Goudsche Courant, woensdag 13 februari 1907

oinklijk p ar zoa afzetten tot het portier 1 van den wagen van den koninklijken trein 1 Om half ell kwam de automobiel aangereden De koning had een brnine overjas aan met bonten kraag de koningin droeg een heel eenvoudige zwarte japon Koningin Alexandra zag er zeer jong nit zeggen de Fransche joornalisten beleefd Misschien ook schout in het compliment nog iets anders dan beleefdheid aan de koninklijke vrouw en heeft de Paryscho pers willen laten voelen dat een bezoek aan Parijs een mensch jong maakt Het station was niet versierd en hft echtpaar Faillières was niet komen goedendag zeggen maar wel had da president zijn secretarisgeneraal gestnurd om namens den president koning Edoard een goede reis te venschen en namens de presidentske koningin Alexandra een bloemenmand te geven alles volgens de regelen van de incognitoetikette Eenige hooge politie ambtenaren houden ten zichtbaar aandenken aan het bezoek diamanten doekspelden en manchetknoopen Toor de politie voor de recherche vooral naakt het niet zooveel uit of een reizend vorst zjjn kroon tbois laat Nog Vrijdag had de politieprefect een brief ontvangen van een soldaat der infanterie nit Brest die waarschuwde dat er twee anarchisten nit Brest waren vertrokken om Zaterdagmorgen een aanslag te wagen op het leven van hel koninklijk paar bij bet station Er waren dan ook zeer strenge maatregelen van orde genomen Verspreide Berichten FmntBiJK De bisschop van Bordeanx is naar Rome geroepen ten einde zich te verantwoorden wegens ziJn bezoek biJ minister Briand De aartsbisschop van Iiyon heeft het interdict uitgesproken over de kerk van St Oeorge aldaar omdat die kerk in gebruik gekomen is van een vereeniging van den eredienst met goedvinden van den pastoor die al tien jaren overhoop ligt met den bisschop De rechter van instructie heeft nu eerst het onderzoek beiindigd van de ten huize van den pauseljjken vertegenwoordiger Montlgnini in beslag genomen stukken De mreste Btukken heeft men namelijk eerst uit het Italiaanscb en Latijn moeten vertalen De influenze epidemie die ook te Parijs terk heerscht en reeds Clëmeneean en Combes tot haar slachtoffers maakte is nog zoodanig toegenomen dnt de administrateor der posterijen bekend maakt dat wegens gebrek aan bestellers het bezorgen van drukwerken voor een deel zal moeten gestaakt worden DCITSOHLIIS Bij de kiesrecbtrelietjes iu Hamburg in het najaar werd een man door de politie gekwetst die in een ziekenfonds was Dat fonds sprak no de politie in rechten aan wegens de kosten vin s mans geneeskondige behandeling En ziet het landgericht heeft de politie inderdaad veroordeeld tot betaling Tan het geldl Dadrljjk na de behandeling der koloniale begrooting gaat Dernburg naar Afrika op reis Een tiental groot industriealen ontving een Bitas di iog ham daarheen te vergezellen EvaiuxD Uenlagltis komt nu ook in andere plaatsiin dan Olaigow iu Schotland voor Ook in Ierland OosTimuK Au den doodzieken bdrgemeester van WaeMn dr Lneger heeft kardinaal Merry del Val namens den paus het volgend telegram gezonden Met groote deelneming in uw ziekte verleent de Heilige Vader u z jn apostoliscben zegen en bidt daarbij Sod van ganscher harte u te sterken met Zyn genade die gtj wel verdiend hebt BINNENLAND STATEN G ENEKAAL EEHSTB KAMEII Vergadering van Maandag 11 Febr Landbouw Behandeld wordt de begrooting van Landbouw waarbij de heer Michiels van KesMnich de oppositie bestreed tegen het biyven sobsidieeren van de boeren leenbanken die een onmisbaren steun zijn zoowel TOor den kleinen gaSrfden boer als voor den kunrboer De heer Oojes vraagt meer spoed met instelling van bet hooger landbonwonderwerp De heer Laan achtte enkele w zigingen ran de Hinderwet wenscheiijk waarbij S kening gehouden moet worden met een Totrwiug op teoboiioh gebied Voort kritiseerde hij de werking der Ongevallenverzekering en waarschuwde tegen de toenemende administratiekosten van de Byksverzekeringsbank In 1905 bedroegen die f 973 000 over een uitkeeringstotaal van ruim anderhalf millioen Spreker sloot zich voorts o a bg den heer Dojes a tn in diens aandrang naar de bespoediging van het hooger landbouwonderwijs De heer Stork zal later tot de Regeeriog eenige vragen richten over de Bgksverzekeringsbank en bepaalde zich thans tot bespreking van de vier gevallen van ontduiking van de Ongevalbnwet in het virslag der Rijksverzekeringsbank genoemd Uit het feit dat die vier gevallen éën fabriek betreffen bli kt wel dat de Bank bezwaarlgk vele andere gevallen van ontduiking kan aanwyzen De heer Woltjer vroeg eenige inlichtingen over de bedoeling van het doen ressorteeren van het hnoger landbouw en ander onderwgs onder dit departement waarna de heer Hovy het bestuur der RgksverzekeringEbank prees om zgn gver en toewgdihg Nadat de heer Schollen zijn instemming bad betuigd met de voornemens der Regeeriog in zake paardentokkerg beantwoordde de minister van Landbonw de verschillende sprekers verklarende het gewicht van bet hooger landbouwonderwgs niet uit het oog te zullen verliezen Eeirbeslissiag over de vraag of een hoogere landbonw school in een onivarsiteitsstad zal worden gevestigd ia op dit oogenblik nog niet te nemen De begrooting werd zonder stemming goedgekeurd De heer Stork kreeg verlof zich biervoren aangekondigde vragen te richten tot den minister Veegens De vergadering is tot nadere byeenroeping gescheiden Ta Winschoten is Zondagavond een drukbezochte vergadering gehouden waarin mr D H Bosch sprak over de verwerping van de oorlogsbegrooting door d Eerste Kamer Bg acclamatie werd de volgende motie aangenomen De jvergadering zeer teleurgesteld over de verwerping der oorlogsbegrooting door de Eerste Kamer der Staten Seneraal betuigt haar sympathie met het streven en optreden van minister Staal en hoopt dat het gebeele ministerie aan het bewind moge biyven De Minister van Justitie brengt het navolgende ter kennis Het is de gewoonte dat bjj behandeling van verzoekschriften om Koninklgka goedkeuring van statuten van vereenigingei gelgk bedoeld by de wet van 22 April 1856 van welke vermoedt wordt dat zg later ook toelating zullen vragen als vereeniging uitsluitend in het belang van verbetering der volkshuisvesting werkzaam de statuten reeds terstond worden getoetst aan den krachtens de Woningwet uitgevaardigden maatregel van bestuur vastgesteld bg Koninkigk basluit van 28 Juli 1902 Staatsbl no 160 laatstelgk gewgzigd bg Koninkiyk besluit van 5 November 1906 Staatsbl no 277 Dit laatste maakt een onderzoek van verschillende autoriteiten noodzakelgk Ten einde de afdoening der vragen van vereenigingen als hierboven bedoeld zooveel mogelgk te bespoedigen wordt in overweging gegeven in plaats van zooals tot nu toe gebruikelgk was twee exemplaren drie exemplaren der statuten by het verzoekschrift om erkening te voegen en wel één exemplaar op zegel en twee exemplaren op ongezegeld papier Dns doende zal het ter zake in te stellen onderzoek door de verschillendebetrokken autoriteiten gelgktjjdig kunnen geschieden iu stede dat gelgk thans de stukken achtereenvolgens aan dezen moeten wordentoegezonden St Ct Gemengde Berichten Men meldt aan de N R Ct Da behoefte aan Holl landbonwknechtcn en meiden voor Pruisen is in de laatste dagen zeer toegenomen waardoor Qeldersche agenten reeds een loon vaa f 10 il 18 golden per week bieden Men meldt uit s Oravenhage De politie brigadier te Scheveningen Blokpoel richt sedert eenigen tgd een jongen dogbond als politiebond af De uitkomsten met de africhting verkregen zgn opmerkeiyk en bg de tochten van dezen beambte wordt hy dan ook steeds door den hond vergezeld Binnen een maand hoopt hg zgn viervoetigen helper volledig gedresseerd te hebben voor het speorderswark Uit Keulen wordt gemeld Een ronselaar die als matroos verkleed jonge meisjes over Nederland naar het buitenland bracht is te Altstaden in hechtenis genomen De man deed het voorkomen tlaof hy voor een getortaDeardan haar mo Metllen zocht Toen hy op het punt stond nAt een nieuw offer te vertrekken werd hy aangebonden Door onbekende oorzaak ontstond gisteravond een hevige brand in het winkel en woonhuis van den heer B Pley te Vriezenveen Met behulp der standpgpen op ds waterleiding bleef het vuur tot dit perceel beperkt Huis en inboedel waren verzekerd Hbl Men meldt aan de N R Ct In verband met een door de Bossche justitie op 31 December en Zaterdag jl te Oestel ingesteld onderzoek naar een veronderstelden kinderdoodslag is de twintigjarige dienstbode A D als daarvan verdacht naar s Hertogenbosch overgebracht Toen de beer M van der W te Rotterdam Zondagavond thuis kwam ontdekte hg naar de N B Crt meldt dat men zich tgdens zgn afwezigheid met een valschen sleutel toegang heeft verschaft tot zgn woning iu de Scbommelstraat Ontvreemd is door de inbrekers een geldkistje dat onder de bedstede was weggestopt Dit kistje hie d in voor een waarde van f 14 000 aan obligatiën en schuldbekentenissen welke laatste voor de dieven geen waarde hebben De verhandelbare waarden bestaan nit een 3 pCt obligatie van f 1000 en drie 3 pCt obligati n van f 500 ieder alsmede een lot van de stad Antwerpen Voorts hield dit kistje io een lepeldoosje met zes zilveren lepeltjes een zilveren tafelbel een groen beursje en eenige specie Tot dusver is geen spoor van de daders gevonden Staalpillen Het volgende staaltje van opgewondenheid door den stryd van Minister Staal tegen de Eerste Kamer geeft het volgende uitknipsel nit de Telegraaf Het conservatisme voelt zich blgkbaar lekker in de modder en zet een keel op tegen dezen Minister Eerst in de Tweede Kamer waar men echter geen crisis aandurfde met de mogelgk daaraan verbonden Kamerontbinding daarna in de Eerste Kamer dit bloedarinoedig aanliangsel van ons verstopt constitutioneel darmkanaal dat zich veilig voelend achter de onontbindbare Provinciale Staten den Minister op polder jongensmanier te Ipf ging in haar Voorloopig Verslag en nu zgn begrooting verworpen heeft Dat het don heeren wel bekome I Wat de Regeeriog doen zal F Het veld ruimen voor 27 algevaardigden des volks met wie het volk niets te maken heeft wier namen het voor het meerendeel gisteren voor het eerst hoorde P Het ware te veel eer De Eerste Kamer nit wandelen sturen De moeite niet waard want gezien de samenstelliog der Provinciale Staten i een belangryke wgziging in het tableau de la troupe niet ta verwachten Biytt niets anders over dan de Tweede Kamer te ontbinden en het volk uitspraak te laten doen Dan zal wel voor een goede dosis staalpillen zorgen Omtrent het onlangs te Amsterdam voorgekomen ongeval door gasverstikking schrytt men van deskundige zgde aan de N Ct De meening vaa den directenr der Stedeiyke Gasfabriek als zoo geeo gasontploffing hebben plaats gevonden omdat de vulkacbel van onderen niet gesloten was en daardoor het gevaarlgke gasmengsel zoo weggezogen zgn berust zeer zeker op on juiste gevolgtrekkingen Gaslekken ontdekt men meestal in een vertrek gelegen boven datgene waarin het aanwezig is en wel omdat bet lichtgas de eigenschap heeft zeer snel te diffundeeren hetzg door vloeren plafonds Vervolgens was in dit geval door een snelle diffuudatie van het gasmengsel nog bevorderlgk do sterke verhitting der bovenlucht in de kamer Volgens de mededeeling van den directenr zou er 600 liter gas per uur of 1 liter in zes seconden zgn uitgestroomd Door een plafond van stel 10 vierkante meter is het diffundeeren eener dergelgke hoeveelheid in dien tyd zeer goed mogelgk Dat dit geschiedde bewyst het niet ontploffen van het gasmengsel dat boven de brandende lamp opsteeg Aangezien het mogelgk ia dat ook dessociatie van gassen bg de diffusie plaats heeft gevonden zon indien het gas koolzuur bevatte de dood aan het nederdalen van dit gas te wyten zgn waarvoor de omstandigheden waarin de personen gevonden zyn pleiten Ook is het te verklaren dat toen die personen zich onwel voelden zg dit niet aan bet oitstroomen van gas kondeu wgten omdat dit grooteudeels watergas was zonder reuk hetwjik reeds vroeger in de Watergraafsmeer een dergelgk ongeval veroorzaakte Een meevallertje De heer H U te Beek kocht de vorige week op een publieke varkooping een lacretaire Toen hat meabalatok thuis bezorgd wii werd het natooriyk auaen nauwkeurig onderzoek onderworpen Men kan zich voorstellen boe de nieuwe eigenaar verrast was toen bg eeo paar geheime laden ontdekte en nog grooter was de verrassing toen hy daarin pi m 900 gid vond benevens eenige papieren van waarde Daar de bezitter het niet met zgn geweten kon overeenbrengen om het gevondene te houden toog hg naar de erfgenamen vanden vorigen eigenaar en deelde het geval mee Door een milde gift werd zgn eerlgkheld ruimschoots beloond Ook biykt nu dathet meubel eene veel grootere w tarda heeft dan de som waarvoor het thans werd verkocht sHb Ct Men meldt uit s Hertogenbosch Onder gestadigen motregen maar tevens onder een gestadig gejuich van ds vele duizenden zoo uit Oateldonk zelf ah uit deszelfs omliggende watervrge Moerassen en Zandwoestgoen is gisterenmiddag de maskerade door Oeteldonks straten getrokken t Was eeo lange stoet vol afwisseling Daantje Woenders vendrig en veorrger vaau Oeteldook opende den stoet en Z K H Prins Amadere Ricosto di Carnavallo gezeten op een reuzenkikvorsch midden in een moeras sloot ze Daartussehoo kou men een 25tal verschillende afdeeeliagen opmerken die in fraaiheid van uitvoeCing boertigheid van toon en oorspronkelgkheid van ontwerp met elkaar wedgverden Het Oeteldonksche reuzenpaar bat Dwergenfeest op de Mergelburgh de rollende bar in Oeteldonks zandwoestyneu en zooveel andere nummers ze hadden waarlgk wat beter verdiend dah motregen en hetzelfde dient ge egd van de frissche en ryke oostuums waarin de leden van de hofhouding van Z K H en diens herauten ta paard zich hai den gestoken De Troonrede van dèn Prins en de Aonspraok van Peer van den MuggenheuV9l t waren kostelzka producten van geestigheid maar van eeo geestigheid alleen door Oeteldonkers te genieten vreemdelingen snappen er zoa goed als niemendal van I De Fransche politie is een misdadigersbende op het spoor gekomen sterk ongeveer 100 personen die In de noordelgke departementen sinds twee jaren ontelbare misdaden waaronder vele moorden heeft begaan Da hoofden dezer bende de gebroeders Abel en August Ponillet te lie bune en 43 van hunne medeplichtigen moeten reeds gevangen genomen zgn Een seinhuis afgebrand Naby het Noorderstation te Brussel is een seinhuis afgebrand door het te fel stoken van de kachel De toestellen zgn geheel onbruikbaar geworden wat een gioote stremming in het verkeer tweeg brengt Da treinen die nit Aotwerpen komen moeten te Schaerbeek biyven Men meldt uit Dordrecht aan de Nedarl Eenigen tyd geleden deelde wg mede dat een lid der Ceref Kerk door zgn kerkeraad was gecensureerd wegens het geven en be zoeken van concerten oratorium en dergelgke en dat bedoeld lid daarvan in beroep is gekomen bg de classis waaronder zgn Kerk ressorteert De classis beeft evenwel zooals verwacht werd het besluit des kerkeraads in deze gehandhaafd doch offlcieele geen gronden daarvoor aangegeven Naar wg vernemen moeten de gronden die de commissie uit de classis welke de zaak onderzocbt daarvoor aangaf doch welke door de classicale vergadering niet offlcieele zgn overgenomen nog al zonderling zyn Genoemd lid heeft met de classicale beslissing dan ook geen genoegen genoman en bericht dat hg zich in deze tot de e T provinciale synode zal wenden Uit liefde voor bet gs De Amsterdamsche pakschuitstoomsleepnachtdienst firma H Hopman Jr die niettegenstaaode het zware gs nog steeds den dienst tnsschen Amsterdam en Rotterdam vice versa bleef onderhouden dank zy haar flinke gsbrekers is Zaterdigavoud omstreeks 10 oor toonbaar pakschuit gesleept door den ysbreker Tgdgeest II op het Kagermeer voer ter hoogte van Hillen door een 200 tal personen aangevallen die met steeneu an bonken gs naar de booten wierpen De schoorsteen stoompyp en alle roiten werden varbryzald De machinist werd door een ysworp bloedend verwond Twee passagiersbooten varende tnsschen Leiden en Amaterdam die achter de sleepboot aanvoeren werden eveneens op steenOD onthaald en ook van deze werden alle roiten ingeworpen Alle booten moesten uit zelfbehoud naar Leiden terugkeeren en Zondag werd de hulp der Rykspolitia Ingeroepen om da reis te kunnen voortzetten Deze hulp werd aohte niet verleend Da politie te Leiden verweaa naar die te Amsterdam Een rumoerige zitting De Limb Koerier bevat een uitvoerig verslag over de laatste zitting van den gemeenteraad te Valkenburg Hoe heftig het in die zitting is toegegaan kan uit het volgende blijken Is er op eerroovende wyze gewerkt tegen s burgemeesters herbenoeming Dat was de zaak waarover het laatste punt der agenda liep De heer America leest een stok voor waarin hy mededeelt dat in de Raadsvergadering van 22 December hg bg de gelukwensching van de i burgemeester met zgn herbenoeming gesproken heeft van de eerroovende wgze waarop die benoeming was tegengewerkt De heeren Stevens en Dorren eischten in de volgende vergadering intrekking van die woorden of wel het leveren van bewijs Wat is het doel van dien eisch De gelegenheid zoeken om nog eens te kunnen afgeven op den burgemeester De heer America zet uiteen wat volgens hem eerroovend is Eerroovend is de beschuldiging dat de burgemeester de oorzaak is vao de vervolging van den 82 jarigen secretaris eerroovend wanneer men er van spreekt dat de burgemeester voorzitter is van een vereeniging die lotergen houdt waarvan de hoofdprgzen nooit gewonnen worden eerroovend den burgemeester te verwyten f 100 der Electrische Maatschappg in den zak gestoken te hebben De heer Dorren meent dat de heer America allerminst geantwoord heeft op de vraag hoe zgn D s partg op eerroovende wgzs is te werk gegaan tegen de herbenoeming des burgemeesters Men zou bg wjjze van requesten den burgemeester hebben beklad Welnu in welk request is dat geweest f America Deze gegevens my hier verstrekt zyn uit een request dat verzonden is Dorren Alles wat n genoemd hebt is met de haren bg de quaestie gesleept Zoo heeft niemand gezegd dat de burgemeester de f 100 van de Electrische Maatschappg in den zak heeft gestoken Wie heeft dat dan geregd P America Ik heb alles wat ik genoemd heb geput nit een 32 tal grieven die per request zgn opgezonden naar Den Haag Ik weet niet of n ook op de lyst der ondertaekenaara stond maar de bewijzen breng ik n hier zwart op wit Dorren Integendeel n bewgst niets U hebt een massa puntjes verzameld en die op papier gezet en die komt u ons nu voorlazen Dat is allemaal niets Iets zwart op wit bewgzen is nog iets anders Nog gernimen tgd twisten de Edalacht baren Het slot is ongeveer aldus Voorzitter We znllen nn eens overgaan tot de zaken Caselli Ik verlang te spreken Voorzitter U hebt bet woord niet Caselli En ik zeg dat Voorzitter U hebt niets te zeggen Caselli de heer America valt my telkens aan Hy heeft indertgd gezegd Voorzitter U hebt het woord niet Caselli dat ik een slechte reputntie heb En dat beeft hg nog eens gerepeteerd ook Maar als de heer America niet ophoudt dan zal ik niet ophouden hem in persoonlgkheden aan te vallen Ik durf mgn reputatie naast de zyne Voorzitter Niet zulk aen toon Caselli Ik spreek M de V Ik durf mgn reputatie naast de zyne te leggen Voorzitter Z ygt u noP Caselli Ik wacht geen beleedigingen van den heer America of Ik ben althans nog nooit aangevallen wegens zedelooze handelingen en afgeranseld Voorzitter Ik verzoek o u te tempereo Caselli U hebt mg oiet telkens in do rede te vallen Voorzitter Ik zal hier de orde hoog bonden Caselli Dan mag o wel eens eerst tegen den heer America optreden Voorzitter Wanneer er iemand persooniyk is dan zyt gy het Caselli Ik ben zakeiyk altyd doch de onhebbelgkheden van den heer America dwingen mg tot persooniyk verweer Voorzitter C helt niet te klagen Wanneer er iemand te klagen heeft ben ik het Caselli Hat is mgn plicht geweest my te verdedigen Voorzitter U hebt het woord te vragen Caselli Ik vraag het woord Voorzitter Ik geef bet u hierover niet meer Caselli Ik vraag het woord Het zyn perBoonlgke feiten En daarby zgt n verplicht voor allea het woord te geven Voorzitter Ik laat niemand beleedigen hier Caselli Zio I Wel wel I Niemand beleedipn Begin n dan maar eens my niet te aten beleedigen Men meldt ons oit Rotterdam Zaterdagavond te 7 i oor brak brand nit in het pakhuis der firma N Brenkman en Zoon aan de Warmoezierstraat no 73 in galanteriein es hoishondelgke artikelen Kort te Toreo wu man io bat pakboii gawaait ai had men een brandende petrolenmlamp achtergelaten welke lump vermoedelgk gesprongen is De brand liet zicli ernstig aanzien daar het pakhuis zoowel de entresol als bet benedengedeelte gevuld was met hooi en emballage en aan de achterzgde grenst gescheiden met een houten schot het papierpakhuis van den heer C Q A Corvey welk pakhuis door de brandweer behouden bleef Het pakhuis der firma Brenkman is gedeeltelgk uitgebrand het is voor f 6000 verzekerd Om half tien was het vunr geblnscht Een toeschouwer bg den brand viel van een stoep en brak het linkerdgbeen Hg moest per brancard naar het Ziekenhuis worden vervoerd Stadsnieuws GOUDA 12 Februari 1907 Aan ds Raadsleden zgn de volgende ingekomen stukken toegezonden Gouda 5 Februari 1907 Aangezien Uw besluit van dan 4n Januari j 1 no 10 tot nadere regeling van de gaarwedden der uitsluitend aan het Gymnasium dezer gemeente verbonden leeraren door den Minister van Binnenlandsche Zaken ia goedgekeurd hebben wy de eer U voor te stellen te bepalen dat overeenkomstig voormeld besluit de jaar wedden van bedoelde leeraren gerekend van 1 Januari j 1 af bedragen die van den Reder Dr A van IJsendyk tellende 26 dienstjaren bg het hooger onderwgs f 3400 die van den Conrector Dr L A Keeper 24 dienstjaren 2800 die van den Leeraar in de oude talen Dr R A M Stavenisse de irauw 23 dienstjaren 2600 die van den Leeraar in de oude talen Dr R K Boekmeijer 17 dienstjaren 2600 die van den Leeraar in de oude talen Dr J W Le Orom 14 dienstjaren 2400 en roet ingang van 1 jptember 1907 wegens volbrachten 15 jarigen diensttgd op 2600 Iu verband met het voorschrift van het 2e lid van artikel 13 der fiurgerlgke pensioenwet geven wg U voorts in overweging te besluiten dat de hierboven genoemde jaarwedden tevens zullen strekken als grondslagen zoo voor de berekening van de volgens art 10 dier wet veraohuldigde bgdragen als voor de latere regeling van het pensioen Overeenkomstig ons voorstel van 8 Decemmber 1903 No 105 verklaarde de Raad zich den 18 dier maand naar aanleiding van eene desbetreffende vraag van den toenmaligen Minister van Binnenlandsche Zaken bereid wanneer en zoodra de dienstdoende in eene rustende schutterg zou worden veranderd aan den kapelmeester den kor paraaltamboer inmiddels overleden en den adjudantonderofficier bg wgze van vergoeding wegens de opbeffiig hunner gesalarieerde betrekkingen ten laste der gemeente begrooting toe te kennen eeo jaarlgksch wachtgeld te berekenen op den voet der Pensioenverordening meer in het bgzonder ten aanzien van wegens ziekte te pensionneeren ambtenaren der gemeente de Raad beveatigdr tevens ons oordeel dat de overige gesalarieeeden bg da schutterg io deze gemeente wegens bon zeer korten diensltiid tgdelgke aanstelling of maatschappelgken welstand voor eenige ondeistenning niet in aanmerking komen Van s Raads besinit is aan bodger autoriteit kennis gegeven Thans ontvangen wg van Gedeputeerde Staten de uitnoodiging deze aangelegenheid in nadere overweging te nemen in verband met den in uittreksel toegezonden en hierbg overgelegden brief van den tegenwoordigen Minister van Binnenlandscjie Zaken van 12 Januari j 1 No 62 M S wy vinden hierin aanleiding den Raad voor te stellen zgn besluit van 18 December 1903 gestand doende en eenigszins wyzigonde 1 met ingang van den dag der opheffing van de schutterg in deze gemeente toe te kennen de volgende wachtgelden ten laste der gemeentekas aan den Kapelmeester J G Arentz f 135 aan den gewezen Adjudant Onderofficier W K Schuling f 26 aan den bode magazijnknecht P van Lnypen f 20 zonder voorbehoud van intrekking dezer wachtgelden wanneer by de wat aan de gemeente te dien aanzien andere verplichtingen mochten worden opgelegd 2e als zyn oordeel nit te spreken dat de overige nog in bezoldigden dienst der schutterg zynde personen wegens hou zeer korten diensttyd tgdelgke aanstelling of maatschdppelgken welstand niet voor eenige ondersteooing in aanmerking komen Het jaarlgkscb Bal Masqui in de Sociëteit Ons Genoegen had gisteren plaats Evensli vorige j iren ging bat ar vrooiyk toe waaraan de verrassing van het bestuur ook heeft medegewerkt De prga voor het sierlgkste damea costuum kon niet worden nitgereikt daar de dame reeda vertrokken was De prga voor bet sierlgkste heeren costuum werd toegekend aan den Toreador De prgs voor het meest komische damescostuom werd toegekend aan de dame met bet vraagteeken De prgs voor het meest komische heerencostuum werd toegekend aan den beer De groepprgs werd toegekend aan de danseuses W ozsDKK 11 Febr Gedeputeerde Staten van Ziidholland hebben voor alle motorrytuigen op meer dan twee wielen gesloten verklaard de volgende wegen in deze gemeente de lage Rgndgk genaamd Kruip in de Qeestdorpsche weg de Kameriksche weg de Hootdgker en de Teckopperrietweg de kleine Hootdgker weg de Hooge Rgndgk van de Groevenbrug tot de grens met Harmolen de Kattenbroekerdyk de drie singels de Hondhorster dgk de Boerendyk de Hooge Kijndik von af Barwoutswaarder tot den Boerendgk en de Woerdsche of of Kievit di k zulks mat uitzondering van het gedeelte van den singel tnsschen den rgksweg en het station van den Staatsspo orweg 383 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Dinsdag 12 Febr No 2696 f 1000 14181 en 17143 ieder f 400 2334 3548 15089 en 16127 ieder f200 2237 3808 4101 5766 8444 11597 13014 13067 13961 16878 17451 en 19071 ieder f 100 Prgzen van f 70 91 3690 6894 9798 13268 19578 18510 143 3886 7077 9823 13301 79 18641 2U4 4012 7107 26 13480 16037 18756 91 23 38 9973 13523 47 18829 434 4136 7240 84 13673 16196 18982 50 4216 7377 94 13747 16265 19000 66 36 7437 10065 13813 85 15 645 76 88 10417 14004 16457 46 61 4517 7715 21 16 16510 81 810 96 7810 10557 51 60 19109 44 4624 88 82 54 16664 49 49 4737 7900 10819 85 16721 19317 67 55 8049 10940 14243 22 33 102 4838 8143 99 84 34 93 4U öl l 44 11021 14334 48 19513 60 5884 80 11214 14466 16990 19656 1370 90 8284 11404 73 17026 62 83 5439 8465 7 14525 17161 19902 1516 49 83 11696 77 17203 20085 62 56 8651 11662 97 9 20139 1911 5514 96 11752 14622 12 78 2011 73 8734 12036 45 17365 81 69 5637 8823 94 63 17427 20301 2102 8714 46 12309 14817 70 37 10 66 95 12462 15095 83 70 27 5804 8923 12530 16111 17645 20576 2216 85 63 42 46 17721 20667 74 89 77 12605 65 73 20718 25Ü1 5980 9100 42 15250 17896 35 43 6044 61 63 15334 18096 20862 49 6236 9217 77 15465 18108 20917 2633 6340 9401 12817 16528 18217 64 2V13 6606 9516 42 37 36 57 75 93 24 84 40 43 76 2805 97 9617 13082 15663 80 4939 3365 6875 58 84 16862 18480 6730 5e Klasst 13e Lijst No 9216 f 70 m z 9316 f 70 en No 14607 m z met f 70 Per Telegraaf if en aelnt on uit ê Hage Het mlnitterie heeft collectief ontslag aangeboden Laatste Berichten In de heden gehouden zitting der Tweede Kamer legde de minister van financiën de heer De Meester de volgende regeerings verklaring af Mgnheer de Voorzitter I Ik heb de eer aan de Kamer mede te deelen dat de Ministers hoofden der departementen van algemeen bestuur naar aanleiding van de door de Eerste Kamer der StatenGeneraal genomen beslissing omtrent het VIIIo hoofdstuk der ontwerpstaatsbe grooting voor 1907 aan Hare Majesteit de Koniogin eerbiedig verzoek om ontslag hebben aangeboden Onder deze omstandigheden veroorloof ik mg der Kamer beleefdeiyk te verzoeken hare werkzaamheden voor zoover de Ministers daaraan hebben deel te nemente schorsen De voorzitter verklaarde dat het na deze mededeeling voor de Kamer niet wel roogeiyk is de onderwerpen voor heden aan de orde gesteld in behandeling te nemen Gelgk te verwachten was heeft de minister van financiën heden in de zitting der Tweede Kamer de mededeeling gedaan dat het gebeele Kabinet op grond van de beslissing der Eerste Kamer zgn ontslag aan H M de Koningin heeft gevraagd Dientengevolge moet alle wetgevende arbeid biyven rusten totdat de crisis is geëindigd De Tweede Kamer is dan ook evenals gisteren reeds de Eerste tot nadere bgeenroeping niteengegaan Degenen die van meening waren dat het gebeele ministerie zich het votum van Zaterdag niet had aan te trekken en de ministers konden volstaan met om te zien naar een anderen ambtgenoot van oorlog hebben dos niet bon zin gekregen Dat waa trouwens vrg duidelijk voor wie in de afgelegde verklaringen meer zag dau een parlementaire pbraae en bovenal gelooft io de eerlgkheid der leden van het Knbinet De Meester H M de Koningin zal nu ongetwyfeld na als gewoonigk in dergeiyke gevallen 0 a de voorzitters van beide Kamers te hebben gehoord moeten beslissen op welke wgze een oplossing van de criaia zal geschieden Met het oog op den dringondi n irlieid die te verrichten is mag men de verwachting uitspreken dat i baalisaing zich niet lang zal laten wachten BEUES VAN EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 23 JAN StaaUletMnqen PoETOOAL Oblig 3o Serie fr 060 3 59IA 4 4 3 V 9 4 lOOV 4 99 4 100 Oblig 3e Serie fr 2600 3 69 RuSLAXD Iwang Dombr Obligation 41 961 AziK Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLüüBLA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Becepis L 100 IV 24 i BypotkukBanktn Aandb idem idemPandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedeiyke Hypb Pandb Utrechtsche Hypb Pandb Westlandsche Hypb 4 lOÓV Pandb Zuid Holl Hypb 499 andb le Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp k Pand brielbank 1 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4V 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 967 Pandb Bataafache Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned 99V 99 A 98 100 Hypotheokbriefbank 4 Aandb Hoilandsche Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandb G Hypotheekbank te Fmsterdam 4 SpoorvegUeningeu TALIE Oblig Zuid Italiaansche 367 Spw Mg A PremUUeniuqen btiLaiK Loten Stad Antwerpen 1 1887 2 02 Diverttn My tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 i S heepvaart Maatsehapptjen Pand Holland Gulf Stv Mg 35 BiJITENGEWONE GROOTE OPRUI MING ALLE nog voorradige Mantels Costumes Blousen Jupes JupoDS Japonstoffen en Katoenen benevens een groote partg Wllte Goederen worden tot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD Burgerlijke Staod GEBOREN 8 Febr Andreas Hendrikus ouders E R C Peletier en B C Stiesz 9 Thomas ouders A Schrieck en A Verhoef 10 Johanna ouders J Polet en N van der Zgde Pieter ouders P Annaars en P van Oudshoorn Dirk Arie ouders A BIgleven en L Rodenburg OVERLEDEN 9 Febr E C Heerkens hnisvr van T Boere 42 j W van Oosten 1 m