Goudsche Courant, donderdag 14 februari 1907

üonderdajï i4 Februari lOOt 45s e Jaargang So 1035S mmm mum iMeuwS en Adrertentieblad oor Gouda en Omstreken T l fa n Ka A D V K R T Ë N T I E N worden geplaatst van 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gfoote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telett n No 9t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per l 08t 1 70 Afzonderlijlie Nommers VIJF CENTEN HUIS TE HUUR Hcfrenhuls Oostbaven B 88 Zea Kamers groote Kenken drooge Keldi i flinke Tuin Voorzien van öaa tn Waltrleiding Te bevragen B 89 M M V LOdS DUBBELE BUURT B 18 TeUn m U t roimst vooriien van GASORNAfflENTEN B elke ityi Tan de eerste labrieken tegen concnrreereode prijzen kttt tggt T D Gis W ler Spreek lii reo Ëlectrische geleidingen Wie Tan goed licht liondt wende i h naar bet Ooudêch VerUohttng M aiia IJn DE A¥011DfilTER daar allea door bekwame fitten Terrii lit wordt SociETEiT ONSGENOEGSii Vytde AbonnementB Voorstelling Donderdag 14 Februari 1907 NIDERLllNDSCBiiTOONEELVERËENIGIPIG van AmBterdam Directie A VAN DER HORST IE TWEElINesnSTESS Blijspel in 4 bedrgvon van LUDWIG Ï ULDA Aanvang 8 uur g Gewone bepalingen en prg en Noord lirabaolsch Scboen eo LaarzenmagazyD KLEIWEG E 30 tegenover d Kleiwegsteeg PRIMA KWALITEIT Sterke Schooll arzen eiii Opruiming van rcslanlen Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk DE nOEDKOOPSTE DE MEEST PHACTISCHE DE MEE3T VOLLEDIGE MOBEBLAilKM lyn beslist die der Firma WELDON THE LADIES JOVRNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBBSSMAKEli met een gratis geknipt patroon THS BAZAAR OF CHILD REX a FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vui Boek anaeUiar Proef nummem AUe koêtel Holl Bijvoegael Van alle in deze bladen voorkomende modelion zyn GEKNIPTE PATSONEN met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van 0 60 verkrijgbaar btj MILLY SIMONS Den Haag Zenuw en IMaatflijders wordt ait overtniging als mn werkelgke hulp il den nood het boek aanbevolen Na ontvangst ran adieaper briefkaart orlt d t boekje tranoo per post toegeiondea door BLOKFOEL B Boekban Zaltbommol doodt Drsk van A BRINKMAN A Zn GEBR RIJKEN É DE LANGE IV ROTTEROAin VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofilmagatijn Qeilemjite Binnenrotte I S4 telef ÜS JO ite Magnxtjn Went Nleiiwland 9 nnhIJ Station Beur Telef 4 197 VERHUREN INRUILEN STiiHHEN REPAREËREN dafeiyka la oiie Salou te heorai DE PHONOLA FlfflDLAPIANO UISM mMllll GebrS Sfcoll werck a Chocolade en Cacao DflBimatige aoor üe nieii intê lutvindingoit u t laa hinHal gebied refbeterdeIkbrlcaUe utriuiteDd gobruik van fijne jn fiji to groniUtoffon garandeerei Je rbruiier van Stollwerck s Ohoculade ec Cacao een aanbevelenswaardig fiibrikiiat aauwkeun beautiroordonde aan vien iabaud det rasp Etiketten Dt rma braoalde 87 Brerets als Horiereraticier 44 Eoro Oiploma 8 gouden enz Medalllft een b w j aa uitmuntend lyn Mous TOua décemons ana n icill d ar rranlère en oooaldénktlon a Totra exoellenta fabrtoation d Chooolat bonbons varies eto eto tMiwerck e fabrikaat ia verkr jgbaai bij li H Gunfiseurs Banketbakker ns ocOeaeraalvertegenvoordiger Toor Kederland s iolins Mflttenmlodt Ameterdam Kalverslraat 103 aemalogeeiinPoedei vorm is het enigste helpend middel tegen ttloeriarmoede Uleekmneht Zenuwaiwakle Uoofdptlnen miapelooaheM Onmaehteu rermagerlng en WerminOerlng der HehanmêkracMen aeiiialogeeii iii Poedervorin Hl J LflL worden opgelost HAEMATÜGBEN IN POEDERVORM is het prneperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruik saanwijzing f 1 50 Ëcnige labrikanien H v SCIIAIK Co Den Haag Verkrngbsar bvj Firma WOLFF Jb Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal üourfa A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieumrkerk ad lJ el N VAN ZESSEN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE Oudewater A SCHEER Haastrecht K VAN DEB HEIJDEN uwijt P v d SPEK MoermpelU D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AiiN v d HEIJDEN Waddmgiveen P A oeGROOT A Da JONGH Oudeaatir J R KASTELEIN PtUbroekerdam D BIKKER Bmêchop WAARSCHUWING Laat U met misleiden door Abillj Stroop Het kloosteran c a Paulo Abdij bestaat niet dus Siroop van geenerlei waarde Het groote aantal zenuwkwalen ran wnff lioofdjrfjn r tot d TOonrKundBkentaakeiien v n ap plazle0i rmeBtMnMrt tO4t trotaMrM tot iteAdH Ktl middelen door d medlBcbe wetMMohAp uK wetid E rtt au den alenmB tUd komt Aa err toe dut Ij doorh t febrnik mnkt ovwi den lenvondisMt weg n melijk Unga bsld MM phreiolofiscli ouldekkioKMdMn benrt dia na hondiTd uroAfuetsliiKfn thani over de nhMlewaraU verbreid IB en tetwiji ïlf Tn wetBnHi fieiipelUk kringen rt hn ig tte brtLaagBteinQg wekl tevens eene weldiutd blijkt te ija vooi de uu Keunwkwalen lljdf ndf iki nsv lihciri Uece g DfeewIJxe la nit era den iloor de grwfaeo jfflci r van Hi ioudb H Dr Eoiurtii i iHiÉmiu ii U Vilaliofon en berntt op d au d rviudlriK o i i i laHn in eeoa bUJun x praktijk liunr wcfti ltinc tttn brt huofU amaiil pcfddK nor lFM tHnrtncEr f hlkLtHtoirrn ln ritphii tlenmliiarlUjl R n bataenawR il l nirtlOL tvclil Uat dein CpnrnflwiUe werden wprkr lijk n bltterrm la reanltatsn varkraff n itl maakte Eu v el i iit i E dat van eeti djor den uttvlndT teechreven wwkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE A TtfliBmim an QHMüng fi niiOB btrten tijü r iv a de 31e dmh vi rachaoen la Dit bofkje brvtt niet alleen m feet crooi imfr Hek V 1 i Uio ifrltlHilnKeri imtreiit liet wMcn lie iiieuwre Hienipie en da daarmede lelfi ru inilu iii t Kevi l n vorkTcFPü iiitwerkini maar oOk vlntU tneu danfin weteniphappelljk ir buutlil IT ut dn mfdiaoht blnilondleaandcEH tence wljze fcewllJ Eijn aoomeda anobn tai V4 ii getOli aoUrlftBa van hooggtplaalate enPflskiind g n omler welke P Mtnlire mti r ta dj polykliniek 1 Par a rae fleujemont tO SteMtrober mil He pratilteerend genecahear aa ilnnlgën geatioht tf Charenton ianltHUrath Br Co in ts SUlni Ornfimann od dr arrond arta Or P raraatlar a i i ieBr ilrerlejr va net hoipltjal a Ae i Oiih lniMlli Dr Scharing kaata laéEmt Dtspï met Kr Bl at e h a rwlêur dafca vjBö triiraiteutfaslio nrichtlnj voor itituwriMa ree 8t Aomrt 32 CdimhI van Ast hfiahaah ned 4r ta Corru Dr B liacli arread arli de ZNf ak il l oM ffi t flr te Vtj tti Dr D aonsaval la La FarrÜri taral l J an dan Ceniali Lantr Il dB Sanlé iB Pnnkrik fn v le npdoren Aan uilen vrb T K iiuw ei e mrer of mlndici ac il an ta oT aMii VAfr nAABMAa a naiv rblljrlirltl IIJ l n waurvau dakentAekenen ciju cHramacha hoefdplln Mitralnoisobalelioardplix blaadandrang flri ateprlUBiraaiheM ga aagdna J slasE c i 4 f ohaaiatljUepruit an e tiFhiaall fca ta Hand vardar alle alpkcn dia door beroerte getAITen weiuen aiiDoglt l n aan de gevalleen daarvaa looalp arlammlngen onvetmooen tot praten i are tongval noaicUjIi aliktea mjnTeiS dat grwrmhl n met voo k rh dd pCn p1aï sr j i iwakte veriwakklflB Van laheuirH ena lij die r H onder geueeiknndtltff belmndelljig fri wfi nt Jtlju naar door de befcejide middelen ala onthmi imRwnen kondwatarkoor arljveo el In rivn tni ailool of teebaden ean genexiug or lenlgiui bnuner kwaal geTondea bebb n en teu aloite g die vrrea cvocleaTSttr brroert an daartoe redes bebben wwana reraubijnealen ala och aaeliaudaef tngatig vmIh ftraowing la bét haaN baeNalla Mt aUaÜikaié RltkaifNoen B denker ordaa voer e eagan lïrakkaMte Mn tnaer hat vvflHiaan aaiilng Ie 4a eeraa tat voi a an krifb Ing Ie en kat alapin vaat aadeae vMtan MB daaedriaMtacórMB T b s hbwIU i ala ook aan n gfl m tjt l itandB aaa kltakiasM aa traehtelooahaM om au geaoMe latfa aae jaaii arioee dia veel mat ktt hovU werk ti en ftMWteliJk reatotia wiUn Towkomaa tirtU drlBgaiid Mngeraden il b bet bovan rarmelde werkje aan te lohaffui hetwelk opuamffa keatalaaa ia fraaaa T r tOBden wordt 4oor AwMtcraaiM 4o r H 4XRBAW o Heiligeweg a llordaaa r B v a HASTBI KOl rP ApotlMUr KoiU HoofttMC Lflae kt LOHRV PORTOW ÜBdegiwh UJ SMtdbrnc 7 7 Oo de jongata hrdaBalx b medloinale teataenatelliog la de llr W lWHMUi r r de Bfrtlanb Jnrl aa r 0 Kll r r a m aiiJkt b hi ADVEETMTIM in aUe Couranten worden aang enomen door het Adverteutie Vureau van i BHliykNAN ZOON Onnavolgbaar ijjn tlians door nienw gevonden toepassinge onze lm olleeerf getcMUerHf f or treilen Helnlare ttogaerla 7 ij geve kracbt en diepte die naaakere niet kunne bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eekle te ontvangen Gelll Prgsconrant met een aantal onge vraagde getnigschritten gratis op aanvraag Boxtel H BOOAIlKI J Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bjj wien modellen ti bezichtigen liJn rerwerda Tieman Grootste détail wijnhandelaren In Nederland 060 0 72 St Estèphe Medoc La Bose Ladon Chateau Malleret 0 80 per flesch per anker van 45 fl ü 0 80 0 99 0 72 135 0 99 0 72 1 08 ChAtenn Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Hant Santernes Witte Bergerac Niersteiner Rüdesheimer Oude lloode Portwijn 1 08 per flesch Extra oude Roode Portwijn 1 4i Oude Witte Portwijn 1 08 Extra onde Witt Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 4i I Vermouth di Torino Dom Bbu kdi per Liter 1 17 Prljien netto ü contant DEPOT TB OOl DA F J J BOON VAN OSTADË ihri Het beate onauhadelykita sa e nialtltelykste p tamlddel voor Heerea en vooral damei en Kinderschoeowerk Is de Appretuur van C M MUfler II Co Berlin Bflotb Slr 14 Men lettt goaj ÜLi op naam en fabrlelumerit VarkrrBtaar y Haafaa Wlnkallan In icftoaawark lalantariaa regwyan rf a t ganeraal Oant I hy W Serdawana Arntaia WtwH oiiovertroff rof Dr Liobors wolbekend 2 I1 W KSACBT SIIZ33 Alleen eeht met Fabriekanerk tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle z ii HÉSjH de meest hardnekkige xenuw mSh ulekten ooral ontstaan d ior imm aidwaliugea op jeugdigen teef yi t 8nezing van elke zwakte BI A lacht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpjjn slechte spflsvertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectussen Inj rcr eeck 11 1 11 1 3 dubbele tewh II Cl Centra lUepót Matth d Voute ZaUbomiuj U pSli M ClfljBn k Co Botlerdam F Happel a Oritvenliage I llslnimaiii de Jong J Om Botler U a W Iff k Co Oouda n bü aUe drogiitea Uuiteiilandscti Uverzlcbl Over de Dnitsche Rgksdagverkiezingen schrijvend in het Journal zegt de Franscbe oudminiater Qabriel Hanotanx dat de uitslag dier verkiezingen voornameiyk een succes is voor de nationalistisebe vaderlandslievende partijen Maar hg voegt daaraan een paar zinsneden toe die merkwaardig genoeg zgn om mede te deelen Hanotanx zegt Er is dus midden in Europa een staat van 60 millioen menschen die vereenigd zgn door eenzellden krachtigen wil door eenzeilde gevoel van solidaire samenwerking door eenzelfde gedachte io hoold en leden Men meende te doen te hebben met een persoonlijk initiatief grillig en onzeker aomtöds zolts in de lucht zwevende Thans weet men dat dit initiatie in het nor van gevaar op de vaste instemming en de gebeele onderwerping rekenen kan van do grootste georganiseerde menschenmassa die in Europa bestaat DJit ie een bloc t Zoo het Dnitsche volk bedreigd wordt zal het op één woord als één man opstaan als ziJ die het aanvoeren bet te benauwd vinden binden de aitgestrekte grenzen en bet willen blootstelten aan de grootste avontnren aan de wisselvalligheden van de zee bet zal dit doen want het ga bjj voorbaat volmacht Het zal ijjn handteekening honoreeren met zjjn geld en zijn bloed Want wat het wil is de grootheid en de eenheid onder alle omstandigheden 0p het oogenblik dat in sommige landen het nationale gevoel flauwer wordt toont in Duitschlaad de nationale gedachte zich trotsch on beslist Dat wetend kouden Von I ttlow en de Keizer gerust spreken zooais zjj deden na de verkiezingen het zjjn slechts woorden maar wie den toestand doorziet weet ze op hun juiste waarde te schatten besluit Hanotanx V Te Qora is een onderwijzer Bnsch uit zgn ambt ontzet omdat hij weigerde de veror deningen van de overheid ten aanzien van de schoolstaking uit te voeren Acht van de te Löban veroordeelde priesters hebben aan de Piolgrzym brieven gezonden om te bedanken voor de hnn getoonde genegenheid De proost Liss schrgit Eeu maand gevangenisstraf in vergeljking met wat de heilige Paolus geleden heeft is een droppel in de zee Een gelegenheid voor stille overpeinzingen Twee jaar geleden hebben de wandluizen in het seminarie en FEViLLETOX m DUB BELE BA NDEN 19 Ook oom Mareuil was present zijn zwager wilde zgn oordeel kennen omtrent de Harney s maar vooral ten opzichte van Qene vieve Vernier was het duidelgk dat de vera idering die zich bg zgn zoon had geopenbaard aan het jonge meisje te danken was Hy wilde zich dien goeden invloed ook voor hot vervolg verzekeren Maar op welke wyze t Zyn vronw had den eenigen weg gewezen die voor hem open stond Als Christiaan baar begeert welnn geef hem het meisje tot Vronw Zy ia geen centime rgk dat is zoo maar zy zal zorgen dat hg jon vormogen er niet door brengt Maak gebruik van het middel dat de hemel je zendt Moge zgn bekeering van langen dnur zyn en het spreekwoord wie eenmaal gedronken beelt biyft altyd drinken ditmaal niet bewaarheid worden Het jonge meisje zelf vermoedde niet dat haar znik een schitterende toekomst was weggelegd Qeen oogenblik was bat haar ia de gedachten gekomen dat de jongeling die Bb oit den hemel waa komen vallen loa gasten oit Westfalen deze oefeningen in boetedoening verstoord verleden jaar heeft het bonwen vau de nieuwe pastorie ze verhinderd nu verschaft de strafkamer te Löban mg de beste gelegenheid daartoe Het is geen misdaad om voor Poolsche kinderen Poolsch godsdienstonderwgs te verlangen De vereenigde reeders die zich in den laatsten tyd reeds by werkstakingen van arbeiders en ook tegen de vakvereeniging van gezagvoerders en scheepsofficieren hebhen laten geldan zgn het nu eens geworden over de oprichting van een centrale vereeniging Zoo goed als alle groote Duitscbo reodergen zgn daartoe toegetreden De vereeniging is niet alleen opgericht opdat de reeders b j arbeidsgeschillen sterk zullen staan maar ook ter behartiging van de reedergbelangen tegenover het algemeen Bg gel s van een behoorlgke vertegenwoordiging ifan die belangen in het parlement hoopt men zich zoodoende op andeie wijze in het openbare leven te laten gelden en invloed op de wetgeving te oefenen Eindelijk zal het nieuwe lichaam de algemeene bel ingen van de Dnitsche scheepvaart tegenover mededingende ondernemingen In het buitenland voorstaan en het zijne doen om de gedrukte vrachtprözen op te beuren De vereeniging die Hamburg als zetelplaats heeft zal binnen enkele jaren over groote middelen beschikken daar elke toegetreden reederij 15 pt per bruto registertoo voor hare stoomschepen en 5 pf voor hare zeilschepen in het jaar moet bijdragen bnitengewone omslagen die in geval de jaarlgksche bijdragen niet voldoende zijn geheven zullen worden nog daargelaten De wgziging in de Chineesché douane die door een keizerlijk edict van Mei 1906 bevolen werd zal nu toch leiden tot het ftredqn van Sir Robert Hart die jaren lang generaal inspectenr van de Chineesché donane was D Tribune meldt dat Sir Robert met twee jaar verlof naar Engeland gaat maar men is tevens overtuigd dat hg niet naar China zal terngkeeren De reden van dit aftreden is dat door het edict vau den keizer twee Chineesché douane commissarision boven Sir Robert ziJn geplaatst Reeds dadelgk na het bekend worden van dit edict werd in de Eugelsche pers gezegd dat Sir Robert Hart plan had niet langer aan het hoold der Chineesché donane te bigven Hg is sedert 1859 generaal inspectenr en een der mannen die hun leven ge opbonden een vreemde voor haar te zgn Zy wist dat hy rgk was en Vas zich volkomen van haar eigen armoede bewust Wanneer zg had geweten aan welke egoïstische beweegreden zyn ouders gehoor gaven door zyn leven aan het hare te willen verbinden dan zon zy inplaats van met een verheugd gemoed naar Deauville te vertrekken geweigerd hebben haar kalm tehuis te verlaten Maar nu zag zg slechts den trots van haar eigen vader die in de wolken was d it hg eenige dagen mocht doorbrengen ten huize van den groot indostriSel die hem hoop had gegeven op herstel van zyn vermogen Misschien ook dat in haar naiaf gemoed de voldoening was ontstaan dat zg niet dadeli k dien inte essanten pa iënt tot wiens genezing zg zooveel had bg Iragen behoefde te verlaten Christiaan achtte zi b gelukkig Genevieve al de bezienswaardigheden van de prachtige villa Vernier Marenil te toonen on haar gids te zyn door het beerlgke park van welks terras men een vrg uitzicht had tot aan de haven van H vre Zoo zaten zg daar op een tuinbank die Christiaan had epgezocht daar hem een wandeling van eenigen dour nog steeds vermoeide toen zg de opmerking maakte dat hy in deze schitterende omgeving hun eenrondige landhoeve wel apoedif zon ver wgd hajden aan de verbetering der Suancioele handelstoestanden in het Chineesché Bók Zgn voornemen om heen te gaan werd toen gewijzigd door de beloften van do Chineesché regeering dit bigkt uit het rondschrijven van Sir Robert aan de Chineesché douaneambtenaren in September 1906 verz mdeo waarin hjj mededeelde dat de onderlinge verhouding onveranderd zou bigven wyi de nieuw benoemde keizerlgk commissarissen de functies zouden waarnemen die vroeger aan het departement van bttiteulandsche zaken waren opgedragen Engeland heeft dadelgk na het uitvaardigen vau het Mei edict piotest daartegen aangoteekond bg de Chineesché regeering en de gezanlen van alle andere mogendheden hebben ïich daarbg aangesloten De Chineesché minister van buitenlandsche zaken antwoordde dat tot ua het aflossen van de leeningen voor welker dienst de zeerechten als waarborg strekken dus tot 1913 alles onveranderd zul blyven en de opvolger van air Robert Hart weder een Engelschman zal zgn zoo lang Engeland s handel met China de eerste plaats inneemt Die verklaring was echter niet volkomen juist Dadelgk na het optredon van de heide keizerlgke commissarissen mot Januari begonnen deze bun macht te tuonen door regelingen van sir Robert te wgzigen en dian4 bevelen te vernietigen Het was daarom vofr den generaal inspectenr onmoge k ign ambt te blijven waarnemen Belangrgk is do vraag wat de Ëngelsche regeering nu zal doen om haar recht en iv belangen van de Chineesché schuldeischers te handhaven r Reuter seint ait Petersburg dd 12 Febr Gisteravond te elf uur werd in het huis van graaf Witte in de kachel van een der kamers dia de dochter van den graaf vroeger bewoonde maar die uu leJig staan een helsclie machine ontdekt De houten kist waarin de machine zich bevond was met wit linnen overtrokken De bom was gevuld met een zeer zwakke ontplofbare stof Het vermoeden dat de kist door den schoorsteen in de kachel was neergelaten wordt te niet gedaan door het feit dat het witte linnen waarmede de kist was overtrokken piet vuil was geworden Heden vonden schoorsteenvegers in een anderen schoorsteen een koerd dat aan de politie werd toegezonden Deze vond in de kachel van de kamer der dienstbode een tweede helsche machine van dezelfde constructie als die van gisteren Terwgl het uurwerk van deze laatste op 5 i uur wa = gesteld was het uurwerk van de heden gelen Ik zal de oogenblikken di ik daar doorbracht had hg er onmiddellgk op laten volgen meer dan eens betreuren Zg waren de gelukkigste van mgn leven Spot niet mgnheer Vernier 1 Nu ik uw huis heb gezien en de weelde ken waarmede u altyd zgt omringd kan ik mg niet begrgpen hoe gg het ook één dag bg ons hebtkunnen uithouden O neen mejuffrouw dat kunt u ook niet begrgpen Maar nu zol ik mgn vroegere gewoonten weder moeten hervatten Ach hoe jammer I Genevieve zag hem met de grootste verbazing aan Als tn niet behaagt wie vjrplicht u dan daartoe Niemand natuurlgk I Maar hoe zou ik anders myn tgd kunnen doorbrengen P Maar u behoeft toch slechts on o heen te zien om een bezigheid te vinden Uw vader zal het u daarin zonder twglel zoo gemakkeiyk mogelgk maken Ach ik weet zeer goed dat ik eigenlgk voor geen enkele bezigheid geschikt ben Niet mogelgk I U die zooveel geesten verstand hebtl Dank n wel maar myn luiheid ziet n over het hoofd Ket wat wiUkrach zult gy n wel gevonden machine op 8 gezet ook vertoonde het linnen waarmede deze machine evenals de eerste was overtrokken geen vlekken In Moskou hadden Zondag de verkiezingen der stedeiyke kiesmannen plaats zonder de geestdrift die verleden jair bjj de verkiezing merkbaar was Het rosullaat is eveneens onzeker de politie en de bureaucratie zgn te brutaal opgetreden om den uitslag in regeeringsgezinden zin te doen uitvallen Alle personen die zich aan kies agitatle schuldig maakten werden gearresteerd het aantal gevangen genomen vrgzinnigen bedroeg Zondag 70 Slechts de Bond van echt Russische mannen mocht doen wat hg wilde Op andere plaatsen gaat het juist zoo de bond van echt Russische mannen dreigt met den dood alle joden die op den verkiezingsdag aan de stemming zullen deelnemen In Libau is de verkiezing van den jood Stalostjansk die door de arbeiders candidaat was gesteld op last der regeering ongeldig verklaard In Petersburg hebben de K D candidaat gesteld voor de Doema den publicist Josef Hessen den professor Maxim Kowolewsky den directeur der Disconto bank Kuttier on den bekenden vryzinnigen propagandist Struve benevens den ontslagen priester OregorPetrot en Roditsjet die evenals Kowalowsky tot de vorige Doema behoorde Het is vermoeden wjj niet zoozeer om hun landgenooten die in Znid Afrika niet nan den kost kunnen komen uit den nood te helpen dat do Australische regeeringen maatregelen nemen om ze naar hun land terug te brengen als wel omdat Australië zelf de arbeidskrachten zoo goed gebruiken kan Op alle manieren trachten de Auslialische koloniën ook landverhuizers te lokken blanke dan altgd want van Japanners Chineezen en andere kleurlingen zgn zg niet gediend De regoering van Queensland is met een stoomvaartmaatschappij een overeenkomst aangegaan om landverhuizers uit Engeland over te brengen Deze behoeven voor hnn overtocht slechts van f 36 tot f 60 te betalen De regeering van Queensland past het overige bij Veldarbeiders krggen zelfs vrgen overtocht Wie zgn eigen reiskosten betaalt krggt 160 acres land ten geschenke De agent generaal van Nionw Znid Wales te Londen verneemt van zgne regeering dat er zoo n gebrek is atu werklieden dat een aantal contracten niet uitgevoerd kunnen worj M n kan er een menigte krachtige mannen a n handenarbeid gewoon gebi i spoedig verbeteren Juist aan wilskracht ontbreekt het mg helaas t meest Qi belastert uzelf I Ik geloof niet dat n den moed niet hebt om u een lee re el op te leggen en dien dan niet op te volgen Misschien bent n in uw jeugd te veel verwend Dat is toch niet het geval fk heb mgn moeder vroeg verloren en mgn vaderwas te veel zakenmensch om zich met mg bezig te houden zuodat ik door vreemde gonvornaiites en meesters ben opgevoed en zeer jong aan mgzeif werd overgelaten met du zikken vol eld Daardoor kan ik nUM S X anders dan pleizier maken WA I Zg zag hem ernstig aan lirffrb S Ge schildert rag een geheel ander V m H I soon voor dan ik in u heb leercn kennen fep Gedurende de drie weken die gg bg ons thuis hebt doorgebracht waart ge dankbaar beleefd en inschikkelgk Zoudt ge dan zoo n huichelaar zgn om u anders voor te doen dan ge inderdaad zgtf Volstrekt niet Bg uw thuis was ik zoo oprecht mogelgk jmdat de omstandigheden zich er niet tegen verzetten Zooais ik mg uitgaf zoo voelde ik mg loon in de huiselijke omgeving zoo geheel verschillend van het bestaan dat ik gewuonigk leid Wordt Vervolgd