Goudsche Courant, vrijdag 15 februari 1907

Vrijdajr i5 Februari 1907 IVo 10259 45ste Jaargang fioiMHE mmmi en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken 1 Telelat n St M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijk s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco pe Itost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN lek foou St V ü V E II T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woi den berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 iiui des midd U0BTBEELBEU7O1IB In UÉIJItIK Oost Havep hoopt de Heer J fy f i Kil HOmUT MendeUng der I lr Zend Vereen op Donderdag 14 Februari a s aanvacg des avonds 8 nnr aan de band van een serie zeer schoone HalkHehtbeeMe te spreken over Ned Nieuw Giilaea en Halmabéra de arbeidsvelden dier Zendings Vereeniging De opbrengst is ten bate van bovengenoemde ZendingsVereeniging Bmlree to en O eemiê SociETEiT ONSGENOEGHr VJIde Abonnements Voorslolling Donderdag 14 Februari 1907 van Amsterdam Directie A VAN DEB HORST BE TWEEL N6ZDSTEB5 Bljspel ia 4 bedrijven van LUDWIG FULDA Aanvang S unr mgf Oewone bepalingen en prijzen HUiS TE HUUR Ucerenhuls Ooslhaven li 88 Zes Kamer groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas n Waterleiding Te bevragen B 89 Wie deer ijju wu da Edit Eikel CaOM t ootrangon tMun natald w na vela pitdhooiiogen In ilot Lodal glomes oBilei uw naam dss oitrliular Dr MiotuwUii rerraanUg Vf da beat nuoliiiiea in het mnidb nsmda MabbliawiiMnt ran Osbi StoUwarok t Keden titritm J p tGiel2SLeIH Cikel Cacao in vierkanteo biisaeu 4 Seie Kiki l 0 i met melk gikoaiit at aanKniarM gnz n le Jnnlt vso iêr IfkaoL gebrutk a n i i adagwls tan X fosdcT Tojr eon iop nh x late Ala leneeakrwbliKB Jrock bi geval an diarrhoe sire tit aet stui Id fibrusea Verkrijgbaar bij ae iu jx aiaat B 1 Ap tlMiicsRi en Pril Vt BUv hft pnrfbwlw Oan raalT rt g mwoordiger fuoc Badara od JuDui MattenMwIl Vmiiterdam Kalveietraat loa EENlBEEfOTTiHTBEE Hen wordt ver cUt op t JIGItK te letten UIT aai Mioiujii v M IIAVENSWAAY ZüNE OORINOHEM Deze TUEEEN orden afgele ferd iu verzegelde pakje van rij twe n em hat en em Ned Ofu met vermelding vaa Nommer er IPrgs voorzien van nevenstaanr IMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoe in van ge eerde orders aasbev euda J C BIJL voorheen J BREEBAART Li Zenuw en Haajflijders wordt ait overtuiging al en warkeiyke hnlp ia den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per brielkaartworJt d t boekje Iranoo per poet toegezonden door BLOKFOBL S Boekha n ZaHbommel GOTd Druk van A BRINKMAN Z KONINKI IJKE FABRIEK dc Stearine RaarseiifabriekGouda gevpsllgd Ie GOUDA INSCHRIJVING op achttien aandeden op Naam ieder groot f 2600 nominaal l RONPECTtKSe en l SCHBU l t UIUETTEl zU verkrUfbaar i Ie ROTTEIIÜAM bü de Heeren R Slees Zooneii te AMSTERDAM Associatie Cassa te GOUDA de Stearine Kaarsenlabrlek Gouda Nament htt Bestuur Dr H U8SEL DE SCHEPPEK I IJS8EL DE SCHEPPER DiricUunn OOüDA Febrnari 1907 SA Gl II OSE tegen bloedarmoede en zeiiuwzwakle Hebt Bö een bleeke kleur f Last van hoofdpijn P Last van roisselökheid en doiiellKbeid P Hebt gi snizingen in het hoold en in do ooren f P n in en lendepijn goen kraebt zyt gü gedarip moede en is U alios te veel f Heot gil last dat gii niet kunt inslapen Zijt gü prikkelbaar en zenawachtig V En wilt gij daarvon spoodig en afdoende genezen P Wilt gij weer spoedig vrooljjk levenslustig en gezond wezen f Gebruik dan de Sanguinoseü De Sanguinose is het beste snelst werkende ja eenig afdoend middel tegen bloedarmoede en zennwzwakte Door meer dan vierhonderd geneesheeren beproefd bevonden fu De echte Sanguinose wordt verkocht in groote groene flacons van ruim duu gram inhoud Prijs per flacon I 1 60 6 fl t 8 12 fl f 15 Weest gewaarschuwd tegen namaak Te Gouda bU WOLFF Co Westhaven 198 V VAN DAM Co Den Haag GEBR RIJK EN é DE LANGE 9 r ROTTERDAM Ml VLEUGELS ORGELS PIANINO S HoofdmagaMiJn Gedempte Binnenrotte 1S4 telet ilS99 INRUILEN STEMMEN ge Haga iin Weet Sieuwland ftü o Beur Tele f 4697 VBRBURBN REPAREEREN dagelUki In oiic Salons ta haorai DE PHONOLA PSOKOLAPIANO MIBNON PEONDLIST WERELD SUCCES Do Wereldberoemde Superior Druiventorsthoning Eitract wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstp jn Keelpyn Heeschheid enz UBtlASTaB is verkrijgbaar bjj alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Ntdtrland Frankrijk DuittMand Engiland Anurika Ned Indii Onnjt Rinér Kolonit Tranmaal tnt HBLIANTHB werd 9 maal met 3oaden 3 maal met Eere Medailles bekroond HELIASTBS in flacons f 0 40 f 0 70 en f ï UBLlAt THS in dooien tabletten i 0 40 en J 0 70 Eenic e fabrikanten H JS VAN SCHAIK Co Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkriiffbaar bji Firma WOLFF Co WesthaTen 198 Ooudö GRENDEL Oouda veraragoa y j 126 Ja A BOOMAN J oord M PINK3B iVi w trkadJJtlk N T s ZKSSKN Sduxmhcpen B r WIJK Oudey ier A 8CHEBR ii tr ki P W T HUE OudtvaUr K va oia HEIJDEN te lUeumik P v o s K M X D V n SuTvfii 1 HOLST M KOLKMAN AKN VAN DER HBUDEN dtlSy P in GROOT A JONGH 0 d i P KASTELÏIN PcUbroektrdam D BIKKER te Btntckop WAARSCBUWIJWCl Laat U niet misleiden door M a roap Hat klooitet aanctaPatUo MitJ baiUat niat iu Stroop van g n rlet teaarO M M V LOON DUBBELE BUURT B II Telfn in h t ruimst voorzien van GASORNAMBNTEN in elkr ttgl van do eerste fabrieki n teg ii concnrreerende prijzen Hnkigtc na lias W Ur Spreek Bli reo F lectrisclie geleid ngeu MTIe van goed licht hondt wende ai h naar het Goudteh FerlioMlng Maganyn DE AVOUDfilTER daar alles door bekwame fitters verriclit wordt Van af 1 Jan 1907 kost j DE JO VG s Reclame CACAO lier I kilo bus f 24U kllu bus I i0 ƒ hllü bib 0 70 lillo bus 0 32 è DE OOKDKOOPSTE DE MEEST PRACT13CHE DE MEË3T VOLL EDiaS zijn beslist dio dei Firma fWELUOiH TUÈ LADIES JOU US AL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleardo plaat TH i ILL DltESSMAKBli met een gratis geknipt patroon TBE BAZAAll OF CBJLD KES S FASHlOSa Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen YBAAOT Vw Boekhandelaar Proe nummem f Alle met koêtel HoU Bijvoegsel I Van alle in deze bladen voorkomende modelion zijn GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 5Ü verkrijgbaar bii MILLY SIMONS Don Haag Noord Brabantsch Scboenen Laarzeninagaz o KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegatseg PRIMA KWALITEIT Sterke Scboollairzen eiii Opruimiiigf van rcstaaten Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Wild en Gevogelte Van af heden en verder dagelijks vorsch verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoendere Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concnrroerenda prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T OüTIJBilffO Poelier Oostentraat 18 BOTTERDAH TalepbooD Interc No 9081 Iluliciilundsili Urrzicbi De Berljjnsche politie heeft drie anarchisten in hechtenis genomen een Nederlander een Belg en den vroegcren redacteur van den Revolnlionar Sauter in wier woning in bet Scheunenviertel 15 000 exemplaren van een in Nederland gedrukt antimilitairiatisch geschrift Soldatenbrevier werden gevonden Op de omslag van de brochure stond de Pruisische adelaar en de aanduiding Uitgave van het Pruisischu rainiatorio van oorlog en ze was bestemd voor verspreiding onder de soldaten Reuter seint uit Port Said dd 13 Febr Het Tnrksche transportschip Hodeida hebbende 1290 soldaten aan iioord met bestemming naar Hodeida kwam gisteren het kanaal binnen Bij kilometerraai 24 sprongen 7 soldaten overboord die naarEl Arish wisten te ontkomen Dezen ochtend tusschen kilometerraai 34 en Ï4 deserteerden ITO soldaten maar de troepen aan boord gave i vuur en doodden 5 man de anderen wisten aan land te komen aan beide zijden van bet kanaal De Neuepte Nocbrichton meldt dat leden die vroeger tot bet centrum behoorden to MUnchen beraadslaagd hebben over de oprichting van een nieuwe in bet positieve geloof wortelende on ervati6ve party Conservatief beteekent hier dat de mannen die de partij willen oprichten niet meegaan met de taktiek die de democratische elementen Tan het centrum volgden toen zjj bij de herstemmingen in het Zuiden en het Westen met alle mogelgke middelen de sociaal democratische candidaten steunden De Beiersche demagogen van het centrum moeten tegelijkertijd nog door een anderen zuren appel heenbijten Hun pers had verteld dat verschillende Beiersche kerkvorsten da gehoorzaamheid aan het offlcieele parool van het centrum ten gunste van de sociaal democraten niet nit eigen beweging maar tengevolge van een druk van het hot badden ontraden De aartsbisschoppen van lUttncben en van Bamberg en een Benediktijnerabt preken dit in ingezonden stukken die de nltramontaansche bladen ingevolge de perswet moeten opnemen openlijk tegen Zij hebben zeggen zjj uit eigen beweging en beginselen gehandeld en zijn na de herstemming niet van meening veranderd Het is een zonderling schouwspel de leiders van het centrum aldus aan den kant van de FEbiLLETOX IN DUBBELE BANDEN Als men n hoort zon men meenen dat n de dnivel in persoon waart die door eenongeluk gedwongen was kluizenaar te worden Die vargeliiking is nog zoo kwaad niet jnffronw Oeneviève En dikwyis zal de dnivel in zgn hel teruggekeerd terugdenken aanbet verbiyt in de vredige kluis Welnn laat hy daar dan blijven en zich niet storen aan het hoongelach zgner vroegere collega duivels Chrlatiaan schudde het hoofd Ach als iemand mü maar wilde bystaao met goeden raad Daar zal het n toch waarlgk niet aan ontbreken 1 Uw familie vrienden Men iet wel dat n geen van allenkent Zeker myn vader hondt zeer veelvan my maar ign zaken laten hem geen half nnr vrjj De weinige oogenblikken die hg niet behoeft te besteden aan den zorg hoe zgn millioenen te vermeerderen moet hü aan ign jonge vroiw wjjden wier eenig trtm il MO TMl oogtigk nmuk lo sociaal democraten en tegenover hun eigen prelaten te zien staar De zitting van bet Engelsche parlement is gisteren geopend Ihlet bet oude eerwaardige ceremonieel begaf zich de koning met de koningin en den prins van Wales naar het Hoogerhuis waarheen de Speaker en de trouwe Commoners ontboden werden om de troonrede aan te booren Züoals verwacht werd maakte de troonrede melding vnn het geschil tusschen de beide Huizen van het parlement en werd aangekondigd dat do uniiisters maatregelen voorbereiden om deze moeilijkheid op te lossen Daarnaast was het belangrijkste gedeelte van de troonrede de paragraaf betreffende Ierland Uwe aandacht zal worden gevraagd voor maatregelen waardoor bet volk van Ierland nader zal worden belpst met liet beheer van zijn eigen zaken en waardoor andere terbetorioiten znllen worden gebracht in de administratieve eo flnancieele toestanden Voorts zullen voorstellen worden ingediend tot hervorming van het universitair onderwils in Ierland ik vertrouw dal de mueiIgkbeden die zoolang de ontwikkeling van het hooger onderwijs in lerl ind bebbonvertraagd uit den weg zullen worden geruimd In bet Lagerhuis zeide de ministerpresident Sir Henry Campbell Bannorman dat niet langer kan ontkend worden het recht van bet lerscbe volk om over zijn eigen zaken te beslissen zoolang deze niet in botamg komen met die van Engeland en aun de suprematie van het parlement niet wordt te kort gedaan Dil is de aankondiging van een nieuwe Homerulebill voor Ierland die dus waarschgnlijk nog in deze zitting zal worden ingediend Men beeft gezegd dat Bryce voor hij als gezant naar Washington ging in den adelstand zou opgenomen worden Engeland was daar nog nooit door een Commoner een eenvou digen burger vertegenwoordigd geweest Bryce zonder meer dat ging nu toch niet Misschien waren er in Amerika waar de geldmenacben meer en meer voor titels schijnen te gaan voelen die er ook zoo over dachten maar bet meerendeel het beate deel van Amerika toonde zich op bet gerocbt van den adellijken titel dien Bryce krijgen zon teleurgesteld Men bad bet juist zoo gewaardeerd dat Engeland een zijner beste den kortst mogolgken tijd to genieten Neen het ziet er niet naar uit dat de hel nog langen tgd op zyn stamgast behoeft te wachten Oeneviève bleef een poosje in gepeins verzonken zy dacht na over den trenrigen toestand dien de jonge man afschilderde aan zyn dor vreugdeloos bestaan ondanks de door zoovelen heugde rykdommen Eindeiyk zeide zg Ik heb te weinig levenservaring om het geval waarin n verkeert in alle bizons derheden te kunnen beoordeejen nog minder om n raad te kunnen geven waartoe trouwens geen enkele titel my recht geeft Uspreekt tot my als was ik n zuster maarik zelf mag niet nit het oog verliezen dat ik een vreemde ben onbevoegd om met strengheid tot n te spreken En toch zondit de taak zyn die ik ta vervullen heb Hy viel haar levendig in de rede O ik bid n leg n geen enkele beperking op Spreek vry uit Waartoe P Bet ion n slechts bedroeven Toe spreek Ik bid n er om Ik zaln raad stipt opvolgen zy glintlacbte Kom beloof niet wat gg niet gestand knn blgven Na my zal een ander komen e uwer vrienden die n waar zal medailM m on met hem zult f birtaltlk Isehu vtr htt arme malije burgers giroot alloen door eigen verdienste voor Amerika bad bestemd Nu Bryce gaat werkelijk zonder Sir of Lord voor zijn naam naar Amerika Als bera een titel aangeboden is heeft h j hero geweigerd Maar nu heeft de koning hem toch een onderscheiding verleend een die bjj Bryce past Toen hg Maandsg naar het oude gebruik den koning ten alwboid de hand kwam kussen maakte deze hem lot ridder van de Orde van Verdienste Deze orde in 1902 gesticht wordt aan weinigsn gegeven n alleen voor groote verdiensten tfgenover den staat in letteren knnst of wetenschap bovendien aan de eerste mannen vau leger en vloot In bot gebool zijn er nu negentien mannen die de orde hebben Bryce Morloy Cromer do landvoogd vin Egypte Merodilb Holman Hunt AlmaTadema Raylcigh Kolvin Listor en Huggms Dit ziJD de burgerlgke leden Vorder ifan het loger Roberts Wolseley Kitchener en White on van do vloot Seymour en Fisher Emdolgk de Japanners Jamagata Ojamu en Togo De jiingsto boricljlen over don uitslag dor verkieziugen voor de kiesmannen te Moskou do n zien dat do constitutioneel domocatische pariy weder een schitterende overwinning heelt behaald Haar gehcele Igst van 160 kiesmannen is gekozen en de Partg van 17 30 October zoowel als de Bond van echt Russische mannen werden volkomen verslagen Dio uitslag is te moer verbazingwekkende na allo pogingen van de zijde der regeering eif dor hurraucratie om de verkiezingen in anderen zin te doen uitvallen Stolypiu had hot kiezerscorps gezuiverd van un erlrouwbare elementen en de bureaucratie had elke mooting elke campagne van de zijde der K D onmogelgk gemaakt zg verwachtten dan ook dat ditmaal in de oude Tsarenstad de conservatieven en reactionairen de overhand zouden behouden De uitslag wordt algemeen als een nederlaag voor Stolypin en zgn systeem beschouwd Vrgzinnige bladen zeggen De afrekening net bet rainistorie Stoiypin is begonnen De regeering is door don uitslag zoo getroffen dat ziJ onmiddellijk de vraag hoeft gesteld of het niet wenscbelijk is de K D party die tot dusver nog steeds als een onwettige vereeniüing wordt beschouwd de wettelijke toestemming te verleenen In andere plaatsen ging het net zoo In Koersk zijn alle kiesmannen der K D gekozen in Odessa waar de Joden met den dood bedreigd worden zoo zy aan de stemming durfden deelnemen worden 76 kies dat zicb de rechten conor hervormster aanmatigde Neen waarde beor die armzalige rol wil ik tegenover u niet spelen I Cbristiaan was teleurgesteld en liet dit in zgn antwoord duideiyk blgken Oe zyt geiyk als alle anderen die mgwel de les willen lezen maar niet willen helpen om mg aan het jammorlgk leven dat ik leid te onttrekken Wel wat zgt ge toch veeleiscbend I Ik heb medegeholpen om uw been weder gezond te krygen en nu verlangt ge dat ik u ook moreel weder op de been help I Eu ojp den koop toe lai ht ge my nuh uit zuchtte hg Ik heb u onder een geheel ander daglicht loeren kennen zoo lief zoo goed zoo En zoo aartsdom I viel zy hem in do rede O neen zoo openhartig wilde ik zeggen Maar nu geloof ik dat ge tevens n weinig boosaardig zyt Nietwaar t Zgt u lan niet een weinig f Zg stond op het gesprek nam een wending die haar mishaagde Uw eigen bekentenis is voldoende zou ik meenen zeide zg koel zoodat gy my de mgne wel kunt besparen Uit zyn humeur gebracht door haar toon en houding atond Cbristiaaa niet zonder motita Of mannen der linkerzgde 4 der recbterzyde gekozen Uit Woronoscli Jarosinw Orenburg Smelonsk Tillis en Tomsk wordt eveneens de overwinning der linkerzgde ge meld In het Cnnadeesche Lagerhuis zgn er Maandag bolungwekkende dingen gezegd Koloni I Hughes stelde een besluit voor waarin do wenscbolgkhüid word uitgosproken van oen verbond tusschen moederland en koloniën op voet van gelgkheid Laurier do oerte minister zoide dat er zoo n rgkseonbeid niet kon komen zondtr eon groot parlement dio bet gehceio ryk vertegertwoordigt on a a bevoogd zou zyn de hicndelspolittek van al de doelen van het rgk te bepalen Ook zon zg mogolgk zyn wannoor er tusschen ulle dooien van hot rgk volkomen vrghandel werd ingevoerd Verder sprak lie minister hartoigke woorden over do verhouding tusschen Canada en liet moederland Do zestig jaren wetgevende onafhaukelgkheid van Canada zoide hy is de ï tevigste band mot bet moederland geweest j en dat gold ook van andere zelfstandige kolunitin Eu vooits Angel Saksen komen eerst in beweging als zg een grief bobben voor een begrip alleen gaan zij niet voor een hervorming werken En Canada heelt at fjn betrekkingen met het moederland betreft geon grief Borden do leider der oppositie vond vrgbandel onnoudig voor een verhoud tusschen do doelen van hot rgk Overigens was hg overtuigd dat de nauwere betrokkiiigen tusschen do groote zich zelf bosturondo koloniën en het moodorland van zellzuudoii komen en niet door oen kunstmatig iugrgpon De afgevaardigde Maclean heeft blgkhaar een andere opvatting Hg zoide Laten wy ons eigen staatshoofd kiezen hetzg koning of president Het voorgestelde besluit werd ten slotte ingetrokken Do correspondent te Teheran van do NewYork Heiald wgdt een korto boscbouwing aan do nederlaag van den cijab in bot scherpe conflict met de Nationale Vergadering De eer dor overwinning zoo soint deze correspondent komt too aan den afgova irdigdo Saad od Dowleh die de leiding der campagne had op zich genomen Ontslagen zgn tut dusver roods de buitenlanders Neus Priem en Lnverse Nog meldt de correspondent dat de tegonzii van don Sjah om te erkennen dat hg oen Voinior naderde mot do lamilio iiurnoy hot terras waardoor vanzolf hot gesprok eindigde Den gohoelen dag ontbrak hem do golegonhoid baar alleen te spreken De nieuwe gedaante waardoor zy zich had loeren kennen prikkelde zgn nienwhgiorigboid Dat zachtaardige on eenvoudige inei j tol wier re n bii rlgkbodon hi zich zoo zour ii d aangetrokken goioold hiid nu plauls gfn lukt voor oen verstandigo flink redencerende vronw dio hora misschien nog nieir zon behagou Don gi beelon avond sloog bg haar met aandacht gade on onldeklo talrglie bizonderhodon uan baar doon on laten die hg te haren huize niet had opgemerkt Hot kwam hem voor dat in eon weelderige omgeving do uiterlijke gavou van baar geest en gemoed eerst recht uit kwamen als de facetten eener briljant in het schitterend licht eener feestzaal Na den eten kwamen zjjn vrienden die zyn terugkomst hadden vernomen om hem te verwelkomen en bad Gonoviève het genoegen te mogen kennis inakcn mot de boeren Cluuiiron Longlu en Vertcmousso in al de correctheid van hun verfljude eleganca Wordt Vervolgd