Goudsche Courant, zaterdag 16 februari 1907

SA GUI OSE tegen bloedarmoede en ceuuwzwakte Hebt gy een bleeke kleur f Last van hooldpgn P Last van misseiykfaeid en duizeligheid P Hebt gy snizingen in het hoold en in de ooren t Pgn In den rug en lendepyn geen liraeht zyt gy gedurig moede en is U alles te veel P Hebt gy last dat gy niet kunt inslapen P Zgt gy prikkelbaar en zenuwachtig P En wilt gy daarvan spoedig en afdoende genezen P Wilt gy weer spoedig vrooiyk levenslustig en gezond wezen P Gebruik dan de Sanguinoseü De Sanguinose is het beste snelst werkende ja eanig aldoend middel tegen bloedarmoede en zeuuwzwakte Door maar dan vierhonderd geneesheeren beproeld bevonden De echte Saugainose wordt verkocht in groote groene flacons van ruim 300 gram inbond PrSi per Hacon 1 1 50 6 fl 1 8 12 f 18 Weest gewaaraefaawd tegao namaak Te Goada bU WOLFF Co We ihaveo lOS V VAN DAM Cc Den Haag OOBTIIItlJX HoiaiBUE De Galicische Landdag betoogt naar aanleidinf van de gebenrtenissen in Silezië het nitvaardigeu van een kcnniageving in welke het recht der jonge geslachten van alle nationaliteit ora het godsdienatonderwgs in de moedertaal te genieten wordt gewaarborgd RuiLAni De verkiding van den boeren algevaardigde Anikin voor het gonvernemeni Saratow is gecasseerd maar de boeren hebben hem voor de tweede maal opnieuw gekozen Do Times correspondent verneemt dat de leiders der kadetten purtü opnieaw een congres te Heisingfora znllen beroepen op 28 Febrnari a s Men gelooft vry algemeen dat de zoogenaamde aanhing op Witte niets is dan een mistificatie De ontplofbare stof was zand en de narwerken der belsche machine liapeo niet Oemenfüde Berichten Naar de Tel meldt bestaan er ernstige plannen om de bears van den Diamanthandel te Amsterdam tot nog toe dageiyks gehouden in het geboaw Casino Waterloo plein over te brengen naar een daartoe op te richten benrs Een complex van 9 geboawen op den houk Nienwe Amstelstraat Waterlooplein zon daarvoor onder sloopershanden moeten vallen Crltiek Harm had het van boerenknecht door ijveren vlgt tot zetboer gebracht Hü beheerde na oen Sinke boerenplaats in het Noorden van onze provincie Hjj had bet heel wat ruimer dan vroeger en het was alleszins verklaarbaar dat hy nu ook el eens iets meer van de wereld wilde zien Hij was wel een paar malen in Oroningen geweest maar dan voor zaken Al lang had hy er over gedacht ook eens als de notaris en de doktor en de andere heeren van hot dorp naar do comodie in de stad te gaan En dat groote plan waarmee Harm reeds zoi lang rondliep werd tot rijpheid toen hy er op zekeren dag den dokter over sprak Deze toch zeide dat hy den volgenden Donderdag toch naar Qronin On moest en dat Harm dan mooi mee kon gaan daar het des avonds joist comedie zoa zyn Dokter dia iets anders te doen bad zou hem dan na afloop der voorstelling in het hotel opwachten Harm vond dit opperbest en aanvaardde des Donderdags in zgn beste plunje gestoken da reis naar Oroningen Hy slenterde eerst wat door de stad zooals iemand die voor zgn pleizier uit is en stond um half zeven al voor den schouwburg te wachten tot de deuren open gingen Toen ging Harm naar binnen kocht een kaartje en vond na lang zoeken on veel vragen zyn plaats Hy was de eerste Maar het wachten viel hem niet lang Er was zooveel te zien en te bewonderen Die mooie zaal die groote gnskroon al dat flaweel en vooral die grappige stoelen daar vooraan zonder zittingen Langzaam vulde lich de 7aal Eindeiyk kwamen ook de meziekmoakers zooals Harm ze noemde Kn die bliezen or lustig op los Dat vond hy wel mooi Eindeiyk ging de gordyn op Het tooneel stelde een mooie kamer voor Harm luisterde eenige minuten met groote aandacht Toen stond hg plotseling op en verliet in zichzelf pruttelend de zaal en den schouwburg Hg ging rechtstreeks naar het httel en vond daar den dokter Deze was niet weinig verbaasd Harm al weer te zien en vroeg el de comedie al uit was Harm schudde het hoofd Ën hy vertelde dat ze eerst wat muziek hadden gemaakt en dat hy dat wel mooi gevonden had Maar toen waren ze daar op hot tooneel over familiezaken begonnen en daar by aan zyn eigen amilia genoeg had en zyn nons niet in andermans zaken wilde steken was hy maar gauw weggegaan Als ze dat comedie noemden dan gal hg er nog een comedie op toe Dokter had moeite lyn lachen te bedwingen Met den laatsten trein ging Harm met dokter weer naar huis Harm heelt van nu af aan zyn eigen huiselUke comedie genoeg N Gr Ct Da moord dezer dagen te ParQs door zekeren Soleillant op een meisje gepleegd waarvan de Farysche bladen hartroerende lalereelen ophangen scbynt de beweging ten gunste van de alschafflng van de doodstraf in gevaar te zullen brengen Tal van bladen eischen nu terwyi bet ontwerp tot al Bchatflng van de doodstraf door de Kamer reedk is aangenomen voor misdaden als deze het behoud van de doodstral Indien zulke misdadigers niet ter dood werden gebracht loo het volk ongetwyield bet Amerikaunache voorbeeld volgen en de lieden lynchen Keeds is aan den Senaat een verzoaksehrift gericht om het bovenbedoelde ontwerp niet aan te nemen De vronwelijke koatiier te Par a dte Maandag slaagde voor het eiamen kwam voor de zesde maal voor de heeren Zg was trlkens gezakt op het nummer achternitrgden in een rechte lyn doch nu ging t naar bchooren Da andere candidate die slaagde deed voor de tweede maal azamen en zon enra lande gekregen hebben ala zoo iets bg de koetsiers examens bestond Acht candidaten zakten onder wie markiezin Lntzen maar den 2lsten dezer maand kunnen ze t overdoen Men schrgft uit Hilversara aan de N C Armoede zoekt list I Dit biykt ook hier in Hilversum Zooals men zal weten is er door de malaise in de bouwvakken hier een werkloosheid ontstaan tengevolge waarvan honderden gezinnen kommer en gebrek Igden Ziioals vanzelf spreekt ziet men nu naar middelen om om op de eene of andere wgze nog wat te verdienen Een even curieus als typisch staaltje zagen wy daarvan Eenige werkloozen waren nl op bet denkbeeld gekomen door het doen hoeren van muziek voor levensbehoelten te zorgen Men deed dit echter niet op de gewone wyze doch op een manier die zeker nog weinig in gebruik is Men huurde nl een fonograal en hiermede trokken de bewuste personen eenige werkloozen met hun vrouwen door de gemeente In verschillende straten hield men stil plaatste de fonograal op een tafeltje dat eveneens werd medcgedragen en wachtte dan tot er een aantal nieuwsgierigen verzameld waren Was dit het eval dan boorde man al spoedig bekende marschan walsen liedjes van Speenhol etc Zooals vanzell spreekt trok dit ongewone schouwspel nog al publiek de ondernemers die op den luminenzen inval waren gekomen bereikten hun doel bet maken van een goed daggeld In het Pransche departement Alsne hebben veldwachters onlangs in een woud de schuilplaats van een wonderlgken kluizenaar ontdekt Een boerenzoon van nu 26 jaar werd op het einde v in 1905 tot een maand gevangenisstral veroordeeld omdat hg zyn vader geslagen had Hg besloot na zyn gevangenistgd boete te doen door kluizenaar te worden In het eenzame bosch groef hy zich twee wgde kuilen twee meter diep en dekte ze met twygen en bladeren In den eenen kuil sliep hy op een leger van stroo en blaren in den anderen stalde by twee geiten Hy voedde rich met haar melk en met groente Den dag bracht hg in eerkail door s nachts waarde hy rond Zoo heelt hy een jaar geleefd Het klokkenspel dat door den heer J H Addicks te Amsterdam voor de gemeente Haarlem is bewerkt zal in de hal van het stadhuis aldaar geplaatst worden Het bevat behalve bet gewone uurwerk eau datum en dagaanwyzor die zichzelven regelt Het spel bevat 37 nieuwe koperen klokken uit Engeland alkomstig De vorm van de plaat is die van een staand horloge De kast is in Uothischen styi bewerkt De bellen die volkomen drie octaven omvatten hebben een prachtigan klank I ln het Hippodrome circus te Londen heelt volgens de Uuide Musical de Hollandsebe violist Boris Lensky veel succes gehad Boris Lensky is het pseudoniem van den Hagenaar Chita Meestal treedt hy op in specialiteiten theaters Zoo deed hg zich verloden jaar hooren In Bellevue te Amterdam tagelgk mat de KielerSeecadetten en trad hy voor twee jaar op in Flora aldaar Menigeen die toen verbaasd stond een kunstenaar met zooveel talent in cao variété theater te vindan Men meldt uit Utrecht aan Da Crt Op zear geheimzinnige wyie wordt alhier sedert den 26en September van het vorige jaar vermist de heer H Heymans thuiabehoorende te Rotterdam Hel laatst heelt men hem aan het Cen traalstation alhier gezien Het woa toen 5 uur das middags Van dat oogenblik at verliezen zgn gangen zich volkoman Op verzoek van de lamilie zgn door de politie in alle stilte nauwkeurige opsporingen gedaan doch alles is vruchteloos gebleven De heer H is en biyit spoorloos verdwenen Thans wordt door den commissaris van politie in de tweede aldeeling bekend gemaakt dat de lamilie 1600 uitlooft vour dengene dia da nnodiga inliohtingan kan gaven waarvan het vinden van den vermiate levend ot dood het gevolg ia Het signalement vermeldt dat da haar H van Isriéliatischa galoobbeiydania ia Hy ia thana reads langer dan viar maandan oak Openbare school an da byiondare In aan kleine Limbnrgacha gameante loa naast de bestaande openbare ichool aan bliiOBdm wortaa ojfarioht Na waaoohta da raad kat schoolgabonw van da gameante maar direct te varburan voor bysondare school omdat da openbare school door da oprichting dar byzondara overbodig zal worden Nu komt echter De Oemaentestem opmerken dat op zoodanig raadsbesluit nooit goadkeoring ia te verwachten Eerat moet de openbare school ontvolkt ign en daardoor vaststaan dat niemand in de gemeente meer openbaar onderwys verlangt Nu daar zal men ook wel weer een weg mee weten schrglt bat Schoolblad Een dame te Rotterdam had twee jaar een huis bewoond Na het verhuizen zag de eigenaar zich genoodzaakt een stadsvuilniskar te ontbieden ora het achtergelaten vuil weg te halen De hniaheer kon niet nalaten mevrouw te icterpelleeren over het zoo iimerlg verlaten van een huis Het antwoord van de dame was Mynheer Daar tan moet n mg geen verwyt maken bet is allemaal vuil dat da vorige bewoner heelt achtergelaten Te Vlissingen heelt iemand een porleleuille verloren met bgna 1000 Mark aan Duitscb bankpapier De porteleuille kwam in eeriyka handjn de eigenaar gal den vinder een balooning van 50 Mark Uit Friesland schryit men dat vele boerenknechts wier diensttyd by den boer met 12 Mei a s afloopt en die reeds hun loon tot dien tyd badden opgenomen thans hun boer in de steek laten en naar Dnitscbiand vertrekken Daarom zyn deze hoeren thans voornemens voortaan by het huren van knechts als voorwaarde te stellen dat een gedeelte van bet loon moet bigven staan totdat de diensttgd geheel verstreken is Met de boringen naar steenkolen te Panningen by Helden en station Helenaveen is men resp gevorderd tot 500 en 550 meter Tot nu toe ging ook op deze plaatsen alles naar wensch Men hoopt te Panningen het eerst steenkolen te vinden daar aardlagen als krgt en kalk op een vondst doen hopen Bovendien gaat bat boren hier sneller dan hy het station Helenaveen daar het boorgat kleiner genomen is De chel van een zeer druk station had verlol Een zgner vrienden vond hem den tweeden dag zyner vacantia op het perron zitten en vroeg hem wat hy daar deed en waarom hy niet liever op reis ging Dat zal ik je zeggen antwoordde de chef By eiken train die voorby gaat denk ik liezoo dat ia er al weer een waar ik niet mee te maken heb en dat geelt my meer pietzier dan de mooiste reis Op het Zweedsche stoomschip Olal Wyck van Ootenburg naar Antwerpen varende lyn vier personen gestorven wegens het inademen van vergiltige gassen die zich uit een lading Zweedsche lucifers ontwikkelden Onder dezen is ook de Rus Tscherniak wiens uitlevering aan Rusland dezer dagen door Zweden geweigerd is Tolgens de Deli Courant maakt Chrétiennette bet excellent Hy zit thans in MiddenJava en verdient geld als water Papa Hamberg en zyn zoon zyn den 23stan Jan in den schouwburg te Batavia opgetri don Alex Benno heeft voor hen het pad geéellend is bg de redacties rond geweeat heelt zyn kaartje overhandigd en zich voorgesteld Heel netjes En aanplakbiljetten heelt hg laten drukken waarop met reusachtige bloklatters te lezen staat Papa Bamberg komt I Omtrent den ondergang van het stoomschip Larchmont waarvan wy Woensdag m diug maakte wordt nog nader gemald At reeds achttien lykan zyn gevonden De kapitein van het stoomschip slaagde met eenige leden der bemanning ar in zich te redden Volgens zyn madedeelingen zoudan slechts acht passagiers gered zyn Tydens de aanvaring heersehte aan vreeseiyke koude Vela opvarenden sprongen in het yskoude water en vroren dood anderen zyn bevroren op het dek van de stoomboot en in da reddingsbooten die tengevolge ran den hevigen wind nanweiyks vooruit konden komen Rechtzaken Overeenkomstig den aisch van het O M werd de oud notaris F Bland van den Berg gisteren door de rechtbank ta Rotterdam veroordeeld tot i jaar gevangaoiaatrol zondar attrak van prevantiara hachtanii Voor het kantongareelit ta s Oravanhage was gisteren gedagvaard da haar J thaataragant te Amatardait wian ia tan lasta golagd dat h oli impraiaario tu d kindarvoorstalUngen georganiseerd door mavrouw Hopman Kwast te Amatardam arbeid had doen verrichten door kinderen beneden 12 jaar die op 2en Kerstdag in den Scboowburg te s Qravenhage als flgurantjes optraden in het sprookje Prinses Ezelsvel De beer ontkende inpreaaario Ie zgn geweest Een impressario is in de kinstwerelp iemand die een gezelschap voor eigen risico aanneemt de winsten in den zak steekt en de evenlueele verliezen draagt hy wu agent van het Echtpaar Hopman d w z bg huurde voor hen de zoal waarin de operette zou worden opgevoerd en kreeg daarvoor als belooning 6 pCt van de netto winst Deze bewering werd bevestigd door den heer Hopman die tevens een uitvoerige uitlegging gal van dezesprookjesopvoeringen Deze mogen nl vo strekt niet aangemerkt worden als tooneelvoorstelllngcn zy zgn z i openbare lessen met volkomen goedvinden van de ouders der kinderen Als er na altrek van Vdle kosten van zaalhuur reizen enz winst ovarbiyit wordt deze besteed aan een uilspanningsdagje ol avondpartgtje voor da kinderen V6ér de opvoering in December waa dit aidu toegelicht aan den heer Kayper inspecteur van den Arbeid en deze zeide toen dat hg in t licht van deze voorstelling van zaken geen bezwaar zag in de uitvoering Hetgeen niet wegnam dat er toch geverbaliseerd is Een der ouders van de kinderen die hun medewerking verleenen was getuige en verklaarde dat zy geen belooning daarvoor ontvangen en dat men bier te doen heelt met een kinderzaugkoor voor bet lidmaatschap wordt wckeiyks door da ouders contributie betaald Het O M erkennende dat gebleken was dat bekl niet is de impresario en dus niet de ondernemer van de voorstellingen vorderde op dien grond vryspraak Stadsnieuws GOUDA 15 Februari 1907 Voor rekening van de Nederlandsche Amerikaansche Stoomvaart Haatscbappy is door de architecten Maller en Droogleever Fortugn en van der Tak bg onderhandsche aanbesteding opgedragen aan den lieer H J Nederhorst Jr alhier het bouwen van een pakhuispand aan de Wilhelminakade te Rotterdam voor eene som van 1 67950 Door da atnAdissements reclitbank ta Assen is ter vervulling der vacature van kantonrechter aldaar opgemaakt de navolgende alphabetische Igst van aanbevaling mr J Klein kantonrechter te Schoonhoven mr N Pelinck grilfler bg het kantongerecht te Assen mr F W ter Spill kantonrechter ta dan Helder Stct By beschik ng van den Minister van Binnenlaudsche Zaken is bepaald dat in de commissie in 1907 belast met het alnemen van de examens ter verkryging van de acte van bekwaamheid bedoeld in art 77 onder a van de wet op het lager onderwys zitting houdende te s Qravenhage zyn benoemd a tot lid en voorzitter de schoolopziener in het district Rotterdam b tot leden de schoolopzieners in het district Gouda en de arrondissementen Dordrecht Gorinchem Rotterdam I en Zierikzee c tot leden plaatsvervangers de schoolopzieners in de arrondissementen Gouda Dellt Hillegersberg en Rotterdam IV Voor het examen nuttige handwerken slaagde gisteren te s Qravenhaga Mejnllrouw 6 de Koning te Schoonhoven a oo2srEffi3i Gistaranavond is hier avanaU elders hat Biyspal De Tweelingzusters met veel byval begroet En dat verdient het ten volle Wel is waar moet men in den beginne gewennen aan de metrische vertaling doch de taal Is zoo mooi en wordt zoo nitmnntaid gezegd dat het een genot is er naar ta luisteren De Nederlandsche Toonealvereeniging laat wel van verschillende zgdeo zien over welke goede krachten ze te beachikken heelt en dit is prgzenswaardig Hoe romantisch het biyspel De Tweelingzusters ook moge wezen het kan alleen door artisten zoo mooi gespeeld worden en too vaal ta genieten geven Het lyne goed ovarlagda spel van byna alle medewerkenden moet in dit moailgk op te voeren stuk zeer gewaardeerd worden Allereerst een woord van hulde aan Mevrouw van der Horst van darLugt Halsert dia haar zware taak keurig haalt vervuld Alex Post als Orlando beviel ons vooral in t laatste bedrgl byzonder goed ay gal zich daar geheel er was veel uitdrukUig en lavandighaid bg ham ta zien Niat Bindar eonaot ioiit ia ttao toon au ia riddarlgka manieren was de haar Snitli ala biurmanlosbol Hy ontving by open doek welverdiende toejuichingen De heer Gilhugs als schilder beviel ons maar matig Zgn stem is te eentonig en soms wat scherp Ook is hg niet vnj op het Tooneel misschien was dit wel zgn rol niet althans bg was veel te houterig De heer Musch de jachtopziener heelt uitstekend voldaan evenals zgn vrouw Lissa die een lastige rol voor baar rekening had De overige artisten hebben allen bygedragen tot het succes van dit stuk Onwillekeurig dachten we by het boeren van dit biyspel aan het voor jaren hier ook opgevoerde De Getemde feeks naar Shakespeare eveneens metrisch overgezet en als tegenhanger van het nu gespeelde blgspel wel waard in herinnering gebracht te worden We moeten hier een byzonder woord van lol wgden aan de regie en de goede verzorging van alles wat noodig was daarvoor Er is zoo dikwgls gezegd dit ol dat stuk kan niet gegeven worden omdat bet Tooneel zich daarvoor niet leent Wy hebben nu gezien wat er wèl kan en t moet gezegd worden het zag er heel goed uit Niet minder erkentelgk moeten we zyn voor de keurige costumes en vooral voor den goeden smaak van Mevr van der Horst die door baar prachtige toiletten zooveel succes had in dubbelen zin I 383 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Vrydag 15 Febr No 156 premie van 3000 Pryzen van 1 70 7 4782 7286 9044 13342 17906 18986 825 5849 8868 99 8 14865 18488 20033 1886 6140 91 11271 15485 18722 65 2346 6350 8967 12416 16733 30 20828 2638 6739 87 12620 5e Klasse 16e Lijst No 10812 en 20336 a z 1 70 en No 10872 1 70 m z niet VERGADERING V4N DEN 6i MeËNTER44D VRIJDAG 15 FEBRUARI 1907 Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig zyn de bh van de Velde Nederhorst de Jong Herman van dor Torren van Egk KnotteJ Virgeer van Galen Bokboveo van der Ree van Iterson Donker Dessing Jongenbnrger en Vingerling Alwezig de bh Prince Muyiwgk en Derksen met kennisgeving De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen au onveranderd goedgekeurd De voorzitter deelde mede dat by Kon besluit van 8 Jan was goedgekeurd het raadsbesluit tot wgziging van het schoolgeld op de bewaarscholen en dat voorts door Ged Staten waren goedgekeurd het 26 suppletoir kohier der belasting op het inkomsten bet raadsbesluit tot verbuar van een stuk land aan K Jonkheid het raadsbesluit tot het verleenen van uitzicht op gemeentegrond aan W C van Oei en bet raadsbesluit tot inschryving van 8 aandeelen in het kapitaal der Koninkigke Kaarsenlabriek Deze mededeelingen worden aangenomen voor kennisgeving 1 Een briel van den heer G J de Jong GJz daarbg kennisgevende van het overiyden van zyne echtgenoote in leven regentes van hjt Wees en Aelmoezeniershuis Deze mededeeling wordt aangenomen voor kennisgeving 3 Verslagen van enkele commissiën als van de commissie voor gascontröle de commissie voor de Bank van Leening van Regenten van het Beatedelingenfauis en van Regenten der beide Gastbaizen In handen van B en W om te dienen hg de samenstelling van het gemeente verslag De Rekening van de Bank van Leening wordt gestald in handen eener commissie en daarin benoemd da hb vac Galen Herman en Jongenbnrger De suppletoire begrootingen van het Israëlitisch armbestnnr van de Bank vanLeening van het Bestedelingenhnis en het Hollmonsgesticbt De drie eerstgenoemde zgn voor heden aan de orde gesteld de begrooting van bet Hoflmansgesticht wordt ter visie gelegd Een adres van het Armbertnur vanReenwgk inzendende de rekening van hetgehouden beheer Ter visie Een briel van Curatoren inzendende aan voordracht voor leeraar aan het gymnasium Daarop zjn geplaatst de bh J E EDIE ta Leiden an A VA8 NUNES te Amsterdam Ter visla Een voorstal tot wijziging dar gamaantaiMgrooting Een voordracht voor onderwSzer aan da school No 3 Een rapport van B en W op het adres van W a van Oeelan om varmindering van rechten voor gemaantagrond Een voorstal van B en W tot varhsnr vaa dan Bankmolan Een voorstel van B en W om aanP van Vliet in de Komgnsteeg aan stukjegrond te verkoopen Een voorstel van B en W tot wgziging der gemeente begrooting Een vooistel van B en W tot bat maken van een conciërge woning voor het bouwen woningtoezicht Een voorstel van B en W tot nadereregeling van den datum van dp indiensttreding van den beer J E Edia Een voorstel van B en W tot batverleenen van wachtgeld aan eenige gesalarieerden van de dd Scbntterg 7 15 zgn gedrukt rondijedeeld ea voor heden aan de orde 16 Een voorstel van B en W inzendende een verordening op de Brandweer Ter visie 17 Een rapport van B en W op batadres van A Stolwyk Is gedrukt rondgedeeld en wordt ter visie 18 Een rapport van B en W betrellende het uitbreidingsplan Ter visie 19 Een rapport van B en W op hetverzoek van F J de Jong Ter visia 20 Een briel van B en W aangaande bet salaris van de leeraren van bet gymnasium Ter visie 21 Een voorstel van B en W tot hetvaststellen van een reglement voor electrische geleidingen in kermistenten Ter visie 22 Een rapport van B en W op het adres vnn de Voreeniging Nieuw Leven verzoekende een lokaal van een der openbare scholen tot alwyzing adviseerende Ter visie 23 Een voorstel van B en W ora eenige lokalen van de Ambachtsavondschool al te staan voor het huuden van een tentoonstelling Ter visie Een briel van en W naar aanleiding van het gedane verzoek ora de kosten te bepalen van het dempen der NieuweHaven Deze kosten zöo geraamd op 1 31600 Ter visie Een adres van den heer L Janssen eervol ontslag verzoekende als onderwgzeraan school No 3 Wordt eervol verleend tegen 1 April 26 Een voordracht van B en W voor onderwyzer aan school No 3 in de plaat ivan den heer L Janssen Daarop zyn geplaats de hh J A BROERE te Rotterdam A MINDEEHOUD te Willemstad D L DAALDER te Zandvoort Ter visie 27 Efn adres van Mej A Burgersdyk eervol ontslag verzoi leende tegen 16 April Wordt eervol verie d 28 Een adres van den heer W Kerper eervol ontslag verzoekende als leeraar aande Muziekschool Wordt eervol verleend tegen 1 Mei 29 Een adres van T Bos verzoekende ontslag als sluisknecht Wordt eervol verleend tegen 1 April 30 Een adres van do spoorwegcommissie van het Boskoopscb handelscomitè verzoekende cen adres te zenden aan den Minister van Waterstaat ora een spoorwegverbinding met Boskoop tot stand ta brengen Ter visie 31 Adressen van de Wed J da Jong Az en de Wed P J Revet tegen het uitbreidingsplan der gemeente Zal worden behandeld bg het uitbreidingsplan Word vmolgd BEÏÏES VAN EOTTEEDAm L K H K WOENSDAG 13 FEBR StaattUentiKjen POBTCSXL Oblig 3e Serie Ir 050 3 59 i Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 RusLAXD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Asii Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLcvBii Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recepis L 100 1 24 i Bypottiuk Banktn Aandb idem idem 4 9 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Hotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 4 9 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 9 Pandb Ned Schaeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank J 6 Pandb Bataalaehe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Aandh Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 8 98 Pandb G Hypotheekbank te Pmsterdam 4 100 SfocrmgUningtn TALIE Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A 367 Premitleeninqen b LOi Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 Divtrun Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 SehêepiMart MaaUchappijen Pand Holland öull Stv Mg 35 BUITENGEWONE GROOTE OPRUI MING ALLE nog voorradige Mantels Costumes Blousen Jupes Jupons Japonstoffen en Katoenen benevens een groote party Witte Goederen worden ot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD POSTKANTOOR TE GOUDA Lgst van de aan dit kanlooi en daaronder behoorerde hulpkantoren ter post bezorgde bri iven en brielkaarten welke over de Ie hellt der maand Februari 1907 wegens onbekondbeid van de geadresseerden niet zyn kannen worden uitgereikt Namen der Pl tatsen van Brieven Binnenland Van Kammenie Amsterdam A Oskam Bergambacht P Schouten Haag P Bos Rotterdam J van Holst Co idem Brielkaarten J Va rseium Amsierdam A 3 Holster Loosduinen De Directeur van het Posten Teiegraalkantoor M C HENNEQUIN VERSCBEIDENHEID In de via triamphales te Rome dicht by hel Vaticaan heelt men twee marmeren saroopbagen gevonden uit de 4e en de 5e eeuw na Christus Üe eene is versierd met relials van bladeren de andere heelt groote lauwerlestons aan de hoeken en is die van Emilias Eucarpius ridder en scriba senatus Met toestemming van den koning zal op het terrein voor de Porta Salaria waar de Vila Savola staat gegraven worden bg de Friscilla catacomben De ontgraving van de St Sylvester basilica zal worden voortgezet an de overbljflaalan van deze kerk die eens het stoUeiyk overschat van de martelaars Felix en Philippus en de pausen Marcellus Sylvester Lyberius bevatte znllen omgeven worden door een beschuttend gebouw in den ouden ouden basilica stgl Te PortArthur richten de Japanners twee gedenkteekenen op het eene ter nagedachtenis van hunne eigen gesneuvelden het andere ter eere van de bg het gedenkwaardig beleg gevallen verdedigers In de nabyheid van het monument voor de Russische krygslieden zal een Russische kapel verryzen waarin gebeiteld zal worden Aan de helden die hg de verdediging van PortArthur het leven lieten Predikbeurt bU de Remonstrantsobe Qereformeerde Gemeente albier Zondag 17 Februari morgens 10 uur Ds H VAN ASSENDELFT ADVË lT j L TIK M M V LOOiN DUBBELE BUURT B 1 Telfn 117 k t ruimst voorzien van GASORNAIENTEN ia elke itgl van de eerste fabrieken tegon eoncnrreerende pryzen Aaiilei ec ïm Gm Wiler Spreek Blw en Electrische geleiüingeo Wie van goed licht houdt wende aick naar het Ooudêoh FerllcMIng UagaxlJi daar alles door bekwame fltters verricht wordt Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze fa olieverf geteMMerAp Ê ortreilen HelulureUogaerlt zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor do eeMe te ontvangen GeïU Prgscourant mot een aantal ongevraagde getuigschriften gratit op aanvraag Boxtel H HOOAKBI Ji Co Agent voor GOUDA Firma A QdANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen ta bezichtigen zyn Victoria Water tieregfelde aanvoer Aanbevelend FirmiHerman Zoon y