeid zal on taan in liet belang van den binnenlands en vrede en van de welvaart van ItOlJl Heden wordt de zitting van het Engelsi he pailement geopend Vooral met bolaogstelling worden de maatregelen te gemoet gezien die de regeering zal moeten nemen voor de regeling van haar betrekkingen tot het Hoogerhuis De rogeering moot wat doen wil g niet haar geheelo gezag in de waagschaal stellen en haar krachtige werkzame meerderheid in het Lagerhuis ontmoedigen Wat de regeering doen zal is echter nog de vraag Verschillende leden der regeorings meerderheid heb ben in redevoeringen voor hunne kiezers gewezen op de noodzakelijkheid om krachtig op te treden Vrijdag hield de attorney general Sir John Lawson Walton te Leeds een toespraak waarin hg zeide dat de liberalen een ernstig en moeilijk werk ondernamen dat een volslagen ommekeer in het staatkundig leven brengen zou en wellicht twee of drie ontbindingen van hot Lagerhuis na zich zou sleepen Maar dat is noodzakelgk Want bet Hoogerhuis is niet meer in overeenstemming raet de moderne democratische En als ik min pas op je hart Ie begrijpt toch wel dat je mg geen vrees aanjaagt Zij veranderde opnieuw van taktiek Wat behandel je mü tooli slecht Jo weet zeer goed dat ik niet in staat ben je kwaad te doen O Christiaan I Heb ik dat verdiend P Zij barstte in snikken uit en terwijl zg aan zgn voeten neerviel liet zg haar hoofd op zijn knieën rusten In deze houding bleef zij geruiraen tijd zoodoende haar verleidelijke lichaamsvormen op bet voordecligst teekenend Maar dit maakte op Ohrisriaan niet dan minsten indruk Hg kon zg wist hot geen weenende vrouwen uitstaan Langzaam hiel zij het hoofd op en toonde hem een gelaat dat ale van smart vcrwro igen en door de tranen gezwollfii w if Je hebt nooit beseft hooliefik je had Je doidt het mij nu ten kwade dat ik aanal je grillen toegegeven heb want hel leven dat ik je deed lilden was dat wat je zelfhad verkozen Maar hot zij zoo I Juist doormiJn offer zal ik je mijn toewijding toonen Je bent vrij Zij brak opnieuw in snikken uit omhelsd hem outtuiraig beet hem zelfs alsof zij aan een crisis ter prooi was Kom Etiennette 1 sprak hg terwijl 1 Üzich trachtte los te rakken Wees tochverstandig I Wy lullen goede vrienden begrijipen en moet verdwijnen Het is onmogelgk te voorspellen of en in welken vorm nog iets van het Huis der Lords zal overblijven De regeering zal pogen den wil van het volk neer te leggen in wetsontwerpen die het Hoogerhuis d idelijk zou verwerpen Dat zal een verbond tusschen de kroon en hot volk ten gevolge hebben tot omverworping van de macht der aristocratie Wellicht zal bot zoover echter niet komen Reeds het vooruitzicht dat de regeeriug een groot aantal liberale paris kan benoemen zal reeds voldoende zgn om bet Hoogerhuis tot inkeer te brengen Maar de btrgd moet worden nitgestreden Door bedreigingen laat de regeering zich niet afschiikken De houding van hot Hoogerhuis alleen kan beslissend zjjn Do Parijsche oorrespondent van de N R Ct schrijft d d 10 Februari Do Siècle en de Teraps die beide do vorige keeren ook do beslissingon dor bisscboppelgke vorgaderingen openbaar raaakton komen heden raet onthullingen over de jongste vergadering op bet kasteel de la Muette Züoals reeds gemeld werd was men het op dio vergadering niet eens kunnen worden over een aan te nemen houding en was er ook geen beslissing genomen omtrent do inrichting van den eeredlenst Drie mogelijkhedsn waren ten slotte overgebleven en deze waren alle drie met de argumenten voor en tegen te Rome voorgedragen door de bisschoppen van Dgon en Orleans Het Vatikaan koos den weg van het contract tusschen pastoor en burgemeester Kardinaal Merry dol Val had er aan toegevoegd dat deze beslissing aan Frankrijk moest voorgedragen worden uit naam der bisschoppen en door hen zelf En do beide bisschoppen kregen order een verklaring op te stellen die tot het Fransche volk gericht zou worden onderteekend door het gcheele episcopaat De untbnlliogen der bcido bladen bevestigen verder het bier reeds naar de Narfon en do Bonnefon aiecgedeelde omtrent het door den 1 ans verscherpen van den eiscli dat de voorgestelde regeling overal moest worden aangenomen Volgens de beide bladen was het de Paus die aan don eiscb van het overal aannemen toevoegde of wg willen er nergens van weteii De koning on de koningin van Engeland zijn Zaterdagmorgen weer vertrokken 4an bet Ni orderstation lag weer de roode looper van do plaats waar de automobiel het ke blijven Zg richtte zirh op en een glimlach van stille Ibcrusting speelde op haar gelaat terwijl zg innerlijk re ds peinsde hoe zich te wreken ovei baar nederlaag Goede vrienden bigven V Ik zal je dus niet geheel en al verliezen Maar mgn Ood hoe zal dat kunnen f Een nieuwe aanval van wanhoop scheen haar te zullen medovoeren Zg verhief zich in baa volle lengte en galmde op theatralen toon Mijn leven is verwoest vaarwel Maar jou geluk boven alles Zg begreep dat zjj het hierbij moest laten wilde zg don indruk van haar spel niet bederven Zg verliet hem sprong weder over hof iloj lje en eerst aan gene zgile van den slrua ile racbt zg den vingor aan den ü ind om heih een afscheidskus toe te we Christiaan slaakte een zucht van verlichting Hg meende dat alle slechte invloeden thans Van hem waren geweken dat hg thans voor altijd van Etiennette bevigd was I vn Toen Ciiristiaaa te Deauvillo was teruggekeeri was bjj door de familie llarnoy vergezeld daar Vernier deze de gastvrijheid zgn zoon beloond wilde vergelden Wordt Vervolgd