Goudsche Courant, vrijdag 15 februari 1907

I eocstUatloneel Torat ii moeat worden geweten aan de inblazingen Tan Nana Het belangryic8t in dit telegram van den NewYork Herald correspondent Igkt ons de mededeeling dat in Teheran de rast volkomen hersteld is Verspreide Berichten ElOIURD Naar verlnidt gaat koning Ednard begin Maart naar Biarritz waar de Spaanscbe koning hem een bezoek zon komen brengen Keir Hardi i met algemeene stemmen herkozen als leider der onalhankeiyke arboiderspariy Zoo men weet lag h j eigeniyk met de party ter zake van vronwtnkiesrecht overhoop FSAKKKUK Clemencean zal wegens inllaenra niet v6ór de volgende week zyn werkzaambeden kannen hervatten Er gaan gernchten dat keizer Frans Jozef bet laatst van Maart aan de COte d Aznr komt doorbrengen DuITSOllLiïD In Brnnswyk hebben de socialisten by de gemeenteraadsverkieiing drie mandaten verloren Macbdokie üp den straatweg tnsschen Monastir en Prllep vermoordde een Bolgaarsche bende zes ongewapende Serviërs en plnnderde dezen nit De aanvoerder eener andere Servische bende zette de Balgaren na dwong ze na een kort gevecht lot overgave en hing ze op Voili tont Febzie Mag men den correspondent van de Daily Mail gelooven dan ziet het er maar leelgk nit in Perziê Voor bet geestige antwoord op de eischen van het parlement bekend was bealoten de volksvertegenwoordigers den baitenlandscben gezanten aan te bevelen dat vreemdelingen voorloopig zich niet in de gevaariyke stadsdeelen van Teheran zonden vertoonenl Net rerolationaire comité zon in bezit van wapens en bommen lyn en nit den Kankasas nienwe versterkingen ontvangen Gemengde Berichten Er ia niet veel verandering in den toestand te Byssen gekomen Allea is kalm Dinsdag hebbeo nog zes arbeidersCsteri bet werk hervat waaronder vyi atvallige leden van Unltas Het getal werkwilligen is thans geklommen tot 300 Het opmerkeiyke geval doet zich voor dat van een paar huisgezinnen sommige leden ataken terwyi andere leden bet werk weerhervat hebben N v d D Oisteren op den middag zyn de rechtercommissaris en de aub it otOcier van justitie van Dordrecht naar Slikkerveer vertrokken tot onderzoek van een ernstig geval van brandstichting by een tapper in laatstgenoemde gemeente Dordr Ct Dinsdag toen het weer nog gedacht kond was kwam de bekende Hagenaar weder ter hoogte der zeesinizen aan het strand te Bcheveningen zyn zeebad nemen Zonder beschutting van tentje ol zoo iets ontkleedde n kleedde hy zich in de open lacht Met de ielle vorst had hy zyn dageiyksche kuureenige dagen onderbroken Avp Mal Schiöler is te Beriyn teruggekeerd na op zyn tweewleler de aarde rondgetoerd te hebben Hy vertrok in 1898 en reed door Nederland Engeland Schotland lerlind de Ver Stnten Japan de oosteiyke provinciën van China AastraliB ludiê Perzië KloinAiie de Balkan staten en zoo door Oostenryk weer naar hals De afstand dien hy adegde bedraagt bgna 70 000 kilometer en Schilfler gebruikte op dien tocht zes machines Een aantal jongelui trachtten Zondag den dienst in de afgescheiden Katholieke kerk te Parys te verstoren 20 personen werden gevangen genomen allen van royalistische party Een met 2 paarden bespannen petrolenmwagen van de Rotterdamsche Petroleum My is Dinsdagmorgen by het afrgden van de Bartholemeusbrug op den hoek van den Pelmolenweg te Utrecht door de gladheid omver gevallen De koetsier bezeerde zich niet de wagenjongen echter zoo ernstig aan armen en beenen dat opname in het ziekenhuis noodiakeiyk wal De paarden waren ongedeerd Inmiddels waren door den schok do afsluitingen van den omgekeerd liggenden wagen opengegaan en stroomde de petrotam ver de ittaat D pttroleanioidvlotd was niet te stelpen en de geheele voorraad byna 12000 liters ging nagenoeg verloren Alle Zich in de nabybeid bevindende riolen liepen vel Toen dezer dagen de vorslin wednwe van Stolberg in een slede naar haar kasteel terugkeerde sloegen de paarden op hol waardoor de vorstin en haar hofdame nit het voertuig geslingerd werden Hot ongeval gebeurde des avonds laat en de beide dames moesten 2 i uur door de sneeuw loopen voor zg aan het naaste dorp kwamen vanwaar zQ met een andere slede naar het kasteel Stolberg teragkeerden De voorbereidende werkzaamheden op bet terrein stadazyde van bet Westelgk viadnct te Amsterdam zgn thans zoover gevorderd dat binnen eenige degen een aanvang zal worden gemaakt met bet laten zakken van de eerste caisson i Waren aan de U kant zestien caissonii als fundeering naodiK aan de stadszgde zullen in het geheel negentien caissons worden neergelaten Men schrgft uil Enschedé In de teitielicduatrie zgn symptomen waar te nemen welke wgzen op een aankomende slapte in de industrie Om die reden heelt de firma Van Heek en Co reeds zes arbeiders van haar fabriek Kremersmate ban ontslag aangekondigd en men twytelt niet of meerdere arbeiders znllen om diezelfde reden spoedig volgen Onze correspondent te Batavia seint heden Poeang Tikoe is nitj eweken naar Lali en heeft zich met steun van het Toradja hoofd Saroerang genesteld in bet complei van Talasi Ambiso bestaande nit een tiental hooge steile versterkingen Hiervan werd 6 Februari een gedeelte genomen het overige gedeelte werd op 8 Febrnati omgetrokken en ontruimd De vgand liet 20 dooden aciiter Poeang Tikoe ontsnapte De vervolging wordt voortge ot N R Ct Op de sigorenfabriek van de firma Jellema te Bntfum is een staking aitgnbroken welke door du hoofdbesturen der rerscbillenie organisaties eenparig is geproclameerd Heden vergaderen de gezellen Voor de fabriek wordt gepost Tel Uit Heerenveen meldt men De marechanssee heeft proces verbaal opgemaakt tegen den hardryder E de N te Lemmer Op de hardrydery te Koype uitgeschreven voor ryders die nog geen prys van f25 of booger hadden gewonnen won hy den prys Het bigkt nn dat de N in 1902 te Oldemarkt een prys van f 30 heeft gewonnen Het bestuur van de gsclub te Knypo vroeg terugbetaling van den prgs waaraan de N geen gehoor gaf Toen volgde aangifte by de marechaussee aan wie de N bekende te Oldemarkt een prys van f 30 te hebben gewonnen Te Mannheim heeft een onbekende man die zich als een vrouw verkleed had een grenadier met wien hy in de Vastenavondsherrie ruzie kreeg drie messteken toegebracht De gewonde sleepte zich nog een eindweegs voort en zakte toen in elkaar Zyne wonden zyn zwaar maar niet gevaarlgk voor zyn leven Een vrouw te Zagorze bg Kattowitz wier man als Russisch staatsburger vrywilligden Russisch Japanschen oorlog had meegemaakt wachtte na het sluiten van den vrede tevergeefs op zyn terugkeer Ten slotte werd haar door eenige lieden die eveneensaan den oorlog badden deelgenomen het bericht gebracht dat haar man gesneuveld was Na eenige maanden rouw trad de vrouw voor de tweede maal in het hnweiyk Maar nu eenige dagen geleden is baar eerste man de dood gewaande met afgeschoten beenenweer teruggekeerd Echtgenoot no 2 moetbereid zyn het veld te ruimen voorloopig evenwel houdt de vrouw beide mannen by zich De staking van de beambten der Zoider Tramweg Mg te Parys is aan t verloopen Maandagmorgen vielen eenige stakers een tramrytuig aan by de remise in de rae Malakoff en wierpen eenige ruiten stuk Een der geweldplegers die een conducteur met vuil gooide is in hechtenis genomen Maandagavond is naar Reuter uit NewYork seint het stoomschip Larchmont van Providence naar New York gezonken ten gevolge van een aanvaring met een schoener in Blockeiland Sound dicht by Rhodeseiland De kapitein van de Larchmont verklaarde dat er tnsscheu 150 eo 200 personen aan boord waren van welke slechts weiii n werden gered Tele vroren dood op I het dek of in booten voor zy de kast konden bereiken I Vyf booten en vier vlotten 19 gereden 1 en U lyken aan boord hebbende slaagden j erin Blockeiland te bereiken na een vree I selgkci slrgd t gen hooge zeeën en hevige I rukwinden I Van de bemanning die uit 80 koppen I bestond zyn ook maar weinigen gered I Bg de ontploffing in bet arsenaal van I Woolwich welke Maandagmorgen kwart over drie plaats vond is een schade aangericht van 20 000 pond Daar er zich op het oogenblik van de ramp niemand in het gebouw bevond zyn er geen menschenlevens te betreoren alleen werd een politieagent ge I wond door glasbplierven De eigenlgke oorzaak is onbekend Honderdvgflig nonschen I zgn er tydel k door zonder werk Voor een der Amsterdamsche kantongeI rechten bleek Dinsdag o m het volgende I gevalletje van ouders die ban kinderen niet I naar school kannen krggen I Een juffrouw komt voor en verklaart dat I haar jongen niet naar school kon omdat bg altgd werd teroggestuurd als ze geen I schoolg e d konden betalen I gJa zegt het schoolhoofd maar weet u hoe dat zit P Die jnllioaw kreeg veertig centen in de week van haar man om aan den jongen noar school mee te geven maar nooit kreug de jongen iets mee en nuein1 delgk de man er zelf voor is gaan zorgen zeer verbaasd dat t maar een kwartje j kostte en niet veertig centen zooals zgn vrouw hem altgd gezegd had nu komt hg wel geregeld I Wie kweekt de boefjes f Een eigenaardig weekblad is het Wochenblatt te Grüriingen eun plaatsje van 1200 inwoners in bet Zwitsersche kanton Zurich De eerste en tweede bladzgde bebooren aan de konsoivatiel liberalen en de derde en vierde bladzgde aan de sociaal demokratitche party Beide partyen leven met elkander op voet van verklaarde vgandschap en laten dan ook niet na elkander in de haar toebebourende pagina s voortdurend vol te schelden Wat don lezers dus op de beide eerste bladzgden als het ware wordt voorgehooden wordt in het laatste gedeelte weer afgebroken De uitgever van het blad staat boven de partgen Hg verlangt niets anders dan het aantal zQuer lezers te zien toenemen TosBChen het openbaar ministerie en den verdediger voor het hof van gezworenen te NewYork is tgdens de behandeling van het proces tegen Harry Thaw den moordenaar van den architect Stanford White een conflict ontstaan doordat de president rechter Fitzgerald den geneesheer die een onderzoek naar de geestvermogons van Thaw had ingesteld beperkte bg hot nitbrengen van zyn rapport De leider der verdediging advocaat Delmas teekende protest aan tegen de houding van president en ambtenaar van bet Openbaar Ministerie waardoor hg de rechten der verdediging aangetast meende De verklaringen der getuigen i décharge hebbeo omtrent het leven van Stanford White zooveel schokkende bgzonderheden aan het licht gebracht dat de rechtbank op aansporing van president Eoosevolt den bladen verboden heeft uitvoerige verslagen van die verklaringen te geven t Is waard om wereldkundig te maken Hhoe een melkslgter in Amsterdam weet to knoeien en daartoe de hulp inroept van een meikbezorger eener melkinrichting De zaak is deze Mevrouw wenscht de i melk van een zekere melkinrichting doch om den melkslgter niet gedaan te geven 1 want och die man heeft haar altgd goed bediend laat zg zich bedienen met de ver I langde ziektekiemvrye melk door tus 1 schenkomst van de uitverkoren melksigters In Toevallig heel toevallig komt bet echter nit dat de melkslgter etiqnetten weet machtig te worden van bedoelde melkinrichtingen wel door ze van den melkrondbrenger I te koopen 1 De melkslgter bezorgt de melk die nim 1 mer in de bedoelde inrichting is geweest 1 en heeft de flesschen voorzien van het door 1 hem gekochte etiquet De stommerd let er 1 echter niet op dat al de etiqnetten die hg 1 in zyn bezit heeft hetzelfde ditumcgfer 1 dragen I t Spreekt vanzelf dat de gebruiker er I wel op let ea de inrichting er op attent i maakt I De zaak wordt reehtelgk vervolgd en t is ook maar goed t Is al weer één bewgs te meer hoe weinig vertrouwen sommige melksiyters verdienen De inrichtingen die met de meeste nauw I keurigheid op daar en temperatnat werken I worden op deze wgzejbedrogen Onberekenbaar zou de schade zgn wanneer het toeval wilde dat bgv Typhus werd geconstateerd door t gebruik der melk die verkocht was als ziektekiemvrge melk afkomstig van een goed bekend staande inrichting I Weekbl v Melkhygiëne Het bnitcnland over de crisis Het gefantaseer in de buiteniand sche pers over de crisis hier te lande is natunriyk al begonnen In een Belgi sch blad leest men byv van een gematigd clericaal Kabinet dat komen zal met von Lobman als premier De liberaalsocialistische meerderheid in de Tweede Kamer belet nog een terugkomst op dit oogenblik ven het clericaal confeasionoele Koyper regime Nu weet men het I Amsterdam 12 Februari 1907 Als nieuw ingekomen wgzigingun van vraag en aanbod in het Weekblad van den Commissiebank te Amsterdam vermelden wy Ude volgende fondsen GEVRAAGD Aand Indastriebank 60 pCt Vereenigd bezit van Indische fondsen 55 Nederlandsch Zuid Afrikaansche Hypotheekbank 10 pet gestort 102 Rotterdamsche hypotheekbank voor Nederland 225 Ulrechtsche hypotheekbank 10 pet gestort 145 Idem Idem 20 pet gest 145 Idem Idem 29 pet gest 150 Cnltnnr Maatschappy Kayoe Ennk 19 Kina Cultuur Miatschappy Lodaja Offerte Pief aand i ultaur My Maswati 115 pCt Gew aand Idem Idem Idem 65 Aand Landb Maatschappn Bongga 107 Zuid llollandsehe Bloembollenkwoekcrg en Export My v b onder de firma C G van der Hoef Co 20 Gbil Exploratie Mg Offerte Eerste Pref aand Oost Borneo Maatschappy 155 pCt Aand Societe Commerciale du Soudan Francais Otfeite Maatschappy tot exploitatie der Bheinische Kohleos nre Werken 25 pCt Gew aand Strechtsche Beetwortei snikerfabriek 50 Aand Maatschappy tot Exploitatie der Soheepsslooperg v b Fr Egsdgk 50 Eerste Gr Tramway My 55 Probolingo Stoomtram Mg 15 41 1 pCt Oblig Haagsche Mg van Onroerende Goederen 55 Aand Herstellingsoord de Trom penberg 60 Brand Assurantie My de Oosterling 75 Sociëteit ter assurantie onderde firma Santhageos Bake Co 65 Algemeene Waterleidirg My Offerte Nedorl Sloomvisschjrg 60 Opr aand Algemeene Waterl Mg Offerte Bew V deelger Verenigde Aroor fondsen Kerkbo en c s Ie serie f 60 V dcelgor Vereenigdo Amer fondsen Kerkbo en c s Ie serie 58 V deelger Verecnigde Amer fondsen Kerkbo en c s 2o serie 45 AANGEBODEN Aand Amsterd Liquidatikas 120 ipCt Finantieele Mg voor Zuid Afrika 70 Finantieele Mg voor Zuid Afrika 75 VooiEchotb der Nederlanden 100 Eerste Ned Hypotheek brief b 10 pCt gestort Bod Eerste Ned Hypotheekbriefb 20 pCt gestort Bod Haarlenische Hypb 150 pC Intercommunale Hypb Bod Nieuwe Nederl Hypb Bod Residentie Hypb v Nederl Bod Gledagan Pantjoer Koffie Cultaur Mg Bod Cultnnr Mg Ngoesrie 25 pCt Ngredjo 15 Landbouw Mg Tjisaroenie 105 Oblig Mgnhonw My Hermina 1 Aand Qond Exploratie My Min drineti Tweede Serie 2 Grint My te Rotterdam Bod Internationale My tot het aannemen van Werkon Bod My tot exploitatie van de Laval Stoomturbine 25pCt 4 pCt Oblig My tot exploitatie van Graansilo s en Pakhnizen 90 Aand My voor Uitvoer en Com missiehandel 106 Nederl Voerage Mg 60 Zuid Atrikaansch Handelshuis f 25 Winkel Mg Eigen Hulp U Batavia 65pCt Winkel Wi Eigea Halp te BaUTla 80 Nederlaodsche Veem 40 Amsterdamsche Chininefabr 125 Stoomweverg Növerheid 85 Mg tot eipl der Saikerlabr Kalibagor Bod Uitgevers Mg Elsevier 95pCt 5 pCt Oblig Uitg Mg Nederland 6 3 pCt Oblig Groninger Locaal Spoorweg Mg Bod Aand Probolingo Stoomtram Mg 19 pCt Algemeeae Mg tot exploitatie van Onroerende Goederen Bod Mg lot expl van bebouwde eigendommen 75 pCt Zandvoortsche Hotel en Terrein Mg Bod Sociëteit ter assurantie onderde firma Santbagens Bake li Co 72 pCt Oranje Nassau Levensverz Bod Vesta Mg van Levensverz 25 pCt Aas My t brandsch en opbet leven de Nederlanden V 1845 f 400 de Globe Mg v Verz o h leven t inv en ongeinkken Bod de Twee Vereen Verz Mg Bod Op aand Holland La Plata Hypb f 60 Winstaand Konink Paketvaart My 610 Bew V deelger Nederl Indische Landbouw Mg 48 Opr aand Siogkep Tin Mt 62 50 60 Expl Mg V Onroerende Goederen te s Gravenhage Bod 4 pCt Pandbr Westlandsohe Hypb Bod 4 pCt Pandbr Nederl Hypbriefb Bod 4 pCt Pandbr Generale Hypb Bod 4 pCt Oblig s Heerenloo Ver eeniging t opvoed en verpl van idioten en achterlgko kinderen Bod Aand Nederlandsch Indische Gas Maatschappy 198 pCt Dsenlscle Veen en Midden kanaal Maatschappg Bod Twenlsche Bontwevery Bod Levensv Mg Zuid Holland Bod Rotterdamsche Droogdok Mg 65 pCt Nederl Westfaalscbe Spoorweg Maatschappg 280 Herstellingsoord de Trom penberg 2 70 Amsterdam 12 Februari 1907 Volgens het weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 12 Februari door tussclienkomst dier Bank verhandeld de navolgende minder conrante fondsen Aand Industriebank 65pCt Nationale Voorschotbank 100 110 55 145 20 pCt gestort Snrinaamsche Bank Vereenigd bezit van Indi Eche fondsen Utrechtsche Hypotheekbank 10 pCt gestort Utrechtsche Hypotheekbank 20 pCt gestort 152 Cultuur Mg Kayoe Enak 20 Maatschappg lot expl vanRystlanden op Java Michiels Arnold 104 Zuid Hollandscbe Bloembollenkweekery en Export Maatschappg v b onder de firma C O van der Hoef Co Serie A met div bew No 7 18 Idem Idem Serie B 21 Tarakan Petroleam Mg 25 100 521 5 pCt Oblig Crediet en HandelsToreeniging Banda Aand Handelsv Gorontalo 90 101 pCt Oblig Maatschappg totexploitatie van Graansilo s en Pakhuizen pCt Oblig Moluksche Handelsvennootschap 75 Aand Eerste Nederlandsche Rgwiel wielen Machinefabriek v h H Burgers 50 Maatschappg tot expl der Scbeepasloopery v h Fr Bysdgk Rotterdamsche Droogdok Maatschappi 65 64 280 60 50 Goldersch Overysselsche Locaal Spoorweg Maatschappg 130 Nederl Weatfaalsche Spoorweg My 135 104 40 Eerste Groninger Tramw My Stoomtr My Bnsanm Haizen Amsterdamsche Expl My Rembrandt Theater Weltevreden Exploitatie My van Bouwterreinen Amstel Hotel My My tot exploitatie van het Bible Hotel Brand Asaorantie Mg de OoatorUng 10 pCt geztoit 75 Nederland My van Verz op het leven 50 pCt gestort 97 Koninklgke Confederatie Nederl Tereeniging tot ber van melkprodactea 45 Winstbe Holland Bank f 100 3 pOt Oblig Provincie Noord Brabant Leening 1893 98pCt Opr aand Javasche Cultuur Maats 170 Bew van Deelger Nederlandsch Indische Landbouw Mft f 48 4 pCt Pandbr My voor Hypothecair Crediet in Nederland 97 pCt 47 pCt Oblig China Goudleening 1898 400 25 100 Cort Lombard luventmeut Comp 2pCt Stadsnieuws GOUDA 14 Februari 1907 Met behulp der politie werd gisterenmiddag per igtnig naar bel gasthuis alhier overgebracht de aan godsdienstmanie Igdende 42jarige de K Knikker De ongelukkige die reeds lang Igdende ia gaf in de laatste dagen meer biyk van ernstige toename zyner kwaal waardoor hg voor zich en anderen gevaar opleverde In zgne omgeving is men thans dan ook weer gorust Bg het transport der ongelukkige waartegen hg zich heftig verzette werd veel beleid en groote krachtsinspanning der beide politiebeambten gevorderd Door de rechtbank te Botterdam is gisteren het faillissement nitgesproken van M Ugkoop broodbakker en winkelier alhier Kleiweg 70 wyk E curator mr F H Kranenburg G a 6 c o n t r 6 1 e 13 Februari 1907 5 uur namiddag Druk 38 mM Llchtkracbt 14 71 Kaarsen vTXn l 323 Caloriën 3338te g its loterij 5e Klasse Trekking van Donderdag 14 Febr No 7421 f 1000 en premie van f 30 000 252 3633 en 11892 ieder f lUOO 5591 12890 18400 18830 20112 en 20303 ieder 1 400 532 12376 15023 en 16210 ieder f 200 283 1948 2146 4764 5715 6684 11761 14099 en 14374 ieder f 100 Pryzen van f 70 6 2803 6163 9282 12428 15283 18474 265 78 6320 9311 6ü 15362 18540 318 2913 6538 32 12623 15420 68 39 3042 6626 9411 24 15503 83 46 63 53 82 28 16761 87 57 69 88 9639 12600 83 18671 62 91 6786 40 64 15882 76 483 3399 94 9661 12724 16930 83 98 3478 6849 72 12860 16029 18928 617 99 66 89 85 16123 38 88 3615 7069 9739 87 81 190U 620 3668 7109 9843 12931 82 19125 48 3741 43 10086 67 16222 19231 766 3877 7254 10231 72 25 80 808 97 7307 10308 13213 16499 19436 46 4148 57 10474 29 16647 19503 972 4536 7480 10607 87 16796 68 85 4605 81 10872 13339 17001 88 1038 4829 7585 10968 64 53 19654 74 76 7724 11142 13977 17100 19844 1112 91 7962 77 14263 17260 54 57 4958 65 11264 75 51 19967 1382 6012 8189 11461 77 78 20310 1480 40 8213 11522 14435 17565 77 1652 85 45 11674 40 17757 90 1644 5109 8466 11710 55 64 92 51 5226 8630 32 97 17857 20467 57 5306 96 11829 14549 99 20545 1761 5412 8714 74 14658 17929 57 97 32 28 91 14786 18007 76 2115 72 40 97 14812 58 20631 2385 5513 78 11929 25 18158 35 2421 5699 8834 36 15016 89 20796 95 5831 97 49 45318200 20821 2686 5913 8936 63 83 25 56 2728 43 9073 70 i 0 18347 70 45 6017 79 12232 15152 80 1812 84 46 9237 94 5e Klasse 15e Lyst No 6373 1 70 m z 6273 f 70 en No 10122 f 70 m z niet 1IA BKTBEBI0 H T B K Gouda 14 Februari 1907 GRANEN Ia dit artikel ging alleen iets om voor dadelijke levering echter alleen tot verhoogde prijzen Vmmakkt Melkvee red aanvoer handel co prijten leer goed Vette varkens red aanvoer handel vrijwel II a 13 ct per hall K G Biggen voor Engeland ttiel aanvoer handel vrijwel 30 a 21 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vrijwel I i 1 45 per week Vette Schapen geen beteekcnis Lammeren geen aanroer Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel Tlug 7 i II FokkaWeren lo i 17 Kaai aangevoerd 7 partijeD handel vlug ic kwal 3i i 3 50 jde kwal 9 Noordtiollansche Boter 1168 stukken van KG Handel vlug Goeboler 1 45 i 1 50 Weiboter i f 1 30 h f 1 35 BEÏÏSS M ÊÖTTEEDAM L K H K WOENSDAG 13 FEBR SlaaUUtnxnqtn PoBTDOiL Oblig 3e Serie Ir 050 3 59 Oblig 3 Serie fr 2500 3 59 BüsuïD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziB Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLUKBii Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Rocepis L 100 1 24 Aandh idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 1 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandh Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 119 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscho Hypb 4 lOO i Pandb Zuid Holl Hypb 499 andb Ie Algera Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbant 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bowgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96Vi Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Aandh Hollandscbe Hjpb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G HypotheeLbank te Pmsterdam i 100 SpoorvjegUeninffeii TiUB Oblig Zuid Italiaanscbo Spw Mg A 367 PremieUeninqen bn oiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diverten Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89V Sthupvaart Maatffhappi m Pand Holland Gnlf Stv Mg 36 BUITENGEWONE GROOTE OPRUIMING ALLE nog voorradige Mantel Costumes Blousen Jupes Jupons laponstoffen en Katoenen benevens een groote party Witte Goederen worden tot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD VEBSCllEIDENHEID Te Londen stond onlangs een joogoonsch terecht George Lewis genaamd beklaagd van het ontvangen van een aanzienlgke geldsom op een valseben wissel De man die hem het geld had uitbetaald herkende hem of althans meende hem te herkennen en Ie beklaagde werd tot drie jaren dwangarbeid veroordeeld ofschoon hj zgo onschuld volhield en zyn verleden zeer gunstig wb Thans beeft een meisje bg djj politie aan gifte gedaan dat haar vroegere verloofde den wissel had gemaakt Hg wilde hnar dwingen het geld te gaan ontvangen en toen zy weigerde deed hy bet zelf Volgens haar verklaring zou Lewis geheel onschuldig zyn De voormalige verloofde van het meisje Duncan Brady genaamd is gearresteerd en bet proces van Lewis zal binnenkort herzien worden Het voorloopig onderzoek tegen Brady heelt reeds geleid tot de aanhouding van een vermoedelgken medeplichtige Marsh genaamd en tevens tot de voorloopige invryheidstelling van Lewis die de gevangenis te Pentonville beeft verlaten waar by van 24 November 11 was geweest Te Parys kwam een meisje dat een kam van colliloïd in het haar had met het hoofd te dicht hg een gasvlam waardoor de kam in brand geraakte en bet kind zoo hevige brandwonden aan het hoofd bekwam dat bet onder vreeseiyk lyden in het ziekenhuis ia overleden Burgarlljk e 8 t n d GEBOREN 11 Febr Arie ouders G Bietveld en B Vermeer OVEBLEDEN U Febr G Pepers 2 m A M van den Nienwendgk 8 j A van Vliet wed J Sparnaag 82 j llm 12 C van den Oever 82 j H A F Scheer 1 m 13 I J van Kekem 62j GEHUWD 13 Febr J Meger en G A Prevo J Nuvelstgn en M van den Berg Reeuivuk GEBOREN Daniel ouders J Graafland en A B van der Woensel Pauins ouders J van der Hegden en J Wildschut OVEBLEDEN E do Jong 46 j ADVEIi Ti i Tlll Onnavolgbaar ign thans door nieuw gevonden toepassingen onze in olleeert geteMMcrdf fot trettra PetMlure Hogarrtii geven kracht en diepte die naaiukcri niet kannen bereiken Men overtuige zich goen imitatie voor de echte te ontvangen Qeïll Prgscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel a HOOAI Hl Ji Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te Eohta Oude Jenever Nightcap l HOPPE Verkrygbaar hy PEKTEILS Fz bezichtigen zgn Lit ep ê eh $ imUramU Wild eii Cievoi elle Van af heden en verder dagolgks versch verkrügbuur Ilraadkuikons Soepkippen Duiven Puulardcn Kapoenen gemeste lOcndvogels Talins eit wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korhoenders Iteevleoscb enz enz tegen do moest sterk concurreerondo pryzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T OÜTTEUHO Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telophoon Interc No 2031 Victoria Water tierejyelde aanvoer Aanbevelend FirmaHorman Zoon mjj in T BUIO FU 4 I htitoiwUr xv ii Ü m B B Vw iaktUtn iD GaUnturlla Ml k tM m ti dl bult n M tB n L wwiit Uatig poeiitii Zftïiuw en Alaa flijders wordt nit overtuigitm als een werkelyke halp ia den nood bet boek I3a a d greT7 er aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartw or Jt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKFOBL S Boekban Zaïtbommnl VAN Blommestein s Inkt is proffonderVindelijV tie BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELOOORN HOllANa