Goudsche Courant, vrijdag 15 februari 1907

IVo 10260 Zaterdag 16 Februari 1907 4dste Jaargang mimm mum meutvs en Advertentieblad roor Gouda en Omstrekem XtWlti a Rt M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per jiost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon ADVERTENTIEN worden gepliatet van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiëji tot 1 uur iles miild TEBSTOND GEVRAAGD een flinke Dienstbode goed kaDnende werken en v d goede ge taigen voortien Loon I 150 p j Aanbiedingen worden ten tpoedigiite ingewaclit Adres P T BËRKEL Binnenweg 68 Botterdam i J M V LOOlN DUBBELE BUUBT B 1 TeHn 117 b t ruimat rooriien van GASORNAHBNTfiN il elke algl Tan de eerste sbrieken teg ii concarreerende pryien AaDleutr vao Gis WiKr Spreek Bi rtg KiMiriscke geleidingcD Wie Tan goed licbt hoadt wende liili naar het Ooudteh Vtrllehtlng Utifiatljit DE AVONDSiTKH diar allai door bekwame fitten Terridit wordt ê DE OOEDKOOP8TE DE MEEST FRACTISCHB DE HEEST VOLLEDIOE MOPEBirAJUJiH liJn beillat die der Firma WELDON TUE LADIBS JOVHXAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleorde plaat TUB ILL DKESHMAKER met een gratis geknipt patroon TUE BkZAAK OJT CUILÜ BBS S rASHIONS Kindermodes met T le gratjs geknipte patronen rUAAUT üu Boelthnndelaar Proetnummerê Alle m koHel HoU Bljvoegitel Van alle in deie bladen voorkomende modellen iiJn GEKNIPTE PAÏHONEN met Holl Terklaring r p p tegen Tooraitbetaling van 10 60 verkrogbaar MILLY SIMONS Den Haag Wormerveer HOLIANÖT EEmiEFOTTMTEEE Beu w rdt ferxoeht op t MERK t letten UIT irr JUUouuM tav M lUVENSWAAY ZO E QOaiNOHBM a Deie THEEËN worden afgelererd in Tenegelda pakjes van r lwM n Mfi Aa en m Ntd om met Tormeldinir Tan Nommer er Pryt Toonien ran nerenttaaur Merk Tolgena de Wet gedepo Zich tot de ailTOe ftv ran ge eerde orders aanb T ende J C BIJL Toorbeen J BREEBAABT L OoadL Dnk Tu A BRINKMAN Z aematogeen Poedervorm is het enitfste helpend middel tegen Hlofdarmoeae HteekaHCht XeuHwmwmkU llooreiii ueu Ulapelooiheia Onmackte f ermayerlug eu fermUHttertHg der Uekaamtkrackten aematoj ecn in Poedervorm smaak en kan in alle drinkbare vloeistoflen H H H beelt een aangename J HitHIL worden opgelost HAKMATOUEEN IN POEDERVORM ia het praeperaat wat U spoedig geneeet HAEMATOOEEN IN POEDEBVOBM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 60 Ërnige labrikamen II v SCIIAIK Go Den Haag Verkrygbaar bg Firma WOLFF éb Co Westheien 198 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Gouda A BOÜMAN Moordrerkt PINKSE Nimwfritrk ad IJiiet A N VAN ZESSEN Sehconhoven B WIJK P W f EDE Oudmmler A SCHEER Haas trecht K VAN DEI HEIJDEN Ruuwijk P t d SPEK JUoircapiUt D o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN t d HEIJDEN Waddingiveen P A DtGROOT A ut JONGH Oudev aUr J P KASTELEIN PtUbroiterdam D BIKKER Bmtchop WAARSCHUWING U t ü met misleiden d ior AhillJ Siroop Het klonsterSanc n Paulo Abdi beitaat met tin Siroop vnn yeeuerlel waarde GÉBR RIJRËIV Ê DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S HuofdmayaxUn Geitempte Binnenrotte 1S4 Tele 11399 ge Maaaxiin Went flleuwUind 9 nnbtj Station Beiirg Telef 40S1 INRDI STEMMEN VERBDREN REFAREEREN DE PHONOLA dagelUks in oiie Saloit te heorM FlyitOLAFIANQ MM FIOÜOLIST Chocolade en Caieao Itawm ti e aOOT üc uieu vut ii i in iingon p ina Jiinual gohied rerbetorde fkbHe ti l ym tutttoteod g ibnuk van fiji f ii fiiustb gr nulstu Vmi garandeer i ki erbraiier vanl Stollwerck s Chocolade en Cacao eeD aaiikeT iens aardig fabrikaat Timwkcnrig beantwoordende aan ita Wnad der nap 1 Etiketten Dt rma bo iasUe tl Brerets dis HotleTerancler 44 Eere Diploma s gouden enz Hedalllri een hewQa van uitmnntend jn thbrikaut Ke b 1871 schreef da Aocvlemie iialienal de Fans Holla Toua dAoenioBa nne Il 4ii il 4 r ymnlèra cIimm en ocnaldAraUoa aal Totrw exoellante f brloatloD de Obooolat bonbons varléa to ato wsnik u fabrikaat is imkrugbaar bij It H Confisour Banketbakkerr om au leneraalvertegenwoordiRor loor Soderland Julius Hattemlolt Amsterdam Knlverstraat 103 WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM HOItlIfKL KR FtBRIRHE V Voedert uw Vee met de su ver murwe merk Ster en W tj oitmnntende door boog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde i Bere Diploma ParUe 1900 Negen Gouden MedaUUê CeoensperzeHering rHaatscbai pij f9 ff 6 c tlad te Dordrecht OM ricl t m 1873 mfffltstbappjllin Kaeitaal volttekend f 1 000 000 Uerxc crd HcJraa ruim eo mltmcn Rssdroe ruim l t irl l cn Bestrijding van Bloedarmoede Bleekiaoht Halarla Rinnenkoons Algemeene Zwakte voortdurende Haofdpün en Gebrek aan eatliut De Echte EINADRUPPELS van Dr DE VRIJ dragen buiten op d roode doos den naara NASNING Hen lette daarop Zij ijn overal verkrijgbaar a f 0 75 Ook rechtilreeki en franco van de fabriek tegen inzending van postwissel f Q 75 Obemlsohe Fabriek van Dr B NANNINO den Haag Traatt nnl Dr H ilARHUC s EIWnsriAL i f 11 f Werthieh per UterOewk f HUIS TE HUUR Ilcfr iihiiis Oosthaven W SS Zpi Kamers groote Keuken droogc Keld r Hmke Tnin Voorzien van Gas an Wattrleiding Te bevragen B 89 I I Ferwerda TiemanJ Qrootate détail wijnhandelaren ia Nederland 060 0 72 St E tèphe Hédoc La Rose Lndon Chateau Malleret 0 80 per flesch per anker van 45 fl W Chateaa Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Kant Sauternes Witte Bergerac Niersteiner Riidesbeimer 0 80 0 99 0 72 135 0 99 0 72 1 08 Oude Roode Portwijn ƒ 1 08 per flesch Extra OQde Hoode Portwün 1 44 Onde Witte Ponwun 1 08 Extra onde Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44Vermouth di Torino Dom Bellabdi por Liter 1 17 Prtjxen netto d contant DEPOT TE GODDA F J J BOON ViN OSTADE Verkr gbaar in Ile schen SO ets 7S i en f l SS by H H Apothekers en Drogisti u Let op het merk ASKBHI F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda b j C LUGEH Apotheker Markt en bö WOLFF Co Westhaven 118 l oord Urabaotsch Schoen co Laarzeomagaziju KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg PRIMA KWALITEIT OVGKSCHOËNFJ Sterke Sehoolliirzea ni Opruiming van reslaitlen Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk leaw raoTertreSea Trof Dr Liebers welbekend UI1IV BBACBT ILIZ13 Alleen echt met Fsbnekniwrk tot Toortdorende radicale en sekere geuezing van alle selU de meest hardnekkige zenu i Miekten ooral ontaUan door afdwalingen op jeagdigenleeft i iotale genezing ran elke swi ta Bloe tdcht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Mugpgn sledite spysrertering Onrermt n ïmpotens Pollutione eni ÜitToerige proapectawen J njsrcr teMh fl 1 fl fl 8 dubbele ÜMCh fl C Gentra il Depöt Matth d Vegta Zaltbomm j U p5tT M OlAiin k Co Kotterdam F Hippel t GraTcnhage lUlmmus d Song J Csn Botter W Iff fc Co ftoüda Q bif alle drogiatoa Uiilleiilandscb Mvrrzichi Renter seint nit Parga dd 14 Febr Na do algemeene bespreking over het wetaontweip op de openbare byeenkomsten gaat men over tot de artikelsgewüze behandeling Het eerste gedeelte van art 1 wordt aangenomen met 168 stemmen tegen 128 en bet overige gedeelte wordt daarop door den Senaat naar de Commissie verionden Renter seint uit 8ne dd 14 Febr Het Turksehe transportschip Hodoidah bracht hiar 17 gewonden aan wal in bet geheel waren er 300 soldaten over boord gesprongen waarvan er 10 doodgeschoten of verdronken ign de overigen wisten naar het binnenland te ontkomen De opvolger van minister Von Podbielski Von Arnim beeft bg de behandeling der begrooting van landbonw ie liet Prnisische Huis van Afgevaardigden gelegenheid gevonden een soort program redevoering te handen HS deed dit üogt de K ln Ztg op kalme objectieve wgie die op het Huis meer indruk maakte dan de losse stadentikoie manier van optreden van zgn voorganger Von Arnim wees er op dat het zgn laak moest liJn den vrede tnaschen land en stad te herstellen en de wijze waarop hij die taak wenscht op te vatten schijnt bg de altra agrariers niet den besten indruk gemaakt te hebben Vooral zgn woorden On e tariefwetgeving is een voorloopige maatregel waarachter wjj zoo mogelgk een tink gebonw moeten oprichten dat in staat is de toenemende schuld op het grondbezit te verminderen wekten veel tegenspraak De Deutsche Tageczeitang is het met die opvatting van den minister niet eens hoewel hiJ er op liet volgen dat hg op het Btandpnnt staat dat de thans bestaande tarielwetgeving nog langen tyd met alle kracht moet worden behonden Maar de minister waarschuwde tevens tegen overschatting der gevolgen van die tariefwetgeving voor Jen landbonw Want door de hoogere opbrengst van de landbouw producten stggt de waarde van den grond en bg erfdeeling wordt daardoor als het grondbezit in ëen hand moet blijven een nienwe en grootere schuldenlast op den grond gebracht Hg acht bet de taak van den staat en van de wetgeving middelen Ie vinden om de schuldenlast van bet grondbezit weg te nemen i tViLLETÓlX IN DUB BELE BA NDEN 81 De laatstgenoemde bad juist dien dag den eersten prgs gewonnen bg het daivenschieten en was omlijst met den stralenkrans der glone Hy was echter verrast van den koelen indruk dien dit op de nienwe ken nusen maakte Genevieve gaf dnideiyk haar alkeer te kennen van dat moorden op groote cbaal ran onschnidige vogels Clamiron bad net zgn koelen spot en vooraf bestudeerde anecdotes niet het minste succes en toen het dnetal om elf nur opbrak en bun Triend het vooruitzicht openden op een leuk nachtje ia de Sportbar waar zg met een Amerikaan chen jockey hadden afgesproken die bnn een goeden tip beloofd bad voor de coarsea T n den Tolgenden dag antwoordde Chris Uaan zoo koel mogelgk dat hy de gewoonte bad aangenomen tegen middernacht naar Md te gaan en zich daar wel bg bevond Zg schndden hem de hand waarbg zy den elleboog b jna tot de hoogte Tan bet oor ophieven wat naar den laatsten smaak wai a afscheid van bet gezelschap Io t e nt Tond Chriitiaao selagenlieid Wat de veeteelt betreft was de minister zeer optimistisch hg meende dat het bewgs geleverd is d it de Duitsche veeteelt in staat is in de behoefte aan vleesrh voor inlandsch verbruik zoo goed als geheel te voorzien De minister verkondigde derhalve de stelling van vleescbnood kan nu geen sprake meer zgn De minister mi mèt het oog op bet gevaar voor vee ekte den invoer van levend vee zooveel mogelgk beperken maar overweegt in hoever het invoeren van geslacht en bevroren vleescb wenschelgk kan worden geacht Temeer daar uit Engelsche statistieken gebleken is dat die invoering geen noemenswaaidtgen invloed heeft op den prgs van versch geslacht vleescb Evenals Sir Henry Campbell Bannerman de premier acht de meei derheid der Engelsche pers de paragraaf over den strgd tusschen Hongeren Lagerbais het belungrgkste gedeelte van de geheele troonrede De Tribnue zegt Het gaat met om de reorganisatie van bet Hoogerhais maar om de verzekering der suprematie aan het Huis der volksvertegenwoordigers Du regeering zal die eerst pogen vast te stellen door een resolutie Ueeft dit geen resultaat dan zal een voorstel worden ingediend waarop da meeoing des volks kan worden gevraagd een soort referendum daa Maar een ontbinding van bet Lagerhuis is voorloopig niet in overweging genomen De Morning Leader dringt aan op een snelle regeling van het geschil zelfs al zoo er parlementsontbinding voor noodig zgn De Daily News wil door een wet doen verklaren dat het veto van het Hoogerhais slecbtt van tgdelgken aard zal zyn Het is zaak de vertegenwoordigende regeering tot de werkelgke te maken De Daily Chronicle wgst op den zonderlingen toestand dat de leider der oppositie zich niet afvraagt boe groot Z jn aanhang 11 bet Lagerbais is daar bg in bet Hoogerhais een krachtigi i steun vinden kan In verband met de zaak tegen Fehira pasja zocht de ju itie zgn gewpzeu adjunct Hoereya bei die eigenlijk Febii leermeester in diens afpersingspraktijken is iwtest Die Soereya bei is nadat hg door deelneming aan de schurkenstreken van zgn baas een vermogen van 15 000 Turksehe ponden had verworven voor meer dan een jaar naar het baitenlaod gevlucht Op die reis nam hg een menigte voor Febim compromitteerende brieven mede Genevieve ongemerkt te naderen Zóó ben ik na geweest Een vierdeexemplaar van dat edele drietal Ik begrgphet zelf niet Nu eerst zie ik in boe idiootzy zgn Wat is er dan met mg gebeurd dat mgn levensbeschouwing zich zoo heeftgewyzigd P Een gril I Eer veertien dagen zgn verloepen zult ge niet meer begrgpen dat geeen oogenblik bun bonding hebt kunnenafkeuren Ach hoe diep veracht gy mg toch riep hy uit met ongeveinsde ontroering Volstrekt niet 1 Maar na hetgeen gy my hedenochtend bekend hebt kan ik o niet anders gelooven dan op onfeilbare proefnemingen die my bewgzen dat het a ernst is met uw plannen Welke proeven ge ook eischt lal ik a leveren Maar ik herhaal dat ik niet het rechtheb iets Tan n te eischen Waarom hoadtge zoo zeer aan Omdat ik aan awe meeniog de meestewaarde hecht Opnieuw maakte zy een einde aan dit onderbond Gy zyt TanaTOnd wat opgewonden enhebt behoefte aaa rost Morgmi zult a kalmer xyn De Tolgaada dag iMgoo mei een Terraulng Nu wenschte de commissie die het onderzoek naar Fehim s euveldaden hield Soereyabei in Konstantinopel te zien om ook hem in vetlioor te nemen Men meende dat bjj te Haabarg zal maar ontdekte dat hg zich te Marseille had neergelaten waar bg berig was a een brochure waarin de bovenbedoelde brieven van Febim zullen verschijnen Men acht het echter leer de vraag of de Fransche regeering termen zal vinden op een verzoek tot uitlevering gunstig te be schikken Aan een onlangs te Tokio gehouden Britsch Japansoh feestmaal dat was ingesteld ter viering van de hernieuwing van het BritschJnpaiiloli verdrag sprak Hajasji de feestrede uit Hjl beloogilo o ra dat de aliantle in kracht was toegenomen evenals dat bet geval as met de wederzgdscbe vriendachap on achting van beide rgken De Britselie diplomaat Lowther verklaarde dat de tegenwoordige raadgevers van koning Eduard de alliantie op hartelgke wgzo hadden aanvaard en al het mogelgke deden om den bestaanden toestand in stand te honden Naar bet schgnt hebben de Russische bladen zich zeer uitvoerige berichten laten seinen over Be rede van Hajasji wolke uit den aard der zaak meer bevatte dan de enkele algemeena n welke daarover totdasver in de Londensche bladen te lezen waren Maar bet Novoie Wreuija als de Slowo en de Bearsconrant toonen zich uiterst voldaan over de vredelievende beschoawingen van den Japanschen minister van buiteolandsche zaken Het Bondsgerecht heeft met eenparige 15 stemmen afgewezen het ver oek der Rnssisohe regeering om uitlevering van drie Georgi rs die te Doesjetti in het gouvernement Tiflis 315 00Ü roebel uit de schatkist hebben gestolen dat geld ten dienste van da Qeorj ische patriotten partg van welker uiterste groep ziJ leden zgn aangewend hebben en daarna naar Geneve zjjn gevlucht Er werd vastgesteld dat men bier te doen had mot een politiek misdrgf Negentien percent van bet weggenomen geld heeft gediend tot aankoop van Wüpens voor den rei olutionairen strgd en met de overige tien percent zjjn vluchtelingen gesteand Aan persoonlijk voordeel werd heelemaal niet gedacht Derhalve mochten deze drie Bussen zich beroepen op bet asylrecht van Zwitserland Zjj zgn Dinsdagavond in vrgheid gesteld en gaan zich metterwoon vestigen te Geneve Na het ontbyt nam baar vader Genevieve terzgde en zeide haar zonder de minste voorbereiding Verbeeld je kind Zooeven heeft debeer Vernier my verzocht in zgn particulierkabinet te komen om over myn agentuur tespreken en in plaats daarvan vraagt hy my op den man af of jg geneigd bent in bethuWelgk te treden met zgn zoon Denk eensaan met den i enigen erfgenaam van bet huisVernierMarenil I Ik ta er nog verbluftvan I Zoo op eens komt daar bet geluk bgons binnenvallen Wat zal je moeder opkgken I Maar ik zou toch wel eens eerst willenweten papa wat n den beer Vernier ge intwoord hebt Nataurlgk dat boe vereerend bet aanzoek ook moge zgn jonw beslissing den doorslag moet geven Je hartje is toch vry nietwaar kindlief f Hy beefde van angst toen hy deze Traag stelde zoozeer vreesde hy dat zich een hinderpaal zon voordoen die de verwezenIgking van het geluk dat hem in het vooruitzieht was gesteld in geraar kon brengen Hg slaakte dan ook een diepen zocht van verlichting toen zy antwoordde Stel a gerust papa Myn hart is vry I Wie had ons zulk een geluk voorspeld I jubelde hy En ik twytelde reedi aan onze De Italiaansche regeering zal binnenkort onder den druk toenemende algemeene verontwaardigii g een wetsontwerp indienen betreffende del definitieve organisatie der spoorwegen door den Staat Giolitti schat dat alle werken in vier jaar klaar znllen zgn maar men gal terstond beginnen met de noodigste werken op de boofdlgnen zooala die van Bologna naar Brindi i waarop men allerwege eledriscbe tractie zal iovoena waar het tel rein de snelheid belemmert op die van Genna daar Novi van Savoua naar Turijn naar de Alpen enz Oe totale kosten zullen beloopen 910 millioec lire beoevens 120 millioen ter verbetering dar havens op welke de Ijjnen uitloopen Verspreide Berichten FBAXKaUI Dinsdag de mardigras waarop de carnevalsnitgelatenheid te Parü het grootst i zgn ingerekend 496 persoen wegens dronkenschap het dragen van wapenen ongepastehandelingen enz V DuiTSOKI Ani Te Dresden zgn twee Bassische stadenten wegens deelneming aan de sociaal demokratlsehe verkiezingspropaganda uit Saksen verbannen Anderen znllen waarsohilnlijk volgen onJ r wiu twee vroowelijkestudeni n EiaiiiiD By de admiraliteit is bericht ingekomen dat twee kruisers met elkander in aanviring zijn geweest z j zgn tot herstel der schade opgostoomd naar Gibraltar In bet Canadeesche Lagerhuis sprak een der leden de wensclieiykbeid uit dat Canada zelf zgn eerste overheidapersonen zon kiezen t zg koning of president De minister president antwoordde daarop dat wanneer er op hervormingen moet aangedrongen moot worden het Engelsche volk nimmer uitgaat van theoritische üpvattiogen er moeten redenen tot klagen zgn wanneer de Engelschman een beweging op touw zet en Canada heeft geen enkele grief tegen bet moederland SfürjE De hoofdaanlegger van dou aanslag Ier gelegenheid van de huweiykfeestelgklieden van den koning Morales zal zich 5 April a s te verantwoorden hebben voor de rechtbank te Madrid Ër zgn negentig getuigen opgeroepen onder wie eenigo Fransche journalisten toekomst t Zgn dochter bracht liem echter met éen woord tot kalmte Dat mtjn hart vry is daarmede is nogniet gezegd dat ik zyn aanzoek aanneem l WatP Maar ongelukkig kind zoii npraihtige party I Bedenk toch wat Chrisliaan Vernier van juo kan maken I Misschien een wer ongelukkige vrouw In welk OfizichtP H j kan jo immersalles verschaffen I De eerste voorw iarde voor bet geluk eener vronw is een goed echtgenoot te hebben Hond je hem dan voor iemand vanslecht gedrag Ik ben er zoo goed als zeker van Ach zuchtte Harnoy verslagen Wie heeft den gedienstigen geest gespeeld om je die ongewenschte inlichtingen te verschaffen r Hgzelf Wat vertel je mü daarP De eenvoudige waarheid Gisterenavondhoeft hl mg medegedeeld op welke wyzehg totontoe zgn leven beeft doorgebrachtIk vroeg m af waar hy mei die open hartigbrid heien wilde than is mg dit geenraadsel meer O vader in wat een zedeiykenmodderpoel heeft by rondgewenteld Wordt VerrolgdK